MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 455/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 455         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 iunie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

420. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea»“

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

454. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Gorun, secretar general în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

73. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

259. - Ordin al ministrului cercetării şi inovării pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

 

601. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turcii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea»“

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea»“, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2, - (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Iernut din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2,

Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“, aflate pe raza localităţii Iernut din judeţul Mureş, sunt în cuantum de 3,8 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 6/2017, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune - FC”.

(2) Sumele individuale estimate de către expropriator, prevăzute la alin. (1), se încadrează în sumele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“ şi se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 420.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională da Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“, aflate pe raza localităţii Iernut din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Categoria de folosinţă

Tarlaua

Parcela

Nr. cadastral

Suprafaţa totală

(mp)

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010 (lei)

1

Mureş

Iernut

Mureşan Ion

Arabil

Extravilan

18

2432/7

-

9.300

36,00

64,80

2

Mureş

Iernut

Pap Ştefan

Arabil

Extravilan

18

2432/6

-

5.800

134,00

241,20

3

Mureş

Iernut

Moldovan Ana

Arabil

Extravilan

18

2432/5

-

7.700

127,00

228,60

4

Mureş

Iernut

Szabo Eliza

Arabil

Extravilan

18

44

-

14.500

1.005,00

1809,00

5

Mureş

Iernut

Szekely Ida

Arabil

Extravilan

18

45

-

17.200

346,00

622,80

6

Mureş

Iernut

Sivu Gheorghe

Arabil

Extravilan

18

2432/13

-

5.800

17,00

30,60

7

Mureş

Iernut

Rezervă primărie*)

Arabil

Extravilan

18

2252

-

-

433,00

779,4

 

TOTAL

L

60.300

2.098,00

3.776,40


*) Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea .Rezervă primărie”, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Gorun, secretar general în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză

 

Având în vedere Adresa Comisiei Naţionale de Prognoză nr. 666 din 8 iunie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.083 din 8 iunie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 98 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept, de la data de 18 iunie 2017, a raportului de serviciu al domnului Adrian Gorun, secretar general în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 454.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 26 septembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se abrogă.

2. După alineatul (3) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

,,(4) Reprezentarea ministrului afacerilor interne în relaţia cu Parlamentul şi Guvernul poate fi realizată şi de către subsecretarul de stat desemnat, pe bază de mandat.”

3. La articolul 7 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

„e1) Direcţia fonduri externe nerambursabile.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 73.

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării,

ministrul cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise În bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul cercetării şi inovării,

Şerban-Constantin Valeca

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 259.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2017

A

0

1

 

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

14.593

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

14.591

a) Venituri din activitatea de bază

03

13.320

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

70

c) Alte venituri din exploatare

05

1.201

2. VENITURI FINANCIARE

06

2

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

14.495

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

14.386

a) Bunuri şi servicii

10

2.400

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6.885

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5.265

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

185

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

185

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

832

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

25

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

274

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

13

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

45

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

13

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

418

- tichete de masă

23

281

- deplasări, detaşări

24

137

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

5.100

d) Cheltuieli de protocol

26

1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

0

h) Alte cheltuieli

30

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

109

- cheltuieli privind dobânzile

32

108

- alte cheltuieli financiare

33

1

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

98

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

16

V. REZULTATUL NET

37

82

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

82

a) pentru cointeresarea personalului

40

16

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

49

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

17

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

0

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

14.593

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

14.495

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

98

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

82

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

72

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5.036

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5.512

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,68

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

178

9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100 / capital propriu)

64

1,49

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

0

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - INCDSB BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2017

A

0

1

 

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

18.050

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

17.950

a) Venituri din activitatea de bază

03

16.200

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

150

c) Alte venituri din exploatare

05

1.600

2. VENITURI FINANCIARE

06

100

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

17.890

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

17.890

a) Bunuri şi servicii

10

1.250

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

12.208

- cheltuieli cu salariile din care:

12

9.410

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

175

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

199

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.487

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

46

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

489

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

23

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

80

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

23

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

650

- tichete de masă

23

150

- deplasări, detaşări

24

500

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.600

d) Cheltuieli de protocol

26

3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

30

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

188

h) Alte cheltuieli

30

2.611

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

0

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

0

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

160

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

26

V. REZULTATUL NET

37

134

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

134

a) pentru cointeresarea personalului

40

27

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

80

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

27

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

697

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

697

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

697

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

697

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

18.050

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

17.890

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

160

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

200

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

176

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.784

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.435

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

0,89

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

90,25

9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100 / capital propriu)

64

2,96

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

300

 

 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2017

A

0

1

 

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

2.640

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

2.640

a) Venituri din activitatea de bază

03

2.450

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

150

c) Alte venituri din exploatare

05

40

2. VENITURI FINANCIARE

06

0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

2.515

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

2.515

a) Bunuri şi servicii

10

60

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

1.875

- cheltuieli cu salariile din care:

12

1.411

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

39

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

136

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

350

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

7

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

73

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

3

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

12

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

3

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

16

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detaşări

24

16

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

110

d) Cheltuieli de protocol

26

0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

0

h) Alte cheltuieli

30

470

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

0

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

0

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

125

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

20

V. REZULTATUL NET

37

105

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

105

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

0

a) pentru cointeresarea personalului

40

0

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

0

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

0

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

0

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

2.640

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

2.515

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

125

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

34

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

18

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.121

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.880

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

4,97

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

77,65

9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100 / capital propriu)

64

3,30

10. Plăţi restante

65

3.942

11. Creanţe de încasat

66

487

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011

 

Având în vedere prevederile Directivei 2014/47/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune şi de abrogare a Directivei 2000/30/CE,

în temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată prin Legea nr. 18/2012, ale prevederilor art. 7 lit. k) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011, ale art. 6 alin. (2) lit. b) şi f), alin. (3) lit. e) şi ale art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 27 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Prezenta secţiune stabileşte cerinţele aplicate la efectuarea controalelor tehnice în trafic ale vehiculelor comerciale care circulă pe drumurile publice din România cu o viteză maximă prin construcţie mai mare de 25 km/h, aparţinând următoarelor categorii:

a) autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul persoanelor şi al bagajelor lor, care au, în afara locului pe scaunul conducătorului auto, mai mult de opt locuri pe scaune - categoriile M2 şi M3;

b) autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone - categoriile N2 şi N3;

c) remorci şi semiremorci concepute şi construite pentru transportul de mărfuri sau persoane, precum şi pentru cazarea persoanelor şi cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone - categoriile 03 şi 04;

d) tractoare cu roţi cu viteza maximă prin construcţie mai mare de 40 km/h;

e) ansambluri de vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, formate din autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mică de 3,5 tone - categoria N1 şi o remorcă sau semiremorcă din categoria O.”

2. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - În sensul reglementărilor prezentei secţiuni, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:

a) «vehicul» înseamnă orice autovehicul care nu circulă pe şine, remorca sau semiremorca sa;

b) «autovehicul» înseamnă orice vehicul cu motor şi pe roţi care se deplasează prin propriile mijloace cu o viteză maximă prin construcţie mai mare de 25 km/h;

c) «remorcă» înseamnă orice vehicul cu roţi şi fără autopropulsie, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

d) «semiremorcă» înseamnă orice remorcă concepută pentru a fi ataşată unui autovehicul astfel încât o parte a sa să se sprijine pe autovehicul şi o parte substanţială din masa ei şi masa încărcăturii sale să fie suportate de autovehicul;

e) «încărcătură» înseamnă toate bunurile care ar fi în mod normal plasate în sau pe partea de vehicul destinată să transporte o sarcină şi care nu sunt fixate permanent pe acesta, inclusiv obiectele din dispozitive de transport, cum ar fi lăzile, cutiile mobile sau containerele, plasate pe vehicule;

f) «vehicul comercial» înseamnă un autovehicul împreună cu remorca sau semiremorca sa, utilizat în principal pentru transportul de mărfuri sau de pasageri în scopuri comerciale, precum transportul pentru terţi şi în contul terţilor sau transport pe cont propriu sau în alte scopuri profesionale;

