MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 442/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 442         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 14 iunie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

170. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5. litera b „Achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

596. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017

 

3.946. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din municipiul Ploieşti

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

45. - Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem

 

46. - Ordin pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 11.5. litera b „Achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultura” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 309.806 din 9.05.2017,

în baza prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european. Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- Regulamentului nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului nr. 1.605/2002 al Consiliului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016;

- Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Ghidul solicitantului pentru măsura II.5. litera b „Achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 22 mai 2017.

Nr. 170.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017

 

Având în vedere:

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;

- Referatul de aprobare al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 3,989 din 20.03.2017,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 25 aprilie 2017.

Nr. 596.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017

 

Art. 1. - Proiectele finanţate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sunt menite să determine creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi vor respecta prevederile Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi 2016-2020”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016.

Art. 2. - (1) Pot primi fonduri necesare finanţării proiectelor organizaţii neguvemamentale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, acreditate ca furnizori de servicii sociale.

(2) Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat cu alţi furnizori de servicii sociale publici sau privaţi, acreditaţi în condiţiile legii.

Art. 3. - Sunt finanţate proiecte ce corespund următorului obiectiv specific stabilit de Autoritatea finanţatoare: Asigurarea accesului persoanelor adulte cu dizabilităţi la alternative de tip familial la protecţia instituţionalizată, în vederea promovării condiţiilor de viaţă independentă şi integrare în comunitate. Activităţi eligibile: înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu sau locuinţe protejate, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilităţi.

Art. 4. - (1) Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, organizată de către Autoritatea finanţatoare.

(2) Etapele procedurii de selecţie sunt:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;

b) publicarea anunţului de participare;

c) publicarea pe site-ul propriu, de către Autoritatea finanţatoare (www.anpd.gov.ro), a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect;

d) prezentarea propunerilor de proiecte la registratura Autorităţii finanţatoare (Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, cod poştal 010097, Bucureşti);

e) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;

f) evaluarea propunerilor de proiecte;

g) comunicarea rezultatelor;

h) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;

i) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.

Art. 5. - Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, Obiectivele specifice, activităţile, costurile asociate şi rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori precişi, a căror alegere este justificată.

Art. 6. - (1) Autoritatea finanţatoare publică anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul propriu, www.anpd.gov.ro. În anunţul de participare este menţionată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

(2) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului de participare.

(3) Din motive temeinice, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a reduce numărul de zile prevăzut la alin, (2) dar nu la mai puţin de 15 zile, cu motivaţia corespunzătoare cuprinsă în anunţul de participare.

Art. 7. - (1) Numărul de solicitanţi la sesiunea de selecţie publică de proiecte nu este limitat.

(2) Autoritatea finanţatoare va repeta procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur participant.

(3) în cazul în care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile în care îndeplineşte cerinţele din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

Art. 8. - (1) Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect este aprobată prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare şi cuprinde în principal următoarele informaţii:

a) informaţii generale privind Autoritatea finanţatoare;

b) cerinţele minime de calificare solicitate de Autoritatea finanţatoare şi documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerinţelor respective;

c) termenii de referinţă;

d) instrucţiuni privind datele-limită care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie îndeplinite;

e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;

f) informaţii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;

g) modelul contractului de finanţare nerambursabilă.

(2) Termenii de referinţă conţin caracteristici ale proiectului referitoare la scopul, obiectivele specifice, activităţile care urmează a fi desfăşurate, criteriile de evaluare a rezultatelor.

(3) Ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei metodologii, Autoritatea finanţatoare publică pe site-ul www.anpd.gov.ro documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

Art. 9. - (1) Orice persoană juridică fără scop patrimonial care doreşte să depună o propunere de proiect în cadrul sesiunii de selecţie are dreptul de a solicita şi de a primi clarificări din partea Autorităţii finanţatoare.

(2) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel puţin 6 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

(3) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puţin 4 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

(4) Autoritatea finanţatoare are dreptul, prin corrigendum, de a completa din proprie iniţiativă, în vederea clarificării, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi este obligată să comunice prin postarea pe site-ul www.anpd.gov.ro orice astfel de completare. Transmiterea comunicării trebuie să respecte intervalul de timp prevăzut la alin. (3).

Art. 10. - (1) Solicitantul are obligaţia de a elabora propunerea de proiect, în conformitate cu prevederile documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

(2) Propunerea tehnică se elaborează în concordanţă cu cerinţele cuprinse în termenii de referinţă, în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru evaluarea tehnică.

(3) Propunerea financiară se elaborează în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare în vederea evaluării financiare.

(4) Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. Bugetul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă.

(5) Solicitantul are obligaţia de a exprima preţul în lei din propunerea financiară.

Art. 11. - Propunerea de proiect se depune la sediul Autorităţii finanţatoare din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, până la data-limită prevăzută în anunţul de participare, cu respectarea cerinţelor din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

Art. 12. - (1) Componenţa nominală a comisiei de evaluare a proiectelor, denumită în continuare comisie, se stabileşte prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare.

(2) Proiectele depuse sunt selectate de comisie în termen de 25 de zile calendaristice de la data deschiderii propunerilor de proiect.

(3) în cazuri temeinic motivate, Autoritatea finanţatoare poate prelungi perioada de evaluare. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoştinţa solicitanţilor implicaţi în procedură în termen de maximum două zile.

(4) în cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificări de la solicitanţi.

(5) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează în baza punctajului obţinut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

(6) Comisia întocmeşte şi înaintează conducătorului Autorităţii finanţatoare, spre aprobare, raportul în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, precum şi cuantumul finanţării ce urmează a fi acordat fiecărui proiect, în limita fondurilor publice alocate în acest sens.

(7) Rezultatul selecţiei se comunică în scris solicitanţilor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.

(8) Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei se poate face în cel mult 7 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor selecţiei, urmând ca Autoritatea finanţatoare să le soluţioneze în cel mult 5 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a contestaţiilor

(9) Soluţionarea contestaţiilor se realizează de o comisie de soluţionare a contestaţiilor a cărei componenţă nominală este aprobată prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare.

(10) Pentru fondurile necontractate, Autoritatea finanţatoare poate iniţia o nouă selecţie publică de proiecte.

Art. 13. - (1) Contractele de finanţare nerambursabilă se încheie între Autoritatea finanţatoare, în calitate de finanţator, şi solicitant, în calitate de beneficiar, şi se semnează în termen de cel puţin 15 zile calendaristice de la comunicarea privind rezultatul selecţiei propunerilor de proiecte.

(2) Modelul-cadru de contract de finanţare nerambursabilă se constituie anexă la documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.

