MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 449/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 449         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 iunie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

51. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Protecţia copiilor migranţi COM (2017) 211

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

427. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la Teheran la 17 septembrie 2016

 

Memorandum de înţelegere între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului

 

428. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în domeniul public al judeţului Ialomiţa

 

430. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa şi pentru transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

531. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Josenii Bârgăului din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

550. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Bara, judeţul Timiş

 

627. - Ordin al ministrului transporturilor privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a patra oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

 

656. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Protecţia copiilor migranţi COM (2017) 211

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/232, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 7 iunie 2017, Camera Deputaţilor;

1. Notează că statele membre deţin competenţele necesare pentru a asigura protecţia copiilor migranţi, în timp ce Comisia Europeană poate asigura măsuri de sprijin, în principal prin consolidarea formării, orientărilor, suportului operaţional şi alocării de fonduri.

2. Îşi exprimă satisfacţia faţă de recunoaşterea universală a primordialităţii criteriului privind interesul superior al copilului, atât în dreptul Uniunii Europene, cât şi în dreptul internaţional, precum şi în Carta drepturilor fundamentale a UE şi în toate acţiunile sau deciziile care îi privesc pe copii.

3. Salută reînnoirea angajamentului UE de a promova şi proteja indivizibilitatea drepturilor copilului în relaţiile cu ţările terţe, inclusiv cu ţările de origine şi de tranzit, prin orientările revizuite recent ale UE pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului.

4. Susţine opţiunea ca protecţia copiilor să fie integrată în toate segmentele politicii europene a imigraţiei, precum şi integrarea de către statele gazdă a abordării bazate pe drepturile copilului din cadrul imigraţiei, în legislaţia naţională, planurile, programele, politicile şi practicile curente.

5. Faţă de caracterul global al fenomenului imigraţiei, care cere un răspuns la nivel mondial reiterează importanţa faptului ca unul dintre obiectivele generale ale politicilor UE în materie de migraţie externă să fie instituirea unui regim de guvernanţă multilaterală pentru imigraţia internaţională.

În acest sens salută concluziile Consiliului, adoptate la 3 aprilie 2017, prin care Uniunea Europeană se angajează să se implice în mod activ în procesele care vizează elaborarea pactului global privind refugiaţii şi a pactului global privind migraţia, în urma adoptării, în septembrie 2016, a Declaraţiei de la New York privind refugiaţii şi imigranţii, acte ce reprezintă un prim pas în abordarea nivelului fără precedent al mobilităţii cu care se confruntă omenirea.

6. Salută preocuparea Comisiei de a consolida cooperarea dintre agenţiile UE, precum şi cooperarea cu autorităţile naţionale, agenţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite şi organizaţiile societăţii civile active în domeniu.

7. Agreează abordarea înaltului Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR) şi a UNICEF, conform căreia copiii imigranţi ilegali nu ar trebui să fie traşi la răspundere, moral sau juridic, pentru prezenţa lor pe teritoriul statelor gazdă.

8. Susţine ideea că procesul de regularizare ar putea fi un instrument important pentru sporirea respectării drepturilor omului în cazul copiilor migranţi aflaţi în situaţii neregulamentare.

9. Susţine orientarea conform căreia luarea în custodie publică ar trebui să fie utilizată, în conformitate cu legislaţia UE, numai în situaţii excepţionale, atunci când acest lucru este strict necesar, doar în ultimă instanţă, pentru o perioadă cât mai scurtă posibil şi niciodată într-un penitenciar; recomandă însă ca acest principiu să fie aplicat cu discernământ pentru a nu provoca efectul contrar; semnalează, în acest sens, că, dacă interesul superior al copilului este plasarea lui în custodie publică, mai ales în situaţiile în care copiii sunt ademeniţi de către infractori sau întreprind acţiuni care îi pun în pericol, atunci această măsură trebuie luată imediat.

10. Se raliază opiniei ca evaluarea copiilor imigranţi să se facă întotdeauna de către un decident specialist în protecţia copilului şi nu de către autorităţile de imigrare, ca o persoană responsabilă pentru protecţia copilului să fie prezentă dintr-un stadiu timpuriu al etapei de identificare şi ca un responsabil pentru protecţia copilului să existe în fiecare centru de primire (hotspot).

11. Salută instituirea unor sisteme de monitorizare la nivel naţional, care să contribuie la buna funcţionare a centrelor de primire, prin garantarea faptului că interesele de afaceri (pentru centrele care au scop lucrativ) nu prevalează asupra protecţiei copilului; consideră că. având în vedere dificultatea de a sesiza asemenea practici oneroase drept consecinţă a diversităţii, complexităţii şi posibilităţilor de disimulare, ar fi util un ghid pentru monitori sau forme de pregătire care să le întărească capacitatea de stopare a unor practici de acest tip.

12. Majoritatea minorilor care ajung în statele membre UE neînsoţiţi semnalează că raportul din decembrie 2016 al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene atrage atenţia asupra faptului că statele membre nu colectează date despre copiii separaţi; copiii separaţi sunt consideraţi în mod legal copii neînsoţiţi, deşi în practică, procedurile care li se aplică pot fi diferite.

13. Consideră că datele statistice prezentate în comunicare privind creşterea numărului migranţilor vulnerabili, în special a minorilor imigranţi, sunt impresionante: un copil din 200 este refugiat, una din patru cereri de azil aparţine unui copil; constată că Uniunea Europeană este cel mai important actor internaţional în domeniul protecţiei copiilor migranţi, dar nu dispune totuşi de resurse suficiente pentru o gestionare completă şi operativă a acestui fenomen.

