MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 414/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 414         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 6 iunie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

365. - Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

373. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil rezultat din investiţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii

 

374. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

 

384. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

385. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

386. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

24. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte privind conţinutul, întocmirea şi verificarea listelor originale cuprinzând adeziunile membrilor cetăţeni români ai unei asociaţii religioase ce solicită recunoaşterea calităţii de cult, precum şi procedura emiterii de către Secretariatul de Stat pentru Culte a avizului consultativ privitor la recunoaşterea calităţii de cult a unei asociaţii religioase

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

37. - Ordin privind modificarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015

 

38. - Ordin privind modificarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării” la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nr. crt. 590 şi 635 se abrogă.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea asigurării desfăşurării activităţii unor instituţii publice.

Art. 3. - Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 365.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Persoana juridică care administrează imobilul

Date de identificare

Caracteristici tehnice

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Ministerul Finanţelor Publice va atribui număr din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

8.29.06

Regia Autonom㠄Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

CUI 2351555

Municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 22-24, et. P, ap. SP, sectorul 3, cu teren aferent în cotă indiviză

Suprafaţă desfăşurată spaţiu comercial - 179,73 mp

Suprafaţă teren - 21,74 mp (cotă indiviză)

CF vechi 105333

Nr. cadastral 213397-C1-U1

Hotărârea Guvernului nr. 961/2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Autorităţii Naţionale de Control - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

160965.57 - construcţie 54664.32- teren

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil rezultat din investiţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea unui imobil rezultat din investiţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 373.

 

ANEXĂ

 

Datele de identificare ale imobilului rezultat din investiţii care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii

 

Nr. crt.

Persoana juridică în administrarea căreia înscrie imobilul

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Descriere tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(in lei)

1

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”

CUI 9524980

Se va atribui nr. nou.

8.25.01

Bloc alimentar

Suprafaţă construită la sol C34 = 726 mp

Suprafaţă construită desfăşurată = 1.583,10 mp

Regim de înălţime = S+P+1E

CF nr. 216306

Municipiul Bucureşti,

sectorul 2,

str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1

6.361.472

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 45, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (71)-(73), cu următorul cuprins:

„(71) în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, dovada existenţei domiciliului sau reşedinţei în localitatea de unde pleacă persoana, ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate, se poate face, după caz, cu: actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, depus la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, adeverinţa sau orice alt înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări ori, în urma cererii şi consimţământului expres al persoanei, pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, la solicitarea acestora, de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau Inspectoratul General pentru Imigrări, după caz, în condiţiile legii.

(72) în cazul solicitantului care are calitatea de solicitant de azil sau a dobândit o formă de protecţie în România, precum şi în cazul membrului de familie al acestuia, dovada situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. k) se va face printr-un înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Înscrisul atestă situaţia de fapt aşa cum reiese din evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări şi se eliberează la cererea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, cu consimţământul expres al solicitantului şi, după caz, al membrului de familie al acestuia, în condicile legii.

(73) Adeverinţa, înscrisurile sau, după caz, informaţiile prevăzute la alin. (71) şi (72) se pot obţine electronic, în condiţiile legii, prin sistemele informatice, de la data care se face publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.”

2. La articolul 451, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1) care au domiciliul sau reşedinţa în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate prevăzut la art. 751 alin. (2) din lege.”

3. La articolul 454, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 454. - (1) Cuantumul lunar al primei de încadrare se calculează conform art. 74 din lege, în funcţie de distanţa rutieră, pe ruta cea mai scurtă, exprimată în kilometri, în ambele sensuri dus-întors, dintre localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă.”

4. La articolul 456, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) în situaţia persoanelor care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare în cuantumul prevăzut la art. 75 alin. (2) şi (3) din lege nu mai constituie o familie în sensul Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi în cazul familiei monoparentale, persoanele care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare în cuantumul prevăzut la art. 75 alin. (2) şi (3) din lege nu mai au copilul sau copiii în întreţinere, conform prevederilor legale, plata celei de a două tranşe se realizează conform alin. (1) lit. b) persoanei care a solicitat prima de instalare, respectiv în mod egal ambilor soţi care îndeplinesc condiţiile de acordare şi au solicitat împreună prima de instalare.”

5. După articolul 462 se introduc şapte noi articole, articolele 463-469, Cu următorul cuprins:

„Art. 463. - (1) Beneficiază de prima de relocare prevăzută la art. 762 din lege persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la aceste agenţii, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia şi îndeplinesc şi celelalte condiţii prevăzute la art. 762 şi 763 din lege.