(3) Contribuţia beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 10%, în bani, din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare.

(4) Existenţa unor surse de finanţare, altele decât cele ale Autorităţii finanţatoare şi ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la menţionarea explicită a acestora, a destinaţiei fondurilor şi a cuantumului resurselor atrase.

(5) Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare.

Art. 14. - (1) Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal.

(2) în cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare respective.

(3) în vederea participării la o procedură de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte autorităţii finanţatoare o declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alin. (1) şi (2).

Art. 15. - (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului sau a contractelor de finanţare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia/acestora.

(2) Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în anul bugetar în care se desfăşoară contractul.

(3) Finanţarea nerambursabilă se efectuează în raport cu realizarea activităţilor proiectului şi cheltuielilor aferente. Virarea sumelor prevăzute în contractul de finanţare nerambursabilă se va face, la cererea beneficiarilor, pe măsură ce aceştia înaintează rapoartele cu privire la activităţile desfăşurate, prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, însoţite de documentele justificative.

(4) Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare.

(5) Plata finală de 10% din valoarea finanţării nerambursabile se acordă după îndeplinirea de către beneficiarul finanţării a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea şi validarea raportului final de activitate, prezentarea şi validarea raportului financiar final, dovada folosirii contribuţiei angajate prin contractul de finanţare nerambursabilă şi finalizarea de către Autoritatea finanţatoare a etapelor de monitorizare.

Art. 16. - Monitorizarea implementării proiectelor şi verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul finanţării nerambursabile în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi se asigură de către Autoritatea finanţatoare.

Art. 17. - (1) Finanţarea acordată pentru derularea proiectelor se suspendă în situaţia în care Autoritatea finanţatoare se sesizează sau este sesizată de alte autorităţi de control competente cu privire la utilizarea neconformă a fondurilor alocate şi, după caz, se sistează în situaţia în care Autoritatea finanţatoare constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele de finanţare încheiate.

(2) Autoritatea finanţatoare poate cere, în condiţiile în care clauzele contractuale nu au fost respectate de către beneficiar, restituirea, parţială sau integrală, a finanţării.

(3) Pe baza documentelor justificative, Autoritatea finanţatoare va deconta sumele cheltuite de beneficiar pentru implementarea proiectului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul bugetar.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din municipiul Ploieşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 297 din 13.08.2012,

în temeiul dispoziţiilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.223/2011*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie S.C. „Lumina Instituţii de învăţământ” - S.A. din municipiul Constanţa pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională „Spectrum” din municipiul Ploieşti,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.891/2012**) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie S.C. „Lumina Instituţii de învăţământ” - S.A. din municipiul Constanţa pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională „Spectrum” din municipiul Ploieşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 2 din 27.03.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 30 mai 2016-10 martie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum”, cu sediul în municipiul Ploieşti, Strada înfrăţirii nr. 4, judeţul Prahova, pentru nivelul de învăţământ „primar”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”, respectiv pentru nivelul de învăţământ „gimnazial/nivel 1 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din municipiul Ploieşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din municipiul Ploieşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din municipiul Ploieşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din municipiul Ploieşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - S.C. „Lumina Instituţii de învăţământ” - SA. din municipiul Constanţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” din municipiul Ploieşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării ÎM Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 3.946.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.223/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.891/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin. (1) şi (3) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 12 decembrie 2013.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 45.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop, domeniu de aplicare şi definiţii

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte modul de determinare a venitului reglementat al operatorului de transport şi de sistem (OTS) necesar realizării serviciului de sistem, modul de calcul al tarifului pentru serviciul de sistem şi al tarifului pentru serviciile funcţionale de sistem (SFS), precum şi principiile privind stabilirea preţurilor reglementate de achiziţie a serviciilor tehnologice de sistem (STS).

Art. 2. - Prezenta metodologie este utilizată de:

a) OTS, pentru fundamentarea propunerii privind veniturile reglementate, tariful pentru serviciul de sistem şi tariful pentru SFS;

b) producătorii de energie electrică furnizori ai STS, pentru fundamentarea propunerii privind preţurile reglementate de furnizare a STS;

c) ANRE, pentru verificarea şi aprobarea pentru o perioadă tarifară a tarifelor şi preţurilor prevăzute la lit. a) şi b).

Art. 3. - (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt definiţi în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Codul tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.

(2) în sensul prevederilor prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 

Autoritatea competentă (ANRE)

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Baza reglementată a activelor (BAR)

Valoarea netă contabilă a activelor imobilizate, corporale şi necorporale, recunoscută de autoritatea competentă, utilizate la prestarea serviciului de sistem

Client dispecerizabil

Clientul final care se înscrie la piaţa de echilibrare şi care are capabilitatea tehnică de a-şi modifica sarcina sau de a fi întrerupt la comanda OTS prin dispoziţie de dispecer

ENTSO-E

Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi de Sistem de Energie Electrică

Perioadă tarifară

Perioada t în care se aplică tarife aprobate de autoritatea competentă; aceasta este de un an şi începe la data de 1 iulie a fiecărui an.

Provizion/rezervă reglementată

Sumă egală cu corecţia anuală negativă a venitului reglementat aferent unei perioade tarifare t, destinată acoperirii diferenţei dintre venitul realizat şi costul reglementat al serviciului de sistem în anul t

Rata inflaţiei (RI)

Rată a inflaţiei, exprimată în procente, determinată de instituţiile abilitate pe baza indicelui de creştere a preţurilor de consum

Rata reglementată a rentabilităţii (RRR)

Randament reglementat al BAR, exprimat în procente, stabilit de autoritatea competentă pe baza costului mediu ponderat al capitalului

Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RBAR)

Valoare recunoscută de autoritatea competentă a randamentului reglementat al BAR, exprimată în unităţi monetare. RBAR se determină prin înmulţirea RRR cu BAR.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Funcţiile serviciului de sistem

 

Art. 4. - (1) OTS furnizează serviciul de sistem tuturor clienţilor racordaţi la Sistemul electroenergetic naţional (SEN) şi/sau participanţi la piaţa de energie.

(2) Prin serviciul de sistem se asigură:

a) siguranţa în funcţionare a SEN;

b) funcţionarea eficientă a pieţei de energie;

c) restaurarea funcţionării SEN după un colaps total sau al unei zone.

Art. 5. - Pentru realizarea serviciului de sistem, OTS utilizează:

a) SFS constând în utilizarea resurselor proprii umane şi tehnice specifice;

b) STS constând în resurse achiziţionate de la participanţii la piaţa energiei electrice.

