MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 443/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 443         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 14 iunie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

417. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”

 

418. - Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

223/IG. - Ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

 

592. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Ogra şi Sânpaul din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, aflate pe raza localităţilor Ogra şi Sânpaul din judeţul Mureş, sunt în cuantum de 175,05 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune (FC)”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5, - Planul cu amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 417.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului

Categoria de folosinţă

Tarlaua

Parcela

Nr. cadastral

Suprafaţa totală

(mp)

Suprafaţa de expropriat (mp)

Valoarea de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010 (lei)

1.

Mureş

Ogra

Szabo Margareta, Naghi Ştefan

Arabil, Extravilan

21

A930/46

 

2.900,00

507,00

1.368,90

2.

Mureş

Ogra

Hancu Marita

Arabil, Extravilan

21

A930/48

 

5.800,00

3.795,00

10.246,50

3.

Mureş

Ogra

Hanc Andronic

Arabil, Extravilan

21

A930/49

 

5.800,00

4.239,00

11.445,30

4.

Mureş

Ogra

Lascudean Ilie, Lascudean Vasile, Lascudean Gheorghe, Lascudean Nicolae, Tisa Ana

Arabil, Extravilan

21

A930/50

 

11.800,00

2.622,00

7.079,40

5.

Mureş

Ogra

Simon Gheorghe

Arabil, Extravilan

21

A930/40

 

8,600,00

1.622,00

4.379,40

6.

Mureş

Ogra

Nyaradi Andrei, Malai Rozalia, Nyaradi Martin, Nyaradi Rozalia, Nyaradi Iuliu

Arabil, Extravilan

21

A930/41

 

5.800,00

4.259,00

11.499,30

7.

Mureş

Ogra

Chirila Iosif, Sus Vasile

Arabil, Extravilan

21

A930/35

 

2.900,00

592,00

1.593,40

8.

Mureş

Ogra

Szabo Cătălină

Arabil, Extravilan

21

A934/12

 

10.400,00

2.771,00

7.481,70

9.

Mureş

Ogra

Rusu Rodica, Veres Zenovia

Arabil, Extravilan

21

A934/10

 

2.900,00

535,00

1.444,50

10.

Mureş

Ogra

Varo Sandor, Varo Lajos

Arabil, Extravilan

21

A930/43

 

14.500,00

943,00

2.545,10

11.

Mureş

Ogra

Sos Elena, Aldea Elena

Arabil, Extravilan

21

A934/35

 

5.800,00

860,00

2.322,00

12.

Mureş

Ogra

Bordi Ana, Bordi Andras

Arabil, Extravilan

21

A934/4

 

2.900,00

1.131,00

3.053,70

13.

Mureş

Ogra

Szekely Emeric

Arabil, Extravilan

21

A930/36

 

5.800,00

3.054,00

8.245,80

14.

Mureş

Ogra

Szekely Ioan

Arabil, Extravilan

21

A930/39

 

2.900,00

1.607,00

4.338,90

15.

Mureş

Ogra

Simon Gheorghe

Arabil, Extravilan

21

A930/40

 

8.600,00

2.656,00

7.171,20

16.

Mureş

Ogra

Szekely Iuliu

Arabil, Extravilan

21

A934/9

 

3.000,00

958,00

2.586,60

17.

Mureş

Ogra

Szabo Cătălină

Arabil, Extravilan

21

A934/12

 

10.400,00

337,00

909,90

18.

Mureş

Ogra

Rusu Rodica, Veres Zenovia

Arabil, Extravilan

21

A934/10

 

2.900,00

232,00

626,40

19.

Mureş

Ogra

Chirila Iosif, Sus Vasile

Arabil, Extravilan

21

A934/67

 

5.800,00

265,00

715,50

20.

Mureş

Ogra

Gyarfas Andrei, Gyarfas Vasile

Arabil, Extravilan

21

A934/12

 

14.500,00

286,00

772,20

21.

Mureş

Sânpaul

Vita Safran

Arabil, Extravilan

39

A1554/1/1/4

 

5.800,00

2.244,00

7.068,60

22.

Mureş

Sânpaul

Kadar Gyorgy, Ilyes Csaba

Arabil, Extravilan

39

A1554/14

 

2.400,00

26,00

81,90

23.

