MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 618/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 618         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 31 iulie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 307 din 9 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

526. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

572. - Decizie privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

870. - Ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat privind modificarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 689/2017

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 307

din 9 mai 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, excepţie ridicată de Gheorghe Căminişteanu în Dosarul nr. 40.352/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 59D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă că, la dosar, partea Administraţia Naţională a Penitenciarelor a depus un punct de vedere prin care solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004, arătând că aceasta a fost admisă prin Decizia nr. 803 din 24 noiembrie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 10 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 40,352/3/2013, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 74 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Căminişteanu într-o cauză având ca obiect, în principal, anularea unei decizii a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin care i s-a aplicat sancţiunea constând într-o mustrare scrisă.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul arată că textul de lege criticat aduce atingere art. 1 alin. (4) şi alin. (5) din Legea fundamentală, prin aceea că deleagă unui membru al Guvernului atribuţia de a reglementa cercetarea disciplinară, prin emiterea unor acte cu caracter administrativ, ceea ce determină o stare de incertitudine juridică, şi nu respectă cerinţele de stabilitate şi previzibilitate impuse de textul constituţional. De asemenea, autorul arată că art. 74 din Legea nr. 293/2004 aduce atingere şi dispoziţiilor art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, întrucât răspunderea disciplinară a unui funcţionar public cu statut special ar trebui reglementată prin lege organică, iar nu prin ordin al ministrului justiţiei. Astfel, răspunderea disciplinară, conform capitolului VI din Legea nr. 293/2004, se referă la modul de executare a raporturilor de serviciu. În condiţiile angajării acesteia, este afectată executarea raportului de serviciu al unui funcţionar public cu statut special, raport de serviciu care trebuie reglementat prin lege organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, având în vedere şi considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 392 din 2 iulie 2014.

7. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată,

8. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă, făcând referire la Decizia nr. 803 din 24 noiembrie 2015.

10. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă, invocând Decizia nr. 803 din 24 noiembrie 2015.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere transmis de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele: 12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat de autor şi reţinut de instanţa de judecată, îl constituie prevederile art. 74 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 10 aprilie 2014. În realitate, Curtea reţine că obiectul excepţiei, în raport cu criticile formulate, îl constituie doar dispoziţiile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004, care au următorul conţinut: „Modul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei. *)

14. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că textele de lege criticate aduc atingere dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (4) ce reglementează principiul separaţiei şi echilibrului puterilor, art. 1 alin. (5) potrivit căruia „în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie” şi art. 73 alin. (3) lit. j) potrivit căruia prin lege organică se reglementează statutul funcţionarilor publici.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 803 din 24 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 18 ianuarie 2016, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, sunt neconstituţionale. Curtea a constatat, în esenţă, că funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este subiect al unui raport de serviciu, raport care ia naştere, se execută şi încetează în condiţii speciale. Pe cale de consecinţă, Curtea a statuat că elementele esenţiale în ceea ce priveşte naşterea, executarea şi încetarea raportului de serviciu se vor referi în mod intrinsec la statutul special al funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare, statut care trebuie reglementat prin lege organică - respectiv Legea nr. 293/2004. Aşa fiind, Curtea a reţinut că prevederile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 aduc atingere dispoziţiilor art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, precum şi celor ale art. 1 alin. (4) din Constituţie referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, prin delegarea unei atribuţii ce aparţine în exclusivitate legiuitorului, către un membru al Guvernului şi celor ale art. 1 alin. (5) din Constituţie, în componenta sa referitoare la previzibilitatea şi accesibilitatea legii, deoarece personalul vizat se va putea raporta numai la prevederile lacunare, incomplete, ale acesteia.

16. În consecinţă, observând că data încheierii de sesizare este 10 noiembrie 2015, în raport cu data pronunţării şi a publicării Deciziei nr. 803 din 24 noiembrie 2015, Curtea va respinge, ca devenită inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, excepţie ridicată de Gheorghe Căminişteanu în Dosarul nr. 40.352/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L

Pronunţată în şedinţa din data de 9 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 


*) A se vedea Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.856/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.272.700 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2017, pentru sprijinirea unui număr total de 463 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaidch

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 526.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Adresa

Judeţul

Suma

- lei -

0

1

2

3

4

1

Mocan Florin

comuna Garda de Sus nr. 148

Alba

10.000

2

Lunga Angela

comuna Seleuş, satul Seleuş nr. 42

Arad

4.000

3

Angheluş Aurică

oraşul Mioveni, bd. Dacia, bl. M2C, sc. A, ap. 2

Argeş

3.500

4

Anton Maria Cristina

comuna Călineşti, satul Gorganu nr. 59

Argeş

3.000

5

Bădescu Mihaela Adriana

municipiul Piteşti, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bl. M1, sc. B, ap. 14

Argeş

4.000

6

Ciucardel Ilie Gelian

municipiul Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 22A, bl. B1A, sc. A, ap. 9

Argeş

3.500

7

Damian Elena

comuna Miceşti, satul Miceşti nr. 7B

Argeş

3.000

8

Dobrotă Irina

oraşul Mioveni, str. 1 Decembrie, bl. T9, sc. B, ap. 2

Argeş

3.000

9

Drăguţoiu Georgel

municipiul Piteşti, str. Dr. Carol Davila nr. 11, bl. N5, sc. B, ap. 15

Argeş

1.500

10

Ene George Cosmin

comuna Schitu Goleşti, satul Schitu Goleşti nr. 318

Argeş

4.000

11

Gheorghe Maria

oraşul Mioveni, str. Pieţei, bl. F4, sc. D, ap. 9

Argeş

3.000

12

Miu Ion

municipiul Piteşti, str. C-tin Dobrescu-Argeş nr. 1, bl. B6, sc. C, ap. 3

Argeş

3.000

13

Nedelescu Floarea

oraşul Ştefăneşti, satul Ştefăneşti, bl. 15, sc. A, ap. 7

Argeş

1.500

14

Paraschiv Iulian Dănuţ

comuna Bradu, satul Geamăna, str. Stejarului nr. 27

Argeş

2.500

15

Soceanu Veniamin

comuna Lereşti, satul Lereşti nr. 112

Argeş

3.000

16

Statică Elena

municipiul Curtea de Argeş, str. Despina Doamna, bl. E17, sc. B, ap. 27

Argeş

3.000

17

Stoica Carmen Ionela

comuna Boţeşti, satul Boţeşti nr. 252

Argeş

3.000

18

Tudose Iuliana

oraşul Ştefăneşti, satul Viişoara, calea Bucureşti nr. 60

Argeş

2.000

19

Vlaicu Silvia

municipiul Piteşti, aleea Papuceşti, bl. 53, sc. D, ap. 15

Argeş

3.500

20

Amarandei Elena

comuna Ungureni, satul Bibireşti

Bacău

2.500

21

Buzariu Constantin

municipiul Bacău, str. Primăverii nr. 9, sc. A, ap. 6 (domiciliul legal), municipiul Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 6, sc. A, ap. 6 (fără forme legale)