Art. 6. - SFS sunt destinate să asigure conducerea prin dispecera SEN, care cuprinde următoarele funcţii:

a) planificarea operaţională;

b) conducerea operaţională, care constă în programarea operaţională şi comanda operaţională.

Art. 7. - STS sunt utilizate de OTS în scopul de a asigura;

a) compensarea variaţiei de sarcină în SEN, respectiv reglarea frecvenţei şi a soldului SEN;

b) menţinerea de capacităţi de rezervă de putere activă pentru compensarea diferenţelor faţă de programul de funcţionare a SEN;

c) reglarea tensiunilor în reţeaua electrică de transport (RET);

d) restaurarea funcţionării SEN după un colaps total sau al unei zone.

Art. 8. - STS sunt realizate cu următoarele mijloace:

a) sistemele pentru reglajul primar al frecvenţei;

b) sistemul pentru reglajul secundar frecvenţă-putere automat şi centralizat;

c) rezervele pentru reglajul terţiar de putere;

d) sistemele locale pentru reglajul tensiunii;

e) sistemele automate de izolare pe serviciile proprii şi de autopornire a grupurilor în vederea restaurării funcţionării SEN după un colaps total sau al unei zone;

f) portofoliul de clienţi dispecerizabili.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Principii şi reguli

 

Art. 9. - (1) Venitul reglementat pentru serviciul de sistem aferent fiecărei perioade tarifare se determină anterior începerii acestei perioade.

(2) Venitul reglementat aferent unei perioade tarifare t se corectează pe baza datelor realizate/estimate aferente perioadelor tarifare t-2/t-1.

Art. 10. - (1) Principiile care stau la baza stabilirii tarifelor pentru serviciul de sistem/preţurilor reglementate de achiziţie a STS sunt:

a) tarifele trebuie să asigure tratament nediscriminatoriu pentru toţi clienţii serviciului;

b) tarifele/preţurile trebuie să acopere numai costurile justificate aferente serviciului de sistem, precum şi o cotă rezonabilă de profit;

c) metoda de calcul al tarifelor conţine elemente stimulative privind creşterea eficienţei economice a serviciului.

(2) La determinarea venitului reglementat, autoritatea competentă consideră veniturile solicitate de OTS pentru perioada tarifară t, ţinând seama de:

a) costurile justificate cu prestarea serviciului de sistem;

b) corecţiile anuale stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;

c) planul de investiţii pentru serviciul de sistem;

d) evoluţia cantităţii de energie electrică extrasă din reţele, în condiţiile art. 33;

e) asigurarea viabilităţii financiare a OTS.

Art. 11. - (1) OTS alocă costurile comune între serviciul de sistem reglementat şi celelalte servicii reglementate/ nereglementate pe care le prestează, folosind o metodă de alocare a costurilor care respectă principiile cauzalităţii economice.

(2) Costurile alocate în conformitate cu prevederile de la alin. (1) se utilizează de OTS pentru stabilirea veniturilor solicitate pentru serviciul de sistem.

Art. 12. - (1) OTS furnizează explicaţii detaliate privind:

a) modul de alocare a costurilor;

b) motivul alegerii metodei de alocare utilizate;

c) cuantificarea factorilor utilizaţi în alocare.

(2) Autoritatea competentă controlează corectitudinea alocării costurilor în vederea evitării subvenţiilor încrucişate între serviciul de sistem reglementat şi alte servicii prestate de OTS.

Art. 13. - La fundamentarea tarifelor pentru serviciul de sistem, OTS clasifică şi alocă veniturile obţinute din alte servicii pentru care sunt utilizate resurse comune între serviciul reglementat de sistem şi alte servicii prestate de OTS, utilizând chei de alocare determinate similar cu cele prevăzute la art. 11 referitoare la costuri.

Art. 14. - (1) La calculul tarifelor pentru serviciul de sistem, orice cost/venit asociat serviciului de sistem este inclus o singură dată.

(2) în cazul în care se constată că un cost/venit a fost inclus de mai multe ori, acesta se recuperează prin scădere din venitul reglementat al perioadei tarifare următoare constatării.

(3) Orice cost apărut în timpul perioadei tarifare f, neluat în calcul la stabilirea venitului reglementat pentru perioada tarifară t, poate fi luat în considerare la stabilirea venitului reglementat al perioadei tarifare t+1, pe baza justificărilor transmise de OTS.

(4) Corecţia privitoare la costurile incluse de mai multe ori la stabilirea venitului reglementat poate fi realizată pentru o perioadă anterioară de maximum 3 ani.

Art. 15. - OTS are obligaţia de a aloca activele/cotele de active destinate serviciului de sistem faţă de cele destinate serviciului de transport, astfel încât să se evite luarea în calcul a aceluiaşi activ/aceleiaşi cote de activ atât la calculul tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice, cât şi la calculul tarifului pentru SFS.

Art. 16. - (1) OTS ţine evidenţa separată a tuturor contribuţiilor financiare primite anual.

(2) Valoarea contribuţiilor este transmisă la autoritatea competentă, conform machetelor de monitorizare a activităţii OTS.

Art. 17. - Tarifele pentru serviciul de sistem sunt aprobate anual de autoritatea competentă şi intră în vigoare la începutul fiecărei perioade tarifare.

Art. 18. - (1) Stabilirea unor tarife noi în cursul unei perioade tarifare este posibilă în condiţiile prevăzute la ari. 45, pe bază de documente justificative prezentate de OTS.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea competentă stabileşte un factor care corectează diferenţele de venit înregistrate, pe care îi include În tarifele nou-aprobate, cu valabilitate până la sfârşitul perioadei tarifare.

 

CAPITOLUL II

Determinarea venitului reglementat

 

SECŢIUNEA 1

Venitul reglementat pentru serviciul de sistem

 

Art. 19. - (1) Venitul anual reglementat al OTS pentru asigurarea serviciului de sistem (VSS1) se calculează pe baza costurilor justificate, necesare pentru prestarea serviciului de sistem în perioada tarifară t.

(2) VSSt are două componente, respectiv:

a) venitul reglementat pentru realizarea serviciilor funcţionale de sistem (VSFSt)

b) venitul reglementat pentru achiziţia serviciilor tehnologice de sistem (VSTSt).

 

SECŢIUNEA a 2-a

Venitul reglementat pentru realizarea serviciilor funcţionale de sistem (VSFS()

 

Art. 20. - (1) VSFSt se determină de către OTS, ca sumă a costurilor justificate, necesare pentru activităţile desfăşurate în calitatea sa de operator de sistem, respectiv:

a) dispecerizarea instalaţiilor SEN prin comanda operaţională, planificarea şi programarea operaţională;

b) administrarea pieţei de echilibrare, a pieţei de achiziţie a STS, a pieţei de alocare a capacităţii de interconexiune, precum şi participarea la crearea pieţei interne europene de energie electrică;

c) managementul investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii aferente serviciului de sistem;

d) integrarea în SEN, a centralelor electrice;

e) managementul schimburilor neplanificate ale soldului SEN, inclusiv al ajutoarelor de avarie;

f) alte activităţi necesare pentru respectarea cadrului de reglementare în vigoare referitor la serviciul de sistem.

