MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 440/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 440         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 14 iunie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

135. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri

 

534. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri

 

136. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

535. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

539. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

40. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

65. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale management urgenţe medicale

 

168. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.4 „Investiţii productive în acvacultură - creşterea eficientei energetice, energie regenerabilă” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

528. - Ordin al ministrului economiei privind aprobarea recunoaşterii unui organism de inspecţie tehnică şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16 din 11 mai 2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 13 mai 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 135.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iunie 2017.

Nr. 534.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 30 iunie 2016, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 1, punctul 3 al articolului 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, definită conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului cercetării şi inovării, în următoarele condiţii:

a) scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare şi inovare, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicatori de rezultat definiţi;

b) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare, evidenţiate distinct în bugetul proiectului;

c) statul de plată aferent veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare angajat din activităţile desfăşurate în proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare, se întocmeşte separat pentru fiecare proiect.”

2. La articolul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 6 şi 7, cu următorul cuprins:

,6. La articolul 423, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau importatorul autorizat are obligaţia să asigure ca banderolele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze banderola, iar timbrele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât timbrul să nu poată fi îndepărtat de pe ambalaj fără a fi deteriorat.»

7. După articolul 448 se introduc două noi articole, articolele 4481 şi 4482, următorul cuprins:

«Excepţie de la regimul accizelor nearmonizate

Art. 4481. - Prin excepţie de la prezentul capitol, pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a), fabricate în antrepozite fiscale de producţie din România, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 339-341 şi ale secţiunilor a 3-a, a 9-a şi a 16-a de la capitolul I - Regimul accizelor armonizate, titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale.

Restituiri speciale

Art. 4482. - (1) Pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a), fabricate în antrepozite fiscale de producţie din România, accizele nearmonizate aferente, virate la bugetul de stat, pot fi restituite la solicitarea antrepozitarilor autorizaţi care livrează aceste produse în alte state membre ori le exportă.

(2) Cuantumul sumei restituite potrivit alin. (1) nu poate depăşi suma efectiv plătită la bugetul de stat.

(3) Modalitatea şi condiţiile de acordare a restituirii prevăzute la alin, (1) se stabilesc prin normele metodologice.»“

Art. II. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplică începând cu veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 136.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin, (1) şi ale art. 100 alin, (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iunie 2017.

Nr. 535.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 459/2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute în păstrarea tradiţiilor militare, pe parcursul devenirii învăţământului militar românesc, pentru managementul performant al unităţii care â dus la câştigarea distincţiei de cea mai bună universitate regională, ca o confirmare a actului didactic de excelenţă desfăşurat în această structură de învăţământ,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiţer; cu însemn de pace, pentru militari, Drapelului de Luptă al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret,

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti. 12 iunie 2017.

Nr. 539.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

Având în vedere, pe de o parte, necesitatea asigurării condiţiilor legislative şi instituţionale pentru asigurarea dezvoltării durabile, coerente şi integrate a teritoriului localităţilor şi, pe de altă parte, necesitatea prezervării şi protejării zonelor construite protejate, clădirilor monument istoric şi a zonelor de protecţie a acestora,

recunoscând faptul că imprecizia delimitării zonelor de protecţie a monumentelor istorice şi implicit a situării imobilelor în cadrul acestora, precum şi faptul că modificările succesive ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa competenţelor autorităţilor administraţiilor publice locale ale municipiului Bucureşti în autorizarea executării lucrărilor de construcţii, au generat un blocaj funcţional la nivelul acestora ca urmare a neclarităţii privind stabilirea situaţiilor în care competenţa de emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire revine Primăriei Municipiului Bucureşti sau primăriilor de sector,

luând în considerare efectele negative pe care situaţia descrisă le are asupra investiţiilor în municipiul Bucureşti, asupra competitivităţii şi atractivităţii mediului economic al Capitalei, prin faptul că pentru o serie de lucrări pentru care au fost emise certificate de urbanism de unele primării de sector au fost reluate procedurile de autorizare la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, dar nu au fost emise autorizaţiile de construire necesare în lipsa existenţei limitelor zonelor de protecţie şi a siturilor arheologice,

întrucât, pe de o parte, această situaţie a determinat un blocaj al procedurii de autorizare şi o depăşire a termenului de 30 de zile în care certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire trebuie emise potrivit legii şi a generat o serie de procese, amenzi contravenţionale din partea organelor de control şi cheltuieli bugetare suplimentare pentru unele dintre autorităţile administraţiilor publice locale ale municipiului Bucureşti,

şi, pe de altă parte, blocajul procedurii de autorizare a determinat stoparea emiterii autorizaţiilor de construire inclusiv pentru branşamente şi racorduri la clădirile legal executate ce se află în zonele de protecţie a monumentelor, situaţie ce face ca numeroşi cetăţeni să rămână fără accesibilitate la reţelele de utilităţi publice,

întrucât prin obligaţia emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către Primăria Municipiului Bucureşti pentru imobilele situate în zonele de protecţie a monumentelor acesteia îi revine sarcina să emită certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pentru aproximativ 85% din suprafaţa municipiului Bucureşti cu un suport uman şi logistic insuficient pentru soluţionarea în termen legal a solicitărilor,

deoarece blocarea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, situaţie fără precedent şi extraordinară la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului Bucureşti, afectează în mod direct activitatea complexă de realizare a construcţiilor în toate etapele acesteia, absorbţia fondurilor europene, atractivitatea economică a Capitalei, predictibilitatea investiţiilor pe piaţa imobiliară şi bugetele locale prin neîncasarea taxelor de autorizare,

