MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 416/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 416         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 6 iunie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

45. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană - COM (2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor (CCCTB) - COM (2016)683 şi Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăţilor - COM (2016)685

 

46. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767

 

47. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Rolul valorificării energetice a deşeurilor în economia circulară COM (2017) 34

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 193 din 23 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

668. - Ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului interii pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană - COM (2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor (CCCTB) - COM (2016)683 şi Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăţilor - COM (2016)685

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicata, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/216, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 23 mai 2017, Camera Deputaţilor:

1. Salută conştientizarea în toate instituţiile relevante ale UE şi ale statelor membre a faptului că sistemul de impozitare a societăţilor trebuie reformat printr-o serie de măsuri, în special în ceea ce priveşte relansarea unei baze fiscale consolidate comune a societăţilor (în continuare „CCCTB), ca urmare a noilor provocări apărute în mediul fiscal global şi având în vedere beneficiile pe care le-ar putea aduce societăţilor, vizând obţinerea unui impact real antievaziune cu privire la plata impozitelor.

2. Apreciază acţiunea Comisiei Europene şi efortul său constant pentru reformarea sistemului fiscal al societăţilor, pentru combaterea evaziunii fiscale şi pentru facilitarea investiţiilor în Uniunea Europeană, iniţiată încă din anul 2011 prin propunerea de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor comerciale (CCCTB) - COM (2011)121; totodată, constată că se admite implicit faptul că măsurile adoptate până în prezent nu au fost suficiente şi că se creează aşteptarea ca măsurile suplimentare, propuse în cele două propuneri de directivă (baza comună fiscală „CCTB” şi CCCTB), să fie mai eficiente.

3. la act că cele două propuneri de directivă care însoţesc comunicarea privind crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană urmează o abordare în două etape - prima vizând întocmirea regulilor privind o bază fiscală comună a societăţilor, iar cea de a două etapă urmând să stabilească modalităţi de consolidare a acestei baze.

4. Constată existenţa unei opţiuni preferate - o bază consolidată comună a societăţilor cu caracter obligatoriu pentru grupurile de societăţi care depăşesc o anumită dimensiune, în special cele cu venituri consolidate de peste 750 de milioane euro, respectiv cu caracter opţional pentru restul societăţilor; această opţiune urmează să includă o deducere pentru creştere şi investiţii şi măsuri împotriva evaziunii fiscale şi să conţină şi o deducere pentru cheltuieli destinate cercetării şi dezvoltării.

5. Crede că o abordare comună pentru o bază de impozitare a societăţilor în Uniunea Europeană ar putea contribui la restabilirea legăturii dintre impozitare şi crearea de valoare; cu toate acestea, observă că, în privinţa opţiunii de obligativitate, luată în considerare pentru relansarea CCCTB, doar IMM-urile, ONG-urile şi persoanele fizice sprijină ferm obligativitatea (parţială). Societăţile mari sunt împotriva acesteia, cu toate că punerea în aplicare a opţiunii ar facilita asigurarea faptului că societăţile suportă un volum echitabil din povara fiscală, obstacolele fiscale transfrontaliere ar fi eliminate în mod eficace şi ar spori caracterul echitabil al sistemelor fiscale prin crearea de condiţii echitabile de concurenţă.

6. Consideră oportună crearea unui mediu fiscal pentru societăţi mai bun şi mai eficient, pentru care este necesar un sistem unic de impozitare a societăţilor care să îmbunătăţească funcţionarea pieţei unice din punct de vedere fiscal, un sistem simplu, robust şi temporar de compensare transfrontalieră a pierderilor în cadrul bazei comune, la care societăţile să aibă acces; de asemenea, sistemul nou creat ar trebui să ducă la combaterea abuzurilor fiscale, să asigure că veniturile statelor sunt durabile şi să sprijine ameliorarea mediului de afaceri de pe piaţa unică.

7. Îşi exprimă speranţa că în procesul de adoptare vor fi întreprinse acţiuni şi vor fi operate modificări suficiente, pentru a permite crearea şi funcţionalitatea deplină, cât mai curând posibil, a unui mecanism viabil, însă atrage atenţia că situaţiile, ca cea de faţă, în care Comisia Europeană apreciază Că măsurile prevăzute în iniţiative anterioare nu au realizat obiectivele propuse sau au avut un efect limitat asupra ameliorării situaţiei care face obiectul intervenţiei Comisiei, sunt susceptibile de a adânci neîncrederea cetăţenilor europeni în capacitatea Uniunii Europene de a rezolva problemele cu care se confruntă.

8. Consideră că o bază fiscală comună şi consolidată, care să fie însoţită de stimulente pentru activităţi de cercetare şi dezvoltare şi de o deducere pentru creştere şi investiţii, poate spori competitivitatea Uniunii Europene, investiţiile devenind mai profitabile şi economia mai rezistentă.

9. În acest sens, ţinând cont de experienţa României în aplicarea unui stimulent fiscal bazat pe deductibilitate suplimentară pentru cheltuieli de cercetare-dezvoltare de 50%, consideră că, pentru încadrarea unitară în toate statele membre ale UE a activităţilor de acest tip şi pentru aplicarea unitară a sistemului fiscal instituit de directiva CCTB, este necesară specificarea certificării, în cadrul directivei, a activităţilor respective de către autoritatea naţională care supraveghează domeniul vizat.

10. Consideră necesară introducerea în directivă a unei prevederi care să delimiteze tipurile de cheltuieli eligibile pentru facilitarea fiscală propusă.

11. Pentru rezultatele fiscale comparabile în aplicarea unitară a stimulentului pentru cercetare-dezvoltare în toate statele membre nu susţine abordarea propusă care le permite acestora să menţină un stimulent fiscal naţional ce îmbracă forma creditului fiscal sau să opteze pentru supradeducerea pentru cercetare-dezvoltare, ci consideră potrivit stimulentul acordat sub forma supradeducerii fiscale din baza impozabilă pentru cercetare-dezvoltare, care permite o aplicare unitară în toate statele membre şi asigură rezultate fiscale comparabile între contribuabili/state membre.

12. Recunoaşte că există în mod real o dimensiune transnaţională a problematicii, iar obstacolele pentru activităţile economice transfrontaliere şi denaturările pieţei generate de existenţa a 28 de sisteme diferite de impozitare a profitului reprezintă un fapt. Cu toate acestea, nu susţine introducerea unui set amplu şi complex de reguli şi prevederi pentru facilitarea comerţului transfrontalier şi eliminarea obstacolelor fiscale (respectiv supraimpozitarea sau lipsa de compensare a pierderilor) de pe piaţa internă, considerând că este o sarcină dificilă, drept consecinţă a cerinţei unanimităţii pentru propunerile legislative din domeniul fiscal.

13. Consemnează validitatea, în principiu, a acţiunii Comisiei Europene, recunoscând şi susţinând corectitudinea demersului pentru o bună guvernanţă în materie fiscală ca un mijloc de combatere a fraudei şi evaziunii fiscale transfrontaliere, a „discriminării fiscale” dintre societăţile comerciale din spaţiul Uniunii.

14. Apreciază disponibilitatea Comisiei de a oferi îndrumare şi suport statelor membre în vederea implementării unei abordări comune la nivelul Uniunii asupra sistemului de impozitare a societăţilor.

15. Susţine, în principiu, abordarea etapizată a normelor fiscale pentru o bază fiscală comună consolidată, propusă de Comisia Europeană, dar are rezerve pentru cea de-a două etapă, ţinând cont de posibilul impact asupra veniturilor bugetare naţionale, considerând că unele state membre pot fi dezavantajate de normele CCCTB propuse.

