MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 425/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 425         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 iunie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

71. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 192 din 23 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

388. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

158. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.7 „Creşterea potenţialului siturilor de acvacultura” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

633/411. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 45-47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 8 la Hotărârea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 6 iunie 2017.

Nr. 71.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 8 la Hotărârea Senatului nr. 166/2016)

            PARLAMENTUL ROMÂNIEI

ENATUL

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (13 membri)

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Bădălău Niculae

Grupul parlamentar al PSD

2.

Brăiloiu Tit-Liviu

Grupul parlamentar al PSD

3.

Butunoi Ionel-Daniel

Grupul parlamentar al PSD

4.

Manda Iulian-Claudiu

Grupul parlamentar al PSD

5.

Nicolae Şerban

Grupul parlamentar al PSD

6.

Salan Viorel

Grupul parlamentar al PSD

7.

Caracota Iancu

Grupul parlamentar al PNL

8.

Chiţac Vergil

Grupul parlamentar al PNL

9.

Dumitrescu Iulian

Grupul parlamentar al PNL

10.

Fălcoi Nicu

Grupul parlamentar al USR

11.

Meleşcanu Teodor-Viorel

Grupul parlamentar al ALDE

12.

Lászlo Attila

Grupul parlamentar al UDMR

13.

Bădulescu Dorin-Valeriu

Grupul parlamentar al PMP

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 192

din 23 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Simina Popescu-Marin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Dorin M. Hudiţă în Dosarul nr. 2.188/100/2014 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a II l-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 343D/2016 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, referitoare la dreptul exclusiv al legiuitorului de a acorda, modifica sau diminua drepturi băneşti, precum sporuri salariale şi alte beneficii băneşti care, spre deosebire de salariu, nu au temei constituţional.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin Decizia civilă nr. 204 din 8 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.188/100/2014, Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Excepţia a fost ridicată de Dorin M. Hudiţă, cu prilejul soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 3.672 din 21 septembrie 2015, pronunţate de Tribunalul Maramureş într-o cauză având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 sunt discriminatorii în raport cu motivul încetării raportului de muncă sau de serviciu. Consideră că Guvernul, în pofida faptului că a recunoscut diminuarea deficitului bugetar şi o creştere economică, motivează suspendarea drepturilor tocmai pe existenţa situaţiilor extraordinare, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 115 alin. (4) din Constituţie. Invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, susţinând că Parlamentul, ca unică autoritate legiuitoare, nu â intervenit pentru suprimarea ajutoarelor, ci, dimpotrivă, le-a menţinut. Guvernul însă amână temporar, repetat, acordarea lor, ceea ce, în fapt, echivalează cu suprimarea nelegală a dreptului. Ajutoarele prevăzute de lege nu constituie un privilegiu, ci o compensaţie parţială a privaţiunilor şi a incompatibilităţilor specifice serviciului exercitat în funcţia de poliţist.

6. Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, existând în acest sens o jurisprudenţă conturată a Curţii Constituţionale. De altfel, numai instanţa de contencios constituţional este în măsură să aprecieze la acest moment proporţionalitatea soluţiei legislative în condiţiile art. 53 din Constituţie.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, spre exemplu, Deciziile nr. 173 din 19 martie 2015, nr. 554 din 17 decembrie 2013 şi nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011. În ceea ce priveşte pretinsa neconstituţionalitate a prevederilor legale criticate, în raport cu art. 102 alin. (1) şi art. 124 alin. (2) din Constituţie, apreciază că dispoziţiile constituţionale menţionate nu sunt incidente în cauză, cu atât mai mult cu cât autorul excepţiei nu a invocat niciun argument de neconstituţionalitate în raport cu acestea.

9. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 sunt constituţionale. Reţine că ajutoarele sau indemnizaţiile vizate de prevederile de lege criticate nu constituie drepturi fundamentale, astfel încât legiuitorul este liber să dispună cu privire la conţinutul, limitele şi condiţiile de acordare a acestora, precum şi să dispună diminuarea ori chiar încetarea acordării acestora. Arată că situaţia diferită în care se găsesc persoanele în funcţie de aplicarea principiului tempus regit actum nu poate fi considerată ca fiind contrară dispoziţiilor constituţionale referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor. Prin prevederile art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 nu este nesocotită regula constituţională potrivit căreia orice persoană poate sesiza instanţele judecătoreşti în cazul în care consideră că drepturile, libertăţile sau interesele sale legitime i-au fost încălcate. Totodată, având în vedere faptul că actul normativ criticat vizează interesul public, iar reglementarea situaţiilor nu putea fi amânată, apreciază că este justificată situaţia de urgenţă.