întrucât neadoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă care să reconfigureze competenţele de emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire ar aduce grave atingeri interesului public şi privat, cu impact negativ direct asupra dezvoltării mediului investiţional şi economic al Capitalei, atragerii investitorilor şi realizării proiectelor de dezvoltare urbană de la nivelul municipiului Bucureşti,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) de primarul general al municipiului Bucureşti, după solicitarea de către acesta a avizului primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru:

1. executarea lucrărilor de construcţii pentru investiţii ce se realizează pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi/sau care se realizează în extravilan;

2. lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la: clădiri, construcţii sau părţi din construcţii împreună cu instalaţiile, componentele artistice, parte integrantă din acestea, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, inclusiv la anexele acestora, precum şi alte construcţii, identificate în cadrul aceluiaşi imobil, clasate individual ca monument potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imobile teren şi/sau construcţii, identificate prin număr cadastral, amplasate în zone construite protejate stabilite potrivit legii, clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, imobile teren şi/sau construcţii, identificate prin număr cadastral, cuprinse în parcelările incluse în Lista monumentelor istorice;

3. lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi distribuţie pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibră optică, executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti, precum şi lucrări de modernizare şi/sau reabilitare de străzi, care sunt în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv monumente istorice din categoria ansamblurilor şi siturilor, branşamente şi racorduri aferente reţelelor edilitare;”.

Art. II. - (1) în cazul în care competenţele de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare se modifică în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în intervalul scurs de la emiterea certificatului de urbanism până la solicitarea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, autoritatea publică ce primeşte competenţele de emitere emite autorizaţia de construire în baza certificatului de urbanism deja eliberat, aflat în termen de valabilitate.

(2) Operaţiunile legate de transferul documentelor şi documentaţiilor prevăzute de lege între autorităţile administraţiei publice locale sunt în sarcina şi responsabilitatea autorităţilor implicate.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 40.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale management urgenţe medicale

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale management urgenţe medicale.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 103/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 9 iulie 2014, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 65.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale management urgenţe medicale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Direcţia generală management urgenţe medicale, denumită în continuare direcţia generală, este unitatea centrală de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, fără personalitate juridică, cu competenţă la nivel naţional, pentru toate unităţile şi instituţiile publice şi private care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei medicale de urgenţă.

(2) Direcţia generală este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2004, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Direcţia generală face parte din structura aparatului central al ministerului, fiind integrată în structura Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Departamentul, şi se află în subordinea directă a secretarului de stat, şef al Departamentului.

Art. 2. - (1) Direcţia generală desfăşoară, potrivit legii şi prezentului regulament, prin personal anume desemnat următoarele activităţi;

a) prevenirea situaţiilor de urgenţă şi asigurarea capacităţii de intervenţie a structurilor medicale de urgenţă, prin monitorizarea, controlul operaţional şi inspecţia activităţii serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, structurilor de primiri urgenţe (UPU/CPU). precum şi gestionarea aspectelor organizatorice, operative şi medicale din activitatea serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD);

b) gestionarea intervenţiei structurilor medicale în situaţii de urgenţă, prin asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate şi prin coordonarea operaţională a serviciilor de ambulanţă, a structurilor care asigură primul ajutor calificat, a serviciilor publice Salvamont, precum şi a UPU/CPU, inclusiv asistenţa medicală de urgenţă din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) se desfăşoară în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, cu alte structuri ale ministerului sau din subordinea acestuia, cu Ministerul Sănătăţii, autorităţile publice locale sau judeţene, precum şi cu structurile operative ale acestora, sub coordonarea secretarului de stat, şef al Departamentului.

 

CAPITOLUL II

Organizarea direcţiei generale

 

Art. 3. - (1) Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente:

a) conducerea direcţiei generale;

b) Serviciul monitorizare şi coordonare, în cadrul căruia funcţionează Compartimentul coordonare telemedicină;

c) Serviciul control şi inspecţie;

d) Biroul reglementări şi avizări;

e) Compartimentul îndrumare metodologică în domeniul asistenţei medicale de urgenţă;

f) Compartimentul comunicare publică;

g) Compartimentul structura de securitate / CSTIC;

h) Compartimentul suport decizional şi gestiunea documentelor.

(2) Organigrama direcţiei generale este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor, direcţia generală cooperează cu celelalte instituţii şi structuri ale ministerului şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative în vigoare, cu instituţii şi organisme ale autorităţilor publice şi societăţii civile.

(2) Diagrama principalelor relaţii ale direcţiei generale este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. - (1) Personalul direcţiei generale este subordonat direct directorului general, respectiv directorului general adjunct care îi coordonează activitatea şi, în mod nemijlocit, şefilor serviciilor/biroului din care face parte

(2) Personalul direcţiei generale răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişelor posturilor.

 

CAPITOLUL III

Obiectivele şi atribuţiile principale ale direcţiei generale

 

Art. 6_ - (1) Principalele obiective ale direcţiei generale sunt:

a) prevenirea situaţiilor de urgenţă şi asigurarea capacităţii corespunzătoare de intervenţie a structurilor medicale în situaţii de urgenţă, în colaborare cu celelalte structuri cu atribuţii de intervenţie în situaţii de urgenţă;

b) gestionarea coerentă, concentrată şi coordonată a intervenţiilor structurilor medicale în situaţii de urgenţă, în colaborare cu celelalte structuri cu atribuţii de intervenţie în situaţii de urgenţă;

c) crearea cadrului de referinţă corespunzător aplicării legislaţiei specifice într-un mod coerent şi unitar la nivelul sistemului de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat;

d) creşterea calităţii şi eficienţei şi scăderea timpului de intervenţie a structurilor implicate în intervenţiile de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat.

