MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 465/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 465         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 iunie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 74 din 28 februarie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 73 pct. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

422. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

689. - Ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat pentru aprobarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 22 din 3 aprilie 2017 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr.74

din 28 februarie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 73 pct. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu – judecător

Varga Attila - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 73 pct.1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, excepţie ridicată de Societatea Camisebidan - S.R.L. din Galaţi în Dosarul nr. 11.719/233/2015 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 237D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată şi arată că exigenţa previzibilităţii legii nu trebuie limitată la un articol dintr-o lege, ci textele legale trebuie privite în ansamblu şi prin raportare Sa întregul lor conţinut, iar nu singular şi izolat. Astfel, menţionează că prevederile criticate sunt previzibile, iar din cuprinsul actului normativ rezultă atât autorizaţiile necesare, cât şi posibilitatea ca activitatea de comercializare să fie supusă acordului autorităţilor administraţiei publice, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi cu planurile de urbanism. Faţă de acestea, consideră că prevederile criticate sunt conforme dispoziţiilor constituţionale invocate în susţinerea excepţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa civilă nr. 1.049 din 12 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.7197233/2015, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 73 pct. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, excepţie ridicată de Societatea Camisebidan - S.R.L. din Galaţi într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 şi înlocuirea sancţiunii aplicate cu avertisment.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că din analiza prevederilor criticate reiese că descrierea faptei ce constituie contravenţie nu se regăseşte în conţinutul Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000, ci în cuprinsul normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanţe. Or, în absenţa indicării cu exactitate a dispoziţiilor legale la care se face trimitere, nu sunt respectate dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Textele criticate sunt de maximă generalitate şi, într-o tehnică legislativă coerentă, ar fi trebuit să figureze ca normă-cadru detaliată subsecvent de toate celelalte prevederi care stabilesc contravenţiile şi sancţiunile corespunzătoare. De asemenea, arată că dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 diferă, sub aspectul tehnicii de reglementare, de celelalte norme cuprinse în această ordonanţă, care stabilesc în mod concret faptele ale căror săvârşire atrage răspunderea contravenţională. Stabilirea faptelor a căror săvârşire constituie contravenţie este lăsată, în mod arbitrar, la libera apreciere a agentului constatator, fără ca legiuitorul să fi determinat criteriile şi condiţiile necesare operaţiunii de stabilire şi constatare a contravenţiilor. Or, în lipsa unor reprezentări dare a elementelor care constituie contravenţia, nici judecătorul nu poate dispune de reperele necesare în aplicarea şi interpretarea legii. Se mai susţine că, de altfel, tehnica de redactare ce se regăseşte în cazul normelor criticate nu corespunde nici regulilor instituite de art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

6. În final, se apreciază că prevederile criticate se caracterizează printr-o tehnică legislativă inadecvată; nu întrunesc exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate; sunt deficitare întrucât nu stabilesc autorizaţiile a căror lipsă determină sancţionarea contravenţiilor; sunt incompatibile cu principiul privind respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituţie, în acest context, cu privire la cerinţele privind calitatea legii, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

7. Judecătoria Galaţi - Secţia civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece previzibilitatea presupune interpretarea normelor legale în ansamblu şi nu se limitează exclusiv la un articol de lege. Deşi destinatarul unei conduite impuse de lege trebuie să fie în măsură să înţeleagă această conduită şi să îşi regleze comportamentul astfel încât să se încadreze în modelul comportamental prescris, aceasta nu exclude de plano necesitatea apelării la un specialist pentru a interpreta textul de lege. Astfel, textele criticate sunt previzibile în măsura în care din cuprinsul actului normativ rezultă atât autorizaţiile necesara fi obţinute pentru desfăşurarea activităţii de către comerciant, cât şi împrejurarea că, în afara condiţiilor arătate, este posibil ca exercitarea activităţii de comercializare în zone publice să fie supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism, potrivit art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000. Or, în speţă, consiliul local şi-a exercitat prerogativa conferită de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 şi a adoptat o hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în zonele publice, text normativ care a fost făcut public şi este accesibil destinatarilor săi, iar această hotărâre cuprinde atât obligaţia obţinerii avizului cu orarul de funcţionare, cât şi procedura de obţinere a avizului.

8. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece, astfel cum reiese din criticile formulate, acestea vizează modul de aplicare şi interpretare a legii, aspect ce revine instanţelor de judecată, neintrând în atribuţiile instanţei de contencios constituţional, sens în care menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi ale art. 73 pct. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, care au următorul cuprins:

- Art. 5 alin. (1): „Orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii.

- Art. 73 pct.1 lit. a): „Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

1. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial cu încălcarea prevederilor art. Salin. (1), cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă:

a) de la 200 lei la 500 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mică:”.

13. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) potrivit cărora „în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că nemulţumirea autoarei acesteia constă în faptul că textele de lege criticate nu precizează lipsa căror autorizaţii se sancţionează contravenţional, context în care susţine că „avizul cu programul de funcţionare”, şi pentru lipsa căruia a fost sancţionată, nu este o autorizaţie în sensul legii, ci este un aviz emis de autorităţile administraţiei publice locale, iar stabilirea faptelor a căror săvârşire constituie contravenţie este lăsată, în mod arbitrar, la libera apreciere a agentului constatator, fără ca legiuitorul să fi stabilit criteriile şi condiţiile necesare operaţiunii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

15. Potrivit art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, prin acest act normativ se are în vedere realizarea următoarelor obiective: a) stimularea dezvoltării activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; b) încurajarea liberei iniţiative, asigurarea concurenţei loiale şi a liberei circulaţii a produselor şi serviciilor de piaţă; c) informarea corectă şi protejarea intereselor consumatorilor, precum şi posibilitatea asigurării produselor şi serviciilor de piaţă în zonele de vecinătate ale acestora; d) modernizarea şi dezvoltarea formelor de distribuţie;

e) promovarea diverselor tipuri de reţele de distribuţie şi forme de vânzare; f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; g) susţinerea şi ocrotirea activităţii comerciale şi de prestări de servicii de piaţă în zonele defavorizate.

16. De asemenea, Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 reglementează activităţile din sectorul comercial şi al serviciilor de piaţă privind cerinţele necesare desfăşurării acestor activităţi, structurile de vânzare, practicile comerciale şi regulile generale de comercializare, precum şi sancţiunile în caz de nerespectare a prevederilor acesteia, iar, potrivit art. 5 alin. (1) din capitolul II - Cerinţe şi criterii necesare desfăşurării activităţii comerciale, orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii! Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, spre exemplu, desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi se sancţionează cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mică [art. 73 pct.1 lit. a) Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000],

17. Potrivit art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism. De asemenea, acest acord este necesar şi în cazul transferului, mutării sau extinderii unui exerciţiu comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare.

18. La capitolul III - Orarele de funcţionare din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, se prevede că structurile de vânzare cu amănuntul şi cele în care se prestează servicii de piaţă pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare comerciant îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică şi în conformitate cu solicitările autorităţilor administraţiei publice locale privind continuitatea unor activităţi comerciale sau de prestări de servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor [art. 8], Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat să asigure respectarea acestuia [art. 9], în aplicarea prevederilor ordonanţei Guvernului au fost adoptate şi norme metodologice prin Hotărârea Guvernului nr. 333 din 20 martie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 7 aprilie 2003 şi care conţin referiri la orarele de funcţionare [art. 10 şi art. 11 ].

19. În ceea ce priveşte pretinsa contrarietate a prevederilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 73 pct.1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 cu cele ale art. 1 alin. (5) din Constituţie, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

20. Cu privire la cerinţele de calitate a actelor normative, Curtea, în jurisprudenţa sa, a statuat că orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi aplicat (a se vedea, în acest sens, spre exemplu, Decizia nr. 189 din 2 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 5 aprilie 2006). În acelaşi sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că legea trebuie, într-adevăr, să fie accesibilă justiţiabilului şi previzibilă în ceea ce priveşte efectele sale. Pentru ca legea să satisfacă cerinţa de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu suficientă claritate întinderea şi modalităţile de exercitare a puterii de apreciere a autorităţilor în domeniul respectiv, ţinând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecţie adecvată împotriva arbitrariului (a se vedea Hotărârea din 4 mai 2000, pronunţată în Cauza Rotaru împotriva României, paragraful 52, şi Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunţată în Cauza Sissanis împotriva României, paragraful 66).

21. De asemenea, o lege îndeplineşte condiţiile calitative impuse de Constituţie numai dacă norma este enunţată cu suficientă precizie pentru a permite cetăţeanului să îşi adapteze conduita în funcţie de aceasta, astfel încât, apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, faţă de circumstanţele speţei, consecinţele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă şi să îşi corecteze conduita (a se vedea în acest sens Decizia nr. 363 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 6 iulie 2015, paragraful 17).

22. În ceea ce priveşte accesibilitatea legii, Curtea a reţinut că, din punct de vedere formal, aceasta are în vedere aducerea la cunoştinţa publică a actelor normative de rang infraconstituţional şi intrarea în vigoare a acestora, care se realizează în temeiul art. 78 din Constituţie, respectiv legea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzuta în textul ei. Însă, pentru a fi îndeplinită cerinţa de accesibilitate a legii, nu este suficient ca o lege să fie adusă la cunoştinţă publică, ci este necesar ca între actele normative care reglementează un anumit domeniu să existe o conexiune logică pentru a da posibilitatea destinatarilor acestora să determine conţinutul domeniului reglementat (a se vedea în acest sens Decizia nr. 363 din 7 mai 2015, precitată, paragrafele 26 şi 27).

23. Totodată, Curtea observă că, potrivit art. 44 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, partea dispozitivă a actului normativ reprezintă conţinutul propriu-zis al reglementării, alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac obiectul acestuia, iar potrivit art. 16 alin. (1) teza a două din Legea nr. 24/2000, pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere.

24. Faţă de cele prezentate, raportând prevederile criticate la principiile mai sus enunţate, Curtea constată că prevederile criticate sunt în deplin acord cu principiul legalităţii înscris în art. 1 alin. (5) din Constituţie şi al cărui conţinut şi înţeles a fost desluşit prin jurisprudenţa, mai sus menţionată, a Curţii Constituţionale.