10 Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiilor de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere al Guvernului şi al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015. Curtea observă că prevederile de lege criticate au avut o aplicabilitate în anul 2016. Cu toate acestea, având în vedere că aceste prevederi legale au produs efecte juridice în cauza dedusă judecăţii instanţei judecătoreşti, Curtea, în lumina Deciziei sale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, urmează a analiza constituţionalitatea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, care are următorul conţinut: (1) în anul 2016, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare â decesului angajatului

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (5) referitoare la obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) şi (3) privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, art. 41 alin. (1) privind munca şi protecţia socială a muncii, art. 47 alin. (1) şi (2) privind nivelul de trai, art. 102 alin. (1) referitor la rolul şi structura Guvernului, art. 115 alin. (4) privind condiţiile adoptării ordonanţelor de urgenţă şi în art. 124 alin. (2) privind unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei.

14. De asemenea, sunt invocate dispoziţiile art. 10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului privind dreptul oricărei persoane în deplină egalitate de a fi audiată în mod echitabil şi public de către un tribunal independent şi imparţial şi art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine Că prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, iar prin Decizia nr. 443 din 21 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 29 iulie 2016, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate. De asemenea, soluţii legislative similare celei criticate în prezenta cauză au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, exercitat în raport de aceleaşi motive de neconstituţionalitate, în acest sens, fiind spre exemplu, Decizia nr. 653 din 13 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 23 noiembrie 2015, Decizia nr. 541 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 17 august 2015, Decizia nr. 249 din 7 aprilie 2015 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 25 iunie 2015, Decizia nr. 170 din 19 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din data de 22 mai 2015, Decizia nr. 326 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 24 iulie 2013, Decizia nr. 334 din 12 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 17 iulie 2014.

16. Astfel, Curtea a reţinut, în esenţă, că drepturile băneşti constând în ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă reprezintă beneficii acordate anumitor categorii socioprofesionale în virtutea statutului special al acestora, fără a avea însă un temei constituţional. Legiuitorul este liber să dispună cu privire la conţinutul, limitele şi condiţiile de acordare a acestora, precum şi să dispună diminuarea ori chiar încetarea acordării acestora, fără a fi necesară întrunirea condiţiilor stabilite de art. 53 din Legea fundamentală. De asemenea, Curtea a arătat că nu există o obligaţie constituţională a legiuitorului de a reglementa acordarea de ajutoare sau indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

17. Cu privire la caracterul previzibil al dispoziţiilor referitoare la neacordanea ajutoarelor sau, după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, prin Decizia nr. 541 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 17 august 2015, paragraful 17, Curtea a reţinut că persoanele care se pensionează se supun dispoziţiilor legale în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, potrivit principiului tempus regii actum.

18. Referindu-se la compatibilitatea prevederilor de lege criticate cu dispoziţiile constituţionale şi convenţionale referitoare la dreptul de proprietate, Curtea a reiterat că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (a se vedea, spre exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23), statul este în măsură să stabilească ce beneficii trebuie plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Astfel, statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de beneficii prin modificări legislative corespunzătoare. În acelaşi sens este şi Decizia de inadmisibilitate din 6 decembrie 2011, pronunţată în cauzele conexate nr. 44.232/11 şi nr. 44.605/11 Felicia Mihăieş împotriva României şi Adrian Gavril Senteş împotriva României, paragrafele 15 şi 19, prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului aminteşte că, datorită unei cunoaşteri directe a propriei societăţi şi a necesităţilor acesteia, autorităţile naţionale se află, în principiu, într-o poziţie mai adecvată decât instanţa Internaţională pentru a stabili ce anume este „de utilitate publică”. În consecinţă, în cadrul mecanismului de protecţie creat de Convenţie, este de competenţa acestora să se pronunţe primele cu privire la existenţa unei probleme de interes general. Considerând normal ca legiuitorul să dispună de o mare libertate în conducerea unei politici economice şi sociale, Curtea respectă modul în care acesta percepe imperativele „utilităţii publice”, cu excepţia cazului în care raţionamentul său se dovedeşte în mod vădit lipsit de orice temei rezonabil (paragraful 19).

