MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 421/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 421         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 iunie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

128. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

522. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

133. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

527. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

345. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, precum şi trecerea unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

 

347. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române

 

Rectificări la:

 - Decizia prim-ministrului nr. 420/2017

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 87 alineatul (1), litera a) se abrogă.

2. La articolul 87 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participate;”.

3. La articolul 87 alineatul (1), litera f) se abrogă.

4. La articolul 87, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Activitatea desfăşurată de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, în calitate de membru al consiliului de administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care O conduce deţine participaţie, la unităţile şi Instituţiile de învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale nu este retribuită.”

5. La articolul 88 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) funcţia de primar;”.

6. La articolul 88 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes judeţean ori înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean sau la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului local, respectiv la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean;”.

7. La articolul 88, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Activitatea desfăşurată de consilierul local sau consilierul judeţean, în calitate de membru al consiliilor de administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale nu este retribuită.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 128.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 522.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare organizaţii, şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare federaţii, beneficiare de finanţare publică nerambursabilă în procent de 100% pentru proiectele de investiţii declarate eligibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 sau alte fonduri publice, au calitate de autoritate contractantă.”

2. La articolul 24, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) încheierea de contracte cu Agenţia, pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea;”.

3. La articolul 24, după litera a) se introduc două noi litere, literele a1) şi a2), cu următorul cuprins:

,,a1) federaţiile care deţin infrastructura de îmbunătăţiri funciare în folosinţă cu titlu gratuit încheie cu Agenţia contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii. Cheltuielile, cu excepţia costului apei şi costului energiei electrice pentru pomparea apei de irigaţii în aducţiunea principală, vor fi suportate de către federaţii;

a2) în cazul federaţiilor prevăzute la lit. a1), abonamentele de utilizare/exploatare a resurselor de apă şi contractele de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate cu alţi prestatori de servicii de irigaţii se reziliază, iar Agenţia va încheia contracte pentru resursele de apă şi energie electrică cu prestatorii de servicii în cauză;”.

4. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Infrastructura secundară de irigaţii, inclusiv terenul aferent, aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor, prin hotărâre a Guvernului, cu următoarele condiţii rezolutorii:

a) neîndeplinirea obiectului de activitate al organizaţiei de îmbunătăţiri funciare prevăzut în statut;

b) neasigurarea integrităţii patrimoniului preluat de la Agenţie;

c) nefinalizarea la termen, din vina organizaţiei, a lucrărilor de reabilitare conform angajamentelor asumate;

d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenţie la organizaţia de îmbunătăţiri funciare;

e) intrarea în stare de insolvenţă.

(2) Infrastructura secundară de irigaţii, inclusiv terenul aferent, aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea societăţilor comerciale, societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea acelei organizaţii, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).

(3) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare, inclusiv terenul aferent, aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale, se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor ori federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).

(4) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii din domeniul privat al statului care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în proprietatea unei organizaţii se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei sau de către organizaţii prin fonduri proprii sau atrase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea şi înregistrarea circulaţiei bunurilor imobile.”

5. După articolul 292 se introduce un nou articol, articolul 293, cu următorul cuprins:

„Art. 293 - (1) Prin mandat din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia verifică periodic, din momentul transmiterii dreptului de proprietate şi folosinţă gratuită asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, organizaţiile şi federaţiile cu privire la respectarea condiţiilor rezolutorii, precum şi a obligaţiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind întreţinerea, exploatarea şi utilizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Organizaţiilor şi federaţiilor care nu întreţin, nu exploatează şi/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătăţiri funciare în condiţiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosinţă gratuită, în proprietate ori nu respectă una dintre condiţiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1) li se retrage, la propunerea Agenţiei, prin hotărâre a Guvernului, dreptul de folosinţă gratuită sau de proprietate asupra infrastructurii şi a terenurilor preluate. Organizaţiile şi federaţiile au obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândita în starea în care a fost preluată, inclusiv cu îmbunătăţirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

6. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - Agenţia asigură un nivel optim al apei pentru irigaţii, la solicitarea beneficiarilor, în următoarele condiţii:

a) pe bază de contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea, cu executare succesivă, încheiate pe termen lung, denumite în continuare contracte multianuale;

b) pe bază de contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea, pentru un sezon de irigaţii, denumite în continuare contracte sezoniere

7. Articolul 58 se abrogă.

8. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 60. - Termenul de încheiere a contractelor multianuale se stabileşte prin normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

9. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - Agenţia calculează şi percepe tarife pentru evacuarea apei din orezarii, care cuprinde cheltuieli cu energia electrică consumată, cu excepţia tarifelor pentru activitatea de irigaţii.”

10. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - (1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigaţii funcţională aflată în administrarea Agenţiei poate încheia cu aceasta contracte multianuale/sezoniere, în condiţiile legii.”

11. La articolul 66, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare unde s-au încheiat contracte multianuale/sezoniere, respectiv costul apei şi costul energiei electrice pentru pomparea apei de irigaţii, se suportă din bugetul Agenţiei, în limita sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.

(3) Organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi/sau federaţiile de organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii au obligaţia de a utiliza apa pentru irigaţii furnizată de către Agenţie, conform contractelor încheiate şi comenzilor de livrare a apei pentru irigaţii.”

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Numărul maxim de posturi al Agenţiei şi filialelor teritoriale este de 3,026,”

2. La articolul 5, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) elaborează tarife pentru servicii de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii;”.

3. Articolul 7 se abrogă.

4. La articolul 11, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) tarifele percepute beneficiarilor activităţilor de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii;”.

5. La articolul 12, după litera c2) se introduce o nouă literă, litera c3), cu următorul cuprins:

„c3) cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare unde s-au încheiat contracte multianuale/sezoniere se suportă în limita sumelor alocate anual din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie;”.

6. La articolul 13, după alineatul (1) se Introduce un nou alineat, alineatul (1i), cu următorul cuprins:

„(11) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general al Agenţiei.”

7. La articolul 13, alineatul (5) se abrogă.

8. Articolul 17 se abrogă.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice, organizaţia de îmbunătăţiri funciare nou-înfiinţată în baza prevederilor Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, are obligaţia de a încheia cu furnizorul de apă contract multianual pentru o perioadă de cel puţin 3 ani.

Art. IV. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, procedura de decontare a cheltuielilor suportate de Agenţie, potrivit art. 66 alin. (2) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată de prezenta lege, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. V. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, contractele multianuale încheiate se modifică şi se completează, după caz, potrivit prevederilor Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.

Art. VI.- În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 542 din 1 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. VII. - Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale ari. 76 alin. f1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 133.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 527.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, precum şi trecerea unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii.

(2) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit Sa bugetul de stat

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 345.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, CUI 34334188, a căror valoare de inventar se modifică, în urma reevaluării

 

Nr. crt.

Nr. M.F. şi codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

1.

MF 26235 Cod 8.28.10

Spălătorie

Suprafaţă construită = 33 mp; P; Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă

Ţara: România; judeţul: Neamţ; oraşul Târgu Neamţ; bd. Ştefan cel Mare nr. -

6

2.

MF 26721 Cod 8.29.08

Corp birouri

Suprafaţă construită = 149 mp; P; cărămidă

Ţara: România; judeţul: Galaţi; municipiul Tecuci; fundătura Mihail Kogălniceanu nr. -

149.224

3.

MF 40362 Cod 8.28.08

Garaj Beclean

Suprafaţă construită = 25 mp; cărămidă

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; oraşul Beclean nr. -; Coldau nr. 131

6

4.

MF 99686 Cod 8.28.10

Magazie pesticide

Suprafaţă construită = 756 mp

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi;

Prelungirea Dobrogei nr. 16

165.161

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile - construcţii, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, CUI 34334188, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

 

Nr.

crt.

Nr. M.F. şi codul de clasificare

Denumirea bunurilor imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

Descrierea tehnică a bunurilor imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

Locul unde sunt situate bunurile imobile, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

Descrierea tehnică a bunurilor imobile - construcţii - care vor fi scoase din inventar

Descrierea tehnică a bunurilor imobile care rămân în inventar

Valoarea de inventar

(lei)

1.

MF 26235

Cod 8.28.10

Spălătorie

Suprafaţă construită = 33 mp; P;

Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă

Ţara; România;

judeţul: Neamţ;

oraşul Târgu Neamţ;

bd. Ştefan cel Mare nr. -

Suprafaţă construită = 33 mp; P

Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă

-

6

2.

