MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 613/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 613         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 28 iulie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

780. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 282 din 4 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.645. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

3.646. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERTSERV - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

62. - Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2014

 

63. - Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

19. - Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 august 2017, domnului chestor de poliţie Sandu Ionel Tudor-Dorel îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 780.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 282

din 4 mai 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Niculescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Bogdan Ungureanu în Dosarul nr. 7.560/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Napoca şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 819D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 820D/2016 şi nr. 1.647D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Bogdan Ungureanu în Dosarul nr. 7.561/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Napoca şi de Partidul Mişcarea Populară - filiala Vâlcea în Dosarul nr. 4.257/288/2016 al Tribunalului Vâlcea - Secţia a II-a civilă.

4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Având în vedere obiectul excepţiei de neconstituţionalitate în dosarele mai sus menţionate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 820D/2016 şi nr. 1.647D/2016 la Dosarul nr. 819D/2016.

6. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

7. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 820D/2016 şi nr. 1.647D/2016 la Dosarul nr. 819D/2016, care a fost primul înregistrat.

8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând, în esenţă, că instituirea unui prag de susţinători a candidaturilor constituie o garanţie a reprezentativităţii candidaţilor. De asemenea, se invocă şi jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

9. Prin sentinţele civile nr. 4.219 din 28 aprilie 2016 şi nr. 4.220 din 28 aprilie 2016 şi Decizia nr. 804 din 3 mai 2016, pronunţate în dosarele nr. 7.560/211/2016, nr. 7.561/211/2016, şi, respectiv, nr. 4.257/288/2016, Judecătoria Cluj-Napoca şi Tribunalul Vâlcea - Secţia a II-a civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Bogdan Ungureanu şi, respectiv, Partidul Mişcarea Populară - filiala Vâlcea în cauze având ca obiect constatarea nulităţii Hotărârii nr. 10/H din 26 aprilie 2016 şi Hotărârii nr. 11/H din 26 aprilie 2016, emise de Biroul Electoral al Circumscripţiei nr. 1 din Municipiul Cluj-Napoca privind respingerea propunerii de candidatură pentru funcţiile de primar şi consilier local al Municipiului Cluj-Napoca, respectiv constatarea nulităţii Hotărârii nr. 24/27 aprilie 2016, emise de Biroul Electoral al Circumscripţiei nr. 1 din municipiul Râmnicu Vâlcea privind respingerea propunerii de candidatură a contestatarului pentru funcţia de primar al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 îngrădesc dreptul constituţional de a fi ales, prin impunerea unui număr de susţinători pentru depunerea candidaturii la funcţia de primar. Se mai arată că, în condiţiile în care un partid politic poate fi înfiinţat cu doar trei membri, în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, impunerea unui prag de minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care se candidează este neconstituţională. În acest sens, se realizează o paralelă între Decizia Curţii Constituţionale nr. 75 din 26 februarie 2015 şi condiţia de reprezentativitate prevăzută în textul legal criticat, pe care o apreciază ca fiind restrictivă.

11. Judecătoria Cluj-Napoca apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, legiuitorul având deplina legitimitate constituţională de a impune anumite condiţii pentru candidaţi, precum aceea de a prezenta o listă de susţinători cu un număr/procent minim din numărul total al alegătorilor. Legiuitorul are posibilitatea de a restrânge unele drepturi şi libertăţi în materia alegerilor, tocmai pentru a asigura reprezentativitatea candidatului.

12. Tribunalul Vâlcea - Secţia a II-a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, fiind la latitudinea legiuitorului să stabilească un cadru normativ infraconstituţional în care să fie exercitat dreptul constituţional de a fi ales, inclusiv prin impunerea unor condiţii ce trebuie îndeplinite pentru admiterea candidaturii. De asemenea, se mai indică faptul că măsura legală criticată urmăreşte un scop legitim.

13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

14. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că instituirea obligativităţii unui anumit prag de susţinători nu încalcă dreptul de a fi ales şi că este firesc ca legiuitorul să condiţioneze participarea la alegeri pentru fiecare candidat de prezentarea unei liste de susţinători reprezentând cel puţin 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, ca o garanţie a reprezentativităţii acestora. În sensul celor de mai sus, este invocată şi Decizia nr. 286 din 11 mai 2016.

15. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale sunt constituţionale, invocând şi Decizia nr. 246 din 4 mai 2016, Decizia nr. 286 din 11 mai 2016, Decizia nr. 292 din 11 mai2016 sau Decizia nr. 355 din 24 mai 2016.

16. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

17. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

18. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din data de 20 mai 2015, având următorul cuprins: „(2) Pentru fiecare candidat la funcţia de primar şi listă de candidaţi pentru consiliul local şi pentru consiliul judeţean, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să prezinte o listă de susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 100 în căzui comunelor, de 500 în cazul localităţilor urbane de rangul II şi HI şi de 1.000 în cazul judeţelor, municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti şi localităţilor urbane de rangul /*.

19. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 37 - Dreptul de a fi ales.

20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, prin raportare la critici de neconstituţionalitate asemănătoare, atât distinct, cât şi împreună cu alte texte din Legea nr. 115/2015, în acest sens reţinându-se, spre exemplu, Decizia nr. 286 din 11 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 16 iunie 2016.

21. Curtea a reţinut că dispoziţiile legale supuse controlului de constituţionalitate sunt criticate prin prisma caracterului nejustificat şi excesiv al instituirii obligaţiei de a prezenta liste de susţinători pentru candidaturile la alegerile locale depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Obligaţia astfel instituită este de natură să încalce, potrivit susţinerilor autorilor excepţiei, normele constituţionale referitoare, în principal, la suveranitatea naţională, dreptul de a alege şi de a fi ales.

22. Curtea a constatat, în ce priveşte pretinsa încălcare a principiului suveranităţii naţionale, că art. 2 din Constituţie exprimă voinţa constituantului român, potrivit căreia, în cadrul democraţiei reprezentative, suveranitatea naţională aparţine poporului român, însă aceasta nu poate fi exercitată într-un mod direct, nemijlocit, la nivel individual, ci numai indirect, mijlocit, prin procedeul alegerii organelor reprezentative. Modalitatea de constituire a acestora din urmă reprezintă expresia suveranităţii naţionale, manifestată prin exprimarea voinţei cetăţenilor în cadrul alegerilor libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum. Cu referire la procentul de 1%, reglementat de textul de lege criticat, Curtea a statuat că acesta corespunde celui indicat de recomandările cuprinse în Codul bunelor practici în materie electorală - Unii directoare şi raport explicativ adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni plenare (Veneţia, 18- 19 octombrie 2002), care, la pct. 8 din Raportul explicativ, prevăd că „Pentru a evita orice manipulări de acest gen, legea trebuie să stabilească un număr maxim de semnături care nu trebuie să depăşească pragul de 1% din alegători i Faptul că procentul stabilit de legea română se află la limita superioară a pragului reţinut mai sus (minimum 1% din alegători), precum şi instituirea unei condiţii subsidiare referitoare la numărul minim de susţinători (nu mai puţin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităţilor urbane de rangul II şi III şi de 1.000 în cazul judeţelor, municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti şi localităţilor urbane de rangul I) ţine de marja de apreciere a legiuitorului şi vizează asigurarea unei minime reprezentativităţi a candidaţilor la funcţiile elective.