19. Cu privire la critica referitoare la art. 41 alin. (2) din Constituţie, Curtea a reţinut că, potrivit normei constituţionale invocate, salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială care privesc: securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, „precum şi în alte situaţii specifice, stabilite prin lege”. Prin urmare, nu există o obligaţie constituţională a legiuitorului de a reglementa acordarea de ajutoare sau indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

20. Referitor la critica de neconstituţionalitate formulată în raport de dispoziţiile art. 115 din Legea fundamentală, Curtea Constituţională, subliniind interdicţia Guvernului de a adopta ordonanţe de urgenţă care împiedică o lege adoptată de Parlament să-şi producă efectele, a reţinut, totodată, că este dreptul puterii executive de a reglementa, în condiţiile prevăzute de art. 115 din Constituţie, cu privire la drepturi care nu au o consacrare constituţională. Aşa fiind, Curtea a apreciat ca fiind lipsită de temei critica de neconstituţionalitate formulată în cauză în raport cu prevederile art. 1 alin. (4), art. 61 privind rolul şi structura Parlamentului şi art. 102 referitor la rolul şi structura Guvernului (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 443 din 21 iunie 2016, paragraful nr. 32).

21. Referitor la invocarea dispoziţiilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, Curtea a considerat că aspectele invocate de Guvern în nota de fundamentare a ordonanţei de urgenţă criticate întrunesc condiţiile existenţei unei situaţii extraordinare şi urgente care, în mod obiectiv, impun adoptarea unui asemenea act normativ, având în vedere că şi în ceea ce priveşte dispoziţiile legale criticate Guvernul a invocat situaţii comparabile cu cele analizate prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 42 din 22 ianuarie 2014.

22. Distinct de acestea, faţă de criticile de neconstituţionalitate formulate prin prisma art. 16 din Constituţie, potrivit cărora prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 instituie discriminări în raport de alte categorii de persoane, respectiv persoanele cărora le-au încetat raporturile de muncă sau serviciu ca urmare a decesului, Curtea reţine că cele două categorii de persoane nu se află într-o situaţie identică, de natură să justifice aplicarea unui tratament egal. Având în vedere această situaţie obiectiv diferită, prin reglementarea criticată, legiuitorul a avut în vedere considerente de protecţie socială a familiilor celor decedaţi. În aceste condiţii, Curtea a constatat că încălcarea principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor nu subzistă.

23. Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc aspecte similare cu cele relevate în jurisprudenţa Curţii şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei acesteia, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea.

24. În final, Curtea reţine că celelalte dispoziţii constituţionale şi convenţionale invocate de autorul excepţiei nu au relevanţă pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dorin M. Hudiţă în Dosarul nr. 2.188/100/2014 al

Curţii de Apel Cluj - Secţia a II l-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile ârt. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Cluj - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu-Marin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul energiei,

Doru Vişan,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 388.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ENERGIEI

COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

15.169

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

15.139

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

30

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

106.912

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

102.412

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

18.854

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

11.657

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

46.073

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

34.729

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

32.229

 

 

 

C2

bonusuri

14

2.500

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

100

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

375

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

10.869

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

25.828

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

4.500

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-91,743

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-91.743

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

6.500

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

6.500

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

774

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

774

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.613

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.470

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

19.56

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

7.048

 

8

 

Plăţi restante

55

4.223

 

9

 

Creanţe restante

56

370

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 11.7 „Creşterea potenţialului siturilor de acvacultura” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 309.806 din 9.05.2017,

în baza prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european

pentru pescuitei afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1,083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- Regulamentului nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului nr. 1.605/2002 al Consiliului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016;

- Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin, (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Ghidul solicitantului pentru măsura II.7 „Creşterea potenţialului siturilor de acvacultura”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 158.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 633 din 6 iunie 2017

Nr. 411 din 30 mai 2017

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 5,225/2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G./858 din 30.05.2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 la articolul 1, alineatul (4) se abrogă.

2. La anexa nr. 2, la secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 55 şi 57 se abrogă.

3. La anexa nr. 2, la secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 219, 221-223 şi 225 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

.219

W58939002

J01MA12

LEVOFLOXACINUM

Fleraday 500 Mg

Compr. film.

500 mg

Dr. Reddys

Laboratories

România

Cutie cu blist. pvc/pvdc-al x

7 compr. film.

PRF

7

2.853600

3.856800

0.570342

........................................................