(2) VSFSt aferent perioadei tarifare t include următoarele costuri justificate ale OTS, recunoscute de autoritatea competentă, aferente activităţilor prevăzute la alin. (1):

a) costurile de operare şi mentenanţă COMt care cuprind:

1. costuri cu materii prime şi materiale consumabile;

2. alte costuri materiale;

3. costuri cu apa, energia electrică şi alte utilităţi;

4. costuri cu lucrări de întreţinere şi reparaţii, inclusiv lucrări executate cu terţi, achiziţionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privitoare la achiziţiile publice;

5. costuri cu preluarea în locaţie de gestiune şi chirii;

6. costuri cu asigurarea echipamentelor;

7. costuri cu studii şi cercetări;

8. costuri cu alte servicii executate cu terţi (inclusiv cursuri pentru perfecţionarea personalului, colaborări, comisioane şi onorarii, protocol, reclamă şi publicitate, deplasări, detaşări şi transferări, cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii);

9. costuri cu salariile personalului şi alte cheltuieli legate de personal, acordate în condiţiile legii (salarii, diurne, prime, tichete de masă etc.):

10. costuri cu despăgubiri aferente lucrărilor de dezvoltare, modernizare şi mentenanţă a infrastructurii pentru serviciul de sistem, stabilite în condiţiile legii, prin acordul părţilor şi/sau prin hotărâre judecătorească în cazul în care părţile nu se înţeleg;

11. costuri rezultate din plata impozitelor, redevenţelor, taxelor şi vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autorităţile locale;

12. contribuţii la fonduri speciale, aferente fondului de salarii, stabilite conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia celor aferente sistemelor/fondurilor alternative de pensii sau sănătate;

13. costuri extraordinare determinate de forţa majoră;

14. cheltuielile generale de administrare alocate conform prevederilor art. 11 alin. (1);

15. creanţe neîncasate care nu pot fi recuperate din cauza falimentului clientului, în baza unei hotărâri judecătoreşti râmase definitivă, care provin din obligaţia OTS de a nu întrerupe prestarea serviciului către un client aflat în procedură de insolvenţă conform prevederilor legale în vigoare;

b) cheltuieli aferente amortizării reglementate a activelor existente şi a noilor investiţii (AMt);

c) costurile cu schimburile de energie electrică neplanificate, inclusiv cele cu ajutoarele de avarie bazate pe mecanisme comerciale (CSNt);

d) rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RBARt);

e) cheltuieli aferente unor investiţii care şi-au pierdut utilitatea în urma schimbării cadrului de reglementare, numite costuri îngropate, pe care OTS are dreptul să le solicite pe bază de documente justificative,

Art. 21. - (1) VSFSt necesar acoperirii costurilor justificate prevăzute la art. 20 alin. (2) se calculează cu relaţia:

 

VSFSt  = COMt  + AMt + CSNt  + RBARt - Vta + KVtc  [lei] (1)

 

unde:

COMt - costurile de operare şi mentenanţă recunoscute de autoritatea competentă pentru anul t;

AMt - cheltuieli aferente amortizării reglementate a activelor existente şi a noilor investiţii recunoscute de autoritatea competentă pentru anul t;

CSNt - costurile cu schimburile de energie electrică neplanificate, inclusiv cele cu ajutoarele de avarie recunoscute de autoritatea competentă pentru anul t;

RBARt - rentabilitatea bazei reglementate a activelor;

Vta - veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea serviciului de sistem, aferente perioadei tarifare t;

KVac - factorul de corecţie a venitului VSFSt din perioada tarifară t, datorat erorilor de estimare/prognoză pentru perioada tarifară t-2/t-1.

(2) Amortizarea bazei reglementate a activelor AMt este egală cu suma dintre amortizarea reglementată a activelor aferente serviciului de sistem ce compun baza reglementată a activelor la sfârşitul perioadei tarifare t-1 şi cea a activelor aferente serviciului de sistem puse în/scoase din funcţiune la jumătatea perioadei tarifare t calculate folosind metodă liniară cu aplicarea duratelor de amortizare reglementate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(3) La determinarea amortizării reglementate pentru alte categorii de mijloace fixe, neincluse în anexă, se foloseşte metoda liniară cu aplicarea duratelor maxime de funcţionare stabilite în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului, sau durate mai mari decât acestea, aprobate prin decizii/hotărâri ale conducerii OTS.

(4) Rentabilitatea bazei reglementate a activelor RBARt se calculează cu relaţia:

 

RBARt = BARmedt x RRR  [lei] (2)

 

(5) Baza reglementată medie a activelor pentru perioada tarifară t BARmedt se calculează cu relaţia:

 

BARmedt = (BARt-1 + BARt)/2  [lei] (3)

unde:

BARt-1 - baza reglementată a activelor la sfârşitul perioadei tarifare t-1;

BARt - baza reglementată a activelor la sfârşitul perioadei tarifare t;

 

BARt BARt-1 + IAt - EAt - AMt   [lei] (4)

 

IAt - valoarea activelor intrate în BAR, recunoscute de ANRE în cursul perioadei tarifare t

EAt - valoarea activelor ieşite din BAR sau a activelor vândute/cedate în cursul perioadei tarifare t,

AMt - amortizarea bazei reglementate a activelor, stabilită în conformitate cu prevederile alin. (2).

(6) Rata reglementată a rentabilităţii RRR se consideră egală cu cea aprobată de autoritatea competentă pentru calculul venitului reglementat aferent serviciului de transport.

(7) Veniturile Vta reprezintă veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea serviciului de sistem, aferente perioadei tarifare t, şi cuprind: venituri din schimburile de energie electrică neplanificate, inclusiv cele din ajutoarele de avarie, venituri din alte prestaţii şi alte venituri de exploatare (cu excepţia veniturilor obţinute din dezmembrări nevalorificate, a celor înregistrate în contabilitate la nivelul cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe realizate din contribuţii financiare, a celor provenite din valorificarea bunurilor aparţinând domeniului public al statului, a celor rezultate din anularea provizioanelor pentru creanţe încasate şi pentru pierderi din creanţe şt a părţii din venitul obţinut de OTS din penalităţi şi majorări calculate pentru întârzierea la plată a facturilor aferente serviciului de sistem şi încasate, care acoperă costul cu penalităţi şi majorări de întârziere aplicate OTS aferente serviciul de sistem).