23. Cu privire la invocarea dreptului de a alege şi de a fi ales, Curtea a conchis, în urma analizării dispoziţiilor incidente cuprinse în Constituţie, în primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, a jurisprudenţei în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi a Recomandărilor Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept, că dreptul de a fi ales şi de a alege nu este absolut, iar statele membre ale Convenţiei au o marjă largă de apreciere în alegerea sistemului electoral şi a condiţiilor de aplicare a acestuia, fără însă a limita drepturile în discuţie atât de mult încât să afecteze esenţa acestora şi să le golească de conţinut. În România, prevederile art. 73* alin. (3) lit. a) din Constituţie stabilesc că sistemul electoral se reglementează prin lege organică, inclusiv modalităţile concrete de exercitare a dreptului de vot şi a dreptului de a fi ales, cu respectarea condiţiilor impuse de Constituţie. Totodată, condiţiile de fond şi de formă pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru exercitarea dreptului de a fi ales sunt prevăzute, la nivel constituţional, de art. 16 alin. (3), art. 37 şi art. 40, precum şi, la nivelul legislaţiei infraconstituţionale, de normele cuprinse în legile electorale, care se subordonează condiţiilor generale constituţionale şi le dezvoltă, totodată, după criteriul funcţiei publice elective pentru care sunt organizate respectivele alegeri, în acest context, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 consacră o condiţie de exercitare a dreptului constituţional de a fi ales, în privinţa alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale.

24. Examinând, în cadrul testului de proporţionalitate, pretinsul caracter nejustificat, excesiv al condiţiei reglementate de textul de lege criticat, cu încălcarea art. 16 şi art. 37 din Constituţie, Curtea a subliniat că în cauză nu poate fi aplicat, mutatis mutandis, acelaşi raţionament ce a condus la pronunţarea Deciziei nr. 75 din 26 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 21 aprilie 2015, prin care a fost constatată neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 19 arin (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 10 iunie 2015, referitoare la numărul minim de membri fondatori necesari pentru constituirea unui partid politic.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Bogdan Ungureanu în dosarele nr. 7.560/211/2016 şi nr. 7.561/211/2016 ale Judecătoriei Cluj-Napoca şi de Partidul Mişcarea Populară - filiala Vâlcea în Dosarul nr. 4.257/288/2016 al Tribunalului Vâlcea - Secţia a II-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 49 alin, (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Cluj-Napoca şi Tribunalului Vâlcea - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 4 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent-şef,

Benke Károly

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 14 din 20.06.2017 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii;

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.074/2015 pentru desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. - în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 24 noiembrie 2015, se abrogă.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 3.645.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului: SOCIETATEA COMERCIALĂ GCP CERTIFICĂRI - S.R.L.

NB 2500

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 202 A, sectorul 6, Bucureşti,

tel.: +40 374.050.438, fax: +40 378.105.119, e-mail: office@gcpcertificari.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR

EN ISO/CEI 17065:2013.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

 

Domeniile de competenţă:

 

Nr. deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

95/467/CE

Coşuri, canale de fum şi produse specifice (1/1)

. Coşuri (module de înălţimea unui etaj), căptuşeli pentru coşuri (din module sau compacte), coşuri cu pereţi multipli (din module sau compacte), coşuri cu perete simplu compacte, echipamente pentru coşuri neataşate şi ataşate prefabricate

 

Pentru utilizare la coşuri

Sistem 2+

EN 1457-1:2012

EN 1457-2:2012

EN 1856-1:2009

EN 1856-2:2009

EN 1857:2010

EN 1858+A1:2011

EN 13063-1+A1:2007

EN 13063-2+A1:2007

CPF

 

 

 

EN 13063-3:2007

EN 13069:2006

EN 13084-5:2005

EN 13084-5:2005/AC:2006

EN 13084-7:2013

 

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

. Produse de zidărie categoria I

Elemente având o rezistenţă medie la compresiune cu o  probabilitate de a nu fi atinsă de cel mult 5% (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 771-1+A1:2015

EN 771-2+A1:2015

EN 771-3+A1:2015

EN 771-4+A1:2015

EN 771-5+A1:2015

EN 771-6+A1:2015

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Anrocament cu piatră sortată (construcţii hidraulice şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC :2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

.Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment (la clădiri, drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru mixturi cu sau fără lianţi hidraulici (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (utilizate la construcţia şi tratarea la suprafaţă a drumurilor)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC :2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC :2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Filere pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC :2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC :2004

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Amestecuri bituminoase (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (1/1):

. Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (pentru utilizări structurale)