221

W60575001

J01MA12

LEVOFLOXACINUM

Levofloxacina Arena 500 Mg

Compr. film.

500 mg

Arena Group - S.A.

România

Cutie cu 1 blist. pvc/pe/pvdc/al x 5 compr. film.

PRF

5

2.853600

3.856800

0.565200

222

W60575002

J01MA12

LEVOFLOXACINUM

Levofloxacina Arena 500 Mg

Compr. film.

500 mg

Arena Group - S.A.

România

Cutie cu 1 blist. pvc/pe/pvdc/al x 10 compr. film.

PRF

10

2.853600

3.856800

0.318200

223

W61706003

J01MA12

LEVOFLOXACINUM

Levalox 500 Mg

Compr. film.

500 mg

Krka, D.D., Novo Mesto

Slovenia

Cutie cu blist. pvc-pvdc/al x

7 compr. film.

PRF

7

2.853600

3.656800

0.417485

........................................................

225

W55700002

J01MA12

LEVOFLOXACINUM

Tavanic 500 mg

Compr. film.

500 mg

Terapia S.A.

România

Cutie x 1 blist. pvc/al x

7 compr. film.

P-RF

7

2.853600

3.856800

2.734628”

 

4. La anexa nr. 2, la secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 446 se introduc două noi poziţii, poziţiile 447 şi 448, cu următorul cuprins:

 

„447

W59048002

J01MA12

LEVOFLOXACINUM

Levofloxacina Macleods 500 Mg

Compr. film.

500 mg

Macleods Pharmauk Limited

Marea Britanie

Cutie cu blist. pvc-pvdc/al x

10 compr. film.

PRF

10

2.378000

3.214000

0.000000

448

W59048001

J01MA12

LEVOFLOXACINUM

Levofloxacina Macleods 500 Mg

Compr. film.

500 mg

Macleods Pharmauk Limited

Marea Britanie

Cutie cu blist. pvc-pvdc/al x 5 compr. film.

PRF

5

2.853600

3.856800

0.571200”

 

5. La anexa nr. 2, la secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 101, 111, 117, 193, 196, 213, 216, 217, 223, 225, 255 şi 260 se abrogă.

6. La anexa nr. 2, la secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 36-41 şi 234 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„36

W61248001

L01AX05

TEMOZOLOMIDUM

Brastoryn

250 mg

Caps.

250 mg

Neola Pharma - S.R.L.

România

Cutie cu 1 flac. din peid x 5 caps.

PR

5

202.500000

229.881600

129.786400

37

W56783001

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

Temozolomida HF

250 mg

Caps.

250 mg

Stada Hemofarm - S.R.L.

România

Cutie cu 1 flac. din sticlă brună x 5 caps.

PR

5

202.500000

229.881600

69.752400

38

W59702001

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

Temozolomida Glenmark

250 mg

Caps.

250 mg

Glenmark Pharmaceuticals S.R.L.

Republica

Ceha

Cutie cu 1 flac. din peid x 5 caps.

PR

5

202.500000

229.881600

47.524400

39

W61248002

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

Brastoryn

250 mg

Caps.

250 mg

Neola Pharma -

S.R.L.

România

Cutie cu 5 pucuri din hârtie cu un strat liniar de polietilena cu densitate scăzută (stratul exterior) şi Al-copolimer etilena-acid acrilic (stratul interior) X1 Caps.

PR

5

202.500000

229.681600

129.786400

........................................................

41

W59454001

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

Blastomat

250 mg

Caps.

250 mg

Alvogen Ipco S.AR.L.

Luxemburg

Cutie cu 1 flac. peid x 5 caps.

PRF

5

202.500000

229.881600

47.524400

........................................................

234

W56665003

L01XA01

CISPLATINUM

Platosin

 mg/ml

Conc. pt. sol. perf.

1 mg/ml

Teva Pharmaceuticals - S.R.L.

România

Cutie cu 1 flacon din sticlă brunăx100 ml conc. pt. sol perf.

PR

1

51.624000

67.524000

21.566000”

 

7. La anexa nr. 2, la secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, după poziţia 519 se adaugă nouă noi poziţii, poziţiile 520-528, cu următorul cuprins:

 

„520

W62979001

L01AB01

BUSULFANUM

Busulfan Accord

6 mg/ml

Conc. pt. sol. perf.

