MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 429/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 429         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 9 iunie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 199 din 23 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

41. - Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene

 

378. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

379. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

410. - Hotărâre privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

445. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Constantin Dumitrescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

446. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

 

447. - Decizie privind numirea doamnei Raluca-Maria Ţîncu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

448. - Decizie pentru numirea domnului Marian Morcoaşă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 199

din 23 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Gheorghe Dănuţ Ardelean, Gheorghe Ardelean şi Radu Ardelean în Dosarul nr. 7.872/296/2015 al Judecătoriei Satu Mare - Secţia penală, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 765 D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Curtea, în temeiul prevederilor art. 225 alin, (1) din Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, ia act de prezenţa în sală a doamnei Pora Erika, traducător autorizat de limba maghiară.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. Se arată că textul criticat a mai fost examinat de către Curtea Constituţională din perspectiva unor critici similare, relevantă, în acest caz, fiind Decizia nr. 688 din 24 noiembrie 2016. Se solicită menţinerea jurisprudenţei anterior menţionate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 10 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.872/296/2015, Judecătoria Satu Mare - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Gheorghe Dănuţ Ardelean, Gheorghe Ardelean şi Radu Ardelean într-o cauză având ca obiect stabilirea vinovăţiei autorilor excepţiei sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de violare de domiciliu, în condiţiile trimiterii acestora în judecată, conform dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textul criticat încalcă prevederile constituţionale şi convenţionale invocate, prin faptul că nu prevede un termen în care procurorul ierarhic superior să confirme propunerea de redeschidere a urmăririi penale, aşa încât acesta poate depăşi termenul de 20 de zile, prevăzut la art. 339 alin. (4) din Codul de procedură penală, aspect ce creează o disproporţie evidentă între drepturile procesuale ale părţilor procesului penal, care sunt supuse termenului de decădere anterior menţionat, şi drepturile procurorului, care poate dispune oricând redeschiderea urmăririi penale. Se susţine că lipsa de egalitate, astfel creată, nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă. Se arată, de asemenea, că dispoziţiile art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt lipsite de previzibilitate, aspect ce contravine dreptului la un proces echitabil, întrucât nu prevăd, în mod clar şi neechivoc, motivele pentru care procurorul ierarhic superior poate infirma ordonanţa de clasare. Se mai susţine că textul criticat este neconstituţional datorită faptului că nu obligă procurorul ierarhic superior să demonstreze caracterul excepţional al redeschiderii urmăririi penale şi, de asemenea, pentru că dă acestuia posibilitatea să infirme ordonanţa de clasare, chiar şi în condiţiile în care aceasta nu este atacată de persoana vătămată.

7. Judecătoria Satu Mare - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine, în acest sens, că cererea procurorului de redeschidere a urmăririi penale este supusă judecătorului de cameră preliminară, care examinează legalitatea şi temeinicia acesteia şi care are posibilitatea de a aprecia dacă redeschiderea urmăririi penale nu este inechitabilă şi dacă perioada scursă de la încetarea anchetei nu este excesivă. Se arată că aspectele anterior menţionate reprezintă garanţii ale dreptului la un proces echitabil asigurate de legiuitor în procedura criticată.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se face trimitere, în argumentarea acestei opinii, la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 177 din 29 martie 2016.

10. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată şi că îşi menţine punctele de vedere reţinute în deciziile Curţii Constituţionale nr. 456 din 28 iunie 2016 şi nr. 688 din 24 noiembrie 2016.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecă torul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea, infirmă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale. Dispoziţiile art. 317 se aplică în mod corespunzători”.

14. Se susţine că textul criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 cu privire la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil şi art. 24 referitoare la dreptul la apărare, precum şi prevederilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la dreptul un proces echitabil.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la critici de neconstituţionalitate asemănătoare, Curtea Constituţională pronunţând, în acest sens, Decizia nr. 177 din 29 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 9 mai 2016, Decizia nr. 456 din 28 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 9 noiembrie 2016, şi Decizia nr. 688 din 24 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 17 februarie 2017, prin care a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate invocată.

