MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 433/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 433         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 iunie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 213 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

376. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN

 

390. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti - Domneşti”

 

411. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Olaru Răzvan-Daniel

 

412. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Manoliu Mihai

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 213

din 4 aprilie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Simina Popescu-Marin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, excepţie ridicată de Mădălina Georgeta Manda în Dosarul nr. 1.472/223/2015 al Judecătoriei Drăgăşani şi care formează obiectul Dosarului nr. 294D/2016 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspunde personal autoarea excepţiei, asistată de avocat Florentina Enache, din cadrul Baroului Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că dosarul se află la al doilea termen de judecată, având în vedere că, prin încheierea de şedinţă din 23 martie 2017, Curtea, deliberând asupra cererii avocatului autoarei excepţiei de acordare a unui nou termen de judecată, faţă de imposibilitatea de a se prezenta, motivată printr-o adeverinţă medicală, a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 4 aprilie 2017.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatului autoarei excepţiei, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, susţinând aspecte referitoare la situaţia de fapt care, în opinia sa, conduc la constatarea neconstituţionalităţii prevederilor legale criticate. Astfel, prevederile art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 7/1996 contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 şi 44, întrucât autoarea excepţiei, beneficiară a unei măsurii asigurătorii - sechestrul asigurător - instituită printr-o hotărâre judecătorească executorie, a fost în imposibilitatea de a obţine notarea sechestrului asigurător în cartea funciară, deşi art. 955 din Codul de procedura civilă prevede că sechestrul asigurător se notează, de îndată, în cartea funciară. Astfel, modalitatea în care sunt redactate prevederile art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea 7/1996 dă naştere în practică unor situaţii ce conduc la fraudă şi abuz, în detrimentul drepturilor creditorului, recunoscute prin hotărâre judecătorească. Deşi intenţia legiuitorului la momentul adoptării art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 7/1996 a fost pozitivă, în sensul de a împiedica vânzările succesive efectuate de aceeaşi persoană, în practică, aceste dispoziţii legale devin o sancţiune pentru un creditor şi un beneficiu pentru intenţiile şi acţiunile frauduloase ale debitorului. Depune note scrise.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care arată că prevederile legale criticate nu încalcă liberul acces la justiţie. Astfel, în condiţiile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 7/1996, cei interesaţi sau notarul public pot formula plângere împotriva încheierii registratorului-şef, în termen de 15 zile de la comunicare, soluţionarea acesteia fiind de competenţa judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul.

6. Având cuvântul în replică, avocatul autoarei excepţiei arată că viciul de neconstituţionalitate persistă, chiar dacă există posibilitatea sesizării instanţei judecătoreşti. Astfel, o deficienţă legislativă obligă creditorul să deschidă alte procese pentru valorificarea unui drept al său, recunoscut prin hotărâre judecătorească.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

7. Prin încheierea din 18 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.472/223/2015, Judecătoria Drăgăşani a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Mădălina Georgeta Manda într-o cauză având ca obiect plângerea împotriva încheierii de carte funciară.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece petenta, titulară a unei măsurii asigurătorii - sechestrul asigurător -, a fost în imposibilitatea de a nota sechestrul asigurător în cartea funciară. Deşi, la data înregistrării cererii de notare a sechestrului asigurător, contractele de vânzare-cumpărare a imobilelor proprietatea debitorilor nu erau nici măcar încheiate, nicidecum depuse la cartea funciară spre înregistrare, cererea petentei de notare a sechestrului asigurător a fost soluţionată negativ, ulterior deblocării cărţilor funciare prin depunerea spre înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare, evident invocându-se faptul că debitorii nu mai sunt proprietarii imobilelor. Deşi art. 955 alin. (3) din Codul de procedură civilă dispune că sechestrul asigurător (înfiinţat de instanţa de judecată printr-o hotărâre executorie) se înscrie de îndată în cartea funciară, „un simplu funcţionar”, prevalându-se de prevederile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, lipseşte de efect o hotărâre judecătorească şi nesocoteşte dispoziţiile Codului de procedură civilă. O astfel de situaţie este de natură a încălca dreptul de acces la justiţie, dreptul la un proces echitabil şi inclusiv dreptul de proprietate, fiind binecunoscut faptul că aceste drepturi includ posibilitatea de a obţine punerea în aplicare a unei hotărâri judecătoreşti şi efectuarea publicităţii pentru dreptul recunoscut. O hotărâre judecătorească ce nu poate fi pusă în aplicare sau pentru care nu pot fi îndeplinite formalităţile de publicitate, ce au rolul tocmai de a conserva dreptul dobândit, transformă dreptul de acces la justiţie într-un drept iluzoriu, lipsit de substanţă. Astfel, cel în favoarea căruia s-a garantat un drept - cum este dreptul fundamental privind accesul la justiţie - acela trebuie să aibă şi situaţia concretă de a beneficia de acest drept. Este inadmisibil ca, în ipoteza în care un subiect de drept îşi exercită un drept conferit, să sufere consecinţe nefavorabile şi să fie privat de un alt drept - cum este cazul creditorului aflat în imposibilitatea de a obţine publicitatea dreptului dobândit, publicitate care are scopul de a conserva dreptul dobândit.

9. În egală măsură, autoarea excepţiei susţine că textele legale invocate se află în contradicţie şi cu dispoziţiile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind desfăşurarea unui proces echitabil, Curtea Europeană a Drepturilor Omului statuând că „obligaţia statului prin lege şi prin puterea judecătorească este de a nu înlătura egalitatea în plan procesual a părţilor şi de a nu le pune, prin orice instrument, într-o poziţie de inferioritate una faţă de cealaltă”. Or, prin intermediul art. 35 alin, (3) şi (4) din Legea nr. 7/1996, legiuitorul a pus în poziţie de inferioritate creditorul - beneficiar al unei hotărâri judecătoreşti de instituire a sechestrului asigurător, aflat în imposibilitatea de a obţine publicitatea dreptului dobândit, publicitate care îi conservă dreptul, faţă de debitori care au depus o simplă cerere de eliberare a unui extras de carte funciară pentru autentificare,

10. Judecătoria Drăgăşani apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât textele legale contestate nu contravin niciuneia dintre normele constituţionale invocate în susţinerea ei. Astfel, prin respingerea cererii de notare în cărţile funciare a sechestrului asigurător, petentei nu i s-a încălcat în niciun fel liberul acces la justiţie prevăzut de art. 21 din Constituţie, întrucât, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, aceasta a putut ataca încheierile registratorului cu cerere de reexaminare, iar, împotriva încheierilor registratorului-şef prin care i s-au respins cererile de reexaminare, petenta a formulat plângere la judecătorie în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 7/1996. Mai mult decât atât, petenta are deschisă calea acţiunii revocatorii (pauliană), prevăzută de art. 1.562 din noul Cod civil, dacă apreciază că acele acte de înstrăinare au fost făcute în frauda drepturilor sale. Dreptul de proprietate privată al petentei nu a fost nici el încălcat prin respingerea cererii de notare în cărţile funciare a sechestrului asigurător, el fiind garantat şi ocrotit de lege, petenta având la dispoziţie mijloacele legale de protejare a dreptului său subiectiv civil, respectiv acţiuni personale,

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Reţine că textul legal criticat nu încalcă prevederile art. 21 din Constituţie, întrucât dispoziţiile art. 31 din Legea nr. 7/1996 oferă persoanei interesate posibilitatea de a formula cerere de reexaminare a încheierii de respingere a cererii de înscriere în cartea funciară, care se soluţionează de registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. Împotriva încheierii registratorului-şef, cei interesaţi pot formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, hotărârea pronunţată de judecătorie putând fi atacată cu apel. Invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 632 din 29 mai 2008. Nici prevederile art. 44 din Constituţie nu sunt încălcate, întrucât petenta are deschisă calea acţiunii revocatorii, prevăzute de art. 1.562 din Codul civil.

13. Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 7/1996 este inadmisibilă. Pornind de la motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, consideră că, în realitate, invocarea acesteia a fost determinată de modul de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 7/1996, republicată. În legătură cu situaţia autoarei, devin incidente dispoziţiile art. 955 din Codul de procedura civilă, referitoare la executarea sechestrului asigurător, în temeiul cărora sechestrul asigurător înfiinţat asupra unui bun supus unor formalităţi de publicitate se va înscrie de îndată în cartea funciară [art. 955 alin. (3) teza I din Codul de procedura civilă]. În plus, deşi în acelaşi articol se mai prevede că măsura sechestrului asigurător se duce la îndeplinire de către executorul judecătoresc, potrivit regulilor Codului de procedură civilă cu privire la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător, fără a mai cere vreo autorizare sau încuviinţare în acest sens, menţionează că în etapa executării silite este aplicabil principiul disponibilităţii. Ca atare, executorul judecătoresc nu poate acţiona din oficiu, ci doar pe baza cererii creditorului, fiind în etapa executării măsurilor provizorii. Din prisma celor expuse, apreciază că lipsa de diligenţă a creditorului de a asigura, de îndată, înscrierea în cartea funciară a sechestrului asigurător înfiinţat asupra unui bun supus unor formalităţi de publicitate, nu ţine de constituţionalitatea unui anumit text de lege, ci, mai degrabă, de modul în care beneficiarul unei norme juridice înţelege să o aplice. În aceste condiţii, normele legale criticate nu sunt de natură a aduce atingere accesului liber la justiţie sau dreptului de proprietate privată.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiilor de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile avocatului autoarei excepţiei, notele scrise depuse de autoarea excepţiei, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 35 alin, (3) şi (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, care au următorul cuprins: „(3) Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Valabilitatea extrasului încetează, prin împlinirea termenului, la momentul înregistrării cererii de înscriere a actului notarial pentru care acesta a fost eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul.

(4) în situaţia în care în perioada de valabilitate prevăzută de alin. (1) a extrasului de carte funciară pentru autentificare se înregistrează actul/actele autentice întocmite în baza acestuia, cererile de înscriere având ca înscris justificativ aceste acte se soluţionează cu prioritate, celelalte cereri de înscriere înregistrate în această perioadă urmând a fi respinse. În situaţia în care valabilitatea extrasului de carte funciară pentru autentificare a încetat, iar cererea având ca înscris justificativ actul/actele autentice întocmite în baza acestuia nu a fost înregistrată în registrul general de intrare, cereale privitoare la imobilul în privinţa căruia a fost solicitat extrasul de carte funciară pentru autentificare mai sus menţionat, înregistrate în această perioadă, se soluţionează cu respectarea normelor în vigoare.*

17. În opinia autoarei excepţiei, prevederile legale ce formează obiectul excepţiei contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justiţie şi art. 44 privind dreptul de proprietate privată. De asemenea sunt invocate dispoziţiile art. 6 - Dreptul la un proces echitabil, cuprinse în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 35 din Legea nr. 7/1996 fac parte din titlul II „Publicitatea imobiliară”, capitolul II „Procedura de înscriere în cartea funciară”, şi instituie reguli privitoare la procedura înscrierii în cartea funciară a unor acte notariale prin care se transmite, se modifică sau se constituie un drept real imobiliar. Astfel, la autentificarea unor asemenea acte, notarul public are obligaţia de a solicita un extras de carte funciară pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. În baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operaţiunile notariale necesare întocmirii actului în vederea căruia acesta a fost solicitat. În acest context legislativ, prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate stabilesc că, pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. În acelaşi timp, în situaţia în care în perioada de valabilitate de 10 zile a extrasului de carte funciară pentru autentificare se înregistrează actul/actele autentice întocmite în baza acestuia, cererile de înscriere având ca înscris justificativ aceste acte se soluţionează cu prioritate, celelalte cereri de înscriere înregistrate în această perioadă urmând a fi respinse.

19. Astfel, prevederile legale criticate au drept scop asigurarea unor garanţii de validitate a actelor notariale prin care se transmite, se modifică sau se constituie un drept real imobiliar, în vederea evitării actelor frauduloase, precum şi asigurarea unor înscrieri corecte, sub aspect juridic şi tehnic, ale proprietăţii în cartea funciară, de natură să contribuie la securitatea circuitului juridic civil.

20. În aceste condiţii, Curtea constată că apare pe deplin justificată opţiunea legiuitorului ca, pe perioada valabilităţii extrasului, să opereze interdicţia efectuării vreunei înscrieri în cartea funciară (cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul), înscriere care ar modifica situaţia juridică a bunului şi ar anula conţinutul extrasului emis în prealabil (a se vedea, în acest sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 632 din 29 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008).

21. Pe cale de consecinţă, Curtea reţine că prevederile art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 7/1996 nu încalcă normele constituţionale şi convenţionale privind dreptul persoanelor interesate de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime şi de a beneficia de un proces echitabil, de vreme ce art. 31 din Legea nr. 7/1996 oferă persoanei interesate posibilitatea de a formula cerere de reexaminare a încheierii de respingere a cererii de înscriere în cartea funciară, care se soluţionează de registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. Împotriva încheierii registratorului-şef, cei interesaţi pot formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, hotărârea pronunţată de judecătorie putând fi atacată cu apel. Sunt asigurate astfel garanţiile care condiţionează liberul acces la justiţie şi dreptul la un proces echitabil.

22. De asemenea, Curtea constată că prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate nu sunt de natură acrea niciun prejudiciu titularilor de drepturi reale, ci, dimpotrivă, interdicţia stabilită are rolul de a garanta protecţia acestora, astfel încât nu poate fi reţinută încălcarea dreptului de proprietate privată, prevăzut de art. 44 din Constituţie. Astfel cum a statuat instanţa de contencios constituţional, legiuitorul ordinar este aşadar competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în accepţiunea principială conferită de Constituţie, în aşa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel nişte limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat.

23. Pe de altă parte, prin respingerea cererii de notare în cărţile funciare a sechestrului asigurător, dreptul de proprietate privată al autoarei excepţiei nu a fost încălcat, acest drept fiind garantat şi ocrotit de lege. Astfel, pe calea acţiunii revocatorii, reglementată de art. 1.562 şi urm. din Codul civil, persoana interesată (creditorul), dacă dovedeşte un prejudiciu, poate cere să fie declarate inopozabile faţă de el actele juridice încheiate de debitor în frauda drepturilor sale, cum sunt cele prin care debitorul îşi creează sau îşi măreşte o stare de insolvabilitate.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mădălina Georgeta Manda în Dosarul nr. 1.472/223/2015 al Judecătoriei Drăgăşani şi constată că prevederile art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Drăgăşani şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 4 aprilie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu-Marin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 13 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN are ca activitate principală acordarea din fonduri proprii a finanţărilor, garanţiilor şi asumarea angajamentelor de garantare sau finanţare, precum şi orice alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii, definite potrivit legii, precum şi de alte categorii de solicitanţi prevăzuţi în lege şi în actul său constitutiv, de la bănci sau din alte surse.”

2. Articolul 7 se abrogă.

3. În tot cuprinsul hotărârii, denumirea „Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie” se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Finanţelor Publice”.

4. Anexa „Act constitutiv al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 13 februarie 2006, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Alexandru Petrescu

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Rovana Plumb

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 376.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001)

 

ACT CONSTITUTIV

al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul şi durata societăţii

 

Art. 1. - (1) Denumirea societăţii este Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN sau Fondul.