(2) Direcţia generală are următoarele atribuţii principale:

a) monitorizează şi coordonează operaţional activitatea serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, a activităţii SMURD şi UPU/CPU;

b) monitorizează şi coordonează activităţile de telemedicină prespitalicească şi interspitalicească în domeniul asistenţei medicale de urgenţă;

c) monitorizează activităţile serviciilor publice Salvamont, din punctul de vedere al asigurării primului ajutor calificat şi al asistenţei medicale de urgenţă;

d) colectează, prelucrează şi analizează datele referitoare la activitatea serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă şi le prezintă secretarului de stat, şefului Departamentului, directorului general şi directorului general adjunct;

e) controlează operaţional şi inspectează activităţile serviciilor de ambulanţă, inclusiv a celor private, ale serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare şi ale structurilor UPU/CPU din cadrul unităţilor sanitare publice şi private;

f) controlează operaţional şi inspectează activităţile de telemedicină prespitalicească şi interspitalicească în domeniul asistenţei medicale de urgenţă;

g) verifică respectarea aplicării reglementărilor legale referitoare la activitatea în domeniul asigurării asistenţei medicale de urgenţă a structurilor/serviciilor de urgenţă, a pregătirii acestora pentru îndeplinirea responsabilităţilor legale în caz de calamităţi sau alte situaţii speciale, respectarea dispoziţiilor conducerii Departamentului sau direcţiei generale şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea acestor reglementări;

h) verifică activităţile specifice care se desfăşoară integrat, din punctul de vedere al intervenţiilor şi al asigurării asistenţei medicale de urgenţă;

i) asigură sprijinul şi îndrumarea metodologică în domeniul de responsabilitate al departamentului/direcţiei generale;

j) participă la elaborarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului integrat de asistenţă medicală de urgenţă şi prim-ajutor calificat;

k) participă la elaborarea, completarea şi modificarea legislaţiei specifice medicinii de urgenţă, în colaborare cu structurile competente ale ministerului şi Ministerului Sănătăţii;

l) analizează propunerile de reglementări care au impact asupra activităţii medicale de urgenţă, în vederea avizării de către conducerea Departamentului şi face recomandări şi propuneri în consecinţă.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea direcţiei generale

 

Art. 7. - (1) Conducerea direcţiei generale este asigurată de directorul general, ajutat de directorul general adjunct,

(2) Directorul general se află în subordinea directă şi nemijlocită a secretarului de stat, şef al Departamentului.

(3) Directorul general adjunct se află În subordinea directă a secretarului de stat, şef al Departamentului şi în subordinea nemijlocită a directorului general.

Art. 8. - (1) Directorul general conduce întreaga activitate a direcţiei generale şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte instituţii şi structuri ale ministerului, precum şi cu structurile similare din cadrul instituţiilor şi organismelor din afara ministerului.

(2) Directorul general poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa directorului general adjunct sau altor persoane din subordine.

(3) Raporturile de coordonare şi îndrumare a activităţilor structurilor direcţiei generale, de către directorul general adjunct, se stabilesc predispoziţie a directorului general.

Art. 9. - În baza actelor normative, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului, precum şi a dispoziţiilor secretarului de stat, şef al Departamentului, precum şi pentru executarea prevederilor acestora, directorul general poate emite dispoziţii, verbale sau scrise, cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine şi pentru structurile pe care le coordonează operaţional.

Art. 10. - (1) Directorul general răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului, de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia generală.

(2) Organizarea şi modalităţile de planificare a activităţilor desfăşurate de direcţia generală, precum şi de evaluare a activităţilor desfăşurate de către structurile acesteia se stabilesc prin dispoziţie a directorului general.

(3) Directorul general răspunde de îndeplinirea obligaţiilor referitoare la gestionarea informaţiilor secrete de stat, conform art. 86 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Directorul general adjunct răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului, de activitatea structurilor direcţiei generale care îi sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea atribuţiilor sau competenţelor care îi sunt dispuse ori delegate de către directorul general ori de către secretarul de stat, şef al Departamentului.

(2) Pe perioada absenţei directorului general, directorul general adjunct preia responsabilităţile şi prerogativele directorului general.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile serviciilor, biroului şi compartimentelor direcţiei generale

 

SECŢIUNEA 1

Serviciul monitorizare şi coordonare

 

Art. 12. - Serviciul monitorizare şi coordonare îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) monitorizează şi coordonează operativ activitatea unităţilor de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri urgenţe din cadrul unităţilor sanitare din sectorul public;

b) monitorizează şi coordonează operativ activitatea serviciilor mobile judeţene de urgenţă, reanimare şi descarcerare şi al municipiului Bucureşti, din punct de vedere medical;

c) monitorizează şi coordonează operativ activitatea serviciilor judeţene de ambulanţă şi al municipiului Bucureşti;

d) monitorizează şi coordonează operativ relaţia dintre unităţile şi compartimentele de primiri urgenţe şi secţiile care asigură asistenţă de specialitate la nivel spitalicesc;

e) realizează, pe domeniul său de competenţă, controale operaţionale şi inspecţii la structurile pe care le coordonează, în special cu privire la activităţile specifice dispeceratelor;