Mureş

Sânpaul

Kapel Alexandru, Fogorosi Adela

Arabil, Extravilan

39

A1554/1/4

 

14.400,00

2.156,00

6.791,40

24.

Mureş

Sânpaul

Pop Maria, Valea Neculae

Arabil, Extravilan

39

A1554/1/3

 

5.800,00

2.069,00

6.517,35

25.

Mureş

Sânpaul

Seulean Maria, Seulean Dumitru

Arabil, Extravilan

39

A1554/1/2

 

8.700,00

5.557,00

17.504,55

26.

Mureş

Sânpaul

Pop Trandafira, Cerghizan Emil, Cerghizan Maria, Cerghizan Carmen

Arabil, Extravilan

39

A1554/1/1

 

8.700,00

4.369,00

13.762,35

27.

Mureş

Sânpaul

Moldovan Ştefan, Jovrea Alexa, Moldovan Ştefan

Păşune, Extravilan

39

PS1424/1/1

 

17.000,00

267,00

640,80

28.

Mureş

Sânpaul

S C. ROMVEST - S.R.L.

Păşune, Extravilan

39

PS1424/1/5

 

204.596,00

76,00

182,40

29.

Mureş

Sânpaul

Daialau Maria

Arabil, Extravilan

39

A1554/1/1/1

 

18.600,00

1.178,00

3.710,70

30.

Mureş

Sânpaul

Gereb Rozalia, Szengyorgy Petru

Arabil, Extravilan

39

A1556/1/2

 

6.900,00

2.597,00

8.180,55

31.

Mureş

Sânpaul

S C. ROMVEST -S.R.L.

Păşune, Extravilan

39

PS1557/1

50675

47.000,00

399,00

957,60

32.

Mureş

Sânpaul

Pop Aurora

Păşune, Extravilan

39

PS1424/1/2

 

15.500,00

49,00

117,60

33.

Mureş

Sânpaul

S.C. ROMVEST -S.R.L

Păşune, Extravilan

39

PS1424/1/5

50775

204.596,00

4.288,00

10.291,20

34.

Mureş

Sânpaul

Comuna Sânpaul - Superficie S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Transilvania Sud”

Neproductiv, Extravilan

39

N

50283

14.900,00

3.416,00

819,84

35.

Mureş

Sânpaul

Gomboş Ioan - aparţine UAT Sânpaul

Arabil, Extravilan

21

A949/4

 

14.400,00

170,00

535,50

36.

Mureş

Sânpaul

Candea Aurelia - aparţine UAT Sânpaul

Arabil, Extravilan

21

A949/5

 

13.400,00

1.573,00

4.954,95

37.

Mureş

Sânpaul

Florea Ana - aparţine UAT Sânpaul

Arabil, Extravilan

21

A949/6

 

5.800,00

518,00

1.631,70

38.

Mureş

Sânpaul

Vuta Anica - aparţine UAT Sânpaul

Arabil, Extravilan

21

A949/7

 

5.800,00

466,00

1.467,90

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

64.689,00

175.048,59

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilul proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate public㠄Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, cu modificările ulterioare, cu suma de 150 lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune - FC”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă despăgubirii, în condiţiile legii, a unui imobil cuprins în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015, cu modificările ulterioare, respectiv nr. crt. 381, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 18 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul majorării sumei individuale aferente despăgubirii pentru imobilul prevăzut la art. 1 alin. (2) cu suma suplimentată conform art. 1 alin. (1), în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Suma individuală prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4 - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 418.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând imobilul proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Construcţia Autostrăzii Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş”, situate pe raza localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Nr. crt., conform Hotărârii Guvernului nr. 729/2015

Judeţul

Unitatea administrativ-teri tonală

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului imobilului

Categoria de folosinţă

Tarlaua

Parcela

Nr. cadastral

Suprafaţa totală

(mp)

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

381

MUREŞ

SÂNPAUL

NEMETH ANA

Curţi construcţii

 

1267

 

718,00

718,00

14.001,00

Construcţie anexă, S = 77 mp

1.500,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

 

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 31 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale punctului B1 lit. b) din anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 14 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectorat General, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Personalul cu atribuţii în procesul de avizare din cadrul Inspectoratului General va lua măsuri pentru aplicarea prezentului ordin

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică documentaţiilor transmise spre avizare începând cu data intrării în vigoare.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1.124/IG/2008*) pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţia „cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor” şi Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 104/IG/2014 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 26 martie 2014.