g) «vehicul înmatriculat într-un stat membru» înseamnă un vehicul înmatriculat sau pus în circulaţie într-un stat membru;

h) «deţinător al unui certificat de înmatriculare» înseamnă persoana fizică sau juridică pe al cărei nume este înmatriculat vehiculul;

i) «întreprindere» înseamnă o întreprindere astfel cum este definită la articolul 2 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

j) «control tehnic în trafic» înseamnă un control tehnic inopinat al vehiculelor comerciale efectuat de I.S.C.T.R.;

k) «drum public» înseamnă un drum de utilitate publică generală, precum drumurile locale, regionale sau naţionale, şoselele, drumurile expres sau autostrăzile;

l) «inspecţie tehnică» înseamnă o inspecţie în conformitate cu RNTR 1;

m) «certificat de inspecţie tehnică periodică» înseamnă un raport al inspecţiei tehnice periodice eliberat de autoritatea competentă în domeniul ITP sau de o staţie de inspecţie tehnică periodică, care conţine rezultatul inspecţiei tehnice periodice; în România, autoritatea competentă în sensul acestei definiţii este R.A.R.;

n) «autoritate competentă» înseamnă o autoritate sau un organism public abilitat de un stat membru de a fi responsabil cu administrarea sistemului de control tehnic în trafic, inclusiv, dacă este cazul, cu efectuarea unor astfel de controale; în România, pentru controlul tehnic al vehiculelor ce fac obiectul prezentului ordin de ministru autoritatea competentă este I.S.C.T.R.;

o) «inspector» înseamnă o persoană autorizată să efectueze controale tehnice în trafic iniţiale şi/sau mai detaliate;

p) «deficienţe» se referă la defecţiuni tehnice şi alte situaţii de neconformitate constatate în timpul unui control tehnic în trafic;

q) «control tehnic în trafic concertat» înseamnă un control tehnic în trafic întreprins în comun de autorităţile competente din două sau mai multe state membre;

r) «operator» înseamnă o persoană fizică sau juridică care exploatează vehiculul în calitate de proprietar sau este autorizat să exploateze vehiculul de către proprietarul acestuia;

s) «unitate mobilă de control» înseamnă un sistem transportabil de echipamente de inspecţie necesare pentru efectuarea de controale tehnice în trafic mai detaliate, operat de inspectori competenţi pentru a realiza controale tehnice în trafic mai detaliate;

t) «facilitate de control tehnic în trafic desemnată» înseamnă o zonă fixă pentru efectuarea controalelor tehnice în trafic iniţiale şi/sau mai detaliate care poate fi echipată şi cu echipamente de inspecţie instalate permanent;

u) «Acordul de la Viena» înseamnă Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat de România prin Ordonanţa Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999;

v) «inspecţia tehnică periodică internaţională» reprezintă controlul conformităţii vehiculelor înmatriculate în alte state cu cerinţele tehnice referitoare la inspecţia tehnică periodică internaţională, prevăzute în regulile anexate la Acordul de la Viena.”

3. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) CTT include controale tehnice în trafic iniţiale şi controale tehnice în trafic mai detaliate.

(2) Pentru efectuarea CTT, reprezentanţii întreprinderilor şi conducătorii auto cooperează cu inspectorii şi oferă acces la vehicul, la piesele acestuia şi la întreaga documentaţie relevantă în scopul efectuării controlului.

(3) Aparatura utilizată la efectuarea CTT trebuie să îndeplinească condiţiile precizate în RNTR 1.

(4) Certificatul de inspecţie tehnică periodică aferent celei mai recente inspecţii tehnice periodice sau o copie a acestuia sau, în cazul unui certificat de inspecţie tehnică electronic, o copie certificată a certificatului sau un original al acestuia şi raportul întocmit cu ocazia celui mai recent control tehnic în trafic trebuie să fie păstrate la bordul vehiculului.”

4. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Pentru vehiculele menţionate la art. 23 alin. (1) lit. a) - c) numărul total de controale tehnice în trafic iniţiale în Uniunea Europeană în fiecare an calendaristic corespunde unei proporţii de cel puţin 5% din numărul total al acestor vehicule care sunt înmatriculate în statele membre.

