MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 420/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 420         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 iunie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

131. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 

525. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

346. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru trecerea unei părţi din acesta, constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

358. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

359. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

140. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

 

178. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru stabilirea elementelor de identificare şi a procedurii de distribuire a acestora, precum şi tipul cheltuielilor aferente, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei .Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control „

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15 din 11 mai 2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 12 mai 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 131.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea $i desfăşurarea referendumului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 525.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil situat în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru trecerea unei părţi din acesta, constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 174/2012, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 55/2014.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. M.F.P. 103732, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul prevăzut la art. 1 şi a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a comasării cu valoarea părţii de imobil ce se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 3. - Se aprobă trecerea unei părţi din imobilul 1169, aflat În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituită din construcţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 346.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilului care se înscrie în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a transmiterii acestuia în domeniul public al statului, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 174/2012, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 55/2014

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar

(în lei)

Persoana juridică care deţine imobilul în administrare

*

8.19.01

Imobil

Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa

1. Construcţii:

Pavilionul B 2:

Suprafaţă construită - 282,20 mp;

Valoare contabilă - 23.143,42 lei;

Pavilionul B 3:

Suprafaţă construită - 282,20 mp;

Valoare contabilă - 23.143,42 lei;

Pavilionul B 4:

Suprafaţă construită - 252,00 mp;

Valoare contabilă - 20.277,36 lei;

Pavilionul B 5:

Suprafaţă construită - 290,60 mp;

Valoare contabilă - 22,319,43 lei;

Pavilionul C 1:

Suprafaţă construită - 137,30 mp;

Valoare contabilă - 16.121,58 lei;

Pavilionul C 2:

Suprafaţă construită - 127,70 mp;

Valoare contabilă -1.791,28 lei;

Pavilionul R:

Suprafaţă construită - 17,50 mp;

Valoare contabilă - 3.722,90 lei;

Pavilionul R 1:

Suprafaţă construită - 18,00 mp;

Valoare contabilă - 1.489,16 lei;

Pavilionul R 2:

Suprafaţă construită - 19.00 mp;

Valoare contabilă - 9.681,76 lei;

Pavilionul R 3:

Suprafaţă construită - 19,50 mp;

Valoare contabilă - 8.066,20 lei;

Pavilionul R 5:

Suprafaţă construită - 42,50 mp;

Valoare contabilă - 44.767,41 lei;

Pavilionul R 6:

Suprafaţă construită - 9,00 mp;

Valoare contabilă - 4.840,88 lei;

Pavilionul V:

Suprafaţă construită - 58,00 mp;

Valoare contabilă - 22.800,40 lei;

Pavilionul Y 2:

Suprafaţă construită - 13,50 mp;

Valoare contabilă - 6.356,70 lei;

Pavilionul Z:

Suprafaţă construită - 71,00 mp;

Valoare contabilă -14.685,44 lei;

Pavilionul Z1:

Suprafaţă construită -17,60 mp;

Valoare contabilă - 6.078,05 lei;

Pavilionul W 3:

Suprafaţă construită - 4,00 mp;

Valoare contabilă - 2.118,90 lei;

Total suprafaţă construită -1.661,60 mp;

Total valoare contabilă - 231.404,29 lei.

2.046.968,86

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI -4183229

 

 

 

 

2. Amenajări la terenuri:

Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi:

Suprafaţă construită - 826,00 ml;

Valoare contabilă - 8.490,454 lei;

Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi:

Suprafaţă construită - 583,00 ml;

Valoare contabilă - 7.159,24 lei;

Reţea alimentare cu apă:

Suprafaţă construită - 816,00 ml;

Valoare contabilă - 25.892,496 lei;

Reţea electrică aeriană:

Suprafaţă construită - 685,00 ml;

Valoare contabilă - 22.944,897 lei;

Reţea canalizare:

Suprafaţă construită -120,00 ml;

Valoare contabilă - 2.016,55 lei;

Drumuri balastru:

Suprafaţă construită - 300,00 mp;

Valoare contabilă - 10.028,34 lei;

 

 

 

 

 

 

3. Teren:

Suprafaţă teren - 62.012,00 mp;

Valoare contabilă - 1.739.032,59 lei;

Total general: 2.046.968,86 lei

 

CF nr. 71202

Nr. cadastral 71202

 

 

 

* Nr. MFP şi codul de clasificare se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la nr. M.F.P. 103732 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a comasării cu imobilul ce se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar

(lei)

Persoana juridică care deţine imobilul în administrare

CUI

1.

*

8.19.01

Imobil

Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa

Construcţii şi teren**

CF nr. 71202

nr. cadastral 71202

2.046.968,86***

Statul român,

în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI -4183229

2.

