MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 463/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 463         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 iunie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 82 din 28 februarie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

433. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Jeacă Dumitru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

562. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 1 din unitatea administrativ-teritorială Cochirleanca, judeţul Buzău

 

895. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 82

din 28 februarie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. Salin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Societatea Das Construcţii - S R L. din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, în Dosarul nr. 1.937/220/2015 al Judecătoriei Deta şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 7370/2016.

2. La apelul nominal se prezintă, pentru autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, doamna avocat Popa Raluca, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 738D/2016-742D/2016 având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, excepţie ridicată de Societatea Das Construcţii - S.R.L. din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, în dosarele nr. 1.938/220/2015. nr. 1.943/220/2015, nr. 1 951/220/2015, nr. 2.024/220/2015 şi nr. 2.025/220/2015 ale Judecătoriei Deta.

4. La apelul nominal se prezintă, pentru autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, doamna avocat Popa Raluca, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuţie problema conexării dosarelor. Apărătorul ales al autoarei excepţiei de neconstituţionalitate şi reprezentantul Ministerului Public pun concluzii de conexare a cauzelor.

6. Curtea, având în vedere obiectul cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 738D/2016-742D/2016 la Dosarul nr. 737D/2016, care este primul înregistrat.

7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul apărătorului ales prezent, care arată că se cunoaşte jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu privire la Legea nr. 17/2014, în sensul că dispoziţiile acestei legi sunt aplicabile şi antecontractelor de vânzare-cumpărare încheiate anterior intrării sale în vigoare, însă, în raport de motivele noi expuse, Curtea îşi poate schimba jurisprudenţa. Astfel, în esenţă, susţine că sintagma „toate” cuprinsă în art. 5 din Legea nr. 17/2014, care condiţionează admisibilitatea oricărei acţiuni ce are ca obiect o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare de îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3,4 şi 9 din această lege, precum şi de condiţia ca imobilul să fie înscris la rolul fiscal şi în cartea fandară, este de natură să încalce art. 53 din Constituţie, deoarece acele promisiuni de vânzare-cumpărare au produs anumite efecte, respectiv naşterea în patrimoniul promitentului-cumpărător a unui drept de creanţă. Or, prin aplicarea prevederilor criticate şi antecontractelor de vânzare-cumpărare încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2014, mai ales cu privire la dreptul de preemţiune, se ajunge la restrângerea, anihilarea şi golirea de conţinut a dreptului de creanţă, context în care menţionează cele precizate în motivarea n excepţiei de neconstituţionalitate ataşată la dosarul cauzei. În final, solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

9. Prin încheierile din 28 aprilie 2016, pronunţate în dosarele nr. 1.937/220/2015, nr. 1.938/220/2015, nr. 1.943/220/2015, nr. 1.951/220/2015, nr. 2.024/220/2015 şi nr. 2.025/220/2015, Judecătoria Deta a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „toate” cuprinsă în prevederile art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

10. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Societatea Das Construcţii - S.R.L. din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, în cauze având ca obiect soluţionarea unor cereri prin care se solicită pronunţarea unor hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

11. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prin modalitatea de reglementare a condiţiilor de admisibilitate privind acţiunea ce are ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic, sub aspectul persoanelor care deţin o promisiune de vânzare-cumpărare încheiată înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2014, se încalcă prevederile art. 53 din Constituţie. Sintagma „toate” din cuprinsul art. 5 din Legea nr. 17/2014 este de natură să restrângă sau chiar să anihileze drepturile dobândite în mod valabil şi recunoscute în baza legii vechi pentru persoanele fizice sau juridice care beneficiază de o promisiune de vânzare-cumpărare, autentificate sau neautentificate.

12. În acest sens arată că un antecontract de vânzare-cumpărare încheiat sub imperiul legii vechi, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2014, a generat anumite efecte juridice şi drepturi care trebuie să subziste şi sub imperiul legii noi. Or, prin aplicarea condiţiilor prevăzute de art. 5 din Legea nr. 17/2014, se ajunge la restrângerea, respectiv desfiinţarea drepturilor născute în mod valabil în temeiul acestor antecontracte de vânzare-cumpărare încheiate sub imperiul legii vechi.

13. Astfel, exercitarea dreptului de preempţiune reglementat prin lege, în detrimentul promitentului-cumpărător, ar duce la golirea de conţinut a dreptului de creanţă născut în mod valabil în patrimoniul promitentului-cumpărător ce deţine o promisiune de vânzare-cumpărare încheiată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2014, drept de creanţă în temeiul căruia este îndreptăţit să dobândească proprietatea terenului.

14. În acest context, susţine că nu mai poate exista nicio executare voluntară, o executare în natură prin pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract în condiţiile art. 1669 din Codul civil şi nicio executare silită a antecontractului de vânzare-cumpărare prin echivalent. Pe cale de consecinţă, susţine că sintagma „toate” din cuprinsul art. 5 din Legea nr. 17/2014, fără a se excepta situaţia celor care deţin o promisiune de vânzare-cumpărare anterioară acestei legi, conduce la restrângerea exerciţiului dreptului de creanţă valabil, restrângere care, în cazul de faţa, nu îndeplineşte condiţiile impuse de art. 53 din Constituţie cu privire restrângerea exerciţiului unor drepturi fundamentale.

