MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 435/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 435         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 iunie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

563. - Ordin al secretarului general al Guvernului privind procedura de selecţie a imobilului necesar pregătirii şi participării României la procesul demarat în vederea relocării unor instituţii/agenţii ale Uniunii Europene

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

561. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

566. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

 

ORDIN

privind procedura de selecţie a imobilului necesar pregătirii şi participării României la procesul demarat în vederea relocării unor instituţii/agenţii ale Uniunii Europene

 

În temeiul dispoziţiilor alin. (4) al articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului,

secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin reglementează procedura de selecţie a imobilului necesar pregătirii şi participării României la procesul demarat la solicitarea instituţiilor Uniunii Europene, în vederea relocării unor instituţii/agenţii ale Uniunii Europene.

(2) în sensul prevederilor alin. (1), prin imobil se înţelege orice clădire cu destinaţia de sediu care răspunde necesităţilor instituţiilor/agenţiilor europene, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii acestora.

Art. 2. - (1) în vederea selectării imobilului se promovează concurenţa între participanţii la selecţie şi se garantează nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă şi tratamentul egal al ofertanţilor care participă la selecţia imobilului într-o manieră transparentă şi proporţională.

(2) Pe parcursul procesului de selecţie a imobilului se iau toate măsurile necesare pentru evitarea apariţiei unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei.

(3) în cazul în care se constată apariţia unei situaţii dintre cele prevăzute la alin. (2), se iau măsuri corective de modificare, încetare, revocare sau anulare a actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de selecţie sau a activităţilor care au legătură cu aceasta.

Art. 3. - (1) Prin ordin al secretarului general al Guvernului se desemnează o comisie de selecţie pentru selectarea imobilului (denumită în continuare comisia), formată din membri şi membri supleanţi, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi desemnaţi de instituţiile cu atribuţii în domeniu, condusă de un preşedinte, care deţine rolul de coordonare a lucrărilor comisiei.

(2) Deciziile comisiei se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

(3) în cazul în care, indiferent de motive, nu se poate asigura respectarea prevederilor alin. (2), în special datorită unor eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei, atunci preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, iar în situaţia imposibilităţii ajungerii la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor.

(4) în sensul prevederilor alin. (3), membrii comisiei care nu sunt de acord cu decizia astfel adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se ataşează la documentele întocmite de către comisie.

(5) Pe parcursul desfăşurării procesului de selecţie, membrii comisiei au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror altor informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere principiului concurenţei loiale între ofertanţi, al nediscriminării şi tratamentului egal.

(6) Membrii comisiei au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile articolului anterior şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese. Declaraţia trebuie semnată înainte de începerea etapei de deschidere a ofertelor,

(7) în cazul în care unul dintre membrii comisiei constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaţia de a solicita, de îndată, înlocuirea sa din componenţa comisiei cu o altă persoană.

 

CAPITOLUL II

Fundamentarea deciziei de selecţie a imobilului

 

Art. 4. - (1) Secretariatul General al Guvernului, alături de organele de specialitate ale administraţiei publice centrale CU atribuţii în domeniu şi pe baza informaţiilor certificate de acestea, supune aprobării Guvernului un memorandum privind decizia de selecţie a unui imobil care să servească relocării unei instituţii/agenţii europene.

(2) Memorandumul cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) aspectele generale care determină necesitatea obiectivă de selecţie a unui imobil ca urmare a procesului demarat la solicitarea instituţiilor Uniunii Europene, în vederea relocării unor instituţii/agenţii ale Uniunii Europene;

b) fundamentarea necesarului de spaţiu, împreună cu caracteristicile tehnico-funcţionale minimale care satisfac nevoile obiective ale instituţiei/agenţiei europene;

c) un studiu al pieţei de profil.

Art. 5. - Fundamentarea necesarului de spaţiu şi/sau a suprafeţei necesare de teren care stă la baza elaborării memorandumului are în vedere exclusiv cerinţele instituţiei/agenţiei europene şi se raportează, fără a se limita, la:

a) numărul de personal existent şi numărul de personal previzionat necesar pentru desfăşurarea activităţii pentru care se închiriază spaţiul;

b) necesarul de spaţiu pentru lucru;

c) necesarul de spaţiu pentru: arhive, săli de şedinţă/cursuri, holuri, scări, grupuri sanitare, depozite, precum şi pentru alte anexe;

d) suprafeţele necesare parcării unui număr de autoturisme raportat la numărul autoturismelor din parcul propriu şi, după caz, la cele aferente „publicului” previzionat care va apela la serviciile autorităţii europene;

e) spaţii tehnice, cum ar fi spaţii necesare pentru: instalarea echipamentelor de comunicaţii/reţelistică, lifturi, utilităţi.