16. În acest sens, prin Decizia nr. 177 din 29 martie 2016, paragrafele 13-25, Curtea a reţinut că lipsa prevederii în cuprinsul art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală a unui termen legal în care poate fi dispusă redeschiderea urmăririi penale echivalează cu dreptul organelor judiciare de a proceda la reluarea urmăririi penale, prin redeschiderea acesteia, până la împlinirea termenului legal de prescripţie a răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite. În acest sens, dispoziţiile art. 153 alin. (1) din Codul penal prevăd că prescripţia înlătură răspunderea penală. Prin urmare, scopul instituţiei prescripţiei răspunderii penale constă în înlăturarea răspunderii penale, prin stingerea dreptului statului de a sancţiona şi a obligaţiei infractorului de a suporta consecinţele infracţiunii comise, după trecerea unui anumit interval de timp, prevăzut de lege, de la data săvârşirii faptei, indiferent dacă infracţiunea a fost sau nu descoperită ori infractorul identificat. Prin dispoziţiile art. 154 din Codul penal, legiuitorul a stabilit, în mod expres, atât durata termenelor de prescripţie, cât şi data la care acestea încep să curgă. Totodată, referitor la prescripţia răspunderii penale, legiuitorul a prevăzut la art. 155 din Codul penal întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale. Potrivit alin. (1) al articolului anterior referit, cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, iar, conform alin. (2) al aceluiaşi articol, după fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie. De asemenea, art. 155 alin. (5) din Codul penal prevede că admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a răspunderii penale.

17. Având în vedere modul de reglementare a prescripţiei răspunderii penale, Curtea a reţinut că dreptul organelor judiciare de a relua urmărirea penală, prin redeschiderea acesteia, conform art. 335 din Codul de procedură penală, apare ca fiind consecinţa juridică a acestei instituţii, respectiv consecinţa dreptului statului de a trage la răspundere penală persoanele care săvârşesc infracţiuni în termenele de prescripţie stabilite prin lege.

18. Prin urmare, Curtea a constatat că aceste termene sunt, în mod expres, determinate de către legiuitor, atât sub aspectul întinderii, cât şi sub aspectul momentului la care încep să curgă, motiv pentru care nu se poate susţine că legea procesual penală este lipsită de claritate, precizie sau previzibilitate sub aspectul intervalului de timp în care poate fi dispusă redeschiderea urmăririi penale şi nici că redeschiderea urmăririi penale se poate face sine die, creând o stare de incertitudine pentru autorul faptelor prevăzute de legea penală. De altfel, dispoziţiile art. 335 alin. (1)-(3) şi (5) din Codul de procedură penală prevăd că redeschiderea urmăririi penale se face în următoarele situaţii: dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea [art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală], în cazul în care au apărut fapte sau împrejurări noi, din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea [art. 335 alin. (2) din Codul de procedură penală], când constată că suspectul sau inculpatul nu şi-a îndeplinit cu rea-credinţă obligaţiile stabilite conform art. 318 alin. (3) din Codul de procedură penală [art. 335 alin. (3) din Codul de procedură penală] şi în cazul în care s-a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală, atunci când judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluţiei şi a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale [art. 335 alin. (5) din Codul de procedură penală]. Astfel reglementate, motivele de redeschidere a urmăririi penale nu reprezintă altceva decât cauze de întrerupere a cursului prescripţiei răspunderii penale, ele reprezentând o aplicare directă a dispoziţiilor art. 155 din Codul penal. Prin urmare, Curtea a reţinut că instituţia redeschiderii urmăririi penale, sub aspectul termenelor în care ea poate fi dispusă este, în mod corect, corelată de către legiuitor cu instituţia prescripţiei răspunderii penale, fiind o consecinţă directă a acesteia.

19. Aşa fiind, Curtea a constatat că susţinerile autorilor excepţiei - potrivit cărora instituirea în privinţa redeschiderii urmăririi penale a unui termen în care organele judiciare se pot prevala de acest drept, egal cu timpul rămas între data ordonanţei de clasare şi împlinirea termenului prescripţiei răspunderii penale ar echivala cu crearea unei situaţii de incertitudine pentru persoana achitată şi cu instituirea, în favoarea organelor judiciare, a unui termen sine die în care pot proceda la redeschiderea urmăririi penale, favorabil comiterii unor abuzuri judiciare - apar ca fiind nejustificate. Aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 335 din Codul de procedură penală, redeschiderea urmăririi penale nu se face în mod arbitrar de către organele judiciare, ci doar în condiţiile expres reglementate la art. 335 alin. (1)-(3) din Codul de procedură penală.