(2) Nu beneficiază de prima de relocare prevăzută la art. 762 din lege:

a) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată mai mică de 12 luni şi pentru care, ulterior încadrării în muncă, se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată;

b) persoanele care în perioada de 36 de luni de la încadrarea în munca îşi pierd statutul de angajat, de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu, cu excepţia persoanelor aflate în situaţia prevăzută la art. 763 alin. (4) din lege;

c) persoanele al căror soţ, a căror soţie, ale căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.

(3) Prima de relocare prevăzută la art. 762 din lege se poate cumula cu drepturile prevăzute la art. 72 din lege sau cu prima prevăzută la art. 731 alin. (1) din lege şi dreptul prevăzut la art. 731 alin. (2) din lege, după caz.

(4) în cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judeţ, drepturile prevăzute la art. 762 din lege vor fi acordate de agenţia pentru ocuparea torţei de muncă judeţeană sau, după caz, a municipiului Bucureşti, unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi stabileşte noul domiciliu sau noua reşedinţă, care va acorda în continuare aceste drepturi, precum şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

(5) Prin sintagma «venituri nete lunare realizate» prevăzută la art. 762 alin. (2) din lege se înţelege, după caz, următoarele venituri nete realizate lunar:

a) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

c) venituri din pensii, definite conform art. 99 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

d) venitul minim garantat acordat lunar conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

e) indemnizaţia de şomaj acordată lunar conform Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

f) stimulentul de inserţie, indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani şi indemnizaţia de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, acordate lunar conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Veniturile persoanelor care ulterior stabilirii dreptului la prima de relocare prevăzută la art. 762 din lege nu mai constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoana beneficiară a primei de relocare, nu se mai iau în considerare în vederea verificării îndeplinirii condiţiei privind veniturile nete lunare realizate, prevăzută la art. 762 alin. (2) din lege, începând cu luna în care persoanele în cauză nu mai fac parte din respectiva familie.

(7) Informaţiile privind veniturile nete realizate din categoriile de venituri prevăzute la alin. (3) se pun la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă de către Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, după caz.

Art. 464. - (1) Pentru acordarea primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege, persoana va depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă, următoarele documente, după caz;

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 131;

b) actul de identitate care să ateste noul domiciliu al persoanei solicitante a primei de relocare şi, după caz, al soţului, soţiei şi copiilor aflaţi în întreţinere ori al altor persoane care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

c) actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;

d) angajament pentru respectarea art. 764 din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 132;

e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;

f) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;

g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;

h) declaraţie pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, precum şi că persoana solicitantă ori soţul, soţia acesteia, copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, nu deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa ori în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă;

i) declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz;

j) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;

k) certificatul de căsătorie şi, după caz certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal,, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;

l) actele prevăzute de lege în cazul familiilor mono parentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;

m) contractul de închiriere înregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;

n) declaraţie pe propria răspundere privind membrii familiei şi veniturile nete pe care le realizează persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile prevăzute la art. 463 alin. (5), pe fiecare categorie de venit net care se realizează, după caz, în luna anterioară lunii în care se depun cererea şi documentele care o însoţesc pentru solicitarea primei de relocare, însoţită de copie de pe extrasul de cont, adeverinţă, talonul de plată sau orice alt înscris ori document prin care se atestă venitul net respectiv ce se realizează de beneficiarul acestuia. În situaţia veniturilor care se realizează din cedarea folosinţei bunurilor se anexează contractul de închiriere, înregistrat la organul fiscal competent;

o) adeverinţa emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, că este încadrată în muncă şi care atestă venitul net din salarii şi asimilate salariilor realizat sau care se realizează de persoana încadrată solicitantă a primei de relocare, în situaţia în care aceste informaţii nu sunt evidenţiate expres în cuprinsul documentelor prevăzute la lit. c).

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.

(3) în situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (2), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită persoanei redepunerea acestora, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

(4) în cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, actul de identitate se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării de către personalul agenţiei a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate şi celelalte documente se transmit şi se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului.

(5) Dovada existenţei domiciliului sau reşedinţei în localitatea de unde pleacă persoana, ca urmare a încadrării în muncă În altă localitate, se poate face după caz cu: actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul depus la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, adeverinţa sau orice alt înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări ori, în urma cererii şi consimţământului expres al persoanei, pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, la solicitarea acestora, de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau Inspectoratul General pentru Imigrări, după caz, în condiţiile legii.

(6) în cazul solicitantului care are calitatea de solicitant de azil sau a dobândit o formă de protecţie în România, precum şi în cazul membrului de familie al acestuia, dovada situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. k) se va face printr-un înscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Înscrisul atestă situaţia de fapt aşa cum reiese din evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări şi se eliberează la cererea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, cu consimţământul expres al solicitantului şi, după caz, al membrului de familie al acestuia, în condiţiile legii.