MF 26721

Cod 8.29.08

Corp birouri

Suprafaţă construită = 149 mp; P; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

municipiul Tecuci; fundătura Mihail Kogălniceanu nr. -

Suprafaţă construită = 149 mp; P; cărămidă

-

149.224

3.

MF 27051

Cod 8.28.13

Magazie

Suprafaţă construită = 160 mp; P; chirpici

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Săveni;

str. Avram Iancu nr. 7

Suprafaţă construită = 160 mp; P; chirpici

-

35.184

4.

MF 27053

Cod 8.28.13

Magazie

Suprafaţă construită = 60 mp; P; cherestea

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Săveni;

str. Avram Iancu nr. 7

Suprafaţă construită - 60 mp; P; cherestea

-

4.414

5.

MF 27086

Cod 8.28.13

Magazie

Suprafaţă construită = 32,12 mp,

Suprafaţă utilă = 25,31 mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimul de înălţime = parter; Suprafaţă teren = mp;

CF = 4473-C4;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui;

Şoseaua Naţională nr. Sub. Moara Grecilor

Suprafaţă construită = 32,12 mp,

Suprafaţă utilă = 25,31 mp;

Regimul de înălţime = parter

-

78.619

6.

MF 27096

Cod 8.28.13

Atelier

mecanic

Suprafaţă construită = 54,12 mp,

Suprafaţă utilă = 43,80 mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimul de înălţime = parter;

Suprafaţă teren = mp;

CF = 4034-C2;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Bârlad;

str. 1 Decembrie nr. 91

Suprafaţă construită = 54,12 mp

Suprafaţă utilă = 43,80 mp;

Regimul de înălţime = parter

-

13.773

7.

MF 27097

Cod 8.28.10

Bazin din beton

Suprafaţă construită = mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimuri de înălţime = tuburi din beton;

Suprafaţă teren = mp; CF = ; Suprafaţă utilă = mp

Ţara; România;

judeţul: Vaslui; municipiul Bârlad; Str. 1 Decembrie nr. -

Suprafaţă construită = mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimuri de înălţime = tuburi din beton

-

4.282

8.

MF 27098

Cod 8.28.10

Fântână din beton

Suprafaţă construită = mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimuri de înălţime = adâncime = 15 m, D = 60 cm, beton; Suprafaţă teren = mp;

CF =; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Bârlad;

str. 1 Decembrie nr. -

Suprafaţă construită = mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

regimuri de înălţime = adâncime = 15 m,

D = 60 cm, beton

-

17.130

9.

MF 27100

Cod 8.28.13

WC

Suprafaţă construită = 8 mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimul de înălţime = cărămidă; ţiglă;

Suprafaţă teren = mp; CF =; Suprafaţă utilă - mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Bârlad;

str. 1 Decembrie nr. -

Suprafaţă construită = 8 mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

regimul de înălţime = cărămidă; ţiglă

-

2.750

10.

MF 27203

Cod 8.28.10

Şopron din ţevi metalice

Suprafaţă construită = 126 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 126 mp; Ţevi metalice

Ţara; România;

judeţul: Caraş-Severin;

municipiul Caransebeş;

str. Subdeal nr. 4

Suprafaţă construită = 126 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 126 mp, ţevi metalice

-

2.429

11.

MF 35715

Cod 8.29.08 parţial

Sediu, UF Bacău

Laboratoare + anexe

Suprafaţă construită = 200 mp;

Garaj = 43 mp; cabină poartă 6 mp;

Suprafaţă desfăşurată = împrejmuire - 296,80 mp;

Regimul de înălţime = P+1;

Suprafaţă teren = 5.240 mp;

CF = 60430-C1, C5, C6 Mărgineni;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

satul Baraţi; G. Baraţi nr. -;

comuna Mărgineni

Garaj = 43 mp

Suprafaţă construita = 200 mp;

cabină poartă 6 mp;

Suprafaţă desfăşurată = împrejmuire - 296,80 mp;

Regimul de înălţime = P+1;

Suprafaţă teren = 5.240 mp;

CF = 60430-C1,

C6 Mărgineni;

Suprafaţă utilă = mp

3.995

12.

MF 38101

Cod 8.28.08 parţial

Garaj + puţ absorbant + chioşc metalic

Suprafaţă construită = 70 mp;

Suprafaţă curte - 6.000 mp, din care;

Suprafaţă construită puţ absorbant = 4 mp

Suprafaţă construită chioşc metalic = 18 mp

Ţara: România;

judeţul: Bihor; MRJ Oradea;

str. Ion Bogdan nr. -

Suprafaţă construită puţ absorbant = 4 mp;

Suprafaţă construită chioşc metalic = 18 mp

Suprafaţă construită = 48 mp;

Suprafaţă curte - 6.000 mp

0

13.