f) monitorizează activitatea serviciilor publice Salvamont, din punctul de vedere al asigurării primului ajutor calificat şi al asistenţei medicale de urgenţă;

g) colectează, prelucrează şi analizează datele referitoare la activitatea serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă şi prezintă rapoarte către secretarul de stat, şef al Departamentului, directorul general şi directorul general adjunct;

h) centralizează şi transmite operativ conducerii Departamentului şi direcţiei generale date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă specifice aflate în coordonarea operaţională;

i) identifică şi monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează operativ conducerea direcţiei generale şi/sau a Departamentului;

j) colaborează, la solicitarea Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Sănătăţii, în ceea ce priveşte monitorizarea şi raportarea cazurilor de infarct miocardic acut (I.M.A.) care sunt comunicate de unităţile de primiri urgenţe din cadrul spitalelor clinice/judeţene de urgenţă sau compartimentele de primiri urgenţe/camerele de gardă din cadrul spitalelor municipale/orăşeneşti, precum şi transferul acestora, în regim de urgenţă, către unităţi sanitare cu secţii specializate;

k) colaborează, la solicitarea Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Sănătăţii, în ceea ce priveşte monitorizarea şi raportarea cazurilor cu persoane care au suferit arsuri pe mai mult de 30% din suprafaţa corpului şi sprijină unităţile sanitare să transfere aceşti pacienţi la spitale specializate;

l) colaborează, la solicitarea Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Sănătăţii, în ceea ce priveşte monitorizarea şi raportarea cazurilor de deces datorate hipotermiei/hipertermiei, comunicate de către serviciile judeţene de ambulanţă/al municipiului Bucureşti, precum şi informarea operativă a conducerii Departamentului/direcţiei generale privind aceste cazuri;

m) urmăreşte aplicarea procedurilor specifice privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie şi cooperare;

n) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi face propuneri pentru asigurarea lor;

o) gestionează baze de date şi documente specifice, precum şi pe cele referitoare la capabilităţile sistemului sanitar;

p) gestionează baza de date privind intervenţia structurilor specializate;

q) asigură participarea personalului propriu la programe de formare profesională în domeniul de activitate ori în domenii conexe;

r) din dispoziţia conducerii Departamentului sau a direcţiei generale transmite solicitări scrise către Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, respectiv către Ministerul Apărării Naţionale, după caz, pentru utilizarea aeronavelor din dotare în executarea unor misiuni de asistenţă medicală de urgenţă/căutare-salvare/umanitare;

s) din dispoziţia conducerii Departamentului transmite solicitări scrise către serviciile de ambulanţă, respectiv serviciilor mobile judeţene de urgenţă, reanimare şi descarcerare, precum şi resurselor medicale ale Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne referitoare la repatrierea pacienţilor români din străinătate, precum şi transferul acestora la clinici din străinătate;

t) din dispoziţia conducerii Departamentului sau a direcţiei generale prealertează sau alertează, după caz personalul direcţiei generale, precum şi structurile pe care le are în coordonare în situaţia unor dezastre, accidente colective sau exerciţii;

u) monitorizează riscurile potenţiale care pot genera situaţii de urgenţă, dezastre sau catastrofe, generate de schimbările climatice, temperaturi extreme, epidemii, accidente cu impact mass-media, accidente cu victime multiple, şi informează operativ conducerea Departamentului şi a direcţiei generale;

v) monitorizează necesităţile speciale de medicamente în situaţii medicale de urgenţă şi coordonează transferul acestora către pacient prin structurile aflate în coordonare;

x) coordonează şi monitorizează transferul pacienţilor critici şi facilitează transferul acestora la competenţa medicală potrivită necesarului de îngrijiri al pacientului, în colaborare cu Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, după caz;

y) colaborează cu structurile operative ale Ministerului Sănătăţii, precum şi cu centrele operative pentru situaţii de urgenţă din celelalte ministere/instituţii, în scopul prevenirii, monitorizării şi intervenţiei în cazul unor situaţii de urgenţă, pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă, reducerea riscurilor şi recuperarea după incident;

z) îndeplineşte alte atribuţii din domeniul său de activitate, prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de conducerea Departamentului, în limitele competenţelor specifice ale personalului din cadrul serviciului.

Art. 13. - Compartimentul coordonare telemedicină (în cadrul Serviciului monitorizare şi coordonare) îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) coordonează şi monitorizează activitatea de telemedicină pre- şi interspitalicească în domeniul asistenţei medicale de urgenţă;

b) urmăreşte implementarea proiectelor de telemedicină în domeniul asistenţei medicale de urgenţă pre- şi interspitalicească;

c) evaluează şi fundamentează anual necesarul de resurse pentru funcţionarea şi mentenanţa sistemelor de telemedicină în domeniul asistenţei medicale de urgenţă pre- şi interspitalicească;

d) participă la colectarea, prelucrarea şi analiza datelor referitoare la activitatea sistemelor de telemedicină pre- şi interspitalicească în domeniul asistenţei medicale de urgenţă;

e) gestionează baze de date şi documente specifice;

f) colectează, prelucrează şi analizează datele referitoare la transmisia de date prin sistemul de telemedicină şi informează, în acest sens, conducerea direcţiei generale şi a Departamentului;

g) realizează controlul operaţional şi inspecţia activităţii de telemedicină prespitalicească şi interspitalicească în domeniul asistenţei medicale de urgenţă;

h) iniţiază propuneri cu privire la actele normative care reglementează activitatea de telemedicină în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, pe care le înaintează Biroului reglementări şi avizări.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Serviciul control şi inspecţie