Sistem 2+

EN 1168:2005+A3:2011

EN 12737+A1:2008

EN 12794:2005+A1:2007

EN 12794:2005 +A1:2007/AC:2008

EN 12843:2004

EN 13224:2011

EN 13225:2013

EN 13693+A1:2009

EN 13747:2005+A2:2010

EN 13978-1:2005

EN 14843:2007

EN 14844:2006+A2:2011

EN 14991:2007

EN 14992:2007+A1:2012

EN 15050:2007+A1:2012

EN 15037-1:2008

EN 15037-2+A1:2011

EN 15037-3+A1:2011

EN 15037-4+A1:2013

EN 15258:2008

CPF

 

NOTĂ:

CPF = funcţia specifică de certificare a controlului producţiei în fabrică.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERTSERV - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 15 din 20.06.2017 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare â Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERTSERV - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.439/2013 pentru desemnarea Societăţii Comerciale SRAC CERT SERV - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 23 august 2013, se abrogă.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 3.646.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială SRAC CERTSERV - S.R.L.

NB 1835

Adresa: str. Theodor Burada nr. 6, sectorul 1, Bucureşti, tel.; +40(21) 311.00.80, fax: +40(21) 311.00.82, e-mail: office.sraccertserv@srac.ro; website: http://www.sraccertserv.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR

EN ISO/CEI 17065:2013.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

 

Domeniile de competenţă:

 

Nr. deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

95/467/CE

Structuri-suport (1/1):

. Structuri-suport (în clădiri şi lucrări de inginerie civilă unde cerinţele asupra îmbinărilor individuale sunt critice)

Sistem 1

EN 1337-3:2005

EN 1337-3:2005/091:2014

EN 1337-4:2004

EN 1337-4:2004/AC:2007

EN 1337-5:2005

EN 1337-6:2004

EN 1337-7:2004

EN 1337-8:2007

EN 15129:2010

EN 15129:2010/091:2014

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie(1/2):

. Sisteme de restricţionam pentru vehicule: parapeţi (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5:2007+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie(1/2):

. Sisteme de restricţionară pentru vehicule: cabluri (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5:2007+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie(1/2):

. Sisteme de restricţionam pentru vehicule: bariere de trecere (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5:2007+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2):

. Sisteme de restricţionare pentru vehicule: atenuatoare de impact (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5:2007+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Cimenturi de zidărie (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1 +

EN 413-1:2011

CP

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Cimenturi obişnuite, incluzând:

- ciment Portland

- cimenturi Portland compozite:

- ciment Portland de zgură

- ciment Portland cu praf de silice

- ciment Portland cu puzzolană naturală

- ciment Portland cu cenuşă zburătoare

- ciment Portland cu şist argilos calcinat

- ciment Portland cu adaos de calcar

- ciment Portland compozit

- cimenturi de furnal

- cimenturi puzzolanice

- cimenturi compozite (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1 +

EN 197-1:2011

CP

 

NOTĂ:

CP = funcţia specifică de certificare a produselor pentru construcţii.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2014

 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (11), art. 44 alin. (7), art. 76 alin. (1) şi (3) şi art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30, art. 38 alin. (1) şi art. 57 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), art. 8 lit. e) şi g) şi art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 18 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016, denumită în continuare Metodologia avizelor de amplasament

2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Tarifele de emitere a ATR şi tarifele de actualizare a ATR/CR se stabilesc pe tranşe de putere conform anexei nr. 1 şi nu includ TVA.”

3. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Tarifele de emitere a AA se stabilesc pentru 1 km de reţea edilitară, respectiv pentru un obiectiv/o construcţie.”

4. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(3) în cazul branşamentelor edilitare individuale (gaze, apă, canalizare) se aplică tariful prevăzut la alin. (2),”

5. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

-(4) în cazul în care obiectul solicitării de emitere a AA constă într-o reţea cu unul sau mai multe branşamente edilitare, tariful aplicat este egal cu produsul dintre tariful de emitere a AA pentru 1 km de reţea edilitară şi lungimea totală pentru care se verifică şi se stabilesc condiţiile de coexistenţă cu reţeaua electrică, cu respectarea prevederilor Metodologiei avizelor de amplasament.