(8) KVtc reprezintă factorul de corecţie a venitului VSFSt din perioada tarifară t, datorat erorilor de estimare/prognoză pentru perioada tarifară t-2/t-1 faţă de valorile realizate/estimate aferente perioadelor tarifare t-2/t-1.

Art. 22. - La stabilirea VSFSt nu se iau în considerare:

a) costuri aferente contribuţiilor gratuite;

b) costuri cu amenzi, penalităţi şi majorări de întârziere aplicate OTS;

c) costuri cu salarii compensatorii conform legislaţiei în vigoare;

d) pierderi din creanţe şi debitori diverşi, cu excepţia celor prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. a) pct. 15;

e) cheltuieli de judecată şi alte cheltuieli asociate;

f) cheltuieli privind activele casate/cedate şi alte operaţiuni de capital;

g) costuri din categoria celor de operare şi mentenanţă incluse în valoarea activelor;

h) costuri cu despăgubiri, altele decât cele prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. a) pct. 10, stabilite prin acordul părţilor şi/sau prin hotărâre judecătorească în cazul în care părţile nu se înţeleg;

i) cheltuieli de exploatare aferente materialelor, obiectelor de inventar şi imobilizărilor corporale şi necorporale realizate în regie proprie sau aflate în curs de execuţie;

j) cheltuieli aferente materialelor recuperate şi refolosibile pentru serviciul de sistem.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Investiţii

 

Art. 23. - (1) OTS are obligaţia de a înainta autorităţii competente spre aprobare, la data de 1 aprilie a perioadei tarifare t-1, planul anual de investiţii pentru serviciul de sistem pe surse de finanţare pentru perioada tarifară t şi, la data de 1 august a perioadei tarifare t, situaţia realizării planului anual de investiţii pentru serviciul de sistem pe surse de finanţare pentru perioada tarifară t-1.

(2) Durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune/puse în funcţiune în perioada tarifară t, determinată ca raport între valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe şi valoarea amortizării anuale cumulate a acestora, este mai mare de 6 ani, atât în faza de planificare, cât şi în faza de realizare a planului de investiţii.

Art. 24. - (1) Autoritatea competentă aprobă investiţiile propuse de OTS, considerate a fi justificate, în condiţiile prezentei metodologii; OTS este înştiinţat cu privire la investiţiile care nu au fost aprobate de autoritatea competentă, cu motivaţia neacceptării acestora.

(2) Autoritatea competentă are dreptul de a analiza în orice moment orice investiţie anterior aprobată, din punctul de vedere al oportunităţii şi eficienţei acesteia, şi de a nu include în BAR mijloacele fixe rezultate din investiţii realizate care nu pot fi probate ca eficiente.

Art. 25. - (1) Planul de investiţii se fundamentează pe baza studiilor de fezabilitate, prin demonstrarea necesităţii, oportunităţii şi eficienţei fiecărui proiect de investiţii.

(2) în scopul probării eficienţei fiecărui proiect realizat din planul de investiţii, OTS transmite la autoritatea competentă:

a) un memoriu de justificare, din care să rezulte beneficiile specifice obţinute în urma realizării acestora, determinate valoric, prin comparaţie cu beneficiile determinate/cuantificate ex-ante la fundamentarea pianului de investiţii;

b) documentele complete de promovare, cum ar fi: referatul de necesitate/nota de fundamentare, studiul de fezabilitate, tema de proiectare, comanda de proiectare, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuţie/de achiziţie; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii;

c) documentele complete de finalizare, cum ar fi: bonuri de consum, situaţii de plată, aprobări la plată, procese-verbale de recepţie la terminarea lucrării, procese-verbale de punere în funcţiune, fişe contabilă a mijlocului fix, lista mijloacelor fixe la care s-au realizat lucrări de îmbunătăţire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte şi după realizarea investiţiei, alte documente din care să rezulte valoarea investiţiei; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii.

Art. 26. - (1) OTS are obligaţia de a realiza proiectele de investiţii prevăzute în planul anual de investiţii, transmis în conformitate cu prevederile art. 23 şi aprobat de autoritatea competentă.

(2) Realizarea unor investiţii suplimentare faţă de cele incluse în planul de investiţii aprobat de autoritatea competentă pentru perioada tarifară t sau realizarea unor investiţii la o valoare mai mare decât cea aprobată în cadrul planului trebuie justificată de OTS şi aprobată în prealabil de autoritatea competentă.

(3) Lucrările realizate suplimentar faţă de planul de investiţii aferent perioadei tarifare t-1, cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente, se introduc în planul de investiţii pentru perioada tarifară t şi se fundamentează în conformitate cu prevederile art. 25.

(4) Lucrările realizate suplimentar, pentru care nu a fost solicitată aprobarea prealabilă sau care au fost respinse de autoritatea competentă, nu sunt remunerate.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Venitul reglementat pentru achiziţia serviciilor tehnologice de sistem (VSTS)

 

Art. 27. - VSTS este necesar OTS pentru achiziţionarea următoarelor resurse:

a) rezerva de reglaj primar;

b) rezerva de reglaj secundar frecvenţă-putere;

c) rezerva de reglaj terţiar rapid;

d) rezerva de reglaj terţiar lent;

e) energia reactivă necesară pentru reglajul tensiunii în RET;

f) consumul dispecerizabil.

Art. 28. - (1) Venitul reglementat necesar pentru achiziţia STS, pentru perioada tarifară t, (VSTS*) se determină ca sumă a costurilor justificate ale OTS recunoscute de ANRE pentru achiziţia cantităţilor orare de STS menţionate la art. 27, atât în regim reglementat, cât şi prin mecanisme de piaţă.

(2) Venitul VSTSt se calculează cu relaţia:

  [lei] (5)

unde:

PSTSi,n - reprezintă preţul de achiziţie în regim reglementat pentru cantitatea de STS de tipul i de la producătorul/clientul dispecerizabil n, în perioada tarifară t, în [lei/hMW];

QSTSRi,n - reprezintă cantitatea reglementată de STS de tipul i achiziţionată de la producătorul/clientul dispecerizabil n în perioada tarifară t, în [hMW];

PSTSLi,n - reprezintă preţul de achiziţie în regim concurenţial pentru cantitatea de STS de tipul i achiziţionată de la producătorul/clientul dispecerizabil n în perioada tarifară t, în [lei/hMW];

QSTSLi,n - reprezintă cantitatea de STS de tipul / achiziţionată prin licitaţie de la producătorul/clientul dispecerizabil n în perioada tarifară t, în [hMW].

