MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 427/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 427         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 9 iunie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

49. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 224 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul penal şi art. 6 pct. 6 teza a două din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

182. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 .Asistenţă tehnică” descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

 

826. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Pop Rareş-Tudor, aparţinând Grupului parlamentar al USR, trece de la Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în calitate de membru, în locul domnului deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel;

- domnul deputat Popescu Nicolae-Daniel, aparţinând Grupului parlamentar al USR, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 7 iunie 2017.

Nr. 49.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 224

din 4 aprilie 2017

referitoare la excepta de neconstituţionalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul penal şi art. 6 pct. 6 teza a două din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Simina Popescu-Marin - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 pct. 6 teza finala din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de reprezentantul Ministerului Public în Dosarul nr. 2.360/312/2015 (405/2016) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală şi care formează obiectul Dosarului nr. 381D/2016 al Curţii Constituţionale.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 23 martie 2017, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă, şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, când, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 4 aprilie 2017, când a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

3. Prin încheierea din 3 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.360/312/2015 (405/2016), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 pct. 6 teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de procurorul de şedinţă, cu prilejul soluţionării apelului împotriva Sentinţei penale nr. 871 din 21 noiembrie 2015, pronunţate de Judecătoria Slobozia într-o cauză având ca obiect conducerea unui tractor pe drumurile publice fără a deţine permis de conducere.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât exclud tractoarele din categoria autovehiculelor, şi, în aceste condiţii, fapta de a conduce un tractor pe drumurile publice, fără a deţine permis de conducere, nu constituie infracţiune. Prevederile art. 6 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 precizează, în totală contradicţie cu întreaga legislaţie rutieră, că tractorul nu constituie „autovehicul în sensul legii. În atare situaţie, dispoziţiile art. 335 din Codul penal, potrivit cărora „Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani” nu permit sancţionarea unei persoane care nu deţine permis de conducere pentru un tractor pe care II conduce pe drumurile publice. De asemenea apreciază că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, în condiţiile în care dispoziţiile art. 20 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 prevăd foarte clar că, pentru tractor agricol sau forestier, posesorul este obligat să deţină permis de conducere, să urmeze cursurile de calificare, să îndeplinească condiţiile medicale pe care legislaţia le pretinde oricărei persoane ce doreşte să conducă pe drumurile publice un autovehicul. Or, în atare condiţii, este firesc ca o persoană care nu deţine permis de conducere pentru un tractor, pe care îl conduce pe drumurile publice, să poată fi trasă la răspundere penală pentru infracţiunea prevăzută de art. 335 din Codul penal. Consideră că, în măsura în care interpretarea este alta, iar practica instanţelor judecătoreşti până în momentul de faţă, cel puţin la nivelul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală, este consecventă în a considera că fapta de a conduce un tractor pe drumurile publice, fără permis de conducere, nu constituie infracţiune, prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, pentru că încalcă prevederile art. 1 alin. (3) şi art. 53 din Constituţie. Or, în cazul de faţă, o astfel de permisiune nu este justificată de motive obiective şi nici proporţionale, fiind încălcate şi prevederile art. 16 din Constituţie referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii. Astfel, în situaţia conducerii unui tractor fără permis de conducere, fapta nu constituie infracţiune, dar constituie infracţiune părăsirea locului accidentului de către cei care conduce un tractor implicat într-un accident, conducerea pe drumurile publice a unui tractor de către o persoană care se află sub influenţa băuturilor alcoolice. Pe de altă parte, textul legal criticat este neconstituţional, pentru că el creează o discriminare faţă de cei care deţin permise de conducere, în acest sens fiind şi prevederile din anexa la actul normativ, elocvente în sensul că pentru categoria tractoare se emite permis cu menţiunea TR. De asemenea consideră că dispoziţiile art. 6 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 şi art. 335 din Codul penal, interpretate în lumina practicii judiciare a Curţii de Apel Bucureşti, sunt neconstituţionale şi în raport cu prevederile art. 124 şi art. 131 din Constituţie.

5. Se arată că ar fi inadmisibil a se sancţiona conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a deţine permis de conducere, dar să se permită conducerea pe drumurile publice a unui tractor fără a deţine permis de conducere, în condiţiile în care potrivit celor comunicate de Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Rutieră rezultă că în cursul anului 2014 au existat 170 de accidente rutiere în care au fost implicate tractoare soldate cu 16 persoane decedate, 70 persoane rănite grav şi 137 persoane rănite uşor.

6. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală apreciază că art. 6 pct. 6 teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 este neconstituţional, întrucât încalcă art. 22 alin. (1) din Constituţie. Curtea constată lipsa unei viziuni unitare în reglementarea situaţiei autotractoarelor cuprinsă în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, inadvertenţă ce atrage după sine încălcarea dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din Constituţie, dar şi ale art. 335 din Codul penal. Raţiunea acestei ordonanţe de urgenţă constă în reglementarea circulaţiei pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi în vederea asigurării normalei desfăşurări a unei activităţi a indivizilor în concordanţă cu evoluţia tehnică a societăţii, asigurându-se în acelaşi timp respectarea şi a celorlalte valori sociale protejate de lege, nu doar a drepturilor la liberă circulaţie, dar şi a dreptului de proprietate şi a dreptului la integritate fizică şi psihică a persoanelor. În cazul în care nu ar exista o astfel de reglementare, circulaţia pe drumurile publice ar fi haotică, punând în grav pericol integritatea persoanelor şi bunurilor. În acest sens, legiuitorul a instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 reglementări specifice. Pornind de la o tehnică de redactare a actelor normative specifică dreptului anglo-saxon şi care, datorită bunelor sale rezultate, a început să fie uzitată şi în legislaţia românească, pentru a se evita disputele doctrinare şi jurisprudenţiale sterile, legiuitorul român, prin art. 6 din actul normativ sus-amintit, a definit înţelesul unor termeni utilizaţi în cuprinsul actului normativ. Problema deosebită o ridică teza a două din articolul criticat ca neconstituţional, respectiv „vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule”. Astfel, prin intermediul art. 6 din ordonanţa de urgenţă, care ar trebui să definească doar termeni utilizaţi în cuprinsul actului normativ, se scot practic de sub reglementarea legislaţiei penale raporturile de conflict în care pot intra conductorii vehiculelor sus-amintite. În mod cu totul surprinzător, la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 se revine asupra problematicii scoaterii tractoarelor din categoria autovehiculelor şi se instituie obligaţia de posedare a permisului de conducere, în speţa de faţă a categoriei Tr - tractoare agricole sau forestiere.

7. În aceste condiţii apreciază că art. 6 pct. 6 teza a două din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 este neconstituţional prin prisma încălcării art. 22 alin. (1) şi art. 23 alin. (12) din Constituţie, în măsura în care poate fi interpretat că persoanele care conduc tramvaie, tractoare agricole sau forestiere nu pot fi subiecţi activi ai infracţiunii prevăzute de art. 335 din Codul penal şi implicit, art. 336 şi art. 337 din Codul penal.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, reţinând că dispoziţiile legale criticate definesc expresiile şi termenii utilizaţi în cadrul aceluiaşi act normativ. Definirea unor noţiuni legale este o atribuţie exclusivă a legiuitorului. Interpretarea reglementărilor aparţine organelor statului chemate să aplice acele dispoziţii legale, iar partea are posibilitatea de a invoca toate argumentele pertinente pentru a susţine o anumită modalitate de interpretare care să fie conformă cu dispoziţiile legale. Raportat la dispoziţiile cuprinse în art. 22 alin. (1) din Legea fundamentală, criticile de neconstituţionalitate nu pot fi reţinute, deoarece această garanţie constituţională este asigurată în mod indirect şi de legea penală română care ocroteşte viaţa, integritatea fizică şi psihică a persoanelor, incriminând şi sancţionând orice faptă care aduce atingere în mod direct acestor valori. Cu privire la încălcarea prevederilor art. 23 alin. (12) din Legea fundamentală, critica de neconstituţionalitate nu poate fi susţinută, având în vedere că atât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, prin cap. VI şi cap. VII, cât şi Legea nr. 286/2009, în Partea specială, titlul VII, cap. II prevăd sancţiunile legale în cazul nerespectării obligaţiilor privind circulaţia pe drumurile publice. În cauză nu se pune problema neconstituţionalităţii dispoziţiilor legale criticate de către autorul excepţiei, ci este vorba de o problemă de interpretare şi aplicare a acestora, în raport cu situaţia de fapt ce urmează a fi reţinută de către instanţa judecătorească.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiilor de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este reţinut în dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie prevederile „art. 6 pct. 6 teza finală” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Din examinarea considerentelor încheierii de sesizare, a concluziilor autorului excepţiei de neconstituţionalitate şi a opiniei instanţei judecătoreşti asupra excepţiei de neconstituţionalitate şi având în vedere că aceasta a fost invocată într-o cauză al cărei obiect este sancţionarea pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzuta de art. 335 alin. (1) din Codul penal, Curtea reţine că, în realitate, criticile de neconstituţionalitate vizează atât prevederile art. 335 alin. (1) din Codul penal, cât şi cele ale art. 6 pct. 6 teza a două din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, modificate prin art. I pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 29 august 2014. Prin urmare, Curtea Constituţională va examina constituţionalitatea acestor prevederi legale, care au următorul cuprins:

- Art. 335 alin. (1) din Codul penal: „Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul oh a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

- Art. 6 pct. 6 teza a două din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002: „în sensul prezentei ordonanţe de urgentă, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles: [-]

6. [...] Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule.

13. În opinia autorului excepţiei, prevederile legale ce formează obiectul excepţiei contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (3) privind trăsăturile statului român, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 22 privind dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei şi art. 131 privind roiul Ministerului Public.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 6 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 stabilesc înţelesul noţiunii de „autovehicul” care include „orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor”. Teza a două a art. 6 pct. 6 din ordonanţa de urgenţă criticată în prezenta cauză prevede, în mod expres, că „Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule.” Această soluţie legislativă este rezultatul modificării şi completării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 prin art. I pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 29 august 2014, prin care s-au transpus în legislaţia naţională unele dintre prevederile Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Astfel, Curtea observă că prevederile art. 4 alin. (4) din Directiva 2006/126/CE stabilesc înţelesul noţiunii „autovehicul” ca fiind orice vehicul cu motor, utilizat în mod obişnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum sau pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Acest termen include troleibuzele, adică vehiculele conectate la o linie electrică şi care nu circulă pe sine.

16. În acelaşi timp, Curtea observă că prevederile art. 4 alin. (4) teza finală din Directivă stabilesc că „autovehiculul”„nu include tractoarele agricole sau forestiere”. De asemenea, potrivit art. 4 alin. (4) din Directiva 2006/126/CE „tractorul agricol sau forestier” înseamnă „orice vehicul cu motor, care circulă pe roti sau pe şenile, având cel puţin două axe, a cărui principală funcţie constă în puterea sa de tracţiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta sau a acţiona anumite scule, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricola sau forestieră şi a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor sau pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcţie secundară”,

17. Din examinarea conţinutului normativ al Directivei menţionate, Curtea observă că acesta nu cuprinde norme cu caracter penal, ci reglementări referitoare la modelul de permis de conducere, recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere eliberate în statele membre, unele măsuri împotriva falsificării, categorii, definiţii şi vârste minime, condiţii şi restricţii ale conducătorilor auto, etapele progresive şi echivalările dintre categorii, eliberarea, valabilitatea şi reînnoirea permiselor de conducere, adaptarea la progresul ştiinţific şi tehnic, comitetul pentru permise de conducere, examinatorii, schimbarea, retragerea, înlocuirea şi recunoaşterea permiselor de conducere, reşedinţa obişnuită, echivalări între permisele de model necomunitar, reexaminarea, asistenţa reciprocă. Potrivit preambulului Directivei 2006/126/CE, normele privind permisele de conducere sunt elemente esenţiale ale politicii comune în domeniul transporturilor şi contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere. De asemenea, în cuprinsul preambulului, se reţine că definiţiile categoriilor ar trebui să reflecte într-o mai mare măsură caracteristicile tehnice ale vehiculelor respective şi aptitudinile necesare pentru conducerea unui vehicul.

18. O parte dintre prevederile acestei Directive au fost transpuse în legislaţia naţională prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. Astfel, potrivit Notei de fundamentare a Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014, constatând faptul că definiţia „tractorului” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 prezintă o valenţă extinsă faţă de înţelesul indicat prin Directiva 2006/126/CE, precum şi faptul că definiţia „tractorului agricol sau forestier” nu este în mod adecvat transpusă, legiuitorul delegat, în conformitate cu art. 148 din Constituţie, a considerat că „se impune revizuirea modului de transpunere a acestor termeni pentru a asigura claritate şi coerentă în vederea atingerii scopului prevăzut de Directiva 2006/126/CE”.

19. Prin urmare, în acord cu prevederile art. 4 alin. (4) din Directiva 2006/126/CE, soluţia legislativă cuprinsă în prevederile art. 6 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în prezent în vigoare, exclude tractoarele agricole sau forestiere din categoria autovehiculelor.

20. De asemenea, Curtea reţine că, prin prevederile art. 6 pct. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, se stabileşte că „tractor agricol sau forestier” este „orice vehicul cu motor, care circulă pe roţi sau pe şenile, având cel puţin două axe, a cărui principală funcţie constă în puterea sa de tracţiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acţiona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori forestieră şi a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcţie secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite maşini autopropulsate;”. Totodată, în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, termenul „tractor* se înlocuieşte cu expresia „tractor agricol sau forestier”, potrivit art. I pct. 35 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014.

21. Sub acest aspect, Curtea constată că definirea prin normele legale evocate a noţiunilor de „autovehicul”sau „tractor agricol sau forestier” este o atribuţie exclusivă a legiuitorului, care a înţeles să le acorde o anumită semnificaţie juridică, fără ca aceasta să fie contrară dispoziţiilor sau principiilor Constituţiei.

22. Totodată, din examinarea cuprinsului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, Curtea reţine că acest act normativ cuprinde reglementări distincte referitoare la tractoarele agricole sau forestiere. În acest sens sunt, spre exemplu, dispoziţiile art. 8, art. 22 alin. (1), (4), (6), art. 23, art. 78 alin. (1), art. 80 alin. (1), art. 97 alin. (3), art. 99 alin. (1) pct. 4, 12, art. 100 alin. (1) pct. 5, 6, 7,13, art. 101 alin. (1) pct. 1,4,10, 11, art. 102 alin. (1) pct. 20, 29, art. 111 alin. (4), art. 119 şi lit. p) din anexa nr. 1 la ordonanţă. Din examinarea prevederilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 referitoare la tractoarele agricole sau forestiere rezultă cu claritate unele obligaţii pe care le au conducătorii unor asemenea vehicule, relevantă în acest sens fiind obligaţia de deţinere a unui permis de conducere pentru această categorie [a se vedea art. 23 coroborat cu lit. p) din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002]. Astfel, Curtea observă că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 nu instituie sancţiuni contravenţionale, pentru încălcarea obligaţiei de deţinere a permisului pentru conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier. De asemenea, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 nu mai cuprinde, în prezent, nici norme privind infracţiunile şi pedepsele. Acestea au fost abrogate potrivit art. 121 pct. 1 şi 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penai şi se regăsesc, în prezent, în titlul VII „Infracţiuni contra siguranţei publice”, cap. II „Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice” din Codul penal.