 

Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,

Daniel-Marian Dragne

 

Bucureşti, 17 mai 2017.

Nr. 223/IG.


*) Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1.124/IG/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGI E

privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Metodologia privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumită în continuare Metodologie, reglementează modul de emitere a avizului prevăzut la pct. B1 lit. b) din anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor, denumiţi în continuare furnizori de formare, pentru ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectoratul Generai.

(2) Ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General sunt:

a) inspector protecţie civilă - cod COR 121303;

b) proiectant sisteme de securitate - cod COR 215119;

c) inginer sisteme de securitate - cod COR 215222;

d) tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces - cod COR 352130;

e) şef compartiment pentru prevenire - cod COR 541101;

f) sef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor - cod COR 541102;

g) specialist pentru prevenire - cod COR 541103;

h) servant pompier - cod COR 541104;

i) şef grupă intervenţie - cod COR 541105;

j) şef echipă specializată - cod COR 541106;

k) şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgentă - cod COR 541901;

l) cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - cod COR 541902;

m) ignifugator - cod COR 713104;

n) operator termoprotecţie - cod COR 713105;

o) operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu - cod COR 723306;

p) operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor - cod COR 723308;

q) operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor - cod COR 742104;

r) tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu - cod COR 742105;

s) tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor - cod COR 742106.

Art. 2. - (1) în sensul prezentei metodologii, avizarea reprezintă activitatea de analiză a documentaţiei depuse de furnizori de formare în ocupaţiile menţionate la art. 1 alin. (2).

(2) Activitatea de analiză se execută de către personalul din cadrul Direcţiei pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor, desemnat prin ordin de zi pe unitate.

(3) Avizul pentru ocupaţiile menţionate la art. 1 alin. (2) se emite de către inspectorul general al Inspectoratului General, în baza referatului întocmit de către personalul desemnat, specificat la alin. (2), avizat de şeful Direcţiei pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor, verificat de şeful Serviciului protecţie şi rezilienţa comunităţilor.

(4) Soluţionarea cererilor de avizare se face în termen de 30 de zile de la data înregistrării

(5) Organ izarea şi coordonarea activităţii sunt asigurate de Direcţia pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor.

 

CAPITOLUL II

Atribuţii

 

Art. 3. - Şeful Direcţiei pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor are următoarele atribuţii:

a) analizează cererile de avizare însoţite de documentele aferente, pe care le repartizează Serviciului protecţie şi rezilienţa comunităţilor;

b) avizează referatul întocmit şi propune aprobarea proiectelor de răspuns către solicitanţi/avizelor în vederea autorizării furnizorilor de formare pe baza acestora.

Art. 4. - Şeful serviciului protecţie şi rezilienţa comunităţilor are următoarele atribuţii:

a) nominalizează personalul care va analiza solicitarea;

b) verifică referatul întocmit şi proiectele de răspuns către solicitanţi/avizele în vederea autorizării furnizorilor de formare pe baza acestora.

Art. 5. - (1) Personalul desemnat să soluţioneze solicitarea are următoarele atribuţii:

a) analizează documentaţiile repartizate şi întocmeşte referatul şi proiectul de răspuns către solicitant/avizul;

b) asigură circuitul de avizare/aprobare, pe cale ierarhică, a referatului şi proiectului de răspuns/avizului;

c) urmăreşte transmiterea către solicitanţi a avizelor şi a documentaţiilor vizate spre neschimbare sau, după caz, a deciziilor de respingere a eliberării avizelor.

(2) Evidenţa avizelor şi răspunsurilor eliberate, precum şi a celorlalte documente întocmite pe parcursul activităţii de avizare se ţine în registrul de evidenţă al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 şi se va gestiona de către personalul desemnat în acest scop, nominalizat în ordinul de zi pe unitate.

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea activităţii de avizare

 

Art. 6. - (1) Activitatea de avizare se desfăşoară la solicitarea furnizorului de formare, prin depunerea de către acesta a cererii de emitere a avizului, însoţită de dosarul de avizare, în două exemplare distincte.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun direct la Inspectoratul General sau se transmit prin poştă.

(3) Documentele pot fi depuse şi în format electronic, însoţite de semnătura electronică, la adresa avizarefurnizori@igsu.ro sau pe suport magnetic (CD/DVD).