Observă că unele intenţii exprimate în comunicare, deşi necesare, sunt idealiste tocmai pentru că Uniunea nu dispune de resursele politice, financiare, juridice, umane, logistice pentru a schimba sensibil situaţia în ţările de origine şi de tranzit; de exemplu, Uniunea poate să ia măsuri în ceea ce priveşte persistenţa conflictelor violente, adesea de lungă durată, a strămutărilor forţate, a inegalităţilor din perspectiva standardelor de viaţă, a oportunităţilor economice reduse şi a accesului la servicii de bază, prin eforturi susţinute pentru eradicarea sărăciei şi a lipsurilor şi dezvoltarea sistemelor integrate de protecţie a copilului în ţările terţe, să acorde prioritate acţiunilor menite să consolideze sistemele de protecţie a copilului de-a lungul rutelor de migraţie şi să sprijine proiectele care vizează protejarea minorilor neînsoţiţi în ţările terţe pe rutele de migraţie, măsuri care au efect limitat şi care pot ameliora situaţia fără a produce progrese decisive.

La fel, recomandarea Comisiei ca Uniunea Europeană să sprijine ţările partenere în ceea ce priveşte dezvoltarea unor sisteme naţionale de protecţie a copiilor poate reuşi până la un anumit nivel, dar nu suficient, dacă fondurile puse la dispoziţie de către UE sunt gestionate de guverne lipsite de integritate; pentru a stinge un nivel satisfăcător al sistemelor de protecţie a copiilor recomandă ca fondurile alocate de către Uniune să fie gestionate de către organisme europene.

14. Cu privire la recomandarea Comisiei pentru abordarea cauzelor profunde care îi determină pe atât de mulţi dintre aceştia sa pornească în călătorii periculoase către Europa crede că acest demers poate aduce valoare adăugată numai dacă va reflecta realitatea socială a copiilor imigranţi.

15. Atrage atenţia că proporţia semnificativă din statisticile pentru anul 2016, respectiv 30% copii, din imigranţii sosiţi pe mare, în condiţiile în care majoritatea nu erau refugiaţi din calea războiului, reflectă printre altele şi diferenţele culturale majore dintre imigranţi şi populaţia statelor membre în care aceştia doresc să se stabilească; aceasta întrucât în aceste state membre este de neconceput ca părinţii să îşi expună copiii riscului de a traversa marea cu ambarcaţiuni improvizate.

16. Faţă de afirmaţia Comisiei Europene că protecţia copiilor înseamnă, în primul rând, sprijinirea valorilor europene de respectare a drepturilor omului, demnitate şi solidaritate recomandă ca sistemele de sprijin create pentru preluarea şi integrarea imigranţilor minori să realizeze o informare aprofundată a acestora asupra semnificaţiei şi efectelor directe asupra persoanelor şi comunităţilor a unor astfel de valori, fără a se evita comparaţia cu valorile societăţii din care provin imigranţii şi cu drepturile pe care imigranţii le aveau în ţara de origine; consideră că această metodă poate îmbogăţi orizontul copiilor imigranţi, care trebuie să înţeleagă cât mai timpuriu posibil ca principalul avantaj al traiului într-un stat bazat pe valorile europene constă în libertatea de a-şi decide cursul propriei existenţe, de a progresa şi de a-şi valorifica potenţialul într-un mediu social tolerant şi constructiv şi nu doar îndestularea materială a acelei existenţe; subliniază că, prin însuşirea valorilor europene la nivel individual, această metodă poate contribui la evitarea enclavizării culturale şi la respingerea unor tradiţii străine de legile şi de modul de viaţă al cetăţenilor ţării gazdă.

17. Susţine cerinţa integrării copiilor cât mai devreme, dar semnalează că, dacă prin aceasta se urmăreşte şi reducerea riscurilor de implicare posibilă în activităţi infracţionale şi a expunerii la radicalizare, ar trebui identificată o tactică de prelucrare şi transmitere a informaţiilor care să prevaleze în faţa experienţei directe din mediile de provenienţă.

18. În legătură cu riscul de enclavizare culturală observă că şi Comisia Europeană manifestă îngrijorări privind marginalizarea şi implicarea în activităţi infracţionale sau de radicalizare a copiilor imigranţi şi privind riscul de căsătorii forţate ale fetelor; totuşi, remarcă reticenţa Comisiei Europene de a prezenta date privind problemele de integrare pe categorii de imigranţi, precum şi reticenţa de a analiza motivaţia imigranţilor naturalizaţi de a comite infracţiuni în numele tradiţiilor ţării de origine, inclusiv crime de onoare împotriva membrilor propriei familii.

19. Salută cerinţa din comunicare de a se asigura, încă de la sosirea copiilor, o evaluare individuală a vulnerabilităţii şi a nevoilor lor şi ca această evaluare să fie luată în considerare în toate procedurile ulterioare, precum şi menţiunea că este esenţial să se realizeze o analiză aprofundată pentru stabilirea interesului superior al fiecărui copil, ceea ce confirmă cunoaşterea de către Comisie a importanţei adecvării acţiunilor autorităţilor la fiecare caz în parte.

Cu toate acestea, observă că, deşi măsurile propuse în comunicare sunt juste, din nefericire nu sunt aplicabile tuturor copiilor migranţi, în special copiilor proveniţi din medii în care sărăcia extremă a provocat scenarii de neimaginat în statele-ţintă pentru migranţi: părinţi cărora soarta propriilor copii le este indiferentă sau care caută avantaje materiale cu riscul vieţii copiilor lor; este evident că, în astfel de situaţii, procedurile transfrontaliere de regăsire şi reîntregire a familiilor în ţările de origine nu au niciun sens şi nici recomandarea de a se asigura regăsirea rapidă şi eficace a familiilor, pe teritoriul sau în afara UE; de aceea personalul însărcinat să aplice legislaţia şi procedurile ar trebui să aibă o marjă de flexibilitate pentru a nu angaja resursele Uniunii în acţiuni fără finalitate.

Semnalează că determinarea situaţiei copiilor şi evaluarea gradului în care li se pot aplica programele de protecţie sunt problematice; la fel, în cazul cerinţei de a se verifica legăturile de familie ale copiilor separaţi care călătoresc cu adulţi, înainte de a îndruma copilul mai departe sau de a încredinţa tutela acestuia adultului care îl însoţeşte este dificil să se determine competenţa adultului care soseşte pe ţărmurile europene fără acte de identitate sau care nu a avut niciodată acte de identitate.