(2) I.S.C.T.R. depune eforturi pentru a efectua un număr adecvat de controale tehnice în trafic iniţiale, proporţional cu numărul total de astfel de vehicule care sunt înmatriculate în România, astfel încât la nivelul Uniunii Europene să fie îndeplinite prevederile alin. (1).”

5. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Până la data de 20 mai 2019 I.S.C.T.R. introduce vehiculele pentru care a fost efectuat CTT în sistemul de clasificare în funcţie de gradul de risc, prevăzut la art. 15 din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportarea informaţiilor privind numărul şi gravitatea deficienţelor, stabilite în anexele nr. 1b), 1c) şi/sau 1d), constatate la vehicule verificate. Pentru a atribui fiecărei întreprinderi şi fiecărui vehicul un profil de risc se vor utiliza criteriile stabilite în anexa nr. 1a).

(2) Aceste informaţii se utilizează pentru verificarea mai riguroasă şi mai frecventă a întreprinderilor şi vehiculelor cu un grad de risc ridicat. Sistemul de clasificare în funcţie de gradul de risc este administrat de I.S.C.T.R.

(3) în vederea clasificării pe grade de risc conform alin. (1) se utilizează şi informaţiile primite de la alte state membre ale Uniunii Europene referitoare la CTT.”

6. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) în vederea efectuării unui CTT iniţial, inspectorii pot alege cu prioritate vehicule exploatate de întreprinderi cu un profil de risc ridicat sau vehicule clasificate cu un profil de risc ridicat, în conformitate cu art. 16 din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Vehiculele pot fi selectate pentru control şi aleatoriu sau atunci când există suspiciunea că acestea prezintă un risc pentru siguranţa rutieră sau pentru mediu.

(2) Selectarea vehiculelor pentru CTT se efectuează fără discriminare bazată pe considerente care ţin de naţionalitatea conducătorului auto sau de ţara de înmatriculare ori de punerea în circulaţie a vehiculului, ţinându-se seama de necesitatea reducerii la minimum a costurilor şi întârzierilor provocate conducătorilor auto şi/sau operatorilor economici.

(3) Atunci când efectuează un control tehnic în trafic, inspectorul nu trebuie să între în niciun conflict de interese care ar putea influenţa imparţialitatea şi obiectivitatea deciziilor sale.

(4) Salarizarea inspectorilor nu este direct legată de rezultatele controalelor tehnice în trafic iniţiale sau mai detaliate.

(5) Controalele tehnice în trafic mai detaliate, realizate în facilităţi de control tehnic în trafic desemnate sau prin utilizarea unităţilor mobile de control, sunt efectuate de inspectori atestaţi conform prevederilor RNTR 1

7. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Vehiculele selectate în conformitate cu art. 29 sunt supuse unui control tehnic în trafic iniţial. La fiecare control tehnic în trafic iniţial al unui vehicul, inspectorul:

a) verifică cel mai recent certificat de inspecţie tehnică periodică şi cel mai recent raport de control tehnic în trafic, dacă sunt disponibile, păstrate la bord. Inspectorii pot accepta dovezi electronice ale unor astfel de inspecţii, atunci când informaţii în acest sens sunt accesibile. Pentru vehiculele înmatriculate în celelalte state care au ratificat Acordul de la Viena, cu excepţia statelor membre ale Uniunii Europene, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI, cu excepţia cazului în care în statul respectiv este utilizat certificatul naţional de inspecţie tehnică periodică în locul certificatului de ITPI;

b) efectuează o evaluare vizuală a stării tehnice a vehiculului;

c) poate efectua o evaluare vizuală a arimării încărcăturii vehiculului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) poate efectua verificări tehnice prin orice metodă pe care o consideră adecvată. Aceste verificări tehnice se pot efectua pentru a justifica o decizie de a supune vehiculul unui control tehnic în trafic mai detaliat sau de a solicita ca deficienţele să fie remediate fără întârziere în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Inspectorul verifică dacă toate deficienţele indicate în raportul de control tehnic în trafic anterior au fost remediate.