15. De asemenea, se menţionează că, prin Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, Curtea Constituţională a analizat prevederile criticate cu privire la încălcarea principiului neretroactivităţii legii civile şi a dreptului de proprietate, iar prin motivele expuse în prezenta cauză, instanţa de contencios constituţional poate să revină asupra soluţiei exprimate prin decizia menţionată.

16. Judecătoria Deta opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014. În acest sens arată că îndeplinirea condiţiilor [egale pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv pentru pronunţarea hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de contract, nu poate fi raportată la un moment anterior, reprezentat de acela al încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, având în vedere că acesta din urmă nu este translativ de proprietate, ci la momentul realizării transferului dreptului de proprietate, moment care este supus legii în vigoare, potrivit principiului tempus regit actum. Din acest punct de vedere, aplicarea prevederilor legale referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune, în vigoare la data realizării transferului dreptului de proprietate, este în concordanţă cu principiul activităţii legii, potrivit căruia orice act normativ acţionează cât timp este în vigoare, fiind aplicabil tuturor actelor, faptelor şi situaţiilor juridice născute după acest moment. Totodată, se arată că dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 17/2014 nu vizează valabilitatea antecontractului, situaţie în care este incident, de asemenea, principiul tempus regit actum, respectiv condiţiile de valabilitate ale antecontractului urmează a fi analizate prin prisma dispoziţiilor legale în vigoare la momentul încheierii acestuia.

17. Noile condiţii impuse de Legea nr. 17/2014 pot duce la restrângerea exercitării de către promitenţii cumpărători a dreptului de creanţă izvorât dintr-un antecontract încheiat anterior intrării în vigoare a acestei legi, însă aceste măsuri sunt proporţionale cu situaţia care le-a determinat, se aplică în mod nediscriminatoriu şi nu aduc atingere existentei dreptului de creanţă, intenţia legiuitorului fiind justificată prin necesitatea asigurării unei transparenţe extinse a vânzării terenurilor situate în extravilan.

18. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

19.  Guvernul arată că prevederile criticate au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, sens în care menţionează, spre exemplu, Decizia nr. 571 din 15 septembrie 2015 şi Decizia nr. 83 din 26 februarie 2015, prin care Curtea a statuat că aplicarea prevederilor legale criticate, în vigoare la data realizării transferului dreptului de proprietate, respectiv la data pronunţării hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare, nu echivalează cu încălcarea principiului neretroactivităţii, ci este în concordanţă cu principiul activităţii legii civile. Astfel, legea nouă este aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi. Totodată, se arată că, în jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că prevederea legală criticată stabileşte atribuţiile de natură procedurală ale instanţei de judecata de a verifica, pe lângă îndeplinirea condiţiilor de validitate a antecontractului, şi condiţiile reglementate de art. 3,4 şi 9 din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Aşadar, de aplicare imediată, în domeniul temporal propriu al Legii nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sunt condiţiile necesar a fi întrunite pentru transferul dreptului de proprietate, norma criticată stabilind în sarcina instanţei de judecată obligaţia verificării îndeplinirii acestora la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de act autentic.

20. Cu referire la pretinsa încălcare a prevederilor art. 53 din Constituţie, arată că, din analiza criticii de neconstituţionalitate, reiese că autoarea excepţiei nu invocă restrângerea unui drept fundamental, astfel că, potrivit jurisprudenţei instanţei de contencios constituţional, spre exemplu, Decizia nr. 134 din 10 martie 2016, aceste dispoziţii constituţionale nu sunt incidente în cauză. Faţă de cele prezentate, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

21. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

22. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

23. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierile de sesizare, îi constituie sintagma „toate” din cuprinsul art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare. În ceea ce priveşte dispoziţiile criticate, Curtea observă că acestea sunt cuprinse în art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, care au următorul cuprins: (1) în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară.”

24. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 53 cu privire la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Totodată, având în vedere motivarea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate cuprinsă în notele scrise, prin care se face referire la ,.restrângerea exerciţiului dreptului de creanţă” şi Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, Curtea reţine ca temei constituţional şi prevederile art. 44 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora „Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. “

25. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile criticate au mai format obiectul controlului de constituţionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 38 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2015, Curtea a reţinut că scopurile Legii nr. 17/2014 sunt: asigurarea securităţii alimentare, protejarea intereselor naţionale şi exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional; stabilirea unor măsuri privind reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan; comasarea terenurilor agricole în vederea creşterii dimensiunii fermelor agricole şi constituirea exploataţilor viabile economic.

26. Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Codului civil şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3,4 şi 9 din Legea nr. 17/2014 (privind existenţa avizelor specifice eliberate de Ministerul Apărării Naţionale şi de Ministerul Culturii şi a avizului final care atestă parcurgerea procedurii de exercitare a dreptului de preempţiune reglementat prin legea specială, eliberat de structurile teritoriale sau de structura centrală din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale), iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară. Totodată, potrivit art. 16 din lege, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 68/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 13 mai 2014, „înstrăinarea prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempţiune, potrivit art. 4, sau fără obţinerea avizelor prevăzute la art. 3 şi 9 este interzisă şi se sancţionează cu nulitatea relativă.”

