MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 417/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 417         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 6 iunie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

330. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

361. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

387. - Hotărâre pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

442. - Decizie pentru numirea domnului Vicenţiu Dorin Gavril Ştir în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

 

443. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Adela Petrinia Neagoe din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

444. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela Angheloiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

 

Rectificări la:

 - Decizia prim-ministrului nr. 429/2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru, cu sediul social în localitatea Târgu Bujor, str. Eremia Grigorescu nr. 65, judeţul Galaţi, ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru este constituit din bunuri aflate în domeniul public al statului prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru administrează suprafaţa de teren domeniul public al statului de 700,2600 ha, indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.27 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3, - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Bujoru are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul viticulturii şi vinificaţiei şi desfăşoară şi următoarele alte activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 - Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii pentru recoltare; clasa 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0163 - Activităţi după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; Diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 - Fabricarea băuturilor; clasa 1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; Diviziunea 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 - Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 - Operaţiuni de mecanică generală;

c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 - Fabricarea băuturilor; clasa 1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; clasa 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice;

d) diviziunea 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312 - Repararea maşinilor;

e) diviziunea 35 - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; grupa 353 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat; clasa 3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat;

f) diviziunea 36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei; grupa 360 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei; clasa 3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei;

g) diviziunea 37 - Colectarea şi epurarea apelor uzate; grupa 370 - Colectarea şi epurarea apelor uzate; clasa 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate;

h) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 - Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 463 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;

i) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 472 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; grupa 478 - Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; grupa 479 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; clasa 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

j) diviziunea 58- Activităţi de editare; grupa 581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 - Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor; clasa 5819 - Alte activităţi de editare;

k) diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 - Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

l) diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 - Depozitări; clasa 5210 - Depozitări; grupa 522 - Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 - Manipulări;

m) diviziunea 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 552 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; grupa 559 - Alte servicii de cazare; clasa 5590 - Alte servicii de cazare;

n) diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 - Alte servicii de alimentaţie, neclasificate altundeva - „n.c.a”;

o) diviziunea 62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;

p) diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; grupa 631 - Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;

q) diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681 - Cumpărarea şi vânzarea de grupuri imobiliare proprii, clasa 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, grupa 682 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

r) diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 - Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

s) diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; grupa 712 - Activităţi de testări şi analiză tehnică; clasa 7120 - Activităţi de testări şi analiză tehnică;

ş) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

t) diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

ţ) diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

u) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

v) diviziunea 85 - învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;

w) diviziunea 91 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; grupa 910 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale, clasa 9101 - Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;

x) diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 - Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 - Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412- Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 942 - Activităţi ale sindicatelor salariaţilor, clasa 9420 - Activităţi ale sindicatelor salariaţilor; grupa 949 - Alte activităţi asociative; clasa 9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.;

y) relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6, - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru, reorganizată, se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru este de 101.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Bujoru efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea trezoreriei statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13, - (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru este asigurată de:

a) consiliul de administraţie, format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii. Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită conform prevederilor art. 34 lit. a) teza a patra din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru lin mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(4) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(5) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile conform anexei, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile legii;

b) modificarea denumirii, descrierii tehnice, vecinătăţilor şi adresei imobilului înregistrat cu nr. MF 108482, conform anexei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Şerban-Constantin Valeca

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 330.

 

ANEXĂ

 

Bunurile din domeniul public al statului aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru - C.U.I.1652029

 

Grupa B (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

Situaţie juridică actuală, concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tipul

bunului

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

3

9

10

11

108470

8.28.10

Corp depozit budane

Fundaţie beton, pereţi bloc beton, acoperiş chesoane beton 1 nivel SC = 600 mp, SD = 600 mp

Proprietăţi particulare N-S

Tara: România;

judeţul Galaţi;

oraşul Târgu Bujor

1984

36,377

PVR finală nr. 3.075/30.11.1984 Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

106474

8.28.10

Clădire anexă

Cărămidă fundaţie beton, şarpantă lemn, tabla, 1 nivel

SC = 117 mp, SD = 117 mp

Proprietăţi particulare N-S

Ţara; România;

judeţul Galaţi;

oraşul Târgu Bujor

1977

2.394

Ordinul ministrului transporturilor nr. 579/1978

Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

108475

8.28.10

Corp depozit inox

Fundaţie beton, pereţi portabili din blocuri acoperit azbociment, 1 nivel

SC = 504 mp, SD = 504 mp

Proprietăţi particulare N

Ţara: România;

judeţul Galaţi;

oraşul Târgu Bujor

1984

35,906

PVR finală nr. 3.055/30.11.1984 Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