(2) în toate documentele oficiale emise de Fond vor fi prevăzute, conform legii, denumirea, forma juridică, capitalul social subscris şi vărsat, sediul social, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare fiscală şi emblema. Aceste informaţii vor fi publicate şi pe pagina web a Fondului.

Art. 2. - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu:

a) prevederile cap. IV din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) dispoziţiile prezentei hotărâri;

c) dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

e) clauzele prezentului act constitutiv;

f) prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al Fondului;

g) celelalte reglementări legale în vigoare aplicabile Fondului.

Art. 3. - (1) Sediul social al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este în România, municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, şi poate fi mutat cu aprobarea acţionarului, la propunerea consiliului de administraţie al Fondului.

(2) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate înfiinţa/desfiinţa filiale şi unităţi teritoriale fără personalitate juridică.

(3) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate majora sau diminua capitalul filialelor, în condiţiile legii.

Art. 4. - Durata de funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este nelimitată.

 

CAPITOLUL II

Misiunea şi obiectul de activitate

 

Art. 5. - (1) Misiunea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN constă în îmbunătăţirea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii.

(2) FNGCIMM S.A. - IFN îşi desfăşoară activitatea în nume şi în cont propriu, prestând pentru persoanele juridice legal constituite, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii, servicii financiare de natura finanţărilor, garanţiilor şi asumarea angajamentelor de finanţare sau de garantare â creditelor, precum şi a oricăror altor instrumente de finanţare necesare punerii în aplicare a obiectului specific de activitate al acestora, în condiţiile legii.

(3) FNGCIMM S A. - IFN poate fi mandatat de către Ministerul Finanţelor Publice să desfăşoare, în numele şi în contul statului, activităţi specifice de garantare în scopul derulării unor programe guvernamentale pentru susţinerea unor sectoare ale economiei naţionale.

(4) FNGCIMM S.A. - IFN poate desfăşura activităţi specifice de finanţare, cofinanţare, garantare, din fonduri încredinţate, conform prevederilor legale şi regulamentelor aferente, de autorităţi publice centrale, autorităţi de management sau instituţii financiare internaţionale, în condiţiile prevăzute de actele normative emise în vederea derulării acestor operaţiuni.

(5) Măsurile de sprijin susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau de minimis vor fi acordate numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat.

(6) FNGCIMM S.A. - IFN colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public pe baza unor protocoale, în limita atribuţiilor ce le revin potrivit legii, în condiţii de reciprocitate, pentru furnizarea informaţiilor necesare pentru realizarea misiunii şi obiectului său de activitate.

Art. 6. - (1) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN are drept obiect principal de activitate acordarea din fonduri proprii a finanţărilor, garanţiilor şi asumarea angajamentelor de garantare a creditelor şi a altor instrumente de finanţare entităţilor prevăzute la art. 5 alin. (2), clasa CAEN 6492 - Alte activităţi de creditare.

(2) Activităţile secundare care pot fi desfăşurate de Fond sunt:

a) acordarea din fonduri proprii a finanţărilor şi asumarea angajamentelor de finanţare a entităţilor prevăzute la art. 5 alin. (2), clasa CAEN 6492 - Alte activităţi de creditare;

b) servicii de informare şi consultanţă pentru întreprinderile mici şi mijlocii, referitoare la realizarea activităţilor de garantare şi finanţare, CAEN 7022;

c) activităţi auxiliare intermedierilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase - administrarea programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, CAEN 6619, numai în măsura în care aceste activităţi sunt legate de activităţile de garantare şi finanţare;

d) administrarea de fonduri publice, în scopul implementării politicilor naţionale referitoare la sprijinirea mediului de afaceri, CAEN 6630;

e) alte activităţi de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a., CAEN 8299;

f) activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice, CAEN 7320.

Art. 7. - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate acorda finanţări, cofinanţări, garanţii personale, potrivit normelor şi procedurilor sale interne de lucru.

Art. 8. - (1) F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN poate administra fonduri încredinţate de autorităţi publice centrale, autorităţi de management sau instituţii financiare internaţionale; în acest sens, F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate, fără a se limita la acestea, să implementeze instrumente financiare printr-o structură proprie de tip fond de fonduri; F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate avea şi calitatea de organism de implementare a unor produse specifice ale instrumentelor financiare.

(2) Activităţile specifice de finanţare, cofinanţare şi garantare se vor derula potrivit reglementărilor emise în acest sens.

(3) Creanţele rezultate în urma desfăşurării activităţilor specifice prevăzute la alin. (2) au regimul stabilit prin actele normative pe baza cărora au fost acordate finanţările, cofinanţările şi garanţiile. Recuperarea acestora se va efectua în condiţiile menţionate în cuprinsul acestor acte normative.

(4) Noţiunea de „fonduri în administrare” defineşte fonduri puse la dispoziţie de către o altă entitate, în vederea acordării de garanţii pentru scopurile/obiectivele stabilite de acele entităţi, fără însă a se confunda cu împrumuturile pentru societate, care sunt surse atrase în vederea desfăşurării activităţii în interes propriu al F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social

 

Art. 9. - (1) Capitalul social al Fondului este de 931.292.300 lei, fiind împărţit în 9.312.923 de acţiuni nominative şi indivizibile, fiecare acţiune având o valoare nominală de 100 lei; acestea aparţin în totalitate statului român până la o eventuală transmitere a lor către terţi, în condiţiile legii.

(2) Majorarea capitalului social se face potrivit legii. Numai autorităţile publice şi instituţiile financiare interne şi internaţionale pot participa la capitalul social, statul rămânând acţionar majoritar al societăţii.

Art. 10. - (1) Calitatea actuală de acţionar unic conferă statului, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prerogativa de a exercita toate drepturile şi de a executa toate obligaţiile care decurg din această calitate, respectând, în relaţia cu societatea şi filialele sale, principiul investitorului privat prudent în economia de piaţă.

(2) Patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii ale acţionarului unic,

(3) Acţiunile nominative emise de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN sunt în formă dematerializată, evidenţiate în registrul acţionarilor.

(4) Evidenţa acţiunilor se ţine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul Fondului, sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.

(5) Obligaţiile F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, asumate pe seama fondurilor proprii, sunt garantate cu patrimoniul social al acestuia.

Art. 11. - (1) Acţiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului social nu pot avea valoarea nominală mai mică decât cea iniţială şi vor putea fi transferate sau vândute numai autorităţilor publice şi/sau instituţiilor financiare interne şi internaţionale. Acţionarul, prin reprezentantul său, va fixa cuantumul noilor emisiuni şi criteriile de subscriere.

(2) Acţiunile sunt indivizibile, iar F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.

(3) Dacă sunt mai mulţi proprietari indivizi asupra unei acţiuni, aceştia vor trebui să delege o singură persoană pentru a exercita dreptul derivând din proprietatea ei.

(4) F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN va evidenţia în registrul acţionarilor, după caz, denumirea, precum şi sediul acţionarilor cu acţiuni nominative şi va elibera certificate de proprietate, sub semnătura a 2 membri ai consiliului de administraţie.

Art. 12. - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate emite obligaţiuni prin ofertă publică adresată investitorilor calificaţi, în înţelesul legislaţiei privind piaţa de capital, şi poate contracta împrumuturi de la bănci/instituţii financiare, cu respectarea prevederilor legale în acest domeniu.

Art. 13. - Acoperirea riscurilor financiare care decurg din activitatea desfăşurată de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN se face din fondurile acestuia sau prin alte modalităţi prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL IV

Conducere şi administrare

 

Art. 14. - (1) Statul, reprezentat conform art. 10 alin. (1), deţine în prezent calitatea de unic acţionar al F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN.