23. Pe de altă parte, Curtea reţine că dispoziţiile art. 335 alin. (1) din Codul penal, având denumirea marginală „Conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, stabilesc prin alin. (1) următoarele: „Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani”.

24. Sub acest aspect, Curtea observă existenţa unei neconcordanţe între denumirea marginală a art. 335 din Codul penal, care face referire la noţiunea de „vehicul”, şi cuprinsul reglementării art. 335 alin. (1) din Codul penal care utilizează limitativ noţiunile de „autovehicul” şi „tramvai”, acesta din urmă reprezentând, potrivit art. 6 pct. 6 teza a două din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, un vehicul.

25. În acelaşi timp, Curtea reţine că fapta de a conduce pe drumurile publice un tractor agricol sau forestier, de o persoană care nu posedă permis de conducere, prezintă pericol social ridicat de natură a aduce atingere unor valori sociale protejate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, care are drept scop tocmai asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului, astfel cum rezultă din art. 1 alin. (2) al ordonanţei.

26. Cu toate acestea, având în vedere că, potrivit art. 6 pct. 6 teza a două din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, tractorul agricol sau forestier nu este considerat „autovehicul”, iar în cuprinsul art. 335 alin. (1) din Codul penal, soluţia legislativă nu se referă şi la tractoarele agricole sau forestiere, fapta de conducere a unui asemenea vehicul pe drumurile publice, fără a deţine însă permis de conducere, nu se încadrează în ipoteza normativă prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul penai.

27. Curtea observă că această soluţie juridică este confirmată de practica judecătorească în materie. Astfel, dispunând achitarea inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, infracţiune prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul penal, instanţele judecătoreşti au reţinut, în esenţă, că nu există o corelare totală a dispoziţiilor Codului penal cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. Chiar dacă s-ar putea considera că trebuie să existe o valoare socială protejată, respectiv siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, care poate fi lezată prin punerea în circulaţie pe drumurile publice a unui tractor agricol, cum din norma de incriminare nu se desprinde în mod expres că tractoarele agricole pot face obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 334-335 din Codul penal, nu se poate reţine, printr-o interpretare extensivă, că inculpaţii au săvârşit aceste infracţiuni (în acest sens sunt, spre exemplu, Decizia penală nr. 1,420/A din 22 octombrie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală, şi Decizia penală nr. 15/A din 12 ianuarie 2016, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală).

28. Totodată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a stabilit că, în interpretarea noţiunii de „autovehicul”, prevăzută de art. 334 alin. <1) din Codul penal şi art. 335 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 6 pct. 6 şi pct. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014,conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînmatriculat/ neînregistrat potrivit legii sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere nu întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal, respectiv, de art. 335 alin. (1) din Codul penal (a se vedea Decizia nr. 11 din 12 aprilie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 347/1/2017, nepublicată în Monitorul Oficial al României, până la data redactării prezentei decizii).

29. În aceste condiţii, Curtea constată că fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără a deţine permis de conducere, rămâne în afara oricărei sancţiuni penale. Această situaţie a intervenit ca urmare a redefinirii în legislaţie a noţiunii de „autovehicul” şi excluderii exprese a „tractoarelor agricole şi forestiere” din categoria autovehiculelor. Or, Directiva 2006/126/CE şi Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014, prin care prevederile art. 4 alin. (4) din Directivă au fost transpuse în dreptul intern, nu au avut drept scop dezincriminarea unei asemenea fapte. De altfel, anterior modificărilor art. 6 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, prin art. I pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014, tractorul rutier era considerat autovehicul, astfel încât conducerea sa pe drumurile publice, fără a deţine permis de conducere, constituia infracţiune.

30. De asemenea, având în vedere necorelarea celor două norme care au legătură cu soluţionarea cauzei în care a fost invocată prezenta excepţie de neconstituţionalitate, respectiv art. 335 alin. (1) din Codul penal şi art. 6 pct. 6 teza a două din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, Curtea constată existenţa un veritabil viciu de neconstituţionalitate, care rezultă din omisiunea reglementării, în cuprinsul art. 335 alin. (1) din Codul penal, a tractoarelor agricole sau forestiere ca obiect material al infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere.

31. Curtea precizează că, în cazul art. 335 alin. (1) din Codul penal, nu ne aflăm în prezenţa unei simple opţiuni a legiuitorului, expresie a prevederilor art. 73 alin. (3) lit. li) din Constituţie, potrivit cărora „Prin lege organică se reglementează: (...) h) infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora”, ci a unei omisiuni legislative cu relevanţă constituţională, care atrage competenţa instanţei de contencios constituţional de a proceda la corectarea acesteia pe calea controlului de constituţionalitate.

32. Altfel, Curtea Constituţională a statuat în jurisprudenţa sa că, într-o atare situaţie, chiar dacă îmbracă forma unei omisiuni legislative, viciul de neconstituţionalitate sesizat nu poate fi ignorat, deoarece o atare omisiune şi imprecizia legislativă sunt cele care generează încălcarea normelor constituţionale. Or, Curtea Constituţională, potrivit art. 142 din Legea fundamentală, este garantul supremaţiei Constituţiei, ceea ce presupune, printre altele, verificarea conformităţii întregului drept cu Constituţia (a se vedea, de exemplu, Decizia nr. 503 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 28 mai 2010, sau Decizia nr. 107 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 30 aprilie 2014).

33. Sub acest aspect, Curtea reţine, totodată, că, omisiunea includerii tractoarelor agricole şi forestiere în ipoteza normativă a art. 335 alin (1) din Codul penal echivalează cu dezincriminarea faptei de conducere a unui asemenea vehicul pe drumurile publice, fără a deţine permis de conducere. Or, dacă asemenea fapte nu sunt descurajate prin mijloacele dreptului penal, are loc încălcarea valorilor fundamentale, ocrotite de Codul penal, precum statut de drept, în componentele sale referitoare la apărarea ordinii publice şi a siguranţei publice, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, respectarea Constituţiei şi a legilor, care sunt consacrate prin art. 1 alin. (3) şi (5) din Legea fundamentală printre valorile supreme.

34. Astfel, prevederile art. 1 alin. (3) din Constituţie, potrivit cărora „România este stat de drept impun legiuitorului obligaţia de a lua măsuri în vederea apărării ordinii şi siguranţei publice, prin adoptarea instrumentelor legale necesare în scopul prevenirii stării de pericol şi a fenomenului infracţional, cu excluderea oricăror reglementări de natură să ducă la încurajarea acestui fenomen.

35. În acelaşi timp, potrivit art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, respectarea Constituţiei este obligatorie, de unde rezultă că legiuitorul nu îşi poate exercita competenţa de incriminare şi de dezincriminare a unor fapte antisociale decât cu respectarea normelor şi principiilor consacrate prin Constituţie. De altfel, Curtea Constituţională a statuat în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 62 din 18 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007) că legiuitorul nu ar putea defini şi stabili ca infracţiuni, fără ca prin aceasta să încalce Constituţia, fapte în conţinutul cărora ar intra elemente de discriminare. Tot astfel, legiuitorul nu poate proceda la eliminarea protecţiei juridice penale a valorilor cu statut constituţional. Libertatea de reglementare pe care o are Parlamentul în aceste cazuri se exercită prin reglementarea condiţiilor de tragere la răspundere penală pentru faptele antisociale care aduc atingere valorilor prevăzute şi garantate de Constituţie.

36. Or, prin absenţa reglementării ca infracţiune a faptei de conducere a unui tractor agricol sau forestier pe drumurile publice, fără permis de conducere, legiuitorul a afectat protecţia penală acordată unor valori sociale deosebit de importante, precum siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, cu consecinţe majore asupra vieţii şi integrităţii corporale a persoanelor, valori protejate prin art. 22 din Constituţie.

37. De asemenea, Curtea reţine că, în contradicţie cu dispoziţiile art. 16 din Constituţie, soluţia legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) din Codul penal generează discriminări, fără a exista vreo motivare obiectivă şi raţională care să le justifice. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 107 din 1 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 26 aprilie 1996).

38. Aplicând aceste considerente în cauza de faţă, Curtea constată că este în afara oricărui argument juridic raţional şi rezonabil ca o persoană care posedă permis de conducere, acordat pentru altă categorie decât tractoarele agricole sau forestiere, şi care conduce un asemenea vehicul pe drumurile publice să poate avea calitatea de subiect activ al infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal, în timp ce o persoană care nu deţine deloc permis de conducere şi care conduce pe drumurile publice un tractor agricol sau forestier să nu fie sancţionată penal. Nimic nu justifică apariţia unei diferenţieri între cele două categorii şi aplicarea unui tratament privilegiat în cazul persoanelor care nu deţin permis de conducere. Tocmai de aceea, soluţia pentru îndepărtarea stării de neconstituţionalitate rezultată din aplicarea unui tratament juridic distinct între cele două categorii nu poate fi decât constatarea existenţei unei inegalităţi, contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie.

39. Pe cale de consecinţă, Curtea constată că deficienţa de reglementare, cuprinsă în art. 335 alin. (1) din Codul penal, generează o stare de neconstituţionalitate, în raport cu art. 1 alin. (3) şi (5), art. 16 şi art. 22 din Legea fundamentală, urmând să admită excepţia de neconstituţionalitate sub acest aspect.

40. Având în vedere prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie, Curtea precizează faptul că revine legiuitorului obligaţia să pună de acord cu Legea fundamentală şi cu prezenta decizie soluţia legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) din Codul penal, care nu incriminează fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

41. În ceea ce priveşte invocarea în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor constituţionale ale art. 53, Curtea constată că acestea nu au incidenţă în cauză, deoarece prin prevederile legale criticate în cauza de faţă nu s-a legiferat în sensul restrângerii exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale.

42. În final, referitor la invocarea dispoziţiilor art. 124 privind înfăptuirea justiţiei şi art. 131 privind rolul Ministerului Public, Curtea constată că acestea nu au relevanţă pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

43. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de reprezentantul Ministerului Public în Dosarul nr. 2.360/312/2015 (405/2016) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) din Codul penal, care nu incriminează fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere, este neconstituţională.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe judecătoreşti şi constată că prevederile art. 6 pct. 6 teza a două din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 4 aprilie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu-Marin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 „Asistenţă tehnică” descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 220.493 din 30.05.2017, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,

în baza prevederilor:

- art. 65 şi 66 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;

- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 „Asistenţă tehnică” descrisă în capitolul 15,6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 şi 36 bis din 19 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 182.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”; Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.309/2016 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 30 august 2016.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 22 iunie 2017.

Art. 4. - Departamentul pentru Controlul Exporturilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune Directiva (UE) 2017/433 a Comisiei din 7 martie 2017 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte lista produselor din domeniul apărării, publicată În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L70/1 din 15 martie 2017.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 826.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 

Nota 1 Termenii între ghilimele duble („“) sunt termeni definiţi. Consultaţi „Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta listă”anexate la prezenta listă.

Nota 2 în anumite cazuri, substanţele chimice sunt prezentate după denumire şi număr CAS. Lista se aplică substanţelor chimice cu aceeaşi formulă structurală (inclusiv hidraţii) indiferent de denumire sau număr CAS. Numerele CAS sunt prezentate pentru a facilita identificarea unei anumite substanţe chimice sau a unui anumit amestec, indiferent de nomenclatură. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca unic mijloc de identificare deoarece unele forme ale substanţelor chimice cuprinse în listă au numere CAS diferite, iar amestecurile conţinând substanţe chimice cuprinse în listă pot avea, de asemenea, numere CAS diferite.

ML 1. Arme cu ţeavă lisă cu un calibru mai mic de 20 mm, alte arme de foc şi arme automate cu un calibru mat mic sau egal cu 12,7 mm (calibru 0,50 inchi) şi accesorii, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

Notă ML 1. nu se aplică următoarelor:

a. arme de foc special concepute pentru tragere cu muniţie inertă de instrucţie şi care nu au capacitatea de a descărca un proiecţii;

b. arme de foc special concepute pentru a lansa proiectile captive, care nu au încărcături explozive puternice sau legătură de comunicaţie, la o distanţă da 500 m sau mai mică;

c. arme care folosesc muniţie încasetată cu percutare excentrică şi care nu sunt de tip numai cu tragere automată;

d. „arme de foc dezactivate”,

a. Puşti şi arme combinate, arme de mână, mitraliere, pistoale mitralieră, arme cu descărcare simultană sau secvenţială din mai multe ţevi;

Notă ML 1.a. nu se aplică următoarelor

a. puşti şi arme combinate fabricate înainte de anul 1938;

b. reproduceri de puşti şi arme combinate ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c. arme de mână, arme cu descărcare simultană sau secvenţială din mai multe ţevi şi mitraliere fabricate înainte de anul 1890 şi reproducerile acestora;

d. puşti şi arme de mână, special concepute să descarce un proiectil inert prin utilizare de aer comprimat sau CO2.

b. Arme cu ţeavă lisă, după cum urmează:

1. arme cu ţeavă lisă special concepute pentru utilizări militare;

2. alte arme cu ţeavă lisă, după cum urmează:

a. de tip complet automat;

b. de tip semiautomat sau cu dispozitiv pneumatic de armare;

Notă ML 1.b.2. nu se aplică armelor special concepute să descarce un proiectil inert prin utilizare de aer comprimat sau CO2.

Notă ML 1.b. nu se aplică următoarelor:

a. arme cu ţeavă lisă fabricate înainte de anul 1938;

b. reproduceri de arme cu ţeavă lisă ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c. arme cu ţeavă lisă utilizate pentru activităţi de vânătoare sau sportive. Aceste arme nu trebuie să fie special concepute pentru utilizări militare sau de tip numai cu tragere automată;

d. arme cu ţeavă lisă special concepute pentru oricare dintre următoarele:

1. sacrificarea animalelor domestice;

2. tranchilizarea animalelor;

3. testarea seismică;

4. tragerea cu proiectile industriale; sau

5. neutralizarea dispozitivelor explozive de fabricaţie artizanală (IEDs).

N.B. Pentru dispozitivele disruptive. a se vedea ML 4. şi rubrica 1A006 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

c. Arme care folosesc muniţie fără tub cartuş;

d. Magazii detaşabile de cartuşe, amortizoare de zgomot sau surdine, monturi speciale pentru arme, dispozitive optice de ochire pentru arme şi ascunzătoare de flacără pentru armele specificate la ML 1.a., ML 1.b. sau ML 1.C.

Notă ML 1.d. nu se aplică dispozitivelor optice de ochire pentru arme fără procesarea electronică a imaginii, cu mărire 9x sau mai mică. atunci când nu sunt special concepute sau modificate pentru utilizări militare sau când nu încorporează reticule special concepute pentru utilizări militare.