(7) Adeverinţa, înscrisurile sau, după caz, informaţiile prevăzute la alin. (5) şi (6) se pot obţine electronic, în condiţiile legii, prin sistemele informatice, de la data care se face publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

(8) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima de relocare prevăzută la art. 762 din lege.

(9) în situaţia în care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (3), aceasta poate solicita acordarea primei de relocare prevăzută la art. 762 din lege, prin depunerea unei noi cereri însoţită de toate documentele prevăzute la alin. (1), în termenul de decădere din drepturi de 60 de zile prevăzut la alin. (1).

Art. 465. - (1) Prima de relocare prevăzută la art. 762 din lege se acordă de la data de întâi a lunii următoare solicitării acordării acesteia, pe o perioada de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă de 36 de luni persoana nu pierde calitatea de angajat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 763 alin. (4) din lege şi sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 762 alin. (1) şi (2) şi art. 763 alin. (2) din lege, precum şi condiţia privind existenţa cel puţin pe această perioadă a unui contract de închiriere a unui spaţiu locativ, care este înregistrat la organul fiscal competent.

(2) Perioada de 36 de luni prevăzută la alin. (1) expiră la sfârşitul ultimei zile a celei de a 36-a luni calculate începând cu data de întâi a lunii următoare solicitării acordării primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege.

(3) în situaţia prevăzută la art. 763 alin. (4) din lege, perioada de cel mult 30 de zile pentru care persoana nu are statut de angajat face parte din perioada de acordare a primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege, iar pentru această perioadă se acordă prima de relocare.

(4) în situaţia în care raportul de muncă sau de serviciu al persoanei încetează în perioada de acordare a primei de relocare de 36 de luni şi persoana nu se află în situaţia prevăzută la art. 763 alin. (4) din lege, prima de relocare se acordă până la data încetării raportului de muncă sau de serviciu.

(5) în situaţia în care contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent încetează în perioada de acordare a primei de relocare de 36 de luni şi persoana nu a închiriat un alt spaţiu locativ în localitatea în care s-a încadrat în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, în continuarea contractului de închiriere încetat, prin încheierea unui nou contract de închiriere a unui spaţiu locativ înregistrat la organul fiscal competent, prima de relocare se acordă până la data încetării contractului de închiriere.

Art. 466. - ţi) Pentru acordarea lunară a cuantumului primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege, beneficiarul primei va depune lunar, până în ultima zi calendaristică a lunii pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde se află în evidenţă sau a fost transferat dosarul, următoarele documente:

a) dovada plăţii chiriei lunare stabilite în contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, Dovada plăţii se poate face printr-un înscris sub semnătură privată prin care se atestă că între părţile semnatare ale contractului de închiriere înregistrat la organul fiscal competent s-a realizat plata, respectiv încasarea sumei reprezentând chiria lunară stabilită în contract ori prin orice înscris emis de o instituţie bancară, în copie, în situaţia în care plata chiriei lunare se poate face prin depunerea sau transferul acesteia în cont bancar;

b) facturile emise de furnizorii de utilităţi, respectiv: energie electrică, energie termică, gaz, apă, canal, deşeuri menajere, după caz, pentru spaţiul locativ care face obiectul contractului de închiriere, pentru luna pentru care se solicită acordarea primei de relocare, în copie, în situaţia în care suma reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în acest contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent este mai mică de 900 iei/lună. Se pot depune facturile emise de oricare dintre furnizorii de astfel de utilităţi până la atingerea sumei de 900 lei care reprezintă cuantumul lunar maxim al primei de relocare, prin adunarea sumei reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în contractul de închiriere cu suma reprezentând 75% din contravaloarea facturii de utilităţi care se depune. În situaţia în care facturile sunt emise de furnizorii de utilităţi pentru asociaţia de proprietari/locatari de care aparţine spaţiul locativ care face obiectul contractului de închiriere, se poate depune, în copie, orice document emis de asociaţia de proprietari/locatari, pentru luna pentru care se solicită acordarea primei de relocare, prin care se atestă plata contribuţiei aferente acestui spaţiu locativ în care se evidenţiază distinct suma totală privind utilităţile prevăzute în lista de plată lunară cu cotele de contribuţie la plata cheltuielilor asociaţiei de proprietari/locatari;

c) declaraţie pe propria răspundere privind membrii familiei şi veniturile nete realizate de persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile prevăzute la art. 463 alin. (5), pe fiecare categorie de venit net realizat după caz, în luna pentru care se solicită cuantumul lunar al primei de relocare;

d) adeverinţa emisă de angajator că este încadrat în muncă şi care atestă venitul net din salarii şi asimilate salariilor realizat de persoana încadrată în luna pentru care aceasta solicită cuantumul lunar al primei de relocare, precum şi, în situaţia prevăzută la art. 763 alin. (4) din lege, documentele prevăzute la art. 464 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) şi j);

e) contractul de închiriere nou, înregistrat la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului, în situaţia în care contractul de închiriere depus la agenţie în vederea acordării primei de relocare încetează în perioada de acordare a acestei prime de 36 de luni.