16. Crede că este necesară examinarea detaliată, în continuare, a celor două propuneri de directivă, atât din punctul de vedere al potenţialului impact bugetar, cât şi din punctul de vedere al implementării efective a prevederilor propuse.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 45.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/215, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 23 mai 2017, Camera Deputaţilor:

1. Reafirmă dreptul fiecărui stat membru de a-şi stabili propriul mix energetic şi contribuţiile naţionale la obiectivul obligatoriu general al UE pentru anul 2030, fără a se stabili ţinte naţionale sau traiectorii obligatorii, dincolo de obligaţiile asumate.

2. Salută sprijinirea producţiei proprii şi a autoconsumului de energie din surse regenerabile şi recomandă încurajarea inovaţiilor tehnologice aplicabile la acest nivel, în special a celor revoluţionare sau cu un grad de noutate ridicat, atât prin finanţare directă la nivelul Uniunii, cât şi prin adaptarea pieţei unice pentru a permite atingerea cât mai rapidă a nivelului de rentabilitate comercială.

3. Consideră că posibilitatea statelor membre de a acorda sprijin financiar energiei din surse regenerabile, cu respectarea normelor privind ajutoarele de stat, ar trebui în continuare utilizată, mai ales în situaţiile în care dependenţa de surse de energie din combustibili fosili este dificil de redus.

4. Recomandă ca normele de punere în aplicare a ajutorului de stat la nivelul Uniunii să fie actualizate pentru a atrage investiţii în special în cazul comunităţilor de energie din surse regenerabile.

5. Recomandă instituirea unei proceduri de evaluare a sarcinii administrative impusă consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile, precum şi supravegherea practicilor de piaţă, pentru a fi garantată libera acţiune a acestora şi un mediu concurenţial echitabil în condiţiile prezenţei marilor producători şi distribuitori de energie electrică.

6. Adresează un apel Comisiei Europene de a depune toate diligenţele pentru a armoniza poziţiile statelor membre, astfel încât să se atingă un consens cât mai cuprinzător referitor la o politică energetică comună a Uniunii.

7. Atrage atenţia asupra faptului că dreptul de a se debranşa sau de a schimba furnizorul în cazul sistemelor de încălzire şi răcire nu poate fi limitat, iar exercitarea acestuia nu poate fi condiţionată sau restricţionată pe motive de natură tehnică subiectivă, fără a aduce atingere principiului libertăţii de contractare şi a bunei funcţionări a pieţei libere.

8. Recomandă ca, pentru a pregăti tranziţia către biocombustibilii avansaţi şi pentru a stimula sursele alternative de energie necesară transportului, să fie încurajate soluţiile tehnice de motorizare inovatoare.

9. Atrage atenţia asupra faptului că obiectivele propuse pot fi atinse numai în condiţiile formării unui număr suficient de specialişti, cu o pregătire profesională diversă şi flexibilă în domeniu şi invită Comisia Europeană să analizeze capacitatea sistemelor educative ale statelor membre de a face faţă acestei provocări şi să emită recomandări pentru formarea resursei umane necesare, în condiţiile pieţei unice a muncii.

10. Recomandă sporirea eforturilor pentru sprijinirea şi armonizarea la nivelul Uniunii a educaţiei tehnologice în rândul copiilor şi tinerilor, punând accent pe inovare, deoarece investiţia în educaţie este indispensabilă pentru atingerea obiectivelor propuse.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 46.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTARARE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Rolul valorificării energetice a deşeurilor în economia circulară COM (2017) 34

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/217, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 23 mai 2017, Camera Deputaţilor:

1. Salută reducerea volumului de deşeuri potenţial disponibil pentru procesele de valorificare energetică, precum incinerarea şi coincinerarea, ca urmare a adoptării normelor privind colectarea separată şi a ratelor mai ambiţioase de reciclare a lemnului, hârtiei, materialelor plastice şi deşeurilor biodegradabile, dar atrage atenţia asupra dificultăţilor de racordare a proceselor economice implicate la condiţiile de piaţă.

2. Consideră că statele membre cu capacităţi specializate de incinerare reduse sau inexistente, care se bazează în mare măsură pe depozitele de deşeuri, ar trebui sprijinite mai puternic pentru a dezvolta, în continuare, sisteme de colectare separată şi infrastructură de reciclare, având în vedere dificultatea practica recunoscută a acestor domenii de acţiune, în special în statele membre cu populaţie rurală numeroasă şi suprafeţe întinse; termene de graţie suplimentare ar trebui convenite în asemenea situaţii, având în vedere obiectivitatea obstacolelor.

3. Recomandă încurajarea cercetării şt dezvoltării în domeniul maselor plastice, precum şi a inovării în domeniul ambalajelor, astfel încât deşeurile de materiale plastice să dispună de căi mai rentabile din punct de vedere economic decât eliminarea şi recuperarea energetică în economia circulară.

4. Recomandă ca deşeurile din lemn să fie descurajate ca intrare în procesul de incinerare, atât prin obiectivele obligatorii mai ridicate la nivelul Uniunii în materie de reciclare a deşeurilor de ambalaje din lemn, cât şi prin mijloace specifice de piaţă cum ar fi impozitarea sau încurajarea alternativelor de încălzire din surse regenerabile.

5. Recomandă ca sprijinirea utilizării tehnicilor celor mai eficiente din punct de vedere energetic pentru valorificarea energetică a deşeurilor să se refere şi la utilaje şi instalaţii de capacitate restrânsă, de uz individual sau comunitar.

6. Susţine abordarea potrivit căreia sprijinul financiar public pentru procesele de valorificare energetică a deşeurilor nu ar trebui să submineze ierarhia deşeurilor prin descurajarea opţiunilor de gestionare a deşeurilor care au un potenţial mai ridicat din perspectiva economiei circulare.

7. Recomandă sporirea eforturilor la nivelul Uniunii pentru sprijinirea şi armonizarea educaţiei tehnologice în rândul copiilor şi tinerilor. În special cu referire la noile cunoştinţe necesare extinderii aplicării principiilor economiei circulare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 47.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 193

din 23 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Simina Popescu-Marin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, excepţie ridicată de Asociaţia „Alianţa pentru Combaterea Abuzurilor” din Braşov în Dosarul nr. 1.880/62/2015 al Curţii de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 348D/2016 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal, lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, deoarece, în realitate, critica de neconstituţionalitate vizează probleme referitoare la interpretarea şi aplicarea legii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 10 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.880/62/2015, Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. Excepţia a fost ridicată de recurenta Asociaţia „Alianţa pentru Combaterea Abuzurilor” din Braşov, cu prilejul soluţionării recursului împotriva unei sentinţe civile pronunţate de Tribunalul Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal într-o cauză având ca obiect obligaţia de „a face”.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 sunt neconstituţionale în măsura în care, prin formularea insuficient de clară, care afectează exigenţa de claritate şi predictibilitate a legii, încalcă dreptul la petiţionare în sensul că nu oferă petiţionarilor garanţia că nu vor fi privaţi de beneficiul concret al dreptului lor, prin primirea unui răspuns la petiţii care nu atinge întreaga problematică a acestor petiţii şi care nu oferă o soluţie clară de acceptare sau de respingere a cererilor/propunerilor petiţionarului. Dreptul constituţional de petiţionare include obligaţia autorităţilor publice de a răspunde la petiţiile primite, iar sensul acestei obligaţii nu poate fi decât acela al comunicării unui răspuns adecvat, care, pe de o parte, trebuie să acopere în totalitate conţinutul petiţiei şi, pe de altă parte, trebuie să lămurească în mod neechivoc petiţionarul, dacă petiţia/cererea/ propunerea sa este aprobată sau este respinsă de autoritatea publică. O adresă a unei autorităţi publice poate fi considerată drept „răspuns”, în sensul art. 51 din Constituţie, numai dacă îndeplineşte în mod necesar şi riguros două condiţii: condiţia de a se referi exact la întregul conţinut al petiţiei care a declanşat-o şi determinat-o şi condiţia de a lămuri, de a soluţiona favorabil sau nefavorabil petiţia. Prin urmare, o soluţionare formală, amorfă şi evazivă a petiţiilor, respectiv o soluţionare care ignoră total sau parţial petiţiile, prin care acestea nu sunt nici admise, nici respinse în mod clar, nu este în concordanţă cu litera şi cu spiritul dreptului fundamental de petiţionare. Mai mult, insecuritatea juridică generată de prevederile legale criticate afectează şi exercitarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică. Petiţionarul trebuie să primească un răspuns clar de unde să reiasă dacă cererile/sesizările pe care le adresează autorităţii publice sunt luate în considerare şi sunt soluţionate sau nu de către respectivele autorităţi. În lipsa unui astfel de răspuns, dreptul de petiţionare ar fi golit de eficienţă. În cauză, autoarea excepţiei susţine că adresa răspuns primită din partea autorităţii publice sesizate nu poate fi considerată „răspuns” la petiţia pe care a formulat-o, deoarece nu se referă la toate cele 16 cereri punctuale din petiţie şi pentru că nu soluţionează nici favorabil, nici nefavorabil aceste cereri, în sensul art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, dând astfel naştere unei manifestări asimilabile „tăcerii autorităţii publice”, în sensul art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

6. Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal consideră că dispoziţiile legale criticate nu încalcă principiile supremaţiei Constituţiei şi a legii şi nici dreptul de petiţionare, ci instituie garanţii pentru exercitarea acestui drept.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece motivele expuse în susţinerea criticii de neconstituţionalitate pun în evidenţă aspecte ce ţin de interpretarea şi aplicarea legii, de modalitatea concretă în care norma legală a fost aplicată la cazul particular, elemente care nu intră în competenţa instanţei de control constituţional, ci a instanţelor judecătoreşti.

9. Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece un eventual comportament indezirabil al autorităţilor publice, inclusiv răspunsuri pe care petiţionarii le consideră incomplete sau neconcluzive în speţe concrete nu pot face obiectul controlului de constituţionalitate. Aceste aspecte ţin de aplicarea legii, nu privesc conţinutul textului de lege ca atare. Or, Curtea Constituţională judecă numai în drept, iar interpretarea şi aplicarea defectuoasă a legii nu constituie temei pentru constatarea neconstituţionalităţii unor texte legale. În jurisprudenţa sa constantă, Curtea Constituţională a statuat că nu intră în atribuţiile sale cenzurarea aplicării legii de către instituţiile publice sau instanţele judecătoreşti, excepţiile de neconstituţionalitate care nu se referă la normele juridice, ci la aplicarea acestora, fiind respinse de Curtea Constituţională ca inadmisibile, în temeiul art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale republicată, deoarece excedează competenţei instanţei de contencios constituţional (a se vedea deciziile nr. 14 din 9 februarie 1999 şi nr. 1.665 din 15 decembrie 2009).

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiilor de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului şi al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţionala a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002. Aceste prevederi legale au următorul conţinut: „(1) Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.”

13. În opinia autoarei excepţiei, prevederile legale ce formează obiectul excepţiei contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (5) referitoare la obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor şi în art. 51 privind dreptul de petiţionare.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că motivele expuse în susţinerea criticii de neconstituţionalitate pun în evidenţă aspecte ce ţin cu stricteţe de interpretarea şi aplicarea legii, de modalitatea concretă în care norma legală a fost aplicată la cazul particular, elemente care nu intră în competenţa instanţei de control constituţional, ci a instanţelor judecătoreşti.

15. De asemenea, Curtea observă că prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 au mai făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate soluţionate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 530 din 5 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 18 august 2016, prin care instanţa de contencios constituţional a respins ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate.

16. Cu acel prilej, în urma analizei unor critici similare celor formulate în prezenta cauză, Curtea a reţinut că prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 prevăd obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice sesizate cu o petiţie de a răspunde petiţionarului în termen de 30 de zile, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

17. În considerarea criticilor de neconstituţionalitate, astfel cum au fost formulate în susţinerea excepţiei, Curtea a constatat că autoarea acesteia este nemulţumită, în realitate, de modalitatea în care autoritatea publică pârâtă în speţă, căreia i-a adresat o petiţie, a înţeles să-şi îndeplinească obligaţia prevăzută de art. 8 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, context în care a apreciat că textul de lege criticat ar fi trebuit să fie mult mai detaliat, în sensul de a obliga autoritatea la un răspuns în scris, cât mai complet, cuprinzător. Or, acest aspect nu reprezintă o problemă de constituţionalitate în sine a dispoziţiilor legale criticate, ci o chestiune de interpretare şi aplicare a legii de către autorităţile publice pârâte, asupra căreia, în temeiul art. 126 din Constituţie, instanţa de judecată are competenţa exclusivă să se pronunţe cu prilejul soluţionării litigiului în cadrul căruia a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 87 din 27 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 martie 2011, sau Decizia nr. 825 din 11 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 12 decembrie 2012).

18. Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc aspecte similare cu cele relevate în Decizia nr. 530 din 5 iulie 2016, precitată şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei acesteia, considerentele şi soluţia deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, excepţie ridicată de Asociaţia „Alianţa pentru Combaterea Abuzurilor” din Braşov în Dosarul nr. 1.880/62/2015 al Curţii de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu-Marin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat,

ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 879/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 1 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Alexandru Petrescu

 

Bucureşti, 24 mai 2017.

Nr. 668.

 

ANEXĂ

 

REGULAM ENT

privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

Preambul

 

Scopul prezentului regulament este de a descrie condiţiile şi modalităţile de organizare şi desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (M.M.A.C.A).

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Activitatea de reprezentare externă a M.M.A.C.A. se asigură prin reprezentanţii săi în cadrul birourilor de promovare comercial-economică organizate în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României sau în afara acestora.

Art. 2. - Reprezentanţii M.M.A.C.A. din reţeaua economică de reprezentare externă au calitatea de membri ai Corpului diplomatic şi consular al României (C.D.C.R) pe perioada trimiterii lor în misiune în străinătate, în măsura în care sunt acreditaţi în această funcţie.

Art. 3. - Trimiterea în misiune permanentă a personalului din cadrul aparatului propriu al M.MAC.A. de la nivel central (la data plecării având statut de funcţionar public sau diplomatic, personal detaşat, personal contractual) se face în urma promovării concursului intern şi cu condiţia obţinerii avizelor favorabile din partea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.) şi, respectiv, Ministerului Afacerilor Externe (M.A.E.), în baza numirii prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

Art. 4. - (1) Concursul constă În parcurgerea următoarelor etape succesive:

a) etapa selecţiei dosarelor de înscriere;

b) etapa probei scrise;

c) etapa interviului.

(2) După fiecare etapă, fiecare candidat va primi calificativul „admis” sau „respins”. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

(3) Concursul se anunţă, în mod obligatoriu, prin afişarea la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti şi pe pagina de internet a M.M.A.C.A. sau a Departamentului de comerţ exterior (DCEJI.

(4) Prin excepţie de la art. 3, în cazul posturilor ce necesită o ocupare urgentă pentru asigurarea continuităţii activităţii Biroului de promovare comercial-economică (BPCE) poate fi aplicată procedura voluntariatului, prevăzută la art. 43.