Art. 6. - (1) Studiul de piaţă prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. c) este realizat de Direcţia administrativă din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi are ca scop identificarea preliminară a ofertelor şi a preţurilor de pe piaţa de profil.

(2) în realizarea studiului pieţei de profil se iau în considerare orice informaţii disponibile, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: informaţii de specialitate publicate în presă şi/sau dobândite în urma sondării pieţei.

 

CAPITOLUL III

Reguli privind elaborarea documentaţiei de selecţie

 

Art. 7. - (1) Documentaţia de selecţie cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertanţilor o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale selecţiei, obiectul acesteia şi modul de desfăşurare a procedurii de selectare, inclusiv specificaţiile tehnice, condiţiile propuse dacă acestea nu sunt supuse negocierilor, formatele de prezentare a documentelor de către ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile cu privire la modul de aplicare a procedurii de selecţie a imobilului.

(2) Documentaţia de selecţie trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puţin:

a) fişa de date a selecţiei;

b) caietul de sarcini care cuprinde specificaţii tehnice şi avizele/autorizaţiile necesare construcţiei;

c) modele de formulare aplicabile;

d) declaraţii pe propria răspundere ale ofertanţilor privind disponibilitatea rezervării gratuite a spaţiului deţinut până la decizia instituţiilor europene privind relocarea

(3) Specificaţiile tehnice se definesc astfel încât să corespundă, atunci când este posibil, necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi.

Art. 8. - Criteriile de calificare trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul selecţiei şi se aplică doar referitor ia:

a) motive de excludere;

b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

c) situaţia economică şi financiară;

d) capacitatea tehnică şi profesională.

Art. 9. - (1) Criteriile de selecţie sunt în directă concordanţă cu cerinţele instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene.

(2) în sensul alin. (1), criteriile se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative în legătură cu obiectul selecţiei. Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul, care precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de selecţie şi reflectă metodologia concretă de punctare a avantajelor care rezultă din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi.

(3) Factorii de evaluare trebuie să aibă o legătură directă cu natura şi obiectul selecţiei, iar ponderea acestora să reflecte avantajele calitative pe care instituţiile/agenţiile europene le pot dobândi prin utilizarea acestora. În acest sens, alături de preţ se pot utiliza factori de evaluare vizând caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional al serviciilor solicitate.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de selecţie a imobilului

 

SECŢIUNEA 1

Reguli generale aplicabile privind procedura de selecţie

 

Art. 10. - Procedura de selecţie se desfăşoară în mai multe etape care presupun atât selecţia candidaţilor, cât şi evaluarea ofertelor, după cum urmează:

a) etapa de deschidere a ofertelor;

b) etapa de vizitare a imobilelor ofertate;

c) etapa de evaluare a ofertelor;

d) finalizarea procedurii de selecţie.

Art. 11. - Orice operator economic care deţine şi doreşte să închirieze un imobil care satisface cerinţele din specificaţiile tehnice şi care deţine un titlu valabil asupra acestuia poate participa, în condiţiile prezentului ordin, la procedura de selecţie a imobilului.

Art. 12. - (1) Perioada pentru elaborarea ofertelor este cuprinsă între iniţierea procedurii de selecţie şi data-limită pentru depunerea ofertelor, astfel încât persoanele interesate să participe la procedura de selecţie să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de selecţie.

(2) în sensul prevederilor alin. (1), perioada stabilită este de minimum 10 zile.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Iniţierea procedurii de selecţie

 

Art. 13. - După aprobarea documentului prevăzut la art. 4 alin. (1), compartimentele de specialitate implicate în realizarea selecţiei planifică/pregătesc procesul de selecţie.

Art. 14. - (1) în scopul de a asigura un grad de publicitate adecvat selecţiei, procedura se iniţiază prin publicarea unui anunţ de publicitate pe pagina proprie de internet. Ofertele se pot depune prin mijloace alternative la sediul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Anunţul de publicitate cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale Secretariatului General al Guvernului;

b) o scurtă descriere a obiectului selecţiei şi a imobilului ce urmează să fie închiriat de către autoritatea europeană;

c) termenul-limită (data şi ora) de depunere a ofertelor;

d) criteriile de selecţie;

e) modul de obţinere a documentaţiei de selecţie.