(2) în această calitate, statul, prin reprezentantul său, exercită atribuţiile adunării generale a acţionarilor astfel:

a) aprobă strategia F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN;

b) aprobă completarea/modificarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi orice alte modificări ale actului constitutiv al acestuia;

c) numeşte şi revocă membrii consiliului de administraţie, desemnând pe unul dintre membrii neexecutivi preşedinte al acestuia, şi aprobă clauzele contractului de mandat;

d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite preşedintelui consiliului de administraţie, a directorului general, a directorului general adjunct şi â directorului financiar/ economic, precum şi nivelul indemnizaţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie;

e) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN de către aceştia;

f) aprobă situaţiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor şi â raportului de audit financiar;

g) aprobă repartizarea profitului, conform legii;

h) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, care include nivelul maxim estimat al pierderilor din activitatea de garantare şi finanţare, programul de activitate şi programul de investiţii pe exerciţiul financiar următor;

i) aprobă competenţele de acordare a garanţiilor şi finanţărilor pe diferite niveluri de structuri organizatorice, precum şi politica de risc şi cerinţele prudenţiale în activitatea F.N.G.C.I.M.M. SA -IFN;

j) aprobă participarea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN la constituirea de noi persoane juridice, la participarea la capitalul social al altor societăţi sau la asocierea în vederea realizării obiectului de activitate cu alte persoane fizice ori juridice din ţară sau străinătate;

k) aprobă mutarea sediului social;

l) aprobă înfiinţarea ori desfiinţarea de unităţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, în condiţiile legii;

m) aprobă modificarea capitalului social al F.N.G.C.I.M.M. S.A. -IFN;

n) aprobă dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte societăţi ori instituţii financiare sau lichidarea, în condiţiile legii;

o) aprobă emiterea de obligaţiuni, conform legii;

p) numeşte şi revocă auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

q) adoptă orice altă hotărâre, potrivit prevederilor legale şi prezentului act constitutiv.

(3) Adunarea generală a acţionarilor poate delega consiliului de administraţie îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. k) şi I).

(4) Adunarea generală a acţionarilor se poate ţine şi prin corespondenţă, conform legii în acest caz, documentele ce se supun aprobării se transmit de către societate reprezentantului acţionarului unic, care se pronunţă asupra lor şi comunică Fondului hotărârile adoptate.

Art. 15. - (1) FNGCIMM S.A. - IFN. este administrat în sistem unitar şi condus de un consiliu de administraţie numit de adunarea generală a acţionarilor, format din 9 membri.

(2) Numirea membrilor consiliului de administraţie al F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire în condiţiile legii. Administratorii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de reglementările legale, la numire şi în timpul mandatului, inclusiv cele aplicabile instituţiilor financiare nebancare.

(3) în caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administrator, completarea locurilor vacante se face pe funcţia respectivă şi numai până la expirarea mandatului celor înlocuiţi, în condiţiile legii.

(4) Membrii Consiliului de administraţie al F.N.G.C.LM.M. S.A. - IFN nu pot să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de altă natură care i-ar pune în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle faţă de societate.

(5) Administratorii trebuie să dispună de bună reputaţie şi experienţă adecvată naturii, întinderii şi complexităţii activităţii Fondului şi responsabilităţilor încredinţate. Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie  trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

(6) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte, numit dintre administratorii neexecutivi.

(7) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii încheie un contract de mandat.

(8) Calitatea de administrator încetează prin expirarea duratei mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legală, imposibilitate absolută de îndeplinire a atribuţiilor şi în caz de revocare.

(9) Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, faţă de F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru executarea în mod necorespunzător sau neexecutarea prevederilor actului constitutiv şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului ori ale hotărârilor acţionarului, în astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi,

Art. 16. - (1) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(2) în vederea acoperirii eventualelor daune suferite de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN în cursul executării mandatului încredinţat administratorilor, aceştia vor încheia, în beneficiul Fondului, o asigurare de răspundere profesională, potrivit hotărârii acţionarului unic al acestuia.

Art. 17. - (1) Consiliul de administraţie decide asupra tuturor operaţiunilor desfăşurate de Fond şi are următoarele atribuţii:

a) propune adunării generale â acţionarilor modificările şi completările actului constitutiv al F.N.G.C.I.M.M, S.A. - IFN;

b) aprobă, în limita a jumătate din valoarea contabilă a activelor Fondului la data încheierii actului, încheierea de acte juridice prin care acesta să dobândească bunuri, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul F.N.G.C.I.M.M, S.A. - IFN;

c) supune aprobării reprezentantului acţionarului situaţiile financiare anuale, împreună cu raportul administratorilor şi raportul de audit financiar;

d) supune aprobării acţionarului strategia, bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de activitate şi programul de investiţii pentru exerciţiul financiar următor;

e) aprobă structura organizatorică a Fondului şi a unităţilor teritoriale, numărul de posturi şi sistemul de salarizare;

f) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului, care detaliază atribuţiile şi competenţele structurilor organizatorice prevăzute în organigrama aprobată, inclusiv ale celor cu competenţă în acordarea de garanţii/finanţări, precum şi relaţiile dintre acestea;

g) aprobă afilierea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN la organisme financiare internaţionale, precum şi acordurile de colaborare cu aceste instituţii;

h) hotărăşte cu privire la politica de plasamente a Fondului şi stabileşte limitele globale de expunere faţă de societăţile bancare şi societăţile de asigurare-reasigurare;

i) hotărăşte cu privire la politica de acordare de garanţii şi finanţări şi supune spre aprobare acţionarului competenţele de acordare a garanţiilor şi finanţărilor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice;

j) aprobă nivelul comisioanelor şi dobânzilor practicate de Fond;

k) aprobă contractul colectiv de muncă, după negocierea acestuia conform legii şi prezentului act constitutiv;

l) dezbate şi aprobă normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate, în care sunt cuprinse principiile generale, regulile şi procedurile de bază ale domeniilor respective;

m) aprobă încheierea de convenţii privitoare la acordarea de garanţii şi/sau cofinanţări;

n) supune spre aprobare reprezentantului acţionarului încheierea de contracte de asociere între Fond şi alte persoane juridice sau fizice, participarea la capitalul social al altor persoane juridice, în condiţiile legii;

o) decide asupra clauzelor contractului de mandat dintre Fond şi directorul general, directorul general adjunct şi directorul financiar/economic;

p) propune spre aprobare reprezentantului acţionarului emiterea de acţiuni şi/sau obligaţiuni, în condiţiile legii;

q) propune reprezentantului acţionarului modificarea capitalului social al Fondului;

r) supune spre aprobare reprezentantului acţionarului modalitatea de constituire şi utilizare a fondului de rezervă;

s) supune spre aprobare reprezentantului acţionarului cerinţele prudenţiale în activitatea Fondului, potrivit legii;

ş)aprobă componenţa comitetului de audit şi a comitetului de administrare a riscurilor şi stabileşte limitele de competenţă ale acestora, în condiţiile legii;

t) poate delega directorului general sau directorului general adjunct unele dintre atribuţiile sale, cu excepţia competenţelor care potrivit art. 142 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi delegate directorilor;

ţ) decide în orice alte probleme referitoare la Fond, cu excepţia celor date în competenţa acţionarului sau conducătorilor, conform legii;

u) supune aprobării Ministerului Finanţelor Publice politica de risc.

(2) Consiliul de administraţie este responsabil cu punerea în aplicare a hotărârilor acţionarului.

Art. 18. - (1) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin trimestrial, la sediul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau la cererea directorului general.