(3) în cazul în care un certificat de inspecţie tehnică periodică sau un raport de control tehnic în trafic demonstrează că în cursul ultimelor trei luni a fost controlat unul dintre elementele enumerate în anexa nr. 1b), inspectorul nu controlează elementul respectiv, cu excepţia cazurilor în care un astfel de control este justificat de existenţa unei deficienţe evidente.

(4) Pe baza rezultatului inspecţiei iniţiale, inspectorul decide dacă vehiculul sau remorca, respectiv semiremorca acestuia ar trebui supuse unui control tehnic în trafic mai detaliat.

(5) Un control tehnic în trafic mai detaliat se efectuează cu ajutorul unei unităţi mobile de control, al unei facilităţi de control tehnic în trafic desemnate sau într-o staţie de inspecţie tehnică autorizată ori într-o reprezentanţă R.A.R.

(6) Dacă un control mai detaliat urmează să fie efectuat într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanţă R.A.R. sau într-o facilitate de control tehnic în trafic desemnată, acesta trebuie efectuat cât mai curând posibil, în una dintre cele mai apropiate staţii sau reprezentanţe sau în una dintre cele mai apropiate facilităţi de control tehnic în trafic desemnate.

(7) Unităţile mobile de control şi facilităţile de control tehnic în trafic desemnate includ echipamente adecvate pentru efectuarea unui control tehnic în trafic mai detaliat, printre care echipamentele necesare pentru evaluarea stării frânelor, a eficienţei frânării, a direcţiei, a suspensiei şi a elementelor poluante ale vehiculului, după caz. Atunci când unităţile mobile de control sau facilităţile de control tehnic în trafic desemnate nu includ echipamente necesare pentru verificarea unui element indicat la controlul iniţial, vehiculul este trimis la o facilitate de control sau într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanţă R.A.R. la care se poate efectua o verificare detaliată a elementului respectiv.

(8) Un control tehnic în trafic mai detaliat acoperă elementele enumerate în anexa nr. 1b) care sunt considerate necesare şi relevante, având în vedere în special siguranţa frânelor, a anvelopelor, a jantelor, a şasiului şi a elementelor poluante şi metodele recomandate aplicabile verificării acelor elemente.

(9) în vederea efectuării unei inspecţii mai detaliate într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanţă R.A.R., echipajul de control al I.S.C.T.R. va însoţi vehiculul care face obiectul controlului la staţia de inspecţie tehnică periodică autorizată ori la reprezentanţa R.A.R. situată în apropiere.

(10) Conducătorul auto are obligaţia să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoţit de echipajul de control al I.S.C.T.R., la staţia de inspecţie tehnică periodică autorizată ori la reprezentanţa R.A.R., în vederea efectuării unui control mai detaliat.

(11) Echipajul de control al I.S.C.T.R. va solicita staţiei de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţei RAR. efectuarea unui control mai detaliat în conformitate cu procedura de inspecţie tehnică periodică prevăzută în RNTR1.

(12) în cazul în care, în urma unui control mai detaliat, efectuat într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţă R.A.R, au fost identificate deficienţe, utilizatorul vehiculului trebuie să plătească staţiei de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţei R.A.R. contravaloarea verificărilor respective.

(13) în cazul în care, în urma unui control mai detaliat, efectuat într-o staţie de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţă R.A.R, nu au fost identificate deficienţe, I.S.C.T.R. plăteşte staţiei de inspecţie tehnică periodică autorizată ori reprezentanţei R.A.R. contravaloarea verificărilor respective.”

8. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 32. - (1) Pentru fiecare element care urmează să fie inspectat în timpul CTT trebuie utilizate lista posibilelor deficienţe şi a gradului lor de gravitate şi planul de operaţiuni, prevăzute în anexa nr. 1b).

(2) în cazul vehiculelor pentru care este necesar certificat de agreare pentru transportul anumitor mărfuri periculoase, inspectorul poate proceda şi la efectuarea verificărilor suplimentare prevăzute în anexa nr. 1c).