20. Susţine principiul returnării copiilor în ţara de origine sau reîntregirea familiei alături de membri ai familiei aflaţi într-o altă ţară terţă, dacă acest lucru este în interesul lor superior, dar semnalează dificultatea evaluării interesului superior, precum şi a stabilirii unor criterii în acest sens, în lipsa unor informaţii clare şi suficiente despre familiile din ţările de origine, care în realitate sunt foarte greu de obţinut şi, prin urmare, foarte rar disponibile; consideră că instituţia bunelor practici ar putea furniza repere utile pentru evaluarea interesului superior.

Subliniază că, din acest motiv, legislaţia din majoritatea statelor membre nu stabileşte o procedură pentru identificarea şi punerea în aplicare a cerinţei raportării acţiunilor la criteriul universal al interesului superior.

21. Salută implicarea Centrului de cunoaştere privind migraţia şi demografia din cadrul Comisiei în crearea unui depozit de date privind copiii migranţi, precum şi măsura colectării şi diseminării de bune practici privind protecţia copiilor migranţi, prin intermediul unei baze de date online.

22. Luând act de datele prezentate de către Europol, care atestă că peste 10.000 de copii migranţi au dispărut după ce au sosit în Europa, reiterează profunda sa îngrijorare cu privire la acest fenomen; salută suplimentarea măsurilor propuse în prezenta comunicare şi menţine recomandarea de concentrare a eforturilor pe identificarea şi dezmembrarea reţelelor de criminalitate organizată care sunt implicate în aceste dispariţii.

23. Îşi exprimă surprinderea că, la această dată, procedurile şi protocoalele necesare pentru raportarea sistematică şi pentru luarea unor măsuri de răspuns în toate cazurile de dispariţie a copiilor neînsoţiţi nu sunt încă aplicate.

24. Admite că lupta împotriva fenomenului dispariţiei copiilor necesită crearea unor mecanisme de prevenire şi a unor măsuri de răspuns solide, dar atrage atenţia că aceasta implică uneori impunerea de restricţii de mişcare şi eventuale sancţiuni pentru copii, precum şi măsuri severe împotriva crimei organizate; regretă dificultatea de a se adopta astfel de măsuri, întrucât statelor membre-ţintă pentru migranţi le lipseşte capacitatea şi voinţa politică necesară.

În acest context reaminteşte că aplicarea principiului privind interesul superior al copilului se referă şi la protecţia sa faţă de criminalitatea organizată şi invită Comisia Europeană să propună măsuri drastice pentru limitarea acesteia.

25. În legătură cu returnarea minorilor neînsoţiţi reiterează susţinerea măsurilor speciale de protecţie oferite de statele membre, inclusiv menţinerea ratei reduse a deciziilor de returnare.

26. Susţine opţiunea ca tehnicile pentru prelevarea amprentelor digitale şi a datelor biometrice să fie adaptate sensibilităţii specifice copiilor, avându-se în vedere şi dimensiunea de gen.

27. Susţine plasamentul copiilor neînsoţiţi în familii substitutive nu doar pentru că este o soluţie eficace din punctul de vedere al costurilor, ci şi pentru că asigură un mediu axat pe responsabilitate părintească şi afecţiune; regretă că această practică este insuficient utilizată.

28. Susţine consolidarea autorităţii de tutelă, astfel încât să se asigure că sunt desemnaţi rapid tutori legali pentru toţi copiii neînsoţiţi.

29. Salută preocuparea Uniunii Europene pentru evaluarea vârstei copiilor migranţi prin proceduri multidisciplinare, fiabile şi neinvazive, dar recomandă ca declaraţiile false ale imigranţilor adulţi privind vârsta, cu scopul obţinerii unor avantaje să fie sancţionate, pentru a nu întârzia procesarea rapidă a minorilor care au nevoie urgentă de măsuri de sprijin.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 51.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la Teheran la 17 septembrie 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la Teheran la 17 septembrie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p, Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 427.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului

 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran, denumite în continuare părţi,

intenţionând să consolideze relaţiile de prietenie dintre cele două ţări, dorind să dezvolte în continuare cooperarea privind protecţia mediului şi conservarea naturii, convinse să se dezvolte în coerenţă cu un management eficient al mediului la nivel naţional, regional şi global, în interesul generaţiilor prezente şi viitoare din ambele ţări şi din întreaga lume şi în temeiul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă,

determinate să promoveze o cooperare mai apropiată şi pe termen lung în domeniul mediului şi să consolideze cooperarea în domeniu,

reafirmând respectul reciproc al statelor lor pentru suveranitatea naţională, integritatea teritorială şi principiul neamestecului în treburile interne,

au convenit să coopereze în baza acestui Memorandum de înţelegere, denumit în continuare MOU, după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părţile colaborează în domeniul mediului, în baza principiului egalităţii în drepturi şi beneficiului reciproc, în conformitate cu legislaţia lor naţională în vigoare.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Colaborarea reciprocă dintre părţi are loc În următoarele domenii:

a) probleme de mediu, incluzând poluarea apei, solului şi aerului, managementul durabil al pădurilor, rolul de producţie al pădurilor şi zonelor umede şi rolul acestora în dezvoltarea rurală, utilizarea durabilă a lemnului şi a altor produse forestiere şi îmbunătăţirea vitalităţii şi sănătăţii pădurilor şi zonelor umede din ariile protejate;

b) monitorizarea pădurilor şi prevenirea incendiilor din păduri;

c) vânătoare;

d) utilizarea tehnologiilor informatice şi a Sistemului informaţional geografic pentru monitorizarea şi managementul mediului;

e) controlul poluării marine, economia verde şi economia circulară, taxele de mediu şi tehnologiile curate;

f) reabilitarea zonelor umede şi a lacurilor secate şi managementul resurselor de apă şi al bazinelor hidrografice ale râurilor;

g) nou-apărutele probleme de mediu la nivel global, cum ar fi schimbările climatice şi încălzirea globală;

h) alte domenii de interes comun.