Art. 15. - Perioada necesară pentru elaborarea ofertelor este de cel puţin 10 zile de la data publicării anunţului de participare, astfel încât persoanele interesate de participarea la procedura de selecţie să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor solicitate prin documentaţia de selecţie.

Art. 16. - Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de selecţie.

Art. 17. - (1) Răspunsul la orice clarificare solicitată se transmite în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării operatorului economic, dar nu mai târziu de două zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

(2) Răspunsurile la clarificări se transmit tuturor operatorilor economici care au intrat în posesia documentaţiei de selecţie şi au furnizat datele de contact necesare comunicării, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

(3) La solicitarea motivată a unui operator economic care intenţionează să participe la procedura de selecţie sau din proprie iniţiativă se poate prelungi perioada de elaborare a ofertelor stabilită potrivit prevederilor prezentului articol, cu condiţia comunicării noului termen de depunere a ofertelor tuturor ofertanţilor care şi-au manifestat intenţia de a participa la procedura de selecţie.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Reguli de participare la procedura de selecţie

 

Art. 18. - Orice operator economic, care deţine cu titlu valabil un imobil care îndeplineşte condiţiile cerute, poate participa la procedura de selecţie.

Art. 19. - (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de selecţie.

(2) Oferta însoţită de declaraţia privind rezervarea cu titlu gratuit are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către Secretariatul General al Guvernului, respectiv până la decizia autorităţilor europene privind relocarea sediului.

(3) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Art. 20. - (1) Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la sediul Secretariatul General al Guvernului până la data şi ora-limită pentru depunere stabilite în anunţul de publicitate.

(2) Nu se acceptă oferte depuse după expirarea datei-limită stabilite pentru depunerea ofertelor şi/sau printr-o altă modalitate de depunere/la o altă adresă decât cele stabilite în documentaţia de selecţie.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Deschiderea/Vizualizarea ofertelor

 

Art. 21. - (1) După împlinirea datei-limită stabilite pentru depunerea ofertelor, Comisia va proceda la deschiderea/ vizualizarea ofertelor transmise de ofertanţi.

(2) La deschiderea ofertelor au dreptul să participe toţi ofertanţii care se prezintă la data, locul şi ora de deschidere a ofertelor indicate în anunţul de publicitate şi în alte documente ale selecţiei.

(3) în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor Comisia deschide plicurile cu ofertele şi anunţă numele/denumirea ofertanţilor, amplasamentul imobilelor ofertate, suprafeţele ofertate, valoarea de închiriere a imobilelor, precum şi alte condiţii impuse de autoritatea europeană.

(4) Comisia nu are dreptul de a descalifica un ofertant în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor, cu excepţia celor care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 20 din prezentul ordin.

(5) Orice decizie cu privire la declararea ca admisibile/inacceptabile sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisie în cadrul unei/unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.

(6) în cadrul şedinţei de deschidere/vizualizare a ofertelor se stabileşte ziua şi ora în care se va efectua vizitarea imobilelor incluse în cadrul ofertelor.

(7) Şedinţa de deschidere a ofertelor se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei, precum şi de ofertanţii prezenţi, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate cu această ocazie, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare ofertant în parte.

(8) Comisia are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor ofertanţilor participanţi la procedura de selecţie, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Vizitarea imobilelor

 

Art. 22. - (1) în cadrul etapei de vizitare a imobilelor, membrii comisiei au obligaţia de a vizita fiecare imobil aferent unui ofertant care a fost declarat calificat şi de a colecta orice fel de informaţie suplimentară care se poate dovedi relevantă în procesul de evaluare a ofertelor.

(2) Etapa de vizitare a imobilelor se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de vizitare semnat de către fiecare membru al comisiei în care va consemna toate informaţiile considerate relevante.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Evaluarea ofertelor

 

Art. 23. - Etapa de evaluare a ofertelor se derulează îi mod succesiv sau, după caz, concomitent, după cum urmează:

a) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi, astfel cum au fost solicitate prin documentaţia de selecţie:

b) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor stabilite prin documentaţia de selecţie;

c) evaluarea ofertelor prin aplicarea factorilor de evaluare stabiliţi cu luarea în considerare şi a informaţiilor colectate ca urmare a vizitei imobilelor şi întocmirea clasamentului în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de fiecare ofertă;

d) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie, precum şi a ofertelor admisibile;

e) aplicarea criteriului de selecţie astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de selecţie şi stabilirea clasamentului;

f) comunicarea deciziilor privind rezultatul procedurii de selecţie către toţi operatorii economici care au depus oferta.