Bacău

3.000

22

Cârlan Edith Elena

municipiul Bacău, str. Teiului nr. 6

Bacău

2.500

23

Cioinea Ion

comuna Letea Veche, str. Zorilor nr. 59

Bacău

3.000

24

Cioroabă Ioan

comuna Gioseni, str. Bradului nr. 23

Bacău

3.000

25

Cobzaru Anca Maria

comuna Gioseni, satul Gioseni, str. Principală nr. 103

Bacău

2.500

26

Cojoc Aurel

municipiul Bacău, str. Bucegi nr. 138A, sc. A, ap. 17

Bacău

3.000

27

David Ana Alina

municipiul Bacău, str. 22 Decembrie nr. 9, sc. C, ap. 5

Bacău

4.000

28

Demetriadi Evgheni

oraşul Târgu Ocna, str. Costache Negri, bl. 410, sc. D, et. 3, ap. 11

Bacău

2.500

29

Diaconu Andrei Iulian

municipiul Bacău, str. Prelungirea Bradului nr. 119, sc. A, ap. 6

Bacău

4.000

30

Duhalmu Nicoleta

municipiul Bacău, str. Letea nr. 12

Bacău

2.000

31

Grozavu Eugen

municipiul Bacău, str. Muşcatelor nr. 14

Bacău

3.000

32

Hartman Mihaela

municipiul Bacău, str. Milcov nr. 136, sc. D, ap. 17

Bacău

2.000

33

Iacob Alina Maria

municipiul Bacău, str. Grigore Tăbăcaru nr. 24

Bacău

3.000

34

Iştoc Gheorghiţă Florin

municipiul Bacău, str. Bicaz nr. 154, sc. E, ap. 3

Bacău

3.000

35

Lazăr Fănică

municipiul Bacău, str. Muncii nr. 15

Bacău

2.500

36

Leca Alina Elena

municipiul Bacău, str. Nordului nr. 7 sc. A, ap. 18

Bacău

3.000

37

Luca Rodica

comuna Ştefan cel Mare, satul Rădeana

Bacău

3.000

38

Lungociu Polixenia

comuna Solonţ

Bacău

2.500

39

Oartcea Alina Simona

municipiul Bacău, str. Ion Luca nr. 9, sc. A, ap. 14

Bacău

2.500

40

Patrichi Costel

municipiul Bacău, str. Cornişa Bistriţa nr. 14C, ap. 17

Bacău

3.000

41

Petrescu Livia

comuna Mărgineni

Bacău

2.500

42

Pitica Tereza

municipiul Bacău, str. Mircea Eliade nr. 7, sc. A, ap. 6

Bacău

2.500

43

Puiu Adrian Florin

municipiul Bacău, str. Nordului nr. 51

Bacău

3.000

44

Puşcă Mărioara

municipiul Bacău, str. Carpaţi nr. 2, sc. D, ap. 28 (domiciliul legai), municipiul Bacău, str. Ciprian Porumbescu nr. 28B (fără forme legale)

Bacău

2.500

45

Radu Maria

municipiul Bacău, str. Ardealului nr. 4, sc. B, ap. 9

Bacău

3.000

46

Saulea Pavel

comuna Vultureni

Bacău

2.000

47

Strugaru Gheorghe

municipiul Bacău, str. Tecuciului nr. 62

Bacău

2.500

48

Ursea Irina

municipiul Bacău, str. Bucegi nr. 136, sc. A, ap. 16

Bacău

2.500

49

Alexoae Mircea

municipiul Dorohoi, str. Sfântul Ioan Românul nr. 72

Botoşani

3.500

 

50

Bejinariu Larisa Elena

municipiul Dorohoi, str. Dumbrava Roşie nr. 186

Botoşani

2.500

51

Borcoi Anamaria

oraşul Truşeşti, str. 2 nr. 103

Botoşani

2.500

52

Chişcariu Vasile

municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 205

Botoşani

2.500

53

Crîşmariu Aurica

comuna Avrămeni, satul Panaitoaia

Botoşani

3.500

54

Ifrim Olimpea

municipiul Botoşani, aleea Slt. Ioan Frunzetti nr. 3, bl. 3, sc. B, ap. 1

Botoşani

4.500

55

Ispir Cristina

municipiul Botoşani, str. I.C. Brătianu nr. 12

Botoşani

3.500

56

Macovei Doru

municipiul Dorohoi, str. Viilor nr. 34A

Botoşani

3.500

57

Postolache Victoria

comuna Călăraşi

Botoşani

5.000

58

Rotaru Florica

municipiul Botoşani, aleea Pacea nr. 5, bl. 5, sc. A, ap. 7

Botoşani

3.000

59

Scrobaniţă Angeta

municipiul Dorohoi, aleea Victoria nr. 5, bl. D16, ap. 39

Botoşani

4.000

60

Sîrbu Mihai

municipiul Botoşani, str. Călugăreni nr. 8, bl. E12, sc. A, ap. 10

Botoşani

3.000

61

Tican Roman Ioan

municipiul Botoşani, str. Dragoş Vodă nr. 2

Botoşani

1.500

62

Urdea George Alexandru

municipiul Botoşani, str. Ştefan Luchian nr. 11, bl. B9, sc. B, et. 1, ap. 6

Botoşani

4.000

63

Viziteu Haralambie

municipiul Botoşani, aleea Nicolae Pisoski nr. 22

Botoşani

3.000

64

Boroş Steluţa

comuna Racoş, str. Sarigos nr. 19A

Braşov

2.200

65

Farkaş Ecaterina

municipiul Braşov, str. Lungă nr. 99, ap. 1A

Braşov

1.200

66

Bădoiu Maria

municipiul Buzău, Aleea Centrală, bl. 12A, et. 1, ap. 38

Buzău

2.500

67

Boboc Luminiţa

comuna Pârscov, satul Pârscov nr. 1237

Buzău

3.000

68

Borcan Marian

municipiul Buzău, Bd. Unirii, bl. 1, et. 4, ap. 39

Buzău

2.000

69

Borcan Stela

municipiul Buzău, Bd. Stadionului, bl. 26A, ap. 3

Buzău

2.500

70

Constantin Maria

municipiul Buzău, str. Gârlaşi nr. 118

Buzău

3.000

71

Dobre Marcela

comuna Largu, satul Largu nr. 412

Buzău

2.500

72

Dumitru Amar

municipiul Buzău, str. Haiducului, bl. 2, ap. 2

Buzău

1.000

73

Ghiţă Florentin

comuna Amaru, satul Scorţeanca

Buzău

2.500

74

Ghiţă Rodica

comuna Vipereşti, satul Tronari nr. 287

Buzău

2.000

75

Gurgu Ion

comuna Padina, str. Păcii nr. 46

Buzău

1.000

76

Iamandi Silvia Monica

comuna Verneşti, satul Nişcov

Buzău

4.000

77

Manole Denisa

municipiul Buzău, str. T. Vladimirescu, bl. 3B, et. 2, ap. 6

Buzău

2.500

78

Mădulărea Bănică

municipiul Buzău, Aleea Industriei nr. 7, bl. nefamilişti, et. 1, ap. 17

Buzău

2.500

79

Moise Gabriela

comuna Ţinteşti, satul Maxenu

Buzău

1.000

80

Neamu Georgeta

municipiul Buzău, cartier Micro 5, bl. 13, sc. A, ap. 37

Buzău

1.000

81

Negoiţă Daniela

municipiul Buzău, str. Dorobanţi nr. 258

Buzău

3.000

82

Oprescu Maria

comuna Chiojdu, satul Chiojdu nr. 412

Buzău

5.000

83

Stanciu Ion

municipiul Buzău, Bd. Stadionului, bl. 7B, et. 2, ap. 13

Buzău

1.500

84

Tudorie Viorica

comuna Săpoca, satul Săpoca

Buzău

3.000

85

Vasile Ion

municipiul Buzău, str. Prosperităţii nr. 16

Buzău

2.000

86

Dumitrescu Angelica Scumpina

oraşul Bocşa, Fundătura Ogaşului nr. 22

Caraş-Severin

7.000

87

Antonache Stănel

comuna Lehliu-Sat, str. 41 nr. 158

Călăraşi

5.000

88

Banu Florina

oraşul Budeşti, str. Livezilor nr. 1 bis

Călăraşi

4.000

89

Dragan Mita

oraşul Budeşti, str. Agricultorilor nr. 20

Călăraşi

3.000

90

Simion Gica

comuna Răzvani, str. Trandafirilor nr. 40

Călăraşi

1.000

91

Bivolaru Ioana

municipiul Târgovişte, calea Bucureşti nr. 34, bl. N2B, et. 5, ap. 22

Dâmboviţa

2.000

92

Cătănescu Andreea

comuna Dărmăneşti, str. Dispensarului nr. 1009

Dâmboviţa

4.000

93

Chebac Maria

municipiul Târgovişte, str. Vasile Blendea nr. 8, bl. 31D, ap. 5

Dâmboviţa

2.000

94

Cioclea Luminiţa

comuna I. L. Caragiale nr. 313

Dâmboviţa

500

95

David Roxana Nicoleta

municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor nr. 12, bl. 6, sc. C, ap. 37

