MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 457/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 457         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 iunie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

560. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

561. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

562. - Decret pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

404. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

606. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

47. - Ordin pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor”

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ârt. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 641/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 26 iunie 2017, domnul colonel magistrat Constantin Meuţă, judecător la Tribunalul Militar Timişoara, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 iunie 2017.

Nr. 560.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin, (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 637/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 29 iunie 2017, doamna Viorica Lenuţa Diniţă, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 iunie 2017.

Nr. 561.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mihaela Miroiu se numeşte în calitate de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 iunie 2017.

Nr. 562.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Scopul Programului naţional constă în înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces complex, care include în principal următoarele: realizarea de campanii de informare şi conştientizare publică a proprietarilor, respectiv a posesorilor şi a altor deţinători, identificarea imobilelor, a titularilor drepturilor reale şi a posesorilor acestora, realizarea de măsurători cadastrale, colectarea actelor juridice de la deţinători, integrarea şi prelucrarea datelor şi întocmirea documentelor cadastrale, afişarea publică, în condiţiile Legii, a documentelor cadastrale, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, inclusiv în ceea ce priveşte contestarea calităţii de posesor, actualizarea documentelor cadastrale şi deschiderea cărţilor funciare, emiterea şi plata certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, în termenele şi condiţiile prevăzute de art. 9 alin, (7)-(9) din Lege.

(3) Finanţarea Programului naţional se asigură din sursele financiare prevăzute de art. 9 alin. (3) din Lege.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Agenţia Naţională este beneficiar al axei prioritare 11 din Programul operaţional regional 2014-2020 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară şi beneficiază de cofinanţare în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Principalele activităţi care se realizează potrivit Legii, precum şi sumele estimate din venituri proprii ale Agenţiei Naţionale şi cele provenite din fonduri europene structurale şi de investiţii, necesare pentru realizarea Programului naţional în perioada 2015-2023, sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.”

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Pentru plata lucrărilor de înregistrare sistematică finanţate din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale, realizate prin oricare dintre modalităţile prevăzute de art. 9 alin. (23), (29), (341), (342) şi (345) din Lege, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale aprobă alocarea anuală a sumelor necesare finanţării, până la finalizarea înregistrării sistematice la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, respectiv comună, oraş şi sectoarele municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.”

4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în aplicarea hotărârii Consiliului de administraţie prevăzute la alin. (2), directorul general al Agenţiei Naţionale va dispune publicarea Planului de acţiuni anual aprobat pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale.”

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Nominalizarea unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii se realizează, conform Programului operaţional regional 2014-2020, prin aplicarea unor criterii de prioritizare, de către o comisie interministerială ce se constituie în condiţiile legii şi ai cărei membri se desemnează prin decizie a prim-ministrului.

(2) Membrii comisiei interministeriale sunt reprezentanţi, la nivel de decizie, ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor şi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, propuşi prin ordin al ministrului, respectiv al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

(3) Comisia interministerială îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare elaborat de Agenţia Naţională şi aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii. Preşedintele comisiei este ales dintre membrii prevăzuţi la alin. (2). Secretariatul comisiei interministeriale este asigurat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. La lucrările comisiei este invitat cu rol de observator, câte un reprezentant al Direcţiei Generale de Politică Regională şi Urbană din cadrul Comisiei Europene, Ministerului Mediului, Ministerului Apelor şi Pădurilor, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Agenţiei Naţionale pentru Romi, Asociaţiei Comunelor din România şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

(4) Comisia interministerială stabileşte lista unităţilor administrativ-teritoriale ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, pentru o suprafaţă totală de 5.756.387 hectare, conform indicatorului din Programul operaţional regional 2014--2020.

(5) Principalele criterii de prioritizare utilizate de comisia constituită potrivit alin. (1) şi (2), ce pot fi completate de către aceasta pe parcursul derulării lucrărilor comisiei, în conformitate cu reglementările în vigoare, constau în următoarele:

a) unităţi administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Maşter Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016;

b) unităţi administrativ-teritoriale care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe, potrivit legii;

c) unităţi administrativ-teritoriale în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informai la proprietate. Criteriul va avea în vedere zone cu comunităţi rome, precum şi zonele defavorizate.

(6) în cadrul listei prevăzute la alin. (4) vor fi individualizate unităţile administrativ-teritoriale de la nivelul fiecărui judeţ ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, în condiţiile legii.

(7) Unităţile administrativ-teritoriale pentru care au fost iniţiate procedurile pentru înregistrarea sistematică a imobilelor, indiferent de modalitatea de realizare a acestora, ce fac parte din Programul naţional prevăzut la art. 9 alin. (23) din Lege, şi care îndeplinesc criteriile de prioritizare prevăzute la alin. (5), pot fi incluse în lista prevăzută la alin. (6), pentru a beneficia de finanţarea acestor lucrări din fonduri europene structurale şi de investiţii, potrivit legii.

(8) în baza listei prevăzute la alin. (4), Agenţia Naţională, în calitate de beneficiar al axei prioritare 11 din Programul operaţional regional 2014-2020 - «Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară», în colaborare cu unităţile subordonate, efectuează procedurile necesare iniţierii lucrărilor de înregistrare sistematică, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

6. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Finanţarea cheltuielilor de personal prevăzute la art. 6 alin. (2) şi a cheltuielilor cu carburantul pentru mijloacele de transport ce decurg din activităţile necesare implementării înregistrării sistematice se face din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale, incluse în bugetul acesteia, potrivit legii.”

7. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Rovana Plumb

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Ioan Vulpescu

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 404.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 294/2015)

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI,

precum şi sumele estimate din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale pentru realizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară în perioada 2015-2023

 

Principalele activităţi şi acţiuni

Sumele estimate pentru realizarea activităţilor Programului naţional de cadastru şi carte funciară în perioada 2015-2023

- mii lei -

1. ÎNREGISTRAREA SISTEMATICĂ A IMOBILELOR

şi alte operaţiuni care privesc realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, în aplicarea dispoziţiilor ârt. 11 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2.177.955

2. ACTIVITĂŢI DE GEODEZIE, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE şi FOTOGRAMMETRIE

a) Realizarea de ortofotoplanuri în 320 de unităţi administrativ-teritoriale din mediul urban: scara 1:500 şi scara 1:1000

b) Mentenanţa şi dezvoltarea Sistemului românesc de determinare a poziţiei (ROMPOS)

96.620

3. ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE A PUBLICULUI, care includ:

Realizarea de campanii de informare publică organizate la nivel local şi naţional (plan de comunicare, manual de identitate vizuală, organizarea de evenimente, publicitate, campanie media-tv, radio, campanie on-line, elaborare şi distribuire de materiale de informare)

22.323

4. DEZVOLTAREA ŞI MENTENANŢA SISTEMELOR INFORMATICE

a) Dezvoltarea sistemelor informatice în vederea creşterii capacităţii de stocare a datelor şi optimizării fluxurilor de lucru

b) Mentenanţa sistemelor informatice

c) Instruirea specialiştilor în utilizarea sistemelor informatice

206.318

5. CONVERSIA ÎN FORMAT DIGITALA DOCUMENTELOR ANALOGICE

a) Conversia în format digital a cărţilor funciare analogice

b) Conversia în format digital a planurilor de amplasament şi delimitare analogice

345.509

6. TEHNICĂ DE CALCUL şi DE STOCARE

a) Dotarea cu echipamente de calcul - servere lamelare RISC, sisteme de stocare, calculatoare, staţii de lucru/grafice, scanere, copiatoare etc.

b) Amenajarea centrului de salva re/recuperare a datelor în caz de dezastru

33.868

7. ALTE ACTIVITĂŢI CE DECURG DIN DERULAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL

a) Plata certificatelor de moştenitor emise de notarul public conform dispoziţiilor art. 9 alin. (7)-(9) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

b) Servicii de comunicaţii

c) Instruirea personalului din cadrul instituţiilor implicate în procesul de înregistrare sistematică, respectiv administraţia publică locală şi centrală, contractori etc., în domeniul înregistrării sistematice, inclusiv organizare şi logistică

d) Instruirea personalului de specialitate din Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate în domenii specifice de activitate, inclusiv organizare, logistică şi traineri

e) Organizare şi logistică pentru realizarea de seminare cu reprezentanţii autorităţilor locale, ai prestatorilor, oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi Agenţiei Naţionale, în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

f) Monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile în cadrul înregistrării sistematice, în vederea asigurării condiţiilor de participare a persoanelor vulnerabile la procesul de înregistrare gratuită a proprietăţilor

g) Realizarea controlului calităţii lucrărilor de înregistrare sistematică

h) Contractarea de servicii de inventariere, legare şi arhivare, inclusiv electronică, a documentelor existente în arhivele Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate

i) Dotări specifice implementării Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 necesare Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate

j) Alte activităţi necesare, potrivit legii

1.168.292

TOTAL:

4.050.885

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

precum şi sumele estimate din fonduri europene structurale şi de investiţii pentru realizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară În perioada 2015-2023 prin axa prioritară 11 din Programul operaţional regional 2014-2020 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Înregistrarea sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale incluse în lista prevăzută la art. 5 alin. (4) şi activităţi complementare

1.408.010

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologii lor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (3), art. 10 alin. (8), art. 11 alin. (1) şi art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Contractul-cadru de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Metodologia de efectuare a inspecţiei de siguranţă rutieră, prevăzută în anexa nr. 3

Art. 4. - Se aprobă Metodologia de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră suplimentare, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă Lista cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 6. - Personalul împuternicit să constate contravenţiile şi Să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este desemnat de către ministrul transporturilor din personalul de specialitate al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., la propunerea directorului general al acestei instituţii.

Art. 7. - Se aprobă modelul legitimaţiei nominale de control destinate utilizării de către personalul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 8. - Se aprobă modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute la art. 23 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 9. - Se aprobă dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi echipamentele necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră, prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 10. - Personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de agenţi constatatori, primesc, fiecare în parte, o legitimaţie de control.

Art. 11. - Evidenţa legitimaţiilor de control se ţine într-un registru, în care se vor menţiona: seria, numărul de ordine, numele, prenumele şi funcţia titularului, precum şi data eliberării.

Art. 12. - Atunci când calitatea de agent constatator a titularului legitimaţiei de control încetează, acesta o va preda Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în vederea anulării, care va fi consemnată în registrul de evidenţă.

Art. 13. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 606.

 

ANEXA Nr. 1

 

Metodologia de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră

 

Art. 1. - (1) Pentru realizarea planificării anuale a inspecţiilor de siguranţă rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită administratorilor drumurilor, care fac obiectul Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completurile ulterioare, informaţii cu privire la reţeaua rutieră administrată în vederea contractării inspecţiei de siguranţă rutieră, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (5) din legea sus-menţionată.

(2) Informaţiile privind reţeaua rutieră prevăzute la alin. (1) conţin următoarele detalii:

- denumirea fiecărui drum/autostradă;

- lungimea totală a fiecărui drum/autostradă;

- totalul numărului de kilometri ai reţelei rutiere aflate în interiorul localităţilor şi, respectiv, în afara localităţilor.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se vor transmite în format electronic, de către administratorul drumului, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de 30 de zile de la solicitare.

Art. 2. - (1) în baza planificării, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Încheie cu administratorul fiecărei reţele de drumuri un contractele prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră, conform modelului-cadru din anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(2). Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Înaintează administratorului reţelei de drumuri contractul de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră, în două exemplare originale, semnat şi înregistrat, în vederea semnării de către acesta.

(3) Administratorului reţelei de drumuri are obligaţia de a returna semnat, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, un exemplar original al contractului prevăzut la alin. (2).

(4) Data intrării în vigoare a contractului privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră este data înregistrării la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a exemplarului returnat semnat de către administratorul drumului.

Art. 3. - (1) După finalizarea inspecţiei de siguranţă rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. asigură predarea Raportului de inspecţie de siguranţă rutieră în termenii contractuali prevăzuţi în contractul semnat cu administratorul drumului public.

(2) Forma şi structura raportului de inspecţie de siguranţă rutieră se elaborează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Datele menţionate în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră se utilizează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranţă rutieră.