27. Prin Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2015, paragraful 20, Curtea a statuat că beneficiarul unei promisiuni neexecutate de vânzare este titularul unui drept de creanţă, corelativ obligaţiei de a vinde asumate de promitent în temeiul antecontractului, iar nu titularul unui drept de proprietate. Transferul acestuia nu s-a realizat în momentul perfectării antecontractului, ci se va realiza în viitor, la momentul încheierii contractului de vânzare, respectiv al pronunţării hotărârii judecătoreşti care să ţină locul acordului de voinţă nerealizat. Cu alte cuvinte, valabilitatea antecontractului de vânzare este supusă legii în vigoare la data încheierii sale, iar efectul specific al acestuia, referitor la transmiterea în viitor a dreptului de proprietate, respectiv la momentul încheierii contractului de vânzare, este supus legii în vigoare la data încheierii acestui din urmă contract Aşadar, îndeplinirea condiţiilor legale pentru încheierea contractului de vânzare, respectiv pentru pronunţarea hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de contract, nu poate fi raportată la un moment anterior, reprezentat de acela al încheierii antecontractului de vânzare, având în vedere că acesta din urmă nu este translativ de proprietate, ci la momentul realizării transferului dreptului de proprietate, moment care este supus legii în vigoare, potrivit principiului tempus regit actum.

28. Aplicarea prevederilor legale criticate, în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de preempţiune, în vigoare la data realizării transferului dreptului de proprietate, nu echivalează cu încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, ci este în concordanţă cu principiul activităţii legii, potrivit căruia orice act normativ acţionează cât timp este în vigoare, fiind aplicabil tuturor actelor, faptelor şi situaţiilor juridice născute după acest moment. În acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, potrivit căreia legea nouă este aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (a se vedea, în acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, precitată, sau Decizia nr. 287 din 1 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 729 din 12 august 2004).

29. În aceste condiţii, în ceea ce priveşte transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole extravilane, se creează în sarcina vânzătorilor şi a cumpărătorilor obligaţia de a respecta cadrul legal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate (a se vedea în acest sens Decizia nr. 38 din 3 februarie 2015, precitată, paragrafele 23 şi 24). Ca atare, având în vedere că beneficiarul unei promisiuni neexecutate de vânzare este titularul unui drept de creanţă, corelativ obligaţiei de a vinde asumate de promitent în temeiul antecontractului, iar nu titularul unui drept de proprietate, excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. De altfel, problema garantării şi ocrotirii constituţionale a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul promisiunii de vânzare nu se poate invoca în favoarea unei persoane care nu este titularul acestui drept, ce ar urma să se nască ulterior (Decizia nr. 36 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 25 martie 2015, şi Decizia nr. 1,382 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 20 ianuarie 2012).

30. În final, Curtea observă că dispoziţiile art. 53 din Legea fundamentală nu au incidenţă în cauză, deoarece nu s-a constatat restrângerea exerciţiului vreunui drept sau al vreunei libertăţi fundamentale şi, prin urmare, nu este aplicabilă ipoteza prevăzută de norma constituţională invocată.

31. Faţă de cele prezentate, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

32. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Das Construcţii - S.R.L. din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, în dosarele nr. 1.937/220/2015, nr. 1.938/220/2015, nr. 1.943/220/2015, nr. 1.951/220/2015, nr. 2.024/220/2015 şi nr. 2.025/220/2015 ale Judecătoriei Deta şi constată că dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului simt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Deta şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 februarie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Jeacă Dumitru

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Jeacă Dumitru exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Constanţa.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 433.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 1 din unitatea administrativ-teritorială Cochirleanca, judeţul Buzău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi ale art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin, (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 1 din unitatea administrativ-teritorială Cochirleanca, din judeţul Buzău, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectorul cadastral din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectorul din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 562.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

 

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1), art. 28 alin. (2) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

(4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2017, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.

Art. 3. - (1) în scopul stabilirii sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.

(2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi se determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2017.

Art. 5. - (1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2016.

(2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

Art. 6. - Obligaţiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislaţia aplicabilă acestora.

Art. 7. - Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2017 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 8. - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. După punctul 301 se Introduce un nou punct, punctul 3011, cu următorul cuprins:

„3011. - (1) Prevederile prezentei subsecţiuni, referitoare la contabilizarea certificatelor verzi primite de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, potrivit legii, sunt aplicabile până la data de 31 martie 2017.

(2) începând cu data de 1 aprilie 2017 tratamentul contabil al certificatelor verzi se modifică conform alin. (3)-(6).

(3) Certificatele verzi evidenţiate în contul 507 «Certificate verzi primite» la data de 1 aprilie 2017 au tratamentul contabil prevăzut până la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative.

(4) Certificatele verzi primite, inclusiv cele amânate de la tranzacţionare, după data de 1 aprilie 2017 se evidenţiază numeric extracontabil în contul 804 «Certificate verzi».

(5) Certificatele verzi evidenţiate în contul 804 «Certificate verzi» se recunosc la venituri în contul 768 «Alte venituri financiare», la momentul tranzacţionării acestora.