 

ML 2. Arme cu ţeavă lisă cu un calibru de 20 mm sau mai mare, alte arme sau armament cu un calibru mai mare de 12,7 mm (calibru 0,50 inchi), lansatoare şi accesorii, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Mitraliere, obuziere, tunuri, mortiere, arme antitanc, lansatoare de proiectile, aruncătoare militare de flăcări, puşti, arme fără recul, arme cu ţeavă lisă şi dispozitive de reducere a semnăturii pentru acestea;

Nota 1 ML 2.a. include injectoarele, dispozitivele de măsurare, rezervoarele de stocare, precum şi alte componente special concepute pentru a fi utilizate cu încărcături lichide de propulsie pentru oricare dintre echipamentele specificate la ML 2.a.

Nota 2 ML 2.a. nu se aplică următoarelor tipuri de arme:

a. puşti, arme cu ţeavă lisă şi arme combinate fabricate înainte de anul 1938;

b. reproduceri de puşti, arme cu ţeavă lisă şi arme combinate ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c. mitraliere, obuziere, tunuri şi mortiere fabricate înainte de anul 1890;

d. arme cu ţeavă lisă utilizate pentru activităţi de vânătoare sau sportive. Aceste arme nu trebuie să fie special concepute pentru utilizări militare sau de tip numai cu tragere automată;

e. arme cu ţeavă lisă special concepute pentru oricare dintre următoarele:

1. sacrificarea animalelor domestice;

2. tranchilizarea animalelor;

3. testarea seismică;

4. tragerea cu proiectile industriale; şan

5. neutralizarea dispozitivelor explozive de fabricaţie artizanală (IEDs);

N.B. Pentru dispozitivele disruptive, a se vedea ML 4. şi rubrica 1A006 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

f. lansatoare portabile de proiectile special concepute pentru a lansa proiectile captive, care nu au încărcături explozive puternice sau legătură de comunicaţie, la o distanţă de 500 m sau mai mică.

b. Lansatoare sau generatoare fumigene, de gaz şi pirotehnice, special concepute sau modificate pentru utilizări militare;

Notă ML 2.b. nu se aplică pistoalelor de semnalizare.

c. Dispozitive de ochire pentru arme şi suporturi pentru dispozitive de ochire pentru arme, având toate caracteristicile următoare:

1. special concepute pentru utilizări militare; şi

2. special concepute pentru armele specificate la ML 2.a.;

d. Monturi şi magazii detaşabile de cartuşe special concepute pentru armele specificate la ML 2.a.


            ML 3. Muniţii şi dispozitive de reglare a focosului, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Muniţie pentru armele specificate la ML 1., ML 2. sau ML 12.;

b. Dispozitive de reglare a focosului special concepute pentru muniţia specificată la ML 3.a.

Nota 1 Componentele special concepute specificate la ML 3. includ:

a. componente fabricate din metal sau din mase plastice, cum ar fi: capse, tuburi cartuş, benzi pentru cartuşe, tamburi rotativi şi repere metalice ale muniţiei;

b. dispozitive de siguranţă şi armare, focoase, senzori şi dispozitive de iniţiere a exploziei;

c. surse de putere capabile să furnizeze energie înaltă pentru o singură întrebuinţare;

d. tuburi combustibile pentru încărcături de azvârlire;

e. submuniţii incluzând grenade., mine şi proiectile dirijate pe porţiunea finală a traiectoriei.

Nota 2 ML 3.a, nu se aplică următoarelor:

a) muniţiei sertizate fără proiectil (blank star);

b) muniţiei inerte de instrucţie cu tubul cartuş perforat;

c) altor tipuri de muniţie oarbă sau inertă de instrucţie, care nu includ componente concepute pentru muniţia de război; sau

d. componentelor concepute special pentru muniţia oarbă sau inertă de instrucţie, specificată în prezenta notă 2.a., b. sau c.

Nota 3 ML 3.a. nu se aplică cartuşelor special concepute pentru oricare dintre următoarele scopuri:

a. semnalizare;

b. alungarea păsărilor; sau

c. aprinderea gazelor la puţurile petroliere.

ML 4. Bombe, torpile, rachete nedirijate, rachete dirijate, alte dispozitive şi încărcături explozive şi echipamente şi accesorii conexe, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

N. B. 1 Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML 11.

N.B. 2 Pentru sistemele de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS), a se vedea ML 4.c.

a. Bombe, torpile, grenade, încărcături fumigene, rachete nedirijate, mine, rachete dirijate, încărcături explozive de adâncime, încărcături de distrugere, dispozitive şi seturi pentru încărcături de distrugere, dispozitive cu „încărcături pirotehnice”, cartuşe şi simulatoare (adică echipamente de simulare a caracteristicilor oricăruia dintre aceste produse), special concepute pentru utilizări militare;

Notă ML 4.a. include:

a. grenade fumigene, bombe exploziv-incendiare, bombe incendiare şi dispozitive explozive:

b. ajutaje pentru rachete dirijate şi vârfuri pentru mijloace de transport la ţintă cu reintrare în atmosferă.

b. Echipamente având toate caracteristicile următoare:

1. special concepute pentru utilizări militare; si

2. special concepute pentru «activităţi» legate de oricare dintre următoarele:

a. elementele specificate la ML 4.a.; sau

b. dispozitivele explozive de fabricaţie artizanală (IEDs);

Notă tehnică

În sensul ML 4.b.2., termenul«activităţi» se referă la mânuire, lansare, calibrare, control, descărcare, detonare, activare, furnizarea energiei necesare pentru o singură întrebuinţare, simularea unor ţinte, bruiere, dragare, detectare sau distrugere.

Nota 1 ML 4.b. include:

a. echipamente mobile de lichefiere a gazului capabile să producă o cantitate mai mare sau egală cu 1.000 kg de gaz lichefiat pe zi;

b. cabluri electrice conductoare flotante destinate dragării minelor magnetice.

Nota 2 ML 4.b. nu se aplică dispozitivelor portabile (ţinute în mână), limitate prin concepţie numai la detectarea obiectelor metalice şi care nu au capacitatea de a face diferenţierea între mine şi alte obiecte metalice.

c. Sisteme de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS).

Notă ML 4.c. nu se aplică sistemelor de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS) având toate caracteristicile următoare:

a. oricare dintre următorii senzori de avertizare antirachetă:

1. senzori pasivi cu răspuns de vârf cuprins între 100 şi 400 nm; sau

2. senzori activi cu impuls Doppler de avertizare antirachetă;

b. sisteme lansatoare de dipoli;

c. capcane termice cu funcţionare în spectrul vizibil şi infraroşu pentru devierea rachetelor sol-aer de pe traiectorie; şi

d. sunt instalate pe o „aeronavă civilă^şi au toate caracteristicile următoare:

1. AMPS este operabil numai pe „aeronava civilă” pe care acesta este instalat şi pentru care s-a emis oricare dintre următoarele autorizaţii:

a. un certificat de tip civil emis de autorităţile aeronautice civile dintr-unul sau mai multe state membre ale UE sau state participante la Aranjamentul de la Wassenaar, şan

b. un document echivalent recunoscut de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO);

2. AMPS foloseşte măsuri de protecţie pentru a preveni accesul neautorizat la „software”; şi

3. AMPS încorporează un mecanism activ care împiedică sistemul să funcţioneze atunci când este înlăturat din „aeronava civilă”pe care a fost instalat

 

ML 5. Sisteme de conducere a focului şi echipamente şi sisteme aferente de alertare şi avertizare, echipamente de testare, reglare şi contraacţiune, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a. Dispozitive de ochire pentru arme, calculatoare de tragere, echipamente de dispunere în poziţie de tragere pentru tunuri şi sisteme de control al armamentului;

b. Sisteme de descoperire, marcare, telemetrare, supraveghere sau urmărire a ţintelor; echipamente de descoperire, prelucrare a datelor, recunoaştere sau identificare; echipamente de Integrare a senzorilor;

c. Echipamente de contraacţiune pentru produsele specificate la ML 5.a. sau ML 5.b.;

Notă în sensul ML. 5.c., echipamentele de contraacţiune includ echipamentele de detectare.

d. Echipamente de testare sau reglare pe câmpul de luptă, special concepute pentru produsele specificate la ML 5.a., ML 5.b. sau ML 5.c.

 

ML 6. Vehicule terestre şi componente pentru acestea, după cum urmează:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML 11.

a. Vehicule terestre şi componente pentru acestea, special concepute sau modificate pentru utilizări militare;

Notă tehnică

La ML 6.a. termenul vehicule terestre include remorcile.

b. Alte vehicule terestre şi componente pentru acestea, după cum urmează:

1. Vehicule având toate caracteristicile următoare:

a. realizate sau prevăzute cu materiale sau componente pentru a asigura o protecţie balistică de nivel III (potrivit NU 0108.01, septembrie 1985, sau standard naţional comparabil) sau mai bună;

b. o transmisie pentru a furniza tracţiune roţilor din faţă şi celor din spate simultan, inclusiv vehiculele care au roţi suplimentare pentru susţinerea încărcăturii, fie că sunt puse în mişcare, fie că nu;

c. masa totală maximă autorizată (GVWR) mai mare de 4 500 kg; şi

d. concepute sau modificate pentru utilizare pe drumuri neamenajate;

2. Componente având toate caracteristicile următoare:

a. special concepute pentru vehiculele specificate la ML 6.b.1.; şi

b. asigură o protecţie balistică de nivel III (potrivit NU 0108.01, septembrie 1985, sau standard naţional comparabil) sau mai bună.

N.B. A se vedea şi ML 13.a.

Nota 1 ML 6.a, include:

a. tancuri şi alte vehicule militare înarmate şi vehicule militare amenajate cu suporturi pentru montarea armamentului sau echipament pentru plantarea minelor ori lansarea muniţiei specificate la ML 4.;

b. vehicule blindate/

c. vehicule amfibii şi vehicule ce pot traversa vaduri adânci;

d. vehicule de recuperare şi vehicule pentru remorcare sau pentru transport muniţie sau sisteme de arme şi echipamente aferente pentru manipularea încărcăturii.

Nota 2 Modificarea unui vehicul terestru pentru utilizări militare specificate la ML 6.a. presupune o schimbare structurală, electrică sau mecanică, care cuprinde una sau mai multe componente special concepute pentru utilizări militare. Asemenea componente includ:

a. anvelope special concepute pentru a asigura protecţia la penetrarea glonţului;

b. protecţia prin blindaj a părţilor vitale (de exemplu, rezervoare de combustibil sau cabina şoferului);

c. Întărituri speciale sau suporturi pentru montarea armelor;

d. iluminare mascată.

Nota 3 ML 6. nu se aplică vehiculelor civile concepute sau modificate pentru a transporta bani sau valori.

Nota 4 ML 6. nu se aplică vehiculelor care întrunesc toate caracteristicile următoare:

a. au fost fabricate înainte de anul 1946;

b. nu conţin produse specificate în prezenta listă şi fabricate după anul 1945, cu excepţia reproducerilor de componente sau accesorii originale pentru vehicul; şi

c. nu încorporează arme specificate în ML 1., ML 2. sau ML 4. cu excepţia cazului în care nu sunt funcţionale şi nu au capacitatea de a descărca un proiecţii.

 

ML 7. Agenţi toxici chimici sau biologici, „agenţi pentru combaterea dezordinii publice”, materiale radioactive, echipamente, componente şi materiale aferente, după cum urmează:

a. Agenţi biologici sau materiale radioactive, „adaptate pentru utilizare în război” în vederea producerii de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, degradării echipamentelor ori distrugerii recoltelor sau mediului;

b. Agenţi chimici de război (CW), incluzând:

1. agenţi CW toxici neuroparalitici:

a. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fluorofosfonaţi de O-alchil (≤ C10, inclusiv cicloalchil), cum ar li:

sarin (GB): metilfluorofosfonat de O-izopropil (CAS 107-44-8); şi

soman (GD): metilfluorofosfonat de O-pinacolil (CAS 96-64-0);

b. N,N-dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) amidocianofosfaţi de O-alchil ( C10, inclusiv cicloalchil), cum ar fi:

tabun(GA): N, N-dimetilamidocianofosfat de O-etil (CAS 77-81-6);

c. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) tiofosfonaţi de O-alchil (H sau C 10, inclusiv cicloalchil) S-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil)amino)etil] şi sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare, cum ar fi:

VX: metiltiofosfonat de O-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil] (CAS 50782-69-9):

2 agenţi CW vezicanţi:

a. iperite cu sulf, cum ar fi:

1 2-cloroetil-dorometil-sulfură (CAS 2625-76-5);

2. bis(2-cloroetil)-sulfură (CAS 505-60-2);

3. bis(2-cloroetiltio)-metan (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis(2-cloroetiltio)-etan (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis(2-cloroetiltio)-n-propan (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis(2-cloroetiltio)-n-butan (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis(2-cloroetiltio)-n-pentan (CAS 142868-94-8);

8. bis (2-cloroetiltiometil)-eter (CAS 63918-90-1);

9. bis (2-cloroetiltioetil)-eter (CAS 63918-89-8);

b. lewisite, cum ar fi:

1. 2-clorovinildicloroarsină (CAS 541-25-3);

2. tris (2-clorovinil) arsină (CAS 40334-70-1);

3. bis (2-clorovinil) cloroarsină (CAS 40334-69-8);

c. iperite cu azot, cum ar fi:

1. HN1: bis (2-cloroetil) etilamină (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-cloroetil) metilamină (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris (2-cloroetil) amină (CAS 555-77-1);

3. substanţe toxice incapacitante, cum ar fi;

benzilat de 3-chinuclidinil (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. substanţe toxice defoliante, cum ar fi:

a. 2-cloro-4-fluoro-fenoxiacetat de butii (LNF);

b. acid 2,4,5-triclorofenoxiacetic (CAS 93-76-5) în amestec cu acid 2,4-diclorofenoxiacetic (CAS 94-75-7) [agent Orange (CAS 39277-47-9)];

c. Precursori pentru arme chimice binare şi precursori de bază, după cum urmează:

1. difluoruri alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfonice, cum ar fi:

DF: difluorură metilfosfonică (CAS 676-99-3);

2. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfoniţi de O-alchil (H sau < C10, inclusiv cicloalchil)-0-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil)amino)etil] şi sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare, cum ar fi:

QL: metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino)etil] (CAS 57856-11-8);

3. clorosarin: metilclorofosfonat de O-izopropil (CAS 1445-76-7);

4. clorosoman: metilclorofosfonat de O-pinacolil (CAS 7040-57-5);

d. „Agenţi pentru combaterea dezordinii publice”, constituenţii chimici activi şi combinaţiile acestora, incluzând:

1. α-brombenzenacetonitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (O-clorobenzilidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-dor-1- feniletanonă, clorură de fenilacil (ω-cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-clor-5,10 clorură de dihidrofenarsazină, adamsită, (DM), (CAS 578-94-9);

6. N- nonanoilmorfolină, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1 ML 7.d. nu se aplică „agenţilor pentru combaterea dezordinii publice în ambalaj individual, destinaţi autoapărării.