(2) La şedinţele consiliului de administraţie, dacă problemele aflate pe ordinea de zi o impun, pot fi convocaţi directorul general, directorul general adjunct, personalul cu funcţii de conducere şi auditorii interni.

(3) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, prevederile actului constitutiv şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN. Consiliul de administraţie poate adopta un regulament propriu de organizare şi funcţionare, conform legii şi prezentului act constitutiv.

(4) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte. Dacă acesta nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalţi membri ai consiliului de administraţie vor alege un preşedinte de şedinţă, având aceleaşi drepturi ca şi preşedintele în funcţie.

(5) Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie dintre salariaţii Fondului.

(6) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa a cel puţin 5 administratori, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului se consideră respinsă.

(7) Membrii consiliului de administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile acestui organ doar de către alţi membri ai acestuia. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(8) Şedinţele consiliului de administraţie se desfăşoară conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii. În situaţia dezbaterii unor acţiuni urgente, temeinic motivate, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea consiliului de administraţie se poate face şi verbal. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care va fi înscris într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi şi opiniile separate.

(9) Procesul-verbal se semnează de toţi administratorii prezenţi şi de secretar şi se comunică administratorilor care nu au participat la şedinţă.

(10) Pentru deciziile luate în şedinţele la care administratorul nu a participat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat cunoştinţă de procesul-verbal, nu a făcut împotrivirea în registrul proceselor-verbale şi nu i-a încunoştinţat despre aceasta în scris pe auditorii interni.

(11) Consiliul de administraţie emite după fiecare şedinţă documentul numit „Decizie a Consiliului de administraţie”, cu semnătura preşedintelui de şedinţă şi a secretarului consiliului de administraţie.

(12) Deciziile consiliului de administraţie sunt puse în aplicare de către conducerea executivă.

Art. 19. - (1) Participarea la şedinţele consiliului de administraţie poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, respectiv a internetului, cu condiţia ca acestea să asigure identificarea participanţilor, participarea efectivă a administratorilor la şedinţa consiliului şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

(2) în cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi interesul societăţii, hotărârile consiliului de administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului. Această procedură nu poate fi utilizată pentru adoptarea deciziilor privind situaţiile financiare anuale.

Art. 20. - F.N.G.C.I.M.M, S.A. - IFN nu acordă finanţări şi/sau garanţii pentru niciun fel de instrumente financiare contractate de administratori sau conducători de la instituţii financiar-bancare sau din alte surse.

Art. 21. - Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia reprezentantului acţionarului, la cererea acestuia, toate documentele prevăzute de lege.

Art. 22. - (1) Nu poate fi administrator, director general sau director general adjunct al societăţii persoana care se află în oricare dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de legislaţia specială aplicabilă sau de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Directorul general şi directorul general adjunct nu pot fi, fără autorizarea consiliului de administraţie, administratori, membri ai consiliului de supraveghere, cenzori ori asociaţi cu răspundere nelimitată în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, sub sancţiunea revocării şi a răspunderii pentru daune.

(3) Preşedintele consiliului de administraţie nu poate fi şi director general.

Art. 23. - Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:

a) convoacă consiliul de administraţie, stabileşte ordinea de zi, prezidează întrunirea şi veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administraţie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi;

b) coordonează activitatea consiliului de administraţie şi raportează cu privire la aceasta reprezentantului acţionarului;

c) veghează la buna funcţionare a organelor F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către lege, actul constitutiv sau hotărâte de acţionar ori de consiliul de administraţie, conform legii.

Art. 24. - (1) Conducerea activităţii curente a F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este asigurată de un director generai şi un director general adjunct, care îndeplinesc toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. SÂ - IFN, cu excepţia celor rezervate prin lege şi de prezentul act constitutiv consiliului de administraţie, respectiv reprezentantului acţionarului.

(2) Dispoziţiile art. 22 alin. (2) se aplică şi persoanelor cu funcţii de conducere în F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.

(3) în relaţiile cu terţii, F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN este reprezentată de directorul general, iar, în absenţa acestuia, de directorul general adjunct sau de persoanele desemnate de aceştia. Consiliul de administraţie păstrează însă dreptul de a reprezenta F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN în raporturile cu directorul general şi directorul general adjunct.

(4) Consiliul de administraţie înregistrează în registrul comerţului numele persoanelor prevăzute la alin. (1). Acestea depun la registrul comerţului specimene de semnătură.

Art. 25. - Directorul general are următoarele atribuţii:

a) aprobă încheierea de contracte în limitele mandatului primit din partea consiliului de administraţie;

b) angajează cheltuielile Fondului, în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi a reglementărilor legale în vigoare;

c) încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă ale salariaţilor Fondului;

d) negociază contractul colectiv de muncă cu salariaţii, reprezentaţi conform legii;

e) aprobă regulamentul intern, care va reglementa cel puţin aspectele referitoare la: protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, disciplina muncii, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile, procedura disciplinară;

f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte şi alte informaţii solicitate, referitoare la activitatea Fondului;

g) supune deciziei consiliului de administraţie situaţiile financiare anuale ale F.N.G.C.I.M.M. S,A. - IFN, precum şi proiectele strategiei, bugetului de venituri şi cheltuieli, programului anual de investiţii şi programului anual de activitate şi politicii de risc;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către consiliul de administraţie sau care decurg din regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art. 26. - Directorul general adjunct are următoarele atribuţii:

a) este înlocuitorul de drept al directorului general;

b) conduce şi coordonează structurile interne ale Fondului date în responsabilitatea sa prin regulamentul de organizare şi funcţionare, analizează lucrările elaborate în cadrul acestora şi urmăreşte realizarea în termen a sarcinilor primite de personalul din subordine, în strictă concordanţă cu reglementările în vigoare şi normele interne;

c) propune măsuri de organizare eficientă a muncii în cadrul Fondului;

d) prezintă consiliului de administraţie rapoarte şi alte informaţii solicitate, referitoare la activitatea Fondului;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către consiliul de administraţie sau care decurg din regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art. 27. - (1) Contabilitatea Fondului se realizează distinct pe operaţiuni desfăşurate în numele şi în contul statului, pe operaţiuni desfăşurate în nume şi în cont propriu şi pe operaţiuni desfăşurate din fonduri în administrare, potrivit legii.

(2) F.N.G.C.I.M.M. S A. - IFN întocmeşte situaţii financiare anuale individuale şi consolidate, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

(3) Rapoartele de audit statutar vor fi prezentate reprezentantului acţionarului şi vor fi publicate împreună cu situaţiile financiare anuale, conform legii.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 28. - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN poate edita publicaţii necesare activităţii proprii.

Art. 29. - Unităţile teritoriale ale Fondului îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, a normelor metodologice şi a celorlalte acte interne date în aplicarea acestora.

Art. 30. - Directorii unităţilor teritoriale reprezintă F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN în relaţiile cu terţii, în legătură cu activitatea unităţilor pe care le conduc şi în limitele competenţelor care le sunt atribuite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art. 31. - (1) Personalul F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN va păstra confidenţialitatea asupra faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată care, potrivit normelor interne, nu sunt destinate publicităţii, precum şi asupra oricăror fapte, date sau informaţii aflate la dispoziţia sa, care sunt calificate de legislaţia aplicabilă instituţiilor financiare nebancare drept confidenţiale ori cu caracter de secret profesional.

(2) Orice membru al consiliului de administraţie, angajaţii Fondului şi orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la conducerea, administrarea ori la activitatea F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN au obligaţia să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date sau informaţii prevăzute la alin. (1), de care au luat cunoştinţă în cursul desfăşurării activităţii lor profesionale.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN sau unui client al său.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu pot utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informaţii de natura celor prevăzute la alin, (1), pe care le deţin sau de care au luat cunoştinţă în orice mod.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor prevăzute în rapoarte ori în alte documente ale F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN.