(6) Certificatele verzi amânate de la tranzacţionare şi existente la data de 1 aprilie 2017 în soldul contului 266 «Certificate verzi amânate», respectiv 472 «Venituri înregistrate în avans»/analitic distinct, se evidenţiază numeric în debitul contului 804 «Certificate verzi» şi concomitent se efectuează operaţiunea de stornare a contravalorii acestora (articol contabil 472 «Venituri înregistrate în avans»/analitic distinct = 266 «Certificate verzi amânate»).”

2. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduce contul 804 „Certificate verzi”.

3. La capitolul 16 „Funcţiunea conturilor” se introduce funcţiunea contului 804 „Certificate verzi”, cu următorul cuprins:

„Contul 804 «Certificate verzi»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor verzi primite, potrivit legii, şi care nu au valoare până la momentul tranzacţionării.

În debitul contului 804 «Certificate verzi» se evidenţiază certificatele verzi primite şi netranzacţionate, iar în credit, cele tranzacţionate, potrivit legii.

Soldul contului reprezintă numărul certificatelor verzi de care beneficiază entitatea.”

Art. 9. - Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 19 decembrie 2016, se completează după cum urmează:

1. În Planul de conturi general cuprins la punctul 196 se introduce contul 804 „Certificate verzi”.

2. La capitolul 11 „Funcţiunea conturilor” se introduce funcţiunea contului 804 „Certificate verzi”, cu următorul cuprins:

„Contul 804

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor verzi primite, potrivit legii, şi care nu au valoare până la momentul tranzacţionării.

În debitul contului 804 «Certificate verzi» se evidenţiază certificatele verzi primite şi netranzacţionate, iar în credit, cele tranzacţionate, potrivit legii.

Soldul contului reprezintă numărul certificatelor verzi de care beneficiază entitatea.”

Art. 10. - (1) Entităţile care au ales o durată diferită a exerciţiului financiar, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care întocmesc situaţii financiare anuale în condiţiile prevăzute de art. 28 alin. (11) din aceeaşi lege aplică prevederile prezentului articol.

(2) Bilanţul cuprinde solduri corespunzătoare datei ultimelor situaţii financiare anuale întocmite potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilităţii şi datei situaţiilor financiare întocmite cu ocazia fuziunii, divizării sau lichidării entităţii, în condiţiile legii.

(3) Contul de profit şi pierdere cuprinde rulaje corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie exerciţiul financiar la care se referă ultimele situaţii financiare anuale oficiale - data ultimelor situaţii financiare anuale oficiale şi sfârşitul ultimelor situaţii financiare anuale oficiale -, data situaţiilor financiare întocmite cu ocazia fuziunii, divizării sau lichidării entităţii.

(4) De exemplu, o entitate care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care a întocmit, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilităţii, situaţii financiare anuale la data de 31 martie 2017 şi a stabilit pentru reorganizare data de 31 august 2017 are în vedere următoarele reguli:

- bilanţul care este componentă a situaţiilor financiare anuale încheiate la data de 31 august 2017 cuprinde solduri la următoarele date: 1 aprilie 2017 şi 31 august 2017;

- contul de profit şi pierdere care este componentă a situaţiilor financiare anuale încheiate la data de 31 august 2017 cuprinde două coloane cu rulaje corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2017-31 martie 2017 şi 1 aprilie 2017-31 august 2017.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 5 iulie 2016.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 16 iunie 2017.

Nr. 895.

 

ANEXĂ

 

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 Iunie 2017

I. Prevederi comune

1. Entităţile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2017 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.

2. Prevederile pct. 1 se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

3. (1) Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

(2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.

(3) Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

(4) Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate, potrivit legii.

II. Structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2017

4. (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2017 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

(2) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2017 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

5. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţilor.

(2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.

(3) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

6. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2017 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

(2) în cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2017 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.

(3) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată.

8. (1) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.

(2) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2017, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

(3) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu informaţiile corespunzătoare datelor de 1 ianuarie 2017 şi 30 iunie 2017.

9. (1) Formularul „Contul de profit şi pierdere”/„Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2017.

(2) Datele care se raportează în formularul „Contul de profit şi pierdere”/„Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.

(3) Indicatorul „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)” prezentat pe rândul 67 din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere” se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora, Prevederile referitoare la încadrarea în categoria microîntreprinderilor sunt avute în vedere şi la completarea rândului 07 „Impozite (ct. 691 + 698)” din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit şi pierdere”.

10. (1) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Contul de profit şi pierdere”/,,Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2016-30 iunie 2016, respectiv 1 ianuarie 2017-30 iunie 2017.

(2) Entităţile înscriu la rândul 23 „Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere”/rândul 04 „Cheltuieli cu personalul” din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv la rândul 25 „Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 37 din formularul „Date informative” (cod 30).

11. (1) în formularul „Date informative”, la rândurile 01,02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

(3) La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative” se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

12. (1) Raportările contabile la 30 iunie 2017 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

(2) Raportările contabile la 30 iunie 2017 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

13. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2017, cu respectarea prevederilor din ordin.

14. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2017, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

15. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2017 se completează în lei.

16. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2017, cele care în tot semestrul I al anului 2017 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2017, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2017.

III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2017

17. Raportările contabile la 30 iunie 2017 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2017.

18. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2017 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2017

19. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din reglementările respective.

20. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din reglementările respective.