(2) în situaţia în care beneficiarul nu prezintă în termen documentele prevăzute la alin. (1) şi, după caz, în situaţia prevăzută la art. 763 alin. (4) din lege, documentele prevăzute la art. 464 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) şi j), plata drepturilor lunare prevăzute la art. 762 din lege se va face odată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat documentele prevăzute la alin. (1).

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.

(4) în situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

(5) în situaţia în care persoana nu redepune documentele solicitate care nu sunt lizibile, în termenul prevăzut la alin. (4), plata drepturilor lunare prevăzute la art. 762 din lege se va face odată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat documentele lizibile.

Art. 467. - (1) Cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 762 alin. (1) din lege.

(2) Cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor prevăzute la 762 alin. (4) din lege cuprind:

a) cheltuielile pentru plata chiriei lunare stabilite în contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent. În situaţia în care în cursul lunii există două sau mai multe contracte de închiriere înregistrate la organul fiscal competent, cheltuielile pentru plata chiriei lunare includ contravaloarea chiriei lunare stabilite în fiecare din aceste contracte de închiriere, proporţional cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă pentru fiecare contract. În situaţia în care chiria este stabilită în valută, contravaloarea în lei a chiriei lunare se determină pe baza cursului de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi a lunii pentru care se plăteşte chiria;

b) cheltuielile pentru plata facturilor emise de furnizorii de utilităţi, respectiv: energie electrică, energie termică, gaz, apă, canal, deşeuri menajere, după caz, pentru spaţiul locativ care face obiectul contractului de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, sau cheltuielile pentru plata utilităţilor prevăzute în lista de plată cu cotele de contribuţie la plata cheltuielilor asociaţiei de proprietari/locatari şi evidenţiate în documentul prevăzut la art. 466 alin. (1) lit. b), în situaţia în care suma reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în acest contract este mai mică de 900 lei/lună.

(3) în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea primei de relocare şi persoana este încadrată în muncă toată luna sau se află în situaţia prevăzută la art. 763 alin. (4) din lege şi are închiriat pentru toată luna respectivă un spaţiu locativ, prin încheierea unui contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 762 alin. (1) din lege.

(4) în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea primei de relocare şi în cursul lunii încetează raportul de muncă sau de serviciu, iar persoana nu se află în situaţia prevăzută la art. 763 alin. (4) din lege şi are închiriat pentru toată luna respectivă un spaţiu locativ, prin încheierea unui contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent sau contractul de închiriere nu a încetat anterior încetării raportului de muncă sau de serviciu, cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 762 alin. (1) din lege, proporţional cu numărul de zile calendaristice, până la data la care încetează raportul de muncă sau de serviciu.

(5) în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea primei de relocare şi în cursul lunii încetează contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, iar persoana nu a închiriat un alt spaţiu locativ în localitatea în care s-a încadrat în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, prin încheierea unui nou contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, şi raportul de muncă sau de serviciu nu a încetat anterior, cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 762 alin. (1) din lege, proporţional cu numărul de zile calendaristice, până la data la care încetează contractul de închiriere.

(6) în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea primei de relocare şi în cursul lunii încetează contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent, iar persoana a închiriat în aceeaşi lună un alt spaţiu locativ în localitatea în care s-a încadrat în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, prin încheierea unui alt contract de închiriere a unui spaţiu locativ, care este înregistrat la organul fiscal competent, şi aceasta este încadrată în muncă toată luna, cuantumul lunar al primei de relocare se calculează conform art. 762 alin. (1) din lege, proporţional cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă pentru fiecare contract.

Art. 468. - (1) Prin sintagma localităţi învecinate acesteia, în vederea acordării primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege, se înţelege localităţi limitrofe localităţii în care persoana se încadrează în muncă.

(2) Prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 764 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau O reşedinţă care se află în raza aceleiaşi localităţi în care se află vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă.

Art. 469. - Pentru stabilirea distanţei dintre localitatea de domiciliu sau de reşedinţă şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă, în vederea acordării primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege, se aplică prevederile art. 461 alin. (1)-(3).”