Art. 32. - (1) Obligaţia de păstrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată de Fond nu poate fi opusă autorităţii competente în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de lege.

(2) Informaţii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt solicitate ori furnizate, în următoarele situaţii:

a) în cazul în care F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN justifică un interes legitim;

b) la solicitarea clientului în cauză, a moştenitorilor sau reprezentanţilor legali/statutari ai acestuia ori cu acordul lui expres;

c) la solicitarea structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, organizate în condiţiile legii;

d) la solicitarea scrisă a unor autorităţi sau instituţii, dacă prin lege specială sunt prevăzute autorităţile sau instituţiile care sunt îndrituite să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate de către Fond în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale acestor autorităţi sau instituţii.

(3) Nu se consideră încălcări ale obligaţiei de păstrare a secretului profesional furnizarea de date agregate astfel încât identitatea şi informaţiile privind activitatea fiecărei întreprinderi mici şi mijlocii care beneficiază de serviciile F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN nu pot fi identificate, precum şi furnizarea de date auditorului financiar.

Art. 33. - (1) Litigiile de orice fel apărute între F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi persoane fizice sau juridice române ori străine sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi persoane juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

Art. 34. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile activităţilor desfăşurate de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, precum şi cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti - Domneşti”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.064/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti - Domneşti”, municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti - Domneşti”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti - Domneşti “, prevăzut la art. I, aflate pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Clinceni, Bragadiru din judeţul Ilfov, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Clinceni, Bragadiru din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti - Domneşti”, prevăzut la art. 1, aflate pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Clinceni, Bragadiru din judeţul Ilfov, sunt în cuantum total de 23.002 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 55 „Alte transferuri”, art. 55.01 „Transferuri interne, alineatul 55.01.12 - „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5, - Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.

Art. 6. - Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 390.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura Bucureşti - Domneşti” situate pe raza localităţilor Bucureşti, Domneşti, Clinceni şi Bragadiru, din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţ

JAT

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului de teren/investiţie

Adresa/Tarlaua/ Parcela/

Zona/Grila notarială

Categorie de folosinţă

Număr cadastral/ număr topo

Număr carte funciară/titlu de proprietate

Suprafaţa totală imobil

(mp)

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoare teren

(lei)

Valoare utilităţi/ construcţii/ investiţii

(lei)

Valoare despăgubire totală

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Bucureşti

Sectorul 6

S.C. Dimri General Holdings - S.R.L.

53- A2

Cc

210992

72863_3

41297

42

30.385,57

0,00

30.385,57

2

Bucureşti

Sectorul 6

S.C. NG Construct - S.R.L.

53- A2

Cc

203820

62417

12786

627

453.613,12

0,00

453.613,12

3

Bucureşti

Sectorul 6

S.C. Dimri General Holdings - S.R.L.

53- A2

Cc

210985

73117_3

7868

833

602.647,09

0,00

602.647,09

4

Bucureşti

Sectorul 6

S.C. Navigator Group - S.R.L.

53- A2

NED

200307

12556

12294

1.191

861.647,89

0,00

861.647,89

5

Bucureşti

Sectorul 6

Mirică Constantina

53- A3

Cc

204567

204567

 

1.599

1.105.892,70

0,00

1.105.892,70

6

Bucureşti

Sectorul 6

S.C. Auto Cobălcescu - S.R.L.

53- A3

Cc

204566

6516

7919

1.912

1.322.368,26

14.960,00

1.337.328,26

7

Ilfov

Domneşti

Voinea Marin - actual proprietar Cioc Nicolae

şos. Tudor Vladimirescu nr. 375

A

653/2

 

850

1

96,83

0,00

96,83

8

Ilfov

Domneşti

Stoian Florea - actual proprietar S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ILFOV – S.A.

14-50/6/20

A

102643

 

4425

58

5.615,92

0,00

5.615,92

9

Ilfov

Domneşti

Vâncă Ovidiu Cătălin, Matei Raluca Cleopatra

şos. Tudor Vladimirescu nr. 383

Cc

100421

 

4473

87

10.529,84

20.180,00

30.709,84

10

Ilfov

Domneşti

Ristoscu Ion

14-50/6/16

A

860/1

 

4997

422

40.860,63

0,00

40.860,63

11

Ilfov

Domneşti

Dumitrache Constantin

14-50/6/15

A

1717

 

4980

547

52.963,89

0,00

52.963,89

12

Ilfov

Domneşti

Proprietar particular - Lixandru Jenica

14-50/6/14

A

 

21508

2055

625

60.516,33

0,00

60.516,33

13

Ilfov

Domneşti

Ciufu Adrian, Popa Aurel

14-50/6

A

1876

 

4934

855

82.786,34

0,00

82.786,34

14

Ilfov

Domneşti

Lixandru Jenică

14-50/6/14

A

 

36200

2055

676

65.454,46

0,00

65.454,46

15

Ilfov

Domneşti

Răcănelu Daniela

14-50/6/12

A

100246

 

4188,02

126

12.200,09

0,00

12.200,09

16

Ilfov

Domneşti

S.C. Mty-Mty Plast - S.R.L.

şos. Tudor Vladimirescu nr. 389

A

1467

 

9893,17

1035

100.215,04

38.010,00

138.225,04

17

Ilfov

Domneşti

Petrache Ana (înstrăinat)

14-50/6

A

 

67092

9990

453

43.862,24

0,00

43.862,24

18

Ilfov

Domneşti

S.C. ASPC Domneşti Business Park - S.R.L.

şos. Tudor Vladimirescu nr. 393

Cc

854

 

36176,84

1453

175.860,45

0,00

175.860,45

19

Ilfov

Domneşti

Mateescu Elisabeta Georgeta, Mateescu Michael

14-50/6/4+5

Cc/A

772/1

 

3629,39

404

48.897,19

12.210,00

61.107,19

20

Ilfov

Domneşti

Mateescu Elisabeta Georgeta, Mateescu Michael

14-50/6/4+5

A

113367

 

1000

110

10.650,87

0,00

10.650,87

21

Ilfov

Domneşti

S.C. Pifati - S.A.

şos. Tudor Vladimirescu nr. 397

Cc

100251

 

6214

289

34.978,44

48.890,00

83.868,44

22

Ilfov

Domneşti

S.C. Gecoved Comimpex - S.R.L.

şos. Tudor Vladimirescu nr. 399

Cc

102772

22706

2587,40

195

23.601,37

61.150,00

84.751,37

23

Ilfov

Domneşti

Neacşu Ionel, Neacşu Elena

şos. Tudor Vladimirescu nr. 401

Cc

313/1/3

 

3508,67

253

30.621,26

17.774,00

48.395,26

24

Ilfov

Domneşti

Stoica Dumitra

şos. Tudor Vladimirescu nr. 403

Cc

 

 

897

90

10.892,94

6.672,00

17.564,94

25

Ilfov

Domneşti

Neagoe Alexandrina

şos. Tudor Vladimirescu nr. 405

Cc

 

 

625

70

8.472,29

6.906,00

15.378,29

26

Ilfov

Domneşti

Georgescu Şerbana Ioana, Rădulescu Eugenia

şos. Tudor Vladimirescu nr. 407

Cc/A

2773

 

949,71

12

1.452,39

1.433,00

2.885,39

27

Ilfov

Domneşti

Neacşu Alexandru

şos. Tudor Vladimirescu nr. 409

Cc

2074

 