20. Pentru aceste motive, Curtea a constatat că nu poate fi reţinută încălcarea, prin dispoziţiile art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală, a dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la apărare, prevăzute la art. 21 alin. (3) şi art. 24 din Constituţie. Referitor la dreptul la un proces echitabil, reglementat la art. 21 alin. (3) din Constituţie şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea Constituţională a constatat, în jurisprudenţa sa, că acesta obligă la asigurarea prin legislaţia naţională a unor garanţii procesuale precum egalitatea armelor, contradictorialitatea, motivarea hotărârilor pronunţate, publicitatea procesului, soluţionarea acestuia într-un termen rezonabil, prezumţia de nevinovăţie şi asigurarea dreptului la apărare (a se vedea Decizia nr. 667 din 15 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 noiembrie 2015, paragraful 31). Cu privire la dreptul la apărare, prevăzut la art. 24 din Constituţie, s-a reţinut, prin aceeaşi jurisprudenţă, că acesta conferă oricărei părţi implicate într-un proces, potrivit intereselor sale şi indiferent de natura procesului, posibilitatea de a utiliza toate mijloacele prevăzute de lege pentru a invoca în apărarea sa fapte sau împrejurări. Acest drept presupune participarea la şedinţele de judecată, folosirea mijloacelor de probă, invocarea excepţiilor prevăzute de legea procesual penată, exercitarea oricăror altor drepturi procesual penale şi posibilitatea de a beneficia de serviciile unui apărător (a se vedea Decizia nr. 667 din 15 octombrie 2015, paragraful 33).

21. Totodată, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală reprezintă opţiunea legiuitorului, în acord cu politica sa penală, şi au fost reglementate cu respectarea dispoziţiilor art. 61 alin.(1) din Constituţie şi în marja de apreciere prevăzută de acestea.

22. În fine, Curtea a constatat că, spre deosebire de reglementarea anterioară, instituţia redeschiderii urmăririi penale nu mai este prerogativa exclusivă a procurorului, ci, în trei dintre cele patru situaţii prevăzute la art. 335 din Codul de procedură penală, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară care, cu această ocazie, verifică legalitatea şi temeinicia ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale. Această nouă abordare a legiuitorului are ca scop punerea instituţiei redeschiderii urmăririi penale în acord cu prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina modificarea acestei jurisprudenţe, atât soluţia, cât şi considerentele deciziei anterior referite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

24. Distinct de cele reţinute prin Decizia nr. 177 din 29 martie 2016, cu privire la pretinsa încălcare, prin textul criticat, a dispoziţiilor constituţionale ale art. 16, Curtea reţine că principiul egalităţii în drepturi are în vedere, pe de o parte, egalitatea dintre cetăţeni, aspect prevăzut, în mod expres, în cuprinsul alin. (1) al normei constituţionale anterior invocate, iar, pe de altă parte, asigurarea unui regim juridic similar unor persoane aflate în situaţii juridice egale. Or, având în vedere rolul diferit pe care îl au inculpatul şi organele judiciare în desfăşurarea procesului penal, nu se poate pune problema asigurării unei egalităţi de tratament juridic. De altfel, cu privire la acest aspect, Curtea Constituţională a statuat, în repetate rânduri, că principiul nediscriminării presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite, motiv pentru care el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite (a se vedea, în acest sens. Decizia nr. 545 din 28 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 6 iulie 2011).

25. Referitor la critica de neconstituţionalitate potrivit căreia textul criticat este lipsit de previzibilitate, aspect ce contravine dreptului la un proces echitabil, întrucât nu prevede, în mod clar şi neechivoc, motivele pentru care procurorul ierarhic superior poate infirma ordonanţa de clasare, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece prevederile art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală arată, în mod expres, că motivul infirmării ordonanţei de clasare îl reprezintă inexistenţa împrejurării pe care s-a întemeiat această soluţie. La rândul său, soluţia clasării poate avea ca temei constatarea existenţei uneia dintre împrejurările prevăzute, în mod expres, la art. 315 alin. (1) din Codul de procedură penală, respectiv imposibilitatea începerii urmăririi penale, întrucât nu sunt întrunite condiţiile de fond şi formă esenţiale ale sesizării sau existenţa unuia dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Codul de procedură penală. Potrivit art. 16 alin. (1) anterior menţionat, acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă: fapta nu există; fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege; nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea; există o cauză justificativă sau de neimputabilitate; lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale; a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică; a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii; există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege; există autoritate de lucru judecat; a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.