6 mg/ml

Accord Healthcare

Limited

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. din sticla incoloră cu 10 ml conc. pt. sol. perf.

PR

1

682.440000

782.010000

0.000000

521

W61812001

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

Temozolomida Accord

100 mg

Caps.

100 mg

Accord Healthcare

Limited

Marea Britanie

flac. din sticlă brună tip III x 5 caps.

PR

5

37.248000

45.472000

0.000000

522

W61813001

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

Temozolomida Accord

140 mg

Caps.

140 mg

Accord Healthcare

Limited

Marea Britanie

flac. din sticlă brună tip III x 5 caps.

PR

5

78.164000

92.828000

0.000000

523

W61814001

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

Temozolomida Accord

180 mg

Caps.

180 mg

Accord Healthcare

Limited

Marea Britanie

flac. din sticlă brună tip III x 5 caps.

PR

5

97.764000

114.192000

0.000000

524

W61244002

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

Brastoryn

20 mg

Caps.

20 mg

Neola Pharma - S.R.L.

România

cutie cu 5 plicuri din hârtie cu un strat liniar de polietilenă cu densitate scăzută (stratul exterior) si al-copolimer etilenă - acid acrilic (stratul interior) x 1 caps.

PR

5

7.966000

10.420000

0.000000

525

W61811O01

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

Temozolomida Accord

20 mg

Caps.

20 mg

Accord Healthcare

Limited

Marea Britanie

flac. din sticlă brună tip III x 5 caps.

PR

5

7.966000

10.420000

0.000000

526

W61815001

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

Temozolomida Accord

250 mg

Caps.

250 mg

Accord Healthcare

Limited

Marea Britanie

flac. din sticlă brună tip III x 5 caps.

PR

5

168.750000

191.568000

0.000000

527

W58390004

L01XA01

CISPLATINUM

Cisplatina Accord

1 mg/ml

Conc. pt. sol. perf.

1 mg/ml

Accord Healthcare

Limited

Marea Britanie

cutie cu 1 flac. din sticla brună care conţine 100 ml conc. pt. sol. perf

PR

1

43.020000

56.270000

0.000000

528

W60493001

L01XX02

ASPARAGINAZUM

Erwinase

10.000 unităţi/flacon

Pulb. pt. sol. inj.

10000 U.I.

Humanae Veritas - S.R.L.

România

cutie x 5 flac. din sticlă neutră cu 10000 ui/ flacon

PR

5

2,783,756000

3,041.928000

0.000000”

 

8. La anexa nr. 2, la secţiunea P4 „Programul naţional de boli neurologice - subprogramul de tratament al sclerozei multiple”, poziţia 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„6

W61550002

L03AX13

GLATIRAMER ACETAT **1

Copaxone

20 mg/ml

Sol. inj. în seringă preumplută

20 mg/

ml

Teva

Pharmaceuticals -

S.R.L.

România

Cutie cu 28 seringi preumplute care conţin sol. inj.

PR

28

72.104570

80.229000

21266357”

 

9. La anexa nr. 2, la secţiunea P4 „Programul naţional de boli neurologice - subprogramul de tratament al sclerozei multiple”, după poziţia 10 se adaugă o nouă poziţie, poziţia 11, cu următorul cuprins:

 

„11

W63124002

L03AX13

GLATIRAMER ACETAT **1

Remurel

20 mg/ml

Sol. inj. în

Seringă preumplută

20 mg/ml

Alvogen Ipco

S.AR.L

Luxemburg

Cutie cu 28 seringi preumplute din sticlă de unică folosinţă, cu ac încorporat, acoperit cu un capac protector. Care conţin sol. inj.

PR

28

60.087142

66.657500

0.000000”

 

10. La anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, la subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie”, poziţia 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„28

W43970001

B02BD04

FACTOR IX DE COAGULARE **

Immunine

1200 UI

Pulb. + solv. pt. sol. inj./ perf.

1200 UI

Baxter AG

Austria

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră cu pulbere pentru soluţie injectabilă perfuzabilă +1 flacon unidoză din sticlă incoloră x10 ml solvent + 1 ac transfer + 1 ac aerare + 1 ac filtrare+1 ac unică folosinţă + 1 seringă +

1 set transfer

S

1

1,625,260000

1,800.690000

0.000000”

 

11. La anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, la subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie”, după poziţia 46 se adaugă o nouă poziţie, poziţia 47, cu următorul cuprins:

 

„47

W62890001

B02BD04

FACTOR IX DE COAGULARE”

Immunine

1200 UI

Pulb + solv. pt. sol. inj./perf.