108477

8.28.12

Locuinţă nefamilişti

Fundaţie beton, zidărie cărămidă, acoperiş plăci beton, P+1,

SC = 143 mp, SD = 286 mp

Proprietăţi particulare N-S

Ţara: România;

judeţul Galaţi;

oraşul Târgu Bujor

1985

79,860

PVRF nr. 2,428/25.12.85 Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

106478

8.28.12

Clădire cantină

Cărămidă, fundaţie beton, acoperiş tablă; 1 nivel

SC = 142 mp, SD = 342 mp

Proprietăţi particulare N-S

Ţara: România;

judeţul Galaţi;

oraşul Târgu Bujor

1978

11.973

Ordinul ministrului transporturilor nr. 579/1978

Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

106480

8.28.10

Corp vinificaţie

clădire,

ROTO-uri

Fundaţie beton, pereţi tablă ondulată, 1 nivel,

SC = 432 mp, SD = 432 mp

Proprietăţi particulare N-S

Ţara: România;

judeţul Galaţi;

oraşul Târgu Bujor

1994

19,453

Dec. nr. 41/1977 dec. CPJ Galaţi Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

108481

8.28.10

Corp microvinificaţie

Fundaţie beton, pereţi

zidărie, acoperit placă beton, 1 nivel

SC = 150 mp, SD = 150 mp

Proprietăţi particulare N-S

Ţara: România;

judeţul Galaţi;

oraşul Târgu Bujor

1984

44.727

PVR finală nr. 3.075/30.11.1984 Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

108482

8.29.08

Sediu administrativ

Fundaţie beton, zidărie cărămidă, acoperiş tablă, S+P+1,

SC = 452 mp, SD = 1.023 mp

Curtea SCDW Bujoru

Ţara: România;

judeţul Galaţi;

oraşul Târgu Bujor,

str. Gral. Eremia Grigorescu nr. 65

1978

81.047

Ordinul ministrului transporturilor nr. 579/1978 Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

108483

8.28.10

Corp recepţie

Fundaţie beton, zidărie beton, 1 nivel

SC = 115 mp, SD = 115 mp

Proprietăţi particulare N-S

Ţara: România;

judeţul Galaţi;

oraşul Târgu Bujor

1984

12.436

PVR finală nr. 3.075/30.11.1984 Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

108484

8.28.10

Sediu fermă cu anexă

Acoperit tablă, 8 cam. L = 40m, l = 10m,

1 nivel,

SC = 126 mp, suprafaţa desf. = 126 mp

S.C. Agroind. - S.A. Dealu Bujorului şi DJ Galaţi - Târgu Bujor - Est: locuinţe part. satul Viile - N-S

Ţara: România;

judeţul Galaţi,

comuna Fârţăneşti,

satul Viile

1977

3,593

Dec. nr. 41/1977. Hotărârea Guvernului nr. 509/1993,018-SEP-03, Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

108485

8.28.12

Dormitor nefamilişti

Fundaţie beton, zidărie cărămidă, stâlpi beton armat, acoperit placă din beton, P+1,

SC = 143 mp, SD = 286

Intravilan, satul Umbrăreşti,

N

Ţara: România;

judeţul Galaţi;

oraşul Târgu Bujor

1984

76.655

PVR nr. 2.428/25.12.1985 Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

108486

8.28.12

Locuinţă nefamilişti

Fundaţie beton, zidărie cărămidă, acoperit placă beton, 1 nivel,

SC = 143 mp, SD = 286

Proprietăţi particulare N-S

Ţara: România;

judeţul Galaţi;

oraşul Târgu Bujor

1985

4.183

RF nr. 2.428/25.12.1985 Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

108487

8.05.03

Total suprafaţă

700,2600 ha

-

Ţara: România;

judeţul Galaţi;

oraşul Târgu Bujor

1999

10,200.308

Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 Legea nr. 45/2009, cu modificările

şt completările ulterioare, anexa nr. 3.27

În administrare

-

imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

 

10.608.912

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 54 alin. (16) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet, cu sediul în localitatea Nucet, nr. 549, judeţul Dâmboviţa, ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet.