25. Cu privire la critica potrivit căreia sunt contrare exigenţelor impuse de textele constituţionale invocate dispoziţiile care dau dreptul organelor administraţiei publice locale de a sancţiona faptele contravenţionale şi de a dispune suspendarea activităţii comerciale, Curtea a constatat că, în principiu, aceasta este neîntemeiată. Astfel, Curtea a statuat că stabilirea unei contravenţii şi sancţionarea acesteia cu amendă reprezintă o opţiune legitimă a legiuitorului, care, cu referire la prevederile din ordonanţa criticată, exprimă preocuparea statului pentru a asigura libertatea comerţului şi respectarea principiilor liberei concurenţe (a se vedea Decizia nr. 160 din 28 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 24 aprilie 2012). În acest context, Curtea a mai reţinut că, prin ipoteză, condiţiile de exercitare a activităţilor comerciale variază de la o zonă la alta, în funcţie de o multitudine de factori diverşi ca, de pildă, factori geografici, sociali sau economici, iar, spre exemplu, eliberarea acordului la care se referă art. 6 alin. (2) din ordonanţă se circumscrie principiului constituţional al autonomiei locale. Obligaţia obţinerii unor asemenea autorizaţii se impune în scopul disciplinării, al ordonării activităţii comerciale într-un cadru care să asigure caracterul loial al sistemului concurenţial şi protecţia consumatorului.

26. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în decizia menţionată îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

27. În ceea ce priveşte celelalte aspecte menţionate în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că acestea sunt chestiuni ce ţin de aplicarea în concret a prevederilor legale la speţa dedusă judecăţii şi nu intră în sfera contenciosului constituţional.

28. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Camisebidan - S.R.L. din Galaţi în Dosarul nr. 11.719/233/2015 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi ale art. 73 pct. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 februarie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 31 alin. (9) şi art. 54 alin. (11) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, Drumul Dumitrei Nou nr. 3, judeţul Bistriţa-Năsăud, ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa.

Art. 2. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa preia patrimoniul constituit din bunuri aflate în domeniul public şi privat al statului prevăzute în anexele nr. 1-3, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4 pot fi închiriate cu avizul de oportunitate al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(3) închirierea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunurilor se colectează de staţiune într-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al staţiunii.

(4) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa administrează suprafaţa de teren de 151,3507 ha din domeniul public al statului indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile art. 31 alin. (9) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

(6) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat.

Art. 3. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) Diviziunea 01 - Agricultura, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 - Creşterea animalelor; clasa 0141 - Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 - Creşterea altor bovine; clasa 0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline; clasa 0146 - Creşterea porcinelor; grupa 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); clasa 0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); grupa 016- Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii după recoltare; clasa 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163- Activităţi după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea seminţelor;

b) Diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;

c) Diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 - Fabricarea băuturilor; clasa 1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;

d) Diviziunea 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 - Tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 - Operaţiuni de mecanică generală;

e) Diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; grupa 478 - Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; grupa 479 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; clasa 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

f) Diviziunea 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 551 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, clasa 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare; grupa 552 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 - Facilitaţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată;

g) Diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 561 - Restaurante; clasa 5610 - Restaurante; grupa 562 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente; clasa 5629 - Alte servicii de alimentaţie neclasificate altundeva „n.c.a.”;

h) Diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; clasa 7111 - Activităţi de arhitectură; clasa 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;

i) Diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

j) Diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

k) Diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

l) Diviziunea 85 - învăţământ; grupa 853 - învăţământ secundar; clasa 8532 - învăţământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 855 - Alte forme de învăţământ, clasa 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ;

m) Diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 - Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 - Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale;

n) relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa beneficiază prin alocare directă din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, de fonduri necesare pentru proiecte de interes naţional strategic de [ungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul existent în Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa este preluat de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa este de 49.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa este asigurată de:

a) consiliul de administraţie, format din 5 membri;

b) director

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”,

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa.

Art. 14. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa preia toate drepturile şi se subrogă în toate obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa şi se substituie în toate litigiile în care Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa este parte.

Art. 15. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 16. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un parc auto format din un autoturism şi, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea staţiunii, în conformitate cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre;

b) înscrierea valorii de inventar a terenului înregistrat cu nr. M.F. 160734 în inventarul bunurilor din domeniul public al statului;

c) trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Şerban-Constantin Valeca

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 422.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa - C.U.I. 3094573

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tipul

bunului

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

11

116517

8.28.12

Spaţiu cazare muncitori

Parter + 1 etaj, fundale beton, zid cărămidă, acop. azbociment;

S = 114+ 87,7 mp

N, V - spaţiu verde;

E, S - alei

Ţara; România, judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa,

G Bistriţa, nr.-F2

1966

420.075

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116536

8.28.10

Platformă depozitare

Strat beton,

S = 1.680 mp

N, V – plantaţie;

E - depozit sortat;

S - alee

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G Bistriţa, nr. - F2

1983

2.099

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116547

8.28.10

Magazie pesticide

Fundaţie beton, zid cărămidă,

S = 2.616 mp, acop. ţiglă

N – plantaţie;

E - platformă;

S - platformă betonată;

V - drum acces.

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G Bistriţa, nr. - F2

1969

21.463

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116556

8.28.10

Depozit sortat fructe

Fundaţie beton, zid cărămidă, elem. struct. metalic, acop, azbociment

N - platformă;

E - plantaţie;

S - alee;

V - platformă betonată

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G Bistriţa, nr. - F2

1970

83.096

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116561

8.28.03

Laborator cercetare

Parter + 2 etaje,

S = 2.196 mp, fundaţie beton, zid prefabricate, acop. ţiglă

N, V - plantaţie cercetare;

S, E - alee

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G Bistriţa, nr. -, sediu central

1979

1.131.907

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116566

8.28.12

Spaţiu cazare muncitori

Fundaţie piatră, zid beton, acop. ţiglă,

S = 168 mp

N - alee betonată;

V - spaţiu verde;

S - alee pietruită;

V - plantaţie

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G Bistriţa, nr. - F2

1960

2.066

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116568

8.29.08

Sediu fermă

Zid cărămidă,

S=44 mp, acop, azbociment

N, V - platformă;

S, V - plantaţie

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G Bistriţa, nr. - F2

1970

12.803

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116582

8.27.03

Siloz fructe

Celule depozitare,

S=566 mp, zid cărămidă, acop. ţiglă

N - alee, zid sprijin;

E, V - alee pavată;

S - drum pietruit;

V - alee pavată

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G Bistriţa, nr. sediu central

1966

97.473

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116980

8.28.13

Platformă betonată

Strat beton 20 cm,

S = 868 mp

N – şopron;

E – plantaţie;

S, V - drum interior

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G Bistriţa, nr. - F4

1985

2.234

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116985

8.28.13

Atelier mecanic

Atelier reparaţii + fierărie zid beton, acoperiş ţiglă,

S = 940 mp

N - cămin muncitori;

E - Drumul Dumitrei Vechi;

S - drum acces;

V - S.C. Romagrobel

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G-Bistriţa, nr. sediu central

1985

15.751

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116989

8.28.13

Magazie materiale

Fundaţie beton, zid cărămidă, acop. ţiglă,

S = 78 mp

N, E, V-alee;

S - spaţiu verde

Ţara; România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G-Bistriţa, nr. sediu centrai

1969

55.337

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116993

8.29.08

Sediu ferma

Parter+etaj, zid cărămidă, acop. azbociment,

S = 114 mp

N - arabil legume;

E - spaţiu cazare;

S - platformă, f. arabil propriet.

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, satul Ciceu-Mihăeşti, nr. - F5

1985

29.052

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116995

8.28.13

Centrala termică

Fundaţie beton,

S = 15 mp

N - taluz E - spaţiu verde;

S - laborator de cercetare

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G Bistriţa, nr. -, sediu centrai

1996

19.181

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116999

8.28.10

Magazie pesticide

Fundaţie beton, zid cărămidă, acop, ţiglă,

S = 78 mp

N, E - plantaţie cercetare;

S, V - alee acces

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G-Bistriţa, nr. -, sediu central

1968

4.891

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117009

8.28.10

Magazie pesticide

Fundaţie beton, zid cărămidă, acop. ţiglă,

S = 78 mp

N, S - alee;

E - spaţiul verde;

V - plantaţie măr

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G-Bistriţa, nr. sediu central

1969

2.202

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117028

8.28.10

Clădire intervenţie

Fundaţie beton, zid cărămidă, acop. ţiglă

S = 78 mp

N, E - alee;

S, V - plantaţii cercetare

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G-Bistriţa, nr. sediu central

1969

5.792

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117040

8.28.10

Clădire vinificaţie

1 nivel + pivniţă, pereţi cărămidă,

S = 641,6 mp

N - alee;

E – plantaţie;

S, V - alee pietruită.

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G-Bistriţa, nr. -, sediu central

1950

6.672

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

 

-

imobil

117047

8.28.10

Magazin prezentare

Parter, zidărie prefabricate şi zidărie

N - DJ PTT;

E, V - Strada M. Eminescu;

V-locuinţe

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; str. Mihai Eminescu, nr. -

1983

105.761

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117054

8.28.12

Spaţiu cazare muncitori

Fundaţie beton, pereţi scândură şi cărămidă,

acop. azbociment

N – legume;

E - plani mamă;

S - platformă;

V - sediu fermă

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud,

municipiul Bistriţa; nr. - Mihăeşti

1985

3.653

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117059

8.28.10

Magazie pesticide

Zid cărămidă, acop. ţiglă,

S = 330 mp, fundaţie piatră

N - spaţiu verde;

S - alee - celule dep.;

E - spaţiu verde;

V - alee betonată.