103732

8.19.01

Imobil

1169

Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa

Construcţii şi teren**

CF 71201

nr. cadastral 71201

4.868.774,33****

Statul român,

în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI -4183229

3.

103732

8.19.01

Imobil

1169

Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa

Construcţii şi teren**

CF 71201 Moroeni,

nr. cadastral 71201

CF 71202, nr. cadastral 71202

6.915.743,19*****

Statul român,

în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI-4183229

 

* Nr. MFP şi codul de clasificare se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

** Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publica nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

*** Valoarea de inventar aferentă imobilului transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 174/2012, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 55/2014 se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

**** Valoarea de inventar a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la nr. M.F.P. 103732 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, înainte de comasarea cu imobilul transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 174/2012, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 55/2014.

***** Valoarea de inventar actualizată a imobilului 1169, ca urmare a comasării cu imobilul ce se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, şi a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul 1169, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituită din construcţii, care se trece din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare

Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P, construcţii cu destinaţie specială aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,

nr. carte funciară, nr. cadastral

0

1

2

3

1.

Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1169 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103732 – parţial

Construcţii:

Pavilionul B 2:

- suprafaţa construită = 282,20 mp

- valoarea contabilă = 23,143,42 lei

Pavilionul B 3:

- suprafaţa construită = 282,20 mp

- valoarea contabilă = 23.143,42 lei

Pavilionul B 4:

- suprafaţa construită = 252,00 mp

- valoarea contabilă = 20.277,36 lei

Pavilionul B 5:

- suprafaţa construită = 290,60 mp

- valoarea contabilă = 22.319,43 lei

Pavilionul C 1:

- suprafaţa construită = 137,30 mp

- valoarea contabilă = 16.121,58 lei

Pavilionul C 2:

- suprafaţa construită = 127,70 mp

- valoarea contabilă = 1.791,28 lei

Pavilionul V:

- suprafaţa construită = 58,00 mp

- valoarea contabilă = 22.800,40 lei

Pavilionul W 3:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 2,118,90 lei

Pavilionul Y 2:

- suprafaţa construită = 13,50 mp

- valoarea contabilă = 6.356,70 lei

Pavilionul Z:

- suprafaţa construită = 71,00 mp

- valoarea contabilă = 14.685,44 lei

Pavilionul Z1:

- suprafaţa construită = 17,60 mp

- valoarea contabilă = 6.078,05 lei

Total valoare contabilă imobil 1169 - parţial = 158.835,98 lei

CF 71202 Moroeni,

Nr. cadastral 71202

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc, cu sediul în str. Orbán Balázs nr. 15, Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc este constituit din bunuri aflate în domeniul public al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc administrează terenuri din domeniul public al statului indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, cu suprafaţa de 367,01 ha având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.18 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 3. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii cartofului şi desfăşoară şi următoarele alte activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 -- Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); clasa 0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); grupa 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 - Activităţi după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 - Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;

c) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; grupa 478 - Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; grupa 479 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; clasa 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

d) diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 493 - Alte transporturi terestre de călători; clasa 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.; grupa 494 - Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri; clasa 4942 - Servicii de mutare;

e) diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 - Depozitări; clasa 5210 - Depozitări;

f) diviziunea 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 559 - Alte servicii de cazare; clasa 5590 - Alte servicii de cazare;

g) diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente; clasa 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;

h) diviziunea 58- Activităţi de editare; grupa 581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 - Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare; clasa 5819 - Alte activităţi de editare;

i) diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 692 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;

j) diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative, centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 - Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

k) diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 712 - Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice;

l) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie, clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

m) diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 731 - Publicitate; clasa 7312 - Servicii de reprezentare media; grupa 732 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

n) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

o) diviziunea 85 - învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ;

p) diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 - Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9412- Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 949 - Alte activităţi asociative; clasa 9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.;

q) diviziunea 96- Alte activităţi de servicii; grupa 960 - Alte activităţi de servicii; clasa 9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.

Art. 4 - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” conform prevederilor art. 39 alin, (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc, reorganizată, se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale statutului personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc este de 49.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului În a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc este asigurată de:

a) consiliul de administraţie, format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii. Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe  Ionescu-Şişeşti”. Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită conform prevederilor art. 34 lit. a) teza a patra din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru lin mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(4) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(5) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) actualizarea denumirii şi adresei unor bunuri imobile, conform anexei;

b) modificarea codului unic de înregistrare fiscală al staţiunii, conform anexei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Şerban-Constantin Valeca

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 358.