Art. 24. - (1) Pe parcursul analizei şi verificării ofertelor, în cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate de ofertanţi, comisia are dreptul de a solicita detalii, precizări şi/sau clarificări/completări formale ori de confirmare privind documentele prezentate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate, cu respectarea principiilor tratamentului egal şi transparenţei.

(2) în sensul prevederilor alin. (1), comisia nu are dreptul ca prin demersurile/deciziile sale să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.

Art. 25. - În sensul prevederilor art. 23 lit. f), comunicarea transmisă către ofertant trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei, aceasta având obligaţia de a acorda ofertanţilor o perioadă de timp rezonabilă pentru furnizarea informaţiilor solicitate.

Art. 26. - (1) în cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisie clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se consideră inacceptabilă.

(2) în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei conţinutul ofertei, aceasta este considerată neconformă.

(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), oferta nu este considerată neconformă în măsura în care modificările operate de ofertant în legătură cu propunerea sa tehnică şi/sau financiară se încadrează în una dintre categoriile de mai jos:

a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă; sau

b) pot fi încadrate în categoria erorilor aritmetice;

c) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de selecţie.

Art. 27. - În sensul prevederilor art. 26 alin. (3),

a) prin vicii de formă se înţeleg acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de selecţie;

b) prin erori aritmetice se înţeleg discrepanţe între:

(i) preţul unitar şi preţul total, caz în care trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător;

(ii) litere şi cifre, caz în care trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător;

(iii) alte erori ce pot fi corectate cu respectarea principiilor prevăzute în condiţiile art. 2 alin. (1) din prezentul ordin, caz în care elementele propunerii financiare se pot corecta şi, implicit, preţul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informaţilor care sunt cunoscute de către toţi participanţii, fie prin efectul prevederilor documentaţiei de selecţie şi/sau prin efectul altor documente prezentate de către ofertant în cadrul ofertei sale;

c) prin abateri tehnice minore se înţeleg acele omisiuni/abateri din propunerea tehnică care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte.

Art. 28. - În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice oferta sa este considerată neconformă.

Art. 29. - (1) Comisia are dreptul de a solicita ofertantului corectarea viciilor de formă şi/sau abaterile tehnice minore identificate în oferta acestuia.

(2) în cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă şi/sau a abaterilor tehnice minore, oferta sa este considerată neconformă.

Art. 30. - (1) Comisia are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme.

(2) Oferta este considerată inacceptabilă şi este respinsă în următoarele situaţii:

a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 20 alin. (2);

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de selecţie;

c) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestora;

d) ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei.

(3) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:

a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele stabilite prin documentaţia de selecţie cu privire la modul de elaborare a propunerii tehnice şi/sau financiare;

b) clădirea este construită înainte de anul 1977 şi nu are efectuată expertizarea tehnică sau, deşi aceasta este efectuată, nu s-au efectuat încă lucrările de consolidare;

c) imobilul este revendicat sau există informaţii privind posibila revendicare;

d) dacă proprietarul are constituită ipotecă pe imobilul respectiv şi nu prezintă un document prin care creditorul declară că acceptă închirierea bunului imobil;

e) când ofertantul nu răspunde la solicitările scrise ale comisiei, în termenul precizat de acesta, când explicaţiile furnizate de acesta nu sunt concludente sau în cazul în care ofertantul modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, conţinutul ofertei;

f) în cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia unor erori de natură tehnică/aritmetică identificate în ofertă de către comisie.

Art. 31. - (1) Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 30 sunt singurele oferte care sunt considerate admisibile.

(2) Oferta câştigătoare se stabileşte doar dintre ofertele admisibile prin aplicarea criteriului de selecţie.

Art. 32. - (1) Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj ca urmare a aplicării unui sistem de factori de evaluare care pot face referire la preţ, caracteristici privind nivelul tehnic, caracteristici privind nivelul funcţionai, inclusiv amplasarea zonală a imobilului, caracteristici privind nivelul calitativ, caracteristici facultative sau alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.

(2) La stabilirea factorilor de evaluare se are în vedere ca aceştia să aibă legătură cu natura/obiectul contractului şi cu avantajele reale/evidente pe care autoritatea europeană le poate obţine prin utilizarea factorilor de evaluare respectivi.