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. sediul central

1969

2.006

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117361

8.28.12

Spaţiu cazare muncitori

Parter + 2 etaje, fundaţie beton, zid cărămidă,

S = 2.020 mp, acoperit ţiglă

N, S - alee;

E - spaţiu verde;

V - plantaţie măr

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; G-Bistriţa, nr. sediul central

1968

1.560.442

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

121447

8.28.13

Construcţie anexă

Fundaţie piatră, zid cărămidă, acoperiş ţiglă, Sc = Sd =164 mp

N, V – plantaţie;

E - drum pietruit;

S - magazie

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G Bistriţa, nr. sediul central

1970

17.808

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

121448

8.28.13

împrejmuire gard-plantaţie

Stâlpi beton, plasă de sârmă

L = 2.227 ml

N, E - DN 17c, Bistriţa-Năsăud;

S, V - plantaţie

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. -

1966

2.271

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

121449

8.28.13

împrejmuire gard

Stâlpi beton plasă de sârmă,

L = 5.200 ml

E, NI -DN 17c;

V, S - plantaţii

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. -

1975

4.719

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

121450

8.28.13

împrejmuire gard

Stâlpi beton, plasă sârmă,

L = 1.156 ml

N, E - pădure,;

E - plantaţie SCPP;

S - plantaţie proprietari;

V - S.C. Agroindustriala

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. -

1965

2.577

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

121451

8.29.08

Sediu vechi cercetare

P + E, fundaţie beton, zid cărămidă, acoperiş ţiglă, Sd = 848 mp

E, S – alei;

V - spaţiu verde;

N - taluz

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. -

1968

96.023

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

121452

8.28.13

Drumuri pietruite

Drum pavat cu piatră,

S = 7.174 mp

N - sediul administrativ;

E, V - plantaţii cercetare;

S -DN 17c

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. -

1969

5.513

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

160734

8.05.01

Total suprafaţă

Suprafeţe = 151,3507 ha

(cf. Protocol 240/24-04-2009) mp;

CF =; Date cadastrale;

 

Ţara; România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Drumul Dumitrei Nou nr. 3

1999

9.221.760

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare; anexa nr. 3.30

În administrare

-

imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

 

12.934.627

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa - C.U.1.3094573, rămase pe terenuri Izolate între proprietăţi private, care trec în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile legii

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tipul

bunului

Descriere tehnica

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrară/ concesiune

116525

8.28.10

Şopron depozitare

Fundaţie şi placă betonată, pereţi cărămidă, acop, azbociment,

S = 1,154 mp

NS – taluz;

V - platf. de pământ balastat;

E - platf. betonată

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G Bistriţa, nr. - F3

1970

80.900

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116530

8.29.08

Sediu fermă

Fundaţie beton, zid cărămidă,

S = 618 mp

NE – taluz;

SV - plantaţie

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G Bistriţa, nr. - F3

1992

42.000

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116572

8.28.13

Construcţie-anexă

Fundaţie beton, schelet metalic, acop. azbociment.

N - De 882;

E - Ce 872/2;

S - Pr 8000;

V - Ce 872/2

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

Car. Slătiniţa, nr. - F1

1985

22.432

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116574

8.28.10

Magazie insecto-fungicide

Fundaţie piatră, pereţi cărămidă, acop. ţiglă,

S = 432 mp

N - Lv 872/1;

E - Lv 880/1;

S - De 882;

V - Ce 872/2

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

Car. Slătiniţa, nr. - F1

1986

73.318

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

116578

8.28.12

Spaţiu cazare muncitori

Fundaţie beton, pereţi cărămidă, acop. azbociment,

S = 249 mp

N - Lv 872/1;

V - taluz;

S - DE871;

V - Lv872/1

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

Car. Slătiniţa, nr. - F1

1974

2.888

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117020

8.28.10

Microfermă

Adăpost animale 50 cap. Perete BCA, acop. azbociment,

S = 268 mp

N -DE 871;

E – magazie;

S - Pr 800;

V - Constr. anexă

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

Car. Slătiniţa, nr. - F1

1989

359.890

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

Bunul din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa - C.U.1.3094573, care trece în domeniul privat al statului, în vederea valorificării şi, după caz, casării, conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tipul

bunului

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

116995

8.28.13

Centrala termică (parţial)

Fundaţie beton,

S = 15 mp

N – taluz;

E - spaţiu verde;

S - laborator cercetare

Ţara: România: judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G Bistriţa, nr. - sediu central

1996

126.261

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

 

ANEXA Nr. 4

 

Datele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa - C.U.I. 3094573 care pot fi închiriate, în condiţiile legii

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de Inventar (lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală: concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tipul

bunului

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

116985

8.28.13

Atelier mecanic

Atelier reparaţii + fierărie zid beton, acoperiş ţiglă,

S = 940 mp

N - cămin muncitori;

E - Drumul Dumitrei Vechi;

S - drum acces;

V - S.C. Romagrobel

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa;

G - Bistriţa, nr. sediu central

1985

15.751

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

121451

8.29.08

Sediu vechi cercetare

P+E, fundaţie beton, zid cărămidă, acoperiş ţiglă,

Sd = 848 mp

E. S – alei;

V - spaţiu verde;

N - taluz

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa; nr. -

1968

96.023

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale

 

Având în vedere:

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017;

- prevederile art. 3 alin. (2) secţiunea C pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat;

- prevederile art. 43 şi 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 aţin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017,

ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comisia constituită în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare, orice dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Alexandru Petrescu

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 689.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere În România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale

 

ARTICOLUL 1

Preambul

 

(1) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (M.M.A.C.A.) este autoritatea publică centrală competentă să emită, în baza art. 3 alin. (2) secţiunea C pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, avizul tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, conform art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentul care atestă implementarea investiţiei, conform art. 55 din acelaşi act normativ.

(2) La nivelul M.M.A.C.A, prin ordin al ministrului, vor fi constituite comisii, astfel:

- comisie de analiză şi evaluare, formată din 3 persoane, din care 1 persoană este desemnată preşedinte, precum şi 2 membri supleanţi;

- comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituită din 2 membri şi 1 membru supleant care nu au participat la procesul de evaluare.

De asemenea vor mai fi desemnate:

- o persoană responsabilă cu preluarea cererilor de eliberare a avizului/atestatului tehnic de specialitate şi a documentelor ce le însoţesc, persoană care nu face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor şi nu participă la procesul de analiză şi evaluare;

- o persoană care va asigura secretariatul comisiilor.

 

ARTICOLUL 2

Condiţii de acordare

 

(1) în vederea obţinerii avizului tehnic de specialitate, cetăţeanul străin interesat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină calitatea de asociat/acţionar al societăţii care urmează să beneficieze de investiţie;

b) să deţină şi să exercite atribuţii de conducere în societatea care urmează să beneficieze de investiţie;

c) să dispună de fonduri necesare desfăşurării activităţii în valoare de cel puţin 100.000 euro pentru străinii asociaţi într-o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 150.000 euro pentru străinii acţionari ai unei societăţi pe acţiuni;

d) să investească cel puţin 100.000 euro în aport de capital sau tehnologie în societatea în care deţine calitatea de asociat şi să creeze cel puţin 10 noi locuri de muncă cu normă întreagă în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere dacă deţine calitatea de asociat al unei societăţi cu răspundere limitată sau să investească cel puţin 150.000 euro în aport de capital sau tehnologie în societatea pe acţiuni în care deţine calitatea de acţionar şi să creeze cel puţin 15 noi locuri de muncă cu normă întreagă în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere dacă deţine calitatea de acţionar al unei societăţi pe acţiuni;

e) proiectul de investiţii să fie necesar, pertinent şi util derulării activităţii autorizate a fi desfăşurată, să demonstreze eficienţa tehnico-economică, rentabilitatea, sustenabilitatea şi viabilitatea pentru minimum 3 ani consecutivi celui în care s-a finalizat investiţia;

f) societatea care urmează să beneficieze de investiţie să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru;

g) societatea care urmează să beneficieze de investiţie să nu se afle în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

h) în cazul societăţilor cu 2 sau mai mulţi asociaţi ori acţionari care solicită eliberarea avizului tehnic de specialitate se va proceda conform cerinţelor art. 43 alin (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru obţinerea avizului tehnic de specialitate în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, cetăţeanul străin trebuie să depună;

o cerere-tip de eliberare a avizului tehnic de specialitate (formularul nr. 1, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură) în două exemplare semnate şi ştampilate de administratorul societăţii (sau mandatar cu procură specială/împuternicire avocaţială, după caz), însoţită de următoarele documente:

a) copia paşaportului solicitantului;

b) planul de afaceri (formularul nr. 2, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură) în original, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, la care vor fi ataşate documente din care rezultă valoarea elementelor de cost prezentate în plan.

Planul de afaceri va trebui să demonstreze necesitatea investiţiei, precum şi calendarul creării şi ocupării noilor locuri de muncă cu normă întreagă De asemenea, în cadrul planului de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii realizării acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se solicită aprobarea investiţiei;

c) extras de cont, în original, emis de o bancă din România pe numele persoanei fizice cetăţean străin solicitant al avizului şi care să confirme disponibilitatea sumelor necesare investiţiei în suma prevăzută de art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) copia legalizată a ultimului act constitutiv al societăţii;

e) copia ultimului bilanţ contabil înregistrat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) şi ultima balanţă de verificare contabilă, dacă este cazul;

f) procură notarială/împuternicire avocaţială pentru depunerea documentaţiei şi ridicarea avizului, în cazul în care deponentul este o altă persoană decât asociatul/acţionarul/ administratorul societăţii. În cazul în care procura este emisă de autorităţile străine, aceasta va fi apostilată/supralegalizată conform prevederilor legale în vigoare;

g) copia actului de identitate al deponentului;

h) documente justificative pentru dovedirea calităţii de asociat/acţionar în societăţile cu istoric de funcţionare (unde este cazul), inclusiv certificat constatator detaliat al societăţii emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (O.N.R.C.) şi valabil la data depunerii;

i) documente justificative privind plata;

j) certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat sau, după caz, la bugetele locale - atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru.

(3) Activele achiziţionate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, conform legislaţiei în vigoare, şi se vor regăsi în activele imobilizate ale societăţii. Nu se permite achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile şi nici achiziţionarea în sistem leasing;

b) trebuie să fie noi (cu excepţia clădirilor);

c) activele constând în spaţii pentru desfăşurarea activităţii vor fi înscrise în cartea funciară pentru care se va face dovada cu extrasul de carte funciară.