 

Art. 14. - Serviciul control şi inspecţie îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) realizează controlul operaţional şi inspecţia activităţii UPU/CPU din cadrul unităţilor sanitare publice şi private;

b) realizează controlul operaţional şi inspecţia activităţii structurilor SMURD judeţene şi a SMURD Bucureşti-Ilfov, din punctul de vedere al asigurării asistenţei medicale de urgenţă;

c) realizează controlul operaţional şi inspecţia activităţii serviciilor de ambulanţă publice şi private;

d) realizează controlul operaţional şi inspecţia activităţii de asigurare a asistenţei medicale de urgenţă organizată la nivelul instituţiilor/autorităţilor/structurilor cu reţele sanitare proprii, inclusiv ale unităţilor spitaliceşti publice şi private;

e) realizează activitatea de control operaţional şi inspecţie în ceea ce priveşte modul de acordare a serviciilor medicale de urgenţă de către serviciile de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească private, precum şi în ceea ce priveşte pregătirea acestora pentru îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare, în caz de calamităţi sau în alte situaţii speciale;

f) realizează activitatea de control operaţional şi inspecţie în ceea ce priveşte modul de acordare a serviciilor medicale de urgenţă în UPU/CPU din cadrul unităţilor sanitare private, precum şi în ceea ce priveşte pregătirea acestora pentru îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare în caz de calamităţi sau în alte situaţii speciale;

g) propune anual, în colaborare cu structurile specifice ale Ministerului Sănătăţii, calendarul comun al activităţilor de control operaţional;

h) colaborează cu structurile specifice din cadrul sau din subordinea ministerului şi Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării unor activităţi de control operaţional şi/sau inspecţie programată ori inopinată a structurilor care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală de urgenţă;

i) evaluează relaţia dintre UPU/CPU şi secţiile care asigură asistenţă de specialitate la nivel spitalicesc;

j) constată şi sancţionează contravenţiile din domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat, la toate Structurile care activează în acest domeniu;

k) participă în cadrul unor comisii de analiză a reclamaţiilor şi sesizărilor care privesc activitatea de asistenţă medicală de urgentă la nivel teritorial şi naţional, în colaborare cu structurile specifice din cadrul sau din subordinea ministerului şi Ministerului Sănătăţii, propune şi dispune măsurile ce trebuie luate;

l) stabileşte relaţii de colaborare cu alte organizaţii de profil din ţară şi din străinătate;

m) colaborează cu personalul de specialitate din structuri similare ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;

n) asigură participarea personalului propriu la programe de formare profesională în domeniul propriu de activitate ori în domenii conexe;

o) îndeplineşte alte atribuţii din domeniul său de activitate, prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de conducerea Departamentului şi a direcţiei generale, în limitele competenţelor specifice.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Biroul reglementări şi avizări

 

Art. 15. - Biroul reglementări şi avizări îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) iniţiază proiecte de acte normative în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, în conformitate cu competenţele legale, în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul ministerului şi, respectiv, din cadrul Ministerului Sănătăţii;

b) participă la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc domeniul asistenţei medicale de urgenţă, iniţiate de

către ministere sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate;

c) participă la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc domeniul asistenţei medicale de urgenţă, propuse de structurile de specialitate ale ministerului;

d) avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii şi alte lucrări cu caracter juridic care se supun aprobării/semnării conducerii Departamentului/direcţiei generale, potrivit competenţelor;

e) avizează, potrivit legii, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere, care privesc domeniul asistenţei medicale de urgenţă;

f) propune, în colaborare cu structurile de resort, modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative care nu mai sunt în concordanţă cu legea ori cu evoluţia sistemului asistenţei medicale de urgenţă;

g) întocmeşte note cu propuneri şi observaţii, referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari sau cetăţeni, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată;

h) asigură reprezentarea drepturilor şi intereselor legitime ale Departamentului în faţa instanţelor de judecată şi a autorităţilor

jurisdicţionale, prin consilierii juridici desemnaţi pe baza delegaţiei de reprezentare, semnată de directorul general sau directorul general adjunct;

i) participă la seminare/workshopuri care au ca problematică aspecte referitoare la legislaţia din domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi, pe baza mandatului încredinţat, prezintă punctul de vedere al conducerii Departamentului;

j) formulează răspunsuri la sesizările, memoriile etc. adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice, de alte persoane juridice ori de persoane fizice, repartizate spre soluţionare direcţiei generale şi care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei generale;

k) participă la elaborarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului integrat de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat şi a altor documente de politici publice cu impact în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, colaborând în permanenţă cu structurile de specialitate ale ministerului şi ale Ministerului Sănătăţii;

l) analizează şi elaborează documente legate de politicile publice şi de afaceri europene cu incidenţă asupra sistemului de asistenţă medicală de urgenţă;

m) elaborează, la solicitarea conducerii Departamentului, rapoarte periodice de monitorizare şi rapoarte de evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, în colaborare cu structurile de specialitate;

n) identifică ariile cu probleme şi disfuncţionalităţi din sistemul de asistenţă medicală de urgenţă şi propune moduri alternative de soluţionare a problemelor identificate;

o) participă la procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, precum şi la revizuirea procedurilor şi regulamentelor curente din domeniul asistenţei medicale de urgenţă, în vederea realizării compatibilităţii cu sistemele de sănătate din statele membre ale Uniunii Europene;

p) colaborează, după caz, cu alte ministere şi organe specializate ale administraţiei publice centrale în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice ale Departamentului;

q) asigură participarea personalului propriu la programe de formare profesională în domeniul propriu de activitate ori în domenii conexe;

r) acordă consultanţă juridică structurilor din cadrul direcţiei generale, la solicitarea acestora;

s) la solicitarea celorlalte structuri din cadrul direcţiei generale participă la elaborarea unor propuneri/măsuri privind remedierea deficienţelor/îmbunătăţirea activităţi lor/proceduri lor aferente domeniului asigurării asistenţei medicale de urgenţă;

t) monitorizează actualizările legislative din domeniul de competenţă al Departamentului şi informează conducerea direcţiei generale/Departamentului. *