Art. 2. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet preia patrimoniul constituit din bunuri aflate în domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi bunuri proprii, datorii şi alte active, de la Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-primire încheiat în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet administrează suprafaţa de teren de 167,03 ha din domeniul public al statului, indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.49 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pisciculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) Diviziunea 03 - Pescuitul şi acvacultura; grupa 031 - Pescuitul; clasa 0312 - Pescuitul în ape dulci; grupa 032 - Acvacultura; clasa 0322 - Acvacultura în ape dulci;

b) Diviziunea 18 - Tipărire şi reproducere pe suporţi a înregistrărilor; grupa 181 - Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi; clasa 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;

c) Diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor; clasa 4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii;

d) Diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 - Transporturi rutiere şi de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

e) Diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi altor activităţi de editare; clasa 5819 - Alte activităţi de editare;

f) Diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

g) Diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 692 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;

h) Diviziunea 70 - Activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 - Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

i) Diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7219- Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

j) Diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732- Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

k) Diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; clasa 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;

l) Diviziunea 75 - Activităţi veterinare; Grupa 750 - Activităţi veterinare, Clasa 7500 - Activităţi veterinare;

m) Diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

n) Diviziunea 85 - învăţământ; grupa 855- Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ;

o) relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c)din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet conduce evidenţa contabilă, potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul existent în Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet este preluat de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet este de 95.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite prin acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea trezoreriei statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet este asigurată de:

a) consiliul de administraţie, format din 5 membri;

b) director,

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din

salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet.

Art. 14. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet preia toate drepturile şi obligaţiile Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet şi se substituie în toate litigiile în curs ale Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet,

Art. 15. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 16. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 17. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) diminuarea, cu suprafaţa de teren de 0,50 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, a suprafeţei de teren înregistrate în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cu nr. M.F. 117135, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii, potrivit Deciziei civile nr. 180 din 20.02.2007, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa;

b) actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile legii;

c) modificarea codului unic de înregistrare fiscală al staţiunii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Şerban-Constantin Valeca

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 361.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public al statului care trec din patrimoniul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet În patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet - C.U.1.14769170

 

Grupa 8 (bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tipul

bunului

Descrierea tehnica

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

117044

8.28.10

Canton de exploatare 98 mp

Clădire zidărie

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Nucet nr. -

1974

105.300

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117050

8.28.10

Stafie incubaţie

Beton, l 20 m

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1980

217.700

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117058

8.28.10

Staţie incubaţie nr. 4

70 mp

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1987

37.500

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117062

8.27.03

Siloz cereale

6 celule metalice, fundaţie din beton

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1973

37.600

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117067

8.28.10

Magazie furaje

Zidărie, 71 mp

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1974

32.800

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117072

8.27.07

Grajd cai

Cărămidă, 17 mp

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Sălcioara, nr. -

1996

8.400

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117078

8.28.10

Depozit furaje

Clădire zidărie 30 mp

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Băleni, nr. -

1975

19.400

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117079

8.28.10

Canton pază

Zidărie 43 mp

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa,

comuna Băleni, nr. -

1975

43.100

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117089

8.28.10

Pod

Pod din beton

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1974

149.456

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117092

8.28.10

Staţie prod. furaje

Clădire zidărie 465 mp

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1973

197.900

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117095

8.28.13

Centrală termică

Clădire zidărie 3 cazane

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1974

175.900

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117097

8.28.10

Baracă depozit

Zidărie, 28 mp

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Băleni, nr.

1975

14.200

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117099

8.28.10

Canton nr. 3

Clădire zidărie

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1938

107.500

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117101

8.28.12

Casă oaspeţi

Clădire zidărie 156 mp

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1944

132.800

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117104

8.28.10

Staţie incubaţie nr. 1

Clădire zidărie. 1 nivel, 214 mp

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1974

141.600

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

117108

8.29.08

Pavilion administrativ

Clădire zidărie 484 mp

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1960

1.331,200

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117109

8.28.10

Staţie incubaţie nr. 3

Clădire zidărie, 1 nivel, 467 mp

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1974

250.500

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117112

8.28.10

Depozit carburanţi

Clădire zidărie

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1974

3.900

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117113

8.28.10

Bibliotecă

Clădire zidărie

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1977

583.300

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117124

B.28.10

Canton nr. 1

Clădire zidărie

În incinta Bazei

Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1938

107.500

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117127

8.27.07

Grajd pentru cai

Clădire zidărie

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1980

3.900

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117129

8.27.07

Grajd pentru cai

Clădire zidărie

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1980

30.700

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117131

8.28.10

Staţie incubaţie nr. 2

Clădire zidărie, 1 nivel, 411 mp

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1974

220.500

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117134

8.28.12

Bloc apartamente

Clădire zidărie 108 mp

În incinta Bazei Experimentale Nucet

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1964

400.400

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

121420

8.28.10

Amenajare piscicolă

- Suprafaţa totală 104,0 ha

- bazine şi heleşteie din pământ 70 buc. cu lucrări şi instalaţii specifice de exploatare;

- stăvilare din beton pe pârâul Ilfov 2 buc.