Nota 2 ML 7.d. nu se aplică constituenţilor chimici activi şi combinaţiilor acestora identificaţi şi ambalaţi pentru industria alimentară sau pentru scopuri medicale.

e. Echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare, concepute ori modificate pentru răspândirea oricăruia dintre următoarele, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. materiale sau agenţi specificaţi la ML 7.a., ML 7.b. sau ML 7.d.; sau

2. agenţi chimici de război (CW) obţinuţi din precursori specificaţi la ML 7.c.;

f. Echipamente de protecţie şi decontaminare, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, componente şi amestecuri chimice, după cum urmează:

1. echipamente concepute sau modificate pentru apărarea împotriva materialelor specificate la ML 7.a., ML 7.b. sau ML 7.d., precum şi componente special concepute pentru acestea;

2. echipamente concepute sau modificate pentru decontaminarea obiectelor contaminate cu materialele specificate la ML 7.a. sau ML 7.b., precum şi componente special concepute pentru acestea;

3. amestecuri chimice special realizate sau dezvoltate pentru decontaminarea obiectelor contaminate cu materialele specificate la ML 7.a. sau ML 7.b.;

Notă ML 7.f.1. include:

a. unităţi de aer condiţionat special concepute sau modificate pentru filtrare nucleară, biologică ori chimică;

b. îmbrăcăminte de protecţie.

N.B. Pentru măştile de gaze civile şi echipamentul de protecţie şi decontaminare, a se vedea, de asemenea, rubrica 1A004 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

g. Echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare, concepute sau modificate pentru detecţia ori identificarea materialelor specificate la ML 7.a., ML 7.b. sau ML 7.d., precum şi componente special concepute pentru acestea;

Notă ML 7.g. nu se aplică dozimetrelor individuale de monitorizare a radiaţiilor.

N.B. A se vedea, de asemenea, rubrica 1A004 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

h. „Biopolimeri” special concepuţi sau prelucraţi pentru detecţia ori identificarea agenţilor chimici de război (CW) specificaţi la ML 7.b. şi culturi de celule specifice folosite pentru producerea lor;

i. „Biocatalizatori” pentru decontaminarea sau degradarea agenţilor chimici de război (CW) şi sisteme biologice pentru acestea, după cum urmează:

1. „biocatalizatori” special concepuţi pentru decontaminarea sau degradarea agenţilor chimici de război (CW) specificaţi la ML 7.b, şi care rezultă prin selecţie dirijată în laborator ori prin manipulare genetică a sistemelor biologice;

2. sisteme biologice conţinând informaţie genetică specifică producţiei de „biocatalizatori” specificaţi la ML 7.i.1 după cum urmează:

a. „vectori de expresie”;

b. virusuri;

c. culturi de celule.

Nota 1 ML 7.b. şi ML 7.d. nu se aplică următoarelor:

a. clorcian (CAS 506-77-4). A se vedea rubrica 1C450.a.5 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE;

b. acid cianhidric (CAS 74-90-8);

c. clor (CAS 7782-50-5);

d. clorură de carbonil (fosgen) (CAS 75-44-5). A se vedea rubrica 1C450.a.4 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE;

e. difosgen (triclormetil-cloroformiat) (CAS 503-38-8);

f. neutilizat din 2004;

g. bromură de xilil, orto: (CAS 89-92-5), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h. bromură de benzil (CAS 100-39-0);

/. iodură de benzil (CAS 620-05-3);

j. bromacetonă (CAS 598-31-2);

k. bromcian (CAS 506-68-3);

l. bromometiletilcetonă (CAS 816-40-0);

m. cloracetonă (CAS 78-95-5);

n. iodacetat de etil (CAS 623-48-3);

o. iodacetonă (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrină (CAS 76-06-2). A se vedea rubrica 1C450.a.7 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

Nota 2 Culturile de celule şi sistemele biologice specificate la ML 7.h. şi ML 7.I.2. sunt exclusive, iar aceste subarticole nu se aplică celulelor sau sistemelor biologice pentru scopuri civile cum ar fi: agricol, farmaceutic, medical, veterinar, protecţia mediului, tratarea deşeurilor sau în industria alimentară.

 

ML 8. „Materiale energetice” şi substanţele aferente, după cum urmează:

N.B.1. A se vedea, de asemenea, rubrica 1C011 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

N.B.2. Pentru încărcături şi dispozitive, a se vedea ML 4. şi rubrica 1A008 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE

Note tehnice

1. În sensul ML 8., cu excepţia ML 8.C.11. sau ML 8.C.12, «amestec» se referă la un compus format din două sau mai multe substanţe dintre care cel puţin una să fie cuprinsă în subarticolele din ML 8.

2. Orice substanţă cuprinsă în ML 8. face obiectul acestei liste, chiar şi atunci când este utilizată într-un alt domeniu decât cel indicat (de exemplu, TAGN este utilizat în mod predominant ca exploziv, dar poate fi utilizat de asemenea drept combustibil sau oxidant).

3. În sensul ML 8., dimensiunea particulei este diametrul mediu al particulei raportat la greutate sau la volum. În eşantionarea şi determinarea dimensiunii particulei vor fi utilizate standarde internaţionale sau standarde naţionale echivalente.

a. „Explozivi”, după cum urmează. şi «(amestecurile» acestora:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan sau 7- amino- 4,6- dinitrobenzofurazan - 1- oxid) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP [perclorat de cis-bis(5-nitrotetrazolat) tetra amino-cobalt (III)] (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan sau 5,7- diamino-4,6- dinitrobenzofurazan -1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW sau hexanitrohexaazaizowurtzitan) (CAS 135285-90-4); clatraţi ai CL-20 (a se vedea, de asemenea, ML 8.g,3, şi ML 8.g.4. pentru „precursorii” acestuia);

5. CP (perclorat de 2-(5-cîantetrazoiat) penta-amino cobalt III) (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilenăl FOX 7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazină);

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’-hexanitrobifenil sau dipicridamidă) (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DÎNGU sau dinitroglicoluril) (CAS 55510-04-8);

12. furazani, după cum urmează:

a. DAAOF (DAAF, DAAFox, sau diaminoazoxifurazan);

b. DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13. HMX şi derivaţi (a se vedea, de asemenea, ML 8.g.5. pentru „precursorii” săi), după cum urmează:

a. HMX (ciclotetrametilentetranitramină; octahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazină; 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclooctan; octogen sau homociclonit) (CAS 2691-41-0);

b. analogi difluoroaminaţi ai HMX;

c. K-55 [2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraaza-biciclo (3,3,0)-octanona-3; tetranitrosemiglicouril sau keto-biciclic HMX] (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16. imidazoli, după cum urmează:

a. BNNII (octahidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazol);

b. DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazoio)-2,4-dinitroimidazol);

e PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazol);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilen hidrazină);

18. NTO ( ONTA sau 3-nitro-1,2,4-triazol-5-onă) (CAS 932-64-9);

19. polinitrocubani cu mai mult de patru grupe nitro;

20. PYX ( 2,6-bis(picrilamino)-3,5-dinitropiridină) (CAS 38082-89-2);

21. RDX şi derivaţi, după cum urmează:

a. RDX (ciclotrimetilentrinitramină, ciclonit, T4, hexahidro-1 r3,5-trinitro-1,3,5-triazină; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciclohexan; hexogen sau hexogene) (CAS 121-82-4);

b. Keto-RDX (K-6 sau 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciclohexanonă) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (triaminoguanidină nitrat) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (a se vedea, de asemenea, ML 8.g.7. pentru „precursorii” săi);

24. TEDDZ(3,3,7,7-tetrabis(difluoroamino)octahidro-1,5-dinitro-l ,5-diazocină);

25. tetrazoli, după cum urmează:

a. NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26. tetril (trinitrofenilmetilnitramină) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalină) (CAS 135877-16-6) (a se vedea, de asemenea, ML 8.g.6. pentru „precursorii” săi);

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidină) (CAS 97645-24-4) (a se vedea, de asemenea, ML 8.g.2. pentru „precursorii” săi);

29. TNGU (SORGUYL sau tetranitroglicoluril) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazină) (CAS 229176-04-9);

31. triazine, după cum urmează:

a. DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazină) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT(2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazină) (CAS 130400-13-4);

32. triazoli, după cum urmează:

a. 5-azido-2-nitrotriazol;

b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramidă) (CAS 1614-08-0);

c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d. BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amină);

e. DBT (3,3’-dinitio-5,5-bi-l ,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g. neutilizat din 2010;

h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-3,5-dinitrotriazol);

i. PDNT (1 -picril-3,5-dinitrotriazol);

j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. explozivi care nu sunt cuprinşi în altă parte în ML 8.a. şi care au oricare dintre următoarele:

a. o viteză de detonaţie mai mare de 8.700 m/s la densitatea maximă sau

b. o presiune de detonaţie mai mare de 34 Gpa (340 kbar);

34. neutilizat din 2013

35. ONAN (2,4-dinitroanisol) (CAS 119-27-7);

36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitan);

37. GUDN (dinitramidă guanylurea) FOX-12 (CAS 217464-38-5);

38. tetrazine, după cum urmează:

a. BTAT (bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diaminotetrazină);

b. LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazino-l,4-dioxid);

39. materiale ionice energetice al căror punct de topire se situează între 343K (70 °C) şi 373K (100 °C) şi cu o viteză de detonaţie mai mare de 6.800 m/s sau cu o presiune de detonaţie mai mare de 18 GPa (180 kbar);

40. BTNEN [bis (2,2,2-trinitroetil) nitramină] (CAS 19836 - 28-3);

Notă ML 8.a. include «co-cristale explozive».

Notă tehnică

Un «co-cristal exploziv» este un material solid care constă într-o dispunere tridimensională ordonată a două sau mai multe molecule explozive, dintre care cel puţin una este specificată la ML 8.a.

b. „încărcături de propulsie”, după cum urmează:

1. orice „încărcătură de propulsie” solidă cu un impuls specific teoretic (în condiţii standard) mai mare de:

a. 240 de secunde pentru „încărcătură de propulsie” nemetalică nehalogenată;

b. 250 de secunde pentru „încărcătură de propulsie” nemetalică halogenată; sau

c. 260 de secunde pentru „încărcătură de propulsie” metalică;

2. neutilizat din 2013;

3. „încărcături de propulsie” având o forţă mai mare de 1.200 kJ/kg;

4. „încărcături de propulsie” care pot realiza o viteză de ardere în regim staţionar mai mare de 38 mm/s în condiţii standard de presiune de 6,89 MPa (68,9 bar) şi temperatură de 294 K (21 °C);

5. „încărcături de propulsie” cu bază dublă, reprezentate de elastomer modificat şi turnat (EMCOB) cu o alungire mai mare de 5% la efortul maxim şi la temperatura de 233 K (-40 °C);

6. orice „încărcătură de propulsie” conţinând substanţele specificate la ML 8.a.;

7. „încărcături de propulsie”, care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă, special concepute pentru utilizări militare;

c. „încărcături pirotehnice”, carburanţi şi substanţe aferente, după cum urmează, precum şi «amestecurile» acestora:

1. carburanţi de „aeronave” special realizaţi pentru scopuri militare;

Notă Carburanţii de „aeronave” specificaţi la ML 8.c. 1. sunt produse finite, şi nu constituenţii acestora.

2. alan (hidrură de aluminiu) (CAS 7784-21-6);

3. carborani; decaboran (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 şi 18433-84-6) şi derivaţii acestora;

4. hidrazină şi derivaţi, după cum urmează (a se vedea, de asemenea, ML 8.d.8. şi ML 8.d.9. pentru derivaţii oxidanţi ai hidrazinei):

a. hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentraţia de 70% sau mai mare;

b. monometilhidrazină (CAS 60-34-4);

c. dimetilhidrazină simetrică (CAS 540-73-8);

d. dimetilhidrazină nesimetrică (CAS 57-14-7);

Notă ML 8.c.4.a. nu se aplică «amestecurilor» de hidrazină special realizate pentru controlul coroziunii.

5. carburanţi metalici, «amestecuri» de carburanţi sau «amestecuri» „pirotehnice”, cu particule de formă sferică, atomizate, sferoidale, fulgi sau pulbere, fabricate din materiale care conţin 99% sau mai mult din oricare dintre următoarele:

a. metale după cum urmează, precum şi «amestecuri» ale acestora:

1. beriliu (CAS 7440-41-7) cu mărimea particulelor mai mică de 60 μm;

2. pulbere de fier (CAS 7439-89-6) cu mărimea particulelor de 3 μm sau mai mică, obţinută prin reducerea oxidului de fier cu hidrogen;

b. «amestecuri» care conţin oricare dintre următoarele:

1. zirconiu (CAS 7440-67-7), magneziu (CAS 7439-95-4) sau aliaje ale acestora cu mărimea particulelor mai mică de 60 Im; sau

2. carburanţi cu bor (CAS 7440-42-8) sau cu carbură de bor (CAS 12069-32-8) cu puritatea de 85% ori mai mare şi mărimea particulelor mai mică de 60 μm;

Nota 1 ML 8.C.5. se aplică „explozivilor” şi carburanţilor chiar dacă metalele sau aliajele sunt încapsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

Nota 2 ML 8.c.5.b. se aplică carburanţilor metalici sub formă de particule numai atunci când sunt amestecaţi cu alte substanţe pentru a forma un «amestec» realizat pentru scopuri militare cum ar fi reziduurile de la „încărcături de propulsie”  lichide, „încărcături de propulsie” solide sau «amestecuri» „pirotehnice”.

Nota 3 ML 8.c.5.b.2. nu se aplică borului şi carburii de bor îmbogăţite cu bor-10 (20% sau mai mult din conţinutul total de bor-10).

6. materiale militare, conţinând gelifianţi pentru combustibili pe bază de hidrocarburi, special realizate pentru utilizare la muniţiile incendiare sau la aruncătoarele de flăcări, cum ar fi săruri metalice ale acizilor stearic [de exemplu, octal (CAS 637-12-7)] sau palmitic;

7. amestecuri de percloraţi, cloraţi şi cromaţi cu pulberi metalice sau alţi componenţi combustibili cu energie înaltă;

8. pulbere sferică sau sferoidală de aluminiu (CAS 7429-90-5) cu mărimea particulelor de 60 μm sau mai mică şi fabricată din material cu un conţinut în aluminiu de 99% sau mai mare;

9. subhidrură de titan (TiHn) cu echivalent stoichiometric n = 0,65 - 1,68;

10. combustibili lichizi cu o mare densitate de energie care nu figurează în ML 8.C.1 „ după cum urmează:

a. combustibili micşti, care încorporează atât combustibili solizi, cât şi combustibili lichizi (de exemplu, pasta de bor), cu o densitate de energie bazată pe masă de40MJ/kg sau mai mare;

b. alţi combustibili cu o mare densitate de energie şi aditivi pentru combustibili (de exemplu, cubanul, soluţii ionice, JP-7, JP-10), cu o densitate de energie bazată pe volum de 37,5 GJ/m3 sau mai mare, măsurată la 293K (20°C) şi la o presiune de o atmosferă (101,325 kPa);

Notă ML 8.c.10.b. nu se aplică JP-4, JP-8, combustibililor fosili rafinaţi şi biocombustibililor, sau combustibililor pentru motoare certificaţi pentru utilizare în aviaţia civilă.