 

SECŢIUNEA a 5-a

Corecţii anuale

 

Art. 29. - (1) Venitul reglementat şi tarifele pentru serviciul de sistem pentru perioada tarifară t se propun de către OTS până la data de 1 aprilie a perioadei tarifare t-1 şi se aprobă de autoritatea competentă.

(2) în vederea determinării venitului reglementat pentru asigurarea SFS şi STS pentru perioada tarifară t, OTS transmite următoarele date:

a) prognoza venitului reglementat pentru perioada tarifară t,

b) corecţiile venitului reglementat pe baza realizărilor pentru perioada tarifară t-2;

c) corecţiile venitului reglementat pe baza estimărilor pentru perioada tarifară t-1 (datele realizate pe primele 8 luni şi datele prognozate pentru următoarele 4 luni ale perioadei tarifare t-1).

(3) Toate datele necesare determinării venitului pentru serviciul de sistem (STS şi SFS) sunt exprimate în termeni nominali.

(4) Corecţiile anuale care se aplică venitului reglementat prognozat pentru perioada tarifară t se actualizează în termeni nominali ai anului t.

Art. 30. - (1) în vederea respectării prevederilor legale privind realizarea unei cote rezonabile de profit stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, în perioada tarifară t-1 în care rezultă o corecţie negativă a venitului reglementat pentru serviciul de sistem VSSt al perioadei tarifare t, OTS este obligat să constituie un provizion/o rezervă reglementată, în condiţiile legii, a cărui/cărei valoare este egală cu suma corecţiilor prevăzute la art. 31 şi art. 32, cu respectarea principiului independenţei exerciţiului financiar.

(2) Anularea provizionului sau utilizarea/reluarea la venituri a rezervei reglementate prevăzut/prevăzute la alin. (1) se realizează pe parcursul perioadei tarifare t, la aplicarea corecţiei negative de venit.

(3) Provizionul/Rezerva reglementată prevăzut/prevăzută la alin. (1) se stabileşte, se evidenţiază şi se tratează, în cadrul evidenţelor contabile ale OTS, distinct pentru fiecare perioadă tarifară în parte.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Corectarea VSFSt

 

Art. 31. - Factorul de corecţie a venitului VSFSt din perioada tarifară t KVtc rezultat ca urmare a erorilor de estimare/prognoză pentru perioada tarifară t-2/t-1 faţă de valorile realizate/estimate a fi realizate în perioada tarifară t-2/t-1 şi propuse de OTS conform art. 29, se calculează cu formula:

 

KVtc=(ΔC- ΔV)t-1 + (ΔC- ΔV)t-2   [lei] (6)

 

unde:

(ΔC- ΔV)t-1 - reprezintă corecţia aferentă diferenţei dintre costurile şi veniturile cu/din SFS, care se iau în considerare la stabilirea VSFSt conform formulei prevăzute la art. 21, ca urmare a erorii de prognoză faţă de costurile şi veniturile estimate a fi realizate în anul t-1;

(ΔC- ΔV)t-2 - reprezintă corecţia aferentă diferenţei dintre costurile şi veniturile cu/din SFS, care se iau în considerare la stabilirea VSFSt conform formulei prevăzute la art. 21, ca urmare a erorii de estimare faţă de costurile şi veniturile realizate în anul t-2.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Corectarea VSTS*

 

Art. 32. - (1) Factorul de corecţie a VSTSt din perioada tarifară t se determină având în vedere erorile de estimare/prognoză pentru perioada tarifară t-2/t-1 faţă de valorile realizate/estimate a fi realizate în perioada tarifară t-2/t-1 şi propuse de OTS conform art. 29.

(2) La calculul VSTSt în perioada tarifară t, autoritatea competentă determină suma aferentă câştigurilor obţinute de OTS printr-o gestionare eficientă a STS în cadrul perioadei tarifare t-2/t-1 şi alocă 80% din aceasta utilizatorilor (mecanism de împărţire a câştigurilor).

(3) Prognozarea venitului VSTSt din perioada tarifară t ia în considerare costurile realizate de OTS printr-o gestionare eficientă a STS în cadrul perioadei tarifare t-2/t-1.

 

CAPITOLUL III

Calculul tarifului pentru serviciul de sistem

 

Art. 33. - (1) Venitul aferent serviciului de sistem se obţine de OTS prin aplicarea tarifului pentru serviciul de sistem pentru energia electrică extrasă din reţelele electrice.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu se aplică tariful pentru serviciul de sistem la energia electrică exportată şi la energia electrică aferentă STS furnizat de clientul dispecerizabil la comanda OTS prin dispoziţie de dispecer.

Art. 34. - Tarifele pentru serviciul de sistem şi SFS se stabilesc pentru o perioadă tarifară t şi se calculează pe baza venitului reglementat aferent serviciului respectiv şi a energiei electrice extrase din reţelele electrice, stabilită în conformitate cu prevederile art. 33.

Art. 35. - (1) Tariful pentru serviciul de sistem tss pentru perioada tarifară t se calculează cu relaţia:

 

tsst = VSSt/Qet  [lei/MWh] (7)

 

(2) Tariful pentru SFS, tSFS în perioada tarifară t, se calculează cu relaţia:

 

tSFSt = VSFSt/Qet   [lei/MWh] (8)

 

unde:

Qet-prognoza energiei electrice extrase din reţele, stabilită în conformitate cu prevederile art. 33, pentru perioada tarifară t.

 

CAPITOLUL IV

Principii privind achiziţia STS şi stabilirea preţurilor reglementate de achiziţie a STS

 

SECŢIUNEA 1

Principii privind achiziţia STS

 

Art. 36. - Cantităţile de STS necesare pentru perioada tarifară t se determină şi se contractează de către OTS în conformitate cu prevederile legale şi ale cadrului de reglementare, precum şi cu normele ENTSO-E în vigoare, astfel încât să fie asigurată siguranţa în funcţionare a SEN.

Art. 37. - (1) STS se achiziţionează de către OTS în regim concurenţial, cu excepţia:

a) STS furnizate în regim reglementat pentru aplicarea prevederilor unor acte normative specifice care vizează menţinerea siguranţei în funcţionare a SEN (legi, hotărâri ale Guvernului, decizii ale CE, regulamente UE etc.);

b) STS furnizate de producătorii selecţionaţi de OTS astfel încât să fie evitată exercitarea poziţiei dominante pe piaţa concurenţială de energie electrică.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1), autoritatea competentă analizează costurile justificate ale producătorilor şi aprobă preţurile reglementate de achiziţie pentru fiecare tip de STS furnizat de aceştia.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Principii privind stabilirea preţurilor reglementate de achiziţie a STS

 

Art. 38. - Producătorii de energie electrică furnizori de STS în regim reglementat, prevăzute la art. 37 alin (1), transmit propunerea de preţuri reglementate pentru furnizarea de STS în termen de 15 zile de la solicitarea autorităţii competente, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de furnizarea serviciului.