(5) în cazul prevăzut la alin. (4), dacă lungimea totală a reţelei edilitare şi a branşamentelor pentru care se verifică şi se stabilesc condiţiile de coexistenţă cu reţeaua electrică este mai mică de 1 km, se aplică tariful prevăzut la alin. (2).”

6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) în cazul în care emiterea ATR sau actualizarea ATR/CR se realizează pe baza unei fişe de soluţie, tarifele includ şi cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie respective.

(2) în cazul în care AA se emite pe baza unei fişe de coexistenţă, tariful include şi cheltuielile legate de elaborarea fişei de coexistenţă respective.”

7. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) în cazul în care ATR se emite pe bază de studiu de soluţie, operatorii de distribuţie aplică un tarif egal cu 30% din tariful de emitere a ATR pe bază de fişă de soluţie, corespunzător tranşei de putere solicitate.

(2) în cazul în care AA se emite pe baza unui studiu de coexistenţă, operatorii de distribuţie aplică un tarif egal cu 30% din tariful de emitere a AA pe bază de fişă de coexistenţă.”

8. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) în cazul unor modificări tehnice, inclusiv majorarea puterii aprobate prin ATR/CR pentru locul de consum şi/sau de producere, care permit continuarea utilizării reţelei electrice în aceleaşi condiţii tehnico-economice de racordare la reţea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiţii suplimentare, pentru actualizarea unui ATR în timpul procesului de racordare sau a unui CR, se aplică tariful de actualizare a ATR/CR, corespunzător tranşei de putere solicitate,

(2) în cazul modificărilor prevăzute la alin, (1), pentru un loc de consum şi/sau de producere care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR, se actualizează ATR cu aplicarea tarifului prevăzut la alin. (1) şi se emite gratuit CR.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), în cazul unor modificări tehnice ce constau în reducerea puterii faţă de puterea aprobată prin ATR/CR existent, care permit continuarea utilizării reţelei electrice în aceleaşi condiţii tehnico-economice de racordare la reţea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiţii suplimentare, actualizarea unui ATR sau a unui CR se realizează gratuit.”

9. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - În cazul modificării unor elemente de natură administrativă, fără majorarea puterii aprobate prin ATR/CR pentru locul de consum şi/sau de producere respectiv şi fără modificarea unor elemente de natură tehnică, pentru actualizarea unui ATR în timpul procesului de racordare sau a unui CR, se aplică un tarif egal cu 10% din tariful de emitere a ATR, corespunzător tranşei de putere aferente.”

10. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) în situaţia unui loc de consum şi/sau de producere care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR şi în absenţa modificărilor prevăzute la art. 16 sau la art. 18, operatorii de reţea au obligaţia să emită CR fără a percepe tarif, în următoarele condiţii:

a) la solicitarea de emitere a CR sau de actualizare a ATR ca urmare a unei modificări de natură administrativă pentru un loc de consum şi/sau de producere pentru care contractul de distribuţie este încheiat între operatorul de distribuţie şi utilizator;

b) ca urmare a comunicării de către furnizor a datelor actualizate aferente unui loc de consum inclus în contractul de distribuţie sau ca urmare a transmiterii de către un alt furnizor a datelor aferente utilizatorului în scopul includerii locului de consum în contractul de distribuţie.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), în cazul constatării sau aducerii la cunoştinţa operatorului de reţea din partea utilizatorului/furnizorului a unor modificări de natură administrativă, se emite CR fără a fi necesară o solicitare scrisă în acest sens din partea utilizatorului.”

11. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

„Art. 191. - În cazul în care solicitarea de actualizare a unui ATR sau a unui CR vizează atât modificări de natură tehnică, cât şi modificări de natură administrativă, operatorii de reţea efectuează toate actualizările şi percep un singur tarif, corespunzător modificărilor de natură tehnică şi tranşei de putere solicitate.”

12. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

13. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexele la prezentul ordin vor fi publicate pe site-urile operatorilor de reţea şi vor fi afişate la sediile acestora şi la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a ordinului.

Art. III. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 septembrie 2017.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Emil Calotă

 

Bucureşti, 26 iulie 2017.