(5) Posturile care se scot la sesiunea de concurs sunt aprobate de ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, la propunerea secretarului de stat coordonator, iar lista acestora este avizată de către Serviciul resurse umane. Durata misiunii permanente în străinătate este, de regulă, de 4 ani.

(6) La împlinirea duratei misiunii permanente, aceasta poate fi prelungită până la sosirea înlocuitorului, în situaţii excepţionale, prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

(7) Prelungirea este aprobată prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, cu avizul secretarului de stat coordonator, pe baza unei evaluări de oportunitate realizate în cuprinsul unui memorandum întocmit de către direcţia de specialitate din cadrul M.M.A.C.A. Împreună cu Serviciul resurse umane.

Art. 5. - (1) Reprezentanţii M.M.A.C.A. sunt trimişi în misiune permanentă în străinătate în urma promovării concursului organizat în condiţiile prezentului regulament.

(2) Poate ocupa un post în reţeaua externă a M.M.A.C.A personalul menţionat la art. 3 care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

1. are dreptul să ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei României, republicată, denumită în continuare Constituţie, şi ale legilor în vigoare;

2. se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute de Constituţie şi de legile în vigoare;

3. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice;

4. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

5. nu este incompatibil cu dobândirea calităţii de membru al C.D.C.R. Interdicţiile şi incompatibilităţile cu calitatea de membru al C.D.C.R. sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, precum şi cele prevăzute de legislaţia generală în vigoare;

6. are o stare de sănătate corespunzătoare, compatibilă cu exercitarea activităţilor specifice în domeniul relaţiilor externe şi în condiţiile climatice din ţara respectivă;

7. a urmat, în ţară sau în străinătate, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;

8. are o vechime în muncă cumulată de:

a) 16 ani pentru funcţia de ministru consilier;

b) 12 ani pentru funcţia de consilier economic;

c) 9 ani pentru funcţia de secretar economic I;

d) 5 ani pentru funcţia de secretar economic II;

e) 2 ani pentru funcţia de secretar economic III;

f) 1 an pentru funcţia de ataşat, pe posturi şi/sau poziţii asimilate, pentru a căror ocupare se cer studii superioare de lungă durată în unul dintre următoarele domenii de activitate:

(i) activitate desfăşurată în domeniul comerţului exterior şi relaţiilor economice internaţionale;

(ii) activitate desfăşurată în domeniul relaţiilor diplomatice sau afacerilor europene;

(iii) activitate desfăşurată în cadrul autorităţilor publice centrale;

9. nu a fost rechemat de la post din motive disciplinare în ultimii 5 ani;

10. nu s-a aflat, în ultimii 2 ani, în situaţia neprezentării la post în mod nejustificat după ce a fost declarat admis la concursul organizat pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sau ca urmare a aplicării unei proceduri de voluntariat;

11. cunoaşte cel puţin o limbă străină (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă şi/sau limba oficială a ţării de reşedinţă) şi îndeplineşte condiţiile specifice privind cunoaşterea limbilor străine dovedite prin deţinerea de certificate de competenţă lingvistică standard minim - nivel B1 (ori echivalent pentru certificatele obţinute înainte de anul 2008) sau parcurgerea unui program complet de licenţă/masterat/doctorat în specializarea limbilor străine a căror cunoaştere este impusă prin condiţiile specifice aprobate sau a unui program studiat integral în limbile respective cu atestare prin diplomă de licenţă/masterat/doctorat şi supliment la diplomă;

12. a obţinut, la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimul an lucrat, calificativul „foarte bine”, iar, pentru personalul detaşat, deţine o recomandare similară calificativului „foarte bine” privind profilul profesional şi comportamental din partea angajatorului, cu referire la activitatea profesională şi performanţele sale în cadrul organizaţiei;

13. deţine permis de conducere auto valabil, categoria B.

(3) Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţia de vechime în muncă În domeniile prevăzute la alin. (2) pct. 8 cel mai târziu în ultima zi a perioadei de depunere a dosarelor de concurs.

Art. 6. - La dosarul de concurs, fiecare candidat va depune o declaraţie pe propria răspundere (anexa nr. 2D) din care să rezulte că în situaţia în care va fi trimis în misiune permanentă va respecta următoarele obligaţii:

1. să îndeplinească performanţele profesionale;

2. să dovedească loialitate deplină şi necondiţionată faţă de statul român, să acţioneze cu competenţă şi bună-credinţă pentru aplicarea politicii externe şi pentru promovarea intereselor economice ale României, pentru îndeplinirea atribuţiilor şi a obiectivelor stabilite de conducerea M.M.A.CA în cuprinsul fişei postului şi al mandatului de activitate minimal prevăzut la art. 45;

3. să cunoască şi să respecte prevederile Legii nr. 269/2003, cu modificările ulterioare, precum şi normele comune convenite cu M.A.E, privind activitatea reprezentanţilor M.M.A.CA în reţeaua economică externă;

4. să cunoască şi să respecte legislaţia şi uzanţele din ţara în care urmează să îşi desfăşoare activitatea;

5. să aibă, în toate împrejurările, o conduită profesională şi morală ireproşabilă şi să dea dovadă de responsabilitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

6. să cunoască şi să respecte interdicţia de a folosi poziţia sa oficială pentru a-şi crea avantaje personale;

7. să cunoască şi să respecte reglementările privind păstrarea secretului de stat, în condiţiile legii, precum şi confidenţialitatea operaţiunilor comerciale de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei;

8. să nu desfăşoare, nici în străinătate, nici în ţară, activităţi incompatibile cu atribuţiile, responsabilităţile şi statutul de reprezentant al M.M.A.C.A., respectiv cu calitatea de membru al C.D.C.R.;

9. să nu se implice în activităţile partidelor şi organizaţiilor politice din ţară şi din străinătate şi să nu fie membru al acestora;

10. să informeze imediat conducerea M.M.A.C.A. în legătură cu orice schimbare relevantă din perspectiva raporturilor contractuale intervenită în situaţia lui şi a membrilor de familie însoţitori la post, aflaţi sau nu în întreţinere.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea concursului intern pentru ocuparea posturilor din reţeaua externă a M.M.A.C.A.

 

SECŢIUNEA 1

Organizarea concursului

 

Art. 7. - Prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de proba scrisă, se aprobă:

a) organizarea concursului pentru ocuparea posturilor din reţeaua externă;

 b) numărul, distribuţia geografică a posturilor scoase la concurs;

c) perioada de înscriere a candidaţilor;

d) perioada şi locul la care va avea loc concursul;

e) bibliografia de concurs;

f) condiţiile specifice de desfăşurare a concursului;

g) datele de contact pentru transmiterea documentelor solicitate pe parcursul procedurii de concurs sau îndeplinirea etapelor concursului.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Etapele concursului

 

Art. 8. - Procedura de concurs implică parcurgerea următoarelor etape:

a) înscrierea candidaţilor;

b) constituirea comisiei de concurs;

c) constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

d) selecţia dosarelor de concurs;

e) publicarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs;

f) depunerea şi analiza contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs;

g) publicarea rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs;

h) susţinerea probei scrise;

i) publicarea rezultatelor probei scrise;

j) depunerea şi analiza contestaţiilor privind proba scrisă;

k) publicarea rezultatelor contestaţiilor privind proba scrisă;

l) programarea interviului;

m) desfăşurarea interviului;

n) evaluarea candidaţilor;

o) publicarea listei candidaţilor declaraţi „admişi”, respectiv „respinşi”;

p) depunerea şi analiza contestaţiilor privind admiterea sau respingerea candidaţilor;

r) publicarea rezultatului analizei contestaţiilor.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor

 

Art. 9. - (1) în vederea desfăşurării concursului de ocupare a posturilor vacante din reţeaua economică externă a M.M.A.C.A., prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat se constituie:

a) comisia de concurs, alcătuită dintr-un preşedinte şi 4 membri, toţi cu drept de vot, unul-doi membri supleanţi, precum şi 2 secretari de comisie şi un secretar supleant;

b) comisia de soluţionare a contestaţiilor, alcătuită dintr-un preşedinte şi 2 membri, toţi cu drept de vot, un membru supleant, precum şi un secretar de comisie şi un secretar supleant.