6. După anexa nr. 13 se introduc două noi anexe, anexele nr. 131 şi 132, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 76. - Stabilirea distanţei dintre localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă, în vederea acordării primei de mobilitate, prevăzute la art. 74 sau 75 din lege, se realizează conform art. 461 din norme.”

2. După articolul 80 se introduc nouă noi articole, articolele 801- 809, cu următorul cuprins:

„Art. 801. - (1) în conformitate cu art. 762 din lege, stimularea relocării şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care se încadrează în muncă potrivit legii şi ale căror venituri nete lunare realizate ca persoane singure sau împreună cu familia nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună, constă în acordarea unei prime de relocare, neimpozabile.

(2) Prin măsura prevăzută la art. 762 din lege, respectiv acordarea primei de relocare, se urmăreşte stimularea încadrării în muncă a şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, prin asigurarea unei sume de bani care să acopere cheltuielile pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă.

Art. 802. - (1) Beneficiarii măsurii prevăzute la art. 762 din lege sunt şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, ale căror venituri nete lunare realizate ca persoane singure sau împreună cu familia nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună şi nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 763 alin. (3) din lege.

(2) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare neimpozabilă, care se acordă pe o perioadă de 36 de luni conform art. 762 alin (6) din lege şi calculată potrivit art. 465 alin. (2) din norme, în cuantum lunar care se calculează conform art. 762 alin. (1) din lege şi art. 467 din norme.

(3) Nu au dreptul să beneficieze de prima de relocare prevăzută la art. 762 din lege persoanele prevăzute la alin. (1) care:

a) se încadrează în muncă în alte condiţii decât cele reglementate la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 762 şi 763 din lege;

b) se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 763 alin. (3) din lege;

c) se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 463 alin. (2) din norme;

d) se află în situaţia prevăzută la art. 764 din lege, respectiv le încetează raporturile de muncă sau de serviciu, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul dispoziţiilor prevăzute la art. 764 din lege şi nu le sunt incidente dispoziţiile art. 763 alin. (4) din lege;

e) solicită acordarea primei de relocare după expirarea termenului prevăzut la art. 464 alin. (1) din norme sau nu redepun documentele care nu sunt lizibile în termenul prevăzut la art. 464 alin. (3) din norme, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 464 alin. (8) din norme.

Art. 803. - (1) Drepturile prevăzute la art. 762 din lege se acordă la cerere.

(2) Stabilirea şi încetarea drepturilor se fac în baza deciziilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

Art. 804. - (1) Acordarea de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a dreptului reprezentând prima de relocare, prevăzut la art. 762 din lege, se realizează la solicitarea persoanelor în conformitate cu art. 464 din norme.

(2) în situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute la art. 464 alin. (2) din norme, nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă solicită persoanei redepunerea acestora în termenul de 5 zile prevăzut la art. 464 alin. (3) din norme, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

(3) Termenul de 60 de zile, prevăzut la art. 464 alin. (1) din norme, se împlineşte la ora 24 a celei de a 60-a zi, calculată de la data încadrării în muncă.

(4) Termenul de 5 zile prevăzut la art. 464 alin. (3) din norme se împlineşte la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculată de la data primirii solicitării transmise de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile.

(5) în situaţia în care termenele calculate conform alin. (3) şi

(4) se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24.

Art. 805. - Stabilirea distanţei dintre localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, ca urmare a încadrării în muncă, 1h vederea acordării primei de relocare prevăzute la art. 762 din lege, se realizează conform art. 461 alin. (1)-(3) din norme.

Art. 806. - piaţa primei de relocare se face prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj.

Art. 807. - (1) Pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc noua reşedinţă în alt judeţ, prevăzute la art. 463 alin. (4) din norme, dosarul care a stat la baza stabilirii şi, după caz, a plăţii drepturilor se va transfera, în original, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă care a stabilit şi a acordat dreptul rămâne dosarul cu copiile de pe acte.

(2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care preiau dosarele persoanelor prevăzute la alin. (1) achită în continuare drepturile prevăzute de lege şi urmăresc îndeplinirea de către persoane a obligaţiei ce le revine, potrivit legii, de a menţine raporturile de muncă sau de serviciu pe perioada pentru care au această obligaţie, conform legii.

Art. 808. - (1) Pentru acordarea lunară a primei de relocare, prevăzută la art. 762 din lege, beneficiarul primei, precum şi, după caz, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă procedează conform art. 466 din norme.

(2) Termenele prevăzute la art. 466 alin. (1) şi la art. 466 alin. (4) din norme se calculează, în mod corespunzător, conform art. 804 alin. (4) şi (5).