1200 UI

Baxalta Innovations

GMBH

Austria

Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu pulb. pt. sol. inj/ perf. + 1 flac uni doză din sticla incoloră cu 10 ml solv.+ 1 ac pt. transfer + 1 ac pt. aerare + 1 ac pt. filtrare + 1 ac de unică folosinţa + 1 seringă de unica folosinţă + 1 set de transfer

PR

1

1,625260000

1,809.690000

0.000000”

 

12. La anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, la subprogramul P6.3 „Hipertensiune pulmonară”, poziţia 2 se abrogă.

13. La anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, la subprogramul P6.7 „Sindrom Prader Willi”, poziţiile 3-5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„3

W52345001

H01AC01

SOMATROPINUM **

Omnitrope

3,3 mg/ml

Sol. inj.

3,3 mg/ ml

Sandoz GMBH

Austria

Cutie x 1 cartuş x 1,5 ml sol. inj.

P-

RF/R

1

76.226400

92.241600

292.096400

4

W52346001

H01AC01

SOMATROPINUM **

Omnitrope

6,7 mg/ml

Sol. inj,

6,7 mg/ ml

Sandoz GMBH

Austria

cutie x1 cartuş x 1,5 ml sol. inj.

P-

RF/R

1

144.542400

166.706400

545.993600

5

W54046001

H01AC01

SOMATROPINUM **

Norditropin Simplex

x 10mg/1,5ml

Sol. inj. în cartuş

10 mg/ 1,5 ml

Novo Nordisk A/S

Danemarca

cutie x 1 cartuş din sticla incoloră x 1,5 ml sol. inj.

P-RF

1

144.542400

166.706400

993.173600”

 

14. La anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, la subprogramul P6.7 „Sindrom Prader Willi”, după poziţia 5 se adaugă două noi poziţii, poziţiile 6 şi 7, cu următorul cuprins:

 

„6

W63194001

H01AC01

SOMATROPINUM*

Omnitrope

10 mg/1,5ml

Sol. inj. în cartuş

10 mg/ 1,5 ml

Sandoz GMBH

Austria

Sol. inj. în cartuş pentru surepal 5 x 1 cartuş

PRIP RF

5

120.452000

138.922000

0.000000

7

W63193001

H01AC01

SOMATROPINUM”

Omnitrope

5 mg/1,5 ml

Sol. inj. în cartuş

5 mg/

1,5 ml

Sandoz GMBH

Austria

Sol. inj, în cartuş pentru surepal 5 x 1 cartuş

PR/P

RF

5

63.522000

76.668000

0.000000”

 

15. La anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, după subprogramul P6.13 „Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.14 „Afibrinogenemia congenitală”, cu următorul cuprins:

 

„1

W13381003

B02BB01

FIBRINOGEN

UMAN **

Haemocomplet Tan

P 1 g

Pulb. pt. sol. inj./ perf.

1g

Csl Behring

GMBH

Germania

Cutie x 1 flac. din sticla incoloră cu pulb. pt. sol. inj./perf.

PR

1

1,364.00

0000

1,524.91

0000

0.000000”

 

16. La anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, la subprogramul P6.16 „Scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive”, poziţia 2 se abrogă.

17. La anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, la subprogramul P6.18 „Pacienţi adulţi şi copii cu hiperfenilalaninemie diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)”, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„1

W57418002

A16AX07

SAPROPTERINUM **1

Kuvan

Compr. solubile

100 mg

Merck Serono Europe Limited

Marea Britanie

Cutie x flac. peid x120 compr. solubile

PR

120

90.452333

98.911083

0.000000”

 

18. La anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, la subprogramul P6.18 „Pacienţi adulţi şi copii cu hiperfenilalaninemie diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)”, după poziţia 1 se adaugă o nouă poziţie, poziţia 2, cu următorul cuprins:

 

„2

W62473002

A16AX07

SAPROPTERINUILT **1

Kuvan

Compr. solubile

100 mg

Biomarin International Limited

Irlanda

Cutie x flac. peid x 120 compr. solubile

PR

120

90.452333

98.911083

0.000000”

 

19. La anexa nr. 2, la secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine” Tratamenul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne”, după poziţia 93 se adaugă două noi poziţii, poziţiile 94 şi 95, cu următorul cuprins:

 

„94

W62679006

V10XA01

NATRIIIODIDUM (1311)

Thyrotop -131

38-7400 mbq

Caps. pt. uz

terapeutic

38-7400

mbq

CN Unifarm S.A.