 

ARTICOLUL 3

 

1. În cadrul acestui MOU, cooperarea dintre părţi se desfăşoară în următoarele forme:

a) schimb de experienţă, know-how, exemple de bune practici, informaţii ştiinţifice şi tehnice;

b) organizarea de programe de instruire şi educaţionale, inclusiv workshop-uri şi seminare de specialitate pentru experţii ambelor părţi, în funcţie de resursele financiare disponibile;

c) schimb de experţi şi cercetători;

d) programe, studii şi proiecte comune, inclusiv aplicaţii comune pentru finanţări naţionale şi internaţionale.

2. În acest MOU pot fi incluse alte forme suplimentare de cooperare, prin consimţământul reciproc al părţilor,

 

ARTICOLUL 4

 

Părţile încurajează stabilirea şi dezvoltarea de relaţii directe în domeniul mediului între persoane juridice din România şi Republica Islamică Iran.

 

ARTICOLUL 5

 

Schimburile de informaţii tehnice şi ştiinţifice, de documentaţii şi rezultate ale cercetărilor ştiinţifice, ale programelor şi proiectelor comune şi ale altor forme de colaborare menţionate la articolele 3 şi 4 ale prezentului Acord se realizează în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

 

ARTICOLUL 6

 

În scopul coordonării activităţii în aplicarea prezentului MOU, părţile stabilesc un grup comun de lucru, care are întâlniri anuale sau ori de câte ori se solicită.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Prezentul MOU intră în vigoare a două zi de la data primirii ultimei notificări scrise, prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului MOU.

2. Prezentul MOU se încheie pe o perioadă de timp nedeterminată. Totuşi, oricare dintre părţi poate denunţa, în scris, acest MOU, cu o perioadă de preaviz de 3 (trei) luni.

3. Prezentul MOU poate fi modificat sau completat, de comun acord. Modificările şi completările trebuie efectuate în scris.

4. Încetarea valabilităţii prezentului MOU nu afectează activităţilor de cooperare, aflate în curs de desfăşurare, până la finalizarea completă a acestora.

Semnat la Teheran la data de 17 septembrie 2016, în două exemplare originale, în limbile română, persană şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergenţe de interpretare, versiunea în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România,

Pentru Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran,

Excelenţa sa, dna Cristiana Paşca Palmer,

Excelenţa sa, dna Masstimch Ebtekar,

ministru

vicepreşedinte şi şef al Departamentului

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în domeniul public al judeţului Ialomiţa

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea anumitor elemente de descriere tehnică a imobilelor cu numerele MF162146,103673, 154184, 155934, 155935, 155936, 162147, 162148 şi a coloanei „Baza legală” pentru poziţiile aferente bunurilor cu nr. M.F.: 103673,154184, 155934-155936, 162138, 162143- 162183,162330, 162206-162217 prevăzute în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, teren şi construcţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în domeniul public al judeţului Ialomiţa.

(2) Bunurile prevăzute în anexa nr. 2 se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public judeţean.

(3) După preluare, imobilele prevăzute la alin. (1) vor fi reabilitate şi vor fi utilizate în vederea realizării unor investiţii în comuna Alexeni, judeţul Ialomiţa,

Art. 3. - În situaţia în care imobilele transmise nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia prevăzută la art. 2 alin. (3), respectiv reabilitarea acestora şi realizarea unor investiţii în comuna Alexeni, judeţul Ialomiţa, în termen de 20 de ani, acestea revin în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în condiţiile legii.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 428.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, parţial modificate

 

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

26369185

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia

juridică

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legala

În administrare/ concesiune

Concesiune închiriat/ dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

103673

8.20.01

Teren agricol extravilan - Tarla 29

parcela N147 - Alexeni

Suprafaţă teren = 2.088.800 mp CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral; 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara; România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

46 058.040,00

OÎ nr. 542/10.09.1955 Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

2

154184

8.20.03

Teren cu construcţii intravilan imobil 66SC1-C26-

Alexeni

Suprafaţă teren = 154.925 mp Suprafaţă construită = 10.106,60 mp CF nr. 20,212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

N - domeniul privat al comunei Alexeni - perdea de protecţie E - drum exploatare De3/1 S - drum stradal - zonă specială - domeniul public al statului V - domeniul public al statului (zonă speciala şi teren extravilan)

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

3.415.545,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 295/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.041/2012, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

3

155934

8.20.14

Teren cu construcţii extravilan C1, Tarla 32

parcela Cc 153 - Alexeni

Suprafaţă teren = 18.691 mp

Suprafaţă construită - 378,44 mp CF nr. 20.213/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 247

N - domeniul privat al comunei Alexeni, proprietăţi persoane fizice E - proprietate persoană fizică, drum exploatare De 154 şi De 152 S - domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie)

V-domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie)

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

412.136,55

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.041/2012, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

4

155935

8.20.01

Teren cu construcţii extravilan C1 - C55, Tarla 29 parcela N147 - Alexeni

Suprafaţă teren = 1.172.500 mp Suprafaţă construită = 10.381,68 mp CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - Drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice,

domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

25 853.206,05

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.041/2012, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

5

155936

8.20.14

Teren cu construcţii extravilan C1 - C2 Tarla 40/1 parcela N182 - Alexeni

Suprafaţă teren = 42.305 mp

Suprafaţă construită = 181,80 mp CF nr. 20.211/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 248

N - domeniul privat al comunei Alexeni (păşune şi arabil), drum exploatare De 184/1

E - R.A. Romsilva (pădure)

S - R A Romsilva (pădure), râul Ialomiţa

V - domeniul privat al comunei Alexeni (păşune)

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

932.825,25

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

6

162138

8.20.14

Ateliere + magazii (C23)

Suprafaţă construită - 195,21 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni. domeniul public al statului, drum de exploatare De l59

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

60.400,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

7

162143

8.27.07

Baracă grajd, an 1982(C37)

Suprafaţă construită - 101,84 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

4.100,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

8

162144

8.20.14

Baracă magazie, an 1980(C35)

Suprafaţă construită - 453,35 mp Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare Del46/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V-proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

18.000,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

9

162145

8.20.14

Baracă metalică P,

an 1980 (C22)

Suprafaţă construită - 331,88 mp Regim de înălţime: P

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 250

N-domeniul privat al comunei Alexeni - perdea de protecţie E-drum exploatare De3/1 S-drum stradal-zonă specială -

domeniul public al statului V - domeniul public al statului (zonă specială şi teren extravilan)