26. Având în vedere dispoziţiile procesual penale mai sus analizate, Curtea reţine că, prin interpretarea coroborată a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală cu dispoziţiile art. 315 alin. (1) şi art. 16 alin. (1) din acelaşi cod, pot fi determinate cu exactitate motivele legale pentru care procurorul ierarhic superior poate infirma ordonanţa de clasare. Prin urmare, textul criticat îndeplineşte exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate circumscrise principiului legalităţii, prevăzut de dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie, indivizii putându-si adecva conduita conform exigenţelor legale. În acest sens, Curtea constată că, potrivit jurisprudenţei sale, o lege îndeplineşte condiţiile calitative impuse atât de Constituţie, cât şi de Convenţie, numai dacă este enunţată cu suficientă precizie pentru a permite cetăţeanului să îşi adapteze conduita în funcţie de aceasta, astfel încât, apelând, la nevoie, la consiliere de specialitate în materie, el să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, faţă de circumstanţele speţei, consecinţele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă şi să îşi corecteze conduita (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 259 din 5 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 17 august 2016, paragraful 17).

27. În fine, cu privire la critica de neconstituţionalitate conform căreia textul criticat este neconstituţional, întrucât dă posibilitatea procurorului ierarhic superior să infirme ordonanţa de clasare, chiar şi în condiţiile în care aceasta nu este atacată de partea vătămată, Curtea constată că nici aceasta nu poate fi reţinută, întrucât aspectul procesual penal criticat reprezintă o aplicare directă de către legiuitor a principiului aflării adevărului, reglementat la art. 5 din Codul de procedură penală, care prevede, la alin. (1) al normei anterior referite, că organele judiciare au obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu privire la persoana suspectului sau inculpatului, dar şi a principiului controlului ierarhic al desfăşurării activităţii procurorilor, prevăzut la art. 132 alin. (1) din Constituţie.

28. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gheorghe Dănuţ Ardelean, Gheorghe Ardelean şi Radu Ardelean în Dosarul nr. 7.872/296/2015 al Judecătoriei Satu Mare - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Satu Mare - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

praf. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene

 

Având în vedere prezentarea de către România a candidaturii pentru relocarea, la Bucureşti, a Agenţiei Europene pentru Medicamente, necesitatea reconfirmării de către statele membre a candidaturii pentru relocarea agenţiilor, precum şi depunerea dosarelor de candidatură până la data de 31 iulie 2017,

ţinând cont de faptul că succesul demersului României va depinde într-o măsură foarte mare de modul în care oferta avansată de aceasta va răspunde tuturor criteriilor, în special în ceea ce priveşte asigurarea continuităţii activităţii agenţiei, garantarea unei relocări cât mai rapide şi mai eficiente din punct de vedere logistic şi garantarea condiţiilor necesare pentru menţinerea atractivităţii pentru resursă umană înalt calificată,

în considerarea faptului că finalizarea dosarului de candidatură de către Ministerul Sănătăţii/Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale depinde în mod decisiv de aprobarea locaţiei definitive, nu mai târziu de 15 iulie 2017, având în vedere lipsa unei modalităţi clare prin care statul român să realizeze demersurile şi să ia măsuri pentru identificarea sau selectarea imobilelor necesare pregătirii şi participării României la procesul demarat la solicitarea instituţiilor Uniunii Europene, în vederea relocării unor instituţii/agenţii ale Uniunii Europene,

ţinând cont de faptul că atragerea unui sediu de agenţie a Uniunii Europene în România ar contribui la creşterea prestigiului României ca stat membru şi a vizibilităţii în cadrul instituţiilor europene, iar în urma relocării personalului unor instituţii/agenţii europene s-ar crea oportunitatea dinamizării economiei totale,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin, (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - (1) Se mandatează Secretariatul General al Guvernului, în numele şi pe seama statului român, să realizeze demersurile şi să ia măsuri pentru a identifica sau selecta un imobil necesar pregătirii şi participării României la procesul demarat la solicitarea instituţiilor Uniunii Europene, în vederea relocării unor instituţii/agenţii ale Uniunii Europene,

(2) în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Secretariatul General al Guvernului ia cu prioritate măsuri pentru a identifica un imobil proprietate publică sau privată a statului, situat pe teritoriul României, care să corespundă cerinţelor solicitate destinaţiei de sediu al instituţiei/agenţiei ce urmează a fi relocată.

(3) în situaţia în care nu este identificat un imobil în condiţiile prevăzute la alin. (2), Secretariatul General al Guvernului iniţiază o procedură transparentă şi nediscriminatorie de selecţie pe piaţă a imobilului necesar în vederea închirierii de către instituţiile/agenţiile Uniunii Europene, pe baza condiţiilor prevăzute în solicitarea primită de la acestea.

