MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 444/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 444         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 14 iunie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

137. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

 

536. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

 

138. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

537. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

139. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

538. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

50. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

52. - Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

104/844/740. - Ordin al ministrului energiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

111. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 94/2017

 

171. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 1.17 „ Protecţia şi refacerea biodiversităţii marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute şi a altor deşeuri marine” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

873. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul programului „Prima casă”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2017, cu următoarea modificare:

- La articolul 4 punctul 2, alineatul (91) al articolului 223 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(91) Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor este de 201 lei/lună/pe toată durata anului universitar (12 luni)/student de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii.”

Art. II. - Începând cu luna iunie 2017 se majorează cu 20% cuantumul brut al salariilor de bază aflate în plată pentru:

a) personalul din cadrul oficiilor teritoriale pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie;

b) personalul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, Gărzii Naţionale de Mediu şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”;

c) personalul din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al comisariatelor regionale şi judeţene pentru protecţia consumatorilor.

Art. III. - (1) începând cu luna iunie 2017, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare - medici - din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, indiferent de funcţia pe care sunt încadraţi, pot opta, în locul soldei de funcţie/salariului de funcţie, gradaţiilor şi soldei/salariului de comandă, după caz, pentru salariul de bază stabilit pentru o funcţie echivalentă, potrivit prevederilor din familia ocupaţională „Sănătate”, la care se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional deţinut.

(2) Ajutorul la trecerea în rezervă sau în retragere ori la încetarea raporturilor de serviciu, pensia şi alte drepturi specifice care se acordă, potrivit legii, personalului prevăzut la alin. (1)se stabilesc în raport cu soldele/salariile lunare brute cuvenite în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, corespunzătoare funcţiilor încadrate, potrivit legii.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 137.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iunie 2017.

Nr. 536.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13 din 26 martie 2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 31 martie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 138.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iunie 2017.

Nr. 537.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 din 29 noiembrie 2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 6 decembrie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 139.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iunie 2017.

Nr. 538.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Anton Anton, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, trece de la Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, în calitate de membru;

- domnului deputat Băişanu Ştefan-Alexandru, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii şi este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării;

- domnul deputat Cupă Ion, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, în calitate de membru;

- domnul deputat Lovin Dumitru, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii;

- domnul deputat Gerea Andrei Dominic, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru politică externă;

- domnul deputat Roman Florin-Claudiu, aparţinând Grupului parlamentar PNL, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în calitate de membru;

- domnul deputat Olar Corneliu, aparţinând Grupului parlamentar PNL, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în calitate de membru;

- doamna deputat Lungu Tudoriţa, aparţinând Grupului parlamentar PNL, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, în calitate de membru;

- domnul deputat Varga Glad-Aurel, aparţinând Grupului parlamentar PNL, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 50

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen

 

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti,

în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 235 şi art. 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 235 şi art. 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Nicolăescu Gheorghe-Eugen, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, începând cu data de 1 iunie 2017.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 52.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ENERGIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 104 din 18 mai 2017

Nr. 844 din 7 iunie 2017

Nr. 740 din 24 mai 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul energiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei,

p. Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Toma-Florin Petcu

Daniela Pescaru,

Adrian Marius Rîndunică,

 

secretar de stat

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea de Administrare a Participaţilor în Energie - SA.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 201

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.876.682

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.767

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

1.871.915

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

126.229

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

49.618

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

6.953

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

36.451

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

5.671

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

3.161

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

2.653

 

 

 

C2

bonusuri

14

508

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

22

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

831

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.657

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

543

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

76.611

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.750.453

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

280.072

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.470.381

 

1

 

Rezerve legale

25

79.491

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.390.890

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

150

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

695.520

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

695.520

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

695.370

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.030

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5.030

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

27

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

27

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

8.910

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

8.188

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

177

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

67

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

0

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 94/2017

 

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, şi al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 94/2017, prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 3. - Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - (1) Ofertele redactate în limba română vor fi depuse, în original şi în copie, potrivit legii, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 59, sectorul 1. Ofertele pot fi transmise şi prin poştă.