(2) Membrii comisiei de concura, respectiv de soluţionare a contestaţiilor vor fi aprobaţi de ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat din rândul următoarelor categorii de personal: secretari de stat din M.M.A.C.A., personal de conducere din M.M.A.C.A. care gestionează problematica reţelei economice de reprezentare externă, secretar general, secretari generali adjuncţi, personal cu funcţii de conducere din M.M.A.C.A., consilieri din aparatul de lucru al cabinetelor ministrului şi secretarilor de stat, precum şi specialişti cooptaţi. Comisia de concura poate solicita asistenţa unor specialişti în limbi străine.

(3) Preşedintele comisiei de concura va fi un secretar de stat din M.MAC.A.

(4) Din componenţa secretariatului comisiei de concura şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor minim un secretar şi secretarul supleant sunt persoane din cadrul Serviciului resurse umane, numite prin ordinul prevăzut la alin. (1).

Art. 10. - (1) Membrii comisiei de concura sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor se află în situaţia de conflict de interese, specific procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

b) au relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale lor sau ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării.

(2) Membrii comisiilor prevăzute la art. 9 (preşedinţii, membrii şi secretarii), înainte de exercitarea acestei calităţi, vor depune o declaraţie pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 2A, privind luarea la cunoştinţă a situaţiilor de conflict de interese stipulate în prezentul regulament.

(3) Niciunul dintre membrii comisiei de concurs nu poate coincide cu membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Înscrierea la concurs

 

Art. 11. - (1) în vederea participării la concurs, candidaţii au la dispoziţie 10 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare publicării anunţului prevăzut la art. 4 alin. (3), pentru înscriere şi depunerea dosarelor de concurs.

(2) Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii se face personal de către fiecare candidat sau prin împuternicit, pe baza unei procuri notariale, la sediul M.M.A.C.A. din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, conform unui program anunţat pe pagina de internet a M.M.A.C.A. sau a Departamentului de comerţ exterior şi la sediu, cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament. Documentele se îndosariază şi se numerotează pe fiecare filă, iar totalul numărului paginilor se înscrie pe prima filă. Pe coperta dosarului se vor preciza şi menţiunea „dosar de concurs”, precum şi ziua, luna şi anul depunerii.

(3) în cazul personalului aflat la post în urma unei proceduri de voluntariat, candidaţii pot trimite documentele necesare în format electronic (scanate) la adresa de e-mail stabilită conform art. 7 lit. g). În cazul acestora din urmă, documentele vor fi transmise în perioada de înscriere anunţată printr-un singur e-mail, iar, dacă nu este posibil, prin e-mail-uri succesive, pe parcursul aceleiaşi zile calendaristice. Documentele se printează de către secretarii comisiei, se numerotează pe fiecare filă, iar totalul numărului paginilor se înscrie pe prima filă şi se îndosariază.

(4) După depunere, dosarul de concurs nu mai poate fi completat decât la solicitarea expresă a membrilor comisiei.

Art. 12. - În perioada de înscriere, candidaţii vor depune un dosar de concurs, care va conţine, în mod obligatoriu:

1. cerere de înscriere la concura - formular tipizat, conform anexei nr. 1A la prezentul regulament, care cuprinde, în mod obligatoriu, evaluarea superiorului ierarhic din anul anterior lucrat, cu precizarea calificativului, semnătura candidatului şi data înscrierii;

2. copie act de identitate valabil;

3. curriculum vitae, tehnoredactat potrivit modelului comun european aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;

4. scrisoare de intenţie, redactată în limba română şi tradusă de către candidat în una dintre limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă şi/sau limba oficială a ţării de reşedinţă; din scrisoare trebuie să rezulte calificarea şi interesul candidatului pentru postul vizat;

5. copie a certificatului de competenţă lingvistică, standard minim - nivel B1, conform Cadrului european de referinţă pentru limbi (sau echivalent pentru certificatele obţinute înainte de anul 2008), sau copie diplome de licenţă/masterat/doctorat în limbi străine cunoscute, pentru cel puţin o limbă străină care trebuie să fie engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă şi/sau limba oficială a ţării de reşedinţă, după caz;

6. copie a diplomei de studii de licenţă sau echivalentă; copie a atestatului de recunoaştere/echivalare a actelor de studii emis de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru studiile efectuate în străinătate, dacă este cazul; copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor;

7. copie carnet de muncă şi/sau original adeverinţe, care să ateste vechimea în muncă în domeniile prevăzute la art. 5 alin. (2) pct. 8; vechimea în muncă în domeniile indicate se probează cu carnetul de muncă şi/sau cu adeverinţă eliberată de angajator, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al acestuia (nume, prenume, funcţie în clar) şi/sau responsabilul de resurse umane, în care va fi inclusă următoarea formulare; „Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete (cu excepţia documentelor emise de instituţiile publice).”;

8. aviz psihologic personal, precum şi o adeverinţă medicală (nu mai vechi de 90 de zile lucrătoare), care constată faptul că cel în cauză este „apt de muncă”;

9. certificatul de cazier judiciar valabil la momentul depunerii dosarului de concurs;

10. copia permisului de conducere auto categoria B valabil;

11. copie a fişei/raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimul an lucrat sau recomandare de la ultimul ioc de muncă pentru ultimul an lucrat; în recomandarea de la ultimul loc de muncă se va specifica expres de către angajator dacă evaluarea este echivalentă calificativului „foarte bine”;

12. declaraţii pe propria răspundere, conform anexelor nr. 2B, respectiv nr. 2C la prezentul regulament, privind îndeplinirea următoarelor condiţii;

a) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

b) nu este membru al unui partid politic sau organizaţie politică;

c) are dreptul să ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei şi ale legilor în vigoare;

d) se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute de Constituţie şi de legile în vigoare;

e) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice;

f) nu este incompatibil cu dobândirea calităţii de membru al C.D.C.R. Interdicţiile şi incompatibilităţile cu calitatea de membru al C.D.C.R. sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, precum şi cele prevăzute de legislaţia generală în vigoare;

g) nu a fost rechemat de la post din motive disciplinare în ultimii 5 ani;

h) nu s-a aflat, în ultimii 2 ani, în situaţia neprezentării la post în mod nejustificat după ce a fost declarat admis la concursul organizat pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sau ca urmare a aplicării unei proceduri de voluntariat;

i) nu îşi va folosi poziţia oficială pentru a obţine avantaje personale;

j) a luat cunoştinţă de faptul că un ulterior aviz negativ al O.R.N.I.S.S. sau M.A.E anulează rezultatele concursului, iar, după plecarea la post, are ca efect încheierea misiunii în străinătate;

k) a luat cunoştinţă de prevederile prezentului regulament.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Selecţia şi evaluarea dosarelor de concurs

 

Art. 13. - Selecţia dosarelor de concurs se realizează de către comisia de concurs, care analizează respectarea condiţiilor de participare la concurs pe baza documentelor depuse de către candidaţi la dosarul de concurs. Aceştia întocmesc un referat de selecţie a dosarelor, care cuprinde lista candidaţilor admişi şi respinşi, precum şi motivele respingerii. În termen de cel mult două zile lucrătoare după expirarea termenului de înscriere, comisia de concurs avizează referatul şi efectuează selecţia dosarelor, comisia va elabora un proces-verbal privind rezultatele selecţiei dosarelor, în ordinea alfabetică a candidaţilor, cu menţiunea „admis” sau „respins” însoţită, după caz, de motivele respingerii dosarului.