 

ARTICOLUL 3

Atestarea implementării planului de afaceri

 

În vederea eliberării documentului care atestă realizarea planului de afaceri (formularul nr. 4, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta procedură), în vederea prelungirii dreptului de şedere în România, în conformitate cu art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii străini vor depune la sediul M M,A.C A. o cerere de eliberare a atestatului (formularul nr. 1), însoţită de următoarele documente:

a) copia paşaportului solicitantului;

b) avizul tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini avizat anterior (transpus în formularul nr. 2), semnat şi ştampilat pe fiecare pagină;

c) copia legalizată a ultimului act constitutiv al societăţii;

d) certificat constatator detaliat al societăţii emis de O.N.R.C şi valabil la data depunerii;

e) procură notarială/împuternicire avocaţială pentru depunerea documentaţiei şi ridicarea atestatului, în cazul în care deponentul este o altă persoană decât asociatul/acţionarul/ administratorul societăţii. În cazul în care procura este emisă de autorităţile străine, aceasta va fi apostilată/supralegalizată conform prevederilor legale în vigoare;

f) copia actului de identitate al deponentului;

g) documente justificative privind efectuarea investiţiei în conformitate cu planul de afaceri avizat (originale sau copii semnate şi stampilate, certificate „conform cu originalul*), după caz:

- ultima situaţie financiară anuală (bilanţ contabil) înregistrată la A.N.A.F., precum şi balanţa contabilă aferentă;

- fişele mijloacelor fixe;

- declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi pus/puse în funcţiune la locul implementării proiectului;

- documente justificative privind dreptul de proprietate/folosinţă asupra spaţiilor achiziţionate prin proiect, înscrise în cartea funciară (contract de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară, antecontract de vânzare-cumpărare intabulat), iar pentru spaţiile din elemente prefabricate se vor prezenta dovada deţinerii în proprietate/folosinţă a terenului înregistrată la notariat/primărie/organ fiscal, certificat de urbanism, autorizaţie de construcţie (dacă este cazul), extras de carte funciară;

- raport de evaluare a activului certificat de un expert autorizat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (A.N.E.V.A.R.);

- documente justificative privind dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport: carte de identitate, certificate de înmatriculare, asigurare obligatorie;

- documente justificative privind achiziţia şi plata activelor:

- contract de achiziţie;

- ordin de plată şi extras de cont ştampilat şi semnat de banca emitentă, în care se evidenţiază plata, conform contract.

Pentru locurile de muncă nou-create în cadrul proiectului dovada creării acestora se va face cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, încheiat pe perioadă nedeterminată.

Ulterior, pe toată perioada de monitorizare, se va face dovada menţinerii acestora, cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES din REVISAL şi Raport salariaţi din REVISAL), pentru minimum 10 locuri de muncă în cazul asociatului în societăţile cu răspundere limitată şi minimum 15 locuri de muncă în cazul acţionarului în societăţile pe acţiuni.

 

ARTICOLUL 4

Depunerea dosarului

 

(1) Toate documentele depuse trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de eliberare a avizului/atestatului tehnic de specialitate. Dosarul va avea ca primă filă un opis cu documentele enumerate la art. 2, respectiv art. 3 din prezenta procedură. Ordinea actelor în dosar va respecta succesiunea din articolele menţionate, iar opisul va fi alcătuit pe baza acestei succesiuni. Fiecare filă a dosarului va fi numerotată, ştampilată şi semnată de către solicitant/împuternicit. Pe fiecare copie, lângă semnătură şi ştampilă, se va consemna „conform cu originalul”. Depunerea se va face în baza procurii notariale/împuternicirii avocaţiale pentru depunerea documentaţiei şi ridicarea avizului/atestatului, în cazul în care deponentul este o altă persoană decât solicitantul cererii. În cazul în care procura este emisă de autorităţile străine, aceasta va fi apostilată/supralegalizată conform prevederilor legale în vigoare. După soluţionarea cererii, indiferent de soluţia emisă, dosarul va rămâne în arhiva M.M.A.C.A.

(2) Solicitanţii vor depune cererea de eliberare a avizului/atestatului tehnic împreună cu toată documentaţia necesară la sediul M.M.A.C.A în zilele de luni, marţi şi miercuri, în intervalul orar 10,00-14,00. Predarea dosarului complet, alcătuit conform prevederilor prezentei proceduri, se va face către persoana desemnată să primească documentele. În cazul în care persoana responsabilă cu preluarea documentelor va fi indisponibilă, atribuţiile acesteia vor fi preluate de către secretar. Eliberarea avizului/atestatului în original se va face în fiecare zi de joi, între orele 10,00-14,00, pe baza actului de identitate.

 

ARTICOLUL 5

Monitorizarea implementării investiţiei

 

(1) În vederea eliberării documentului care atestă îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri, reprezentanţii M.M.A.C.A. vor proceda la verificări la locul de implementare a investiţiei. Aceste verificări vor viza stadiul de realizare a investiţiei, realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico-financiare. Pe durata efectuării verificărilor la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa desemnată pentru efectuarea verificărilor trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care reflectă realizarea investiţiei şi respectarea planului de afaceri pentru care s-a obţinut anterior avizul tehnic de specialitate. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de reprezentanţii M.M.A.C.A. sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine avizul sau au schimbat destinaţia investiţiei ori se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în planul de afaceri, solicitantului i se va transmite scrisoarea de revocare a avizului/atestatului tehnic de specialitate (formularul nr. 5, prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta procedură) în termen de 15 zile de la finalizarea raportului comisiei.

(2) Scrisoarea de revocare a avizului/atestatului tehnic de specialitate se va comunica din oficiu şi autorităţilor competente în gestionarea şederii legale a cetăţenilor străini în România.

(3) Verificarea pe teren se realizează de către M.M.A.C.A. cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani începând cu anul următor acordării avizului/atestatului tehnic de specialitate.

 

ARTICOLUL 6

Soluţionarea cererii de avizare/atestare

 

(1) Analiza dosarului, verificările din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, precum şi cele referitoare la: veridicitatea şi coerenţa informaţiilor înscrise în planul de afaceri, corelarea situaţiilor financiare cu planul de afaceri, completarea explicită şi cu detalii a tuturor câmpurilor planului de afaceri, concordanţa dintre codul CAEN aferent investiţiei şi activităţile propuse în planul de afaceri şi a documentelor justificative se realizează de către comisie în termen de 15 zile lucrătoare de la data când dosarul este complet. În cazul în care comisia va constata necesitatea unor completări sau clarificări în vederea emiterii soluţiei finale la cererea depusă, acest lucru îi va fi comunicat solicitantului, care va avea la dispoziţie un termen de 10 zile lucrătoare pentru a le depune la sediul M.M.A.C.A. Depunerea se va face prin procedura de predare/preluare documente descrisă la art. 4 al prezentei proceduri. Nedepunerea completărilor/clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea cererii.

(2) în scopul verificării veridicităţii informaţiilor şi documentelor, comisia poate solicita confirmarea documentelor de către instituţiile emitente şi poate face verificări pe teren. Verificarea calităţii de asociat/acţionar cu atribuţii de conducere se face şi prin interogarea bazei de date a O.N.R.C.

(3) Rezultatul analizei din cadrul comisiei i se va comunica solicitantului în termenul legal de 30 de zile. Raportul comisiei va avea ca finalitate una din următoarele soluţii:

a) acceptarea din punct de vedere administrativ şi al eficienţei tehnico-economice a planului de afaceri şi emiterea avizului/atestatului tehnic de specialitate (formularul nr. 3, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură, sau formularul 4, după caz);

b) respingerea proiectului/revocarea avizului, în cazul în care în urma verificărilor se constată neîndeplinirea criteriilor menţionate la alin. (1).

Comisia constituită în cadrul M.M.A.C.A. va comunica solicitantului, în termen de 15 zile lucrătoare de la finalizarea raportului comisiei, soluţia adoptată, iar eliberarea actului în original va fi făcută în fiecare zi de joi, în intervalul orar 13,30- 15,30.

(4) Contestaţia împotriva hotărârii de respingere a proiectului/revocare emisă de către Comisia de analiză se formulează în scris şi se va transmite în termen de 15 zile de la data primirii hotărârii de respingere a proiectului, urmând ca solicitantul să primească răspunsul comisiei de contestaţie în termen de 15 zile de la data primirii contestaţiei. Contestaţia se poate transmite prin postă, cu confirmare de primire, la sediul M.M.A.C.A.

Contestaţia va cuprinde obligatoriu:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) obiectul contestaţiei,

c) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura reprezentantului legal şi ştampila.

(5) în situaţia în care hotărârea de respingere va fi menţinută şi de către comisia de contestaţie, solicitantul are dreptul de a formula o contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 7

Confidenţialitate

 

Documentele justificative depuse de către solicitanţi sunt confidenţiale, membrii comisiilor constituite în cadrul M.M.A.C.A. având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care

informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (UE) 2016/679.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

FORMULARUL Nr. 1

 

CERERE-TIP DE ELIBERARE

A [ ] AVIZULUI / [ ] ATESTATULUI TEHNIC DE SPECIALITATE

(Toate rubricile se completează obligatoriu, în limba rămână, prin tehnoredactare.)

 

Subsemnatul, ........................................., cetăţean ........................................., domiciliat în ........................................., identificat cu paşaport ........................................., eliberat de ........................................., la data de ........................................., valabil până la ........................................., în calitate de reprezentant legal al ..........................................................................................,

Solicit eliberarea [ ] AVIZULUI /[ ] ATESTATULUI TEHNIC DE SPECIALITATE pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România/prelungirii dreptului de şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale

Titlul planului de investiţii

 

Numele şi prenumele solicitantului

 

Cetăţenia

 

Actul de identitate (seria nr.)

 

Adresa solicitantului

 

Denumirea societăţii

 

Codul unic de înregistrare

 

Nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

 

Sediul social

 

Nr. telefon

 

Nr. fax

 

E-mail

 

Codul CAEN aferent activităţii principale

 

Codul CAEN aferent planului de investiţii

 

Locaţia implementării planului (adresa)

 

Persoana de contact (nume, telefon, e-mail)

 

IMM este plătitoare de TVA

[ ] DA

[ ] NU

Forma juridică (S.R.L, S.R.L.-D, S A. etc.)

 

Capitalul social

............................... lei, deţinut de

- persoane fizice ....... %

- persoane juridice ....... %

Numărul mediu scriptic anual de personal în anul fiscal anterior

 

Cifra de afaceri - conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat (lei)

 

Valoarea investiţiei

 

 

Declar pe propria răspundere că datele din această cerere sunt conforme cu realitatea.

 

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic

Stampila ........................................

Numele ........................................

 

Funcţia ........................................