1000

302

36.551,86

576.959,00

613.510,86

28

Ilfov

Domneşti

Neacşu Alexandru

acces str. Piatra Craiului nr. 1

Dr

113091

 

2052

47

5.688,54

0,00

5.688,54

29

Ilfov

Domneşti

Ungureanu Ionica Anişoara

şos. Tudor Vladimirescu nr. 411

Cc/A

113350

 

502

436

52.770,24

568.820,00

621.590,24

30

Ilfov

Domneşti

Ciobanu Gheorghe şi Maria

şos. Tudor Vladimirescu nr. 413

Cc/A

 

 

800

800

96.826,13

276.658,00

373.484,13

31

Ilfov

Domneşti

Vasile Mielu şi Ioana (Lupu Ancuţa Florentina, Vasile Ioana, Ioniţă Frusina şi Colea Gherghina)

str. Centurii nr. 9

Cc/A

 

 

400

400

48.413,06

57.297,00

105.710,06

32

Ilfov

Domneşti

Proprietar particular

14-62,61

Cc/A

 

 

 

330

41.442,31

0,00

41.442,31

33

Ilfov

Domneşti

Neacşu Alexandru

str. Piatra Craiului nr. 1

Cc

113091

 

1992

833

100.820,21

4.948.419,00

5.049.239,21

34

Ilfov

Domneşti

Tane Petra

str. Centurii nr. 7

Cc

943

 

447

447

54.101,60

563.740,00

617.841,60

35

Ilfov

Domneşti

Tone Petra

str. Centurii nr. 5

Cc

711

 

326,80

327

39.577,68

317.160,00

356.737,68

36

Ilfov

Domneşti

S.C. Fibrex Co - S.R.L.

14-50/5/3

A

391/1

 

2000

796

77.073,60

0,00

77.073,60

37

Ilfov

Domneşti

Miron Monica

14

A

102253

 

2500

376

36.406,62

0,00

36.406,62

38

Ilfov

Domneşti

Neacşu Alexandru

str. Centurii nr. 4

Cc/A

971

 

9603

1389

168.114,36

103.252,00

271.366,36

39

Ilfov

Domneşti

Stofor Viorel, Stofor Marilena

14-50/1/22

Cc/A

100344

 

7332

1172

141.850,28

75.019,00

216.869,28

40

Ilfov

Domneşti

S.C. Dianflex Bucureşti Impex - S.R.L.

14-50/1/22

A

753

 

2661,67

425

41.151,10

75.605,00

116.756,10

41

Ilfov

Domneşti

Miron Monica

14

Cc

102225

 

10000

1362

164.846,48

79.784,00

244.630,48

42

Ilfov

Domneşti

Iancu Ion

14-50/1/20

Cc

3986

 

4000

535

64.752,47

23.829,00

88.581,47

43

Ilfov

Domneşti

S.C. Pneurom – S.A.

14-50/1/19

Cc

7

 

5000

611

73.950,96

0,00

73.950,96

44

Ilfov

Domneşti

S.C. Pir International - S.R.L. (Lukoil)

14-50/1/17,18

Cc/A

729/3

 

6261,72

376

45.508,28

0,00

45.508,28

45

Ilfov

Clinceni

Tudor Ion, Tudor Florin

 

A

51725

 

 

4

465,93

0,00

465,93

46

Ilfov

Clinceni

Florea Anişoara

 

A

57656

 

 

91

10.599,91

0,00

10.599,91

47

Ilfov

Clinceni

Lighean Anişoara

 

A

866/2

 

 

21

2.446,13

0,00

2.446,13

48

Ilfov

Clinceni

Tudor Ionel Marius

 

A

866/1

 

 

393

45.777,65

0,00

45.777,65

49

Ilfov

Clinceni

Negrilă Dumitru, Miu Floriana Florin

 

A

3421

 

 

263

30.634,91

27.370,00

58.004,91

50

Ilfov

Clinceni

Bucur Alexandra Cezara, Bucur Elena-Daniela

 

A

3533

 

 

321

37.390,90

0,00

37.390,90

 

51

Ilfov

Clinceni

Manea Victor Gheorghe, Manea Lucica Mihaela

 

A

409

 

 

818

95.282,73

0,00

95.282,73

52

Ilfov

Clinceni

Neacşu Florin-Marius, Neacşu Daniel-Vasilică

 

A

50484

 

 

353

41.118,34

0,00

41.118,34

53

Ilfov

Clinceni

Niculiţă Gheorghiţă, Dumitru V. Mariana

 

A

59489

 

 

258

30.052,50

0,00

30.052,50

54

Ilfov

Clinceni

Dumitru V. Mariana, Niculiţă Gheorgita, Radu Traian Cătălin şi Ciorica Daniela

 

Dr.

59495

 

 

204

23.762,44

0,00

23.762,44

55

Ilfov

Clinceni

S.C. Cat Plast -S.R.L.

şos. Bucureşti-Domneşti nr. 86

Dr.

382/6

 

 

63

7.338,40

0,00

7.338,40

56

Ilfov

Clinceni

S.C. Cat Plast -S.R.L.

şos. Bucureşti-Domneşti nr. 86

Cc/A

50830

 

 

836

121.724,28

16.260,00

137.984,28

57

Ilfov

Clinceni

Anghel Iulian

 

A

57565

 

 

235

27.373,40

0,00

27.373,40

58

Ilfov

Clinceni

Anghel Iulian

 

A

57581

 

 

10

1.164,83

0,00

1.164,83

59

Ilfov

Clinceni

Rebreanu Rodica, Rebreanu Tiberiu Virgil

 

A

57579

 

 

243

28.305,26

0,00

28.305,26

60

Ilfov

Clinceni

Cristea Manuela, Rebreanu Rodica, Rebreanu Tiberiu Virgil

 

Dr.

50638

 

 

99

11.531,77

0,00

11.531,77

61

Ilfov

Clinceni

Baibarac Rada, Baibarac Marin, Baibarac Magdalena, Dediu Cristina

 

A

3357

 

 

243

28.305,26

0,00

28.305,26

62

Ilfov

Clinceni

Lăscaie Ionuţ

şos. Bucureşti-Domneşti nr. 88

A

61

 

 

181

21.083,34

65.796,00

86.879,34

63

Ilfov

Clinceni

Ruiu Marin, Lăscaie Ionuţ

 

Dr.

72

 

 

56

6.523,02

0,00

6.523,02

64

Ilfov

Clinceni

Simionescu Adrian

 

A

689/1

 

 

213

24.810,79

0,00

24.810,79

65

Ilfov

Clinceni

S.C. Hera Rovaniemi - S.R.L.

 

A

843

 

 

318

37.041,45

0,00

37.041,45

66

Ilfov

Clinceni

S.C. Atu International - S.R.L.

 

Cc

2025

 

 

376

54.746,80

25.790,00

80.536,80

67

Ilfov

Clinceni

Hack Puşa

 

A

1413

 

 

480

55.911,63

0,00

55.911,63

68

Ilfov

Clinceni

S.C. Liv Art - S.R.L.

 

Cc

247/3

 

 

154

22.422,89

38.960,00

61.382,89

69

Ilfov

Clinceni

Vetu Maria, Dinca Elena, Cosma Elisabeta, Dumitru Maria

 

A

247/2

 

 

44

5.125,23

0,00

5.125,23

70

Ilfov

Clinceni

S.C. Bacont MCA Construct - S.R.L

şos. Bucureşti-Domneşti nr. 92

Cc/A

247/1

 

 

56

8.153,78

12.590,00

20.743,78

71

Ilfov

Clinceni

Mac ion

 

Cc

1220

 

 

154

22.422,89

0,00

22.422,89

72

Ilfov

Clinceni

Zvarici Victoria

 

Cc

751/1

 

 

277

40.332,09

263.258,00

303.590,09

73

Ilfov

Clinceni

Dumitrache Gheorghe

şos. Bucureşti-Domneşti nr. 46

Cc/A

1125

 

 

4336

631.335,48

2.121.530,00

2.752.865,48

74

Ilfov

Clinceni

Proprietar particular*)

 

Dr.