Art. 14. - (1) Lista candidaţilor, în ordinea alfabetică, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită, după caz, de motivele respingerii dosarului de concurs, se afişează la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

(2) Candidaţii au dreptul de a contesta în scris, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, rezultatele selecţiei dosarelor, cu menţiunea clară şi vizibilă în susul paginii „Contestaţie concurs”, arătând ziua, luna şi anul. Contestaţia se transmite secretariatului Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, prin registratură. Nerespectarea termenului duce la decăderea din acest drept.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează în termen de cel mult două zile lucrătoare contestaţiile depuse şi afişează lista rezultatelor contestaţiilor la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, pe baza unui proces-verbal semnat de fiecare membru.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Organizarea şi susţinerea probei scrise

 

Art. 15. - (1) Proba scrisă se va desfăşura în maximum două zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor eventualelor contestaţii de la selecţia dosarelor de concurs, iar data şi locul desfăşurării acesteia vor fi anunţate pe pagina de internet şi la sediul M.M.A.C.A. cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data susţinerii acestuia.

(2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă în limba română şi/sau engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă şi/sau limba oficială a ţării de reşedinţă şi se susţine de către candidaţii care au fost declaraţi admişi la selecţia dosarelor de concurs. Promovarea acesteia condiţionează participarea la proba interviu.

Art. 16. - Proba scrisă va evalua cunoştinţele teoretice şi abilităţile din domeniile de competenţă ale M.M.A.C.A., precum şi cultura generală şi economică. În cadrul probei scrise se pot testa cunoştinţele şi abilităţile în utilizarea uneia dintre limbile străine declarate a fi cunoscute de către candidat, dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) pct. 11. Bibliografia aferentă va fi publicată concomitent cu anunţul privind desfăşurarea concursului.

Art. 17. - Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă.

Art. 18. - Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs se elaborează minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor pentru fiecare post, conform dispoziţiilor art. 24.

Art. 19. - (1) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila Serviciului resurse umane.

(2) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică candidaţilor odată cu subiectele. Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au obligaţia de a stabili baremul de corectare a subiectelor. Acesta se afişează la locul desfăşurării concursului, anterior corectării lucrărilor.

Art. 20. - Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a paşaportului. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a paşaportului sunt consideraţi absenţi,

Art. 21. - După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

Art. 22. - Pentru asigurarea corectitudinii şi pentru preîntâmpinarea fraudelor în timpul concursului, membrii comisiei de concurs pot reaşeza candidaţii în sală.

Art. 23. - Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

Art. 24. - La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

Art. 25. - După începerea comunicării subiectelor candidaţilor le este interzis să comunice între ei. De asemenea este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.

Art. 26. - În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare, a telefoanelor mobile, computerelor personale, PDA-urilor sau a oricăror mijloace de comunicare la distanţă.

Art. 27. - Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sancţionează prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri, persoanele care supraveghează desfăşurarea probei îl sesizează de îndată pe preşedintele comisiei de concurs, care întocmeşte un proces-verbal despre constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea „fraudă”.

Art. 28. - Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de către secretariatul comisiei de concurs, purtând ştampila M.M.A.C.A. stabilită de către comisia de concurs pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila menţionată mai sus. La redactarea lucrărilor se poate folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.

Art. 29. - Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă la finalizarea acesteia ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Art. 30. - (1) Notarea se face de la minimum 0 la maximum 10.

(2) Pentru a fi declaraţi „admişi”, la proba scrisă, candidaţii trebuie să obţină o notă de minimum 7.

(3) Notarea probei scrise se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la susţinerea probei. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă şi se consemnează în procesul-verbal semnat de toţi membrii comisiei de concurs. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(4) Rezultatul probei scrise cu punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea „admis” ori „respins” se afişează la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la susţinerea probei.

Art. 31. - (1) Candidaţii au dreptul de a contesta în scris, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, rezultatele probei scrise. Contestaţia va conţine menţiunea clară şi vizibilă în susul paginii „contestaţie concurs”, precum şi ziua, luna şi anul şi se va transmite secretariatului Comisiei de soluţionarea contestaţiilor, la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, prin registratură, iar nerespectarea termenului duce la decăderea din acest drept.

(2) Contestaţiile se soluţionează şi rezultatele se afişează la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere; decizia majorităţii membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consemnată într-un proces-verbal semnat de toţi membrii, este definitivă.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Organizarea şi susţinerea interviului

 

Art. 32. - (1) Evaluarea candidaţilor declaraţi admişi la proba scrisă va avea loc sub forma unui interviu. Interviul va avea loc în minimum două zile de la data publicării rezultatelor probei scrise. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării interviului vor fi publicate pe pagină de internet şi/sau la sediul M.M.A.C.A. cu cel puţin o zi lucrătoare înaintea desfăşurării lui.

(2) Criteriile de evaluare la interviu vor fi, în principal: cunoaşterea evoluţiilor macroeconomice globale, a problematicilor şi priorităţilor macroeconomice şi financiare europene, a relaţiilor economice bilaterale sau, după caz, a problematicii multilaterale, abilităţile de comunicare, claritatea şi logica afirmaţiilor, motivaţia candidatului, precum şi cunoştinţele şi abilităţile acestuia în utilizarea limbilor străine..

(3) Cunoaşterea la nivelul prevăzut la art. 5 alin. (2) pct. 11 a uneia dintre limbile oficiale ale ţărilor de reşedinţă pentru postul pentru care a optat candidatul poate reprezenta un avantaj profesional în evaluarea şi selecţia candidaţilor.

(4) interviul va fi înregistrat cu acordul scris al candidatului, înregistrările sunt utilizate exclusiv în scopul concursului şi sunt păstrate în condiţiile legii. Refuzul înregistrării va conduce la respingerea candidaturii.

(5) Interviul se poate desfăşura parţial/total în limba română, limba/limbile prevăzută(e) la art. 5 alin. (2) pct. 11 declarată(e), respectiv la alin. (3) al prezentului articol.

Art. 33. - După finalizarea interviului, comisia de concurs evaluează candidaţii care au fost prezenţi la interviu în conformitate cu criteriile menţionate la art. 34. Fiecare membru al comisiei de concurs acordă fiecărui candidat o notă de la 1 la 10.

Art. 34. - Se declară „admis” candidatul care a obţinut nota cea mai mare pentru postul pe care a concurat, rezultată din media aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Art. 35. - (1) în cazul în care niciun candidat pe un post nu este declarat „admis”, postul respectiv rămâne neocupat urmând a fi supus procedurii de voluntariat sau se poate prelungi mandatul ocupantului actual până la sosirea înlocuitorului, prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

(2) Comisia de concurs stabileşte lista candidaţilor admişi pentru trimiterea în misiune permanentă, cu precizarea numelui şi a postului aferent, precum şi a celor respinşi şi întocmeşte un proces-verbal semnat de toţi membrii, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data finalizării concursului.

Art. 36. - În aceeaşi zi, secretariatul comisiei va afişa, la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, listele finale ale candidaţilor declaraţi „admişi”, respectiv „respinşi” la sesiunea de concurs pentru ocuparea posturilor din reţeaua externă, pe baza procesului-verbal întocmit de comisia de concurs.