Art. 4. - În vederea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră periodică, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite agenţiilor subordonate planificarea acestora cu defalcarea pe luni şi echipaje, prin procedură internă.

Art. 5. - (1) Inspecţiile de siguranţă rutieră se realizează de către echipe formate din personalul de specialitate angajat în cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., dintre care cel puţin unul este atestat ca auditor de siguranţă rutieră.

(2) Componenţa echipelor de inspecţiei de siguranţă rutieră se stabileşte de către Autoritatea Rutieră Română - Â.R.R.

Art. 6. - Rapoartele de inspecţie de siguranţă rutieră periodică, întocmite de către echipele de inspecţiei de siguranţă rutieră, se vor transmite la administratorii drumurilor respective cu adresă de înaintare cu confirmare de primire.

Art. 7. - După primirea confirmării predării raportului de inspecţie de siguranţă rutieră periodică pentru fiecare stradă/ drum/sector de drum/autostradă/sector de autostradă prevăzut în anexa contractului, A.R.R. Întocmeşte şi transmite către administrator factura pentru fiecare stradă/drum/sector de drum/autostradă/sector de autostradă inspectat.

 

ANEXA Nr. 2

 

Contract-cadru de prestări servicii privind asigurarea realizării inspecţiei de siguranţă rutieră

 

I. PARŢILE CONTRACTANTE

1. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu sediul în Bucureşti ................................................, cod fiscal nr. ................................................, având contul nr. ................................................, deschis la ................................................, reprezentată prin ................................................, având funcţia de ................................................, în calitate de prestator, pe de o parte, şi

2. Administratorul drumului public ................................................, cu sediul în ................................................, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului ................................................ cu nr. .............................., din ................................................, cod fiscal nr. ................................................, având contul nr. ................................................, deschis la ................................................, reprezentat de ................................................, cu funcţia de ................................................,

în calitate de beneficiar, pe de altă parte

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestarea de servicii privind realizarea inspecţiei de siguranţă rutieră periodică pentru străzile/sectorul (sectoarele) de drum/drumuri/sectorul (sectoarele) de autostradă/autostrăzile prevăzute în anexa la prezentul contract.

 

III. DREPTURILE şi OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

1.1. Drepturile prestatorului sunt următoarele:

a) de a verifica documentaţia pusă la dispoziţie de beneficiar;

b) de a solicita completarea documentaţiei necesare realizării inspecţiei de siguranţă rutieră, depusă de beneficiar în situaţia în care se constată că aceasta este incompletă.

1.2. Obligaţiile prestatorului sunt următoarele:

a) să asigure confidenţialitatea cu privire la datele/ informaţiile/documentele puse la dispoziţie de beneficiar;

b) să nominalizeze echipa care va efectua inspecţia de siguranţă rutieră;

c) să realizeze inspecţia de siguranţă rutieră periodică în conformitate cu legislaţia aplicabilă;

d) să întocmească Raportul de inspecţie de siguranţă rutieră periodică;

e) să se asigure că Raportul de inspecţie de siguranţă rutieră periodică va fi predat la sediul beneficiarului, într-un exemplar, în original cu confirmare de primire.

2.1. Drepturile beneficiarului sunt următoarele:

a) să fie informat cu privire la data de începere a inspecţiei de siguranţă rutieră;

b) să primească Raportul de inspecţie de siguranţă rutieră în termenul prevăzut la cap. V din prezentul contract.

2.2. Obligaţiile Beneficiarului sunt următoarele:

a) să pună la dispoziţie Prestatorului, în cei mai scurt timp, documentaţia existentă necesară realizării inspecţiei de siguranţă rutieră pentru drumurile publice prevăzute în anexa la prezentul contract, respectiv:

(i) date şi informaţii privind accidentele rutiere înregistrate, conţinând numărul de accidente, de persoane decedate şi persoane grav rănite în ultimele 36 de luni, dacă sunt deţinute de beneficiar;

(ii) descrierea sectorului de drum supus inspecţiei de siguranţă rutieră;

(iii) datele obţinute în urma ultimului recensământ general de circulaţie existent şi coeficienţii de evoluţie aferenţi acestuia, dacă sunt deţinute de beneficiar;

(iv) planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului, dacă sunt deţinute de beneficiar;

(v) planurile de semnalizare orizontală şi verticală de pe traseu, precum şi ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent, dacă sunt deţinute de beneficiar;

(vi) eventualele rapoarte de inspecţie de siguranţă rutieră anterioare referitoare la acelaşi tronson rutier;

b) să asigure condiţiile necesare pentru realizarea inspecţiei de siguranţă rutieră;

c) să efectueze plăţile conform contractului.

 

IV. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de doi ani de la data înregistrării la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a exemplarului returnat semnat de către administratorul drumului în calitate de beneficiar.

 

V. VALOAREA CONTRACTULUI

1. Valoarea contractului este de (în cifre şi litere) lei şi va fi plătită de beneficiar prin virament bancar În contul indicat la capitolul I din prezentul contract, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii fiscale emise de către prestator pentru fiecare stradă/drum/sector de drum/autostradă/sector de autostradă prevăzut în anexă.

2. Valoarea contractului se calculează În conformitate cu anexa la prezentul contract.

 

VI. APLICAREA PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE

1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor legale în vigoare.

2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, de la expirarea termenului de îndeplinire a obligaţiilor până la îndeplinirea efectivă a acestora.

3. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile financiare prevăzute la capitolul V pct. 1 , prestatorul are dreptul de a aplica penalităţi în sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare datei scadente până la îndeplinirea efectivă a acestora.

 

VII. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

 

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

1. Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

2. Dacă, după începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţa contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

 

IX. REZILIEREA CONTRACTULUI

1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţile contractante dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese cu condiţia notificării acestui lucru celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data de la care doreşte rezilierea.

2. Contractul se reziliază prin acordul scris al părţilor.

 

X. FORŢA MAJORĂ

1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

 

XI. CLAUZE FINALE

Prezentul contract s-a încheiat astăzi în două exemplare, din care un exemplar pentru beneficiar şi un exemplar pentru prestator.

 

Prestator,

Beneficiar,

................................................

................................................

 

ANEXĂ

la Contractul nr. ....... din data ...........................