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa,

comuna Alexeni

2003

13.200,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

 

10

162146

8.20.14

Cămară (C32)

Suprafaţă construită - 9,49 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral; 251

N - drum exploatare De 146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul publicat statului, drum de exploatare Del59

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

1.200,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

11

162147

8.28.13

Casa pompe (C17)

Suprafaţă construită - 36,94 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare Del46/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

11.400,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

12

162148

8.28.13

Casă pompe (CI 8)

Suprafaţă construită - 24,11 mp

Regim de înălţime; P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

7.500,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

13

162149

8.28.13

Casă vane, an 1985(C12)

Suprafaţă construită - 12,77 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni nr. cadastral:250

N - domeniul privat al comunei Alexeni - perdea de protecţie E - drum exploatare De3/1 S - drum stradal - zonă specială - domeniul public al statului V - domeniul public al statului (zonă specială şi teren extravilan)

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

3.200,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

14

162150

8.20.15

Căşărie (C41)

Suprafaţă construită - 100,87 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice,

domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

32.100,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

15

162151

8.28.12

Cazare îngrijitori (C29)

Suprafaţă construită - 123,65 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare Del46/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

15.300,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

16

162152

8.28.13

Centrală termică (C20)

Suprafaţă construită - 185,57 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 250

N - domeniul privat al comunei Alexeni - perdea de protecţie E - drum exploatare De3/1 S - drum stradal - zonă specială - domeniul public al statului V - domeniul public al statului (zonă specială şi teren extravilan)

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

11.500,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

17

162153

8.20.14

Chioşc (C14)

Suprafaţă construită - 15,60 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

4.800,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

18

162154

8.20.15

Clădire (C13)

Suprafaţă construită - 16,65 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral:251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

5.200,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

19

162155

8.20.15

Clădire (C51)

Suprafaţă construită -

60,82 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N-diurn exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

3.800,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

 

20

162156

8.27.07

Coteţ porci, an 1983(C40)

Suprafaţă construită - 133,77 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De 146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

10.600,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

21

162157

8.25.05

Crematoriu gunoi, an 1952 (C8)

Suprafaţă construită - 8,23 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 250

N - domeniul privat al comunei Alexeni - perdea de protecţie

E - drum exploatare De3/1

S - drum stradal - zonă specială - domeniul public al statului

V - domeniul public al statului (zonă

specială şi teren extravilan)

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

1.000,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

22

162158

8.28.13

Decantor (C28/1)

Suprafaţă construită - 17,13 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

5.300,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

23

162159

8.20.14

Depozit (C16)

Suprafaţă construită - 56,53 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare Del59

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

3.500,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

24

162160

8.20.14

Depozit (C50)

Suprafaţă construită - 15,84 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N-diurn exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice,

domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al stalului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

4.900,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

25

162162

8.20.14

Depozit (C53)

Suprafaţă construită - 94,66 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

5.900,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

26

162163

8.20.10

Depozit uleiuri (C20)

Suprafaţă construită - 69,58 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

21.500,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

27

162164

8.20.14

Depozit (C2)

Suprafaţă construită - 16,41 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare Del59

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

1.000,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

28

162165

8.20.14

Depozit (C10)

Suprafaţă construită - 14,33 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al stalului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de

exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

4.400,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

29

162166

8.20.14

Depozit (C11)

Suprafaţă construită - 454,25 mp Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

168.600,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

 

30

162167

8.20.14

Depozit (C8)

Suprafaţă construită - 14,54 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare Del46/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

4.500,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

31

162330

8.28.12

Dormitoare (C49)

Suprafaţă construită - 204,79 mp Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comuna Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De l59

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

32.600,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

32

162168

8.28.12

Dormitoare

(C46)

Suprafaţă construită - 60,02 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comuna Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V-proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

19.100,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

33

162169

8.20.15

Dormitoare + Birouri, an 1972 m (06)

Suprafaţă construită - 213,98 mp Regim de înălţime; P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N-drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice,

domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De l59

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

68.100,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

34

162170

8.28.12

Dormitor - C1

Suprafaţă construită - 64,66 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.211/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 248

N - domeniul privat al comunei Alexeni (păşune şi arabil), drum exploatare De 184/1

E - R.A. Romsilva (pădure)

S - R.A. Romsilva (pădure), râul Ialomiţa

V - Domeniul privat al comunei Alexeni (păşune)

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

5.100,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

35

162171

8.27.07

Grajd + Coteţe

porci

(C39)

Suprafaţă construită - 257,74 mp Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De l46/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

30.800,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

36

162172

8.27.07

Grajd, an 1936 (C36)

Suprafaţă construită - 859,15 mp Regim de înălţime; P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

68.300,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

37

162173

8.27.07

Grajd (C3)

Suprafaţă construită - 33,50 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V-proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

2.100,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

38

162174

8.28.13

Grup electrogen,

an 1952 (C25)

Suprafaţă construită - 92,69 mp

Regim de înălţime: P

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 250

N-domeniul privat al comunei Alexeni - perdea de protecţie E-drum exploatare De3/1 S-drum stradal-zonă specială -

domeniul public al statului V - Domeniul public al statului (zonă specială şi teren extravilan)

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa,

comuna Alexeni

2003

11.500,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

39

162175

8.20.14

Magazie (C47)

Suprafaţă construită - 21,03 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De 146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De l59

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara; România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

2.600,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

 

40

162176

8.20.14

Magazie, an 1952 (C30)

Suprafaţă construită - 23,51 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara; România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

2.900,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

41

162177

8.20.14

Magazie, an 1952 (C31)

Suprafaţă construită - 38,34 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De l59

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

4.700,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

42

162178

8.20.14

Magazii + birouri (C34/1)

Suprafaţă construită - 90,89 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V-proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

11.200,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

43

162179

8.20.14

Magazii + birouri (C25)

Suprafaţă construită - 444,86 mp Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N-drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice,

domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comuna Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