(3) Deficienţele identificate pe parcursul controalelor tehnice în trafic ale vehiculelor se clasifică în una dintre următoarele categorii:

a) deficienţe minore care nu au un efect semnificativ asupra siguranţei vehiculului sau nu au impact asupra mediului şi alte neconformităţi minore;

b) deficienţe majore susceptibile să compromită siguranţa vehiculului, să aibă impact asupra mediului, să îi pună în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic sau alte neconformităţi mai importante;

c) deficienţe periculoase care constituie un risc direct şi imediat la adresa siguranţei rutiere sau au un impact asupra mediului.

(4) Un vehicul care prezintă deficienţe care se încadrează în mai mult de o categorie de deficienţe dintre cele menţionate la alin. (3) este clasificat în categoria care corespunde deficienţei mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficienţe la aceleaşi aspecte verificate, astfel cum sunt definite în domeniul de aplicare al controalelor menţionate la punctul 1 din anexa nr. 1b), poate fi clasificat în categoria următoare de gravitate a deficienţelor, dacă se consideră că efectul combinat al acestor deficienţe generează un risc mai mare la adresa siguranţei rutiere.”

9. După articolul 32 se introduc patru noi articole, articolele 321- 324, cu următorul cuprins:

„Art. 321. - (1) în cursul unui control tehnic în trafic, un vehicul poate fi supus unui control al arimării încărcăturii sale în conformitate cu anexa nr. 1d), pentru a se asigura că încărcătura este arimată astfel încât să nu afecteze condusul în condiţii de siguranţă sau să nu reprezinte o ameninţare pentru viaţă, sănătate, bunuri sau mediu. Pot fi efectuate controale pentru a se verifica dacă în cursul tuturor manevrelor executate în cursul exploatării vehiculului, inclusiv în cazul situaţiilor de urgenţă sau al manevrelor de pornire în pantă:

a) poziţia încărcăturilor unele faţă de altele ori faţă de pereţii vehiculului sau de alte suprafeţe ale acestuia se poate modifica doar într-o măsură minimă; şi

b) încărcăturile nu pot să părăsească spaţiul destinat mărfurilor sau să se deplaseze în afara suprafeţei de încărcare.

(2) Fără a aduce atingere cerinţelor aplicabile transportului anumitor categorii de bunuri, precum cele vizate de Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), arimarea încărcăturii şi controlul arimării încărcăturii, se pot efectua în conformitate cu principiile şi, după caz, cu standardele stipulate în secţiunea I din anexa nr. 1d). Se poate utiliza cea mai recentă versiune a standardelor stipulate în secţiunea I punctul 5 din anexa nr. 1d).

(3) Pentru verificarea respectării regulilor privind arimarea încărcăturii, inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. beneficiază de pregătire adecvată în acest sens. Pregătirea se poate efectua cu formatori interni şi/sau externi.

Art. 322. - (1) Pentru fiecare control tehnic în trafic iniţial sau detaliat se întocmeşte un raport, al cărui model este prevăzut în anexa nr.1d).

(2) Inspectorul completează rubricile raportului de control tehnic în trafic referitoare la vehiculul inspectat, iar la rubrica privind punctele verificate marchează punctele care au fost verificate în conformitate cu planul de operaţiuni.

(3) Raportul de control tehnic se întocmeşte în două exemplare, unul pentru inspector, iar celălalt pentru conducătorul auto; în cazul în care acesta refuză primirea, iar în urma CTT au fost constatate defecţiuni, acesta se comunică contravenientului.

(4) Informaţiile rezultate în urma completării raportului de control tehnic în trafic sunt stocate în baza de date a ISCTR pentru o perioadă de minimum 36 de luni de la data efectuării controlului.

(5) Dacă în urma controlului tehnic în trafic şi/sau a verificării arimării încărcăturii rezultă deficienţe, inspectorul aplică sancţiunile şi măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(6) în cazul anulării inspecţiei tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase sau defecţiuni tehnice majore, inspectorii emit un document care dă dreptul contravenientului să se deplaseze pe drumurile publice pentru o perioadă de 24 de ore de la data emiterii, În vederea obţinerii unei noi inspecţii tehnice periodice. În cazul anulării inspecţiei tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase, documentul se emite după încetarea măsurii de imobilizare.