 

CALCULUL VALORII CONTRACTULUI

defalcat pe străzi, drumuri, sectoare de drum, autostrăzi şi sectoare de autostradă

 

Nr. crt.

Stradă/Drum/ Sector de drum/ Autostradă/

Sector de autostradă contractate

Nr. km în interiorul localităţi

Nr. km care fac legătura între localităţi sau nr. km de  autostradă

Tarif/UM în interiorul localităţii

(lei)

Tarif/UM pentru drumuri care fac legătura între localităţi

(lei)

Valoare calculată pentru km în interiorul localităţii

Valoare calculată pentru km care fac legătura între localităţi sau km de autostradă

(lei)

Valoare cumulată pentru stradă/drum/ sectorul de drum/autostradă

(lei)

0

1

2

3

4

5

6 = 2 x 4

7 = 3 x 5

8 = 6 + 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

X

 

 

 

 

Prestator,

Beneficiar,

................................................

................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Metodologia de efectuare a inspecţiei de siguranţă rutieră

 

Art. 1. - Inspecţia de siguranţă rutieră este verificarea periodică a reţelei rutiere aflate în exploatare, din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, construcţie, operare şi/sau de întreţinere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere şi este denumită în continuare inspecţie periodică (IP). Aceasta se concretizează într-un raport de inspecţie de siguranţă rutieră.

Art. 2. - IP cuprinde următoarele etape:

a) analiza informaţiilor şi datelor necesare realizării IP transmise de către administratorul drumului public şi/sau Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;

b) realizarea propriu-zisă a IP care include studiul documentaţiei disponibile puse la dispoziţie de către beneficiar, corelat cu analiza la faţa locului, analiza eventualelor recomandări cuprinse în rapoartele întocmite anterior, completarea listei-cadru de verificări corespunzătoare categoriei de drum supuse IP al cărei model este elaborat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi care se publică pe site-ul propriu, în termen de 90 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, urmând a se actualiza ori de câte ori este necesar;

c) transmiterea raportului de IP către administratorul drumului.

Art. 3. - Raportul de IP are următoarea structură:

a) denumirea sectorului de drum, perioada de realizare şi inspectorul/echipa de inspecţie;

b) cuprinsul raportului;

c) scopul inspecţiei de siguranţă rutieră;

d) descrierea generală a sectorului de drum inspectat;

e) analiza gradului de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele de inspecţie de siguranţă rutieră anterioare;

f) analiza statisticilor privind accidentele rutiere înregistrate pe sectorul de drum inspectat;

g) descrierea detaliată a neconformităţilor constatate şi motivarea acestora din punctul de vedere al siguranţei rutiere;

h) concluziile care conţin dispoziţii şi recomandări pentru eliminarea neconformităţilor sau pentru reducerea incidenţei acestora, la care se vor avea în vedere rezultatele unei analize tehnico-economice, după caz;

i) opis cu planurile, documentele, standardele şi formularele utilizate.

Art. 4. - (1) Un punct distinct din raportul de IP îl reprezintă analiza dispoziţiilor şi recomandărilor din rapoartele de inspecţie de siguranţă rutieră anterioare, care au fost puse în execuţie sau nu.

(2) Setul de măsuri care constituie dispoziţii şi care pot fi dispuse în raportul de IP, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.

(3) Termenele de executare a lucrărilor prevăzute la alin. (2) decurg de la data luării la cunoştinţă a raportului de IP de către administratorul drumului şi se vor devansa cu perioadele de timp în care condiţiile meteorologice nu permit efectuarea acestora.

(4) Recomandările conţinute în rapoartele de IP nu au caracter obligatoriu.

Art. 5. - Rapoartele de IP se întocmesc în două exemplare originale, din care unul se pune la dispoziţie beneficiarului, iar cel de-al doilea se arhivează în cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

 

ANEXA Nr. 4

 

Metodologia de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră suplimentare

 

Art. 1. - (1) Inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară este inspecţia efectuată pe drumul public care are ca scop fie identificarea eventualelor cauze legate de infrastructură, care au favorizat sau au cauzat producerea unui accident rutier soldat cu persoane decedate, fie urmărirea modului de respectare a dispoziţiilor cuprinse în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră.

(2) Inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară efectuată după producerea unui accident rutier soldat cu persoane decedate, denumită în continuare inspecţie suplimentară de accident (ISA), urmăreşte adoptarea cu operativitate a măsurilor corective pentru prevenirea producerii de accidente rutiere datorate infrastructurii rutiere, se realizează potrivit prevederilor cuprinse la art. 10 alin. (6) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se concretizează într-un raport de inspecţie suplimentară de siguranţă rutieră.

Art. 2. - (1) ISA se realizează prin vizita la locul accidentului completată cu analiza documentelor puse la dispoziţie conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cadrul ISA, personalul de specialitate al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizează:

a) tipul de zonă de relief;

b) categoria drumului;

c) tipul intersecţiilor;

d) semnalizarea rutieră existentă, orizontală şi verticală;

e) numărul benzilor de circulaţie;

f) caracteristici ale suprafeţei rutiere;

g) sistemele de iluminat existente în zonă;

h) condiţiile meteorologice;

i) restricţiile de viteză de pe sectorul studiat;

j) obstacolele existente în zona de siguranţă a drumului;

k) localizarea cât mai exactă a accidentului;

l) data şi ora accidentului;

m) gravitatea accidentului, cu precizarea numărului de persoane decedate şi vătămate;

n) caracteristicile persoanelor implicate în accident (vârsta, sexul, naţionalitatea, nivelul alcoolemiei sau consumul unor substanţe interzise prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, utilizarea sau nu a echipamentelor de siguranţă);

o) date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, ţara în care este înregistrat, echipament de siguranţă, după caz);

p) date privind ultimele controale tehnice periodice ale vehiculelor în conformitate cu legislaţia aplicabilă);

q) tipul accidentului şi tipul coliziunii;

r) manevrarea vehiculului;

s) manevrele conducătorului auto; şi

t) ori de câte ori este posibil informaţii privind timpul dintre momentul accidentului şi constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgenţă.