B. Nomenclator - forme de proprietate

 

Codul

Denumirea

10

PROPRIETATE INTEGRALA DE STAT

11

Regii autonome

12

Societăţi cu capital integral de stat

13

Institute naţionale de cercetare-dezvoltare

14

Companii şi societăţi naţionale 1

15

Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital integral de stat şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin capitalul social.

 

 

16

Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi sau regii autonome

20

PROPRIETATE MIXTĂ2 (cu capital de stat şi privat - sub 50%, 50% şi peste 50%)

 

 

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin

22

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin

23

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton

24

Societăţi cu capital de stat şi privat străin

 

 

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)

25

Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin

26

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin

27

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton

28

Societăţi cu capital de stat şi privat străin

29

Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora.

 

 

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ

 

(cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)

31

Societăţi în nume colectiv

32

Societăţi în comandită simplă

33

Societăţi în comandită pe acţiuni

34

Societăţi pe acţiuni

35

Societăţi cu răspundere limitată

36

Societăţi agricole

37

Societăţi cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent

 

 

40

PROPRIETATE COOPERATISTĂ

41

Cooperative de consum

42

Cooperative meşteşugăreşti

43

Cooperative şi asociaţii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

PROPRIETATE OBŞTEASCĂ

 

(societăţi aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)

 

1 La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de stat.

2 La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu este integral de stat.

 

CAPITOLUL II

Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2017 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

 

A. Aspecte generale

21. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2017 având în vedere categoria în care se încadrează, potrivit pct. 9 din reglementările respective coroborat cu art. 3 din prezentul ordin şi cu respectarea prevederilor prezentului capitol.

22. Pentru entităţile prevăzute de prezentul capitol, structura formularului*) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10) este următoarea:

 

Judeţul .........................................................|_|_|

Activitatea preponderentă

Entitatea .............................................................

(denumire clasă CAEN) .............................................................

Adresa: localitatea ...................,sectorul ........,

Cod clasă CAEN.............................................................|_|_|_|_|

str. ........................ nr. ...., bl. ....,

Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată

sc. ...., ap. ....,

(denumire clasă CAEN) .............................................................

Telefon .......................... , fax  ..........................,

Cod clasă CAEN .............................................................|_|_|_|_|

Număr din registrul comerţului .......................

Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate .................................|_|_|

.............................................................................|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30.06.2017

 

Cod 10

 

 

- lei –

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2017

30.06.2017

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290)

01

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093 - 281 . 291 - 2931 - 2935)

02

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*)

03

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 + 321 + 322 +/- 308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 + 4091 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - din ct. 4428)

05

 

 

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 440** + 447** + 4452 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)

06

 

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)

07

 

 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

08

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

 

 

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct, 471) (rd. 11+12)

10

 

 

Sume de reluat intr-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)

11

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

12

 

 

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 +404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

13

 

 

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 -13 - 20 - 23 - 26)

14

 

 

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 +12 +14)

15

 

 

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166+ 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

16

 

 

H.

PROVIZIOANE (ct. 151)

17

 

 

I.

VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28), din care:

18

 

 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd. 20 + 21):

19

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

20

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

21

 

 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472), (rd. 23 + 24):

22

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)

23

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)

24

 

 

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478), (rd. 26 + 27);

25

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

26

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

27

 

 

Fond comercial negativ (ct. 2075)

28

 

 

J.

CAPITAL ŞI REZERVE

 

 

 

I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care:

29

 

 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

 

 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

31

 

 

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

 

 

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

33

 

 

5 Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

34

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

 

 

IV. REZERVE (ct. 106)

37

 

 

Acţiuni proprii (ct. 109)

38

 

 

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

39

 

 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

40

 

 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)

SOLD C

41

 

 

SOLD D

42

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

SOLD C

43

 

 

SOLD D

44

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

 

 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 -42 + 43 - 44 - 45)

46

 

 

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

 

 

Patrimoniul privat (ct. 1017)

48

 

 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)

49

 

 

 

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

 

Rd. 06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ............................................

Numele şi prenumele............................................

Semnătura .............................................................

Calitatea..................................................................

 

Semnătura..............................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportările contabile la 30 iunie 2017 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2017 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau alta persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2017 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

B Raportări contabile la data de 30 iunie 2017 întocmite de microentităţi definite de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

23. Microentităţile, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei întocmesc formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22

24. Structura formularului*) „Contul prescurtat de profit şi pierdere” (cod 20), întocmit de microentităţi, este următoarea:

 

Contul prescurtat de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2017

 

Cod 20

 

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Realizări aferente perioadei de raportare

01.01.2016-30.06.2016

01.01.2017 -30.06.2017

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707-709 + 741**+ 766***)

01

 

 

2.

Alte venituri(ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)

02

 

 

3.

Costul materiilor prime şi al consumabilelor (ct. 601 +602 - 609*)

03

 

 

4.

Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)

04

 

 

5.

Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)

05

 

 

6.

Alte cheltuieli*****

(ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651+ 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)

06

 

 

7.

Impozite (ct. 691 + 698)

07

 

 

8.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

08

 

 

Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07)

Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02)

09

 

 

 

* Cont de repartizat după natura elementelor respective.

** Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri.

*** Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

**** Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

***** Rd. 06 - Se înscriu şi cheltuielile cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ............................................