82.600,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

44

162180

8.27.07

Maternitate porci, an 1982 (C38)

Suprafaţă construită - 176,87 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

7.000,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

45

162206

8.27.01

Moara, an 1980 (C34)

Suprafaţă construită - 51.83 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De 146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

6.400,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

46

162181

8.28.13

Pichet PSI, an 1952(C26)

Suprafaţă construită - 19,20 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

2.400,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

47

162182

8.28.13

Post trafo (C23)

Suprafaţă construită - 20,08 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 250

N - domeniul privat al comunei Alexeni - perdea de protecţie E - drum exploatare De3/1 S - drum stradal - zonă specială - domeniul public al statului V-domeniul public al statului (zonă specială şi teren extravilan)

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

3.700,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

48

162183

8.20.10

Punct alimentare carburanţi, an 1952(C7)

Suprafaţă construită - 9,50 mp

Regim de înălţime: P

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 250

N-domeniul privat al comunei Alexeni - perdea de protecţie E-drum exploatare De3/1 S-drum stradal-zonă specială -

domeniul public al statului V - domeniul public al statului (zonă specială şi teren extravilan)

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa,

comuna Alexeni

2003

1.200,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

49

162207

8.28.10

Punct comandă balizaj (C12)

Suprafaţă construită - 305,03 mp Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De 146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

97.000,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

 

50

162208

8.28.10

Punct comandă, an 1952 (C52)

Suprafaţă construită - 43,05 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

2.700,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

51

162209

8.28.13

Punct control auto

(CB)

Suprafaţă construită - 23,55 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 250

N - domeniul privat al comunei Alexeni - perdea de protecţie E - drum exploatare De3/1 S - drum stradal - zonă specială - domeniul public al statului V - domeniul public al statului (zonă speciala şi teren extravilan)

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

7.500,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

52

162210

8.28.13

Punct control carburanţi lubrifianţi (C21)

Suprafaţă construită - 76,22 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V-proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare Da 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

23.600,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

53

162211

8.20.09

Şopron, an 1980 (C33)

Suprafaţă construită - 40,34 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N-diurn exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice,

domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

800,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

54

162212

8.28.13

Staţie hidrofor (C11)

Suprafaţă construită - 52,91 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 250

N - domeniul privat al comunei Alexeni - perdea de protecţie E - drum exploatare De3/1 S - drum stradal - zonă specială - dom public al statului V - domeniul public al statului (zonă specială şi teren extravilan)

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

6.500,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

55

162213

8.27.07

WCAMC, P, an 1972(C48)

Suprafaţă construită - 15,34 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De 146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public

al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De l59

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

1.900,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

56

162214

8.27.07

WCAMC, an 1972 (C4)

Suprafaţă construită - 15,48 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De l59

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

2.900,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

57

162215

8.27.07

WC, an 1952 (C15)

Suprafaţă construită - 12,83 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare Del59

V-proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

1.600,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

58

162216

8.20.14

Depozit, an 1985 (C7)

Suprafaţă construită -

231,43 mp Regim de înălţime; P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N-diurn exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public

al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

71.600,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

59

162217

8.20.14

Depozit (C9)

Suprafaţă construită - 14,19 mp

Regim de înălţime: P CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

4.400,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

în

administrare

 

60

162161

8.20.14

Depozit (C6)

Suprafaţă construită - 452,92 mp Regim de înălţime: P CF nr. 20,214/2011 UAT Alexeni nr. cadastral: 251

N - drum exploatare De146/2 E - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni (perdea de protecţie) şi domeniul public al statului

S - proprietăţi persoane fizice, domeniul privat al comunei Alexeni, domeniul public al statului, drum de exploatare De 159

V - proprietăţi persoane fizice, drumul de exploatare De 150

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2003

168.100,00

Hotărârea Guvernului nr. 611/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011, Hotărârea Guvernului nr. 958/2016

În administrare

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene În domeniul public al judeţului Ialomiţa

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul

de clasificaţie

Denumirea bunului

Datele de identificare

Valoarea de inventar (in lei)

Persoana juridică

Persoana juridică

Descrierea tehnică (pe scurt) a bunului

Adresa

de la care se transmite imobilul

la cam se transmite imobilul

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

103673

8.20.01

Teren agricol extravilan - tarlaua 29 parcela N147 - Alexeni

Suprafaţă teren = 2.088.800 mp, CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

46.058.040,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

2

154184

8.20.03

Teren cu construcţii intravilan imobil

669 C1 - C26 - Alexeni

Suprafaţă teren = 154.925 mp,

suprafaţă construită = 10.106,60 mp,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa,

comuna Alexeni

3.415.545,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

3

154186

8.20.15

Clădire corp administrativ C16

Suprafaţă construită = 391,61 mp, regim de înălţime: P+1,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral; 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

595.300,00

Sfatul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

4

154187

8.28.11

Clădire sală mese C10

Suprafaţă construită = 1.181,93 mp, regim de înălţime: S+P+M,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

1.347.500,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

5

154188

8.20.14

Clădire depozit alimente C9

Suprafaţă construită = 392,3 mp, regim de înălţime: S+P+M,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa,

comuna Alexeni

270.400,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ^ teritorială: judeţ Ialomiţa

6

154189

8.20.15

Clădire popotă cadre C13

Suprafaţă construită = 612,38 mp, regim de înălţime: P+M,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

465.400,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

7

154190

8.28.12

Clădire dormitor C14

Suprafaţă construită = 1.657,59 mp, regim de înălţime: P CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

527.400,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

8

154191

8.28.12

Clădire dormitor C15

Suprafaţă construită = 1.653,05 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20,212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

525.900,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-263691985

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

9

154192

8.20.09

Clădire hangar C24

Suprafaţă construită = 1.603,42 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

368.400,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

 

10

154193

8.20.12

Clădire corp gardă 1 C2

Suprafaţă construită = 312,86 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

99.500,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

11

154194

8.20.12

Clădire Post control C1 (corp gardă 2)