România

Container din plumb ambalat intr-un container din metal, sigilat cu un înveliş detaşabil care conţine o capsulă pt. uz terapeutic 1850 mbq

PR

1

643.308000

746.988000

141.362000

95

W62679007

V10XA01

NATRII IODIDUM (1311)

Thyrotop -131

38-7400 mbq

Caps. pt. uz

terapeutic

38-7400

mbq

CN Unifarm S.A.

România

Container din plumb ambalat într-un container din metal, sigilat cu un înveliş detaşabil care conţine o capsulă pt. uz terapeutic 2590 mbq

PR

1

801.820000

912.130000

0.000000”

 

20. La anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.1. „Transplant medular, poziţiile 13 şi 15 se abrogă

21. La anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană la subprogramul P9.1. „Transplant medular”, , poziţiile 182, 225 şi 226 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„182

W56665003

L01XA01

CISPLATINUM

Platosin

1 mg/ml

Conc. pt. sol. perf.

1 mg/ml

Teva

Pharmaceuticals SRL.

România

Cutie cu 1 flacon din sticlă brunăx100 ml conc. pt. sol. perf.

PR

1

51.624000

67.524000

21.566000

225

W61300002

L04AB01

ETANERCEPTUM”

Enbrel

50 mg

Sol. inj. (în seringă preumplută)

50 mg

Pfizer Limited

Marea Britanie

Cutie x 4 seringi preumplute x 4 tampoane cu alcool

P-RF/

R

4

851.677500

937.865000

0.000000

226

W61303002

L04AB01

ETANERCEPTUM**

Enbrel

50 mg

Sol. inj. în stilou injector preumplut

50 mg

Pfizer Limited

Marea Britanie

Cutie x 4 stilouri injectoare preumplute (pen) x 4 tampoane cu alcool

P-RF/

R

4

851.677500

937.865000

0.000000”

 

22. La anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.1. „Transplant medular”, după poziţia 280 se adaugă două noi poziţii, poziţiile 281 şi 282, cu următorul cuprins:

 

„281

W6297S001

L01AB01

BUSULFANUM

Busulfan Accord

6 mg/ml

Conc. pt. sol. perf.

6 mg/ml

Accord Healthcare

Limited

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu 10 ml conc. pt. sol. perf

PR

1

682.440000

782.010000

0.000000

282

W56390004

L01XA01

CISPLATINUM

Cisplatina Accord

1 mg/ml

Conc. pt. sol. perf.

1 mg/ml

Accord Healthcare

Limited

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. din sticlă brună care conţine 100 ml conc. pt. sol. perf

PR

1

43.020000

56.270000

0.000000”

 

23. La anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.2. „Transplant de cord”, poziţiile 4 şi 6 se abrogă.

24. La anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.3. „Transplant hepatic”, poziţiile 27 şi 29 se abrogă.

25. La anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.3. „Transplant hepatic”, după poziţia 102 se adaugă două noi poziţii, poziţiile 103 şi 104, cu următorul cuprins:

 

„103

W62974002

H01BA02

DESMOPRESSINUM

Nocdurna

25 micrograme

Liof. Oral

25

micrograme

Ferring GMBH

Germania

cutie cu 1 blist. perforat unidoză pvc-opa-al-opa-pvc/lac-al-pet -hârtie conţinând 30 x 1 liofilizat oral

PRF

30

2.986666

3.776333

0.000000

104

W62975002

H01BA02

DESMOPRESSINUM

Nocdurna

50 micrograme

Liof. Oral

50

micrograme

Ferring GMBH

Germania

cutie cu 1 blist. perforat unidoză pvc-opa-al-opa- pvc/lac-al-pet- hârtie conţinând 30 x 1 liofilizat oral

PRF

30

2.986666

3.776333

0.000000”

 

26. La anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, la subprogramul P9.4. „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas1, poziţiile 28 şi 30 se abrogă.

27. La anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, la subprogramul P9.6. „Transplant pulmonar”, poziţiile 12 şi 14 se abrogă

28. La anexa nr. 2, la secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, poziţia 18 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iunie 2017.

 

Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Florian-Dorel Bodog

Marian Burcea

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.