(4) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 7. - (1) Dosarul de avizare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) opisul dosarului;

b) programa de pregătire, întocmită în conformitate cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, respectiv cu standardele de pregătire profesională, aprobate în condiţiile reglementărilor în vigoare.

c) lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare şi temele alocate acestora;

d) CV-ul fiecărui formator, semnat şi datat de către titular, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programului de formare;

e) certificate, brevete, adeverinţe sau alte documente din care să rezulte experienţa necesară în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. e) se depun în copie, certificate pentru conformitate cu originalele de către persoana care, potrivit legii, este reprezentantul legal al furnizorului de formare.

(3) Fiecare filă a dosarului de avizare trebuie să fie numerotată şi ştampilată.

(4) Pe ultima pagină este consemnat numărul total de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare.

(5) Opisul dosarului de avizare se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 8. - Pentru fiecare solicitare, inclusiv în cazul respingerilor documentaţiei, furnizorul de formare va respecta prevederile art. 6 alin. (1), în ceea ce priveşte solicitarea de obţinere a avizului de la Inspectoratul General.

Art. 9. - (1) Programele de formare profesională se elaborează în concordanţă cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, respectiv cu standardele de pregătire profesională, aprobate în condiţiile reglementărilor în vigoare.

(2) Pentru ocupaţiile la care sunt elaborate standarde ocupaţionale conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională, cu modificările ulterioare, şi aprobate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, personalul desemnat verifică respectarea condiţiilor şi cerinţelor prevăzute în cuprinsul acestora.

(3) Pentru ocupaţiile pentru care nu s-au elaborat standarde ocupaţionale, verificarea se face în raport cu standardele de pregătire profesională şi/sau reglementările în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.

Art. 10. - Criteriile de evaluare în vederea emiterii avizului au în vedere următoarele elemente:

a) programa de pregătire să fie în concordanţă cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, respectiv cu standardele de pregătire profesională, aprobate în condiţiile reglementărilor în vigoare;

b) formatorii să deţină experienţa necesară în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă de minimum 5 ani.

Art. 11. - (1) La analizarea programei de pregătire, personalul desemnat are în vedere dacă:

a) structura programei de pregătire este în concordanţă cu anexa nr. 2 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) fiecare modul/disciplină permite dobândirea cunoştinţelor prevăzute de unitatea de competenţă;

c) obiectivele generale ale programului sunt formulate în conformitate cu unităţile de competenţă din standardul ocupaţional;

d) pentru fiecare disciplină, obiectivele de referinţă sunt rezultate din interpretarea activităţilor-cheie reprezentate de elementele de competenţă conţinute de standardul ocupaţional;

e) conţinutul tematic;

- este adecvat nivelului de pregătire al participanţilor;

- este formulat în concordanţă cu terminologia şi legislaţia în vigoare;

- asigură dobândirea unităţilor de competenţă vizate;

- este adecvat tipului programului de pregătire (iniţiere, perfecţionare, specializare, calificare) definit potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) metodele/formele de activitate sunt adecvate procesului de formare şi sunt stabilite în concordanţă cu conţinutul tematic;

g) mijloacele de instruire şi materialele de învăţare sunt corespunzătoare pentru atingerea obiectivelor de referinţă, respectiv pentru dobândirea competenţelor specifice;

h) criteriile de evaluare asigură cuantificarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurării procesului de pregătire şi sunt în conformitate cu criteriile de realizare din standardul ocupaţional.

(2) Pentru ocupaţiile la care există programe-cadru aprobate prin hotărâri ale Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor/Autorităţii Naţionale pentru Calificări, personalul desemnat verifică dacă programa de pregătire respectă cerinţele programei-cadru.

Art. 12. - În urma analizării dosarelor, personalul desemnat întocmeşte un referat, conform modelului din anexa nr. 4.

Art. 13. - (1) Rezultatul activităţii de avizare se concretizează, după caz, în:

a) emiterea avizului în vederea autorizării furnizorului de formare, când sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute în prezenta metodologie;

b) respingerea cererii de avizare.

(2) Avizul emis sau adresa de respingere a solicitării, după caz, se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către inspectorul general şi prim adjunctul inspectorului general.

(3) în cazul respingerii eliberării avizului, în adresa de răspuns se vor consemna motivele care au stat la baza acesteia.