Nr. 62.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la metodologie)

 

Lista tipurilor de tarife

 

Nr. crt.

Tipuri de tarife

Simbol

1

Tarif emitere AA pe bază de fişă de coexistenţă

pentru reţele edilitare

TAAFC1

2

pentru o construcţie/obiectiv

TAAFC2

3

pentru reţele edilitare cu lungime sub 1 km sau

branşamente edilitare individuale (gaze, apă, canalizare)

TAAFC3

4

Tarif emitere AA pe bază de studiu de coexistenţă

pentru reţele edilitare

TAASC1

5

pentru o construcţie/obiectiv

TAASC2

6

pentru reţele edilitare cu lungime sub 1 km sau branşamente edilitare individuale (gaze, apă, canalizare)

TAASC3

7

Tarif emitere ATR la RED pentru un loc de producere/consum pe bază de fişă de soluţie

P ≤ 30 kW

TEDFS1

8

30 < P ≤ 100 kW

TEDFS2

9

P >100 kW

TEDFS3

IO

Tarif emitere ATR la RED pentru un loc de producere/consum pe bază de studiu de soluţie

P ≤ 30 kW

TEDSS1

li

30 < P ≤ 100 kW

TEDSS2

12

P >100 kW

TEDSS3

13

Tarif emitere ATR la RET pentru un loc de producere/consum

P ≤ 50 MW

TET1

14

50 < P≤100 MW

TET2

15

P >100 MW

TET3

16

Tarif actualizare ATR/CR la RED pentru un loc de producere/consum, urmare a unor modificări tehnice

P ≤ 30 kW

TADT1

17

30 < P≤100 kW

TADT2

18

P > 100 kW

TADT3

19

Tarif actualizare ATR/CR la RED pentru un toc de producere/consum. urmare a unor modificări de natură administrativă

P ≤ 30 kW

TA DAI

20

30 < P ≤ 100 kW

TADA2

21

P >100 kW

TADA3

22

Tarif actualizare ATR/CR la RET pentru un loc de producere/consum urmare a unor modificări tehnice

P ≤ 50 MW

TATT1

23

50 < P ≤ 100 MW

TATT2

24

P >100 MW

TATT3

25

Tarif actualizare ATR/CR k RET pentru un toc de producere/consum urmare a unor modificări de natură administrativă

P ≤ 50 MW

TATA1

26

50 < P ≤ 100 MW

TATA2

27

P > 100 MW

TATA3

28

Tarif emitere duplicat AA / ATR / CR

 

TEDU

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la metodologie)

 

Sinteză privind tipul de tarif aplicat în funcţie de tipul de solicitare

 

Nr. crt.

Solicitare

Situaţie

Document emis

Tariful aplicat

1

Emiterea unui AA

Pentru reţele edilitare, tarif pe km reţea, fişă de coexistenţă/studiu de coexistenţă, art. 9

AA

TAAFC1/EAASC1

2

Pentru o construcţie/obiectiv, fişă de coexistenţă/studii de coexistenţă, art. 9

AA

TAAFC2/TAASC2

3

Pentru reţele edilitare cu lungimea sub 1 km sau branşamente edilitare individuale (gaze, apă, canalizare), fişă de coexistenţă/studiu de coexistenţă, art. 9

AA

TAAFC3/TAASC3

4

Racordarea unii utilizator nou

Racordare k RED pe bază de fişă de soluţie, art. 13

ATR

TEDFS

5

Racordare la RED pe bază de Studiu de soluţie, art. 14

ATR

TEDSS

6

Racordare & RET

ATR

TET

7

Racordare k RED/RET, în condiţii; în care emitentul ATR este diferit de OR care a

primit cererea de racordare, art. 15

sunt implicaţi OTS şi OD

ATR

50%TET + 50%TEDSS

8

şutit implicaţi OD diferiţi

ATR

50%TEDSS +50%TEDSS

9

Actualizarea unui ATR în timpul procesului de racordare

Necesitatea îndeplinirii unor condiţii tehnico-economice suplimentare de racordare la reţea, art. 18