 

ANEXĂ

 

BUNURILE

din domeniul public al statului aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc - C.U.I. 14829298

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

102098

8.28.13

Atelier mecanic

Două nivele, hală reparaţii

Judeţul Covasna; municipiul Târgu Secuiesc, DN 11 km 5

91.558

102105

8.28.13

Magazie materiale unelte

Suprafaţa construită - 300 mp

Judeţul Covasna: municipiul Târgu Secuiesc, DN 11 km 5

56.685

102111

8.29.08

Sediul administrativ

Două nivele, birouri şi laboratoare

Judeţul Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; str. Orbán Balázs nr. 15

195.608

102119

8.28.10

Magazie pentru cereale

Suprafaţa construită - 400 mp

Judeţul Covasna; municipiul Târgu Secuiesc, DN 11 km 5

10.104

102121

8.28.03

Laborator

Un nivel, cărămidă

Judeţul Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; str. Orbán Balázs nr. 15

88.848

102122

8.27.07

Grajd pentru vaci transformat în depozit de cartof pentru cercetare

Cărămidă, suprafaţa construită - 300 mp

Judeţul Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; str. Budai Nagy Antal

120.634

102126

8.05.03

Suprafaţa totală de teren

367,01 ha

Judeţul Covasna; municipiul Târgu Secuiesc

2.461.275

TOTAL

3.024.712

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, cu sediul în comuna Răchiţi, nr. poştal 312, judeţul Botoşani, ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi este constituit din bunuri aflate în domeniul public al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi administrează terenuri din domeniul public al statului, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, cu suprafaţa de 1.163,02 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.44 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creşterii ovinelor şi caprinelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) Diviziunea 01, Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; Grupa 011, Cultivarea plantelor nepermanente; Grupa 0111, Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; Clasa 0119, Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; Grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; Clasa 0128, Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; Clasa 0129, Cultivarea altor plante permanente; Grupa 014 Creşterea animalelor; Clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; Clasa 0142, Creşterea altor bovine; Clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; Clasa 0149, Creşterea altor animale; Grupa 015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); Clasa 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); Grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; Clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; Clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;

b) Diviziunea 10 Industria alimentară; Grupa 101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor de carne; Clasa 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii; Clasa 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre); Grupa 105 Fabricarea produselor lactate; Clasa 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; Grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; Clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

c) Diviziunea 46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; Grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animatelor vii; Clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; Clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; Clasa 4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; Grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; Clasa 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; Clasa 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;

d) Diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; Grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; Clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

e) Diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; Grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; Clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

f) Diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; Grupa 682 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasa 6820 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

g) Diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; Grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; Clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

h) Diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; Grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; Grupa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

i) Diviziunea 77 Activităţi de închiriere şi leasing; grupa 773 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; Clasa 7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;

j) Diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; Grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; Clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

k) Diviziunea 85 învăţământ; Grupa 855 Alte forme de învăţământ; Clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, reorganizată, se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale statutului personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice,

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi este de 50.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor  şi Caprinelor Popăuţi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi este asigurată de;

a) consiliul de administraţie, format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de O indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi.

Art. 14.- Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin actualizarea valorilor de inventar şi adreselor bunurilor imobile prevăzute în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării, Şerban-Constantin Valeca p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 359.

 

ANEXĂ

 

Bunurile din domeniul public al statului aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi - C.U.I. 617147

 

Nr. M.F P

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

102130

8.27.07

Saivan 1B

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

18.008

102132

8.27.07

Grajd tineret taurin nr. 3

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

10.737

102134

8.27.07

Grajd tineret taurin nr. 2

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

11.812

102135

8.27.07

Grajd tineret

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

13.229

102137

8.27.07

Grajd tineret taurin

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

12.205

102138

8.28.10

Pavilion cercetare

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

73.540

102142

8.28.10

Bucătărie furajeră

Cărămidă şi beton

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

19.764

102143

8.29.08

Clădire administrativă

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

6.081

102147

8.27.07

Grajd creşe viţei

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

13.098

102148

8.28.12

Cantină cu sală mese

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

11.126

102149

8.28.12

Bloc locuinţe

Cărămidă, 4 apartamente

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

29.334

102150

8.28.13

Centrală termică

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

35.407

102151

8.27.07

Saivan oi

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

21.733

102152

8.29.08

Clădire administrativă

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

3.377

102153

8.28.10

Filtru sanitar

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

6.747

102154

8.27.07

Saivan 1A

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

15.515

102155

8.28.03

Clădire laborator

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

18.926

102161

8.28.13

Atelier mecanic

Cărămidă

Judeţul Botoşani, comuna Răchiţi

45.930

102162

8.05.03

Total suprafaţă

S = 1.163,02 ha

Judeţul Botoşani

9.551.260

 

 

TOTAL

 

 

9.917.829

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

 

ORDIN

privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

 

Având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin. (7) şi (9) şi ale art. 29 alin. (13) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Procedura competitivă de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători efectuate cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie, ce se supun prevederilor art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale competente, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

Art. 2. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 1, atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători se realizează în condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007,

Art. 3. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale competente au obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ cu privire la intenţia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători, cu cel puţin un an înainte de atribuirea directă sau de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire, în condiţiile menţionate la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică contractelor a căror prestaţie anuală de servicii publice de transport de călători este mai mică de 50.000 de kilometri şi contractelor de servicii publice atribuite prin măsuri de urgenţă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.