(4) Procedura de selecţie se stabileşte prin ordin al secretarului general al Guvernului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe baza condiţiilor stabilite de instituţiile/agenţiile Uniunii Europene.

(5) Ca urmare a derulării procedurii prevăzute la alin. (3) şi selectării imobilului necesar, Secretariatul General al Guvernului ia măsurile necesare includerii acestui imobil în dosarul de candidatură a României, prevăzut la alin. (1).

(6) în situaţia câştigării de către România a procesului de relocare, contractul de închiriere se negociază şi se încheie între instituţia/agenţia Uniunii Europene şi proprietarul imobilului, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Bogdan Mănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 41.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.238 din 22 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, normele nr. 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Norma nr. 4

pentru asigurarea uniformei de serviciu pentru corpul ofiţerilor

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor

U/M

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata

(ani)

0

1

2

3

4

5

I. Coifură

1

Căciulă

buc.

1

6

 

II. Îmbrăcăminte

1

Costum (şapcă, bluză, pantalon)

buc.

2

2

Părţile componente se pot asigura şi separat.

2

Scurtă cu guler şi mesadă detaşabilă

buc.

1

3

 

3

Pantalon vară

perechi

2

1

 

III. Lenjerie

1

Tricou

buc.

8

2

În funcţie de nevoi se achiziţionează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă.

2

Costum termic

buc.

2

2

 

IV. Încălţăminte

1

Pantofi

perechi

1

1

 

2

Pantofi vară

perechi

1

1

 

3

Bocanci

perechi

1

2

 

V. Echipament divers

1

Centură multifuncţională

buc.

1

2

 

2

Ciorapi bleumarin

perechi

10

1

 

VI. Accesorii

1

Emblemă cu sigla ANP pentru mânecă

buc.

11

2

 

2

Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr

perechi

11

2

 

3

Ecuson nominal

buc.

11

2

 

 

Norma nr. 5

pentru asigurarea uniformei de serviciu pentru corpul agenţilor

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor

U/M

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata

(ani)

0

1

2

3

4

5

I. Coifură

1

Căciulă

buc.

1

6

 

II. Îmbrăcăminte

1

Costum (şapcă, bluză, pantalon)

buc.

2

2

Părţile componente se pot asigura şi separat.

2

Scurtă cu guler şi mesadă detaşabilă

buc.

1

3

 

3

Pantalon vară

perechi

2

1

 

III. Lenjerie

1

Tricou

buc.

8

2

În funcţie de nevoi se achiziţionează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă.

2

Costum termic

buc.

2

2

 

IV. Încălţăminte

1

Pantofi

perechi

1

1

 

2

Pantofi vară

perechi

1

1

 

3

Bocanci

perechi

1

2

 

V. Echipament divers

1

Centură multifuncţională

buc.

1

2

 

2

Ciorapi bleumarin

perechi

10

1

 

VI. Accesorii

1

Emblemă cu sigla ANP pentru mânecă

buc.

11

2

 

2

Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr

perechi

11

2

 

3

Ecuson nominal

buc.

11

2”

 

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 378.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, cu sediul în localitatea Iernut, Str. Energeticianului nr. 1/A, judeţul Mureş, ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”,

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut este constituit din bunuri aflate în domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut administrează suprafeţe de teren din domeniul public al statului indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic şi suprafeţe de teren proprietate privată a statului având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 3.38 şi 7.13 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul legumiculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii-anexe, grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferelor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; clasa 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.; grupa 108 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor; clasa 1089 Fabricarea altor produse alimentare neclasificate altundeva „n.c.a”;

c) diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;

d) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate; clasa 4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor; grupa 467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse; clasa 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;

e) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate ; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun în magazine specializate; 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; clasa 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; grupa 477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate; clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate;

f) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

g) diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi-anexe pentru transporturi; clasa 5221 Activităţi de servicii-anexe pentru transporturi terestre; clasa 5224 Manipulări;

h) diviziunea 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 552 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;

i) diviziunea 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;

j) diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 Alte activităţi de editare;

k) diviziunea 62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei; clasa 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;

l) diviziunea 63 Activităţi de servicii informatice; grupa 631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;

m) diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;

n) diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi detestări şi analiză tehnică; grupa 711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; clasa 7111 Activităţi de arhitectură; grupa 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; grupa 712 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;

o) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

p) diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

q) diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

r) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

s) diviziunea 81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 812 Activităţi de curăţenie; clasa 8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor; grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;

ş) diviziunea 85 învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.;

t) diviziunea 91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; grupa 910 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; clasa 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;