(3) Evaluarea ofertelor din punctul de vedere al valorii ofertate se realizează prin luarea în considerare a preţurilor în lei, fără TVA.

(4) Punctajul final obţinut de o ofertă este dat de media aritmetică a punctelor acordate de fiecare membru al comisiei pentru respectiva ofertă.

Art. 33. - Etapa de evaluare a ofertelor se finalizează prin întocmirea unui clasament al ofertelor semnat de toţi membrii comisiei.

Art. 34. - (1) Raportul de evaluare al ofertelor conţine, pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete pentru care aceasta a fost declarată inacceptabilă şi/sau neconformă, detaliindu-se elementele care nu au corespuns caracteristicilor minimale solicitate prevăzute în criteriile de calificare şi/sau specificaţiile tehnice. De asemenea, raportul de evaluare conţine, pentru fiecare ofertă admisibilă, dar care nu s-a clasat pe primul loc, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei clasate pe primul loc în raport cu respectiva ofertă.

(2) Raportul de evaluare a ofertelor se comunică tuturor ofertanţilor, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii lui.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Finalizarea procedurii de selecţie

Cazuri de anulare a procedurii

 

Art. 35. - (1) Procedura reglementată prin prezentul ordin se finalizează prin selectarea imobilului necesar şi transmiterea către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu a datelor necesare includerii acestui imobil în dosarul de candidatură al României.

(2) în situaţia câştigării de către România a procesului de relocare, contractul de închiriere se negociază şi se încheie între autoritatea Uniunii Europene şi proprietarul imobilului.

Art. 36. - (1) Procedura de selecţie se anulează în următoarele situaţii:

a) nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu corespund necesităţilor obiective ale autorităţii europene;

b) au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme;

c) abateri grave de la prevederile legale sau ale prezentului ordin care afectează procedura de selecţie.

(2) în sensul prevederilor alin. (1) lit. c), procedura de selecţie se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) în cadrul documentaţiei de selecţie şi/sau în modul de aplicare a procedurii de selecţie se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin (1):

b) Secretariatul General al Guvernului se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1).

Art. 37. - (1) Operatorii economici implicaţi în procedura de selecţie sunt informaţi despre deciziile referitoare la rezultatul procedurii ori, după caz, la anularea procedurii de selecţie şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

(2) Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de selecţie se realizează după cum urmează:

a) pentru oferta declarată câştigătoare, operatorul economic este înştiinţat asupra transmiterii documentaţiei referitoare la imobilul selectat către instituţia care pregăteşte dosarul de candidatură a României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene;

b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă;

c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se selecteze imobilul.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 38. - Litigiile privind procedura de selecţie a imobilelor care fac obiectul prezentului ordin se soluţionează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2034, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 39. - (1) Comisia va întocmi dosarul selecţiei pentru imobilul selectat.

(2) Dosarul selecţiei va cuprinde documentele întocmite/primite de Secretariatul General al Guvernului în cadrul procedurii de selecţie (de exemplu, instrucţiunile privind aplicarea procedurii de selecţie, anunţul de publicitate, dispoziţia de numire a comisiei, declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate, procesul-verbal al deschiderii ofertelor, procesele-verbale de evaluare, formularele de ofertă, solicitări de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de Secretariatul General al Guvernului, raportul procedurii de selecţie, precum şi anexele la acesta, dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii, contestaţiile formulate, orice alt document elaborat/primit în legătură cu procedura de selecţie).

Art. 40. - (1) Prezentul ordin stabileşte cadrul general de aplicare a principiilor care derivă din art. 2 alin. (1), scop în care comisia are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de selecţie orice alte cerinţe, criterii, reguli, precum şi informaţii necesare, transmise statului român de către autorităţile europene, pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de selecţie.

(2) în procesul de aplicare a procedurii de selecţie de imobile orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2.

Art. 41. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 12 iunie 2017.

Nr. 563.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) în cazul admiterii contestaţiei la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice care sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.”

2. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Sancţiunile prevăzute la alin. (5) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecinţele produse.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Mariana Ghena

 

Bucureşti, 9 mai 2017.

Nr. 561.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012

 

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 19 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(5) în cazul admiterii contestaţiei la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice care sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora.

(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.”

2. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

,,(7) Sancţiunile prevăzute la alin. (6) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecinţele produse.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Mariana Ghena

 

Bucureşti, 9 mai 2017.

Nr. 566.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.