Art. 4. - Autorităţile administraţiei publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară competente având ca scop serviciile de transport public local de călători vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 27 decembrie 2007.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Petru-Bogdan Alexa

 

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 140.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru stabilirea elementelor de identificare şi a procedurii de distribuire a acestora, precum şi tipul cheltuielilor aferente, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 258.869 din 29.05.2017 al Direcţiei generale politici agricole, în baza prevederilor art. 51 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creşterea Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte elementele de identificare a producătorilor agricoli înscrişi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, denumiţi în continuare producători agricoli, procedura prin care acestea sunt distribuite, precum şi cheltuielile aferente emiterii şi distribuirii acestora.

(2) Producătorii agricoli care valorifică tomatele în spaţii de vânzare, precum pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante vor purta elemente de identificare.

(3) Prin această modalitate consumatorul este informat corect asupra provenienţei mărfii, asigurând creşterea credibilităţii produselor autohtone.

(4) Distribuirea elementelor de identificare către producătorii agricoli Se derulează prin structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(5) Monitorizarea distribuirii elementelor de identificare se realizează de către structurile cu atribuţii în inspecţii tehnice din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.

 

CAPITOLUL II

Elementele de identificare a producătorilor agricoli

 

Art. 2. - (1) Producătorii agricoli care valorifică produsul tomate în spaţii de vânzare, precum pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, se identifică printr-un element de identificare ce conţine aceleaşi date de pe placa indicator prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control, cu modificările şi completările ulterioare, afişat într-un ioc vizibil cumpărătorilor, fără a se deteriora.

(2) Pe elementul de identificare sunt imprimate inscripţii care permit recunoaşterea în spaţiile de vânzare prevăzute la alin. (1) a producătorilor agricoli, asigurând respectarea principiului trasabilităţii produsului tomate.

(3) Elementul de identificare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să fie confecţionat din hârtie A4, plastifiat transparent;

b) să fie imprimat, fată-verso, cu titulatura „PROGRAM SUSŢINERE TOMATE 2017, beneficiar nr. ................................... Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........................................... /Municipiului Bucureşti”, de culoare negru, format Times New Roman, dimensiune 48, bold.

(4) Modelul elementului de identificare este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

CAPITOLUL III

Procedura de distribuire a elementelor de identificare

 

Art. 3. - (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia generală politici agricole situaţia centralizatoare a necesarului de elemente de identificare a producătorilor agricoli conform anexei nr. 3 la prezentul ordin, împreună cu elementele de identificare completate.

(2) Pe baza situaţiei centralizatoare, Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene eliberează din magazie consumabilele necesare imprimării şi plastifierii elementelor de identificare prevăzute la art. 2.

(3) Imprimarea se asigură de către Direcţia generală politici agricole.

(4) Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene asigură plastifierea elementelor de identificare.

(5) Distribuirea elementelor de identificare către fiecare direcţie pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti se realizează de către Direcţia generală politici agricole, pe bază de proces-verbal.

(6) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti asigură şi pun la dispoziţia producătorilor agricoli elementele de identificare necesare, pe bază de tabel nominal cu semnătura de primire.

(7) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit săptămânal către Direcţia de monitorizare, inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare a distribuirii elementelor de identificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

 

CAPITOLUL IV

Cheltuielile aferente elementelor de identificare

 

Art. 4. - Cheltuielile aferente emiterii şi distribuirii elementelor de identificare a producătorilor beneficiari ai Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate se asigură din resursele financiare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul „Bunuri şi servicii”.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 178.

 

ANEXA Nr.1

 

(Model)

 

Elementul de identificare

 

 

PROGRAM SUSŢINERE TOMATE

2017

 

BENEFICIAR NR. ............................................

DAJ ..........................................

 

 

ANEXA Nr. 2

 

(Model)

 

Situaţia centralizatoare a distribuirii elementelor de identificare

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .........................................../a Municipiului Bucureşti

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele beneficiarului

Cererea de înscriere Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate

(nr./data)

Data distribuirii elementului de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

...........................................

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

 

 

ANEXA Nr. 3

 

(Model)

 

Situaţia centralizatoare a necesarului de elemente de identificare a producătorilor agricoli

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .........................................../a Municipiului Bucureşti

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele beneficiarului

Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate (nr./data)

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

...........................................

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.