ţ) diviziunea 94 Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 942 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor; clasa 9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor;

u) relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut conduce evidenţa contabilă, potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut reorganizate se preia de noua unitate fără concurs,

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut este de 35.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut este asigurată de:

a) consiliul de administraţie, format din 5 membri;

b) director

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) scăderea suprafeţei de teren de 6,47 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7.13 la Legea nr. 45/2009, CU modificările şi completările ulterioare, înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu nr. M.F, 106364, având în vedere trecerea acesteia în domeniul privat al statului;

b) înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a valorii de inventar a terenului înregistrat cu nr. M.F. 106364, conform pct. 1 din anexa la prezenta hotărâre, ca urmare a evaluării acestuia.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Şerban-Constantin Valeca

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 379.

 

ANEXĂ

 

BUNURILE

din domeniul public al statului şi bunurile din domeniul privat al statului aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut - C.U.I. 1229950

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii

(dării în folosinţă)

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică actuală Concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit

Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administraţie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

106160

8.28.10

Terasamente

Amenajări în terase

în incinta staţiunii

Ţara: România,

judeţul Mureş,

oraşul Iernut

1987

3.218

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

106364

8.05.03

Total suprafaţă

S = 104,72 ha

în incinta staţiunii

Ţara: România,

judeţul Mureş,

oraşul Iernut

1987

608.280

Legea nr. 45/ 2009, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 3.38

În administrare

 

imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

 

611,498

 

 

 

 

 

2. Bunurile din domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1.

1.

Terenuri, S = 6,47 ha, cf. anexei nr. 7.13 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

43.090

în administrare

2.

2.

Construcţii

423.386

în administrare

3.

3.

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

833.835

În administrare

4.

4.

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

106.000

în administrare

 

 

TOTAL

1.406.311

 

 

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului de natura construcţiilor

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Nr.

cadastral

Nr. carte funciara

Adresa

Suprafaţa construită desfăşurată

- mp -

Suprafaţa terenului

- mp -

Valoarea contabilă

- lei -

1.

Castel apă

1295

1559

localitatea Iernut, Str. Energeticianului nr. 1/A, judeţul Mureş

9

12

623

2.

Staţie pompare apă

1295

1559

localitatea Iernut, Str. Energeticianului nr. 1/A, judeţul Mureş

456,32

2.000

87.130

3.

Platformă

betonată

1295

1559

localitatea Iernut, Str. Energeticianului nr. 1/A, judeţul Mureş

102,00

102

21.086

4.

Platformă betonată seminţe

1295

1559

localitatea Iernut, Str. Energeticianului nr. 1/A, judeţul Mureş

27,00

27

8.868

5.

Birou, hală, depozit frigo

1295

1559

localitatea Iernut, Str. Energeticianului nr. 1/A, judeţul Mureş

1.335,23

1.500

101.708

6.

Spaţiu depozitare apă

1295

1559

localitatea Iernut, Str. Energeticianului nr. 1/A, judeţul Mureş

211,82

3.000

90.051

7.

Atelier mecanic

1295

1559

localitatea Iernut, Str. Energeticianului nr. 1/A, judeţul Mureş

662,43

1.500

76.743

8.

Punct termic

1295

1559

localitatea Iernut, Str. Energeticianului nr. 1/A, judeţul Mureş

105,00

2.000

37.177

 

TOTAL

 

 

 

 

 

423.386

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. IV din Legea nr. 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, al art. 24 alin. (4) şi (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru inventarierea şi predarea către Arhivele Naţionale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor a arhivei aparţinând fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei, denumită în continuare fosta D.G.P.A., arhivă aflată în prezent în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se înfiinţează Comisia pentru inventarierea şi predarea documentelor din arhiva fostei

D.G.P.A., denumită în continuare Comisia, organism consultativ, fără personalitate juridică.

(2) Comisia are următoarele atribuţii principale:

a) inventariază arhiva fostei D.G.P.A.;

b) propune clasificarea, declasificarea, trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare a documentelor inventariate, respectiv distrugerea acestora, conform dispoziţiilor legale;

c) predă, după declasificare, în baza proceselor-verbale de predare-primire, către Administraţia Naţională a Penitenciarelor dosarele de personal ale foştilor angajaţi ai D.G.P.A. identificate în arhivă;

d) predă, după declasificare, în baza proceselor-verbale de predare-primire, către Arhivele Naţionale documentele cu valoare istorică identificate în arhivă.