Art. 37 - Pe baza procesului-verbal, Serviciul resurse umane întocmeşte în maximum 3 zile lucrătoare un memorandum care va fi supus aprobării ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, cu avizul preşedintelui comisiei de concurs.

Art. 38. - Mobilitatea personalului va avea loc după îndeplinirea tuturor procedurilor specifice trimiterii în misiune permanentă, într-un interval de maximum 6 luni de la data promovării concursului.

Art. 39. - Structura responsabilă a M.M.A.C.A. va solicita O.R.N.I.S.S. avizul de acces la documente clasificate pentru cei care nu îl deţin sau adaptarea avizului viitorului reprezentant în reţeaua economică externă privind accesul la documente clasificate, respectiv prelungirea autorizării anterioare, conform condiţiilor de activitate, pentru cei care deţin aviz de acces.

Art. 40. - Serviciul resurse umane al M.M.A.C.A. va solicita avizul M.A.E. cu privire la fiecare candidat declarat „admis” pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate.

Art. 41. - Plecarea la post în reţeaua economică externă a M.M.A.C.A. este condiţionată de obţinerea avizului favorabil de la O.R.N.I.S.S, şi a avizului MAE. Retragerea oricăruia dintre aceste avize pe parcursul misiunii permanente în străinătate impune încheierea acesteia în regim de urgenţă.

Art. 42. - Simultan, Serviciul resurse umane va solicita Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S .), în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare, verificarea dosarelor persoanelor care urmează să facă parte din reţeaua externă, în vederea obţinerii confirmării faptului că nu au desfăşurat activitate de poliţie politică.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea procedurii de voluntariat pentru trimiterea reprezentanţilor M.M.A.C.A. în misiune permanentă cu durata de 13 luni

 

Art. 43. - (1) Procedura voluntariatului presupune trimiterea reprezentanţilor M.M.A.C.A. În misiune permanentă cu durata de 13 luni pe posturile vacante sau neocupate după concurs şi constă în:

a) identificarea şi stabilirea, de către direcţia de zonă cu consultarea Serviciului resurse umane, a posturilor ce urmează a fi ocupate în acest mod prin elaborarea unui memorandum, cu avizul secretarului de stat coordonator şi cu aprobarea ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat;

b) anunţarea procedurii prin afişarea la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, pe site-ul M.M.A.C.A. şi D.C.E. Anunţul cuprinde informaţiile prevăzute la art. 7 lit. b) şi c);

c) depunerea de către candidaţi la Serviciul resurse umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la anunţarea demarării procedurii, a unei cereri-formular tipizat, conform anexei nr. 1B la prezentul regulament, şi a unui curriculum vitae tehnoredactat potrivit modelului comun european aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004;

d) primirea, analizarea şi selectarea candidaturilor de către o comisie formată din 3 membri care gestionează problematica reţelei externe - un secretar de stat coordonator, un director din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi o persoană din cadrul Serviciului resurse umane - numită prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat şi care stabileşte lista candidaţilor admişi în urma evaluării compatibilităţii şi potenţialului candidaţilor în raport cu cerinţele posturilor supuse procedurii voluntariatului;

e) lista candidaţilor admişi este avizată de secretarul de stat coordonator şi aprobată prin memorandum de ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

(2) Personalul selectat va putea fi trimis în misiune numai după depunerea documentelor prevăzute la art. 12 şi după obţinerea avizelor favorabile O.R.N.I.S.S. şi M.A.E.

(3) Postul căruia i s-a aplicat procedura de voluntariat se scoate la concurs în următoarea sesiune, conform prezentului regulament, sau perioada se prelungeşte prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

 

CAPITOLUL IV

Alte dispoziţii

 

Art. 44. - Personalul declarat „admis” pentru trimiterea în misiune permanentă va efectua un program de pregătire care va fi stabilit de M.M.A.C.A., respectiv M.A.E. Programul de pregătire va fi aprobat de secretarul de stat coordonator.

Art. 45. - La încheierea programului de pregătire, persoana selecţionată va supune aprobării ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat un mandat de activitate minimal pentru primele 12 luni de activitate în străinătate, respectiv 13 luni pentru perioada de voluntariat, elaborat sub îndrumarea directorului direcţiei de specialitate şi avizat de secretarul de Stat coordonator. Mandatul de activitate minimal conţine obiective de acţiune concrete, cu termene bine precizate şi reprezintă principalul indicator de evaluare profesională a personalului trimis la post. Mandatul de activitate minimal va fi reînnoit anual pe perioada misiunii permanente în străinătate. Neîndeplinirea mandatului de activitate minimal şi/sau a criteriilor de performanţă din motive imputabile persoanei selecţionate conduce la rechemarea personalului de la post şi încetarea imediată a misiunii permanente.

Art. 46. - (1) Trimiterea la post şi încheierea misiunii în exterior se fac pe baza ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

(2) Prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat se stabilesc funcţia, salariul de bază şi alte drepturi băneşti în valută, nivelul încadrării în ţară (în funcţie publică, diplomatică sau contractuală).

(3) în funcţie de politica economică şi de promovare a intereselor economice ale României, posturile din reţeaua economică externă pot fi redistribuite.

Art. 47. - La împlinirea vârstei de pensionare, stabilită prin legislaţia în vigoare, mandatul celor aflaţi în misiune în străinătate încetează de drept.

Art. 48. - (1) Secretarul de stat coordonator poate propune ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emiterea unui ordin privind rechemarea personalului de la post în orice moment, dacă apar anumite circumstanţe care necesită o asemenea măsură, respectiv neîndeplinirea imputabilă personalului a mandatului, rezultate nesatisfăcătoare în activitate, motive disciplinare, abateri pe parcursul misiunii de la criteriile care au stat la baza selecţionării pentru reprezentarea oficială externă etc.

(2) Motivele, precum şi situaţia detaliată privind circumstanţele rechemării de la post înainte de finalul mandatului se prezintă în cuprinsul unui memorandum întocmit de direcţia de specialitate cu avizul secretarului de stat coordonator şi cu aprobarea ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

(3) încheierea imediată a misiunii se poate decide în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 6.

(4) în cazurile în care se decide rechemarea de la post din motive disciplinare, persoana respectivă nu va avea dreptul să candideze pentru ocuparea unui alt post în străinătate, ca reprezentant al M.M.A.C A, timp de 5 ani de la data rechemării.

Art. 49. - Secretarul de stat coordonator poate propune ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat transferul provizoriu sau permanent al unui reprezentant al M.M.A.C.A. dintr-o ţară în alta, în timpul misiunii permanente în străinătate, cu deplasarea directă sau prin Bucureşti, în funcţie de priorităţile strategice de natură politică-economică, prin emiterea unui ordin ministerial în acest sens. Reprezentantul M.M.A.C.A- va fi numit în noul post, în urma obţinerii avizului favorabil de la M A E.

Art. 50. - La începerea/încheierea misiunii permanente în străinătate se poate avea în vedere o perioadă necesară predării-preluării, conform art. 20 alin. (4) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără a depăşi 10 zile calendaristice.

Art. 51. - Durata concediilor de odihnă este cea prevăzută de legislaţia în vigoare. Plecarea în misiune permanentă este condiţionată de efectuarea integrală a concediului de odihnă pe anul în curs, în condiţiile legii.

Art. 52. - Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate are obligaţia efectuării perioadei de instruire specifică în cadrul direcţiilor de specialitate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 837/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 53. - Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia de a parcurge procedurile specifice în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate, inclusiv etapa de pregătire, şi de a se prezenta la post la data stabilită.

Art. 54. - În cazul neprezentării la post în mod nejustificat, persoanele declarate admise la concursul organizat în acest sens nu mai pot participa la un alt concurs de trimitere în misiune permanentă sau procedură de voluntariat o perioadă de 2 ani.