Dâmboviţa

3.000

96

Dincă Ion

comuna Iedera, satul Iedera de Sus nr. 58

Dâmboviţa

7.000

97

Gheorghe Nicoleta

municipiul Târgovişte, calea Câmpulung nr. 150A

Dâmboviţa

500

98

Ghiţă Alina Ştefania

comuna Poiana nr. 1044

Dâmboviţa

3.000

99

Gosoiu Ioan

comuna Ludeşti, satul Teleşti nr. 82

Dâmboviţa

4.500

 

100

Iamandi Gheorghe

comuna Costeştii din Vale, str. Crăciuneilor nr. 90 bis

Dâmboviţa

500

101

Iamandi Ionela

comuna Costeştii din Vale, str. Cavalerilor nr. 54

Dâmboviţa

3.000

102

Ilie Mie

municipiul Târgovişte, Bd. Unirii nr. 32

Dâmboviţa

2.000

103

Ioniţă Cornel

oraşul Pucioasa, str. Rândunelelor, bl D5, ap. 1

Dâmboviţa

500

104

Luţă Maria

comuna Ludeşti, satul Teleşti nr. 84

Dâmboviţa

6.000

105

Luţu Cristina Sonia

oraşul Găeşti, Fundătura Alexandrescu nr. 4A

Dâmboviţa

4.000

106

Matei Dumitru

comuna Cojasca, satul Iazu, str. Spre Bilciureşti nr. 68

Dâmboviţa

500

107

Petrescu Neculai

oraşul Găeşti, str. Cuza Vodă nr. 4, bl. 23, sc. C, et. 1, ap. 7

Dâmboviţa

2.500

108

Predoiu Niculae

municipiul Târgovişte, Aleea Griviţei nr. 2, bl. 3, sc. A, ap. 3

Dâmboviţa

500

109

Stan Ilinca

municipiul Târgovişte, str. Zorilor nr. 13B

Dâmboviţa

500

110

Stan Mariana

comuna Costeştii din Vale, str. Crizantemelor nr. 569

Dâmboviţa

2.000

111

Teodorescu Florin Octavian

comuna Malu cu Flori, satul Capu Coastei nr. 134

Dâmboviţa

2.500

112

Toma Ioan

comuna Răscăeţi, str. Mr. I. Vochin nr. 73

Dâmboviţa

1.000

113

Tuţă Savin

comuna Crângurile, satul Potlogeni-Vale nr. 70

Dâmboviţa

2.000

114

Condescu Virgil

comuna Secu, satul Comănicea nr. 81

Dolj

1.000

115

Maricuţă Mariean

municipiul Băileşti, str. Olteni nr. 22

Dolj

1.000

116

Mirea Ionel

municipiul Băileşti, str. Viilor nr. 109

Dolj

1.000

117

Neagoe Iulian

comuna Murgaşi, str. Popa Murgăşanu nr. 51

Dolj

1.000

118

Ifrim Marinela-Nicoleta

municipiul Galaţi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, bl. F, ap. 211

Galaţi

1.500

119

Ancu Tudor Petre

municipiul Giurgiu, str. Prieteniei nr. 21A

Giurgiu

2.000

120

Badea Maria

comuna Găujani, satul Pietrişu

Giurgiu

2.000

121

Bolintis Ion

comuna Daia

Giurgiu

5.000

122

Bucşăneanu Ion

comuna Clejani, satul Podu Doamnei

Giurgiu

2.000

123

Chilea Valerica

municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. 107, sc. A, ap. 7

Giurgiu

2.000

124

Ciupitu Călin Gheorghiţă

comuna Gogoşari

Giurgiu

2.000

125

Coamă Niculae

municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. 7/220, sc. C, ap. 54

Giurgiu

1.000

126

Cutieru Ioana

comuna Comana, satul Vlad Ţepeş, str. Bisericii nr. 110

Giurgiu

2.000

127

Diaconu Andreea Liliana

comuna Singureni, satul Stejaru, str. Chirculeşti nr. 1223

Giurgiu

3.000

128

Grigore Elena

municipiul Giurgiu, str. Rozelor nr. 81

Giurgiu

9.000

129

Matea Claudia Aurelia

municipiul Giurgiu, str. Gheorghe Doja nr. 47

Giurgiu

4.000

130

Mihalcea Ana Maria

comuna Frăţeşti, satul Remuş

Giurgiu

3.000

131

Niculae Andreiana

comuna Vedea

Giurgiu

2.000

132

Oprea Anica

municipiul Giurgiu, Şos. Sloboziei, bl. 2 gars., sc. B, ap. 36

Giurgiu

9.000

133

Popescu Ilie

municipiul Giurgiu, Şos. Alexandriei nr. 199

Giurgiu

9.000

134

Rapauc Marin

municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. 108, sc. B, ap. 21

Giurgiu

2.000

135

Răduţ Denisa Alina

municipiul Giurgiu, str. Decebal, bl. 49/3D, sc. C, ap. 47

Giurgiu

4.000

136

Ruse Ilie

municipiul Giurgiu, str. Mereni nr. 8

Giurgiu

3.000

137

Stancu Marinela

comuna Prundu

Giurgiu

2.000

138

Tănase Tudora

comuna Clejani

Giurgiu

2.000

139

Voinea Vali

municipiul Giurgiu, str. Clopotari nr. 37

Giurgiu

4.000

140

Bitică Alina Violeta

municipiul Târgu Jiu, str. Bicaz nr. 76, bl. 76, sc. 1, ap. 1

Gorj

6.000

141

Cocheci Anişoara Luminiţa

municipiul Târgu Jiu, str. George Topârceanu nr. 4, ap. 6

Gorj

2.500

142

Cocîrlă Liliana

municipiul Târgu Jiu, str. Minerilor, bl. 14, sc. 6, ap. 105

Gorj

2.000

143

Dobre Nicolae

municipiul Târgu Jiu, str. Revoluţiei nr. 6, bl. 6, sc. 3, ap. 10

Gorj

5.000

144

Gherasie Alina Florentina

municipiul Târgu Jiu, aleea Smârdan nr. 18, bl. 18, sc. 3, ap. 13

Gorj

15.000

145

Luţă Aurelia

municipiul Târgu Jiu, str. Slt. Vasile Militaru nr. 6, bl. 6, sc. 1, ap, 12

Gorj

1.000

146

Novăceanu Andrei

oraşul Tismana, satul Pocruia nr. 38

Gorj

4.000

147

Oproiu Maria

municipiul Târgu Jiu, str. Zambilelor nr. 3, bl. 3, sc. 3, ap. 13

Gorj

1.500

148

Popescu Daria

municipiul Târgu Jiu, str. Hidrocentralei nr. 15, bl. 15, sc. 3, ap. 11

Gorj

5.000

149

Tivig Constantin

oraşul Tismana, satul Sohodol nr. 143

Gorj

3.000

 

150

Titdor Nicoleta

comuna Teleşti, satul Şomăneşti

Gorj

4.000

151

Tuturigă Maria

comuna Jupâneşti, satul Vierşani nr. 205

Gorj

4.000

152

Almăjanu Paula

oraşul Aninoasa, str. Libertăţii nr. 138, ap. 12

Hunedoara

1.500

153

Stoica Cosmin Constantin

municipiul Lupeni, str. Parângului nr. 18, bl. A2, sc. 1, ap. 4

Hunedoara

4.000

154

Cârpaci Cristina

municipiul Deva, Aleea Plopilor, bl. 7, sc. A, ap. 6 (domiciliul legal), municipiul Deva, str. Primăverii nr. 5 (fără forme legale)