Art. 809. - În situaţia în care se constată că raportul de muncă sau de serviciu al persoanei beneficiare de prima de relocare a încetat într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 764 din lege, şi nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 763 alin. (4) din lege pentru menţinerea primei de relocare acordate sau se constată că într-o perioadă de 12 luni de la angajare persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă conform art. 468 alin. (2) din norme, dreptul la prima de relocare încetează prin decizie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, iar recuperarea sumei se face pe baza angajamentului beneficiarului prevăzut la art. 464 alin. (1) lit. d) din norme.”

Art. III. - Prin excepţie de la prevederile art. 464 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, pentru persoanele care se încadrează în muncă în perioada dintre data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice şi data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, termenul prevăzut la respectivul articol este de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. IV. - Prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, se va realiza în conformitate cu reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 374.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 131 la normele metodologice)

 

Către

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă .........................................../Municipiului Bucureşti

 

Subsemnatul(a), ........................................... având cod numeric personal (CNP) ..........................................., legitimat(ă) prin actul de identitate .... (CI/BI) ........................................... seria ...................... nr. ..........................................., eliberat la data de ........................................... (Se completează: zz/ll/aa.) ........................................... de ........................................... (Se completează unitatea emitentă a actului de identitate.) prin prezenta cerere solicit acordarea primei de relocare prevăzute la art. 762 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea stabilirii cuantumului lunar al primei de relocare, anexez prezentei cereri, printre documentele prevăzute de dispoziţiile legale, contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal competent ........................................... (denumirea organului fiscal competent) ........................................... sub nr. ........................................... (nr. de înregistrare) la data de ........................................... (Se completează: zz/ll/aa.) ..........................................., în copie certificată pentru conformitate cu originalul deţinut de către subsemnatul în calitate de persoană solicitantă a dreptului.

Menţionez că începând cu data de ........................................... (Se completează: zz/ll/aa.) sunt ...........................................încadrat(ă) în muncă pe durată ........................................... (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din data ........................................... zz/ll/aa ...........................................până în data ........................................... zz/ll/aa.) , la ........................................... (denumirea angajatorului) conform Actului nr. ...........................................  (Se completează cu numărul şi data contractului individual de muncă sau ale deciziei de numire.) ..........................................., anexat în copie/original prezentei, în localitatea ........................................... (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea.) ..........................................., judeţul...........................................,  localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km

de localitatea ..........................................., unde am avut domiciliul sau reşedinţa până la data de ........................................... (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei, cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) ........................................... şi, ca urmare a acestui fapt, mi-am schimbat domiciliul sau stabilit reşedinţa în localitatea ...........................................  (Se completează cu localitatea unde este noul domiciliu sau noua reşedinţă conform actului de identitate.) ..........................................., judeţul ........................................... până la data de ........................................... (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei, cu data până la care este stabilită noua reşedinţă, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) ........................................... .

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de relocare prevăzute la art. 762 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă primă de încadrare sau primă de instalare ori primă de relocare, prevăzute la art. 74, 75, respectiv art. 762 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Data:

(Se completează numele şi prenumele, semnătura persoanei care solicită prima de relocare.)

(Se completează de către persoană data cererii.)

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 132 la normele metodologice)

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul(a), având cod numeric personal (CNP) ..........................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ........................................... (CI/BI) seria ........................................... nr. ........................................... cu domiciliul în ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........................................., şi, după caz, reşedinţa până la data de ........................................... (Se completează numai în situaţia existenţei reşedinţei, cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.) ........................................... în localitatea ...........................................,  str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........................................., înregistrat(ă) în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului .........................................../Municipiului Bucureşti, Agenţia Locală/Sectorul ...........................................,

în calitate de beneficiară) al/a primei de relocare prevăzute la art. 762 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul angajament mă oblig să restitui imediat şi în mod integral sumele acordate în situaţia în care raporturile de muncă/de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 763 alin. (4), din aceeaşi lege, iar raporturile de muncă/de serviciu încetează în temeiul următoarelor prevederi legale:

a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului;

c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, în situaţia în care am beneficiat de prima de relocare prevăzută la art. 762 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 762 şi art. 763 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi într-o perioadă de 12 luni de la angajare am revenit la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, astfel cum această sintagmă este definită, după caz, la art. 468 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat şi în mod integral sumele primite cu titlu de primă de relocare, acordate potrivit acestor texte legale.

Potrivit art. 468 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 764 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu sau o reşedinţă care se află în raza aceleiaşi localităţi în care se află vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă.