 

Semnătura ........................................

 

Data semnării ........................................

 

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

FORMULARUL Nr. 2

 

PLAN DE AFACERI

 

I. DATE GENERALE

 

1. Numele firmei:

2. Codul unic de înregistrare:

3. Forma juridică de constituire:

4. Data înfiinţării/Număr registrul comerţului:

5. Data începerii efective a activităţii:

6. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale:

7. Codul CAEN al activităţii pentru care se va efectua investiţia:

8. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%)

Privat

Român

 

Străin

 

9. Valoarea capitalului:

 

10. Principalii indicatori ai activităţii curente:

Indicator

N-2

N-1

An curent (N)

Data ultimei balanţe de verificare contabilă încheiate

Cifra de afaceri

 

 

 

EBITDA = rezultat din exploatare + amortizare

 

 

 

% în cifra de afaceri

 

 

 

Profit brut

 

 

 

% în cifra de afaceri

 

 

 

Active totale, din care:

 

 

 

- Active imobilizate

 

 

 

- Active circulante

 

 

 

Capitaluri proprii

 

 

 

Credite bancare & leasinguri

 

 

 

Credite asociaţi/firme din grup

 

 

 

Datorii furnizori

 

 

 

 

(Bilanţurile contabile pe ultimul an, precum şi ultima balanţa de verificare contabilă trebuie ataşate.)

 

11. Adresă, telefon/fax, e-mail:

12. Persoană de contact:

13. Conturi bancare deschise la:

14. Asociaţi, acţionari principali:

Numele şi prenumele/Denumirea

Domiciliul/Sediul societăţii

Pondere în capitalul social (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Administratori

Numele şi prenumele/Denumirea

Domiciliul/Sediul societăţii

Puteri limitate/nelimitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Prezentarea societăţilor din grup:

Pentru fiecare societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumirea, CUI, legături cu societatea ce solicită avizul, data începerii activităţii, principalele activităţi generatoare de venituri operaţionale, cifra de afaceri, rezultat exploatare, rezultat net, total active, active imobilizate, total datorii, datorii către bănci şi societăţi de leasing, situaţia actuală a societăţii (în funcţiune, activitate suspendată, în insolvenţă).

 

 

 

 

17. Care au fost principalele modificări/schimbări/puncte de reper ale afacerii dumneavoastră de la înfiinţare până în prezent (modificări ale structurii asociaţilor/acţionarilor; modificări ale obiectului de activitate, introducerea unor servicii/produse noi, dezvoltarea afacerii prin crearea unor puncte de lucru noi /creşterea suprafeţei /achiziţia de active noi /identificarea de clienţi noi)?

 

 

 

 

 

II. VIZIUNE, STRATEGIE

Vă rugăm să răspundeţi la întrebările de mai jos:

 

1. Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit? (de exemplu, produsul 1, 2, 3 serviciile 1, 2, 3 activitatea 1,2, 3 ...)

 

 

 

 

2. Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pentru care doriţi să investiţi.

Factorii pe care îi consideraţi relevanţi pentru afacerea dumneavoastră (de exemplu: localizare, autoevaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.). Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă materiale şi băneşti pentru realizarea obiectivelor propuse:

- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;

- analiza situaţiei curente şi identificarea misiunii întreprinderii, o istorie a obiectivelor, politicilor şi realizărilor sale;

- examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

 

 

 

 

2.1. Cine vor fi clienţii dumneavoastră?

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Unde vreţi să ajungeţi într-un interval de 3 ani? Fixaţi-vă obiective cuantificabile!

Obiective

(indicatori-ţintă)

UM

Anul curent

(N)

N+1

N+2

N+3

Cifra de afaceri, din care:

lei

 

 

 

 

- Export

lei

 

 

 

 

Profit

lei

 

 

 

 

Număr de salariaţi

Nr. de persoane

 

 

 

 

3.1. Numărul de locuri de muncă existent în ultima zi lucrătoare a lunii

precedente depunerii prezentului plan de afaceri:

 

Se vor ataşa la prezentul plan de afaceri contractele de muncă şi statele de plată pe luna precedentă, precum şi extrasele din REVISAL privind înregistrarea contractelor.

 

3.2. Numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului de investiţie:

 

Anul curent

(N)

N+1

N+2

N+3

 

 

 

 

 

Total, din care

 

 

 

 

4.1. Care sunt „punctele tari” care vă determină să credeţi că veţi avea succes? [De exemplu: cunoştinţe tehnologice, cunoştinţe de management şi marketing, cunoaşterea pieţei, pregătire în domeniu, experienţă în domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de muncă, flexibilitate] în această secţiune faceţi analiza SWOT a afacerii dumneavoastră.

 

 

 

 

 

4.2. Activităţi necesare implementării proiectului (de exemplu: asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborarea proiectelor tehnice necesare; amenajarea spaţiului; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor necesare implementării proiectului; recrutare/selecţie/angajare de personal suplimentar necesar; instruirea personalului; acţiuni de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc.)

 

 

 

 

4.3. Durata de implementare a proiectului calculată între data primirii dreptului de şedere şi data estimativă de finalizare a investiţiei. Este perioada dintre prima lună după primirea dreptului de şedere şi luna în care se finalizează implementarea ultimei activităţi din proiect.

 

 

 

 

 

În termen de maximum 12 luni, în conformitate cu prevederile art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

III. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

Istoric

 

1. Cum a apărut ideea dumneavoastră de afacere? Scurtă descriere

De la ce a pornit ideea de afacere, dacă există un studiu relevant pe baza căruia s-a iniţiat acest tip de afacere etc.

 

 

 

 

2. Care au fost principalele etape de dezvoltare a proiectului până în prezent? Acţiuni întreprinse până la solicitarea avizului

 

 

 

 

3. Ce activităţi generează astăzi profitul firmei? Care sunt sursele de dezvoltare?

Afacerea/Activitatea curentă. Descrieţi pe scurt produsele şi/sau serviciile oferite. Precizaţi sursele de dezvoltare a afacerii (de exemplu: surse proprii, credit bancar, finanţări nerambursabile etc.)

 

 

 

 

4.1. Management

Numele şi prenumele, vârsta

Funcţia în societate şi principalele responsabilităţi

Experienţa în domeniu

Studii/Specializări cu impact asupra afacerii propuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataşaţi un curriculum vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă şi orice altă persoană relevantă.

Se vor ataşa documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu şi experienţa.

 

4.2. Evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre manageri vor/va influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei. Descrieţi şi explicaţi în detaliu atribuţiile, responsabilităţile, calificările şi expertiza managerilor, relevante pentru derularea în condiţii optime a activităţii firmei.

 

 

 

 

5. Personal - detaliere pe activităţi:

Activitatea

Număr de salariaţi

Pregătirea profesională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

(Organigrama poate fi ataşată, dacă este cazul.)

 

6. Activitatea curentă

6.1. Produsele/Serviciile actuale

Descrieţi, tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, principalele avantaje competitive.

 

 

 

 

Produsul/Serviciul

Cantitatea vândută la ultima raportare financiară

UM

Valoarea

(lei)

Pondera în vânzările totale

(%)

Produsul 1/Serviciul 1

 

 

 

 

Produsul 2/Serviciul 2

 

 

 

 

Produsul 3/Serviciul 3

 

 

 

 

6.2. Descrierea procesului tehnologic actual (unde este cazul)

Prezentaţi sumar fluxul tehnologic actual şi principalele utilaje şi echipamente utilizate în procesul tehnologic.

(Se vor prezenta principalele activităţi necesare de la aprovizionarea cu materie primă până la vânzarea produselor şi echipamentelor/utilajelor aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea de producţie şi gradul de încărcare existent)

 

 

 

 

6.3. Echipamente existente

Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport (mijloacele fixe) utilizate pentru realizarea cifrei de afaceri

Mijloc fix

Caracteristici

Anul de fabricaţie

Proprietate/închiriat

Valoare de piaţă estimată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Imobile existente

Tipul imobilului

Destinaţia

Anul punerii în funcţiune, starea fizică, ultima modernizare/reparaţie capitală, suprafaţa utilă totală, suprafaţa ocupată

Proprietate

Închiriate/Luate în folosinţă cu titlu gratuit (comodat)

Valoarea contabilă

ipoteci

Valoarea chiriei

Perioada de închiriere/ folosinţă gratuită

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentaţi locul unde firma îşi desfăşoară activitatea şi cum sunt asigurate utilităţile necesare (energie electrică, apă, canal etc.).

 

 

 

 

 

IV. ETAPELE DERULĂRII PROCESULUI DE INVESTIŢII

 

1. Descrierea proiectului de investiţii

Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia (de exemplu: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente specifice activităţii).

Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului şi activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea.

Detaliaţi activităţile şi subactivităţile prin care se va realiza proiectul de investiţii, menţionând etapele de derulare a acestuia.

 

 

 

 

 

2. Locaţia proiectului şi modul de asigurare cu utilităţi

Adresa la care va fi implementat proiectul:

 

Seva păstra locaţia implementării proiectului.

Acces la drumurile naţionale/judeţene şi mijloacele de transport:

 

Detalii legate de locaţia implementării proiectului, în contextul amplasării acesteia în apropierea drumurilor naţionale/judeţene şi a accesului la mijloacele de transport

 

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat, precizaţi principalii parametri ai contractului de închiriere (proprietarul, suprafaţa închiriată, perioada de închiriere, valoarea chiriei etc.).

 

 

 

 

3. Dimensionare valoare de investiţie în active corporale

Elementul de investiţie

Furnizorul

Nr. de bucăţi

Valoarea fără TVA

(lei)

Valoarea totală

Documentul de fundamentare valoare

Durata de amortizare

(ani)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

4. Plan de finanţare a proiectului

Structura de finanţare a proiectului de investiţii/durata investiţiei

Sursa de finanţare

Valoare

Termen

lei, fără TVA

%

 

Surse proprii

 

 

 

Surse atrase (credite, linii de credit, alte împrumuturi etc.)

 

 

 

Total valoare finanţare

 

 

 

 

V. ANALIZA PIEŢEI

 

1. Piaţa actuală

1.1. Principalii clienţi actuali

Prezentaţi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicata, cu amănuntul, societăţi, agricultori etc.) - dacă este cazul.