Numele şi prenumele............................................

Semnătura .............................................................

Calitatea..................................................................

 

Semnătura..............................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

25. Structura formularului*) „Date informative” (cod 30), întocmit de microentităţi, este următoarea:

 

Date informative la data de 30 iunie 2017

 

cod 30

 

 

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

 

 

 

 

cod 30

 

 

 

- lei -

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total

(col. 2+ 3)

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:

04

 

 

 

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

 

 

 

- peste 30 de zile

06

 

 

 

- peste 90 de zile

07

 

 

 

- peste 1 an

08

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:

09

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

 

 

 

- alte datorii sociale

14

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

 

 

 

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

19

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

20

 

 

 

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din Care:

21

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

23

 

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

24

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

25

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

32

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*)

33

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

35

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

36

 

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

37

 

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare;

38

 

 

- după surse de finanţare (rd. 40 + 41), din care:

39

 

 

- din fonduri publice

40

 

 

- din fonduri private

41

 

 

- după natura cheltuielilor (rd, 43 + 44), din care:

42

 

 

- cheltuieli curente

43

 

 

- cheltuieli de capital

44

 

 

 

VII. Cheltuieli de inovare***)

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

45

 

 

 

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

46

 

 

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

 

 

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:

48

 

 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:

49

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

50

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

51

 

 

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

52

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

53

 

 

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:

54

 

 

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

55

 

 

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

56

 

 

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

57

 

 

- creanţe comerciale în relaţia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 +din ct. 418)

58

 

 

Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59

 

 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425+ 4282)

60

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care:

61

 

 

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)

62

 

 

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

63

 

 

- subvenţii de încasat (ct. 445)

64

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

65

 

 

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului -(ct. 4482)

66

 

 

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

67

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

68

 

 

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 70 la 72), din care:

69

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)

70

 

 

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)

71

 

 

- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

72

 

 

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

73

 

 

- de la nerezidenţi

74

 

 

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)

75

 

 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 77 la 80), din care:

76

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

77

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

78

 

 

- acţiuni emise de nerezidenţi

79

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

80

 

 

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

81

 

 

Casa în lei şi în valută (rd. 83 + 84), din care:

82

 

 

- în lei (ct. 5311)

83

 

 

- în valută (ct. 5314)

84

 

 

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 86 + 88), din care:

85

 

 

- în lei (ct. 5121), din care:

86

 

 

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

87

 

 

- în valută (ct, 5124), din care:

88

 

 

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

89

 

 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd 91 + 92), din care:

90

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

91

 

 

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (dinei 5125 + 5414)

92

 

 

Datorii (rd. 94 + 97 + 100 + 101 + 104 + 106 + 108 + 109 + 114 + 115 + 118 + 124), din care:

93

 

 

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 95 + 96), din care:

94

 

 

- în lei

95

 

 

- în valută

96

 

 

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 98 + 99), din care:

97

 

 

- în lei

98

 

 

- în valută

99

 

 

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

100

 

 

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 102 + 103), din care:

101

 

 

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

102

 

 

- în valută

103

 

 

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:

104

 

 

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

105

 

 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

106

 

 

- datorii comerciale în relaţia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

107

 

 

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

108

 

 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 110 la 113), din care:

109

 

 

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 +437 + 4381)

110

 

 

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)

111

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

112

 

 

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

113

 

 

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

114

 

 

Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)

115

 

 

- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice

116

 

 

- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice

117

 

 

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 119 la 123), din care:

118

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

119

 

 

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)2 (din ct. 462 + 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)

120

 

 

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

121

 

 

vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

122

 

 

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

123

 

 

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

124

 

 

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)

125

 

 

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

126

 

 

- acţiuni cotate 3)

127

 

 

- acţiuni necotate 4)

128

 

 

- părţi sociale

129

 

 

- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)

130

 

 

Brevete şi licenţe (din ct. 205)

131

 

 

 

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

132

 

 

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

133

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

134

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

135

 

 

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse Inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

30 Iunie 2016

30 Iunie 2017

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

136

 

 

 

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

Suma

(Col. 1)

% 6)

(Col. 2)

Suma

(Col. 3)

% 6)

(Col. 4)

Capital social vărsat (ct. 1012) 6) (rd. 138 +141 + 145 + 146 +147 + 148), din care:

137

 

X

 

X

- deţin ut de institui publice (rd. 139 + 140), din care:

138

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;

139

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;

140

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

141

 

 

 

 

- cu capital integral de stat;

142

 

 

 

 

- cu capital majoritar de stat;

143

 

 

 

 

- cu capital minoritar de stat;

144

 

 

 

 

- deţinut de regii autonome

145

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital privat

146

 

 

 

 

- deţinut de persoane fizice

147

 

 

 

 

- deţinut de alte entităţii

148

 

 

 

 

 

XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2016

30 iunie 2017

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

149

 

 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

150

 

 

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

151

 

 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

152

 

 

 

XIV. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2016

30 iunie 2017

Venituri obţinute din activităţi agricole

153

 

 

 

XV. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2016

30 iunie 2017

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 155 + 156 -157 + 158 + 159)

154

 

 

Producţia vândută

155

 

 

 

(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

 

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

156

 

 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

157

 

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766) 7)

158

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

159

 

 

2.