Hunedoara

1.000

155

Leahu Monica

municipiul Brad, str. 1 Iunie, bl. B9, sc. 2, ap. 17

Hunedoara

4.000

156

Radovici Liviu Alexandru

municipiul Deva, str. Teilor, bl. 46, sc. 1, ap. 17

Hunedoara

4.000

157

Rusu Delia Florinela

municipiul Deva, Aleea Streiului, bl. 78, sc. 1, ap. 17

Hunedoara

4.000

158

Şimon Andrei-Victor

comuna Turdaş, satul Pricaz nr. 161

Hunedoara

4.000

159

Tirănescu Daniela Elena

comuna Romos, satul Romos nr. 349

Hunedoara

4.000

160

Vancia Dorina

municipiul Deva, str. Zăvoi, bl. 6, sc. 2, ap. 10

Hunedoara

1.000

161

Costache Mirela

municipiul Slobozia, Bd. Unirii nr. 24, bl. U10, sc. C, ap. 55

Ialomiţa

6.000

162

Geru Gheorghe

comuna Ion Roată, satul Broşteni, str. Meseriaşilor nr. 9

Ialomiţa

1.000

163

Gheorghe Ionelia Maria

oraşul Slobozia, Aleea Feroviarului nr. 6, bl. V3, sc. B, ap. 21

Ialomiţa

2.500

164

Ion Veronica

municipiul Feteşti, str. Armatei nr. 16, bloc T11/12, sc. A, ap. 11

Ialomiţa

6.000

165

Pavel Marinela

comuna Ciulniţa, str. Matei Basarab nr. 35

Ialomiţa

4.000

166

Şerbănescu Mariana

municipiul Slobozia, bd. Matei Basarab nr. 36, bl. 27, sc. B, ap. 41

Ialomiţa

4.000

167

Axinte Marinela

municipiul Iaşi, str. Gospodari nr. 21

Iaşi

2.000

168

Burduja Maria

comuna Mironeasa, satul Urşiţa

Iaşi

3.500

169

Călimac Valeria

municipiul Iaşi, str. Grădinari nr. 7, bl. A8-12, sc. B, et. 1, ap. 4

Iaşi

4.000

170

Corduneanu Elena

comuna Tomeşti, satul Tomeşti, str. Vioarei nr. 276

Iaşi

4.000

171

Crucianu Vasile

municipiul Iaşi, str. Văscăuţeanu nr. 8, et. 1, ap. 4

Iaşi

12.000

172

Deloiu Vera

municipiul Iaşi, str. Ciurchi nr. 115, bl. F1, sc. F, et. 4, ap. 1

Iaşi

4.500

173

Drugă Mariana

comuna Lungani, satul Lungani, str. Prof. Ion Buimistru nr. 26

Iaşi

8.000

174

Filon Aritina

comuna Ipatele, satul Cuza Vodă nr. 45

Iaşi

5.000

175

Ivanov Doina

comuna Tomeşti, satul Vlădiceni, str. Sfântul Nicolae nr. 34

Iaşi

5.000

176

Liţă Camelia

comuna Lungani, satul Lungani, str. Ing. Constantin Mihăilescu nr. 58

Iaşi

10.000

177

Marian Olimpia

comuna Mironeasa, satul Urşiţa

Iaşi

8.000

178

Munteanu Iuliana

comuna Lungani, satul Lungani

Iaşi

10.000

179

Panţiru Costel

comuna Lungani, satul Crucea, str. Prof. Mihăilescu Ion nr. 54

Iaşi

10.000

180

Papuc Mihaela

municipiul Iaşi, şos. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 66

Iaşi

15.000

181

Şuiu Elena

comuna Ipatele, satul Cuza Vodă nr. 164

Iaşi

5.000

182

Tobol Neguţa

municipiul Iaşi, str. Stejar nr. 55, bl. M1, sc. A, et. 3, ap. 21 (domiciliul legal), şos. Iaşi-Bâmova nr. 144A(fără forme legale)

Iaşi

4.000

183

Vicol Milena Mirela

comuna Rediu, satul Breazu nr. 13

Iaşi

4.000

184

Petre Ion

comuna Găneasa, str. Păcii nr. 4, satul Pitească

Ilfov

3.000

185

Pop Doru Ciprian

comuna Fărcaşa, satul Tămaia, str. Someşului nr. 33

Maramureş

3.000

186

Găman Constantin

municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Dumitru Gheţă nr. 2, bl. B3, sc. 2, ap. 22

Mehedinţi

5.000

187

Cojocnean Dorel

oraşul Sărmaşu, str. Ghioceilor nr. 2

Mureş

4.500

188

Michi Gheorghe

oraşul Sărmaşu, str. Vasile Simonis nr. 20

Mureş

5.000

189

Michi Maria

oraşul Sărmaşu, str. Vasile Simonis nr. 18

Mureş

5.000

190

Varga Codin

oraşul Sărmaşu, str. Ghioceilor nr. 4A

Mureş

3.500

191

Varga Maria

oraşul Sărmaşu, str. Ghioceilor nr. 2B

Mureş

2.000

192

Varga Suraj

oraşul Sărmaşu, str. Ghioceilor nr. 2B

Mureş

1.000

193

Varga Suraj Sorin

oraşul Sărmaşu, str. Ghioceilor nr. 4C

Mureş

2.000

194

Adam Floarea

oraşul Roznov, str. Plopilor nr. 855

Neamţ

1.500

195

Alcaziu Irina

municipiul Piatra-Neamţ, str. Mihai Viteazu nr. 8, bl. 11, ap. 53

Neamţ

4.000

196

Amariei Elena

oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 183

Neamţ

2.500

197

Amariei Ion

comuna Crăcăoani, satul Crăcăoani

Neamţ

3.000

198

Andrei Marian Măricel

municipiul Piatra-Neamţ, str. Veseliei nr. 7, bl. D12, sc. C, et. 2, ap, 51

Neamţ

3.000

199

Antălucă Gabriela

municipiul Roman, str. Libertăţii, bl. 10, ap. 9

Neamţ

4.000

 

200

Anton Maria

comuna Răuceşti

Neamţ

1.000

201

Asandei Gheorghe

comuna Văleni, satul Pârâul Şarpelui nr. 8

Neamţ

1.500

202

Asandei Mircea

comuna Văleni, satul Văleni

Neamţ

3.500

203

Blanariu Constantin

comuna Văleni, satul Văleni, str. Ecaterina Stârcea nr. 92

Neamţ

2.500

204

Boanţă Crainic Maria

comuna Bicaz-Chei, satul Ivaneş

Neamţ

4.000

205

Boghian Sergiu

comuna Văleni, satul Moreni, str. Morilor nr. 47 bis

Neamţ

2.500

206

Boz Margareta

municipiul Piatra-Neamţ, str. Gheorghe Asachi, bl. M13, ap. 3

Neamţ

2.000

207

Bozu Gheorghe

municipiul Piatra-Neamţ, str. Gheorghe Asachi, vila 48, ap. 2

Neamţ

1.500

208

Brânză Doiniţa

municipiul Piatra-Neamţ, str. Gara Veche nr. 23

Neamţ

1.000

209

Butnaru Gheorghe

comuna Ţibucani, satul Ţibucani

Neamţ

4.000

210

Cadar Maria

comuna Doljeşti, satul Buhonca

Neamţ

5.000

211

Căcarază Elena

comuna Poiana Teiului, satul Pârâul Fagului

Neamţ

5.000

212

Cimpoeşu Valeria

comuna Doljeşti, satul Rotunda

Neamţ

5.000

213

Ciubotaru Vasilică

comuna Icuşeşti, satul Rocna

Neamţ

2.500

214

Cojocariu Alexandru

comuna Pipirig, satul Pluton

Neamţ

3.500

215

Cozma Constantin Iulian

comuna Sagna, satul Sagna

Neamţ

2.000

216

Creanga Gheorghe

comuna Pipirig, satul Dolheşti

Neamţ

5.000

217

Creangă Anca Maria

comuna Pipirig, satul Dolheşti

Neamţ

5.000

218

Creţu Gheorghe

comuna Dulceşti, satul Dulceşti

Neamţ

3.000

219

David Ana

oraşul Târgu-Neamţ, Aleea Zimbrului, bl. B4, sc. B, et. 3, ap. 34

Neamţ

5.000

220

Dănilă Petronia

oraşul Târgu-Neamţ, str. Băile Oglinzi nr. 14

Neamţ

4.000

221

Diaconu Mihai Eugen

comuna Brusturi, satul Groşi

Neamţ

5.000

222

Florea Elena

comuna Bârgăuani, satul Hârtop

Neamţ

4.000

223

Gălăţanu Aurel

comuna Ghindăoani, str. Nechiteşti nr. 27

Neamţ

2.500

224

Gheorghică Valeriea

comuna Poiana Teiului, satul Petru Vodă

Neamţ

3.000

225

Humă Ioan Cosmin

municipiul Piatra-Neamţ, str. Privighetorii nr. 1, bl. B1, sc. A, ap. 13

Neamţ

5.000

226

Iacob Mihai

comuna Alexandru cel Bun, satul Viişoara

Neamţ

2.500

227

Irimia Vasile

comuna Hangu, satul Hangu

Neamţ

4.000

228

Kacic Carmen Mihaela

municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Tiparului nr. 8, bl. D3, sc. A, ap. 40