(3) Predarea documentelor către instituţia prevăzută la alin. (2) lit. d) se poate face pe toată durata activităţii Comisiei.

Art. 2. - (1) Comisia este alcătuită dintr-un număr de 5 persoane, numite prin ordin al ministrului justiţiei. Doi dintre membrii Comisiei sunt din cadrul Ministerului Justiţiei, unul dintre membri este din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar ceilalţi doi sunt propuşi de către Secretariatul General al Guvernului.

(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) vor propune fiecare câte un supleant, care vor fi numiţi prin ordin al ministrului justiţiei.

(3) Membrii Comisiei din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) sunt numiţi la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(4) Membrii Comisiei, precum şi supleanţii acestora vor completa o declaraţie pe propria răspundere, întocmită potrivit anexei nr. 1.

(5) Membrii Comisiei şi supleanţii acestora trebuie să aibă, potrivit legii, autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de stat.

(6) Comisia este convocată la prima sa şedinţă de ministrul justiţiei. Cu ocazia primei şedinţe a Comisiei se alege preşedintele acesteia, cu votul majorităţii membrilor Comisiei.

(7) Comisia se consideră legal reunită în prezenţa majorităţii membrilor săi.

(8) Deciziile Comisiei se iau cu votul majorităţii membrilor Comisiei.

Art. 3.-(1) Secretariatul Comisiei este compus din 2 persoane, numite prin ordin al ministrului justiţiei, şi este asigurat de Ministerul Justiţiei şi Secretariatul General al Guvernului, care vor propune câte un membru.

(2) Membrii Secretariatului Comisiei trebuie să aibă, potrivit legii, autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de stat.

(3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor asigură îndeplinirea atribuţiilor Comisiei prin organizarea accesului în arhivă, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, asigurând, totodată, şi custodia acestei arhive.

Art. 4. - (1) Până la finalizarea inventarierii arhivei fostei D.G.P.A., documentele cuprinse în această arhivă nu pot fi puse la dispoziţia niciunei persoane fizice sau juridice, cu excepţia celor însărcinate, potrivit legii, să îndeplinească atribuţii cu privire la documentele acestei arhive.

(2) Comisia va putea furniza informaţii din documentele cuprinse în arhiva fostei D.G.P.A. dacă există proceduri judiciare în derulare, la cererea motivată a organelor judiciare,

(3) După împlinirea unui termen de cinci luni de la începerea activităţii Comisiei, persoanele care doresc să consulte documentele din arhiva fostei D.G.P.A. referitoare la viaţa lor privată vor avea acces la acestea în baza unei solicitări scrise, adresată Comisiei,

(4) înscrisurile conţinând date referitoare la viaţa privată vor fi distruse la momentul încetării activităţii Comisiei, cu excepţia cazului prevăzut la art. 6 alin. (2).

(5) înscrisurile care constituie secrete de serviciu pot fi desecretizate, în condiţiile legii, şi pot fi consultate, în condiţiile prezentei reglementări, de către persoanele la care se referă. Informaţiile astfel desecretizate pot fi comunicate, în condiţiile legii, oricărei entităţi fizice sau juridice, la cererea acestora. Respectivele înscrisuri vor fi distruse la momentul încetării activităţii Comisiei, cu excepţia cazului prevăzut la art. 6 alin. (2).

(6) Dispoziţiile alin. (5) referitoare la distrugerea înscrisurilor care constituie secrete de serviciu nu sunt aplicabile nici documentelor cu valoare istorică sau practică, arhivarea acestora urmând să se facă în condiţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.

Art. 5. - Activitatea Comisiei se desfăşoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte reglementări în materia prelucrării informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal.

Art. 6. - (1) După inventariere şi în vederea predării arhivei fostei D.G.P.A. către autorităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d), Comisia întocmeşte un raport, formulând, după caz, propunerile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).

(2) Dacă din documentele existente în arhiva fostei D.G.RA. rezultă o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, urmează a fi sesizate organele de urmărire penală, potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - După îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 6, Comisia va preda în cel mult 30 de zile documentele din arhiva fostei D.G.P.A către autorităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d). Cu ocazia predării-primirii se încheie un proces-verbal, după modelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - Ministrul justiţiei poate emite ordine în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 9. - (1) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii instituţiilor reprezentate în Comisie vor propune membrii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), precum şi supleanţii prevăzuţi de art. 2 alin. (2). În acelaşi termen vor fi propuşi şi membrii secretariatului prevăzut la art. 3.