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711+ 712)

Sold C

160

 

 

 

Sold D

161

 

 

3.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)

162

 

 

4.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

163

 

 

5.

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

164

 

 

6.

Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

165

 

 

7.

Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815)

166

 

 

- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)

167

 

 

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)

168

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154 + 160- 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166)

169

 

 

8.

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)

170

 

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

171

 

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

172

 

 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

173

 

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

174

 

 

9.

Cheltuieli cu personalul (rd. 176 + 177), din care:

175

 

 

a) Salarii şi indemnizaţii8 (ct. 641 +642 + 643 + 644)

176

 

 

b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

177

 

 

10,

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 179 - 180)

178

 

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)

179

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813)

180

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182- 183)

181

 

 

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

182

 

 

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

183

 

 

11.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 191)

184

 

 

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 +612 + 613 + 614 + 615 + 621 +622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

185

 

 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586 9))

186

 

 

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

187

 

 

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

188

 

 

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

189

 

 

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)

190

 

 

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)7)

191

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 193 -194)

192

 

 

- Cheltuieli (ct. 6812)

193

 

 

- Venituri (ct. 7812)

194

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173 -174 + 175 + 178 + 181 + 184 + 192)

195

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

196

 

 

 

- Profit (rd. 169- 195)

- Pierdere (rd. 195-169)

197

 

 

12.

Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)

198

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

199

 

 

13.

Venituri din dobânzi (ct. 766)7^”

200

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

201

 

 

14.

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

202

 

 

15.

Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

203

 

 

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

204

 

 

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198 + 200 + 202 + 203)

205

 

 

16.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 207 - 208)

206

 

 

- Cheltuieli (ct. 686)

207

 

 

- Venituri (ct. 786)

208

 

 

17.

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)°

209

 

 

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

210

 

 

Alte cheltuieli financiare

(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

211

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+ 209+ 211)

212

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

213

 

 

 

- Profit (rd. 205-212)

- Pierdere (rd. 212-205)

214

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 169 + 205)

215

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd 195 + 212)

216

 

 

18.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

217

 

 

 

- Profit (rd. 215-216)

- Pierdere (rd. 216 - 215)

218

 

 

19.

Impozitul pe profit (ct. 691)

219

 

 

20.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

220

 

 

21.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

221

 

 

 

- Profit (rd. 217 - 218 - 219 - 220)

 

 

 

- Pierdere (rd. 218 + 219 + 220 - 217);

222

 

 

 

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate11 se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, „(1)... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)11 nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

6) La secţiunea „XII Capital social vărsat”, la rd. 138 - 148, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 176 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice.”.

9) În acest cont se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ............................................

Numele şi prenumele............................................

Semnătura .............................................................

Calitatea..................................................................

 

Semnătura..............................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

C. Raportări contabile la data de 30 iunie 2017 întocmite de entităţile mici, respectiv mijlocit şi mari, precum şi de entităţile de interes public definite de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

26. Entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (3), respectiv pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi entităţile de interes public definite de aceleaşi reglementări, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei întocmesc formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22

27. Structura formularului) „Contul de profit şi pierdere” (cod 20) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public este următoarea:

Contul de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2017

 

Cod 20

 

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Realizări aferente perioadei de raportare

01.01.2016-30.06.2016

01.01.2017-30.06.2017

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)

01

 

 

Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

02

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

 

 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

 

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)

05

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

06

 

 

2.

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711+ 712)

Sold C

07

 

 

Sold D

08

 

 

3.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)

09

 

 

4.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

 

 

5.

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

11

 

 

6.

Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

 

 

7.

Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)

13

 

 

 

- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)

14

 

 

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)

15

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 +12 + 13)

16

 

 

8.

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 +602)

17

 

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

18

 

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

19

 

 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

20

 

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

 

 

9.

Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:

22

 

 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)

23

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

24

 

 

10.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26-27)

25

 

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)

26

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813)

27

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

 

 

b,1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

29

 

 

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

30

 

 

11.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

 

 

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

32

 

 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)

33

 

 

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

34

 

 

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

 

 

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

36

 

 

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)

37

 

 

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)

38

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

 

 

- Cheltuieli (ct. 6812)

40

 

 

- Venituri (ct. 7812)

41

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

 

 

 

 

- Profit (rd. 16-42)

43

- Pierdere (rd. 42-16)

44

 

 

12.

Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)

45

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

46

 

 

13.

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

48

 

 

14.

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

 

 

15.

Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

50

 

 

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

 

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)

52

 

 

16.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

 

 

- Cheltuieli (ct. 686)

54

 

 

- Venituri (ct. 786)

55

 

 

17.

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)

56

 

 

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

57

 

 

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

58

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)

59

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

 

60

 

 

 

- Profit (rd. 52 - 59)

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

 

 

18.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

 

64

 

 

 

- Profit (rd 62 - 63)

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

 

 

19.

Impozitul pe profit (ct. 691)

66

 

 

20.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

67

 

 

21.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

 

 

 

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)

68

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

 

 

 

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

 

La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale” se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ............................................

Numele şi prenumele............................................

Semnătura .............................................................

Calitatea..................................................................