 

 

 

120

18.018,40

0,00

18.018,40

75

Ilfov

Bragadiru

Popescu Floricu, Popescu Maria

Prelungirea Ghencea nr. 153

A

59/1

 

858

470

65.182,91

68.571,00

133.753,91

76

Ilfov

Bragadiru

Lupu Victoria

Prelungirea Ghencea nr. 147

A

3589

1345

5000

102

14.146,08

0,00

14.146,08

77

Ilfov

Bragadiru

Manea Gheorghe

Prelungirea Ghencea nr. 145

Cc/A

113621

13648

1445

81

14.042,06

122.124,00

136.166,06

78

Ilfov

Bragadiru

Burcus Liviu Vlad

Prelungirea Ghencea nr. 143

Cc/A

1293/1/1

13649

1000

54

9.361,38

3.096,00

12.457,38

79

Ilfov

Bragadiru

Lovin Niculina

Prelungirea Ghencea nr. 141

A

627

16193

5000

50

6.934,35

0,00

6.934,35

80

Ilfov

Bragadiru

Ylmaz Valerică, Yilmaz Hasan Huseyin, Atanasescu Razvan Cristian, Popa Nicolae Daniel, Pauna Alexandru Ciprian, Banari Maria, Banari Nicolae

Drum de servitute cuprins între nr. 139-141 T12 P/59/6

Dr.

946/6

21196

595,61

47

6.518,29

0,00

6.518,29

81

Ilfov

Bragadiru

Yilmaz Hasan Huseyin, Yilmaz Valerică

Prelungirea Ghencea nr. 139

A

946/1

21196

477,40

182

25.241,04

0,00

25.241,04

82

Ilfov

Bragadiru

S.C. Casas Depot - S.R.L

Prelungirea Ghencea nr. 137

Cc

524/2

16194

3504

315

43.686,42

0,00

43.686,42

83

Ilfov

Bragadiru

Psarrakis Carmen

Prelungirea Ghencea nr. 135

A

2374

1344

4997,09

267

37.029,44

0,00

37.029,44

84

Ilfov

Bragadiru

Ciortan Călin

Prelungirea Ghencea nr. 133

Cc/A

1335

16192

4000

174

24.131,55

64.097,00

88.228,55

85

Ilfov

Bragadiru

Ristea Elena

Prelungirea Ghencea nr. 131

A

 

16190

5000

168

23.299,42

0,00

23.299,42

86

Ilfov

Bragadiru

Buican Gabriel, Buican Mihaela

Prelungirea Ghencea nr. 127-129

A

326/1/1

16198

263,15

46

6.379,60

0,00

6.379,60

87

Ilfov

Bragadiru

Buican Gabriel, Buican Mihaela

Prelungirea Ghencea nr. 127

A

116031

16198/8843

1564,04

288

39.941,87

12.280,00

52.221,87

88

Ilfov

Bragadiru

Mateescu Cătălin Dan, Suban Iulian Dumitru

Prelungirea Ghencea nr. 125A

A

316

37843

2500

90

12.481,83

0,00

12.481,83

89

Ilfov

Bragadiru

Mateescu Cătălin Dan, Suban Iulian Dumitru

Prelungirea Ghencea nr. 125

A

 

37843

2500

49

6.795,67

18.683,00

25.478,67

90

Ilfov

Bragadiru

Popescu Ştefan, Popescu Mariana

Prelungirea Ghencea nr. 123

A

837/8

17328

2267,38

169

23.438,11

60.827,00

84.265,11

91

Ilfov

Bragadiru

Eremia Angela

Prelungirea Ghencea nr. 121

A

354

13635

5000

200

27.737,41

0,00

27.737,41

92

Ilfov

Bragadiru

Cioflan Ion

Prelungirea Ghencea nr. 119

A

71

16208

4000

153

21.219,12

0,00

21.219,12

93

Ilfov

Bragadiru

Cioflan Ion

Prelungirea Ghencea nr. 117

A

72

19194

4000

140

19.416,19

0,00

19.416,19

94

Ilfov

Bragadiru

Căldăruşa Margareta

Prelungirea Ghencea nr. 115

Cc

1639/1

5157

386

144

24.963,67

0,00

24.963,67

95

Ilfov

Bragadiru

Căldăruşa Margareta

Drum de servitute cuprins între nr. 113 şi 115

T12 P/59/18

Dr

104802

5157

456,14

43

5.963,54

0,00

5.963,54

96

Ilfov

Bragadiru

Bărbulescu Marian, Bărbulescu Paula

Prelungirea Ghencea nr. 113

Cc/A

104799

8829

4992

192

26.627,91

13.991,00

40.618,91

97

Ilfov

Bragadiru

SC. Ghecon Construct - S.R.L., Bonciog Corina-Florentina

Prelungirea Ghencea nr. 109-111

A

101161

13633/

22529

7500

297

41.190,05

0,00

41.190,05

98

Ilfov

Bragadiru

Lauber Sorin

Prelungirea Ghencea nr. 101-107

A

2929

27338/

17337/

34290/

26411

7030

576

79.883,74

0,00

79.883,74

99

Ilfov

Bragadiru

Eftimie Cristinel, Eftimie Dumitra

Prelungirea Ghencea nr. 99A

A

830/2

13652

2500

32

4.437,99

0,00

4.437,99

100

Ilfov

Bragadiru

Scoicaru A. Mărioara

Prelungirea Ghencea nr. 99

A

830/1

13652

2506,30

283

39.248,43

0,00

39.248,43

101

Ilfov

Bragadiru

Radu Ioana

Prelungirea Ghencea nr. 97N

A

665/10/1

137693

1999,88

656

90.978,70

0,00

90.978,70

102

Ilfov

Bragadiru

Radu Marina

Drum de servitute cuprins între nr. 97 şi 97 N T12 P59/26

Dr

665/1

137693

1143

168

23.299,42

0,00

23.299,42

103

Ilfov

Bragadiru

Nedelea George, Nedelea Elena

Prelungirea Ghencea nr. 97

Cc

116407

137693

2980

1202

166.701,83

2.994.356,00

3.161.057,83

104

Ilfov

Bragadiru

Giurcan Zamfira

Prelungirea Ghencea nr. 91- 95S

A

1016/1

16213/2235

2575

1049

145.482,71

11.789,00

157.271,71

105

Ilfov

Bragadiru

Vasile Daniela, Marinescu Alexandru Cristian, Marinescu Elena

Drum de servitute cuprins între nr. 91-95 şi 91-95S T12P59/28

Dr

1016/21

2235

2449,47

297

41.190,05

0,00

41.190,05

106

Ilfov

Bragadiru

Giurcan Zamfira

Prelungirea Ghencea nr. 91- 95S

A

1016/2

5155

2398

426

59.080,68

0,00

59.080,68

107

Ilfov

Bragadiru

S.C. Turist Service - S.R.L.

Prelungirea Ghencea nr. 87-89

Cc

102947

945158/ 8821

1478

23

3.987,25

7.137,00

11.124,25

TOTAL

 

 

 

 

44.582,00

9.158.150,44

13.843.232,00

23.001.382,44


*) Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar particular”, astfel cum reiese din evidenţele oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, numele ** proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Olaru Răzvan-Daniel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Olaru Răzvan-Daniel.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 411.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Manoliu Mihai

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Manoliu Mihai exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 412.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.