 

Vânzări pe principalii clienţi

(lei, fără TVA)

(Grupe de) produse/servicii (lei, fără TVA)

Total

Produsul/ serviciul 1

Produsul/ serviciul 2

Produsul/ serviciul 3

Produsul/ serviciul 4

Lei, fără TVA

%

Clienţi interni

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Total piaţă internă

 

 

 

 

 

 

Clienţi externi

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Total export

 

 

 

 

 

 

Total intern + export

 

 

 

 

 

 

1.2. Clienţi potenţiali

Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi, cum aţi identificat clienţii potenţiali, cum veţi extinde piaţa sau identifica noi pieţe etc.

 

 

 

Careva fi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicata, cu amănuntul, societăţi, agricultori etc.), structura acestora (% pe fiecare grupă) şi numărul pe fiecare grupă de clienţi?

 

 

 

Care este stadiul negocierilor cu potenţialii clienţi? Ce credeţi că îi va determina pe potenţialii clienţi să cumpere produsul/serviciul oferit de dumneavoastră?

 

 

 

Poziţia pe piaţă a produselor/serviciilor dumneavoastră comparativ cu cele ale concurenţei.

Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor dumneavoastră în raport cu cele oferite de concurenţă.

 

 

 

 

VI. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII PROIECTULUI

 

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară finanţarea.

 

 

 

 

 

 

VII. PROIECŢII FINANCIARE

Corelaţi proiecţiile financiare cu partea descriptivă a Planului de afaceri.

Necorelarea situaţiilor financiare cu planul de afaceri duce la respingerea proiectului.

 

7.1 Cash-Flow

Nr. crt.

Explicaţii/luna

Proiecţii

ianuarie

februarie

martie

....

noiembrie

decembrie

An curent

An +1

An + 2

An + 3

I

Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Intrări de lichidităţi (1 +2 + 3 + 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Din vânzări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Din credite primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Alte intrări de numerar (aport propriu etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Investiţie proprie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total disponibil (I + A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Utilizări numerar din exploatare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile aferente activităţii desfăşurate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chirii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Utilităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Costuri funcţionare birou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cheltuieli de marketing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Asigurări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Reparaţii/întreţinere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Servicii cu terţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Cheltuieli pentru investiţii (valoarea totală a proiectului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Credite (1 + 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Creditul solicitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambursări rate de credit scadente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobânzi şi comisioane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Alte credite (inclusiv leasing)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambursări rate de credit scadente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobânzi şi comisioane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2 + 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Plăţi TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rambursări TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Impozit pe profit/Cifra de afaceri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Dividende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Total utilizări numerar (B + C + D + E + F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Flux net de lichidităţi (A - G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sold final disponibil (I + H)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Bilanţ previzionat

Pe baza proiecţiei contului de profit şi pierdere, a proiecţiei necesarului de fond de rulment şi a graficelor de rambursare se va întocmi bilanţul previzionat conform tabelului de mai jos:

Denumirea elementului

Nr.

Actual

Proiecţii

 

N-2

N-1

N

N+1

N+2

N+3

A

B

 

 

 

 

 

 

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

 

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (CT. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 - 280 - 290 - 2933)

01

 

 

 

 

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (CT. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931)

02

 

 

 

 

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE [CT. 261 + 263 + 265 + 267*) - 296*)]

03

 

 

 

 

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (RD. 01 LA 03)

04

 

 

 

 

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

 

 

 

I. STOCURI (CT. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/-348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 ~ 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428)

05

 

 

 

 

 

 

II. CREANŢE

06

 

 

 

 

 

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (CT. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 -595-596-598)

07

 

 

 

 

 

 

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (CT 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

08

 

 

 

 

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (RD 05 LA 08)

09

 

 

 

 

 

 

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (CT. 471)

10

 

 

 

 

 

 

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLÂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN [CT. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**) + 437**) + 4381 + 441**) + 4423 + 4428**) + 444**) + 446**) + 447**) + 4481 + 451**) + 453**) + 455 + 456**) + 457 + 4581 + 462 + 473**) + 509 + 5186 + 519]

11

 

 

 

 

 

 

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (RD. 09 + 10-11- 19)

12

 

 

 

 

 

 

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (RD. 04 + 12)

13

 

 

 

 

 

 

G.

DATORII; SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN [CT. 161 + 162 + 166+ 167 + 168-169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**) + 437**) + 4381 + 441**) + 4423 + 4428**) + 444**) + 446**) + 447**) + 4481 + 451**) + 453**) + 455 + 456**) + 4581 + 462 + 473**) + 509 + 5186 + 519)]

14

 

 

 

 

 

 

H.

PROVIZIOANE (CT. 151)

15

 

 

 

 

 

 

I.

VENITURI ÎN AVANS (RD. 17+ 18+21), DIN CARE:

16

 

 

 

 

 

 

SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII (CT. 475)

17

 

 

 

 

 

 

VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (CT. 472) -TOTAL (RD. 19 + 20), DIN CARE

18

 

 

 

 

 

 

SUME DE RELUAT TNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN [CT. 472*)]

19

 

 

 

 

 

 

SUME DE RELUAT ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (CT. 472*)]

20

 

 

 

 

 

 

FONDUL COMERCIAL NEGATIV (CT. 2075)

21

 

 

 

 

 

 

J.

CAPITAL ŞI REZERVE

 

 

 

 

 

 

 

I. CAPITAL (RD. 23 LA 25), DIN CARE:

22

 

 

 

 

 

 

- CAPITAL SUBSCRIS VĂRSAT (CT. 1012)

23

 

 

 

 

 

 

- CAPITAL SUBSCRIS NEVĂRSAT (CT. 1011)

24

 

 

 

 

 

 

- PATRIMONIUL REGIEI (CT. 1015)

25

 

 

 

 

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (CT. 104)

26

 

 

 

 

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (CT. 105)

27

 

 

 

 

 

 

IV. REZERVE (CT. 106)

28

 

 

 

 

 

 

ACŢIUNI PROPRII (CT. 109)

29

 

 

 

 

 

 

CÂŞTIGURI LEGATE DE INSTRUMENTELE DE CAPITALURI PROPRII (CT. 141)

30

 

 

 

 

 

 

PIERDERI LEGATE DE INSTRUMENTELE DE CAPITALURI PROPRII (CT, 149)

31

 

 

 

 

 

 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (CT. 117)

SOLD C

32

 

 

 

 

 

SOLD D

33

 

 

 

 

 

VI PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (CT. 121)

SOLD C

34

 

 

 

 

 

SOLD D

35

 

 

 

 

 

REPARTIZAREA PROFITULUI (CT. 129)

36

 

 

 

 

 

 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (RD. 22 + 26 + 27 + 28 - 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36)

37

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIUL PUBLIC (CT. 1016)

38

 

 

 

 

 

 

CAPITALURI - TOTAL (RD. 37 + 38)

39

 

 

 

 

 

 

 

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

FORMULARUL Nr. 3

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT

 

AVIZ TEHNIC DE SPECIALITATE Nr. ........../............

 

În temeiul:

- art. 3 alin. (2) secţiunea C pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat;

- art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- având în vedere Raportul nr. ......./ data .................................. al Comisiei numite prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat care a analizat:

- cererea de eliberare a avizului tehnic de specialitate înregistrată cu nr. ......./ data .................................. formulată de către ..............................................., cetăţean ...............................................,  identificat cu ...............................................,  nr. ..............................................., eliberat de ...............................................,  valabil de la ...............................................,  până la ...............................................,  asociat/acţionar al societăţii ...............................................,  cu sediul în ...............................................,  înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ...............................................,  cu nr. ..............................................., cod unic de înregistrare ...............................................;

- planul de afaceri privind investiţia în sumă de .................................., necesară desfăşurării activităţilor codului CAEN ..................................

Descrierea investiţiei propuse: ........................................................................................................................................................................................

Locaţia implementării investiţiei: ...................................................

 

Se acordă avizul tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, conform art. 43 din Ordonanţa de urgenţă â Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul aviz tehnic de specialitate este valabil 6 luni de la data emiterii şi se foloseşte numai în scopul obţinerii vizei de lungă şedere în România a cetăţenilor străini pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.

 

Secretar de stat,

..................................

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

FORMULARUL Nr. 4

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT

 

ATESTAT TEHNIC Nr. ........../............

privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri

 

În temeiul:

- art. 3 alin. (2) secţiunea C pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat;

- art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- având în vedere Raportul nr. ......./ data .................................. al Comisiei numite prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, care a analizat:

- cererea de eliberare a atestatului tehnic privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri, înregistrată cu nr. ......./ data .................................., formulată de către ..............................................., cetăţean ...............................................,  identificat cu ...............................................,  nr. ..............................................., eliberat de ...............................................,  la data de ..............................................., valabil până la ...............................................,  asociat/acţionar al societăţii ...............................................,  cu sediul în ...............................................,  înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ...............................................,  cu nr. ..............................................., cod unic de  înregistrare ...............................................;

- documentele justificative privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri pentru care s-a emis Avizul tehnic de specialitate ......./ din data ..................................,

ţinând cont de faptul că s-au constatat următoarele:

- investiţia propusă prin planul de afaceri, necesară desfăşurării activităţilor codului CAEN .............................................,.constând în .............................................., în valoare totală de .............................................., situata la adresa sediului social/ punctului de lucru din ........................................................

- [ ] a fost realizată/[ ] nu a fost realizată

- locurile de muncă cu normă întreagă în număr de ........................ - [ ] au fost înfiinţate/[ ] nu au fost înfiinţate.

Se acordă atestatul tehnic privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea prelungirii dreptului de şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, conform art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Secretar de stat,

..................................

 

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

FORMULARUL Nr. 5

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT

 

SCRISOARE DE REVOCARE Nr. ........./din data de ...............

[ ] Avizului tehnic nr. ........./din data de ...............

[ ] Atestatului tehnic nr. ........./din data de ...............