11. materiale „pirotehnice” şi piroforice, după cum urmează:

a. materiale „pirotehnice” sau piroforice cu formulă specială pentru sporirea sau controlul producţiei de energie radiată în oricare parte a spectrului infraroşu;

b. amestecuri de magneziu, politetrafluoretilenă (PTFE) şi un copolimer de hexafluoropropilen-difluorură de viniliden (de exemplu, MTV);

12. amestecuri de combustibili, amestecuri „pirotehnice” sau „materiale energetice”, nespecificate în altă parte la ML 8., având toate caracteristicile următoare:

a. conţin în proporţie de peste 0,5% particule din oricare dintre următoarele elemente:

1. aluminiu;

2. beriliu;

3. bor;

4. zirconiu;

5. magneziu, sau

6. titan;

b. particule specificate la ML 8.c.12.a. cu o dimensiune mai mică de 200 nm în orice direcţie; şi

c. particule specificate la ML 8.c.12.a. cu un conţinut de metal de 60% sau mai mare;

d. Oxidanţi, după cum urmează, şi «amestecurile» acestora;

1. AND (amoniu dinitramidă sau SR 12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (perclorat de amoniu) (CAS 7790-98-9);

3. compuşi pe bază de fluor şi oricare dintre următoarele elemente:

a. alţi halogeni;

b. oxigen; sau

c. azot;

Nota 1 ML 8.d.3. nu se aplică trifluorurii de clor (CAS 7790-91-2).

Nota 2 ML 8.d.3. nu se aplică trifluorurii de azot (CAS 7783-54-2) în stare gazoasă.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidină) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (hidroxilamoniu nitrat) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (hidroxilamoniu perclorat) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hidraziniu nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8. hidrazină nitrat (CAS 37836-27-4);

9. hidrazină perclorat (CAS 27978-54-7);

10. oxidanţi lichizi compuşi din sau conţinând acid azotic roşu fumans inhibat (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Notă ML 8.d. 10. nu se aplică acidului azotic fumans neinhibat.

e. Adezivi, plastifianţi, monomeri şi polimeri, după cum urmează:

1. AMMO (azidometilmetiloxetan şi polimerii acestuia) (CAS 90683-29-7) (a se vedea, de asemenea, ML 8.g.1. pentru „precursorii” acestuia);

2. BAMO (3,3-bis(azidometil)oxetan şi polimerii acestuia) (CAS 17607-20-4) (a se vedea, de asemenea, ML 8.g.1. pentru „precursorii” acestuia);

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropil) acetal) (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropil) formal) (CAS 5917-61-3);

5. BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (a se vedea, de asemenea, ML 8.g.8. pentru „precursorii” acestuia);

6. monomeri energetici, plastifianţi sau polimeri, special concepuţi pentru utilizări militare şi care conţin oricare dintre următoarele:

a. grupuri nitro;

b. grupuri azido;

c. grupuri nitrat;

d. grupuri nitraza; sau

e. grupuri difluoroamino;

7. FAMAO (3-difiuoroaminometil-3-azidometil oxetan) şi polimerii acestuia;

8. FEFO (bis-(2-f1uoro-2,2-dinitroetil) formal) (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptan-1,7-diol formal);

11. GAP (glicidilazida polimer) (CAS 143178-24-9) şi derivaţii acestuia;

12. HTPB (polibutadienă cu grupe terminale hidroxil) cu o grupă funcţională hidroxil egală sau mai mare de 2,2 şi mai mică sau egală cu 2,4, o valoare hidroxil mai mică de 0,77 meq/g şi o viscozitate la 30°C mai mică de 47 poise (CAS 69102-90-5);

13. poli(epiclorhidrină), cu funcţiuni alcool şi masă moleculară sub 10,000, după cum urmează:

a. poli(epidorhidrindiol);

b. poli(epidorhidrintriol);

14. NENAs (compuşi ai nitratetilnitraminei) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 şi 85954-06-9);

15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrat sau poli(nitratometil oxiran)) (CAS 27814-48-8);

16. poli-NIMMO (polinitratometilmetiloxetan) sau poli-NMMO poli(3-nitratometil-3-metiloxetan) (CAS 84051-81-0);

17. polinitroortocarbonaţi;

18. TVOPA (1,2,3-tri-[1,2-bis (difluoroamino) etoxi]propan sau tri-vinoxi-propan aduct) (CAS 53159-39-0);

19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso- DAMTR);

20. PNO [poli (3-nitrato oxetan)];

f. „Aditivi”, după cum urmează:

1. salicilat bazic de cupru (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA (bis-(2-hidroxietil) glicolamidă) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (butadiennitril oxid);

4. derivaţi de ferocen, după cum urmează:

a. butacen (CAS 125856-62-4);

b. catocen ( 2,2-bis-etilferocenil propan) (CAS 37206-42-1);

c. acizi carboxilici ai ferocenului şi esteri ai acidului ferocen carboxilic;

d. n-butil ferocen (CAS 31904-29-7);

e. alţi aducţi ai derivaţilor polimerici ai ferocenului nespecificaţi în altă parte în Ml8.f.4;

f. etil ferocen (CAS 1273-89-8);

g. propil ferocen;

h. pentil ferocen (CAS 1274-00-6);

i. diciclopentil ferocen;

j. diciclohexil ferocen;

k. dietil ferocen (CAS 1273-97-8);

l. dipropil ferocen;

m. dibutil ferocen (CAS 1274-08-4);

n. dihexil ferocen (CAS 93894-59-8);

o. acetil ferocen (CAS 1271-55-2)71,1’-diacetil ferocen (CAS 1273 94-5);

5. beta rezorcilat de plumb (CAS 20936-32-7);

6. citrat de plumb (CAS 14450-60-3);

7. chelaţi plumb-cupru de beta-rezorcilaţi sau salicilaţi (CAS 68411-07-4);

8. maleat de plumb (CAS 19136-34-6);

9. salicilat de plumb (CAS 15748-73-9);

10. stanat de plumb (CAS 12036-31-6);

11. MAPO (tri-1-(2-metil) aziridinil fosfin oxid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis (2-metil aziridinil) 2-(2-hidroxipropanoxi) propilamino fosfin oxid); şi alţi derivaţi MAPO;

12. metil BAPO (bis (2-metil aziridinil) metilamino fosfin oxid) (CAS 85068-72-0);

13. N-metil-p-nitroanilină (CAS 100-15-2);

14.3- nitrază-1,5-pentan diizocianat (CAS 7406-61-9);

15. agenţi de cuplare organo-metalici, după cum urmează:

a. (dialil) oxi, tri (dioctil) fosfato-titanat de neopentil (CAS 103850-22-2); cunoscut ca titan IV, 2,2[bis 2-propenolat-metil, butanolat, tris (dioctil) fosfat] (CAS 110438-25-0); sau LICA12 (CAS 103850-22-2);

b. titan IV, [ (2-propenolat-1) metil, n-metilpropanolat] butanolat-1, tris (dioctil) pirofosfat sau KR 3538;

c. titan IV, [(2-propenolat-1) metil, n-metilpropanolat] butanolat-1, tris (dioctil) fosfat;

16. policiandifluoraminoetilenoxid;

17. lianţi, după cum urmează:

a. 1,1 R,1 S-trimesoil-tris (2-etilaziridină) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);

b. amide de aziridină polifuncţionale cu bază izoftalică, trimesică, izocianurică sau trimetiladipică şi conţinând de asemenea o grupare 2-metil sau 2-etil aziridinică;

Notă Punctul ML.8.f.17.b. include:

a) 1,1 H-isoftaloil-bis (2-metilaziridină)(HX-752) (CAS 7652-64-4);

b) 2.4,6-tns (2-etil-1-aziridinil)-1.3,5-triazină (HX-374) (CAS 18924-91-9);

c) 1,1’-trimetiladipoil-bis (2-etilaziridină) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

18. propilenimină (2-metilaziridină) (CAS 75-55-8);

19. oxid de fier superfin (Fe203) (CAS 1317-60-8) cu o suprafaţă specifică mai mare de 250 m2/g şi mărimea medie a particulelor de 3,0 nm sau mai mică;

20. TEPAN (tetraetilen pentaamin acrilonitril) (CAS 68412-45-3); poliamine cianoetilate şi sărurile lor;

21. TEPANOL (tetraetilen pentaamin acrilonitril glicidol) (CAS 68412-46-4); poliamine cianoetilate cu aducţi de glicidol şi sărurile lor;

22. TPB (trifenil bismut) (CAS 603-33-8);

23. TEPB (tris (etoxifenil) bismut) (CAS 90591-48-3);

g. „Precursori”, după cum urmează:

N.B. în sensul ML 8.g. trimiterile se referă la „materialele energetice” specificate, fabricate din aceste substanţe.

1. BCMO (3,3-bis (clorometil) oxetan) (CAS 78-71-7) (a se vedea, de asemenea, ML 8.e.1. şi ML 8.e.2.);

2. sare de t-butil-dinitroazetidină (CAS 125735-38-8) (a se vedea, de asemenea, ML 8.a.28.);

3. derivaţi de hexaazaizowurtzitan, inclusiv HBIW (hexabenzilhexaazaizowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (a se vedea, de asemenea, ML 8.a,4.) şi TAIW (tetraacetildibenzilhexaazaizowurtzitan) (CAS 182763-60-6) (a se vedea, de asemenea, ML 8.a.4.);

4. neutilizat din 2013;

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo octan) (CAS 41378-98-7) (a se vedea, de asemenea, ML 8.a.13.);

6. 1,4,5,8-tetraazadecalin (CAS 5409-42-7) (a se vedea, de asemenea, ML 8.a.27.);

7. 1,3,5-triclorbenzen (CAS 108-70-3) (a se vedea, de asemenea, ML 8.a,23,);

8. 1,2,4-trihidroxibutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (a se vedea, de asemenea, ML 8.e.5.);

9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-ciclooctan) (a se vedea, de asemenea, ML 8.a.13.).

Nota 1 ML 8. nu se aplică următoarelor substanţe, în afară de cazul în care acestea intră în compoziţia sau sunt amestecate cu „materialele energeticespecificate la ML 8.a. sau pulberile metalice specificate la ML 8.c.:

a. picrat de amoniu (CAS 131-74-8);

b. pulbere neagră;

c. hexanitrodifenilamină (CAS 131-73-7);

d. difluoramină (CAS 10405-27-3);

e. nitroamidon (CAS 9056-38-6);

f. azotat de potasiu (CAS 7757-79-1);

g. tetranitronaftalină;

h. trinitroanisol;

i. trinitronaftalină;

j. trinitroxilen;

k. N-pirolidonă; 1-metil-2-pirolidonă (CAS 872-50-4);

l. dioctilmaleat (CAS 142-16-5);

m. etilhexilacrilat (CAS 103-11-7);

n. trietilaluminiu (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilaluminiu (TMA) (CAS 75-24-1) şi alţi alchiii şi arili piroforici metalici de litiu, sodiu, magneziu, zinc sau bor;

o. nitroceluloză (CAS 9004-70-0);

p. nitroglicerină (sau gliceroltrinitrat, trinitroglicerină) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r. etilendiamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. pentaeritritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5);

t. azidă de plumb (CAS 13424-46-9), stifnat de plumb normal (CAS 15245-44-0) şi stifnat de plumb bazic (CAS 12403-82-6) şi explozivi primari sau compoziţii de iniţiere conţinând azide sau complecşi de azide;

u. trietilenglicoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v. 2,4,6-trinitrorezorcinol (acid stifnic) (CAS 82-71-3);

w. dietildifenil uree (CAS 85-98-3); dimetildifenil uree (CAS 611-92-7); metiletildifenil uree [centralite];

x. N, N-difenil uree (difenil uree nesimetrică) (CAS 603-54-3);

y. metil-N, N-difenil uree (metil difenil uree nesimetrică) (CAS 13114-72-2);

z. etil-N, N-difenil uree (etil difenil uree nesimetrică) (CAS 64544-71-4);

aa. 2-nitmdifenil amină (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb. 4-nitrodifenil amină (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd. nitroguanidină (CAS 556-88-7) (a se vedea rubrica 1C011.d din Lista de produse cu dublă utilizare a UE).

Nota 2 ML 8. nu se aplică percloratului de amoniu (ML 8.d.2.), NTO (ML 8.a.18.) sau catocenului (ML 8.f.4.b.) care întrunesc toate caracteristicile următoare:

a. au formă şi formulă speciale pentru dispozitivele de producere de gaze pentru utilizări civile;

b. intră în compoziţia sau sunt amestecate cu adezivi sau plastifianţi termorigizi inactivi şi au o masă mai mică de 250 g;

c. conţin maximum 80% perclorat de amoniu (ML 8.d.2.) în masa de material activ;

d. conţin o cantitate mai mică sau egală cu 4 g de NTO (ML 8.a.18); şi

e. conţin o cantitate mai mică sau egală cu 1 g de catocen (ML 8.f.4.b.).

 

ML 9. Nave de război (de suprafaţă sau subacvatice), echipamente navale speciale, accesorii, componente şi alte nave de suprafaţă, după cum urmează:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML 11.

a. Nave şi componente, după cum urmează:

1. nave (de suprafaţă sau subacvatice) special concepute ori modificate pentru utilizări militare, indiferent de gradul lor actual de întreţinere sau de condiţiile de operare şi indiferent dacă au ori nu au sisteme de lansare de arme sau blindaje, precum şi corpurile de nave ori părţile de corpuri pentru astfel de nave şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

2. nave de suprafaţă, altele decât cele specificate la ML 9.a.1., având oricare dintre următoarele, fixate sau integrate în navă:

a. arme automate specificate la ML 1, ori arme specificate la ML 2, ML 4, ML 12 sau ML 19, ori «monturi» sau puncte întărite pentru arme având un calibru de 12,7 mm sau mai mare;

Notă tehnică

«Monturi» se referă la suporturi pentru arme sau la întărituri structurale în scopul instalării de arme,

b. sisteme de conducere a focului specificate la ML 5.;

c. având toate caracteristicile următoare:

1. «protecţie chimică, biologică, radiologică şi nucleară (CBRN)»; şi

2. «sistem de prespălare sau de spălare» conceput pentru scopuri de decontaminare; sau

Note tehnice

1. «Protecţie CBRN» este un spaţiu interior autonom cu caracteristici ca suprapresiune, izolarea sistemului de ventilaţie, deschideri limitate pentru ventilaţie prin filtre CBRN şi puncte limitate de acces pentru personal care sunt prevăzute cu sisteme de blocare a fluxului de aer.