Neamţ

3.000

229

Mandache Andreea

oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare, bl. M2, sc. A, ap. 4

Neamţ

2.500

230

Milea Finica

comuna Văleni, satul Văleni

Neamţ

3.000

231

Mocanu Maricica

comuna Valea Ursului, satul Chilii

Neamţ

3.000

232

Moga Claudia Elena

comuna Taşca, satul Neagra

Neamţ

5.000

233

Nastacă Constantin

municipiul Piatra-Neamţ, str. Progresului nr. 138, bl. D7, sc. B, ap. 31

Neamţ

2.000

234

Neda Ionela Edera

municipiul Piatra-Neamţ, str. Gheorghe Asachi, modul 24, ap. 1

Neamţ

1.500

235

Nicoară Daniela Nicoleta

comuna Săvineşti, satul Săvineşti, str. Domelor nr. 24, vila 56, ap. 1

Neamţ

1.500

236

Palaghia Lidia

oraşul Târgu-Neamţ, str. Mărăşeşti, bl. L4, sc. A, ap. 8

Neamţ

3.000

237

Pelin Elena

comuna Păstrăveni, satul Rădeni

Neamţ

1.000

238

Petrescu Ioan

municipiul Roman, str. Libertăţii, bl. 8, ap. 20

Neamţ

4.000

239

Platon Vasile

comuna Grinţieş, satul Bradu

Neamţ

1.500

240

Proca Marinica

municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Tiparului nr. 8, bl. D3, ap. 22

Neamţ

4.000

241

Radu Petru

comuna Rediu, satul Rediu

Neamţ

2.000

242

Rotam Irina

municipiul Roman, str. Miron Costin nr. 27

Neamţ

2.500

243

Rusu Constantin Ciprian

municipiul Piatra-Neamţ, str. Lămâiţei nr. 15, bl. C8, sc. C, ap. 62

Neamţ

5.000

244

Sandu Vasile

comuna Pipirig, satul Dolheşti

Neamţ

5.000

245

Sandu Paul

comuna Răuceşti

Neamţ

1.000

246

Scutaru Ion

comuna Piatra Şoimului, satul Poieni, str. Bradului nr. 4

Neamţ

4.000

247

Tanasă Anica

municipiul Piatra-Neamţ, str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 90, bl. A4, sc. B, ap. 27

Neamţ

2.500

248

Tătaru Constanţa Ramona

comuna Crăcăoani, satul Crăcăoani

Neamţ

2.500

249

Urscahe Ioan

comuna Vânători-Neamţ, satul Vânători-Neamţ, str. Ozana nr. 306

Neamţ

3.000

 

250

Ursu Gheorghe

comuna Mărgineni, satul Hârţeşti

Neamţ

5.000

251

Vamanu Gabriel

comuna Negreşti, satul Negreşti

Neamţ

4.000

252

Cocărică Mirela

comuna Verguleasa, satul Cucuieţi, str. Principală nr. 27

Olt

3.000

253

Drosu Georgeta

comuna Ianca, str. Libertăţii nr. 6

Olt

2.000

254

Hristea Victoriţa

comuna Cârlogani, str. Recunoştinţei nr. 36

Olt

3.000

255

Lincan Dumitru

oraşul Piatra Olt, str. Caragea nr. 16

Olt

5.000

256

Noaţă Marin

comuna Ipoteşti

Olt

4.000

257

Popescu Stelian

comuna Cârlogani, str. Recunoştinţei nr. 35

Olt

3.000

258

Stănescu Niculina

comuna Cârlogani, str. Sălşoara nr. 30

Olt

3.000

259

Tiţa Mariana

municipiul Slatina, str. Eugen Ionescu nr. 2, bl. 2ABC, sc. A, ap. 24

Olt

4.000

260

Traşcă Zoea Mihaela

comuna Osica de Sus, satul Greci, str. Şcolii nr. 39

Olt

3.000

261

Anca Elena

comuna Şotrile, satul Seciuri nr. 134

Prahova

3.000

262

Angi Paul

municipiul Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr. 121

Satu Mare

2.500

263

Balogh Deszo

comuna Dorolt, satul Dorolt nr. 400B

Satu Mare

3.000

264

Barcan Gabriela

municipiul Sibiu, str. Henri Coandă nr. 57, bl. 12, ap. 306

Sibiu

1.500

265

Bogdan Leontina

municipiul Sibiu, str. Tiglarilor, bl. G2, sc. B, ap. 67

Sibiu

3.000

266

Buzdugan Maria

municipiul Sibiu, str. Reşiţa nr. 83

Sibiu

3.500

267

Florea Mihai Adrian

municipiul Sibiu, str. Tipografilor nr. 13

Sibiu

3.000

268

Moldoveanu Georgiana

comuna Şeica Mare, str. Valea Mare nr. 66

Sibiu

8.000

269

Obedea Ileana

comuna Nocrich, satul Fofeldea nr. 67

Sibiu

3.000

270

Solomon Sorin

municipiul Sibiu, str. Teilor nr. 94

Sibiu

3.500

271

Adăscăliţă Vasile

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, sc. A, ap. 6

Suceava

800

272

Aioanei Ioan

comuna Horodniceni, satul Brădăţel, str. Pinului nr. 164

Suceava

5.000

273

Antonesi Valeria

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, ap. 16

Suceava

800

274

Avdei Ioan

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 18

Suceava

800

275

Baiţan Constantin Sergiu

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 32

Suceava

1.500

276

Balintoni Maria

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, ap. 9

Suceava

800

277

Baran Aglaia

comuna Straja nr. 925

Suceava

3.000

278

Berevoianu Vasile

oraş Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, ap. 4

Suceava

800

279

Bîrsan Elena

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, et. 4, ap. 20

Suceava

1.200

280

Blamariu Eufrozina

oraşul Gura Humorului, str. Marly, bl. A1, sc. A, ap. 17

Suceava

800

281

Boca Comei

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 8

Suceava

800

282

Botuşar Octavian

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 22

Suceava

800

283

Caraza Liviu

municipiul Vatra Dornei, str. Oborului nr. 44A

Suceava

1.000

284

Char Ioan

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, sc. A, ap. 5

Suceava

800

285

Ciripacă Mihaela

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, ap. 21

Suceava

1.500

286

Cojocarii Ioan

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, sc. A, ap. 13

Suceava

800

287

Constantinescu Natalia

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, sc. A, ap. 3

Suceava

800

288

Dobrean Elena

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, sc. A, ap. 7

Suceava

800

289

Dobrean Ionuţ

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 33

Suceava

1.500

290

Dumitriu Vera

comuna Forăşti, satul Ruşi

Suceava

500

291

Florea Ilie

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, ap. 19

Suceava

1.200

292

Floriştean Constantin Cristian

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, et. 1, ap. 10

Suceava

800

293

Flutur Gavril

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 12

Suceava

800

294

Geaniloni Rodica

municipiul Suceava, aleea Jupiter nr. 8, bl. 129, sc. F, ap. 19

Suceava

4.000

295

Gorea Valică

municipiul Vatra Dornei, str. Oborului nr. 35

Suceava

1.000

296

Grâul Vasile Ioan

oraşul Gura Humorului, str. Marly, bl. B1, et. 1, ap. 5

Suceava

800

297

Hnătescu Petru

municipiul Vatra Dornei, str. Oborului nr. 33

Suceava

1.000

298

Humeniuc Maria

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 20

Suceava

800

299

Ianovici Florentina

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, sc. A, ap. 12

Suceava

800

 