 

În temeiul:

- art. 3 alin. (2) secţiunea C pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat,

- .................................................................................

având în vedere Raportul nr. ......./ data .................................. al Comisiei numite prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, care a analizat:

[ ] cererea de eliberare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini

[ ] cererea de eliberare a atestatului tehnic privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri,

înregistrată cu nr. ......./ data .................................. formulată de către ..............................................., cetăţean ...............................................,  identificat cu ...............................................,  nr. ..............................................., eliberat de ..............................................., la data de ..............................................., valabil până la ...............................................,  asociat/acţionar al societăţii ...............................................,  cu sediul în ...............................................,  înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ...............................................,  cu nr. ..............................................., cod unic de înregistrare ...............................................;

ţinând cont de faptul că s-au constatat următoarele:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Se decide REVOCAREA

[ ] avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini

[ ] atestatului tehnic privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri.

 

Secretar de stat,

..................................

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

DECIZIA Nr. 22

din 3 aprilie 2017

 

Dosar nr. 3.971/1/2016

 

Iulia Cristina Tarcea - preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele completului

Lavinia Curelea - preşedintele delegat al Secţiei I civile

Eugenia Voicheci - preşedintele Secţiei a II-a civile

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Creţu Dragu - judecător la Secţia I civilă

Carmen Georgeta Negrilă - judecător la Secţia I civilă

Beatrice Ioana Nestor - judecător la Secţia I civilă

Paula C. Pantea - judecător la Secţia I civilă

Rodica Susanu - judecător la Secţia I civilă

Minodora Condoiu - judecător la Secţia a II-a civilă

Roxana Popa - judecător la Secţia a II-a civilă

Carmen Trănica Teau - judecător la Secţia a II-a civilă

Valentina Vrabie - judecător la Secţia a II-a civilă

Veronica Magdalena Dănăilă - judecător la Secţia a II-a civilă

Angelica Denisa Stănişor - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Veronica Năstasie - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Cezar Hîncu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Rodica Florica Voicu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Dana Iarina Vartires - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 3.971/1/2016 a fost constituit conform dispoziţiilor art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă şi ale art. 275 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul).

Şedinţa este prezidată de doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

La şedinţa de judecată participă doamna Elena Adriana Stamatescu, magistrat-asistent, desemnată în conformitate cu dispoziţiile art. 276 din Regulament.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „Cum se interpretează dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare exclusiv la indemnizaţia de încadrare stabilită conform legii în vigoare sau prin raportare şi la situaţiile particulare care au determinat plăţi compensatorii în urma abrogării unor legi anterioare?”

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorii-raportori, ce a fost comunicat părţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă; intimatul-pârât şi recurenta-reclamantă au formulat, în termen legal, prin consilier juridic, respectiv prin avocat, puncte de vedere asupra chestiunii de drept supuse judecăţii.

În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunţare asupra sesizării privind pronunţarea unei hotărâri prealabile,

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele;

I. Titularul şi obiectul sesizării

1. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a dispus, prin încheierea din 30 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.136/3/2015, aflat pe rolul acestei instanţe, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „Cum se interpretează dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013), prin raportare exclusiv la indemnizaţia de încadrare stabilită conform legii în vigoare sau prin raportare şi la situaţiile particulare care au determinat plăţi compensatorii în urma abrogării unor legi anterioare?”

II. Expunerea succintă a procesului

2. Prin acţiunea înregistrată iniţial pe rolul Curţii de Apel Bucureşti la data de 22 octombrie 2014, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Afacerilor Interne, obligarea acestuia la modificarea Ordinului viceprim-ministrului nr. II/3.806/20 august 2014 privind stabilirea drepturilor sale salariale, în sensul emiterii actului administrativ prin care sunt stabilite drepturile salariale începând cu 14 iulie 2014, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013.

Prin Sentinţa civilă nr. 384 din 13 februarie 2015 a fost admisă excepţia necompetenţei materiale, dispunându-se declinarea competenţei în favoarea Tribunalului Bucureşti.

În faţa acestei instanţe, reclamanta şi-a modificat acţiunea, solicitând şi plata diferenţelor de drepturi salariale dintre salariul încasat şi cel cuvenit prin modificarea salariului de bază, în sensul cerut prin acţiune.

Prin sentinţa civilă nr. 7.077 din 9 noiembrie 2015, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a respins acţiunea modificată ca nefondată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi, în rejudecare, admiterea cererii astfel cum a fost formulată.

3. Prin încheierea de şedinţă din data de 5 mai 2016, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a pus în discuţia părţilor, din oficiu, oportunitatea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind aplicabilitatea dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013.

Părţile au depus note scrise privind admisibilitatea sesizării, precum şi practică judiciară considerată relevantă pentru problema de drept ce face obiectul sesizării.

Prin încheierea de şedinţă din 30 iunie 2016, instanţa de recurs a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi suspendarea judecăţii, în temeiul dispoziţiilor art. 520 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

III. Motivele de admisibilitate reţinute de titularul sesizării

4. Prin încheierea pronunţată la data de 30 iunie 2016, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a constatat admisibilitatea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, motivat de următoarele considerente:

- sesizarea este formulată de o curte de apel în legătură cu o judecată aflată în curs de soluţionare în ultimă instanţă pe rolul său;

- lămurirea chestiunii de drept este determinantă în ceea ce priveşte soluţionarea pe fond a cauzei în care a fost ridicată, este nouă şi asupra ei Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat, nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare;

- chestiunea de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei este una veritabilă, caracterul său problematic rezultând din modalităţile diferite de interpretare a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013.

IV. Punctul de vedere al părţilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

5. Punctul de vedere al recurentei-reclamante A.

Prin notele scrise, recurenta-reclamantă a considerat oportună, pertinentă şi utilă intenţia Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal privind sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, deoarece textul legal a primit o interpretare neunitară din partea instanţelor judecătoreşti.

După comunicarea raportului, recurenta-reclamantă, prin avocat, a depus un punct de vedere prin care, argumentând admisibilitatea sesizării, a arătat că opinia judecătorilor-raportori se bazează pe prevederi legislative care nu mai erau aplicabile la nivelul anului 2014, fiind înlocuite de reglementări specifice cuprinse în anexele nr. I-VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare (Legea-cadru nr. 284/2010).

6. Punctul de vedere al intimatului-pârât Ministerul Afacerilor Interne

Prin notele scrise, intimatul-pârât Ministerul Afacerilor Interne a arătat că prevederile legale se impun a fi interpretate în sensul raportării salarizării stabilite la valoarea în plată conform legii, respectiv, conform indemnizaţiei de încadrare aferente noului grad şi prevăzute de legea în vigoare, iar nu prin raportare la situaţiile particulare aflate în plată conform reglementărilor succesive, însă în prezent abrogate.

După comunicarea raportului, în termen legal, intimatul-pârât a formulat, prin consilier juridic, un punct de vedere asupra chestiunii de drept, arătând că, având în vedere reconstrucţia salarială instituită conform legilor-cadru de salarizare unitară şi legilor de aplicare etapizată a legilor-cadru de salarizare unitară, este evident că legiuitorul a prevăzut, atât la art. 2 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cât şi la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, o măsură asigurătorie a unei salarizări similare pentru aceleaşi condiţii de muncă, nefiind posibilă acordarea unor drepturi salariale de care personalul nu a beneficiat anterior eliminării lor din legislaţia în vigoare.

V. Punctul de vedere al completului de judecată care a formulat sesizarea cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

7. Completul de judecată învestit cu soluţionarea recursului în Dosarul nr. 10.136/3/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a reţinut că, potrivit situaţiei de fapt stabilite de prima instanţă, reclamanta a fost promovată în funcţia publică de manager public grad principal începând cu 14 iulie 2014.

8. Anterior, începând cu 25 octombrie 2012, reclamanta a ocupat funcţia de manager public grad profesional asistent, drepturile sale salariale fiind stabilite în funcţie de legislaţia de la acea dată, respectiv fără includerea sporului de manager public, reglementat de art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, dar care fusese abrogat începând cu 1 ianuarie 2011 prin Legea-cadru nr. 284/2010,

9. Persoanele încadrate actualmente pe aceeaşi funcţie cu reclamanta, însă de la o dată anterioară abrogării acestui spor, primesc, într-adevăr, un salariu lunar brut mai mare decât aceasta, însă acest aspect se datorează unui venit suplimentar (plata compensatorie corespunzătoare sporului de manager public), în virtutea prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare (Legea-cadru nr. 330/2009). Salariul de bază de încadrare al acestor persoane este identic cu al reclamantei.

10. Practic, sporul conferă beneficii financiare ulterior abrogării doar persoanelor care l-au avut anterior şi care îi primesc prin efectul Legii-cadru nr. 330/2009, cu titlu de plăţi compensatorii.

11. Drepturile salariale ale reclamantei, cuvenite ca urmare a promovării în grad, au fost stabilite prin metoda reconstrucţiei salariale, respectiv plecând de la drepturile salariale deja avute de aceasta şi cu modificarea indemnizaţiei de încadrare conform noului grad. Reclamanta, nebeneficiind anterior de sporul de manager public, în raport cu data încadrării sale iniţiale, nu a beneficiat nici de adăugarea unui cuantum similar cu al colegilor săi în privinţa sumei compensatorii.

12. Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013:

(1) în anul 2014, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată”.

13. În opinia instanţei de trimitere, dispoziţiile citate se impun a fi interpretate în sensul raportării salarizării stabilite la valoarea aflată în plată conform legii, respectiv conform indemnizaţiei de încadrare aferente noului grad şi prevăzute în legea în vigoare, iar nu prin raportare la situaţiile particulare aflate în plată conform reglementărilor succesive, însă în prezent abrogate şi care au determinat un anumit cuantum al sumei compensatorii.

14. „Nivelul de salarizare în plată” nu cuprinde şi plăţile compensatorii, care reprezintă numai un remediu tranzitoriu, expres prevăzut de lege, pentru situaţia în care intervine abrogarea unei dispoziţii legale privitoare la acordarea unui spor salarial, astfel încât veniturile unui funcţionar public să nu fie diminuate.