Art. 39. - Preţul reglementat aprobat de autoritatea competentă pentru fiecare furnizor şi fiecare tip de STS se determină pe baza:

a) costurilor fixe unitare înregistrate în procesul de producere de furnizorul de STS;

b) costurilor unitare specifice cu furnizarea fiecărui tip de STS, aferente echipamentelor dedicate asigurării fiecărui tip de STS, altele decât cele de la lit. a).

Art. 40. - (1) Costurile fixe unitare aferente procesului de producere se determină prin raportarea costurilor fixe aferente procesului de producere la capacitatea grupurilor generatoare şi la numărul de ore de funcţionare pe an.

(2) Costurile unitare specifice cu furnizarea fiecărui tip de STS se determină prin raportarea costurilor specifice cu furnizarea fiecărui tip de STS la capacitatea calificată pentru fiecare tip de STS a grupurilor generatoare şi la numărul de ore de funcţionare pe an.

Art. 41. - Costurile fixe aferente procesului de producere includ:

a) costuri de operare şi mentenanţă (costuri de personal, costuri cu materii prime şi materiale, costuri cu utilităţile, costuri cu lucrări de mentenanţă, costuri cu impozite, taxe, redevenţe etc.);

b) cheltuieli cu amortizarea activelor utilizate în procesul de producere, stabilite prin metoda liniară, pe baza duratei de viaţă normale legale a acestora.

Art. 42. - Costurile specifice cu furnizarea fiecărui tip de STS includ:

a) costuri rezultate din funcţionarea neeconomică a grupurilor generatoare furnizoare de STS: pierderi tehnologice, reduceri de randament, mentenanţă suplimentară, energie electrică neprodusă;

b) costuri cu dotarea grupurilor generatoare calificate pentru furnizarea de STS cu echipamente, sisteme de comunicaţie şi comandă, bucle de reglaj etc., altele decât cele prevăzute la art. 41 lit. b);

c) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe utilizate pentru furnizarea de STS, altele decât cele prevăzute la art. 41 lit. b), stabilită prin metoda liniară, pe baza duratei de viaţă normale legale a acestora;

d) costuri de oportunitate, stabilite pe baza analizei funcţionării pieţei concurenţiale de STS pe o perioadă de cel puţin un an înainte de data fundamentării preţului reglementat în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi pe baza justificărilor furnizorilor de STS;

e) costuri cu menţinerea unei rezerve de combustibil sau, după caz, a unei rezerve de apă, la un nivel suficient pentru furnizarea STS, pe bază de documente justificative, ca de exemplu: costuri cu încălzirea şi/sau reciclarea păcurii, cu dezgheţarea şi/sau evitarea autoaprinderii cărbunelui, costuri financiare aferente împrumuturilor bancare etc.

Art. 43. - (1) Preţurile de achiziţie a fiecărui tip de STS aprobate de autoritatea competentă pentru fiecare furnizor se determină pe baza costurilor unitare justificate cu furnizarea fiecărui tip de STS la care se adaugă o cotă de profit reglementat.

(2) La stabilirea preţurilor reglementate de achiziţie a STS, cota de profit nu poate depăşi 5%.

Art. 44. - (1) Preţul reglementat pentru furnizarea de STS - energia reactivă necesară pentru reglajul tensiunii în RET, care se realizează în afara procesului de producere a energiei electrice, se stabileşte pe baza costurilor unitare specifice cu furnizarea acestui tip de STS prevăzute la art. 42.

(2) în vederea minimizării costurilor cu furnizarea în regim de compensator sincron a STS - energia reactivă, OTS şi furnizorul acestui tip de STS sunt obligaţi să colaboreze pe baza unei proceduri privind modul de realizare a serviciului.

(3) Procedura prevăzută la alin. (2), elaborată de OTS în colaborare cu furnizorul acestui tip de STS, se transmite spre avizare la autoritatea competentă în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 45. - Tarifele pentru serviciul de sistem şi SFS se pot revizui la un interval de cel puţin 6 luni dacă se constată diferenţe mai mari de 5% între veniturile şi costurile justificate ale OTS aferente serviciului în perioada analizată.

Art. 46. - La propunerea direcţiilor de specialitate, pentru a evita creşterea nejustificată a tarifului STS, ANRE are dreptul să stabilească limite privind preţurile de ofertare în regim concurenţial prin decizie a preşedintelui, după aprobarea în Comitetul de reglementare.

Art. 47. - ANRE monitorizează cheltuielile/veniturile aferente SFS, STS şi serviciului de sistem, pe baza datelor transmise periodic de OTS, în conformitate cu prevederile Ghidului de completare a machetelor de monitorizare a activităţii OTS, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE, şi ale prezentei metodologii.

Art. 48. - (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică începând cu perioada tarifară 1 iulie 2017-30 iunie 2018.

(2) Până la revizuirea tarifelor pentru serviciul de sistem şi a preţurilor de achiziţie a STS în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, se aplică tarifele şi preţurile reglementate aprobate de ANRE, valabile la data intrării în vigoare a acesteia.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

Clasificarea şi duratele de funcţionare reglementate ale mijloacelor fixe

 

Codul mijlocului fix

Denumirea mijlocului fix

DNF reglementată

[ani]

 

Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)

 

2.1.165.

Aparataje pentru staţii electrice şi posturi de transformare Echipamente pentru centrale termice, electrice şi nucleare

15

2.1.17.3.

Ventilatoare, aeroterme şi microcentrale termice murale sau de pardoseli

10

2.1.17.3.1

Aparate de climatizare

10

2.1.22.5.3.

Echipamente digitale de telecomunicaţii şi instalaţii aferente (electroalimentare, climatizare)

10

 

Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare

 

2.2.32.

Alte aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor electrice, electromagnetice şi radiometrice neregăsite în cadrul clasei 2.2.3

15

2.2.3 1.

Elemente Waston; aparate portabile

6

 

Echipamente electronice

 

2.28

Instalaţii pentru comandă şi reglarea automată a proceselor tehnologice, pentru semnalizare şi telemăsurare

12

2.2 9

Calculatoare electronice şi echipamente periferice. Maşini şi aparate de casă, control şi facturat

6

 

Mijloace de transport

 

2.3.21.1.