MF 38292

Cod 8.28.10

Magazie substanţe fitosanitare

Unitate fitosanitară

Suprafaţă construită = 465 mp;

P + E;

Suprafaţă desfăşurată = 930 mp;

plăci prefabricate

Ţara: România;

judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu;

bd. Ecaterina Teodoroiu nr. -

Suprafaţă construită = 465 mp; P + E;

Suprafaţă desfăşurată = 930 mp;

plăci prefabricate

-

33

14.

MF 38294

Cod 8.28.10

Magazie carburanţi

Suprafaţă construită = 20 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 20 mp

Ţara: România;

judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu;

bd. Ecaterina Teodoroiu nr. -

Suprafaţă construită = 20 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 20 mp

-

0

15.

MF 38296

Cod 8.28.10

Spălătorie + fosă septică

Suprafaţă construită = 33 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă + beton

Ţara: România;

judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu;

bd. Ecaterina Teodoroiu nr. -

Suprafaţă construită = 33 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 33 mp; cărămidă+beton

-

1

16.

MF 38298

Cod 8.28.10

Adăpost meteo - Unitate fitosanitară

Suprafaţă construită = 3 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 3 mp; lemn

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

municipiul Motru; nr. -

Suprafaţă construită = 3 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 3 mp; lemn

-

1

17.

MF 39900

Cod 8.28.10

Magazie pesticide

Suprafaţă construită = 288 mp; P;

Suprafaţă desfăşurată = 288 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Giurgiu;

comuna Ghimpaţi nr. satul Naipu

Suprafaţă construită = 288 mp; P;

Suprafaţă desfăşurată = 288 mp; cărămidă

-

2

18.

MF 40362

Cod 8.28.08

Garaj Beclean

Suprafaţă construită = 25 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

oraşul Beclean nr. -;

Coldau nr. 131

Suprafaţă construită = 25 mp; cărămidă

-

6

19.

MF 99686

Cod 8.28.10

Magazie pesticide

Suprafaţă construită = 756 mp

Ţara: România: judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi; Prelungirea Dobrogei nr. 16

Suprafaţă construită = 756 mp

-

165.161

20.

MF 103481

Cod 8.27.07

Grajd cărămidă

Suprafaţă construită = mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimul de înălţime = acoperită cu azbociment;

Suprafaţă teren = mp; CF =;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul Vaslui; MRJ Vaslui;

Şoseaua Naţională nr. Sub. Moara Grecilor

Suprafaţă construită = mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimul de înălţime - acoperită cu azbociment;

Suprafaţă teren = mp;

CF =; Suprafaţă utilă = mp

-

6.941

21.

MF 104188Cod 8.28.13

Centrală termică

Suprafaţă construită = 36 mp; Su - 26,40 mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimul de înălţime = parter;

Suprafaţă teren = mp;

CF = 4043-C3;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Bârlad;

str. 1 Decembrie nr. 91

Suprafaţă construită = 36 mp;

Su = 26,40 mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimul de înălţime = parter;

Suprafaţă teren = mp;

CF = 4043-C3;

Suprafaţă utilă = mp

-

5.389

22.

MF 104210

Cod 8.28.10

Magazie pesticide

Suprafaţă construită = 86,50 mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimuri de înălţime = parter;

Suprafaţă teren = mp; CF - 2742-C2;

Suprafaţă utilă - mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Huşi;

Calea Basarabiei nr. 16

Suprafaţă construită = 86,50 mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimuri de înălţime = parter;

Suprafaţă teren = mp;

CF = 2742-C2;

Suprafaţă utilă = mp

-

20.282

23.

MF 104223

Cod 8.28.10

Împrejmuire

Suprafaţă construită = mp;

Suprafaţă desfăşurată= mp;

Regimuri de înălţime = gard elicopter;

Suprafaţă teren = mp;

CF =;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Huşi;

Calea Basarabiei nr.: -

Suprafaţă construită = mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimuri de înălţime = gard elicopter;

Suprafaţă teren = mp;

CF =; Suprafaţă utilă = mp

-

9.444

24.