Suprafaţă construită = 55,19 mp,

regim de înălţime: P

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni,

nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

26.300,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

12

154195

8.20.14

Clădire depozit materiale tehnice C28

Suprafaţă construită = 571.26 mp, regim de înălţime: S + P + 1,

CF nr. 20.21472011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

393.800,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

13

154196

8.25.07

Clădire infirmerie C18

Suprafaţă construită = 711,87 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

226.500,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

14

154197

8.28.13

Clădire simulator zbor C24 (uzina electrică)

Suprafaţă construită = 330,91 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

125.800,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

15

154198

8.28.12

Clădire bale spălătorie C19

Suprafaţă construită - 332,41 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20,212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

126.300,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

16

154199

8.28.08

Construcţie garaj auto C5

Suprafaţă construită - 690,52 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

67.100,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

17

154200

8.25.06

Bloc şcoala C17

Suprafaţă construită = 327,15 mp, regim de înălţime: P + 1,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

248.600,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

18

154201

8.20.09

Hangar 2C22

Suprafaţă construită = 970,97 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral; 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

557.800,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

19

154202

8.28.13

Clădire drenajori C21 (uzina electrică)

Suprafaţă construită = 276,93 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

17.100,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

 

20

154203

8.20.03

Drum betonat

Suprafaţa = 15.500 mp pe terenul

cu nr. cadastral 250, înscris În CF nr. 20,212/2011 UAT Alexeni

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa,

comuna Alexeni

1.438.300,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

21

154204

8.20.01

Pistă betonată (inclusiv căi de rulare), pista naturală

Suprafaţă = 105.600 mp, pe terenul cu nr. cadastral 251, înscris în CF nr. 20.214/2011

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

17.498.400,00

Sfatul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

22

155934

8.20.14

Teren cu construcţii extravilan C1, tarlaua 32 parcela Cc 153 - Alexeni

Suprafaţă teren = 18.691 mp, suprafaţă construită - 378,44 mp, CF nr. 20.213/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 247

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

412.136,55

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

23

155935

8.20.01

Teren cu construcţii extravilan C1 - C55, tarlaua 29 parcela N147 - Alexeni

Suprafaţă teren = 1.172.500 mp, suprafaţă construită = 10.381,68 mp CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

25.853.206,05

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

24

155936

8.20.14

Teren cu construcţii extravilan C1 - C2, tarlaua 40/1, parcela M182 - Alexeni

Suprafaţă teren = 42.305 mp, suprafaţă construită = 181,80 mp, CF nr. 20.211/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 248

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

932.825,25

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

25

162138

8.20.14

Ateliere + magazii (C23)

Suprafaţa construită -195,21 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

60.400,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

26

162143

8.27.07

Baracă grajd, an 1982 (C37)

Suprafaţa construită -101,84 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

4.100,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

27

162144

8.20.14

Baracă magazie, an 1980 (C35)

Suprafaţă construită -453,35 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

18.000,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

28

162145

8.20.14

Baracă metalică P, an 1980 (C22)

Suprafaţă construită - 331,88 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

13.200,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

29

162146

8.20.14

Cămară (C32)

Suprafaţă construită-9,49 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni,

nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

1.200,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

 

30

162147

8.28.13

Casă pompe (C17)

Suprafaţă construită - 36,94 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

11.400,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI -26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

31

162148

8.28.13

Casă pompe (C18)

Suprafaţă construită - 24,11 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

7.500,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI -26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

32

162149

8.28.13

Casă vane, an 1985 (C12)

Suprafaţă construită -12,77 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

3.200,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

33

162150

8.20.15

Căşărie (C41)

Suprafaţă construită -100,87 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

32.100,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

34

162151

8.28.12

Cazare îngrijitori (C29)

Suprafaţă construită -123,65 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

15.300,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

35

162152

8.28.13

Centrală termică (C2Q)

Suprafaţă construită -185,57 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

11.500,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

36

162153

8.20.14

Chioşc (C14)

Suprafaţă construită - 15,60 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

4.800,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

37

162154

8.20.15

Clădire (C13)

Suprafaţă construită -16,65 mp. regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

5.200,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

38

162155

8.20.15

Clădire (C51)

Suprafaţă construită - 60,82 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ; Ialomiţa, comuna Alexeni

3.800,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

39

162156

8.27.07

Coteţ porci, art. 1983 (C40)

Suprafaţă construită-133,77 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa,

comuna Alexeni

10.600,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

 

40

162157

8.25.05

Crematoriu gunoi, an 1952 (C8)

Suprafaţă construită - 8,23 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

1.000,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

41

162158

8.28.13

Decantor (C28/1)

Suprafaţă construită -17,13 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni. nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

5.300,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

42

162159

8.20.14

Depozit (C16)

Suprafaţă construită - 56,53 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

3.500,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

43

162160

8.20.14

Depozit (C50)

Suprafaţă construită - 15,84 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

4.900,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

44

162162

8.20.14

Depozit (C53)

Suprafaţă construită - 94,66 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

5.900,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

45

162163

8.20.10

Depozit uleiuri (C20)

Suprafaţă construită - 69,58 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

21.500,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

46

162164

8.20.14

Depozit (C2)

Suprafaţă construită - 16,41 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

1.000,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

47

162165

8.20.14

Depozit (C10)

Suprafaţă construită -14,33 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

4.400,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

48

162166

8.20.14

Depozit (C11)

Suprafaţă construită - 454,25 mp, regim de înălţime: P,

CP nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

168.600,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

49

162167

8.20.14

Depozit (C8)

Suprafaţă construită -14,54 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

4.500,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

 

50

162330

8.28.12

Dormitoare (C49)

Suprafaţă construită - 204,79 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastrat: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

32.600,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

51

162168

8.28.12

Dormitoare (C46)

Suprafaţă construită - 60,02 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

19.100,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

52

162169

8.20.15

Dormitoare + birouri, an 1972 m (C5)

Suprafaţă construită - 213,98 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastrat: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

68.100,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

53

162170

8.28.12

Dormitor -C1

Suprafaţă construită - 64,66 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.211/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 248

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa,

comuna Alexeni

5.100,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

54

162171

8.27.07

Grajd + coteţe porci (C39)

Suprafaţă construită - 257,74 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20,214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