(4) Un exemplar al documentelor prevăzute la alin. (2) se păstrează de către personalul desemnat cu gestionarea evidenţei solicitărilor, iar al doilea se transmite solicitantului împreună cu un exemplar al documentaţiei.

(5) Dosarul de avizare, pentru care s-a emis avizul, se ştampilează pe fiecare filă cu ştampila triunghiulară cu inscripţia: „Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Vizat spre neschimbare - 2”, prin grija personalului desemnat cu gestionarea evidenţei solicitărilor.

(6) în cazul depunerii în format electronic a dosarului de avizare, premergător activităţilor prevăzute la alin. (5), se realizează listarea documentelor prevăzute în opis.

(7) Adresele de respingere ale solicitărilor depuse în format electronic se vor transmite prin email, fără returnarea documentaţiei depuse.

Art. 14. - (1) Avizul prevăzut la art. 2 alin. (3) este valabil doar pentru o singură autorizare de 4 ani, iar valabilitatea acestuia curge de la data eliberării autorizaţiei de organizare a programului de formare profesională.

(2) Modelul de aviz este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.

Art. 15. - (1) Emiterea unui nou aviz poate fi solicitată în următoarele situaţii:

a) la reautorizarea furnizorului de formare în vederea desfăşurării de cursuri de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General;

b) atunci când avizul eliberat anterior a fost pierdut, deteriorat sau distrus.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) este necesară reluarea procedurii de avizare.

(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se emite un duplicat, conform modelului prevăzut la art. 14 alin. (1), cu menţiunea „DUPLICAT”, cu aceeaşi perioadă de valabilitate ca şi cea a avizului iniţial.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - (1) Un exemplar al documentaţiei depuse în vederea obţinerii avizului, precum şi un exemplar al avizului/adresei de răspuns se păstrează la structura emitentă a acestuia/acesteia timp de 5 ani.

(2) Direcţia pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor asigură întocmirea şi actualizarea periodică a listei cu furnizorii de formare care au obţinut avizul în vederea autorizării, postată pe pagina web a Inspectoratului General.

Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ

a avizelor şi a adreselor de respingere emise la solicitările de avizare a documentaţiilor în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţii din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

 

Nr. de înregistrare/

dată

Ocupaţia şi tipul programului

Societatea/ Instituţia

Adresa

Telefon, fax, e-mail, pagină web

Ce s-a emis

Observaţii

Aviz

(număr/dată)

Adresă de respingere

(număr/dată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la metodologia

 

Denumirea furnizorului ..........................................................

Numărul de înregistrare ...................

Sediul social ...........................................................................

Data ....................................................

Adresa de corespondenţă ....................................................

 

Telefon ....................................................

 

Fax ...........................................................

 

www. .......................................................

 

E-mail ....................................................

 

 

Către

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Domnului Inspector General

 

CERERE

pentru emiterea avizului în vederea autorizării ca furnizor de formare profesională a adulţilor

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................., cu domiciliul în judeţul ............................................., municipiul/oraşul/comuna/sectorul ............................................., str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., codul poştal ............................................., tel. ............................................. fax ............................................., e-mail ............................................., în calitate de ............................................., al ............................................., în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 31 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, solicit emiterea avizului în vederea autorizării ............................................. ca furnizor de formare profesională în ocupaţia “.............................................” - cod COR - ............................................. .

Anexez documentele prevăzute de actele normative în vigoare, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Semnătura .............................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

OPISUL

cu documentele dosarului de avizare

 

Nr. crt.

Denumirea documentului

Nr. şi data actului

Emitent

Nr. file

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

- Model –

 

REFERAT

 

I. Date de identificare ale specialistului care face evaluarea

Gradul, numele şi prenumele ................................................................................................

Serviciul ..................................................................................................................................

Numit prin O.Z.U. nr. .......................................... din ..........................................................

Nr. de înregistrare a dosarului .............................................................................................

Data primirii documentaţiei ..................................................................................................

Data predării referatului .......................................................................................................

II. Date referitoare la solicitant

Denumirea furnizorilor de formare ......................................................................................

Forma de organizare sau statutul juridic/CUI, act de constituire etc. ...........................

Reprezentată prin ..................................................................................................................