Autoturisme, în afară de:

8

2.3.2.29.3.

alte autovehicule cu destinaţie specială

10

 

Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

 

3.1.1.

Mobilier (inclusiv mobilierul comercial şi hotelier)

15

3.1.5.

Aparate electrocasnice, aparate radioreceptoare, televizoare

8

3.2.1.

Maşini de scris, de francat, aparate de dictat şi reprodus, aparate de desenat, heliografe, aparate de copiat şi multiplicat, aparate de proiecţie, aparate de citit microfilme etc.

8

3.2.2.

Aparate de telecomunicaţii pentru birou: aparate telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalaţii de comandă prin radio, aparate de căutat persoane etc.

8

3.3.4

Sisteme de protecţie la incendiu (elemente de detecţie şi de acţionare, centrale de semnalizare şi alarma la efracţie

18

3.3.5

Sisteme pentru identificarea şi controlul accesului, supraveghere şi alarmă la efracţie

12

 

Licenţe şi sisteme informatice

6

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora

 

Având în vedere prevederile art. 78-81 din Regulamentul (UE) 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu, ale art. 36 alin. (7) lit. i) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 1, 2 şi 5 din anexa la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 473/2017*) privind aprobarea Calendarului de implementare a Regulamentului (UE) 2016/1.447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă criteriile de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 46.


*) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 473/2017 a fost publicată pe pagina de internet www.anre.ro şi nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora

 

CAPITOLUL I

Definiţii

 

Art. 1. - (1) Termenii utilizaţi în prezentul document au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) în înţelesul prezentului document, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:

 

sistem de înaltă tensiune în curent continuu (sistem HVDC)

un sistem electroenergetic care transportă energie electrică în curent continuu şi la tensiune nominală mai mare sau egală cu 110 kV între două sau mai multe noduri de curent alternativ şi care cuprinde cel puţin două staţii de conversie curent alternativ/curent continuu şi liniile electrice aeriene de transport sau cablurile de curent continuu între staţii

 

module generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu (module MGCCC)

toate modulele generatoare conectate între ele în curent alternativ, dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem HVDC la o reţea electrică de transport sau la o reţea electrică de distribuţie

 

gestionar al unui sistem HVDC sau al unei centrale care se racordează printr-un sistem HVDC la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie

persoană fizică sau juridică care deţine sau care operează un sistem HVDC sau o centrală compusă din module MGCCC, după caz

operator de reţea relevant

operator de transport şi de sistem (OTS) sau operator de distribuţie (OD) la care este sau va fi racordat(ă) un sistem HVDC sau o centrală electrică compusă din module generatoare, racordată printr-un sistem HVDC la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie

 

CAPITOLUL II

Criterii de acordare a derogărilor pentru sistemele HVDC şi pentru modulele MGCCC de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora

 

Art. 2. - Criteriile de acordare a derogării de la obligaţia de a îndeplini una sau mai multe cerinţe din normele tehnice pentru racordare, luate în considerare la emiterea unei decizii cu privire la cererea de derogare, sunt:

a) Infrastructura operatorului de reţea relevant nu permite îndeplinirea cerinţelor prevăzute în norma tehnică de racordare aplicabilă, pentru care s-a solicitat acordarea derogării, Durata de valabilitate a derogării se stabileşte până la adaptarea infrastructurii operatorului de reţea relevant.

b) Derogarea nu are efecte negative asupra:

(i) siguranţei în funcţionare a Sistemului energetic naţional şi stabilităţii zonei de reţea ce cuprinde punctul de racordare:

(ii) funcţionării pieţei de energie electrică.

c) Derogarea nu restricţionează comerţul transfrontalier de energie electrică.

d) Derogarea nu conduce la avantaje concurenţiale pentru solicitant în raport cu ceilalţi participanţi la piaţa de energie electrică.

e) în cazuri identice, derogarea nu conduce la un comportament discriminatoriu al operatorului de reţea relevant cu privire la accesul la reţea al gestionarului sistemului HVDC sau al centralei compuse din module MGCCC.

f) Derogarea nu are efecte negative asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii şi securităţii personalului operativ sau a publicului.

g) Acordarea derogării nu are impact negativ asupra altor utilizatori ai reţelei electrice existenţi (costuri, calitatea energiei electrice livrate, dezvoltarea durabilă, sănătate şi securitate în muncă, mediu, situaţii de urgentă).

h) Nu există alţi gestionari ai sistemelor HVDC sau ai centralelor compuse din module MGCCC care s-au racordat anterior şi care au implementat cerinţele din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora, în condiţii similare.

Art. 3. - Criteriile prevăzute la art. 2 se aplică la acordarea derogărilor pentru sistemele HVDC sau pentru modulele MGCCC care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie în conformitate cu prevederile art. 79-81 din Regulamentul (UE) 2016/1.447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu.

Art. 4. - Pentru obţinerea unei derogări solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2.

Art. 5. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate modifica criteriile de acordare a derogării în condiţiile art. 78 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) 2016/1.447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu.

 

CAPITOLUL III

Reguli privind obţinerea derogărilor

 

Art. 6. - (1) Derogările de la prevederile normei tehnice pentru racordare se pot solicita de către:

a) gestionarii/potenţialii gestionari de sisteme HVDC sau centrale compuse din module MGCCC;

b) operatorii de reţea relevanţi.

(2) Cererile de acordare a derogării formulate de solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) lit. a), pentru sistemele HVDC sau pentru modulele MGCCC care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie, se depun la operatorul de reţea relevant. După evaluarea cererilor, acesta le înaintează autorităţii de reglementare.

(3) Cererile de acordare a derogării formulate de solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) lit. b), pentru sistemele HVDC sau pentru modulele MGCCC care se racordează la reţelele electrice de transport sau de distribuţie, se depun la autoritatea de reglementare.

Art. 7. - Modalitatea în care se solicită acordarea unei derogări de la una sau mai multe cerinţe din normele tehnice pentru racordare, precum şi documentele justificative necesare sunt prevăzute în procedura privind acordarea derogărilor pentru sistemele HVDC şi pentru modulele MGCCC, care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie, elaborată de OTS şi avizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 8, - (1) Modalitatea de acordare a derogării de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se realizează în baza unei proceduri proprii.

(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei emite o decizie motivată privind acordarea/refuzarea acordării derogării.

Art. 9. - Acordarea derogărilor se solicită după intrarea în vigoare a normelor tehnice pentru racordarea sistemelor HVDC şi modulelor MGCCC la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi după avizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a metodologiei de analiză cost-beneficiu şi a procedurii privind acordarea derogărilor pentru sistemele HVDC şi pentru modulele MGCCC care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.