(2) Comisia va finaliza activităţile prevăzute de prezenta hotărâre în termen de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a acesteia.

(3) Semestrial, Comisia va întocmi un raport de activitate. Sinteza raportului de activitate se publică pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, după aprobarea de către ministrul justiţiei.

(4) La încetarea activităţii, Comisia va întocmi un raport final de activitate, care va fi supus aprobării Guvernului. După aprobarea de către Guvern, raportul final de activitate va fi făcut public, în condiţiile legii.

(5) Activitatea Comisiei încetează odată cu aprobarea raportului final de activitate prevăzut la alin. (4).

Art. 10. - (1) Se aprobă declasificarea documentelor emise de către Ministerul Justiţiei în anul 2008, prevăzute în anexa nr. 3, având clasa de secretizare „secret de stat” şi nivelul de clasificare „secret” şi „strict secret”, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia securitatea naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public deţinătoare.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice care au în gestiune copii ale acestor documente vor lua măsuri în consecinţă, conform legii.

Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 410.

 

ANEXA Nr. 1

 

Declaraţie pe propria răspundere

 

Subsemnatul/Subsemnata, .......................................... [numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume anterioare], cetăţean român, fiul/fiica lui .......................................... (numele şi prenumele tatălui), şi al/a  ..........................................(numele şi prenumele mamei), născut/născută la  .......................................... (ziua. luna, anul), în  .......................................... (locul naşterii; localitatea/judeţul), domiciliat/domiciliată în  .......................................... (domiciliul din actul de identitate), legitimat/legitimată cu  .......................................... (felul, seria şi numărul actului de identitate),

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că îmi exprim acordul de a participa, în calitate de membru/supleant al Comisiei pentru inventarierea şi predarea documentelor din arhiva fostei D.G.P.A., la identificarea, inventarierea şi predarea către instituţiile prevăzute de reglementările privind activitatea Comisiei a documentelor cuprinse în arhiva fostei D.G.P.A.

Ataşez prezentei declaraţii dovada îndeplinirii condiţiilor de acces la informaţii clasificate, potrivit legii.

 

..........................................

..........................................

(data)

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a documentelor,

încheiat astăzi,  ..........................................

 

Subsemnaţii, .......................................... , reprezentanţi ai  .......................................... , cu sediul în  .......................................... , pe de o parte, şi membrii Comisiei pentru inventarierea şi predarea documentelor din arhiva fostei D.G.P.A., pe de altă parte, am procedat primii la primirea şi cei de-al doilea la predarea documentelor  .......................................... , documente cuprinse în arhiva fostei DGPA, în cantitate de  ..................... dosare.

Predarea-primirea s-a făcut pe baza inventarului anexat, cuprinzând  .................... pagini, conform dispoziţiilor legale.

Alte menţiuni: ..........................................

 

Am predat.

Am primit,

(semnatari, localitate, data)

(semnatari, localitate, data)

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

documentelor cu nivel de clasificare strict secret şi secret care se declasifică

 

Numărul de înregistrare şi data

Conţinutul pe scurt

Nivelul de secretizare

0097 din 17.04.2008, clasificată strict secret

Raport privind activitatea Comisiei constituite prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.418/C*) din 24 septembrie 2007

Strict secret

096 din 17.04.2008, clasificată secret

Raport privind activitatea Comisiei constituite prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.348/C*) din 31 mai 2007, modificat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.489/C din 11.06.2007 şi completat prin Ordinele ministrului justiţiei nr. 2.175/C din 27.08.2007 şi nr. 2.959/C din 21.11.2007

Secret

087 din 10.04.2008,

clasificată secret

Proces-verbal încheiat în data de 10.04.2008

la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Secret

 

*) Ordinele ministrului justiţiei nr. 2.418/C/2007 şi 1.348/C/2007 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Constantin Dumitrescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 98 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept, de la data de 4 iunie 2017, a raportului de serviciu al domnului Constantin Dumitrescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 445.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 446.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Raluca-Maria Ţîncu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. A - PRS 1.963 din 18 mai 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.778 din 24 mai 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Raluca-Maria Ţîncu se numeşte în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea dispoziţiilor art. 2 din Deciziei prim-ministrului nr. 396/2017 pentru eliberarea doamnei Carmen-Elena Tatu din funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 8 mai 2017.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 447.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Marian Morcoaşă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS 1.963 din 18 mai 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.778 din 24 mai 2017,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Morcoaşă se numeşte în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea dispoziţiilor art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 433/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 25 mai 2017.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 448.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.