 

SECŢIUNEA a 4-a

Compartimentul îndrumare metodologică în domeniul asistenţei medicale de urgenţă

 

Art. 16. - Compartimentul îndrumare metodologică în domeniul asistenţei medicale de urgenţă îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) propune reglementări referitoare la activitatea de formare profesională a rezidenţilor în medicină de urgenţă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii;

b) prelucrează informaţiile de interes privind pregătirea prin rezidenţiat şi a două specialitate în medicină de urgenţă, programul de atestat pentru medicina de urgenţă prespitalicească, programul de atestat pentru asistenţa medicală de urgenţă în structurile pentru primire a urgenţelor, pentru medici, precum şi informaţiile privind atestatul de medicină de urgenţă al asistenţilor medicali, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii;

c) participă, în colaborare cu Comisia de Medicină de Urgenţă şi Dezastre a Ministerului Sănătăţii, la activitatea de evaluare a personalului medical de specialitate şi la examenele

de medic specialist şi medic primar în specialitatea medicină de urgenţă;

d) elaborează şi propune norme în domeniul formării profesionale a personalului medico-sanitar şi auxiliar din sistemul de urgenţă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii;

e) elaborează propuneri privind numărul de locuri, pe centre, pentru concursul naţional de rezidenţiat în medicina de urgenţă, conform prevederilor legale, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii;

f) elaborează propuneri privind componenţa comisiilor de examinare a candidaţilor înscrişi la examenele de medic specialist şi/sau medic primar în specialitatea medicină de urgenţă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii;

g) participă la revizuirea curriculumurilor de pregătire prin rezidenţiat în specialitatea medicină de urgenţă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii;

h) participă la elaborarea politicilor, strategiilor şi planurilor operaţionale în domeniul de competenţă al direcţiei generale;

i) realizează activităţi de îndrumare şi control în domeniul de responsabilitate al Departamentului şi al direcţiei generale;

j) organizează, în colaborare cu celelalte structuri din Departamentul/direcţia generală/alte instituţii/entităţi publice sau private, conferinţe, seminare, simpozioane, exerciţii, competiţii, workshopuri şi alte sesiuni formative în domeniul de responsabilitate al Departamentului/direcţiei generale;

k) gestionează activităţile specifice de formare profesională continuă personalului direcţiei generale, potrivit reglementărilor în domeniu;

l) elaborează documentele de organizare a formării profesionale continue a personalului direcţiei generale;

m) participă la activităţile de evaluare a formării profesionale a personalului direcţiei generale;

n) monitorizează activităţile de formare profesională continuă a personalului direcţiei generale;

o) elaborează propuneri privind tematica şi bibliografia aferente organizării concursurilor şi examenelor din domeniul de competenţă a direcţiei generale;

p) asigură participarea personalului propriu la programe de formare profesională în domeniul de activitate ori în domenii conexe.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Compartimentul comunicare publică

 

Art. 17. - Compartimentul comunicare publică îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) redactează comunicate, buletine informative şi alte informări de presă, în colaborare cu Direcţia informare şi relaţii publice din cadrul ministerului, în vederea transmiterii către mass-media;

b) organizează conferinţe de presă, evenimente, briefinguri cu reprezentanţii mass-mediei, în colaborare cu Direcţia informare şi relaţii publice;

c) stabileşte strategia de comunicare a Departamentului şi a direcţiei generale, în colaborare cu Direcţia informare şi relaţii publice;

d) realizează activitatea de relaţii publice la nivelul Departamentului şi al direcţiei generale, în colaborare cu Direcţia informare şi relaţii publice, precum şi, potrivit celor stabilite de conducerea ministerului, activitatea de relaţii cu instituţii publice şi organizaţii neguvemamentale;

e) acordă relaţii şi informaţii publicului, la solicitări directe, scrise şi telefonice, şi asigură programarea persoanelor care solicită audienţă la conducerea direcţiei generale;

f) ţine evidenţa adreselor, numerelor de telefon/fax şi e-mail ale tuturor unităţilor aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea operaţională a DSU şi ale altor instituţii centrale şi locale, organizaţii guvernamentale şi neguvemamentale, inclusiv din domeniul mass-media;

g) răspunde la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de lege;

h) asigură participarea personalului propriu la programe de formare profesională în domeniul de activitate ori în domenii conexe;

i) participă la instruirea în domeniul comunicării şi relaţiilor publice a personalului unităţilor din subordinea operativă/ structurilor coordonate operaţional, în colaborare cu Direcţia informare şi relaţii publice;

j) realizează materiale documentare pentru conducerea Departamentului şi a direcţiei generale, precum şi pentru informarea personalului direcţiei generale;

k) întreprinde demersuri pentru participarea conducerii Departamentului şi a direcţiei generale la emisiuni radio-tv;

l) propune puncte de vedere şi întocmeşte proiecte de reacţie ale Departamentului pe teme apărute în spaţiul public;

m) sprijină activitatea de documentare a reprezentanţilor mass-mediei preluând cererile acestora şi furnizând, * cu celeritate, informaţiile de interes public solicitate;

n) participă la activităţi cu caracter public, organizate la nivelul unităţilor din subordinea operativă, precum şi la cele ale unor instituţii guvernamentale sau organisme neguvernamentale;

o) întreprinde demersuri de ordin comunicaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc sau criză mediatică.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Structura de securitate/CSTIC