Art. 3. - Raportul de ISA cuprinde cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară efectuată pe drumul public care are ca scop urmărirea modului de respectare a dispoziţiilor cuprinse în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră este denumită în continuare inspecţie suplimentară de urmărire (ISU).

(2) ISU se efectuează cu scopul de a verifica, la faţa locului, modul de respectare de către administratorul drumului a dispoziţiilor cuprinse într-un raport de ISA prin care au fost dispuse dispoziţii şi termene de punere în executare a acestora.

Art. 5. - (1) Un punct distinct din raportul de ISA îl reprezintă analiza dispoziţiilor şi recomandărilor din rapoartele de siguranţă rutieră anterioare, care au fost puse în execuţie sau nu, până la data accidentului.

(2) Dispoziţiile cuprinse în ISA au un caracter obligatoriu de îndeplinit de către administratorul drumului.

(3) Setul de măsuri care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră suplimentară ISA, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.

(4) Termenele de executare a lucrărilor prevăzute la alin. (3) decurg de la data luării la cunoştinţă a raportului de ISA de către administratorul drumului şi se vor devansa cu perioadele de timp în care condiţiile meteorologice nu permit efectuarea acestora.

(5) Recomandările conţinute în rapoartele de ISA nu au caracter obligatoriu.

Art. 6. - Personalul specializat al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va solicita administratorului drumului şi/sau organelor de poliţie care anchetează accidentul supus inspecţiei de siguranţă rutieră datele prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Rapoartele de ISA se întocmesc în trei exemplare originale, din care unul se transmite organului de poliţie, altul administratorului drumului şi al treilea se arhivează în cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

 

ANEXA Nr. 5

 

LISTA

cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora

 

Tipuri de lucrări de intervenţii generale ce pot constitui dispoziţii în rapoartele de inspecţie de siguranţă rutieră

Termenele de execuţie

I. SEMNALIZARE VERTICALĂ şi MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE

1.1 Refacere

Maximum 14 zile

1.2 Completare

Maximum 14 zile

II. SEMNALIZARE ORIZONTALĂ ŞI BUTONI REFLECTORIZANŢI

2.1 Refacere

Maximum 14 zile

2.2 Completare

Maximum 14 zile

III. PARAPETE METALIC

3.1 Refacere sau reparaţie, după caz

Maximum 30 de zile

3.2 Completare

Maximum 45 de zile

IV. PARAPETE BETON

4.1 Refacere

Maximum 14 zile

4.2 Completare

Maximum 25 de zile

V. PARAPETE CU CABLU

5.1. Refacere sau reparaţie, după caz

Maximum 45 de zile

5.2 Completare

Maximum 60 de zile

VI. PARAPETE PIETONAL

6.1 Refacere sau reparaţie, după caz

Maximum 21 de zile

6.2 Completare

Maximum 30 de zile

VII. INTERSECŢII DENIVELATE şi SENSURI GIRATORII

7.1 Reparaţii pentru aducerea la starea iniţială

Maximum 14 zile

VIII. SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT

8.1 Înlocuire şi reparare STI

Maximum 90 de zile

Tipuri de lucrări de intervenţii generale ce pot constitui dispoziţii în rapoartele de inspecţie de siguranţă rutieră

Termenele de execuţie

IX. MOBILIER STRADAL

9.1 Rearanjare mobilier stradal în vederea creşterii siguranţei rutiere

Maximum 14 zile

X. ILUMINAT

10.1 Înlocuire corpuri de iluminat

Maximum 25 de zile

10.2 Înlocuire alte elemente componente ale sistemului de iluminat

Maximum 25 de zile

XI. ASIGURARE VIZIBILITATE

11.1 Dezafectarea mijloacelor de publicitate care diminuează vizibilitatea

Maximum 25 de zile

11.2 Relocare Indicatoare de circulaţie care diminuează vizibilitatea

Maximum 14 zile

11.3 Toaletare vegetaţii care afectează vizibilitatea

Maximum 30 de zile

XII. REFACERE ZONE DETERIORATE DIN CAROSABIL

12.1 Refacere covor asfaltic pe suprafeţe izolate

Maximum 45 de zile/km

12.2 Refacere degradări de suprafaţă

Maximum 14 zile/km

XIII. REPARARE ACOSTAMENTE DETERIORATE

13.1 Refacere acostamente

Maximum 25 de zile/km

 

ANEXA Nr. 6

 

Modelul legitimaţiei nominale de control destinate utilizării de către personalul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

 

Modelul legitimaţiei nominale de control*) destinate utilizării de către personalul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:

 

copertă

 

Sigla Guvernul României

 

 

 

 

 

 

 

LEGITIMAŢIE DE CONTROL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interior

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

 

 

 

Sigla

AUTORITATEA RUTIERA ROMÂNÂ - ARR

ARR

 

 

Ministru,

 

 

 

 

 

 

 

L.S.

 

 

 

 

LEGITIMAŢIE Nr. ................

 

Poza

(Semnături şi ştampilă)

 

 

 

Semnătura titularului ..................................

 

 

 

 

 

 

 

Data eliberării ...............................................

 

 

Nume ...............................................................................

Titularul este împuternicit să efectueze inspecţie de siguranţă rutieră

Prenume .........................................................................

şi controlul respectării prevederilor Legii nr. 265/2008 privind

Funcţia ............................................................................

gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră,

CNP .................................................................................

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

*) Modelul legitimaţiei nominale de control este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 7

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ- A.R.R.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

 

PROCES-VERBAL SERIA ISR Nr. .............................

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiat

în ziua ............., luna ............., anul ............., ora ............., localitatea ....................................., judeţul (sectorul) .....................................

 

Subsemnatul, ....................................., în calitate de ....................................., la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. .....................................,

în temeiul ....................................., în baza Legitimaţiei nr. ....................................., eliberată conform Ordinului ministrului transporturilor nr. .....................................,

am constatat următoarele:

1. Descrierea faptei(lor) (cu indicarea datei, orei şi locului în care au fost săvârşite):

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Pentru săvârşirea faptei(lor) descrisă(e) mai sus se face vinovat(ă):*

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

3. Fapta(ele) descrisă(e) la pct. 1 constituie contravenţie, conform prevederilor: ..................................... art. .... litera ..... şi se sancţionează conform art. ...., alin. .... lit. .... cu amendă în sumă de: ........................ lei/ sau ........................ lei în termen de 48 de ore.