Întocmit de subsemnatul(a) ........................................... (Se completează numele şi prenumele persoanei care îşi ia angajamentul.) ........................................... la data de ..........................................., în 2 (două) exemplare, din care 1 (un) exemplar se depune la AJOFM .........................................../AMOFM Bucureşti:

(Se bifează în mod corespunzător modalitatea de depunere a angajamentului.)

 în original, personal;

 în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

 în copie, prin fax;

 document scanat, prin e-mail.

 

(semnătura persoanei care îşi ia angajamentul)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Doamna Ioana-Gabriela Costache se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la New York, Statele Unite ale Americii.

Art. 2. - Doamna Ioana-Gabriela Costache îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 384.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul Românei adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic. - Doamna Ioana-Gabriela Costache se numeşte în funcţia de consul general, şef al Consulatului General al României la Montreal, Canada.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 385.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Cătălin Radu Dancu se numeşte în funcţia de consul general, şef al Consulatului General al României la New York, Statele Unite ale Americii.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 386.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

 

ORDIN

privind conţinutul, întocmirea şi verificarea listelor originale cuprinzând adeziunile membrilor cetăţeni români ai unei asociaţii religioase ce solicită recunoaşterea calităţii de cult, precum şi procedura emiterii de către Secretariatul de Stat pentru Culte a avizului consultativ privitor la recunoaşterea calităţii de cult a unei asociaţii religioase

 

În temeiul art. 18 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) pct. 6 şi art. 6 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte, cu modificările ulterioare,

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte emite următorul ordin:

Art. 1. - Iniţierea procedurii de recunoaştere a calităţii de cult a unei asociaţii religioase se realizează prin hotărâre a organului statutar de conducere al asociaţiei religioase solicitante şi se consemnează într-un proces-verbal, în formă autentică, prin care se împuterniceşte şi persoana care să reprezinte asociaţia în rezolvarea problemelor operative şi raporturile cu autorităţile publice centrale şi locale.

Art. 2. - Asociaţia religioasă va comunica Secretariatului de Stat pentru Culte, în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii de iniţiere a procedurii de recunoaştere drept cult, un exemplar din procesul-verbal menţionat la art. 1 împreună cu dovada înregistrării asociaţiei religioase în Registrul asociaţiilor religioase şi a componenţei nominale a organelor de conducere.

Art. 3. - Direcţia relaţii culte prin Serviciul asistenţă ţine evidenţa asociaţiilor religioase pentru înfiinţarea cărora a fost eliberat avizul consultativ al Secretariatului de Stat pentru Culte, în conformitate cu art. 41 alin. (2) lit. d) şi art. 47 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, precum şi a asociaţiilor religioase care au comunicat iniţierea procedurii de recunoaşterea calităţii de cult, conform art. 2 din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Listele originale cuprinzând adeziunile membrilor cetăţeni români ai unei asociaţii religioase care solicită recunoaşterea calităţii de cult, denumite în continuare liste de adeziuni, se întocmesc cu respectarea organizării administrativ-teritoriale a ţării şi cuprind:

a) datele de identificare ale asociaţiei religioase (denumire, sediu);

b) manifestarea de voinţă a semnatarilor privind susţinerea recunoaşterii drept cult a asociaţiei religioase;

c) numele, prenumele şi domiciliul membrilor susţinători, menţionarea actului de identitate şi a codului numeric personal, judeţul şi localitatea şi, după caz, sectorul în care îşi au domiciliul sau reşedinţa aceştia;

d) semnăturile membrilor susţinători. Este interzisă orice fel de delegare sau de reprezentare pentru semnarea listei de adeziuni.

(2) Modelul listei de adeziuni, care cuprinde datele de identificare şi semnăturile membrilor unei asociaţii religioase care solicită recunoaşterea calităţii de cult, este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Listele de adeziuni întocmite fără a respecta prevederile art. 4 nu vor fi luate în considerare.

Art. 6. - Formularele pentru listele de adeziuni se imprimă pe coli de hârtie format A4, detaşabile şi numerotate. Formularele se imprimă pe o singură faţă a colii şi cuprind prevederile menţionate la articolul 4, cu excepţia celor referitoare la membrii susţinători, care se completează de mână, atunci când aceştia semnează lista.

Art. 7. - Fiecare pagină imprimată a listei de adeziuni se semnează de către persoana desemnată de către asociaţie conform art. 1 sau de către persoane împuternicite În scris de către aceasta pentru a întocmi lista.

Art. 8. - Listele de adeziuni se păstrează în dosare, pe localităţi, încopciate şi semnate pentru atestarea conţinutului, pe coperta a doua, de către persoanele prevăzute la art. 7.