(7) Modelul şi conţinutul documentului prevăzut la alin. (6) se stabilesc de către I.S.C.T.R. Un exemplar al documentului se înmânează conducătorului auto sub semnătură.

(8) Costurile rezultate prin aplicarea măsurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa şi persoanele transportate aflându-se sub răspunderea juridică a acestuia, care este responsabil şi pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, conform legii,

Art. 323. - (1) I.S.C.T.R. reprezintă punctul de contact care:

a) asigură coordonarea cu punctele de contact desemnate de alte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte acţiunile întreprinse în temeiul alin. (2);

b) asigură, după caz, orice alt schimb de informaţii şi oferă asistenţă punctelor de contact ale altor state membre ale Uniunii Europene

(2) Atunci când în cadrul unui control tehnic în trafic se identifică deficienţe majore sau periculoase sau deficienţe care duc la o restricţiona re sau la o interdicţie de a utiliza vehiculul, la un vehicul care nu este înmatriculat în România, I.S.C.T.R. notifică rezultatele controlului respectiv punctului de contact din statul membru de înmatriculare a vehiculului. Această notificare conţine elementele raportului de control tehnic în trafic, conform anexei nr. 1e), şi este comunicată, de preferat, prin intermediul registrului electronic naţional prevăzut la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) I.S.C.T.R. realizează notificarea prevăzută la alin. (2) în conformitate cu normele detaliate privind procedurile de notificare a punctului de contact al statului membru de înmatriculare privind vehiculele care prezintă deficienţe majore sau periculoase, adoptate de Comisia Europeană în baza prevederilor art. 18 din Directiva 2014/47/UE.

(4) I.S.C.T.R. Întreprinde anual, în mod regulat, activităţi de control tehnic în trafic concertate. Aceste activităţi pot fi combinate cu cele stabilite la art. 12 alin. (1) din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 324. - (1) R.A.R. comunică Comisiei Europene la fiecare 2 ani, înainte de 31 martie, datele colectate referitoare la ultimii doi ani calendaristici şi la vehiculele controlate pe teritoriul naţional. Respectivele date indică:

a) numărul de vehicule controlate;

b) categoria de vehicule controlate;

c) ţara de înmatriculare a fiecărui vehicul controlat;

d) în cazul controalelor mai detaliate, părţile verificate şi elementele cu deficienţe, în conformitate cu pct. 10 din anexa nr. 1e).

(2) în acest scop, I.S.C.T.R. transmite R A R. la fiecare 2 ani, înainte de data de 15 februarie, datele colectate privind controalele tehnice în trafic pentru cei 2 ani precedenţi, prevăzute la alin. (1), în formatul stabilit prin normele detaliate adoptate de Comisia Europeană, potrivit art. 20 alin. (2) din Directiva 2014/47/UE, Până la adoptarea de către Comisie a normelor detaliate se utilizează formularul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1f).

(3) în cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene care a constatat defecţiuni majore şi/sau periculoase la un vehicul utilitar înmatriculat în România a solicitat I.S.C.T.R. să ia măsuri împotriva contravenientului, I.S.C.T.R. va comunica autorităţii respective măsurile luate. În acest scop, I.S.C.T.R. comunică R.A.R. datele privind vehiculele respective. R.A.R. ia măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare, pe care le comunică I.S.C.T.R.

(4) în scopul monitorizării activităţii staţiilor ITP şi a inspectorilor tehnici, I.S.C.T.R, pune la dispoziţia R.A.R. informaţii privind vehiculele rutiere la care au fost constatate defecţiuni majore şi/sau periculoase.”

10 Anexele nr. 1a)-1c) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

11. După anexa nr. 1c) se introduc trei noi anexe, anexele nr. 1d)-1 f), având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4-6*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentele norme transpun prevederile Directivei 2014/47/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune şi de abrogare a Directivei 2000/30/CE.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Prezentul ordin se aplică de la data de 20 mai 2018.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 601.


*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.