(2) Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobată prin prezentul ordin un ofertant poate depune o singură ofertă. Ofertele alternative nu sunt admise.

Art. 5. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente şi informaţii:

I. Plic exterior:

A. În cazul persoanelor juridice române:

a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din anexă potrivit art. 1 şi coordonatele topogeodezice, aşa cum au fost publicate, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă.

Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată; acesta va cuprinde informaţii actualizate referitoare la societate;

e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;

g) dovada existenţei capacităţii financiare necesare în vederea desfăşurării activităţii:

- scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici, exprimaţi în procente:

- lichiditate globală;

- solvabilitate patrimonială;

- rata profitului brut;

- rentabilitate financiară.

Lipsa oricărui indicator economic solicitat va atrage depunctarea ofertei în cadrul evaluării. Prezentarea oricărui altui indicator în afara celor menţionaţi nu se va lua în considerare.

- dovada disciplinei financiar-fiscale, prin anexarea, în original sau copie legalizată, a certificatelor constatatoare/ adeverinţelor, emise de autorităţile/instituţiile publice care administrează:

- bugetul de stat;

- bugetul asigurărilor sociale de stat;

- bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

- bugetul asigurărilor pentru şomaj;

- bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

- bugetele locale;

h) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; ori

- documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activităţilor miniere de cercetare geologică, deţinute de ofertant, şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unui dintre cele 3 cazuri prezentate anterior în situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele documentelor prevăzute la lit. d) şi g) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziţia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d) şi g) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei.

B. În cazul persoanelor juridice străine;

Plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute la pct. A. lit. a), b), e), f) şi h), precum şi următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filă finală.

II. Plic interior:

Acesta, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi al persoanelor juridice străine, conţine oferta propriu-zisă, respectiv;

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 6. - (1) în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Modalitatea de evaluare a capacităţii financiare, capacităţii tehnice, programului de explorare şi proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi datele-limită ale evaluării ofertelor şi cea a declarării câştigătorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertă de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

Art. 8. - (1 )în vederea formulării ofertelor, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.

(3) Formularea ofertei prin utilizarea de date şi informaţii incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, pentru care nu s-au achitat tarifele de consultare şi utilizare, atrage descalificarea acesteia în faza de evaluare.

Art. 9. - (1) Termenul de depunere a ofertelor este a 45-a zi calendaristica de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ora 16,30, pentru zilele de luni-joi, respectiv ora 14,00, pentru ziua de vineri.

(2) Ofertele depuse după împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) sunt înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.

Art. 10. - (1) Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 7-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 9 alin. (1),

(2) Şedinţa de deschidere a ofertelor este publică

(3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021 317.00.96, 021 317.00.18, 021 317.00.94 sau 021 317.00.95.

Art. 11. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Aurel Gheorghe

 

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 111.