N - păşuni în administrarea Consiliului Local Nucet,

S - terenuri agricole proprietate privată,

E - păşuni în administrarea Consiliului Local Nucet - drum de exploatare agricolă,

V - teren agricol administrat de S.C. Sagricom - S.A. Tgv.

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1974

173.433.900

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

121422

8.28.10

Amenajare

piscicolă

- Suprafaţa totală 17,3 ha

- bazine şi heleşteie din pământ 5 buc, cu suprafeţe între 0,8-4,5 ha cu lacuri şi instalaţii specifice de exploatare;

- Zona de proiecţie diguri.

N - drum comunal 112,

S – păşune în administrarea Consiliului Local Salcioara,

E - pârâul Ilfov,

V - drum exploatare agricolă

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1991

17.371.100

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

121423

8.28.10

Amenajare piscicolă

- Suprafaţa totală 26,0 ha

- bazine şi heleşteie din pământ 5 buc. cu lucrări şi instalaţii specifice de exploatare

N - drum de exploatare şi terenuri agricole proprietate privată,

S - gospodărie particulară,

E – polder în administrarea Consiliului Local Băleni,

V - drum judeţean

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

1975

29.732.200

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

121424

8.28.10

Amenajare piscicolă

- Suprafaţa totală 17,0 ha

- bazin

piscicol tip iaz cu 1 deversor, călugăr şi pasarelă.

N – păşune în administrarea Consiliului Local Corbii Mari,

S, V - păşuni administrate de Consiliul Local Corbii Mari,

E - terenuri agricole proprietate privată

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Corbii Mari, nr. -

1975

64.350.000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

Imobil

117135

8.05.01

Total suprafaţă

167,0300 ha

 

Ţara: România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

2004

564.440

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 3.49

În administrare

 

Imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

 

289.722.149

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale suprafeţei de teren aflată în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, C.U.1.14769170, care se scade din inventarul bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Baza legală

0

1

2

3

4

5

6

1

117135

(parţial)

8.05.01

Total suprafaţă

Suprafaţa - 0,50 ha, T31, P239 ape, bălţi

Ţara; România;

judeţul Dâmboviţa;

comuna Nucet, nr. -

Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Dâmboviţa nr. 34C/06.03.2006 şi Decizia civilă nr. 180/20.02.2007 a Tribunalului Dâmboviţa, în Dosarul nr. 8.109/2006.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

Având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La articolul 7 din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 12 aprilie 2017, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Plăţile pentru ajutoarele prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) se efectuează până la data de 30 septembrie 2017.”

Art. II. - Pentru obţinerea ajutoarelor financiare prevăzute la art. 3 alin, (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, producătorii de lapte care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017 pot depune cererea prevăzută la art. 5 alin. (1), însoţită de documentele prevăzute la art. 5 alin, (2) din hotărâre, şi în perioada 7 iunie-7 iulie 2017, inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Bogdan Mănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 387.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Vicenţiu Dorin Gavril Ştir în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vicenţiu Dorin Gavril Ştir se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 6 iunie 2017.

Nr. 442.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Adela Petrinia Neagoe din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. c) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic - începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei Adela Petrinia Neagoe i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 6 iunie 2017.

Nr. 443.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela Angheloiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

 

Având în vedere propunerea Ministerului Sănătăţii, formulată prin Adresa nr. 6.512 din 15 mai 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 29.104/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii de către doamna Gabriela Angheloiu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Gabriela Angheloiu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 6 iunie 2017.

Nr. 444.

 

RECTIFICĂRI

 

În Decizia prim-ministrului nr. 429/2017 privind numirea doamnei Carmen-Delia Şotângă în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 25 mai 2017, se fac următoarele rectificări:

1. În titlul deciziei, în loc de: „...Carmen-Delia Şotângă...” se va citi: „...Carmen-Delia Şotîngă...”]

2. La articolul unic, în loc de: „...Carmen-Delia Şotângă...”se va citi: „...Carmen-Delia Şotîngă...”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.