30.800,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

55

162172

8.27.07

Grajd, an 1936 (C36)

Suprafaţă construită - 859,15 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

68.300,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

56

162173

8.27.07

Grajd (C3)

Suprafaţă construită - 33,50 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2.100,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

57

162174

8.28.13

Grup electrogen, an 1952 (C25)

Suprafaţă construită - 92,69 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

11.500,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

58

162175

8.20.14

Magazie (C47)

Suprafaţă construită - 21,03 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2.600,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

59

162176

8.20.14

Magazie, an 1952 (C3Q)

Suprafaţă construită - 23,51 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2.900,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

 

60

162177

8.20.14

Magazie, ar 1952 (C31)

Suprafaţă construită-38,34 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa,

comuna Alexeni

4.700,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

61

162178

8.20.14

Magazii + birouri (C34/1)

Suprafaţă construită - 90,89 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

11.200,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

62

162179

8.20.14

Magazii + birouri (C25)

Suprafaţă construită -444,86 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni. nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

82.600,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

63

162180

8.27.07

Maternitate porci, an 1982 (C38)

Suprafaţă construită -176,87 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

7.000,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

64

162206

8.27.01

Moara, an 1980 (C34)

Suprafaţă construită - 51,83 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

6.400,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

65

162181

8.28.13

Pichet PSI, an 1952 (C26)

Suprafaţă construită -19,20 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2.400,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

66

162182

8.28.13

Post Trafo (C23)

Suprafaţă construită - 20,08 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

3.700,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

67

162183

8.20.10

Punct alimentare carburanţi, an 1952(C7)

Suprafaţă construită - 9,50 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

1.200,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

68

162207

8.28.10

Punct comandă balizaj (C12)

Suprafaţă construită - 305,03 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

97.000,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

69

162208

8.28.10

Punct comandă, an 1952 (C52)

Suprafaţă construită - 43,05 mp, regim de înălţime: P,

CP nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2.700,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

 

70

162209

8.28.13

Punct control auto (C6)

Suprafaţă construită-23,55 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni,

nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

7.500,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

71

162210

8.28.13

Punct control carburanţi lubrefianţi (C21)

Suprafaţă construită - 76,22 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

23.600,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

72

162211

8.20.09

Şopron, an 1980 (C33)

Suprafaţă construită - 40,34 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

800,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

73

162212

8.28.13

Staţie hidrofor (C11)

Suprafaţă construită - 52,91 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.212/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 250

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

6.500,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

74

162213

8.27.07

WC AMC, P, an 1972 (C48)

Suprafaţă construită -15,34 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

1.900,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

75

162214

8.27.07

WC AMC, an 1972 (C4)

Suprafaţă construită -15,48 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

2.900,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ^ teritorială: judeţ Ialomiţa

76

162215

8.27.07

WC. an 1952 (C15)

Suprafaţă construită -12,83 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

1.600,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ^ teritorială: judeţ Ialomiţa

77

162216

8.20.14

Depozit, an 1985 (C7)

Suprafaţă construită - 231,43 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

71.600,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

78

162217

8.20.14

Depozit (C9)

Suprafaţă construită -14,19 mp. regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ: Ialomiţa, comuna Alexeni

4.400,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

79

162161

8.20.14

Depozit (C6)

Suprafaţă construită -452,92 mp, regim de înălţime: P,

CF nr. 20.214/2011 UAT Alexeni, nr. cadastral: 251

Ţara: România, judeţ; Ialomiţa, comuna Alexeni

168.100,00

Statul român, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene CUI-26369185

Unitatea administrativ-teritorială: judeţ Ialomiţa

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanta şi pentru transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. 101.126, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Transporturilor, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit alin. (1)se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Transporturilor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările intervenite potrivit prezentei hotărâri în anexele nr. 1 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Maria-Cristina Manda,

subsecretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 430.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a cărui valoare de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

 

Număr M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Persoana juridică ce administrează imobilul CUI

Adresa imobilului

Valoarea de inventar (actualizată) lei

101126

8.19.01

Imobil 45-111

MAI - Unitatea Militară 0406 Constanţa CUI 4300582

judeţul Constanţa

358.919,98

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa în administrarea Ministerului Transporturilor

 

Numărul da identificare al imobilului atribuit de M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului transferat

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se transmite

Valoarea de inventar

(lei)

101126

8.19.01

45-111

Judeţul Constanţa

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa CUI 4300582

Ministerul Transporturilor CU113633330

Pavilion C1

Sc - 658 mp;

Pavilion C2

Sc = 29 mp;

Teren = 2.106 m

 CF nr. 102785

358.919,98

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Josenii Bârgăului din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Josenii Bârgăului - sectoarele cadastrale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14 din judeţul Bistriţa-Năsăud, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare pe sectoarele din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1 îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 22 mai 2017.

Nr. 531.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Bara, judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Bara, judeţul Timiş, lucrări ce se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară - etapa I.

(2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Bara.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 mai 2017..

Nr. 550.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a patra oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

 

În temeiul prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se adoptă amendamentele necesare adaptării, pentru a patra oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 1

 

ADR

Anexele Aşi B la ADR, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, înţelegându-se că sintagma «parte contractantă» se înlocuieşte, după caz, cu sintagma «stat membru».”

2. În anexa nr. 2, secţiunea 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.1. RID

Anexa la RID, care figurează în anexa C la COTIF, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, înţelegându-se că sintagma «stat contractant la RID» se înlocuieşte cu sintagma «stat membru», după caz.”

3. În anexa nr. 3, secţiunea 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.1. ADN

Regulamentele anexate la ADN, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, precum şi art. 3 lit. (f) şi (h), art. 8 alin. (1) şi (3) din ADN, înţelegându-se că sintagma «parte contractantă» se înlocuieşte, după caz, cu sintagma «stat membru».”

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune Directiva (UE) 2016/2309 a Comisiei din 16 decembrie 2016 de adaptare, pentru a patra oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 345 din 20 decembrie 2016.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 7 iunie 2017.

Nr. 627.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 5.598 din 14.06.2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 14 iunie 2017.

Nr. 656.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonoma „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.