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda 94/2017

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafaţa

Judeţul

Substanţa

X

Y

- kmp -

1

Măieruş-Vest

488914

534852

4,027

Braşov

Ape minerale naturale

490321

537302

488485

538047

487998

535830

2

Lăzarea

586012

541709

4,669

Harghita

Minereuri de elemente rare şi disperse Minereu polimetalic

585834

544474

584601

544701

584039

543740

584362

542039

585528

541665

3

Aluniş

349959

311565

0,154

Mehedinţi

Ape minerale terapeutice

350288

311571

350285

312016

349925

312014

4

Lacul Nuntaşi

344342

793477

3,544

Constanţa

Nămoluri terapeutice

344625

793889

343857

795991

342938

795991

342670

795041

342938

793678

5

Varmaga

492684

346084

7,887

Hunedoara

Calcar

493651

347808

493651

350026

491086

350026

491517

349244

491558

348494

490945

346944

6

Catalina Nord

498314

589000

1,413

Covasna

Ape minerale naturale

498320

589468

498537

589580

498539

590000

497000

590000

497000

589000

cu excluderea Sitului Catalina - Latura dreaptă a drumului II

498057,71

589269

498080

589319,51

498091

589379,30

498056,65

589403,12

498031,78

589376,13

498015,88

589300,46

498022,23

589274,53

498036

589261,27

cu excluderea Sitului Catalina - Latura dreaptă a drumului III

497856,95

589527,84

497852,72

589545,3

497832,61

589550

497795,54

589534,19

497785

589514,12

497794,51

589498,73

497817,79

589495,03

497846,87

589508,70

7

Catalina-Hătuica

496250

589250

1,784

Covasna

Ape minerale naturale

495500

590000

494250

588750

495000

588000

cu excluderea Sitului Catalina - La cruce

495762,21

589367,78

495775,47

589342,38

495851,11

589351,93

495906,67

589392,15

495900,88

589425,99

495866,92

589452,47

495810,89

589464,12

495766,47

589434,46

cu excluderea Sitului Catalina - Dealul mic

495190,87

589090,30

495197,22

589105,12

495185,05

589124,70

495153,3

589122,55

495099,85

589107,76

495091,91

589072,31

495108,32

589047,97

495140,60

589041,09

cu excluderea Sitului Catalina - Lângă drumul mare

494830,40

588675,64

494845,15

588842,37

494764,25

589016,95

494663,77

589054,14

494593,66

589011,70

494565,81

588933,65

494657,16

588716,62

494747,05

588694,20

 

8

Dealul Ulm

649500

519500

9,025

Suceava

Ape minerale naturale

649500

522850

647000

522850

647000

524500

646300

524500

646300

522500

647000

522500

647750

522000

647750

521500

647000

521000

647000

519500

9

Baltagari-Cătun

449527

636700

1,036

Buzău

Sare gemă

449513

637000

448877,03

636823,2

448877,03

637324,72

448248,75

637324,72

448248,75

636225

448361

636225

449092

636220

10

Tăbârţa-Floreşti

368940

335550

0,618

Mehedinţi

Lignit

368321

336103

367600

335866

368278

335333

368425

335093

11

Valea Perilor

372117

338094

0,112

Gorj

Lignit

372246

337971

372478

338220

372455

338356

372396

338352

372139

338578

372096

338445

372140

338424

372149

338442

372236

338367

12

Floreşti

368270

335332

0,253

Mehedinţi

Lignit

368128

335159

367573

335589

367253

335910

367378

336100

367710

335748

13

Ciclova Montană

398485

242296

1,318

Caraş-Severin

Minereu polimetalic

398466

242599

398184

243315

397538

243567

397291

243289

397173

242211

14

Jdioara Sud

461451

272654

0,748

Timiş

Nisip şi pietriş

461724

273721

461672

273791

461244

273939

461102

274061

461044

273903

461047

273795

460943

273691

460836

273510

460857

273379

460913

273282

461096

273233

461033

272884

461064

272842

461014

272758

15

Băluţu

445225

401000

4,029

Vâlcea

Feldspat

(pegmatit cu feldspat)

445590

403000

443531

402762

443267

400660

16

Zănoaga cu Dalmele

424420

343660

0,04

Hunedoara

Huilă

424440

343740

424400

343790

424360

343840

424320

343850

424270

343790

424170

343720

424220

343640

424290

343610

424360

343620

17

Dosu Galbenului

423990

344490

0,033

Hunedoara

Huilă

424030

344620

423850

344715

423770

344570

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 1.17 „ Protecţia şi refacerea biodiversităţii marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute şi a altor deşeuri marine” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 309.802 din 9.05.2017,

în baza prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- Regulamentului nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului nr. 1.605/2002 al Consiliului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016;

- Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Ghidul solicitantului pentru măsura 1.17 „Protecţia şi refacerea biodiversităţii marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute şi a altor deşeuri marine”, prevăzut în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 22 mai 2017.

Nr. 171.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul programului „Prima casă”

 

Având în vedere prevederile art. 2 lit. b) şi art. 21 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Finanţatorii care solicită Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare în cadrul programului „Prima casă” vor face dovada achitării unui comision unic de analiză de 0,15% pe an din valoarea promisiunii de garantare.

Art. 2. - Pentru semestrul II al anului 2017 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul programului „Prima casă”, la nivelul de 0,45% pe an, calculat la soldul garanţiei statului.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 12 iunie 2017.

Nr. 873.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.