300

Jalba Mihaela

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 40

Suceava

1.500

301

Jehaliuc Elisabeta

municipiul Vatra Dornei, str. Oborului nr. 37

Suceava

3.000

302

Jescu Vasile Bogdan

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, et. 5, ap. 22

Suceava

1.500

303

Jitar Iulian

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, sc. A, ap. 15

Suceava

800

304

Jitariu Sorin Petrică

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, ap. 23

Suceava

1.500

305

Ludigan Ilie

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 25

Suceava

1.500

306

Marcu Nicuşor

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, ap. 1

Suceava

800

307

Mariuţac Ambrozie

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 9

Suceava

800

308

Mihalache Dumitru

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 19

Suceava

800

309

Miron Cristina Cezarina

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 35

Suceava

1.500

310

Moisuc Maria Cristina

municipiul Vatra Dornei, str. Oborului nr. 35

Suceava

2.000

311

Molocea Marius Mirel

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 31

Suceava

1.500

312

Munteanu Maranda

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, ap. 11

Suceava

800

313

Munteanu Viorel

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, ap. 8

Suceava

800

314

Nedelcu Emanuel

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 38

Suceava

1.500

315

Nicoară Virgil

municipiul Vatra Domei, str. Oborului nr. 46A

Suceava

2.000

316

Niţă Marin Gheorghe

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, sc. A, et. 4, ap. 17

Suceava

1.200

317

Onţanu Ioan

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, sc. A, ap. 10

Suceava

800

318

Parascan Eleonora

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 27

Suceava

1.200

319

Pascari Viorica

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 37

Suceava

1.500

320

Pentiuc Marius

comuna Moldova-Suliţa, satul Benia

Suceava

5.000

321

Popescu Gina Daniela

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 29

Suceava

1.200

322

Reimund-Popa Costel-Marian

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, ap. 13

Suceava

800

323

Repede Elena Adela

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, sc. A, ap. 34

Suceava

1.500

324

Rotundu Camelia

oraşul Gura Humorului, str. Marly, bl. A1, ap. 2

Suceava

800

325

Rusu Aneta

comuna Crucea, satul Chirii nr. 85

Suceava

500

326

Rusu Ionel Daniel

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, ap. 27

Suceava

1.500

327

Rusu Mihai

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 28

Suceava

1.200

328

Rusu Ştefan

oraşul Gura Humorului, str. Marly, bl. A1, ap. 39

Suceava

1.500

329

Scheuleac Vasile

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, ap. 28

Suceava

1.500

330

Seserman Constantin

municipiul Vatra Domei, str. Oborului nr. 39A

Suceava

3.000

331

Seserman Gabriela

municipiul Vatra Domei, str. Chiliei nr. 8

Suceava

2.500

332

Sibaev Maria

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 16

Suceava

800

333

Spînu Mariana

municipiul Vatra Dornei, str. Oborului nr. 46A

Suceava

1.000

334

Susanu Magdalena

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 4

Suceava

800

335

Şuiu Georgeta Raluca

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, ap. 24

Suceava

1.500

336

Tabără Sofia

comuna Vereşti, satul Bursuceni

Suceava

4.000

337

Teodorescu Amelie Ana

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, sc. A, ap. 15

Suceava

800

338

Tiron Cristina Nicoleta

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, sc. A, ap. 18

Suceava

1.200

339

Tudurean Florin Nicu

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 30

Suceava

1.200

340

Ulian Mihaela Adriana

oraşul Gura Humorului, str. Marly, bl. A1, sc. A, ap. 14

Suceava

800

341

Ursescu Viorel

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 6, bl. B1, ap. 3

Suceava

800

342

Vacniuc Romică

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 24

Suceava

800

343

Vornicu Ramona

oraşul Gura Humorului, str. Marly nr. 2, bl. A1, ap. 25

Suceava

1.200

344

Bîţă Verginia Doina

oraşul Zimnicea, str. Cetatea nr. 29

Teleorman

1.500

345

Bulimac Vili

comuna Fântânele

Teleorman

1.500

346

Desculţu Mihai Cristian

oraşul Zimnicea, str. Cuza Vodă, bl. 10 A, sc. D, ap. 5

Teleorman

1.000

347

Dragu Mariana

municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 6, bl. 588, sc. B, et. 4, ap. 29

Teleorman

2.500

348

Gheorghevici Zelha

comuna Orbească

Teleorman

1.000

349

Ispuse Gherghina

comuna Bujoru, satul Bujoru

Teleorman

1.000

 

350

Mitu Gh. Georgeta

comuna Izvoarele

Teleorman

1.000

351

Nicolae Florica

comuna Smârdioasa, satul Smârdioasa

Teleorman

1.000

352

Petrescu Florian

oraşul Turnu Măgurele, str. Nicolae Bălcescu, bl. C 5, sc. A, ap. 2

Teleorman

2.500

353

Stanciu Florian

municipiul Alexandria, str. Libertăţii nr. 215, Bl. A 7, sc. A, et. 2, ap. 2

Teleorman

3.000

354

Tănase Guţă

comuna Scurtu Mare, satul Albeni

Teleorman

5.000

355

Ursu Rada

oraşul Videle, str. Plantelor, nr. 29

Teleorman

1.500

356

Niculae Fetinia

comuna Jurilovca, str. Doloşman nr. 35

Tulcea

3.200

357

Bazan Ştefan

comuna Băceşti, satul Băceşti

Vaslui

1.200

358

Găluşcă Constantin

comuna Todireşti, satul Sofroneşti

Vaslui

5.000

359

Mihalachi Florentina

comuna Băceşti, satul Băceşti

Vaslui

1.800

360

Mocanu Ion

comuna Oşeşti, satul Buda

Vaslui

5.000

361

Patriche Doina

comuna Coroieşti, satul Movileni

Vaslui

1.000

362

Rotaru Ionel

comuna Oseşti, satul Buda

Vaslui

5.000

363

Saimu Maria

comuna Coroieşti, satul Coroieştii de Jos

Vaslui

2.000

364

Avram Ioan

comuna Alunu, satul Alunu

Vâlcea

7.000

365

Avram Pantelimon

comuna Alunu, satul Alunu

Vâlcea

7.000

366

Cătălinoiu Ileana

comuna Stroeşti, satul Stroeşti

Vâlcea

1.000

367

Ciuşu Ioana

municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Petrişor nr. 4, bl. P8, sc. B, ap. 19

Vâlcea

1.000

368

Dan Cristiana Maria

comuna Vaideeni, satul Vaideeni

Vâlcea

3.000

369

Dura Constantin Cosmin

oraşul Horezu, satul Românii de Sus, str. Săliştea nr. 6

Vâlcea

1.500

370

Eftene Daniel-Emilian

oraşul Călimăneşti, str. Mircea cel Bătrân nr. 47

Vâlcea

2.000

371

Ganea Vasile Tiberiu

comuna Brezoi, satul Valea lui Stan nr. 26

Vâlcea

2.000

372

Genunche N. Ion

comuna Alunu, satul Alunu

Vâlcea

7.000

373

Gica Gheorghe

comuna Stroeşti, satul Cireşu

Vâlcea

1.000

374

Ion Rodica

oraşul Băbeni, str. Cromului nr. 42

Vâlcea

1.500

375

Ismană Gheorghe

comuna Stroeşti, satul Stroeşti

Vâlcea

3.000

376

Marin Octavian

comuna Ghioroiu, satul Mierea

Vâlcea

3.000

377

Mărculescu Constantin

comuna Alunu, satul Alunu

Vâlcea

7.000

378

Mărculescu Mie

comuna Alunu, satul Alunu

Vâlcea

7.000

379

Mărculescu Ion

comuna Alunu, satul Alunu

Vâlcea

7.000

380

Mărculescu Victor

comuna Alunu, satul Alunu

Vâlcea

7.000

381

Mihăiloiu Gheorghiţa

oraşul Călimăneşti, str. General Magheru nr. 41

Vâlcea

2.000

382

Mînzatu Ion

comuna Alunu, satul Alunu

Vâlcea

7.000

383

Oprescu Natalia

municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Cocorilor nr. 7, bl. 26, sc. B, ap. 23

Vâlcea

1.000

384

Pătru Tufulica Ştefania

comuna Ştefăneşti, satul Condoieşti

Vâlcea

2.000

385

Stanciu Cornel

oraşul Călimăneşti, str. Nicolae Bălcescu nr. 91

Vâlcea

2.500

386

Tănăsescu Constanţa

comuna Stroeşti, satul Obroceşti

Vâlcea

3.000

387

Ţuru Mihaela

municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 66, bl. S30/1, sc. C, ap. 10