Sediul social al persoanei juridice:

Str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., codul poştal ...........................,

localitatea ............................................., judeţul/sectorul .............................................,

tel. ............................................. fax ............................................., e-mail .............................................,

III. Constatări privind documentaţia transmisă în vederea obţinerii avizului:

1. Programa de pregătire

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Formatorii propuşi pentru programul de formare

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Alte constatări

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

IV. Se propune emiterea avizului:

Da [ ] Nu [ ]

V. Observaţii

Observaţii ale evaluatorului:

...............................................................................................................................................

 

.............................................

(semnătura evaluatorului)

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

            MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

AVIZ*)

nr. .............. din .............................

 

La Cererea ............................................., înregistrată cu nr. .............. din ............................., în baza prevederilor art. 11 lit. l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă emite avizul în vederea autorizării............................................. ca furnizor de formare profesională în ocupaţia “.............................................” - cod COR - ............................................. .

 

.............................................

Inspector general,

 

NOTĂ:

Se anexează un exemplar al documentaţiei conţinând pagini ştampilate spre neschimbare.

 

*) Avizul este valabil doar însoţit de documentaţia vizată spre neschimbare.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat

 

Văzând Referatul de aprobare al Inspecţiei Sanitare de Stat nr. F.B. 4.897 din 24.05.2017,

având în vedere prevederile art. 5 lit. f) şi ale art. 27 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 64 din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelele de procese-verbale, rapoarte şi decizii utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat, prevăzute în anexele nr. 1-7.

Art. 2. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 16 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexele nr. 1 şi 2 la Normele privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 824/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 592.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Direcţia de Sănătate Publică a

 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE

Astăzi, .............................. 20......

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................., îndeplinind funcţia de ............................................., la ............................................., însoţit(ă) de ............................................., îndeplinind funcţia de ............................................., la ............................................., în urma inspecţiei sanitare de stat efectuate la unitatea ............................................., cu sediul în judeţul ............................................., localitatea ............................................., str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., pendinte de ............................................., cu sediul în localitatea  .............................................,str. ............................................. nr. ...., în prezenţa domnului/doamnei ............................................., în calitate de .............................................,, am constatat următoarele:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

În urma celor constatate şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică măsuri şi se formulează următoarele prescripţii şi recomandări:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal conţine pagini ............. şi a fost întocmit în două exemplare, dintre care unul rămâne la ............................................. .

 

Organul constatator,

Am primit originalul.

.............................................

.............................................

.............................................

 

 

Observaţiile organului constatator: ...............................................................................................................................................

Reprezentantul/Persoana din unitatea controlata în prezenţa căreia s-a efectuat controlul/inspecţia sanitară de stat refuză să semneze procesul-verbal de constatare.

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Direcţia de Sănătate Publică a .............................................

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

Seria ....... nr. .................

Încheiat astăzi, ............................................. la ..............................

(ziua, luna, anul)

 

Subsemnatul(a), ............................................., în calitate de ............................................., din cadrul .............................................,

Subsemnatul(a), ............................................., în calitate de ............................................., din cadrul .............................................,

am constatat că:

1. Persoana juridică .............................................................................................................................................................................. (denumirea)

cu sediul social în ............................................., str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ............................................., cod unic de înregistrare/cod de înregistrare fiscală ............................................., număr de înmatriculare la registrul comerţului ............................................., reprezentată prin domnul/doamna ............................................., în calitate de ............................................., domiciliat(ă) în ............................................., str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ............................................., legitimat(ă) cu BI/CI seria ....... nr. ................. eliberat(ă) la data de ............................................., CNP ............................................., la unitatea/punctul de lucru al societăţii sus-menţionate din localitatea ............................................., str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) .............................................,

 

2. Persoană fizică - domnul/doamna ..............................................................................................................................................................................,

născut(ă) la data de ............................................., în ............................................., judeţul ............................................., domiciliat(ă) în ............................................., str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ............................................., legitimat(ă) cu BI/CI seria ....... nr. ................. eliberat(ă) de ............................................., la data de ............................................., CNP ............................................., în calitate de ............................................., la punctul de lucru ............................................., str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ............................................., pendinte de operatorul economic (persoană juridică, persoană fizică autorizată sau asociaţie familială) .............................................,  cu sediul social în ............................................., str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ............................................. .

Pentru contravenient cetăţean străin sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate se completează:

paşaport seria ....... nr. ................. , statul emitent ............................................., data eliberării ............................................. .