 

Art. 18. - Structura de securitate se organizează la nivel de compartiment, este subordonată nemijlocit directorului general adjunct şi are următoarele atribuţii principale;

a) elaborează şi supune aprobării conducerii direcţiei generale normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiei abilitate, iar după aprobare ia măsuri de punere în aplicare;

c) coordonează, monitorizează şi controlează activitatea de aplicare a normelor de protecţie â informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale şi modul de respectare a acestora;

d) asigură relaţionarea cu structura de specialitate a ministerului, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;

e) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

f) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

g) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de direcţia generală, pe clase şi niveluri de secretizare;

h) asigură, prin Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, implementarea şi respectarea măsurilor de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii ce funcţionează la nivelul direcţiei generale;

i) asigură participarea personalului propriu la programe de formare profesională în domeniul de activitate ori în domenii conexe;

j) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit prevederilor legale;

k) implementează metodele, mijloacele şi măsurile necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;

l) asigură exploatarea operaţională a sistemelor de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi a reţelelor de transmisii de date (RTD-SIC) în condiţii de securitate;

m) asigură relaţionarea cu Direcţia generală protecţie internă pentru:

(i) planificarea dezvoltării de SPAD sau RTD;

(ii) schimbări ale unor configuraţii de sisteme existente;

(iii) conectarea unui SPAD sau a unei RTD-SIC cu un alt SPAD sau a unei RTD-SIC;

(iv) schimbări ale modului de operare de securitate ale SPAD sau RTD-SIC;

(v) schimbări în programele existente sau utilizarea de noi programe, pentru optimizarea securităţii SPAD sau RTD-SIC;

(vi) proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD sau RTD-SIC care au fost deja acreditate;

(vii) planificarea sau propunerea oricărei altei activităţi referitoare la îmbunătăţirea securităţii SPAD sau RTD- SIC deja acreditate;

n) asigură implementarea măsurilor de securitate şi protecţie criptografică ale SPAD sau RTD-SIC;

o) stabileşte, cu aprobarea Direcţiei generale de protecţie internă, standardele şi procedurile de securitate care trebuie respectate de către furnizorii de echipamente pe parcursul dezvoltării, instalării şi testării SPAD sau RTD-SIC şi răspunde pentru justificarea, selecţia, implementarea şi controlul componentelor de securitate, care constituie parte a SPAD sau RTD-SIC;

p) stabileşte, pentru structurile de securitate şi management ale SPAD sau RTD-SIC, încă de la înfiinţare, responsabilităţile pe care le vor exercita pe tot ciclul de viaţă al SPAD sau RTD- SIC respective.

q) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

r) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

s) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

t) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

u) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Compartimentul suport decizional şi gestiunea documentelor

 

Art. 19. - Compartimentul suport decizional şi gestiunea documentelor îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) redactează dispoziţia zilnică a directorului general şi o prezintă spre avizare şi aprobare, potrivit competenţelor;

b) organizează şedinţele de lucru la nivelul direcţiei generale;

c) asigură măsurile necesare privind primirea, înregistrarea, multiplicarea, evidenţa, transportul, expedierea şi distrugerea corespondenţei direcţiei generale, clasificată şi neclasificată, în format letric, precum şi repartizarea acesteia potrivit dispoziţiilor rezolutive;

d) verifică corespondenţa electronică şi asigură circuitul documentelor în cadrul direcţiei generale;

e) organizează şi păstrează evidenţa lucrărilor cu termen în urma consultării cu şefii/reprezentanţii structurilor din subordinea

direcţiei generale şi prezintă conducerii direcţiei generale stadiul executării acestora;

f) verifică periodic situaţia lucrărilor nefinalizate şi/sau nesoluţionate în termenele stabilite şi informează responsabilii desemnaţi şi conducerea direcţiei generale despre acestea;

g) întocmeşte şi păstrează evidenţa zilnică/lunară a răspândirilor personalului din direcţia generală şi a serviciului de zi pe unitate;

h) întocmeşte şi păstrează evidenţa ştampilelor şi sigiliilor direcţiei generale şi propune măsuri de achiziţionare/ înlocuire/predare a acestora, în limita competenţelor specifice;

i) asigură, la cererea personalului direcţiei generale, multiplicarea documentelor, cu acordul conducerii direcţiei generale/şefilor/reprezentanţilor structurilor direcţiei generale (după caz);

j) întocmeşte nomenclatoarele arhivistice pentru documente neclasificate şi clasificate ale direcţiei generale şi constituie anual arhiva neoperativă şi a documentelor clasificate, în colaborare cu structurile din direcţia generală, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

k) asigură îndosarierea, clasarea şi arhivarea lucrărilor primite şt soluţionate de directorul general şi de directorul general adjunct, respectiv a celor create de aceştia, precum şi a lucrărilor structurilor din cadrul direcţiei generale, în colaborare cu acestea, conform prevederilor actelor normative incidente şi dispoziţiilor directorului general;