 

Semnătura..............................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

28. Structura formularului „Date informative” (cod 30) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes public este următoarea:

 

Date informative la data de 30 iunie 2017

 

cod 30

 

 

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

 

 

 

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total

Din care:

(col. 2+ 3)

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:

04

 

 

 

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

 

 

 

- peste 30 de zile

06

 

 

 

- peste 90 de zile

07

 

 

 

- peste 1 an

08

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:

09

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

 

 

 

- alte datorii sociale

14

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

 

 

 

 

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

19

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

20

 

 

 

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

23

 

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

24

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

25

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

32

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*)

33

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

35

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

36

 

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

37

 

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:

38

 

 

- după surse de finanţare (rd. 40 + 41), din care:

39

 

 

- din fonduri publice

40

 

 

- din fonduri private

41

 

 

- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:

42

 

 

- cheltuieli curente

43

 

 

- cheltuieli de capital

44

 

 

 

VII. Cheltuieli de inovare***)

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

45

 

 

 

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

46

 

 

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

 

 

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:

48

 

 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd, 50 la 53), din care:

49

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

50

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

51

 

 

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

52

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

53

 

 

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:

54

 

 

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

55

 

 

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

56

 

 

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

57

 

 

- creanţe comerciale în relaţia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 +din ct. 418)

58

 

 

Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct, 4092 + din ct, 411 + din ct. 413)

59

 

 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

60

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care:

61

 

 

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)

62

 

 

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

63

 

 

- subvenţii de încasat (ct. 445)

64

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

65

 

 

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)

66

 

 

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

67

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct, 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

68

 

 

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 70 la 72), din care:

69

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)

70

 

 

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)

71

 

 

- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

72

 

 

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

73

 

 

- de la nerezidenţi

74

 

 

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)

75

 

 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 77 la 80), din care:

76

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

77

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

78

 

 

- acţiuni emise de nerezidenţi

79

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

80

 

 

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

81

 

 

Casa în lei şi în valută (rd. 83 + 84), din care:

82

 

 

- în lei (ct. 5311)

83

 

 

- În valută (ct. 5314)

84

 

 

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 86 + 88), din care:

85

 

 

- în lei (ct. 5121), din care:

86

 

 

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

87

 

 

- în valută (ct. 5124), din care:

88

 

 

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

89

 

 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 91 + 92), din care:

90

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

91

 

 

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

92

 

 

Datorii (rd. 94 + 97 + 100 + 101 + 104 + 106 + 108 + 109 + 114 + 115 + 118 + 124), din care:

93

 

 

Credite bancare externe pe termen scurt (ct 5193 + 5194 + 5195), (rd 95 + 96), din care:

94

 

 

- în lei

95

 

 

- în valută

96

 

 

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 98 + 99), din care:

97

 

 

- în lei

98

 

 

- în valută

99

 

 

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

100

 

 

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 102 + 103), din care:

101

 

 

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

102

 

 

- în valută

103

 

 

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:

104

 

 

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

105

 

 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

106

 

 

- datorii comerciale în relaţia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

107

 

 

Datorii în legătura cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

108

 

 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 110 la 113), din care:

109

 

 

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)

110

 

 

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)

111

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

112

 

 

- alte datorit în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

113

 

 

Datoriile entităţii În relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

114

 

 

Sume datorate acţionarilor/asociaţiilor (ct. 455)

115

 

 

- sume datorate acţionarilor/asociaţiilor persoane fizice

116

 

 

- sume datorate acţionarilor/asociaţiilor persoane juridice

117

 

 

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 119 la 123), din care:

118

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

119

 

 

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) 2 (din ct. 462 + 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)

120

 

 

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

121

 

 

vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

122

 

 

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

123

 

 

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

124

 

 

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)

125

 

 

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

126

 

 

- acţiuni cotate 3)

127

 

 

- acţiuni necotate 4)

128

 

 

- părţi sociale

129

 

 

- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)

130

 

 

Brevete şi licenţe (din ct. 205)

131

 

 

 

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

132

 

 

 

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

133

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

134

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

135

 

 

 

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

Valoarea contabila netă a bunurilor 5)

136

 

 

 

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

30 iunie 2016

30 iunie 2017

Suma

(Col. 1)

% 6)

(Col. 2)

Suma

(Col. 3)

% 6)5

(Col. 4)

Capital social vărsat (ct. 1012) 6)

(rd. 138 + 141 + 145 + 146 + 147 + 148), din care:

137

 

X

 

X

- deţinut de instituţii publice (rd. 139 + 140), din care:

138

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;

139

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;

140

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

141

 

 

 

 

- cu capital integral de stat;

142

 

 

 

 

- cu capital majoritar de stat;

143

 

 

 

 

- cu capital minoritar de stat;

144

 

 

 

 

- deţinut de regii autonome

145

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital privat

146

 

 

 

 

- deţinut de persoane fizice

147

 

 

 

 

- deţinut de alte entităţii

148

 

 

 

 

 

XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2016

30 iunie 2017

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

149

 

 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

150

 

 

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

151

 

 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

152

 

 

 

XIV. Venituri obţinute din activităţi agricole******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2016

30 iunie 2017

Venituri obţinute din activităţi]agricole

153

 

 

 

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1 608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor

comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, „(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente.

 

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

6) La secţiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 138 - 148 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ............................................

Numele şi