2 «Sistem de prespălare sau spălare» este un sistem de stropire cu apă de mare capabil să ude în mod simultan suprastructura exterioară şi puntea de comandă a unei nave.

d. sisteme active de contramăsuri specificate la ML 4.b., ML 5.C. sau ML 11 .a. şi care au oricare dintre următoarele:

1. «protecţie CBRN»;

2. corpul şi suprastructura special concepute pentru a reduce amprenta radar;

3. dispozitive de reducere a semnăturii termice (de exemplu sistem de răcire a gazelor evacuate), cu excepţia celor special concepute pentru a creşte randamentul instalaţiilor energetice sau pentru a reduce efectele asupra mediului; sau

4. sistem de diminuare a inductanţei magnetice conceput pentru a reduce semnătura magnetică a întregii nave;

b. Motoare şi sisteme de propulsie, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare:

1. motoare diesel special concepute pentru submarine, având toate caracteristicile următoare:

a. putere de 1,12 MW (1.500 CP) sau mai mare; si

b. viteză de rotaţie de 700 rot/min sau mai mare;

2. motoare electrice special concepute pentru submarine, având toate caracteristicile următoare:

a. putere mai mare de 0,75 MW (1.000 CP);

b. schimbare rapidă a sensului de rotaţie;

c. răcire cu lichid; şi

d. total etanşe;

3. motoare diesel nemagnetice, având toate caracteristicile următoare:

a. putere de 37,3 kW (50 CP) sau mai mare; şi

b. conţinut nemagnetic mai mare de 75% din masa totală;

4. sisteme de «propulsie independentă de aer» (AIP), special concepute pentru submarine;

Notă tehnică

«Propulsia independentă de aer»(AIP) permite unui submarin scufundat să îşi folosească sistemul de propulsie, fără a avea acces la oxigenul atmosferic, o perioadă mai lungă decât ar fi permis bateriile. În sensul ML 9.b.4., AIP nu include energia nucleară.

c. Dispozitive de detecţie subacvatică special concepute pentru utilizări militare, sistemele de comandă ale acestora şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

d. Plase antisubmarin şi antitorpilă, special concepute pentru utilizări militare;

e. Neutilizat din 2003;

f. Elemente de trecere prin corpul navei şi conectoare special concepute pentru utilizări militare, care permit legătura cu echipamentele din exteriorul navei şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

Notă ML 9.f. include conectoare pentru nave care sunt de tip mono sau multiconductor, coaxial sau cu ghid de undă şi mijloace de trecere prin corpul navei, ambele având capacitatea de a nu fi afectate de infiltraţiile din exterior şi de a-şi păstra caracteristicile la adâncimi marine de peste 100 m; precum şi conectoare cu fibre optice şi mijloace optice de trecere prin corpul navei a dispozitivelor optice special concepute pentru transmiterea fasciculului „laser”, indiferent de adâncime. ML 9.f. nu se aplică mijloacelor obişnuite de trecere prin corpul navei de tipul arborelui de propulsie şi al tijei de control hidrodinamic.

g. Rulmenţi silenţioşi având oricare dintre următoarele caracteristici, componente pentru aceştia şi echipamente care conţin astfel de rulmenţi, special concepute pentru utilizări militare:

1. suspensie cu gaz sau magnetică;

2. sisteme de control al semnăturii active; sau

3. sisteme de control al suprimării vibraţiei.

 

ML 10. „Aeronave”, „vehicule mai uşoare decât aerul”, vehicule aeriene fără pilot („UAV”), motoare de aviaţie şi echipamente pentru „aeronave”, echipamente şi componente aferente, după cum urmează, special concepute sau modificate pentru utilizări militare:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML 11.

a. „Aeronave” cu pilot şi „vehicule mai uşoare decât aerul”, precum şi componente special concepute pentru acestea;

b. Neutilizat din 2011;

c. „Aeronave” fără pilot şi „vehicule mai uşoare decât aerul”, precum şi echipamente aferente, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. „UAV”, vehicule aeriene comandate de la distanţă (RPVs), vehicule autonome programabile şi „vehicule mai uşoare decât aerul” fără pilot;

2. lansatoare, echipamente de recuperare, şi echipamente de sprijin la sol;

3. echipamente concepute pentru aplicaţii de comandă sau control;

d. Motoare de aviaţie cu propulsie şi componente special concepute pentru acestea;

e. Echipamente de realimentare în zbor cu combustibil, special concepute sau modificate pentru oricare dintre următoarele, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. „aeronave” specificate la ML 10.a.; sau

2. „aeronave” fără pilot specificate la ML 10.C.;

f. «Echipamente de sol» special concepute pentru „aeronavele” specificate la ML 10.a. ori pentru motoarele de aviaţie specificate la ML 10.d.;

Notă tehnică

«Echipamente de sol» includ echipamente de alimentare cu carburanţi sub presiune şi echipamente concepute pentru a facilita lucrul în zone limitate.

g. Echipamente de menţinere a vieţii pentru echipaj, echipamente de siguranţă pentru echipaj şi alte dispozitive pentru evacuarea în caz de urgenţă, nespecificate la ML 10.a., concepute pentru „aeronave” specificate la ML 10.a.;

Notă ML 10.g. nu supune controlului căştile de protecţie pentru echipaj care nu încorporează sau nu au monturi sau accesorii pentru echipamentele specificate în prezenta listă.

N.B. Pentru căşti de protecţie, a se vedea, de asemenea, ML 13.C.

h. Paraşute, paraşute planoare şi echipamente aferente, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1. paraşute care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă;

2. paraşute planoare;

3. echipamente special concepute pentru paraşutişti aflaţi la mare altitudine (de exemplu, costume, căşti speciale, sisteme de alimentare cu oxigen, echipament de navigaţie);

i. Echipamente de deschidere controlată a paraşutei sau sisteme de pilotare automată, concepute pentru încărcături paraşutate.

Nota 1 ML 10.a. nu se aplică „aeronavelor”şi „vehiculelor mai uşoare decât aerul” sau variantelor acelor „aeronave”, special concepute pentru utilizări militare şi care au toate caracteristicile următoare:

a. nu sunt „aeronave” de luptă;

b. nu sunt configurate pentru utilizări militare şi nu sunt dotate cu echipamente sau accesorii special concepute ori modificate pentru utilizări militare; şi

c. sunt certificate pentru utilizări civile de către autorităţile aeronautice civile dintr-unul sau mai multe state membre ale UE sau state participante la Aranjamentul de la Wassenaar.

Nota 2 ML 10 .d. nu se aplică:

a. motoarelor de aviaţie concepute sau modificate pentru utilizări militare care au fost certificate de către autorităţile aeronautice civile dintr-unul sau mai multe state membre ale UE sau state participante la Aranjamentul de la Wassenaar pentru utilizare la „aeronave civile” sau componentelor special concepute pentru acestea;

b. motoarelor cu piston sau componentelor special concepute pentru acestea, cu excepţia celor special concepute pentru „UAV”.

Nota 3 în sensul ML 10.a. şi ML 10.d. componentele special concepute şi echipamentele aferente pentru „aeronave” nemilitare sau pentru motoare de aviaţie modificate pentru utilizări

militare se aplică numai pentru acele componente şi echipamente militare aferente necesare modificării pentru utilizări militare.

Nota 4 în sensul ML 10.a., utilizarea militară include: luptă, cercetare din aer. atac, instruire militară, sprijin logistic şi transport şi desantare de trupe sau echipamente militare.

Nota 5 ML 10.a. nu se aplică „aeronavelor”care întrunesc toate caracteristicile următoare:

a. au fost fabricate prima dată înainte de anul 1946;

b. nu incorporează produse specificate în prezenta listă, cu excepţia cazului în care produsele trebuie să respecte standardele de siguranţă şi de navigabilitate ale autorităţilor aeronautice civile dintr-unul sau mai multe state membre ale UE sau state participante la Aranjamentul de la Wassenaar: şi

c. nu incorporează arme specificate în prezenta listă, cu excepţia cazului în care nu sunt funcţionale şi nu au capacitatea de a redeveni funcţionale.

 

ML 11. Echipamente electronice, „vehicule spaţiale” şi componente, care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă, după cum urmează:

a. Echipamente electronice special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente special concepute pentru acestea;

Notă ML 11.a. include:

a. echipamente electronice de contraacţiune şi de contra-contraacţiune (adică echipamente concepute pentru introducerea semnalelor inutile sau semnalelor eronate în radar ori în receptoarele de radiocomunicaţii sau care împiedică sub orice formă recepţia, funcţionarea ori eficacitatea receptoarelor electronice ale adversarului, inclusiv echipamentele aferente de contraacţiune ale acestuia), inclusiv echipamente de bruiaj şi de combatere a bruiajului;

b. tuburi cu reacordare rapidă a frecvenţei (agilitate de frecvenţă);

c. sisteme sau echipamente electronice concepute fie pentru supravegherea şi controlul spectrului electromagnetic folosite pentru culegerea informaţiilor militare sau pentru scopuri de securitate, fie pentru contracararea unor astfel de operaţiuni de supraveghere şi control;

d. echipamente subacvatice de contraacţiune, inclusiv echipamente acustice şi magnetice de bruiaj şi de inducere în eroare a adversarului, echipamente concepute să introducă semnale inutile sau eronate în receptoarele sonar;

e. echipamente pentru secretizarea prelucrării datelor, echipamente pentru secretizarea datelor şi echipamente pentru secretizarea canalelor de transmisiuni şi de semnalizare, utilizând procedee de cifrare;

f. echipamente de identificare, autentificare şi cifrare, precum şi echipamente pentru gestionare, generare şi distribuţie cifru;

g. echipamente de ghidare şi navigaţie;

h. echipamente digitale de radiocomunicaţii cu dispersie troposferică;

i. demodulatoare digitale special concepute pentru obţinerea informaţiilor secrete sub formă de semnale;

j. „sisteme automate de comandă şi control”.

N.B. Pentru „software” asociat tehnologiilor radio bazate pe programe „software” (SDR) militare, a se vedea ML 21.

b. Echipamente de bruiaj pentru sisteme globale de navigaţie prin satelit (GNSS) şi componente special concepute pentru acestea;

c. „Vehicule spaţiale” special concepute ori modificate pentru utilizări militare şi componente pentru „vehicule spaţiale” special concepute pentru utilizări militare.

 

ML 12. Sisteme de arme cu energie cinetică de mare viteză şi echipamente aferente, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Sisteme de arme cu energie cinetică special concepute pentru distrugerea sau pentru determinarea unei ţinte să-şi abandoneze misiunea;

b. Instalaţii de evaluare şi testare special concepute şi modele de testare pentru testarea dinamică a proiectilelor şi a sistemelor cu energie cinetică, inclusiv ţinte şi aparatură de diagnosticare.

N.B. Pentru sistemele de arme care folosesc muniţie subcalibru sau care folosesc numai propulsie chimică, precum şi pentru muniţia aferentă, a se vedea ML 1.-ML 4.

Nota 1 ML 12. include următoarele, atunci când sunt special concepute pentru sistemele de arme cu energie cinetică:

a. sisteme de lansare-propulsie capabile să accelereze mase mai mari de 0,1 g la viteze de peste 1,6 km/s, în regim de tragere simplu sau rapid;

b. echipamente pentru producerea puterii primare, blindajului electric, înmagazinarea energiei (de exemplu, condensatoare cu capacitate înaltă de stocare a energiei), controlul termic, condiţionarea, comutarea sau manipularea combustibilului; şi interfeţe electrice între sursa de putere, tun şi alte funcţii de comandă electrică a turelei;

N.B. se vedea şi rubrica 3A001.e.2. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE, pentru condensatoare cu capacitate înaltă de stocare a energiei.

c. sisteme pentru descoperirea şi urmărirea ţintelor, conducerea focului sau pentru evaluarea gradului de distrugere a ţintei;

d. sisteme de autodirijare, dirijare sau de propulsie deviată (acceleraţie laterală) pentru proiectile.

Nota 2 ML 12. se aplică sistemelor de arme care utilizează oricare dintre următoarele metode de propulsie:

a. electromagnetică;

b. electrotermică;

c. cu plasmă;

d. cu gaz uşor; sau

e. chimică (în situaţia în care se utilizează în combinaţie cu oricare dintre cele de mai sus).

 

ML 13. Echipamente şi construcţii blindate sau de protecţie şi componente, după cum urmează:

a. Plăci de blindaj metalice sau nemetalice având oricare dintre următoarele:

1. fabricate conform unui standard ori specificaţii militare; sau

2. adecvate pentru utilizări militare;

N.B. pentru veste antiglonţ blindate, a se vedea ML 13.d.2.

b. Construcţii din materiale metalice ori nemetalice sau combinaţii ale acestora, special concepute pentru a asigura protecţia balistică a sistemelor militare, precum şi componente special concepute pentru acestea;

c. Căşti militare fabricate în conformitate cu standarde sau specificaţii militare ori cu standarde naţionale comparabile, precum şi partea destinată protecţiei, căptuşeala sau bureţii special concepute pentru acestea;

N.B. Pentru alte componente sau accesorii ale căştilor militare, a se vedea rubrica relevantă din prezenta listă.

d. Veste antiglonţ sau îmbrăcăminte de protecţie şi componente pentru acestea, după cum urmează:

1. Veste antiglonţ uşoare şi îmbrăcăminte de protecţie confecţionate în conformitate cu standarde sau specificaţii militare ori echivalente, precum şi componente special concepute pentru acestea;

Notă în sensul ML 13.d.1., standardele sau specificaţiile militare includ, cel puţin, specificaţiile pentru protecţia contra schijelor.

2. Vestele antiglonţ grele care oferă o protecţie balistică egală sau mai mare decât nivelul III (NU 0101.06, iulie 2008) sau echivalentele naţionale.

Nota 1 ML 13,b. include materiale special concepute pentru a realiza blindaje reactive la explozie sau pentru a construi adăposturi militare.

Nota 2 ML 13.C. nu se aplică căştilor convenţionale din oţel, care nu sunt echipate cu, modificate sau conceputeaccepte orice tip de dispozitiv accesoriu.

Nota 3 ML 13.C. şi d. nu se aplică vestelor de protecţie, căştilor seu îmbrăcămintei de protecţie, atunci când însoţesc utilizatorul în scopul protecţiei personale.

Nota 4 Singurele căşti concepute special pentru personalul care dezamorsează bombe care sunt specificate la ML 13. sunt cele special concepute pentru utilizări militare.

N.B. 1A se vedea, de asemenea, rubrica 1A005 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

N.B. 2 Pentru „materiale fibroase şi filamentare” utilizate la fabricarea vestelor şi căştilor de protecţie, a se vedea rubrica 1C010 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

 

ML 14. «Echipamente specializate pentru instruire militară» sau pentru simularea de scenarii militare, simulatoare special concepute pentru antrenamentul utilizării armelor şi armamentului specificate la ML 1. sau ML 2., precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea.

Notă tehnică

Termenul «echipament specializat pentru instruire militară» include tipurile militare de echipamente de instruire pentru atac, zbor operaţional, descoperire ţinte radar, generare de ţinte radar, executare a tragerilor, acţiuni de luptă antisubmarin, simulatoare de zbor (inclusiv centrifuge rotative pentru antrenamentul piloţilor sau astronauţilor), simulatoare radar, de zbor instrumental, de navigaţie, de lansare a rachetelor, de echipamente ţintă, deaeronaveteleghidate, simulatoare de armament, simulatoare de „aeronave” nepilotate, precum şi unităţi mobile de instrucţie şi echipamente de instrucţie pentru operaţii militare terestre.

Nota 1ML 14. include generatoare de imagine şi sisteme interactive cu mediul pentru simulatoare atunci când sunt special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

Nota 2 ML 14. nu se aplică echipamentelor special concepute pentru antrenament în utilizarea armelor de vânătoare sau sport.

 

ML 15. Echipamente pentru formarea de imagini sau de contraacţiune, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a. Echipamente de înregistrare şi prelucrare a imaginii;

b. Camere fotografice şi de filmat, echipamente fotografice şi echipamente de prelucrare a filmelor;

c. Echipamente intensificatoare de imagine;

d. Echipamente de obţinere a imaginilor în infraroşu sau spectru termic;

e. Echipamente senzor radar de formare a imaginii;

f. Echipamente de contraacţiune sau de contra-contraacţiune pentru echipamentele specificate la ML 15.a. - ML 15.e.