4. Amenda se achită, după caz:

4.1 În cazul persoanelor juridice române, în contul „venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale” deschis la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia îşi are domiciliul fiscal contravenientul, beneficiar Buget de stat.

4.2 În cazul persoanelor fizice române, la casieria „taxe şi impozite” a primăriei unde este domiciliat contravenientul, beneficiar Buget local.

5. Chitanţa de plată a amenzii se depune sau se transmite de către contravenient prin poştă recomandat la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., agenţia ....................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul (judeţul) ................................ .

6. Împotriva prezentul procesului-verbal care constituie şi înştiinţarea de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal se poate depune la sediul A.R.R./Agenţiei A.R.R ..................................... care o va trimite de îndată judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

7. Contravenientul nu se află de fată/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

De faţă a fost următorul martor: ..................................... (numele şi prenumele), CNP ....................................., născut(ă) la data de ....................................., în localitatea ....................................., judeţul ..................................... şi domiciliat(ă) în ....................................., judeţul ....................................., cu BI/CI seria .......... nr. ..................................... .

8. Neachitarea amenzii în termenul legal de 15 zile de la data înmânării sau comunicării atrage executarea silită conform prevederilor legale.

9. Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, contravenientul fiind de faţă când i s-a înmânat un exemplar pe care îl primeşte (data înmânării şi semnătura contravenientului) .........................................................................

10. Alte menţiuni:

.................................................................................................................................................

a) Obiecţiunile contravenientului sunt:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

b) Motivul lipsei martorului:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

 

Semnătură martor,

 

 

.......................................................

 

Semnătură agent constatator,

 

Contravenient,

.......................................................

 

.......................................................

 

 

 

 

 

Am luat la cunoştinţă

 

 

.......................................................

 

*- Pentru persoane fizice-numele şi prenumele, născut(ă) la data, adresa de domiciliu, actul de identitate seria şi numărul, precum şi codul numeric personal.

- Pentru persoane juridice-denumirea societăţii comerciale, adresa sediului, codul unic de înregistrare - CUI, numele şi prenumele reprezentantului legal.

 

ANEXA Nr. 8

 

Dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi echipamentele necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră

 

Art. 1. - În exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie şi control privind respectarea prevederilor Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. utilizează autovehicule autoutilitare din categoria N1.

Art. 2. - (1) Autoutilitarele au culoarea albă şi sunt inscripţionate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu uşurinţă de către participanţii la trafic.

(2) Inscripţionarea autoutilitarelor se face cu următoarele elemente de identificare:

a) pe părţile laterale: înscrisul AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ” şi sigla „AR.R.”, ambele de culoare albastră;

b) pe părţile anterioară şi posterioare: înscrisurile INSPECŢIE DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ, ambele de culoare albastră.

(3) Autoutilitarele sunt prevăzute pe părţile laterale cu o dungă mediană de culoarea reflectorizantă, iar la partea posterioară cu dungi reflectorizante înclinate la 45° de culori alternante.

Art. 3. - (1) Autoutilitarele sunt dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare portocalie cu mesaje variabile care se folosesc pentru atenţionarea participanţilor la traficul rutier.

(2) Dispozitivul de semnalizare este de tipul „rampă modulară care se compune din două module; un modul cu lămpi laterale cu lumini intermitente de culoare galben-auto şi semnalizatorul cu text, precum şi un modul rabatabil de tipul „indicator cu flash-uri” pentru semnalizare lucrări,

(3) Semnalizatorul cu text de culoare roşie poate afişa mesaje variabile în limba română şi engleză, după cum urmează; „ATENŢIE LUCRĂRI” şi „REDUCEŢI VITEZA” sau „ATTENTION WORKS” şi „REDUCE SPEED”.

Art. 4. - Personalul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. au dreptul să semnalizeze din autoutilitara aflată în mers, prin punerea în funcţiune a dispozitivului de semnalizare luminoasă de culoare portocalie cu mesaje variabile.

Art. 5. - (1) Autoutilitarele sunt dotate cu echipamente şi aparatură pentru efectuarea verificărilor specifice, după cum urmează:

a) echipamente de semnalizare rutieră: indicator pentru ocolire, balize (direcţionale, conice), triunghiuri reflectorizante, lămpi de semnalizare intermitentă, bandă din polietilenă inscripţionată, panouri de limitare acces - pliabile, echipamente de semnalizare rabatabile pentru autovehicule;

b) aparatură pentru fotografiere şi filmare (fixe şi portabile) cu înregistrarea coordonatelor, funcţionale inclusiv pe timp de noapte;

c) echipamente de măsurare a lungimilor, înălţimilor, înclinărilor etc. (odometre din care unul de tip roată metrică, rulete, telemetru cu laser, clinometru digital);

d) echipamente pentru localizarea coordonatelor tip GPS - sistem de poziţionare globală;

e) laptop, conexiune la internet mobil, imprimantă, reportofon, hard disc extern de minimum 2Tb, cârd de memorie pentru aparatele foto/video de minimum 32 Gb;

f) aparate de înregistrare a traficului rutier;

g) retroreflectometre pentru măsurarea gradului de reflexie al marcajelor de pe carosabil şi semnalizării verticale;

h) echipament pentru măsurarea planeităţii şi rugozităţii carosabilului;

i) instalaţie de iluminare a locului de inspecţie pe timp de noapte;

j) vopsea pentru marcări diverse;

k) lanternă.

(2) Pe timpul activităţii de inspecţie şi control personalul A.R.R. are la dispoziţie următoarele echipamente de protecţie:

a) vestă fluorescentă cu elemente reflectorizante inscripţionată cu sigla A.R.R.;

b) pelerină impermeabilă fluorescentă cu elemente reflectorizante inscripţionată cu sigla A.R.R.;

c) jachetă pentru primăvară-toamnă, fluorescentă, cu elemente reflectorizante şi inscripţionată cu sigla A.R.R.;

d) jachetă matlasată pentru iarnă, fluorescentă, cu elemente reflectorizante şi inscripţionată cu sigla A.R.R.;

e) cască de protecţie pentru lucrări;

f) mănuşi de protecţie;

g) încălţăminte adecvată sezonului.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor”

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (6) lit. I) şi alin. (10) din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor şi ale art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în considerarea opiniei tuturor autorităţilor de reglementare, agreată de Forumul Reglementatorilor în Energie, din data de 15 mai 2017, de aprobare a propunerii tuturor operatorilor de transport şi de sistem referitoare la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare În Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă documentul „Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor”, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S A publică pe pagina proprie de internet Termenul pentru fermitatea din ziua următoare cuprins în documentul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 47.