Art. 9. - Documentaţia prevăzută la art. 18 din Legea nr. 489/2006, republicată, inclusiv originalele listelor de adeziune, realizate în conformitate cu prevederile prezentului ordin, se va înregistra la Secretariatul de Stat pentru Culte, în termen de cel mult un an de la data prevăzută la art. 2. În cazul în care termenul a fost depăşit, va fi necesară iniţierea unei noi proceduri de strângere de semnături în vederea recunoaşterii calităţii de cult a respectivei asociaţii religioase.

Art. 10. - (1) Direcţia relaţii culte verifică conţinutul documentaţiei depuse de către asociaţia religioasă şi întocmeşte un referat pe care îl înaintează, împreună cu documentaţia, în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea documentaţiei, către Compartimentul juridic şi legislativ.

(2) Compartimentul juridic şi legislativ verifică documentaţia şi întocmeşte avizul de legalitate, în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea documentaţiei şi a referatului prevăzute la alin. (1).

(3) Secretariatul de Stat pentru Culte poate solicita puncte de vedere de la ministere sau alte instituţii publice cu privire la legalitatea anumitor aspecte din statut sau se poate adresa unităţilor administrativ-teritoriale în vederea verificării conformităţii cu realitatea a unor noţiuni din listele de semnături.

(4) Dacă documentaţia este incompletă sau statutele conţin prevederi contrare legii, acestea se restituie motivat spre completare sau modificare, iar termenul de soluţionare se prelungeşte corespunzător.

(5) în cazul în care documentaţia nu se completează în termen de 30 de zile, Secretariatul de Stat pentru Culte nu va emite avizul consultativ pentru obţinerea de către asociaţia religioasă a statutului juridic de cult religios.

Art. 11. - Dacă documentaţia este completă, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 9, Secretariatul de Stat pentru Culte înaintează Secretariatului General al Guvernului documentaţia de recunoaştere a cultului, însoţită de avizul său consultativ, întocmit pe baza documentaţiei depuse.

Art. 12. - Direcţia relaţii culte şi Compartimentul juridic şi legislativ din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

Lista de adeziuni

 

„Noi, membrii asociaţiei religioase ........................................... (denumirea şi sediul asociaţiei religioase), declarăm că ne-am însuşit Statutul de organizare şi funcţionare al cultului religios ...........................................  (denumirea cultului), nu facem parte din alte culte sau asociaţii religioase şi am hotărât să solicităm recunoaşterea asociaţiei religioase ........................................... (denumirea asociaţiei religioase) drept cult religios ...........................................  (denumirea cultului religios), conform prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor în scopul expres declarat al exercitării credinţei formulate în Mărturisirea de credinţă ...........................................”*).

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Act de identitate

Serie/Nr.

CNP

(codul numeric personal)

Semnătura

Data

0

1

2

3

4

5

6

 

*) Acest text trebuie să se regăsească pe fiecare pagină a Listei de adeziuni privind datele de identificare şi semnăturile de adeziune ale membrilor unei asociaţii religioase care solicită recunoaşterea calităţii de cult.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015

 

Având în vedere prevederile art. 73 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 23 din Procedura privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 24 din Metodologia de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 2 iunie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare se determină EEP a producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare cu formula:

 

  [ % ]

 

unde:

ηe,Ref,k este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice corespunzătoare unităţii de cogenerare k din configuraţie: se stabileşte în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/2.402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producţia separată de energie electrică şi termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei (denumit în continuare Regulament delegat (UE) 2015/2.402), precum şi ale Regulamentului, cu precizarea că în cazul combustibililor gazoşi se aplică factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România de 10 °C, faţă de condiţiile ISO (15 °C), care este + 0,5%;

ηt,Ref,k este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice corespunzătoare unităţii de cogenerare k din configuraţie; se stabileşte în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/2.402, precum şi ale Regulamentului;

Ppierd.evit este valoarea factorului de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice, corespunzătoare configuraţiei de producţie în cogenerare din care face parte unitatea de cogenerare k; se stabileşte în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/2.402, precum şi ale Regulamentului.”

Art. II. - Operatorii economici care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 37.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizata pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 65 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Contractul-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- În tabelul din anexa nr. 1 la contract, definiţia termenului „Garanţie financiară de bună execuţie” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Document de garanţie emis de o bancă agreată de cumpărător, constând în sume de bani şi/sau instrumente financiare (scrisoare de garanţie bancară, garanţii de plată, bilete la ordin avalizate de o bancă comercială etc.) constituite în favoarea cumpărătorului de către vânzător conform reglementărilor aplicabile.”

Art. II. - Producătorii de energie electrică, furnizorii, furnizorii de ultimă instanţă şi Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 38.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.