Vâlcea

2.000

388

Ungureanu Gheorghe

comuna Sălătrucel, satul Sălătrucel

Vâlcea

1.000

389

Bălan Neculai

comuna Sihlea, satul Caiata

Vrancea

4.000

390

Blidaru Mariana

comuna Dumitreşti, satul Dumitreşti

Vrancea

5.000

391

Bran Costel

comuna Tâmboeşti, satul Tâmboeşti

Vrancea

3.500

392

Buric Ionuţ

municipiul Focşani, str. Timotei Cipariu nr. 9

Vrancea

7.000

393

Chiriac Gheorghe

comuna Dumbrăveni, satul Dragosloveni

Vrancea

3.500

394

Ciobotaru Voicu

comuna Coteşti, satul Budeşti

Vrancea

2.500

395

Florea Alexandru

comuna Goleşti, str. Oituz nr. 16

Vrancea

1.000

396

Gheorghe Laurenţiu

comuna Gura Caliţei, satul Gura Caliţei

Vrancea

3.500

397

Gheorghiţa Bogdan Marian

comuna Slobozia Ciorăşti, satul Slobozia Ciorăşti

Vrancea

3.500

398

Grozav Gheorghe

comuna Vizantea-Livezi, satul Vizantea Răzăşească

Vrancea

4.000

399

Hău-Veveriţă Dumitru

oraşul Panciu, str. Ciprian Porumbescu nr. 23, bl. D1, et. 2, ap. 10

Vrancea

2.000

 

400

Jugaru Florica Nadia

comuna Tâmboeşti, satul Slimnic

Vrancea

7.000

401

Mocanu Nataliţa

Comuna Năruja, satul Năruja

Vrancea

5.000

402

Novac Aglaia

comuna Dumitreşti, satul Dumitreşti

Vrancea

2.500

403

Oprea Ileana

comuna Dumbrăveni, satul Dumbrăveni

Vrancea

3.500

404

Popa Anica

comuna Urecheşti, satul Popeşti

Vrancea

3.000

405

Popa Ionel

oraşul Mărăşeşti, str. Republicii, bl. 1, sc. A, et. 2, ap. 7

Vrancea

2.500

406

Potlog Mariana

municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 19, bl. A3, ap. 17

Vrancea

3.000

407

Puiu Georgeta

comuna Urecheşti, satul Urecheşti

Vrancea

3.500

408

Roman Ionel

comuna Paltin, satul Prahuda

Vrancea

3.500

409

Roman Neculai

comuna Paltin, satul Prahuda

Vrancea

3.500

410

Spulber Ştefan

comuna Paltin, satul Prahuda

Vrancea

7.000

411

Stroe Diana

municipiul Focşani, Aleea Echităţii nr. 33 A, sc. 1, et. 2, ap. 18

Vrancea

4.000

412

Trestianu Rada

comuna Dumitreşti, satul Siminoc

Vrancea

4.000

413

Ungureanu Mihaela

comuna Slobozia Bradului, satul Cornetu

Vrancea

3.500

414

Aldica Eugenia Alexandra Mihaela

str. N. Constantinescu nr. 6, bl. 15A, sc. A, ap. 10, sector 1

Bucureşti

1.500

415

Andraş Maria

str. Barierei nr. 30, sector 1 (domiciliul legal), str. Alexandru Papiu Marian nr. 4, bl. 43, ap. 138, sector 3 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

416

Ban Viorel

str. Deltei nr. 47, sector 3

Bucureşti

500

417

Banciu Georgeta

aleea Lunca Cernei nr. 6, bl. M52, sc. 1, et. 8, ap. 54, sector 6

Bucureşti

1.000

418

Barbu Maria

Bd. Uverturii nr. 89, bl. P16, sc. 3, et. 7, ap. 89, sector 6

Bucureşti

500

419

Barbu Mana

str. Amurgului nr. 22, bl. P3, sc. 1, ap. 51, sector 5

Bucureşti

500

420

Beleca Laura

aleea Masa Tăcerii nr. 6, bl. O, et. 3, ap. 46, sector 6

Bucureşti

1.500

421

Berbecar Mircea Ştefan

str. Luntrei nr. 6, bl. 7, sc. 4, et. 8, ap. 331, sector 2 (domiciliul legal), str. Avrig nr. 54, bl. 015, sc. 1, et. 2, sector 2 (fără forme legale)

Bucureşti

1.500

422

Borhan Calipsa

str. Tunsu Petre nr. 11, bl. A, sc. 3, parter, ap. 63, sector 5

Bucureşti

1.000

423

Buxbaum Didina

str. Albinelor nr. 32, bl. 32, sc. 4, et. 2, ap. 62, sector 4 (domiciliul legal), str. Energeticienilor nr. 9-11, ap. 309, sector 3 (fără forme legale)

Bucureşti

800

424

Cârstescu Teodor

str. Râmnicu Vâlcea nr. 16, bl. 34, sc. 1, ap. 19, sector 3 (domiciliul legal), str. Moise Nicoară nr. 43, bl. D3, sc. A, ap. 14, sector 3 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

425

Cinghiţă Liliana

şos. Fundeni nr. 262G, et. 2, ap. 7, sector 2

Bucureşti

1.000

426

Constantin Felix

intr. Tribunei nr. 4, sector 1 (domiciliul legal), str. Lemnarilor nr. 135, sector 1 (fără forme legale)

Bucureşti

500

427

Crestincov Nionila

aleea Petre Antonescu nr. 6, bl. 23, sc. A, et. 8, ap. 50, sector 2

Bucureşti

1.000

428

Cristea Ioana Mihaela

bd. Iuliu Maniu nr. 111 A, bl. G, sc. 2, ap. 33, sector 6

Bucureşti

500

429

Cristescu Nicolae

str. Buhuşi nr. 1, bl. 11, sc. 2, et. 3, ap. 101, sector 3

Bucureşti

1.000

430

Crivăţ Maria Cristina

calea Ferentari nr. 12, bl. 119D, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector 5

Bucureşti

1.500

431

Damian Sultana

şos. Pantelimon nr. 84, bl. 409B, sc. B, et. 1, ap. 48, sector 2

Bucureşti

800

432

Damoc Ionel

str. Peroni nr. 52, bl. 9, sc. A, et. 2, ap. 43, sector 4

Bucureşti

500

433

Dinu Aneta

str. Cluceru Sandu nr. 4, bl. 29C, sc. B, et. 3, ap. 58, sector 2

Bucureşti

800

434

Dulăcioiu Lucica

şos. Mihai Bravu nr. 309, bl. R3, sc. 1, et. 3, ap. 16, sector 3

Bucureşti

1.000

435

Elisei Niculina

şos. Sălaj nr. 223D, sector 5

Bucureşti

1.000

436

Ere Iordan

str. Orăştie nr. 22, bl. M2, sc. 1, et. 3, ap. 82, sector 4

Bucureşti

800

437

Galben Mari a

str. Valea lui Mihai nr.12, bl. Td7, et. 5, ap. 33, sector 6

Bucureşti

1.000

438

Gârea Abigaela

str. Turnu Măgurele nr. 19, bl S1, sc. 2, et. 5, ap. 463, sector 4

Bucureşti

2.000

439

Ghinescu Ana

str. Parângului nr. 43Â, et. 2, ap. 6, sector 1

Bucureşti

1.000

440

Goleanu Daniel

str. Londra nr. 40, demisol, sector 1

Bucureşti

1.000

441

Hriţcu Maria

str. Lemnarilor nr. 59, sector 1

Bucureşti

500

442

Iolea Mirela

aleea Jineasca nr. 7, bl. 33, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 3