MF 104225

Cod 8.28.13

WC

Suprafaţă construită = mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimul de înălţime = zidărie beton;

Suprafaţă teren = mp;

CF =; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Huşi;

Calea Basarabiei nr. -

Suprafaţă construită = mp;

Suprafaţă desfăşurată = mp;

Regimul de înălţime = zidărie beton;

Suprafaţă teren = mp;

CF =; Suprafaţă utilă = mp

-

1.757

25.

MF 105173

Cod 8.28.10

Instalaţie apă

2 robi neţi

Ţara: România;

judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ;

str. Fermelor nr. 27

2 robineţi

-

0

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 958, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 144934 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia potrivit prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările intervenite potrivit prezentei hotărâri în anexele nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor interne,

Maria-Cristina Manda,

subsecretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 347.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 958, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Carte funciară/Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)

Valoarea de inventar actualizata a bunului imobil în urma reevaluări (lei)

Administratorul

bunului/CUI

144934

8.19.01

Imobil 958

Judeţul Giurgiu, comuna Mihai Bravu

CF 30194

Nr. cad. 30194

Construcţii şi teren*

371.158.847

332.743.109,56

Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 958, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale În administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte fundară/ Nr. cadastrale

Valoarea de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/bucăţi/valoare contabilă

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

0

1

2

3

4

5

6

7

144934

8.19.01

Imobil 958

Judeţul Giurgiu,

comuna Mihai Bravu

Nr. cad. 30194

CF 30194

332.743.109,56

1. Construcţii:

Pavilionul 3:

- Suprafaţă construită - 297 mp

- Suprafaţă desfăşurată-297 mp

- Valoare contabilă - 300.033,60 lei

Pavilionul 4:

- Suprafaţă construită - 66 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 66 mp

- Valoare contabilă - 8.945,10 lei

Pavilionul 5:

- Suprafaţă construită - 66 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 66 mp

- Valoare contabilă - 8.945,10 Ier

Pavilionul 6:

- Suprafaţă construită - 387 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 387 mp

- Valoare contabilă - 153.500,30 lei

Pavilionul 7:

- Suprafaţă construită - 73 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 73 mp

- Valoare contabilă - 1.127,90 lei

Pavilionul 8:

- Suprafaţă construita - 387 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 387 mp

- Valoare contabilă - 1.110.667,60 lei

Pavilionul 9:

- Suprafaţă construită - 387 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 387 mp

- Valoare contabilă - 1.350.000,30 lei

Pavilionul 10:

- Suprafaţă construită - 387 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 387 mp

- Valoare contabilă - 3.500,30 lei

Pavilionul 11:

- Suprafaţă construită - 748 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 748 mp

- Valoare contabilă - 111.667,60 lei

Pavilionul 12:

- Suprafaţă construită - 279 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 279 mp

- Valoare contabilă - 2.722,40 lei

Pavilionul 13:

- Suprafaţă construită - 676 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 676 mp

- Valoare contabilă - 50.931,00 lei

Pavilionul 14:

- Suprafaţă construită - 1.520 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 1.520 mp

- Valoare contabilă - 61.092,90 lei

Pavilionul 15:

- Suprafaţă construită -135 mp

- Suprafaţă desfăşurată -135 mp

- Valoare contabilă - 1.264,00 lei

Pavilionul 16:

- Suprafaţă construită - 20 mp

- Suprafaţă desfăşurată-20 mp

- Valoare contabilă-4.725,40 lei

Pavilionul 17:

- Suprafaţă construită - 22 mp

- Suprafaţă desfăşurată-44 mp

- Valoare contabilă-44.823,96 lei

Pavilionul 18:

- Suprafaţă construită -155 mp

- Suprafaţă desfăşurată -155 mp

- Valoare contabilă - 29.652,79 lei

Pavilionul 19:

- Suprafaţă construită - 330 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 330 mp

- Valoare contabilă - 7.765,25 lei

Pavilionul 20:

- Suprafaţă construită - 28 mp

- Suprafaţă desfăşurată-28 mp

- Valoare contabilă -159.924,71 lei

Pavilionul 21:

- Suprafaţă construită-44 mp

- Suprafaţă desfăşurată-44 mp

- Valoare contabilă - 34.292,43 lei

Pavilionul 22:

- Suprafaţă construită -4 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 4 mp

- Valoare contabilă - 8.945,10 lei

Pavilionul 23:

- Suprafaţă construită - 223 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 223 mp

- Valoare contabilă - 1.750,10 lei

Pavilionul 24:

- Suprafaţă construită - 462 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 462 mp

- Valoare contabilă -6.319,90 lei

Pavilionul 25:

- Suprafaţă construită - 662 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 662 mp

- Valoare contabilă - 29.635,60 lei

Pavilionul 26:

- Suprafaţă construită - 34 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 34 mp

- Valoare contabilă - 1.860,60 Ies

Pavilionul 27:

- Suprafaţă construită - 25 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 25 mp

- Valoare contabilă - 7.917,77 lei

Pavilionul 28:

- Suprafaţă construită - 73 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 73 mp

- Valoare contabilă - 1.127,90 lei

Pavilionul 29:

- Suprafaţă construită - 748 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 748 mp

- Valoare contabilă - 30.500,30 lei

Pavilionul 30:

- Suprafaţă construită - 748 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 748 mp

- Valoare contabilă -11.667,60 lei

Pavilionul 31:

- Suprafaţă construită - 759 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 759 mp

- Valoare contabilă - 11.862,00 lei

Pavilionul 32:

- Suprafaţă construită -116 mp

- Suprafaţă desfăşurată -116 mp

- Valoare contabilă - 6.720,50 lei

Pavilionul 33:

- Suprafaţă construită -116 mp

- Suprafaţă desfăşurată -116 mp

- Valoare contabilă - 6.720,50 lei

Pavilionul 34:

- Suprafaţă construită -116 mp

- Suprafaţă desfăşurată -116 mp

- Valoare contabilă - 6.720,50 lei

Pavilionul 35:

- Suprafaţă construită - 25 mp

- Suprafaţă desfăşurată-25 mp

- Valoare contabilă - 2.916,90 lei

Pavilionul 36:

- Suprafaţă construită - 304 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 304 mp

- Valoare contabilă -11.862,00 lei

Pavilionul 37:

- Suprafaţă construită - 36 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 36 mp

- Valoare contabilă-47.731,27 lei

Pavilionul L1:

- Suprafaţă construită - 288 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 864 mp

- Valoare contabilă - 2.034,665,04 lei

Pavilionul L2:

- Suprafaţă construită - 288 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 864 mp

- Valoare contabilă -1.870.335,04 lei

Pavilionul L3:

- Suprafaţă construită - 313 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 313 mp

- Valoare contabilă - 3.149,058,25 lei

Pavilionul L4:

- Suprafaţă construită - 313 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 313 mp

- Valoare contabilă - 3.149.058,25 lei

Pavilionul L5:

- Suprafaţă construită - 313 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 313 mp

- Valoare contabilă - 3.149.058,25 lei

Pavilionul 2:

- Suprafaţă construită - 771 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 2.313 mp

- valoare contabilă - 42.152.600,29 lei

Pavilionul 38:

- Suprafaţă construită - 96 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 96 mp

- valoare contabilă -16 lei

Pavilionul 39:

- Suprafaţă construită - 160 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 160 mp

- valoare contabilă -119 lei

Pavilionul 41:

- Suprafaţă construită - 480 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 480 mp

- valoare contabilă -16 lei

Pavilionul 40:

- Suprafaţă construită - 120 mp

- Suprafaţă desfăşurată -120 mp

- valoare contabilă -16 lei

Total suprafaţă construită-13.600 mp

Total suprafaţă desfăşurată -16.316 mp

Total valoare contabilă-59.144.783,30 lei

2. Amenajări la terenuri:

- Drum asfaltat-680 mp

- valoare contabilă-2.372,40 lei

- Drum betonat-8.500 mp

- valoare contabilă-24.093,50 lei

- Drum pământ-300 mp

- valoare contabilă -145,80 lei

- Drum pavat-2.230 mp

- valoare contabilă-2.333,50 lei

- Împrejmuire beton -1.320 ml

- valoare contabilă-2.430,70 lei

- Împrejmuire metalică-400 ml

- valoare contabilă-97,20 lei

- Împrejmuire sârmă ghimpată 1 rând de stâlpi - 3.400 ml

- valoare contabilă-420 lei

- Platouri betonate, asfaltate-1.240 mp

- valoare contabilă-42.599,34 lei

- Platforme pavate cu macadam-4.000 mp

- valoare contabilă-8.390,90 lei

- Reţea electrică aeriană -10.025 m

- valoare contabilă -105.971,06 lei

- Reţea electrică subterană-232 m

- valoare contabilă -11.220,30 lei

- Reţea canalizare-2.982 m

- valoare contabilă -117.255,37 lei

- Reţea alimentare cu apă - 2.536 m

- valoare contabilă - 7.263,10 lei

Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 324.593,17 lei

3. Suprafaţa terenului - 85,3214 ha

- valoarea contabilă - 273.072.308,12 lei

4. Alte active fixe:

- Rezervor metalic -10 mc

- valoare contabilă - 3,000,40 lei

- Rezervor metalic - 32 mc

- valoare contabilă - 15.291.70 lei

- Rezervor metalic - 32 mc

- valoare contabilă - 15.291,70 lei

- Rezervor metalic îngropat - 32 mc

- valoare contabilă - 15.291,70 lei

- Rezervor metalic îngropat - 32 mc

- valoare contabilă - 15.291,70 lei

- Rezervor combustibil - 30.000 I

- valoare contabilă - 15.000,40 lei

- Rezervor combustibil - 3.0001

- valoare contabilă - 15.000,00 lei

- Rezervor combustibil - 3.0001

- valoare contabilă -15,000,00 lei

- Rezervor combustibil - 50.0001

- valoare contabilă -16.000,00 lei

- Rezervor combustibil - 50.0001

- valoare contabilă -16.000,00 lei

- Rezervor combustibil - 6.0001

- valoare contabilă - 5.000,00 lei

- Rezervor metalic - 20 mc

- valoare contabilă - 8.050,00 lei

- Rezervor metalic - 20 mc

- valoare contabilă - 8.050,00 lei

- Rezervor metalic - 20 mc

- valoare contabilă - 8.050,00 lei

- Rezervor metalic - 30 mc

- valoare contabilă - 8.050,00 lei

- Rezervor metalic îngropat - 10 mc

- valoare contabilă - 3.050,00 lei

- Rezervor metalic îngropat - 10 mc

- valoare contabilă - 3.050,00 lei

- Rezervor metalic îngropat - 10 mc

- valoare contabilă - 3.050,00 lei

- Rezervor metalic îngropat - 10 mc

- valoare contabilă - 3.050,00 lei

- Rezervor metalic îngropat - 10 mc

- valoare contabilă - 3.050,00 lei

- Rezervor metalic îngropat -10 mc

- valoare contabilă - 3.050,00 lei

- Rezervor metalic îngropat -10 mc

- valoare contabilă - 3.050,00 lei

- Rezervor metalic - 321

- valoare contabilă - 11.000,00 lei

- Plantaţie corcoduşi peste 3 ani

- valoare contabilă -120,00 lei

- Plantaţie plopi

- valoare contabilă -120,00 lei

- Plantaţie tuia

- valoare contabilă - 60,00 lei

- Casă fier mare

- valoare contabilă - 3.681,25 lei

- Porţi parc auto

- valoare contabilă - 3,00 lei

- Porţi parc auto

- valoare contabilă - 3,00 lei

- Porţi parc auto

- valoare contabilă - 3,00 lei

- Porţi parc auto

- valoare contabilă - 3,00 lei

- Porţi parc auto

- valoare contabilă - 3,00 lei

- Gratie fereastră - 1,83 x 1,0 m

- valoare contabilă -13,07 lei

- Gratie fereastră - 0,5 m x 1

- valoare contabilă - 3,57 lei

- Gratie fereastră - 0,6 m x 1

- valoare contabilă - 4,28 lei

- Gratie uşă -1,40x2,10

- valoare contabilă - 20,99 lei

Total valoare contabilă - 201.424,96 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI-4183229

Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei Române

CUI-4453144

 

RECTIFICĂRI

 

În Decizia prim-ministrului nr. 420/2017 pentru numirea domnului Ştefan Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 19 mai 2017, se fac următoarele rectificări:

- în titlul deciziei, în loc de: „...numirea domnului Ştefan Popescu în funcţia de secretar de stat...” se va citi:

„...numirea domnului Ştefan Irimia Popescu în funcţia de secretar de stat...”;

- la articolul unic, în loc de: domnul Ştefan Popescu se numeşte în funcţia de secretar de stat...” se va

citi: domnul Ştefan Irimia Popescu se numeşte în funcţia de secretar de stat ...”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.