Se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

consemnată/consemnate în Procesul-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare nr. ................. din data săvârşită/săvârşite la data de ............................................., ora ..........., în următoarele împrejurări:

...............................................................................................................................................,

contravenind prin aceasta dispoziţiilor

..............................................................................................................................................., (Se vor nota de către agenţii constatatori tipul actului şi numărul/data emiterii.)

care atrag:

 sancţionarea cu avertisment, conform dispoziţiilor .................................................................................................................... (Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.) art. ... lit. ..... pct. .....

 sancţionarea cu ....................................................................................................................: conform dispoziţiilor .................................................................................................................... (Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.), art. ... lit. ..... pct. .....,

 

de la ............................................. la ............................................. lei;

conform dispoziţiilor .................................................................................................................... (Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.) art. ... lit. ..... pct. .....

 

de la ............................................. la ............................................. lei;

conform dispoziţiilor .................................................................................................................... (Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.) art. ... lit. ..... pct. .....

de la ............................................. la ............................................. lei;

 

 sancţiunea complementară ....................................................................................................................

conform dispoziţiilor .................................................................................................................... (Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.) art. ... lit. ..... pct. .....

 

Dovada faptelor se poate face prin orice mijloace de probă admise de lege.

 

Agent constatator,

Am primit copia procesului-verbal.

.............................................

Contravenient/Reprezentant legal,

.............................................

.............................................

(semnătura şi ştampila)

(semnătura şi ştampila, după caz)

 

Obiecţiile contravenientului şi mijloacele de probă de care se va servi în cauză:

...............................................................................................................................................

 

Observaţiile agenţilor constatatori:

...............................................................................................................................................

 

Contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate semna.

 

Martor: Numele ............................................., prenumele ............................................., domiciliat/domiciliată în ............................................., str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., CNP ............................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ....... nr. ................., emis/emisă de ............................................., la data de .............................................

 

.............................................

(semnătura)

 

Rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi înştiinţarea de plată

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................., în calitate de ............................................., şi subsemnatul/subsemnata, ............................................., în calitate de ............................................., aplic contravenientului/contravenientei ............................................., sus-numit/sus-numite o amendă de ............................................. lei, conform prezentului Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. ............................................., pe care o va achita la ............................................. :

 în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal;

sau

 în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute.

(Se va bifa de către agenţii constatatori termenul de achitare a sancţiunii, în funcţie de prevederea legală aplicabilă.)

În termen de 15 zile de la achitarea amenzii, contravenientul/contravenienta va preda sau va trimite recomandat prin poştă chitanţa de plată în copie la ............................................. .

În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a rezoluţiei de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, care va fi depusă împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la judecătoria în circumscripţia căreia s-a săvârşit fapta.

Prezentul proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor conţine 3 pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la

 ............................................................................................................................................................................................

 

Agent constatator,

.............................................

(semnătura şi ştampila)

 

Am luat cunoştinţă.

Contravenient/Reprezentant legal,

.............................................

(semnătura şi ştampila, după caz)

 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Direcţia de Sănătate Publică a .............................................

 

PROCES-VERBAL DE RECOLTARE A PROBELOR DE PRODUSE

pentru examen de laborator

 

Nr. ............................................., data ............................................., ora ......................... .

 

Subsemnatul(a), ............................................., având calitatea de ............................................., în cadrul ............................................., însoţit(ă) de ............................................., având calitatea de ............................................., la ............................................., ne-am prezentat astăzi, ............................................., ora ................, la unitatea ............................................., din ............................................., aparţinând ............................................., cu sediul în ............................................., în prezenţa ............................................., în calitate de ............................................., şi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat la recoltarea următoarelor probe în vederea efectuării de analize de laborator:

 

Nr. probă

Tipul probei

Lot

Cantitate recoltată

Stocul

Examene de laborator

 

 

 

 

 

 

 

Probele au fost ambalate şi sigilate cu Sigiliul nr. ............................................., conform instrucţiunilor în vigoare, şi se vor expedia imediat la laboratorul ............................................., prin grija ............................................. .

Contraprobele identice, sigilate cu Sigiliul nr. ............................................., se păstrează la ............................................., asigurându-se păstrarea lor corespunzătoare sub responsabilitatea ............................................., care îndeplineşte funcţia de ............................................., având actul de identitate seria ....... nr. ................., eliberat de Poliţia ............................................. la data ............................................. .