l) organizează, înregistrează şi păstrează evidenţa agendelor de lucru, a registrelor şi a materialelor cu regim special, precum şi a altor documente privind organizarea direcţiei generale;

m) asigură, potrivit legii, evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea documentelor care conţin informaţii clasificate, în colaborare cu structura de securitate, în condiţii de siguranţă;

n) asigură arhivarea şi/sau distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate, în colaborare cu Structura de securitate/CSTIC, potrivit prevederilor legale;

o) redactează ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal şi transmite măsurile şi dispoziţiile stabilite în cadrul şedinţelor Comisiei interministeriale de suport tehnic;

p) asigură participarea personalului propriu la programe de formare profesională în domeniul de activitate ori în domenii conexe;

q) reprezintă Interesele direcţiei generale în raporturile acesteia cu persoane fizice sau cu persoane juridice de drept public sau privat, din ţară şi străinătate, în limita competenţelor funcţionale ale compartimentului;

r) realizează activităţi în conformitate cu strategiile/politicile aplicabile domeniului de activitate al direcţiei generale, în limita competenţelor funcţionale ale compartimentului;

s) îndeplineşte alte atribuţii din domeniul său de activitate, prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de conducerea Departamentului şi/sau a direcţiei generale, În limitele competenţelor specifice;

t) organizează şi desfăşoară activităţile de soluţionare a petiţiilor, în termenele legale, conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 20. - Activităţile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate şi sarcinile concrete ce revin personalului direcţiei generale se stabilesc prin dispoziţii, proceduri şi fişele posturilor, după caz.

Art. 21. - Personalul direcţiei generale este obligat să cunoască, în părţile ce îl privesc, şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, potrivit atribuţiilor specifice.

Art. 22. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

ORGANIGRAMA

Direcţiei generale management urgenţe medicale

 

 

 

 

 

Director general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul monitorizare şi coordonare

 

Serviciul control şi inspecţie

 

Biroul reglementări şi avizări

 

 

 

 

Compartimentul îndrumare metodologică în asistenţa medicală de urgenţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul comunicare publică

 

 

 

Compartimentul coordonare telemedicină

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul structura de securitate / CSTIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul suport decizional şi gestiunea documentelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Diagrama principalelor relaţii ale Direcţiei generale

 

 

 

 

 

 

Ministru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

Şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretari de stat

 

 

 

 

 

Direcţia medicală a MAI

 

Secretar general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri ai ministrului

 

 

 

 

 

IGSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unităţi şi structuri ale aparatului central

 

 

 

 

 

IGAv

(pentru operaţiuni de gestionare a situaţiilor de urgenţă)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii publice SALVAMONT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul sănătăţii

 

 

 

 

 

 

UPU/CPU

 

 

Direcţii de sănătate publică

 

 

 

 

 

Servicii judeţene de ambulanţă /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul de ambulanţă Bucureşti - Ilfov

 

 

 

Legenda:

 

 

Relaţii de autoritate ierarhică

 

 

 

 

Relaţii de coordonare operaţională

 

 

 

Relaţii de colaborare

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 11.4 „Investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 309.719/08.05.2017,

în baza prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1,083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- Regulamentului nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului nr. 1.605/2002 al Consiliului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016;

- Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului Ordin se aprobă Ghidul solicitantului pentru măsura II.4 „Investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 22 mai 2017.

Nr. 168.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficiul al României, Partea I, nr. 440 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea recunoaşterii unui organism de inspecţie tehnică şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staţie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - (1) Se aprobă recunoaşterea organismului de inspecţie tehnică ADR INSPECT - S.R.L. Bucureşti potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staţie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, pentru a efectua inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia la supraîncărcare a acestora.

(2) Anexa la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Mihai Tudose

 

Bucureşti, 29 mai 2017.

Nr. 528.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 488/2006)

 

LISTA

cuprinzând organismele de inspecţie recunoscute pentru efectuarea inspecţiilor tehnice în exploatare privind instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 

Nr. crt.

Organismul de inspecţie

Adresa

Activităţi pentru care a fost desemnat

1.

Societatea Comercială DEALIMPEX -S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comerţului J40/17.505/1992

Municipiul Bucureşti,

Calea Floreasca nr. 90-111, bl. F1, sc. 2, ap. 17,

sectorul 1

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora;

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

2.

Societatea Comercială COV-INSPECT - S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comerţului J 13/2.336/2005

Municipiul Constanţa,

str. Decebal nr. 67,

judeţul Constanţa

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora;

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

3.

Societatea Comercială LAJEDO - S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comerţului J29/2.036/1993

Municipiul Ploieşti,

str. Dr. Carol Davila nr. 4,

judeţul Prahova

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora;

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

4.

Societatea Comercială IPROCHIM - S.A. - Departamentul utilaje

Nr. de înregistrare la registrul comerţului J40/6.485/1991

Municipiul Bucureşti,

Calea Plevnei nr. 137,

sectorul 6

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora;

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

5.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani

Nr. de înregistrare la registrul comerţului J20/1.504/1992

Municipiul Petroşani,

str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34,

judeţul Hunedoara

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora;

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.

6.

Societatea Comercială ADR INSPECT-S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comerţului J40/445/17.01.2014

Municipiul Bucureşti,

bulevardul Regina Elisabeta nr. 7-9, etajul 2,

sectorul 3

- inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.