Bucureşti

500

443

Ionescu Virginia

str. Valea Cascadelor nr. 2, bl. A3, sc. 1, et. 3, ap. 9, sector 6

Bucureşti

700

444

Iordache Aurora

bd. Iuliu Maniu nr. 73, bl. 3, sc. 8, et. 1, ap. 352, sector 6

Bucureşti

1.000

445

Manea Vasile

str. Doamna Ghica nr. 30, bl. 11 SUD, sc. 2, et. 6, ap. 54, sector 2

Bucureşti

1.500

446

Matei Maria

str. Dezrobirii nr. 44, bl. 09, sc, 2, et. 7, ap. 98, sector 6

Bucureşti

1.000

447

Mureşeanu Georgeta

aleea Barajul Cucuteni nr. 3, bl. A14, sc. 1, et. 10, ap. 44, sector 3

Bucureşti

1.000

448

Neagu Emil

aleea Pârva nr. 6, bl. C37, sc. 1, et. 4, ap. 20, sector 6

Bucureşti

800

449

Nica Florica

str. Boteanu nr. 3A, ap. 5, sector 1 (domiciliul legal), str. Boteanu nr. 3A, demisol, sector 1 (fără forme legale)

Bucureşti

500

450

Nicolae Georgeta

str. Alexandru Ivasiuc nr. 32-40, bl. 6E, sc. 1, ap. 26, sector 6

Bucureşti

800

451

Niculae Maria

calea Ferentari nr. 15, bl. 95, sc. 3, et. 6, ap. 90, sector 5

Bucureşti

700

452

Pa la da Marieta

str. Marcu Armaşu nr. 7, bl. 26, sc. 1, et. 5, ap. 44, sector 2

Bucureşti

700

453

Perianu Elena

intr. Ing. Zablovschi nr. 2. sector 1

Bucureşti

800

454

Popa Lucian Mihai

str. Edgar Quinet nr. 3, et. 10, ap. 51, sector 1

Bucureşti

500

455

Popescu Iuliana Mihaela

str. Reşiţa nr. 21, bl. 50, sc. 2, et. 6, ap. 102, sector 4

Bucureşti

1.500

456

Radu Gheorghe

str. D. I. Mendeleev nr. 37, subsol, sector 1

Bucureşti

1.000

457

Rădulescu Ioana

aleea Valea Şiretului nr. 1, bl. P2, sc. E, et. 3, ap. 95, sector 6

Bucureşti

500

458

Răsciuga Cosma

str. Mitropolit Dosoftei nr. 75, sector 5

Bucureşti

1.000

459

Remuş Constanţa

str. Nada Florilor nr. 3, bl. 14, sc. 1, et. 8, ap. 53, sector 2

Bucureşti

1.500

460

Sciara Luminiţa

str. Crinul de Pădure nr. 5, bl. G5, sc. A, et. 6, ap. 77, sector 6

Bucureşti

500

461

Teodorescu Viorica

Calea Floreasca nr. 186, corp B, sector 1 (domiciliul legal), str. Cameliei nr. 8, sector 1 (fără forme legale)

Bucureşti

500

462

Văcăroiu Stelian

Drumul Timonierului nr. 6, bl. 111B, sc. B, et. 4, ap. 62, sector 6

Bucureşti

1.000

463

Vesteman Aurelia

Aleea Câmpul cu Flori nr. 10, bl. A48, sc. B, et. 3, ap. 25, sector 6

Bucureşti

1.000

Total

1.272.700

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 76 lit. b) şi art. 77 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se desemnează reprezentanţii Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 387/2015 privind numirea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 29 decembrie 2015, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 572.

 

ANEXĂ

 

REPREZENTANŢII GUVERNULUI ROMÂNIEI

în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 

Instituţia

Membru

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Secretar de stat Virgil-Alin Chirilă

Ministerul Mediului

Secretar de stat Ion Cîmpeanu

Ministerul Afacerilor Interne

Secretar de stat Maria-Cristina Manda

Ministerul Afacerilor Externe

Secretar de stat Alexandru Victor Micula

Ministerul Apărării Naţionale

Secretar de stat Nicolae Nasta

Ministerul Finanţelor Publice Comisia Naţională de Prognoză

Secretar de stat Gyorgy Attila Preşedinte Ion Ghizdeanu

Ministerul Justiţiei

Secretar de stat Sofia Mariana Moţ

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Secretar de stat Claudiu-Sorin Roşu-Mareş

Ministerul Educaţiei Naţionale

Secretar de stat Gigel Paraschiv

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Secretar de stat Adrian Marius Rîndunică

Ministerul Economiei

Secretar de stat Anca Magdalena Chiser

Ministerul Energiei

Secretar de stat Doru Vişan

Ministerul Transporturilor

Secretar de stat Maria Magdalena Grigore

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Secretar de stat Gheorghe-Gabriel Gheorghe

Ministerul Sănătăţii

Secretar de stat Rareş Trişcă

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

Secretar de stat Alexandru-Vasile Oprean

Ministerul Apelor şi Pădurilor

Secretar de stat Adriana Petcu

Ministerul Cercetării şi Inovării

Secretar de stat Ion Ciprian Preda

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Secretar de stat Maria-Manuela Catrina

Ministerul Tineretului şi Sportului

Secretar de stat Cosmin Răzvan Butuza

Ministerul Turismului

Secretar de stat Gheorghe Bogdan Tomoiagă

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

Secretar de stat Cristina Andronic

Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

Secretar de stat Diana Severin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT

 

ORDIN

privind modificarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 689/2017

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei investiţii străine a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat nr. 86.159/DIS din 21.07.2017,

în temeiul prevederilor:

- ari 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017;

- art. VII din Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative;

- art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 3 alin. (2) lit. C pct. 23 şi art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat,

ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 689/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 21 iunie 2017, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru obţinerea avizului tehnic de specialitate în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, cetăţeanul străin trebuie să depună: o cerere-tip de eliberare a avizului tehnic de specialitate (formularul nr. 1, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură) în două exemplare semnate de administratorul societăţii (sau mandatar cu procură specială/împuternicire avocaţială, după caz), însoţită de următoarele documente:”,

2. La articolul 2 alineatul (2) litera b), teza întâi se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) planul de afaceri (formularul nr. 2, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură) în original, semnat pe fiecare pagină, la care vor fi ataşate documente din care rezultă valoarea elementelor de cost prezentate în plan.”

3. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) copia ultimului act constitutiv al societăţii;”.

4. La articolul 2 alineatul (2), litera J) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„j) certificate de atestare fiscală, în original sau copie, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat sau, după caz, la bugetele locale - atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru.”

5. La articolul 3, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) avizul tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini avizat anterior (transpus în formularul nr. 2), semnat pe fiecare pagină;”.

6. La articolul 3, litera c) se modifica şi va avea următorul cuprins:

,,c) copia ultimului act constitutiv al societăţii;”.

7. La articolul 3, partea introductivă a literei g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) documente justificative privind efectuarea investiţiei în conformitate cu planul de afaceri avizat (originale sau copii certificate «conform cu originalul»), după caz:”.

8. La articolul 3 litera g), a 7-a liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins;

„- documente justificative privind achiziţia şi plata activelor:

(i) contract de achiziţie;

(ii) ordin de plată şi extras de cont semnat de banca emitentă, în care se evidenţiază plata, conform contractului.”

9. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Toate documentele depuse trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de eliberare a avizului/atestatului tehnic de specialitate. Dosarul va avea ca primă filă un opis cu documentele enumerate la art. 2, respectiv art. 3 din prezenta procedură. Ordinea actelor în dosar va respecta succesiunea din articolele menţionate, iar opisul va fi alcătuit pe baza acestei succesiuni. Fiecare filă a dosarului va fi numerotată şi semnată de către solicitant/împuternicit. Pe fiecare copie, lângă semnătură, se va consemna «conform cu originalul». Depunerea se va face în baza procurii notariale/împuternicirii avocaţiale pentru depunerea documentaţiei şi ridicarea avizului/atestatului, în cazul în care deponentul este o altă persoană decât solicitantul cererii. În cazul în care procura este emisă de autorităţile străine, aceasta va fi apostilată/supralegalizată conform prevederilor legale în vigoare. După soluţionarea cererii, indiferent de soluţia emisă, dosarul va rămâne în arhiva M.M.A.C.A.”

10. La articolul 6 alineatul (4), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) semnătura reprezentantului legal.”

11. În anexa nr. 1 la procedură, din formularul nr. 1 se elimină termenul „Ştampilă”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Sterică Fudulea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iulie 2017.

Nr. 870.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.