ATR

TEDFS/TEDSS/TET

10

Modificări inclusiv majorarea puterii aprobate prin ATR, care permit continuarea utilizării reţelei electrice în aceleaşi condiţii tehnico-economice de racordare la reţea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiţii suplimentare, art. 16 alin. (1)

ATR

TADT/TATT

11

Modificări ale unor elemente de natură administrativă, fără majorarea puterii aprobate prin ATR pentru locul de consum şi/sau de producere respectiv şi fără modificarea unor elemente de natură tehnică, art. 17

ATR

TADA/TATA

12

Actualizarea unui AIR pentru un loc de consum şi/sau tic producere care a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de racordare, pentru care nu a fost emis CR

Necesitatea îndeplinirii unor condiţii tehnico-economice suplimentare de racordare la reţea, art. 18

ATR

TEDFS/TEDSS/TET

13

Modificări tehnice, inclusiv majorarea puterii aprobate la locul de consum şi/sau de producere, care permit continuarea utilizării reţelei electrice în aceleaşi condiţii tehnico-economice de racordare în reţea. Iară a li necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiţii suplimentare, art. 16 alin. (2)

CR

TADT/TATT

14

Modificări ale unor elemente de natură administrativă, fără majorarea puterii aprobate pentru locul de consum şi/sau de producere respectiv şi fără modificarea unor elemente de natură tehnică, art. 19 alin. (1)

CR

-

15

Actualizarea unui CR

Necesitatea îndeplinirii unor condiţii tehnico-economice suplimentare de racordare la reţea, art. 18

ATR

TEDFS/TEDSS/TET

16

Modificări tehnice, inclusiv majorarea puterii aprobate prin CR, care permit continuarea utilizării reţelei electrice în aceleaşi condiţii tehnico-economice de racordare la reţea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiţii suplimentare, art. 16 alin (1)

CR

TADT/TATT

17

Modificări ale unor elemente de natură administrativă, fără majorarea puterii aprobate prin CR pentru locul de consum şi/sau de producere respectiv şi fără modificarea unor elemente de natura tehnica, art. 17

CR

TADA/TATA

18

Cerere duplicat AA/ATRCR

 

AA/ATR/CR

TE DU

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament

 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (11), art. 44 alin. (7), art. 76 alin. (1) şi (3) şi art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Metodologia privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexa la prezentul ordin va fi publicată pe site-urile operatorilor de reţea şi va fi afişată la sediile acestora şi la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a ordinului.

Art. III. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 septembrie 2017.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Emil Calotă

 

Bucureşti, 26 iulie 2017.

Nr. 63.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 114/2014)

 

Tarife de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament

 

Nr. crt.

Simbol

Tipuri de tarife

Tranşe de putere

Unitate de măsură

Tarif fără TVA

(RON)

Emitere Avize de amplasament

1

TAAFC1

Tarif emitere AA pentru reţele edilitare pe bază de fişă de coexistenţă

 

1 km reţea

125

2

TAASC1

Tarif emitere AA pentru reţele edilitare pe bază de studiu de coexistenţă

 

38

3

TAAFC2

Tarif emitere AA pentru o construcţie / un obiectiv pe bază de fişă de coexistenţă

 

1 aviz

95

4

TAASC2

Tarif emitere AA pentru o construcţie / un obiectiv pe bază de studiu de coexistenţă

 

29

5

TAAFC3

Tarif emitere AA pentru reţele edilitare cu lungime sub I km sau branşamente edilitare individuale (gaze, apă, canalizare), pe bază de fişă de coexistenţă

 

1 aviz

63

6

TAASC3

Tarif emitere AA pentru reţele edilitare cu lungime sub 1 km sau branşamente edilitare individuale (gaze, apă, canalizare), pe bază de studiu de coexistenţă

 

19

Emitere Avize tehnice de racordare pentru utilizatori noi

7

TEDFS1

Tarif emitere AIR la RED pentru un loc de consum şi sau de producere pe bază de lisă de soluţie