Notă ML 15.f. include echipamente concepute să perturbe funcţionarea sau eficacitatea sistemelor militare de formare a imaginii ori să reducă la minimum asemenea efecte perturbatoare.

Nota 1 În sensul ML 15., termenul «componente special concepute» include următoarele produse, atunci când sunt special concepute pentru utilizări militare:

a. tuburi convertoare de imagine în infraroşu;

b. tuburi intensificatoare de imagine (altele decât cele din prima generaţie);

c. plăcuţe microcanal;

d. tuburi de camere TV pentru nivel de luminozitate scăzută;

e. reţele de detectoare (Inclusiv sisteme electronice de interconectare sau citire);

f. tuburi de camere TV piroelectrice;

g. sisteme de răcire pentru sistemele de formare a imaginii;

h. obturatoare cu declanşare electrică de tip fotocromic sau electrooptic având un timp de obturare mai mic de 100 μs, cu excepţia obturatoarelor care constituie o parte esenţială a unei camere ultrarapide;

i. invertoare de imagine cu fibre optice;

j. fotocatozi din semiconductori compuşi.

Nota 2 ML 15. nu se aplică „tuburilor intensificatoare de imagine din prima generaţie” sau echipamentelor special concepute să funcţioneze cu „tuburi intensificatoare de imagine din prima generaţie”.

N.B. Pentru clasificarea dispozitivelor de ochire pentru arme care încorporează „tuburi intensificatoare de imagine din prima generaţie” a se vedea ML 1., ML 2. şi ML 5.a.

N.B. A se vedea, de asemenea, rubricile 6A002.a.2 şi 6A002.b din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

 

ML 16. Produse forjate, turnate şi alte semifabricate, special concepute pentru produsele specificate la ML 1. - ML 4., ML 6., ML 9., ML 10., ML 12. sau ML 19.

Notă ML 16. se aplică semifabricatelor atunci când sunt identificabile prin compoziţia materialului, geometrie sau funcţionare.

 

ML 17. Alte echipamente, materiale şi „biblioteci”, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Aparate de imersiune şi de deplasare sub apă, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, după cum urmează:

1. aparate de reîmprospătare a aerului autonome, de imersiune, cu circuit închis sau semiînchis;

2. aparate de deplasare sub apă special concepute pentru a fi folosite împreună cu aparatele de imersiune specificate la ML 17.a.1.;

N.B. A se vedea şi rubrica 8A002.q. din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

b. Echipamente pentru construcţii, special concepute pentru utilizări militare;

c. Accesorii, acoperiri şi tratamente pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special concepute pentru utilizări militare;

d. Echipamente pentru unităţi de geniu, special concepute pentru a fi folosite în zona operaţiilor militare;

e. „Roboţi”, controlere de „roboţi” şi „efectori-terminali” pentru „roboţi”, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. sunt special concepuţi pentru utilizări militare;

2. sunt prevăzuţi cu mijloace de protecţie a conductelor hidraulice împotriva perforărilor din exterior datorate schijelor (de exemplu, încorporând conducte cu autoetanşare) şi concepuţi pentru a folosi fluide hidraulice cu puncte de aprindere la o temperatură mai mare de 839 K (566°C); sau

3. sunt special concepuţi sau calificaţi pentru a funcţiona în condiţii de mediu supus acţiunii impulsurilor electromagnetice (EMP);

Notă tehnică

Impulsul electromagnetic (EMP) nu se referă la interferenţa accidentală cauzată de radiaţia electromagnetică a echipamentelor aflate în apropiere (de exemplu, maşini, electrocasnice sau electronice) ori de fulgere.

f. „Biblioteci” special concepute sau modificate pentru utilizări militare împreună cu sistemele, echipamentele sau componentele specificate în prezenta listă;

g. Echipamente de generare a puterii nucleare sau echipamente de propulsie, inclusiv „reactoare nucleare”, special concepute pentru utilizări militare şi componente ale acestora special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare;

h. Echipamente şi materiale, acoperite sau tratate pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special concepute pentru utilizări militare, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă;

i. Simulatoare special concepute pentru „reactoare nucleare” militare;

j. Ateliere mobile de reparaţii special concepute sau «modificate» pentru întreţinerea şi repararea echipamentelor militare;

k. Generatoare de energie pentru câmpul de luptă special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare;

l. Containere special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare;

m. Feriboturi, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă, poduri şi pontoane special concepute pentru utilizări militare;

n. Modele de test special concepute pentru „dezvoltarea” produselor specificate la ML 4., ML 6., ML 9. sau ML 10.;

o. Echipamente de protecţie „laser” (de exemplu, protecţia ochilor şi a senzorilor) special concepute pentru utilizări militare;

p. „Pile de combustie”, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă, special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare.

Note tehnice

1. Neutilizat din 2016.

2. În sensul ML 17., termenul «modificat» semnifică orice modificări structurale, electrice, mecanice sau de altă natură care furnizează unui produs nemilitar capabilităţi echivalente cu cele ale unui produs special conceput pentru utilizări militare.

 

ML 18. Echipamente de «producţie» şi componente, după cum urmează:

a. Echipamente de «producţie» special concepute sau modificate pentru «producţia» produselor specificate în prezenta listă, precum şi componente special concepute pentru acestea;

b Instalaţii special concepute pentru testare în condiţii de mediu înconjurător şi echipamente special concepute pentru acestea, pentru omologarea, calificarea sau încercarea produselor specificate în prezenta listă.

Notă tehnică

În sensul ML 16.r termenul «producţie» include proiectarea, examinarea, producţia, testarea şi

verificarea.

Notă ML 18.a. şi ML 18.b. includ următoarele echipamente:

a. instalaţii de nitrare de tip continuu;

b. echipamente sau aparate de încercare utilizând forja centrifugă, având oricare dintre

următoarele caracteristici:

1. sunt acţionate de un motor sau motoare având puterea nominală mai mare de 298 kW (400 CP);

2. sunt capabile de a suporta o sarcină utilă de 113 kg sau mai mare; sau

3. sunt capabile de a imprima o acceleraţie centrifugă de 8 g sau mai mare, la o sarcină utilă de 91 kg sau mai mare;

c. prese de deshidratare;

d. prese de extrudare cu şurub, special concepute sau modificate pentru extrudarea explozivilor militari;

e. maşini de tăiat pentru dimensionarea încărcăturilor de propulsie extrădate;

f. tamburi rotativi (cuve rotative) având un diametru de 1,85 m sau mai mare şi o capacitate de peste 227 kg;

g. amestecătoare cu acţiune continuă pentru încărcături solide de propulsie;

h. mori folosind energia fluidelor pentru măcinarea grosieră sau fină a ingredientelor pentru explozivi militari;

i. echipamente pentru obţinerea atât a sfericităţii, cât şi a uniformităţii dimensiunilor particulelor din pulberile metalice cuprinse în ML 8.C.8.;

j. convertoare folosind curenţi de convecţie pentru transformarea materialelor cuprinse în ML 8.C.3.

 

ML 19. Sisteme de arme cu energie dirijată (DEW), echipamente aferente sau de contraacţiune şi modele de testare, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Sisteme „laser” special concepute pentru distrugerea sau pentru determinarea unei ţinte să îşi abandoneze misiunea;

b. Sisteme cu fascicul de particule capabile de distrugerea sau de determinarea unei ţinte şi îşi abandoneze misiunea;

c. Sisteme de radio frecvenţă (RF) de înaltă putere capabile de distrugerea sau de determinarea unei ţinte să îşi abandoneze misiunea;

d. Echipamente special concepute pentru detectarea, identificarea sau apărarea contra sistemelor specificate la ML 19.a.-ML 19.C.;

e. Modele pentru teste fizice pentru sistemele, echipamentele şi componentele specificate la ML 19.;

f. Sisteme „laser” special concepute pentru a provoca orbirea permanentă asupra privirii neprotejate, adică asupra ochilor descoperiţi sau asupra celor care au dispozitive pentru corecţia vederii.

Nota 1 Sistemele DEW specificate la ML 19. includ sistemele a căror performanţă derivă din utilizarea controlată a:

a. „laserelor” de putere suficientă pentru a realiza distrugeri similare celor realizate de muniţia convenţională:

b. acceleratoarelor de particule care proiectează un fascicul de particule încărcate sau neutre cu putere de distrugere;

c. emiţătoarelor de fascicule de radiofrecvenţă în impulsuri de putere mare sau de putere medie ridicată care produc câmpuri suficient de intense pentru a scoate din uz circuitele electronice ale unei ţinte aflate la distanţă.

Nota 2 ML 19. include următoarele echipamente, atunci când sunt special concepute pentru sisteme DEW:

a. echipamente pentru producerea puterii primare, înmagazinarea sau comutarea energiei, condiţionarea puterii ori manipularea combustibilului;

b. sisteme pentru descoperirea sau urmărirea ţintei;

c. sisteme capabile să evalueze avarierea, distrugerea sau abandonarea misiunii de către ţintă;

d. echipamente de dirijare, propagare sau focalizare a fasciculului;

e. echipamente cu posibilitatea de baleiere rapidă a fasciculului pentru operaţiunile rapide asupra ţintelor multiple;

f. sisteme optice adaptive şi dispozitive de conjugare a fazei;

g. injectoare de curent pentru fascicule cu ioni negativi de hidrogen;

h. componente de acceleratoare „calificate pentru utilizări spaţiale”;

I. echipamente pentru emiterea sub formă de con a fasciculelor de ioni negativi;

j. echipamente pentru controlul şi orientarea unui fascicul de ioni de înaltă energie;

k. folii „calificate pentru utilizări spaţiale” destinate neutralizării fasciculelor de izotopi negativi de hidrogen.

 

ML 20. Echipamente criogenice şi „supraconductoare”, după cum urmează, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a. Echipamente special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene sau spaţiale, capabile să funcţioneze din mişcare şi să producă ori să menţină temperaturi sub 103K (-170 °C);

Notă ML 20.a. include sisteme mobile care încorporează sau folosesc accesorii ori componente fabricate din materiale nemetalice sau electroizolante, cum ar fi materialele plastice ori materialele impregnate cu răşini epoxidice.

b. Echipamente electrice „supraconductoare” (maşini rotative şi transformatoare), special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene ori spaţiale şi capabile să funcţioneze din mişcare.

Notă ML 20.b. nu se aplică generatoarelor homopolare hibride de curent continuu care au armături metalice obişnuite cu un singur pol şi care se rotesc într-un câmp magnetic produs de înfăşurările supraconductoare, dacă aceste înfăşurări reprezintă singura componentă supraconductoare a generatorului.

 

ML 21. „Software”, după cum urmează:

a. „Software” special conceput sau modificat pentru oricare dintre următoarele:

1. „dezvoltarea”, „producţia”, funcţionarea sau întreţinerea echipamentelor specificate în prezenta listă;

2. „dezvoltarea” sau „producţia” materialelor specificate în prezenta listă; sau

3. „dezvoltarea”, „producţia”, funcţionarea sau întreţinerea „software” specificate în prezenta listă;

b. „Software” specific, altul decât cel specificat la ML 21 .a., după cum urmează:

1. „software” special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru modelarea, simularea sau evaluarea sistemelor de arme militare;

2. „software” special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru modelarea sau simularea scenariilor de operaţii militare;

3. „software” pentru determinarea efectelor armelor convenţionale, nucleare, chimice sau biologice;

4. „software” special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru aplicaţii de comandă, comunicaţii, control şi informaţii (C3I) său de comandă, comunicaţii, control, computer şi informaţii (C4I);

c. „Software” care nu este specificat la ML 21 .a. sau ML 21 .b., special conceput ori modificat să permită echipamentelor care nu sunt specificate în prezenta listă să îndeplinească funcţiunile militare ale echipamentelor specificate în prezenta listă.

 

ML 22. „Tehnologie”, după cum urmează:

a. „Tehnologie”, alta decât cea specificată la ML 22.b,, care este „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producţia”, exploatarea, instalarea, întreţinerea (verificarea), repararea, revizia generală sau modernizarea produselor specificate în prezenta listă;

b. „Tehnologie”, după cum urmează:

1. „tehnologie” „necesară” pentru proiectarea, asamblarea componentelor şi pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor complete de producţie pentru produsele specificate în prezenta listă, inclusiv pentru componentele acestor instalaţii de producţie care nu sunt specificate;

2. „tehnologie” „necesară” pentru „dezvoltarea” şi „producţia” armelor de calibru mic chiar dacă este utilizată pentru a produce reproduceri de arme de calibru mic de tip vechi;

3. neutilizat din 2013

N.B. A se vedea ML 22.a. pentru „tehnologie” care figura anterior la ML 22.b.3.

4. neutilizat din 2013

N.B. A se vedea ML 22.a. pentru „tehnologie” care figura anterior la ML 22,b.4.

5. „tehnologie” „necesară” exclusiv pentru încorporarea „biocatalizatorilor”, specificaţi la ML 7,i.1,, în substanţe purtătoare militare sau în materiale militare.

Nota 1Tehnologia„necesară” pentru „dezvoltarea”, „producţia”, exploatarea, instalarea, întreţinerea (verificarea), repararea, revizia generală sau modernizarea produselor specificate în prezenta listă rămâne sub control chiar şi când se aplică produselor care nu sunt specificate în prezenta listă.

Nota 2 ML 22. nu se aplică:

a. „tehnologiei” care reprezintă minimumul necesar pentru instalarea, operarea, întreţinerea (verificarea) sau repararea acelor produse care nu sunt supuse controlului sau ale acelora al căror export a fost autorizat prin licenţă;

b. „tehnologiei” care aparţine „domeniului public”, pentru „cercetări ştiinţifice fundamentale” sau informaţiilor minime necesare pentru solicitarea brevetelor;

c. „tehnologieipentru dispozitive de propulsie cu inducţie magnetică în sistem continuu pentru transporturi civile.

 

Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta listă

 

În continuare sunt enumerate definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta listă, în ordinea alfabetică din limba română.

Nota 1 Definiţiile se aplică peste tot în cuprinsul listei. Trimiterile au un rol pur consultativ şi nu au niciun efect asupra aplicării universale a termenilor definiţi în cuprinsul listei.

Nota 2 Termenii şi expresiile din lista de definiţii preiau accepţiunea definită numai în cazurile în care sunt plasate între ghilimele duble („). Definiţiile termenilor intre ghilimele simple (« ») sunt date într-o notă tehnica cu privire la articolul respectiv. În toate celelalte cazuri, termenii şi expresiile sunt folosite în sensul definiţiilor general acceptate (de dicţionar).

ML 7.

„Adaptat pentru utilizare de război”

Orice modificare sau selecţie (cum arii alterarea purităţii, stabilităţii la depozitare, virulenţei, caracteristicilor de diseminare sau rezistenţei la radiaţii ultraviolete) destinată să crească eficienţa în producerea de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, de degradări ale echipamentelor ori de distrugeri ale culturilor sau mediului înconjurător.

ML 8.

„Aditivi”

Substanţe utilizate în prepararea explozivilor în scopul îmbunătăţirii proprietăţilor lor.