 

ANEXĂ

 

REŢEAUA EUROPEANA A OPERATORILOR DE TRANSPORT ŞI SISTEM PENTRU ENERGIE ELECTRICA

 

PROPUNEREA

tuturor operatorilor de transport şi sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 care stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor

 

27 octombrie 2016

Toate OTS-urile iau în calcul următoarele,

 

ÎNTRUCÂT:

 

(1) Acest document reprezintă o propunere comună elaborată de toţi operatorii de transport şi sistem (denumiţi în continuare OTS-uri) referitor la dezvoltarea unui termen pentru fermitatea din ziua următoare (denumit în continuare TFZU), conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor (denumit în continuare Regulamentul ACGC). Această propunere este numită în continuare Propunerea TFZU.

(2) Propunerea TFZU ia în calcul principiile generale şi obiectivele din cadrul Regulamentului ACGC, precum şi Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică [denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 714/2009]. Scopul Regulamentului ACGC este de a coordona şi armoniza calcularea şi alocarea capacităţii în cadrul pieţelor pentru ziua următoare şi a pieţelor intrazilnice. Îşi propune pentru cerinţele acestui obiectiv să determine când capacitatea interzonală pentru ziua următoare trebuie să devină fermă, respectiv TFZU.

(3) Articolul 2(35) din Regulamentul ACGC defineşte TFZU ca „ora după care capacitatea interzonală devine fermă”.

(4) Un singur TFZU permite existenţa unui principiu comun de fermitate pentru întreaga Uniune Europeană. În acest scop, articolul 69 din Regulamentul ACGC solicită tuturor OTS-urilor să stabilească un TFZU paneuropean unic.

(5) Propunerea TFZU stabileşte ora după care capacitatea interzonală pentru alocarea zilei următoare devine fermă, conform articolului 69 din Regulamentul ACGC. Nu determină ora la care capacitatea interzonală şi restricţiile de alocare trebuie transmise de calculatorii capacităţii coordonate (denumiţi în continuare CCC-uri) către operatorii pieţei de energie electrică desemnaţi (denumiţi în continuare OPEED-uri) sau publicate.

(6) Conform art. 9 (9) din Regulamentul ACGC, impactul preconizat al Propunerii TFZU asupra obiectivelor Regulamentului ACGC trebuie descris şi este prezentat în continuare. TFZU-ul propus în general contribuie la îndeplinirea obiectivelor din articolul 3 al Regulamentului ACGC.

(7) TFZU-ul propus susţine obiectivul de promovare a concurenţei efective în generarea, comercializarea şi furnizarea energiei electrice [articolul 3(a) din Regulamentul ACGC], întrucât acelaşi TFZU se va aplica pentru toţi participanţii la piaţă din toate regiunile de calcul al capacităţilor, astfel asigurându-se condiţii de concurenţă echitabile pentru participanţii la piaţă. Participanţii la piaţă vor avea acces la aceleaşi informaţii sigure, referitoare la capacităţile interzonale şi restricţiile de alocare, pentru alocarea zilei următoare, în acelaşi timp şi în mod transparent. În plus, vor dispune de acelaşi interval de timp pentru ajustarea ofertelor şi poziţiilor nete în caz de reducere.

(8) TFZU-ul propus contribuie la utilizarea optimă a infrastructurii de transport şi siguranţa în funcţionare [articolul 3(b) şi (c) din Regulamentul ACGC], având în vedere că permite: (i) CCC-urilor să introducă cele mai recente informaţii

(de exemplu, informaţii privind energiile regenerabile, starea reţelei etc.) în calculul capacităţii, astfel reducând gradul de nesiguranţă cu privire la capacităţile calculate, prin respectarea celei mai recente ore la care CCC-urile trebuie să transmită capacităţile interzonale şi restricţiile de alocare, pentru alocarea zilei următoare, către OPEED-uri; şi (ii) OTS-urilor să adapteze restricţiile referitoare la capacităţile interzonale şi alocare, pentru alocarea zilei următoare, până la cea mai recentă oră în care CCC-urile trebuie să transmită aceste informaţii către OPEED-urile relevante. Acest aspect permite OTS-urilor să deţină mijloacele necesare disponibile pentru ajustarea capacităţilor interzonale înainte de alocarea zilei următoare.

(9) TFZU-ul propus susţine obiectivul de optimizare a calculării şi alocării capacităţii interzonale şi contribuţia la funcţionarea şi dezvoltarea eficientă şi pe termen lung a sistemelor de transport al energiei electrice şi a sectorului energiei electrice din Uniune, în conformitate cu articolul 3(d) şi (g) din Regulamentul ACGC, deoarece pune bazele pentru dezvoltarea unui regim de fermitate paneuropean aferent pieţei pentru ziua următoare. De asemenea, contribuie şi la îndeplinirea modelului-ţintă stabilit de Regulamentul ACGC, prin aplicarea unui TFZU paneuropean pieţelor pentru ziua următoare cuplate. TFZU-ul propus permite OTS-urilor şi CCC-urilor să introducă cele mai recente informaţii pentru calculul capacităţii şi le oferă suficient timp pentru ajustarea şi confirmarea capacităţilor interzonale oferite. Oferă participanţilor la piaţă suficient timp pentru ajustarea ofertelor şi poziţiilor acestora în mod eficient în cazul reducerii capacităţii interzonale.

(10) Referitor la obiectivul cu privire la asigurarea şi îmbunătăţirea transparenţei şi fiabilităţii informaţiilor [articolul 3(f) din Regulamentul ACGC], Propunerea TFZU stabileşte un termen după care capacitatea interzonală devine fermă. TFZU-ul propus permite furnizarea către participanţii la piaţă a aceloraşi informaţii sigure despre capacităţile interzonale şi restricţiile de alocare, pentru alocarea zilei următoare, în mod transparent şi în acelaşi timp. Această oră respectă termenul în care CCC-urile transmit aceste informaţii către OPEED-urile relevante, mărind nivelul de transparenţă.