P <= 30 kW

1 aviz

70

8

TF.DFS2

30 < P <= 100 kW

1 aviz

160

9

TEDFS3

P > l00 kW

1 aviz

215

10

TEDSS1

Tarif emitere ATR la RED pentru un loc de consum şi/sau de producere pe bază de studiu de soluţie

P < = 30 kW

1 aviz

21

11

TEDSS2

30 < P <= 100 kW

1 aviz

48

12

TEDSS3

P > 100 kW

1 aviz

65

13

TET1

Tarif emitere ATR La RET pentru un loc de consum şi/sau de producere

P <= 50 MW

1 aviz

270

14

TET2

50 < P <= 100 MW

1 aviz

350

15

TET3

P > I00 MW

1 aviz

435

Emitere Certificate de racordare

16

 

Tarif emitere certificat de racordare

 

1 certificat

0

Actualizare Avize tehnice de racordare/Certificare de racordare pentru utilizatori existenţi

17

TADT1

Tarif actualizare ATR/CR la RED pentru un loc de consum şi/sau de producere, urmare a unor modificări tehnice

P<=30 kW

1 aviz/ 1 certificat

55

18

TADT2

30<P<=100 kW

120

19

TADT3

P> 100 kW

185

20

TA DAI

Tarif actualizare ATR/CR la RED pentru un loc de consum şi/sau de producere, urmare a unor modificări de natură administrativă

P<=30 kW

1 aviz/ 1 certificat

7

21

TADA2

30<P<: 100 kW

16

22

TADA3

P>100 kW

22

23

TATT1

Tarif actualizare ATR/CR la RET pentru un Ioc de consum şi/sau de producere, urmare a unor modificări tehnice

P<=50 MW

1 aviz/ 1 certificat

205

24

TATT2

50<P<=100 MW

250

25

TATT3

P>100 MW

270

26

TATA1

Tarif actualizare ATR/CR la RET pentru un loc de consum şi/sau de producere, urmare a unor modificări de natură administrativă

P<=50 MW

1 aviz/ 1 certificat

27

27

TATA2

50<P<=100 MW

35

28

TATA3

P> 100 MW

44

Emitere Duplicat Aviz de amplasament / Aviz tehnice de racordare / Certificat de racordare

29

TEDU

Tarif emitere duplicat AA/ATR/CR

 

1 duplicat

15

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 19 iulie 2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. 1. - Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 2. - (1) Sistemul prevăzut la art. 1 este aplicabil entităţilor cărora le sunt incidente prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, astfel:

a) asigurătorilor şi reasiguratorilor cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizaţi să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare;

b) brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare autorizaţi în condiţiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare;

c) subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, sau ale Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe;

d) subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, sau ale Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în alte state membre,

(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2017 la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare

A.S.F, precum şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, în condiţiile şi până la termenul prevăzute de prezenta normă.

(3) Entităţile prevăzute la alin. (1) care au fost înfiinţate în cursul anului 2017 şi au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la data de 30 iunie 2017 depun raportări contabile întocmite conform prevederilor prezentei norme numai la A.S.F.

(4) Entităţile prevăzute la alin. (1) care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2017, cei care în tot semestrul I al anului 2017 s-au aflat în inactivitate temporară, precum şi cei care se află în curs de lichidare începând cu 1 ianuarie 2017 potrivit legii nu întocmesc raportări contabile, ci întocmesc şi depun, numai la A.S.F., o declaraţie corespunzătoare situaţiei în care se află la data de 30 iunie 2017, până cel târziu la data de 16 august 2017.

(5) în scopul prezentei norme, prin asigurător se înţelege asigurătorul, asigurătorul compozit şi asigurătorul mixt, aşa cum aceştia sunt definiţi la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 şi 6 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, iar prin stat membru se înţelege statul aparţinând Spaţiului Economic European.

Art. 3. - Raportările contabile la 30 iunie 2017 se depun la A.S.F. şi la unităţile teritoriale ale M.F.P. până cel târziu la data de 16 august 2017.

Art. 4. - Neîndeplinirea prevederilor prezentei norme se sancţionează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Art. 5. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 33/2016 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 şi 591 bis din 3 august 2016.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 21 iulie 2017.

Nr. 19.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.