ML 8., ML 10., ML 14.

„Aeronavă”

Vehicul aerian cu aripi fixe, cu aripi cu geometrie variabilă, cu aripi rotative (elicopter), cu rotor pivotant sau cu aripi pivotante.

ML 4., ML 10.

„Aeronavă civilă”

Acea „aeronavă” care, potrivit destinaţiei sale, este înregistrată în listele cu certificatele de navigabilitate aeriană, publicate de autorităţile aeronautice civile dintr-unul sau mai multe state membre ale UE sau state participante la Aranjamentul de la Wassenaar, şi este utilizată în zboruri pe rute interne sau internaţionale comerciale ori este destinată unei utilizări civile legale, particulare sau de afaceri.

ML 7.

„Agenţi pentru combaterea dezordinii publice”

Substanţe care, în anumite condiţii de utilizare în scopul combaterii dezordinii publice, produc rapid asupra oamenilor efecte fizice iritante sau incapacitante care dispar la scurt timp după terminarea expunerii. (Substanţele lacrimogene sunt o subclasă a „agenţilor pentru combaterea dezordinii publice”).

ML 1

„Armă de foc dezactivată”

O armă de foc care, prin procese definite de autoritatea naţională a statului membru al UE sau a statului participant la Aranjamentul de la Wassenaar, a fost făcută incapabilă de a trage vreun proiectil. Aceste procese modifică în mod definitiv elementele esenţiale ale armei de foc. În conformitate cu legile şi reglementările naţionale, dezactivarea armei de foc poate fi atestată de un certificat emis de către o autoritate competentă şi poate fi marcată pe arma de foc printr-un marcaj aplicat pe o parte esenţială.

ML 17

„Bibliotecă” (bază de date conţinând parametri tehnici)

O colecţie de informaţii tehnice, a cărei consultare permite îmbunătăţirea performanţelor sistemelor, echipamentelor sau componentelor relevante.

 

ML 7., ML 22.

„Biocatalizatori”

«Enzime» pentru reacţii chimice sau biochimice specifice sau alţi compuşi biologici care se leagă de agenţii chimici de război şi accelerează viteza de degradare a acestora.

Notă tehnică

«Enzime» înseamnă „biocatalizatori” pentru reacţii chimice specifice sau biochimice specifice.

 

ML 7., ML 22.

„Biopolimeri”

Macromolecule biologice, după cum urmează:

a. enzime pentru reacţii chimice sau biochimice specifice;

b. «anticorpi» «antiidiotipid», «monoclonali» sau «policlonali»;

c. «receptori» special concepuţi sau special prelucraţi.

Note tehnice

1. «Anticorpi antiidiotipid» înseamnă anticorpi care se leagă în situsurile de legătură ale antigenului specific ale altor anticorpi.

2. «Anticorpi monoclonali» înseamnă proteine care se leagă la un singur situs antigenic şi sunt produse de o singură clonă de celule.

3. «Anticorpi policlonali» înseamnă un amestec de proteine care se leagă la antigenul specific şi care sunt produse de mai mult de o clonă de celule.

4. «Receptori» înseamnă structuri biologice macromoleculare capabile de legare a liganzilor, legare care afectează funcţiile fiziologice.

 

ML 19.

„Calificat pentru utilizare spaţială”

Conceput, fabricat sau calificat prin testare reuşită pentru a opera la altitudini mai mari de 100 km deasupra

suprafeţei Pământului.

Notă

Stabilirea faptului că un produs specific este „calificat pentru utilizare spaţială” prin testare nu înseamnă că alte produse din aceeaşi serie de fabricaţie sau acelaşi model sunt „calificate pentru utilizare spaţială. dacă nu sunt testate individual.

 

ML 22.

„Cercetare ştiinţifică fundamentală”

Activitate experimentală sau teoretică desfăşurată în principal pentru obţinerea de noi cunoştinţe despre principiile fundamentale ale fenomenelor ori faptelor observabile şi care nu este orientată în primul rând spre un scop sau obiectiv practic specific.

 

ML 21., ML 22.

„Dezvoltare”

Este legată de toate fazele anterioare producţiei de serie, cum sunt: definirea concepţiei, cercetarea în vederea definirii proiectului, analiza proiectului, conceptele de proiectare, execuţia şi testarea de prototipuri, schemele pentru producţia-pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs, proiectul de configurare, proiectele de integrare, planurile generale.

 

ML 22.

„Din domeniul public”

În sensul prezentei liste înseamnă că „tehnologia” sau „software”-ul au devenit accesibile fără restricţii privind difuzarea viitoare.

Notă Restricţiile de Copyright nu fac ca „tehnologia” sau „software”-ul să nu fie considerate „din domeniul public

 

ML 10.

„Dirijabil”

Vehicul aerian motorizat care utilizează, pentru a pluti, un gaz mai uşor decât aerul (de obicei heliu sau, în trecut, hidrogen).

 

ML 17.

„Efectori terminali”

Cleşti, «unităţi active de prelucrare» şi orice alt mijloc de prelucrare fixat pe placa de bază terminală a braţului de manipulare al unui „robot”.

Notă tehnică

«Unităţi active de prelucrare» sunt dispozitive destinate aplicării, la piesa ce urmează a fi prelucrată, a forţei de antrenare, a energiei de prelucrare sau a senzorilor.

 

ML 8., ML 18.

„Explozivi”

Substanţe sau amestecuri de substanţe lichide, solide ori gazoase care utilizate ca încărcături primare, auxiliare sau principale în componentele de luptă, la demolări sau la alte aplicaţii militare, sunt necesare pentru detonare.

 

ML 8.

„încărcături de propulsie”

Substanţe sau amestecuri care reacţionează chimic pentru a produce volume mari de gaze fierbinţi la viteze controlate pentru a realiza un lucru mecanic.

 

ML 4., ML 8.

„Încărcături pirotehnice”

Amestecuri de combustibili şi oxidanţi solizi sau lichizi care, atunci când sunt aprinse, dezvoltă o reacţie chimică energică cu o viteză controlată pentru a produce timpi de întârziere specifici ori cantităţi determinate de căldură, zgomot, fum, radiaţii în spectrul vizibil sau infraroşu. Substanţele piroforice sunt o subclasă de materiale pirotehnice care nu conţin oxidanţi, dar care se aprind spontan în contact cu aerul.

 

ML 9., ML 19.

„Laser”

Un dispozitiv care produce în timp şi în spaţiu lumină coerentă prin amplificare prin emisie stimulată de radiaţie.

 

ML 8.

„Materiale energetice”

Substanţe sau amestecuri care reacţionează chimic pentru eliberarea energiei necesare scopului urmărit. „Explozivii”, „încărcăturile pirotehnice” şi „încărcăturile de propulsie” sunt subclase ale „materialelor energetice”.

 

ML 13.

„Materiale fibroase şi filamentare”

Includ:

a. monofilamente continue;

b. fire toarse şi răsucite continue;

c. benzi, ţesături, ţesături groase şi diverse panglici;

d. fibre tăiate, celofibre şi materiale de protecţie din fibre;

e. cristale fibroase, cu structură mono sau policristalină, de orice lungime;

f. poliamide aromatice neprelucrate.

 

ML 21.

„Microprogram”

Secvenţă de instrucţiuni elementare, înregistrate într-o memorie specială, a căror execuţie este declanşată prin introducerea instrucţiunii sale de referinţă într-un registru de instrucţiuni.

 

ML 22.

„Necesar”

Atunci când se aplică „tehnologiei”, desemnează numai acea parte a „tehnologiei” care este esenţială pentru atingerea ori depăşirea parametrilor, caracteristicilor sau funcţiunilor legate de performanţele supuse controlului. Aceste „tehnologii” „necesare” pot fi comune pentru diferite produse.

 

ML 17.

„Pilă de combustie”

Dispozitiv electrochimie care converteşte energia chimică direct în energie electrică de curent continuu (CC) prin consum de combustibil dintr-o sursă externă.

 

ML 8.

„Precursori”

Substanţe chimice specifice utilizate la fabricarea explozivilor militari.

 

ML 18., ML 21., ML 22.

„Producţie”

Desemnează toate fazele de producţie, respectiv: tehnologia de producţie, fabricarea, integrarea, asamblarea (montarea), inspecţia, testarea, asigurarea calităţii.

 

ML 21.

„Program”

O secvenţă de instrucţiuni pentru desfăşurarea unui proces exprimată într-o formă executabilă sau convertibilă cu ajutorul unui calculator electronic.

 

ML 17.

„Reactor nuclear”

Include materiale din interiorul vasului reactor sau ataşate direct acestuia, echipamente care controlează nivelul puterii din zona activă şi componente care în mod normal conţin, vin în contact direct sau controlează agentul primar de răcire a zonei active.

 

ML 17.

„Robot”

Un mecanism de manipulare, de tipul cu traiectorie continuă sau punct cu punct, care poate utiliza senzori şi care prezintă toate caracteristicile următoare:

a. este multifuncţional;

b. este capabil să poziţioneze sau să orienteze materiale, piese, scule ori dispozitive speciale prin intermediul unor mişcări variabile în spaţiu tridimensional;

c. Încorporează trei sau mai multe dispozitive de deservire cu buclă închisă sau deschisă, inclusiv motoarele pas cu pas; şi

d. este dotat cu „programabilitate accesibilă utilizatorului” prin metoda de învăţare/redare sau prin intermediul unui calculator electronic, care poate fi un controler logic programabil, adică fără intervenţie mecanică.

Programabilitate accesibilă utilizatorului” reprezintă posibilitatea utilizatorului dea introduce, modifica sau înlocui „programe” prin mijloace, altele decât:

(a) modificarea fizică a cablajelor sau interconexiunilor; sau

(b) stabilirea comenzilor de funcţionare, inclusiv introducerea de parametri.

Notă Definiţia de mai sus nu include următoarele dispozitive:

1. mecanisme de manipulare cu comandă exclusiv manuală sau controlabile prin telecomandă;

2. mecanisme de manipulare cu secvenţă fixă adică dispozitive mobile automatizate ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice; mişcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe cum ar fi camele sau tijele. Secvenţa de mişcări şi alegerea traiectoriilor sau unghiurilor nu sunt variabile ori modificabile prin mijloace mecanice, electronice sau electrice;

3. mecanisme de manipulare cu secvenţă variabilă şi cu comandă mecanică, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice. Mişcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe dar reglabile, cum ar fi camele sau tijele. Secvenţa mişcărilor şi alegerea traiectoriilor sau unghiurilor sunt variabile în limitele configuraţiei programate. Variaţiile sau modificările configuraţiei programate (de exemplu: schimbarea camelor sau tijelor) pe una sau mai multe axe de mişcare sunt realizate exclusiv prin operaţii mecanice;

4. mecanisme de manipulare cu secvenţă variabilă ce nu sunt servoasistate, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice. Programul este variabil, dar secvenţa este iniţiată numai de semnalul binar provenind de la dispozitivele electrice binare sau de la opritoarele reglabile cu limitare mecanică;

5. cărucioare macara cu platformă, definite ca sisteme de manipulare funcţionând în coordonate carteziene, construite ca parte integrantă a unui ansamblu vertical de compartimente de înmagazinam şi concepute pentru accesul la conţinutul acestor compartimente în vederea stocării sau preluării.

 

ML 11.

„Sisteme automate de comandă şi control”

Sisteme electronice prin care se Introduc, se prelucrează şi se transmit informaţii esenţiale pentru exploatarea eficace a grupării, formaţiunii majore, formaţiunii tactice, unităţii, navei, subunităţii sau a armelor aflate sub comandă. Aceasta se realizează prin utilizarea unui computer şi a altor tipuri de hardware specializate să sprijine funcţionarea unei organizaţii militare de comandă şi control. Principalele funcţii ale unui sistem automat de comandă şi control sunt: colectarea, acumularea, stocarea, prelucrarea eficientă şi automată a informaţiei; afişarea pe ecran a situaţiei şi circumstanţelor care afectează pregătirea şi conducerea operaţiunilor de luptă; calcule la nivel operativ şi tactic pentru alocarea de resurse elementelor şi grupărilor prin ordin operativ de luptă sau desfăşurarea pentru luptă conform misiunii ori stadiului operaţiunii; pregătirea datelor pentru aprecierea situaţiei şi luarea deciziei în orice punct pe timpul operaţiunii sau luptei; simularea pe computer a operaţiunilor de luptă.

 

ML 21.

„Software”

O colecţie de unul sau mai multe „programe” ori „microprograme” stocate pe orice suport accesibil.

 

ML 20.

„Supraconductor”

Se referă la materiale (adică metale, aliaje sau compuşi) care îşi pot pierde în totalitate rezistenţa electrică (adică pot căpăta o conductivitate electrică infinită şi pot transporta curenţi electrici foarte mari fără a produce căldură prin efectul Joule).

Temperatură critică” (uneori indicată ca temperatură de tranziţie) a unui anumit material „supraconductor” este temperatura la care materialul îşi pierde total rezistenţa la trecerea curentului electric continuu.

Notă tehnică

Starea „supraconductoare” a unui material este caracterizată individual de o „temperatură critică”, un câmp magnetic critic, care este funcţie de temperatură şi de densitatea critică a curentului, care este în acelaşi timp funcţie de câmpul magnetic şi de temperatură.

 

ML 22.

„Tehnologie”

Informaţii specifice necesare pentru „dezvoltarea”, „producţia” sau „utilizarea” unui produs. Informaţiile iau forma de «date tehnice» sau «asistenţă tehnică». „Tehnologia” specificată pentru prezenta listă este definită la ML 22.

Note tehnice

1. «Datele tehnice» se prezintă sub forma unor planuri, diagrame, modele, formule, tabele, proiecte şi specificaţii tehnice, manuale şi instrucţiuni scrise sau înregistrate pe suporturi sau dispozitive, cum ar fi discuri, benzi, memorii numai pentru citire.

2. «Asistenţa tehnică» se prezintă sub formă de instrucţiuni, procedee practice, instruire, cunoştinţe aplicate, servicii de consultanţă. «Asistenţa tehnică» poate implica un transfer de «date tehnice».

 

ML 15.

„Tuburi intensificatoare de imagine din prima generaţie”

Tuburi cu focalizare electrostatică, utilizând la intrare şi ieşire fibre optice sau plăcuţe cu suprafaţă din sticlă, fotocatozi multialcalini (S-20 sau S-25), fără a avea amplificare cu plăcuţe microcanal.

 

ML 7.

„Vectori de expresie”

Purtători (de exemplu, o genă din plasmă sau un virus) utilizaţi pentru a introduce material genetic în celule gazdă.

 

ML 10.

„Vehicul aerian fără pilot” (Unmanned Aerial Vehicle, „UAV”)

Orice „aeronavă capabilă să decoleze şi să efectueze un zbor controlat, precum şi să navigheze fără nicio prezenţă umană la bord.

 

ML 11.

„Vehicul spaţial”

Sateliţi activi sau pasivi şi sonde spaţiale

 

ML 10.

„Vehicule mai uşoare decât aerul”

Baloane şi „dirijabile” care utilizează pentru ridicare aer cald sau gaze mai uşoare decât aerul, cum ar fi heliu sau hidrogen.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.