Până la sosirea rezultatelor examenelor de laborator, stocurile din care s-au recoltat probele menţionate mai sus se vor supune următoarelor restricţii:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, dintre care două însoţesc probele ce se trimit la laborator, unul rămâne la reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică a ............................................., iar un exemplar la unitatea controlată.

 

Inspector sanitar de stat/ Asistent inspector sanitar,

Reprezentant unitate controlată,

.............................................

.............................................

 

ANEXA Nr. 4

 

            MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Direcţia de Sănătate Publică a .............................................

 

Către

.............................................

 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniul sănătăţii publice, pentru nerespectarea normelor igienico-sanitare constatate prin Procesul-verbal de constatare nr. ............................................. din ............................................., întocmit .............................................,

 

înaintăm: DECIZIA nr. ............................................., din ............................................., privind

ÎNCHIDEREA UNITĂŢII

 

În unitatea .............................................,  din .............................................,  str. ............................................. nr. ...., pendinte ............................................., din ............................................., str. ............................................. nr. ...., începând cu ziua .............., luna .............., anul .............. .

Cauzele care au determinat emiterea prezentei decizii sunt:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Neducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii atrage după sine răspunderea faţă de organele judiciare şi aplicarea sigiliului de către organele noastre.

Prezenta decizie poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.

 

Inspector sanitar-şef,

.............................................

 

ANEXA Nr. 5

 

            MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Direcţia de Sănătate Publică a .............................................

 

Către

.............................................

 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniul sănătăţii publice, pentru nerespectarea normelor igienico-sanitare constatate prin Procesul-verbal de constatare nr. ............................................., din ............................................., întocmit

...............................................................................................................................................

vă înaintăm: DECIZIA nr. ............................................., din ............................................., privind

SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII

În unitatea ............................................., din ............................................., str. ............................................. nr. ...., pendinte ............................................., din ............................................., str. ............................................. nr. ....,

începând cu ziua .............., luna .............., anul .............. .

Cauzele care au determinat emiterea prezentei decizii sunt:

...............................................................................................................................................

 

Redeschiderea unităţii se va face numai cu acordul nostru după constatarea remedierii deficienţelor.

 

Neducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii atrage după sine răspunderea faţă de organele judiciare şi aplicarea sigiliului de către organele noastre.

Prezenta decizie poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.

 

Inspector sanitar-şef,

.............................................

 

ANEXA Nr. 6

            MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Direcţia de Sănătate Publică a .............................................

 

Către

.............................................

 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată la ............................................., sediul cu nr. ......................../........................., prin care solicitaţi reluarea activităţii unităţii ............................................. din ............................................., str. ............................................. nr. ...., pendinte de ............................................., din ............................................., str. ............................................. nr. ....,vă facem cunoscut că:

suntem/nu suntem de acord, din punct de vedere sanitar, cu reluarea activităţii acestei unităţi, întrucât, în urma controlului făcut de organele sanitare ale ............................................., în data de ............................................., conform Procesului-verbal nr. ......................../.........................,   întocmit de ............................................., deficienţele care au stat la baza emiterii Deciziei de suspendare a activităţii nr. ............................................. din ............................................., au fost remediate/nu au fost remediate.

Clauze

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

Data

 

Inspector sanitar-şef,

.............................................

 

ANEXA Nr. 7

            MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Direcţia de Sănătate Publică a .............................................

 

RAPORT DE INSPECŢIE

 

Obiectivul controlat ...............................................................................................................................................

Numele şi prenumele persoanelor împuternicite de a efectua inspecţia sanitară de stat:

...............................................................................................................................................

Unitatea de care aparţin

...............................................................................................................................................

Tipul controlului

...............................................................................................................................................

Numărul legitimaţiei de control

...............................................................................................................................................

Obiectivele controlului

...............................................................................................................................................

Perioada controlului

...............................................................................................................................................

Temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul

...............................................................................................................................................

Constatări

...............................................................................................................................................

 

Măsuri:

Recomandări - termene – responsabilităţi

...............................................................................................................................................

Sancţionare contravenţională - baza legală

...............................................................................................................................................

Suspendare de activitate

...............................................................................................................................................

Scoateri din consum de alimente

...............................................................................................................................................

 

 

Data întocmirii raportului: .............................................

 

Semnătura: .............................................

 

NOTĂ:

Acest raport de control va fi întocmit conform formularului de mai sus, în două exemplare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.