(11) TFZU-ul propus contribuie şi la obiectivul referitor la respectarea necesităţii unei pieţe echitabile şi ordonate şi a unei formări a preţurilor echitabile şi ordonate [articolul 3(h) din Regulamentul ACGC], prin reducerea gradului de nesiguranţă faţă de capacitatea interzonală ce va fi lansată pe piaţă. TFZU-ul propus respectă cerinţa minimă stabilită în articolul 69 din Regulamentul ACGC şi nu interferează cu procesele prevăzute pentru prevederea capacităţilor interzonale şi restricţiilor de alocare pentru OPEED-urile relevante, în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul ACGC. Prin urmare, TFZU-ul propus nu interferează cu desfăşurarea funcţiei de operator de cuplare a pieţelor.

(12) La elaborarea Propunerii TFZU, OTS-urile au acordat o atenţie deosebită obiectivului referitor la crearea unor condiţii de concurenţă echitabile pentru OPEED-uri [Articolul 3(i) din Regulamentul ACGC]. În momentul elaborării propunerii se aplică mai multe situaţii provizorii în piaţa pentru ziua următoare. Regulamentul ACGC stabileşte ora de închidere a porţii pieţei pentru ziua următoare [definită în Articolul 2(36) din Regulamentul ACGC ca „ora până la care sunt acceptate oferte pe piaţa pentru ziua următoare”] la ora 12:00 AM ora Europei Centrale. De asemenea, permite provizoriu OTS-urilor şi OPEED-urilor, din regiunea Central-Est Europeană sau din ţările învecinate cu aceasta, să stabilească o oră diferită de închidere a porţii pieţei pentru ziua următoare, până la implementarea funcţiei de operator de cuplare a pieţelor [în conformitate cu articolele 47(2) şi 7(3) din Regulamentul ACGC]. Propunerea TFZU ia în calcul toate situaţiile provizorii prin stabilirea TFZU, raportat la ora de închidere a porţii pieţei pentru ziua următoare, asigurând astfel un principiu general şi armonizat pentru TFZU, suficient de flexibil pentru a Suporta convergenţa progresivă a acestor situaţii provizorii către o singură valoare paneuropeană pentru toate OPEED-urile.

(13) în cele din urmă, Propunerea TFZU contribuie la obiectivul referitor la accesul nediscriminatoriu la capacitatea interzonală [articolul 3(j) din Regulamentul ACGC], oferind participanţilor la piaţă condiţii de concurenţă echitabile pe întreg spaţiul Uniunii Europene, cu un cadru clar şi armonizat pentru fermitate.

(14) în concluzie, Propunerea TFZU contribuie la obiectivele generale din Regulamentul ACGC în beneficiul tuturor participanţilor la piaţă şi consumatorilor finali de energie electrică.

 

TRIMIT URMĂTOAREA PROPUNERE TFZU CĂTRE TOATE AUTORITĂŢILE DE REGLEMENTARE;

 

ARTICOLUL 1

Subiectul şi scopul

 

TFZU-ul, aşa cum este stabilit în Propunerea TFZU, va fi considerat ca o propunere comună a tuturor OTS-urilor, în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul ACGC, şi va acoperi TFZU-ul pentru:

a. toate graniţele zonei de ofertare şi interconexiunile existente şi viitoare, în cadrul şi între statele membre, în care se aplică Regulamentul ACGC; şi

b. interconexiunile care sunt deţinute de OTS-uri sau alte entităţi legale.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii şi interpretare

 

1. În scopul Propunerii TFZU, termenii folosiţi în acest document vor avea semnificaţia stabilită în definiţiile incluse în art. 2 din Regulamentul ACGC, Regulamentul (CE) nr. 714/2009, Directiva 2009/72/CE şi Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei.

2. În această propunere TFZU, cu excepţia cazului în care contextul impune altfel:

a. termenii ce indică singularul includ şi pluralul şi viceversa;

b. cuprinsul şi titlurile sunt inserate doar pentru facilitarea referinţei şi nu afectează interpretarea acestei Propuneri TFZU; şi

c. orice referire la legislaţie, regulament, directivă, ordin, instrument, cod sau orice altă legiferare va include orice modificare, extindere sau relegiferare a acesteia când intră în vigoare.

 

ARTICOLUL 3

Termenul pentru fermitatea din ziua următoare

 

TFZU va reprezenta intervalul de şaizeci (60) de minute înainte de ora de închidere a porţii pieţei pentru ziua următoare, fără a afecta aplicarea articolului 70(2) din Regulamentul ACGC.

 

ARTICOLUL 4

Publicarea şi implementarea Propunerii TFZU

 

1. OTS-urile vor publica Propunerea TFZU, fără întârziere nejustificată, după ce toate ANR-urile aprobă TFZU-ul propus sau s-a luat o decizie de către Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei, în conformitate cu articolul 9(11) şi 9(12) din Regulamentul ACGC.

2. OTS-urile vor implementa imediat TFZU-ul la graniţa zonei de ofertare când atât metodologia de calcul al capacităţii, dezvoltată în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul ACGC, cât şi funcţia de operator de cuplare a pieţelor pentru ziua următoare, dezvoltată în conformitate cu articolul 7(3) din Regulamentul ACGC, sunt implementate la graniţa unei zone de ofertare.

 

ARTICOLUL 5

Limba

 

Limba de referinţă pentru această propunere TFZU va fi engleza. Pentru a evita orice dubiu, acolo unde OTS-urile trebuie să traducă această propunere TFZU în limba/limbile lor naţională(e), în cazul unor neconcordanţe între versiunea în limba engleză publicată de OTS-uri, în conformitate cu articolul 9(14) din Regulamentul ACGC, şi orice versiune în altă limbă, OTS-urile relevante, în conformitate cu legislaţia naţională, vor furniza autorităţilor naţionale de reglementare relevante o traducere actualizată a Propunerii TFZU.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.