Art. 55. - Anexele nr. 1A, 1B, 2A-2D fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1A

la regulament

 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Concurs intern de ocupare a posturilor din reţeaua externă a M.M.A.C.A.

 

I. Se completează de către candidat Numele şi prenumele candidatului:

Funcţia:

Structura organizatorică:

Telefon (interior, dacă este cazul):

Opţiunea - denumirea postului scos la concurs

..................................................................................

 

II. Se completează de către şeful ierarhic direct

Evaluarea superiorului ierarhic - prezentarea realizărilor profesionale şi abilităţilor ce îl recomandă pe candidat pentru trimiterea în misiune permanentă

..................................................................................

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele superiorului ierarhic

/Funcţia

/Data

/Semnătura

 

III. Se completează olograf de către candidat

Motivaţia candidatului pentru înscrierea la concurs - Precizaţi motivaţia înscrierii pentru postul menţionat. De asemenea prezentaţi obiectivele dumneavoastră de carieră, precum şi abilităţile personale (altele decât cele referitoare la formarea profesională).

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a M.M.A.C.A., aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 668/2017.

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele candidatului

/Funcţia

/Data

/Semnătura

 

ANEXA Nr. 1B

la regulament

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Ocupare post din reţeaua externă a M.M.A.C.A. prin aplicarea procedurii voluntariatului

 

I. Se completează de către candidat Numele şi prenumele candidatului:

Funcţia:

Structura organizatorică:

Telefon (interior, dacă este cazul):

Postul din reţeaua externă a M.M.A.C.A. pentru care se depune candidatura şi care urmează a fi ocupat prin aplicarea procedurii voluntariatului:

..................................................................................

 

II. Se completează de către şeful ierarhic direct

Evaluarea superiorului ierarhic - prezentarea realizărilor profesionale şi abilităţilor ce îl recomandă pe candidat pentru trimiterea în misiune permanentă.

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele superiorului ierarhic

/Funcţia

/Data

/Semnătura

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele candidatului

/Funcţia

/Data

/Semnătura

 

III. Se completează de către candidat

Motivaţia candidatului pentru înscriere - Precizaţi motivaţia înscrierii, precum şi obiectivele dumneavoastră de carieră şi abilităţile personale (altele decât cele referitoare la formarea profesională).

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele candidatului

/Funcţia

/Data

/Semnătura

 

ANEXA Nr. 2A

la regulament

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, .................................................., cetăţean .................................................., născut la data de în localitatea .................................................., domiciliat în .................................................., str. .................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul.................................................. posesor al .................................................. seria .................... nr. .................................................., eliberat de .................................................., la data de .................................................., cod numeric personal ..................................................,

în calitate de membru al comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor, declar pe propria răspundere că:

Am luat cunoştinţă de situaţiile de conflict de interese prevăzute la art. 10 din Regulamentul privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a M.M.A.C.A., aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 668/2017, şi nu mă aflu în niciuna dintre acestea.

 

Data ..................................................

Semnătura ..................................................

 

ANEXA Nr.2B

la regulament

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, .................................................., cetăţean .................................................., născut la data de în localitatea .................................................., domiciliat în .................................................., str. .................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul.................................................. posesor al .................................................. seria .................... nr. .................................................., eliberat de .................................................., la data de .................................................., cod numeric personal ..................................................,

cunoscând dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

- nu am desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

- nu sunt membru al unui partid politic sau organizaţie politică;

- am dreptul să ocup o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei României, republicată, şi ale legilor în vigoare;

- mă bucur de toate drepturile politice şi civile prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de legile în vigoare;

- nu am fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau

contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care m-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice;

- nu sunt incompatibil cu dobândirea calităţii de membru al Corpului diplomatic şi consular al României. Interdicţiile şi incompatibilităţile cu calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, precum şi cele prevăzute de legislaţia în vigoare;

- nu am fost rechemat de la post din motive disciplinare În ultimii 5 ani;

- nu m-am aflat, în ultimii 2 ani, în situaţia neprezentării la post în mod nejustificat după ce am fost declarat admis la concursul organizat pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sau ca urmare a aplicării unei proceduri de voluntariat.

 

Dau prezenta declaraţie în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea unui post în reţeaua externă a M.M.A.C.A.

 

Data ..................................................

Semnătura ..................................................

 

ANEXA Nr. 2C

la regulament

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, .................................................., cetăţean .................................................., născut la data de în localitatea .................................................., domiciliat în .................................................., str. .................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul.................................................. posesor al .................................................. seria .................... nr. .................................................., eliberat de .................................................., la data de .................................................., cod numeric personal ..................................................,

în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea unui post în reţeaua externă a M.M.A.C.A., declar pe propria răspundere că:

- nu îmi voi folosi poziţia oficială în străinătate pentru obţinerea de avantaje personale;

- am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentul privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a M.M.A.C.A., aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 668/2017;

- am luat cunoştinţă de faptul că avizul negativ al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.), respectiv al Ministerului Afacerilor Externe (M.A.E.) privind accesul la documente clasificate anulează rezultatele concursului, iar după plecarea la post are ca efect încheierea misiunii în străinătate.

 

Data ..................................................

Semnătura ..................................................

 

ANEXA Nr. 2D

la regulament

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, .................................................., cetăţean .................................................., născut la data de în localitatea .................................................., domiciliat în .................................................., str. .................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul.................................................. posesor al .................................................. seria .................... nr. .................................................., eliberat de .................................................., la data de .................................................., cod numeric personal ..................................................,

în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea unui post în reţeaua externă a M.M.A.C.A., declar pe propria răspundere că, în situaţia în care voi fi trimis în misiune permanentă, voi respecta următoarele obligaţii:

- să îndeplinesc performanţele profesionale;

- să dovedesc loialitate deplină şi necondiţionată faţă de statul român, să acţionez cu competenţă şi bună-credinţă pentru aplicarea politicii externe şi pentru promovarea intereselor economice ale României, pentru îndeplinirea atribuţiilor şi a obiectivelor stabilite de conducerea (M.M.A.C.A.) în cuprinsul fişei postului şi al mandatului de activitate minimal prevăzut la art. 45 din Regulamentul privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a M.M.A.C.A, aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 668/2017;

- să cunosc şi să respect prevederile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, precum şi normele comune convenite cu Ministerul Afacerilor Externe privind activitatea reprezentanţilor M.M.A.C.A. În reţeaua economică externă;

- să cunosc şi să respect legislaţia şi uzanţele din ţara în care urmează să îmi desfăşor activitatea;

- să am în toate împrejurările o conduită profesională şi morală ireproşabilă şi să dau dovadă de responsabilitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

- să cunosc şi să respect interdicţia de a folosi poziţia mea oficială pentru a-mi crea avantaje personale;

- să cunosc şi să respect reglementările privind păstrarea secretului de stat, în condiţiile legii, precum şi confidenţialitatea operaţiunilor comerciale de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;

- să nu desfăşor nici în străinătate, nici în ţară, activităţi incompatibile cu atribuţiile, responsabilităţile şi statutul de reprezentant al M.M.A.C.A., respectiv cu calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României;

- să nu mă implic în activităţile partidelor şi organizaţiilor politice din ţară şi din străinătate şi nu voi fi membru al acestora;

- voi informa imediat conducerea M.M.A.C.A. În legătură cu orice schimbare relevantă din perspectiva raporturilor contractuale intervenită în situaţia mea şi a membrilor de familie însoţitori la post, aflaţi sau nu în întreţinere.

 

Data ..................................................

Semnătura ..................................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.