15. Prin Decizia nr. 669 din 26 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 8 august 2012 şi Decizia nr. 884 din 25 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18 decembrie 2012, Curtea Constituţională a statuat în mod clar în sensul neîncălcării prevederilor art. 16 din Constituţie, în contextul prevederilor legale succesive adoptate în materia salarizării: „...avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă şi calculul indemnizaţiilor potrivit acestor gradaţii se face potrivit normelor juridice în vigoare la data unei astfel de avansări, cuantumurile ce ar fi putut fi calculate potrivit legislaţiei aplicabile anterior acestei date neavând regimul juridic al unor drepturi câştigate. De altfel, Curtea subliniază faptul că legiuitorul poate interveni oricând, din raţiuni ce ţin de politica economico-financiară a statului, cu reglementarea unor criterii de avansare şi a unor metodologii de calcul al indemnizaţiilor obţinute în urma avansării, ce devin aplicabile de la data intrării lor în vigoare, înlocuind vechile norme având acelaşi obiect, pe care le abrogă.... Având în vedere argumentele mai sus referite, mutatis mutandis, Curtea constată că este neîntemeiată critica autorului excepţiei, potrivit căreia, în măsura în care calculul indemnizaţiei de încadrare, conform dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 285/2010, duce la un cuantum al acestei indemnizaţii mai mic faţă de cel calculat potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009, în condiţii identice de vechime în muncă şi vechime în funcţie, textele criticate creează discriminare între persoanele care au trecut la o tranşă superioară de vechime în cursul anului 2011 şi cele care au trecut la o astfel de tranşă anterior intrării în vigoare a Legii nr. 285/2010. Din aceleaşi considerente. Curtea constată că nu poate fi reţinută nici afirmaţia autorului conform căreia, în prezent, pentru aceeaşi categorie de salariaţi, aflaţi în condiţii identice de vechime în muncă şi în funcţie, sunt aplicate două sisteme de salarizare paralele, fiind încălcate, în acest fel, prevederile constituţionale ale art. 4 referitor la unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni şi dreptul la muncă şi protecţie socială, statuat la art. 41 din Constituţie. Curtea apreciază, totodată, că dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 285/2010 nu contravin nici principiului constituţional al egalităţii în drepturi prevăzut la art. 16, întrucât acestea se aplică în mod nediscriminatoriu întregului personal plătit din fonduri publice.”

16. Conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 820 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie 2007, „situaţia diferită în care se află cetăţenii în funcţie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi discriminări”.

17. Prin metoda reconstrucţiei salariale. respectiv plecând de la drepturile salariale deja deţinute, cu modificarea indemnizaţiei de încadrare aferente noului grad profesional, în măsura în care un funcţionar public nu a beneficiat anterior de un spor (în speţă cel de manager public) la data încadrării sale iniţiale, nu va putea beneficia, în temeiul art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, nici de un cuantum similar cu cel al celorlalţi manageri publici principali în privinţa sumei compensatorii.

VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie

18. Jurisprudenţa Curţii de Apel Bucureşti - instanţa de trimitere nu a identificat alte cauze în care să se pună problema de drept ce face obiectul sesizării. A comunicat însă că – după consultarea colectivului de magistraţi din cadrul Secţiei a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi al Secţiei a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal ale Curţii - s-a conturat un punct de vedere majoritar, în sensul că dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 nu au în vedere şi situaţiile particulare care au determinat plăţi compensatorii, în urma abrogării unor legi anterioare, ci se raportează exclusiv la indemnizaţia de încadrare stabilită conform legii.

19. Jurisprudenţa celorlalte instanţe din ţară

Curtea de Apel Constanţa a identificat două hotărâri pronunţate de Tribunalul Tulcea, dar care nu se referă strict la aceeaşi problemă de drept, respectiv:

- Sentinţa nr. 1.059 din 17 iunie 2016, prin care a fost respinsă acţiunea reclamanţilor - funcţionari publici care au obţinut diploma de studii superioare ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, motivat de faptul că aceştia nu se încadrează în cele trei categorii de personal prevăzute de art. 5 alin. (1) şi alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014) - cauză aflată în recurs, judecata fiind suspendată în temeiul dispoziţiilor art. 242 din Codul de procedură civilă de la 1865;

- Sentinţa nr. 893 din 31 mai 2016 prin care s-a admis cererea reclamanţilor, mutaţi în interesul serviciului, de a li se include în cuantumul salariului sporul de 25% pentru studii superioare, ca sumă compensatorie; hotărârea a rămas definitivă prin respingerea recursului (decizie neredactată).

Şi Curtea de Apel Ploieşti a comunicat Sentinţa nr. 621 din 4 mai 2016 pronunţată de Tribunalul Prahova, menţinută prin Decizia nr. 1.577 din 19 octombrie 2016 a Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii, privind o acţiune prin care s-a solicitat încadrarea în gradul profesional superior, treapta I de salarizare, ca urmare a promovării în gradul profesional, hotărâre prin care s-a reţinut că treptele de salarizare au fost eliminate prin intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, astfel că plata efectiva a drepturilor salariale nu se poate raporta la reglementările aplicabile acestor trepte de salarizare.

Celelalte curţi de apel nu au identificat practică judiciară în materia ce face obiectul sesizării.

Opiniile teoretice ale judecătorilor din cadrul curţilor de apel Braşov, Cluj, Galaţi, Oradea, Ploieşti nu prefigurează crearea unei practici neunitare.

20. Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că la nivelul Secţiei Judiciare - Serviciul judiciar civil nu s-a verificat şi nici nu se verifică, în prezent, practica judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept ce formează obiectul sesizării.

VII. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale

21. În urma verificărilor efectuate se constată că instanţa de contencios constituţional s-a pronunţat în repetate rânduri asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, prin raportare la alin. 1 al aceluiaşi articol, reţinând că dispoziţiile alin. (1) stabilesc, în principiu salarizarea funcţionarilor publici pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, constituind dispoziţii cu caracter general, în timpi ce, prin completarea acestor dispoziţii, alin. (3) constituie prevederi speciale, prin care se stabileşte salarizarea funcţionarilor nou-încadraţi şi a celor promovaţi.

22. Prin deciziile pronunţate 1, Curtea Constituţională a respins excepţiile de neconstituţionalitate invocate cu privire la modalitatea de stabilire a salariului de bază, reţinând că atât încadrarea prin lege a diferiţilor funcţionari publici în anumite categorii, clase şi grade profesionale, cât şi salarizarea conform acestei încadrări nu reprezintă drepturi fundamentale, care nu s-ar putea modifica, pentru viitor, tot prin lege; de aceea, legiuitorul este în drept să modifice sistemul de salarizare existent ori să îl înlocuiască cu altul nou, considerat mai adecvat pentru atingerea scopului urmărit, având în vedere resursele financiare disponibile în diferite perioade de timp; art. 16 din Constituţie vizează egalitatea în drepturi între cetăţeni în ceea ce priveşte recunoaşterea în favoarea acestora a unor drepturi şi libertăţi fundamentale, nu şi identitatea de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri, indiferent de natura lor. Totodată, Curtea a reamintit şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia statele se bucură de o largă marjă de apreciere în determinarea oportunităţii şi intensităţii politicilor lor în domeniul sumelor ce urmează a fi plătite angajaţilor din bugetul de stat.2

VIII. Raportul asupra chestiunii de drept

23. Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, judecătorii-raportori au apreciat că sesizarea nu întruneşte toate condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, în sensul că norma supusă interpretării este suficient de clară şi nu comportă, în sine, o dificultate reală de interpretare şi aplicare.

IX. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Examinând sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorii-raportori şi chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, constată următoarele:

Asupra admisibilităţii sesizării

24. În privinţa regularităţii sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie În vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, legiuitorul, în cuprinsul articolului 519 din Codul de procedură civilă, instituie o serie de condiţii de admisibilitate pentru declanşarea acestei proceduri, condiţii care se impun a fi îndeplinite în mod cumulativ, respectiv:

- existenţa unei cauze aflate în curs de judecată;

- cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului învestit să soluţioneze cauza în ultimă instanţă;

- ivirea unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei în curs de judecată;

- chestiunea de drept identificată să prezinte caracter de noutate şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat şi nici să nu facă obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

25. Prioritar, se impune deci o analiză a existenţei acestor condiţii de admisibilitate a sesizării:

a) Cu privire la prima cerinţă, se constată din actele dosarului că, în prezent, cauza se află în curs de judecată în faza procesuală a recursului, nefiind pronunţată până la acest moment o hotărâre definitivă.

b) Acţiunea introductivă este un litigiu având ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public denumit manager public, care se află în competenţa de primă instanţă a secţiei de contencios administrativ a tribunalului, potrivit art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 95 din Codul de procedură civilă; prin urmare, Curtea de Apel Bucureşti judecă pricina în ultimă instanţă.

c) De lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul sesizării depinde soluţionarea pe fond a recursului, întrucât: prin cererea introductivă reclamanta a solicitat stabilirea drepturilor sale salariale, prin raportare la nivelul de salarizare în plată pentru funcţii similare, cu includerea plăţilor compensatorii prevăzute în considerarea sporului de manager public; prin sentinţa pronunţată de instanţa de fond s-a respins cererea, reţinându-se că nivelul de salarizare reprezintă indemnizaţia de încadrare prevăzută de legea în vigoare, fără a fi avute în vedere şi situaţiile particulare aflate în plată conform unor reglementări succesive, însă în prezent abrogate; prin recursul formulat, recurenta-reclamantă a criticat această interpretare dată de prima instanţă prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013.

d) Referitor la noutatea chestiunii de drept ce face obiectul sesizării, din verificarea evidenţelor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se constată că aceasta nu a statuat anterior asupra chestiunii de drept în discuţie, nefiind pronunţată o decizie în interesul legii sau o altă hotărâre prealabilă având acest obiect.

26. Distinct de această împrejurare, însă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept observă că - pentru ca mecanismul procedural reglementat de art. 519 din Codul de procedură civilă să nu fie deviat de la scopul său firesc şi utilizat pentru tranşarea efectivă, concretă, a însuşi litigiului aflat pe rolul instanţei de trimitere - este necesar ca sesizarea să aibă ca obiect nu orice situaţie juridică litigioasă (fiind de natura procedurii contencioase afirmarea de opinii potrivnice), ci o problemă de drept care se impune cu pregnanţă să fie lămurită şi care prezintă o dificultate suficient de mare încât să reclame intervenţia instanţei supreme, în scopul înlăturării unui impediment care obstrucţionează emiterea actului jurisdicţional final de către judecător.

27. În acest sens, doctrina a subliniat faptul că sesizarea trebuie să privească o normă de drept susceptibilă de interpretări diferite, deci o normă care, aplicată în cauze concrete, ar genera o practică neunitară, iar aceste potenţiale interpretări diferite, doar prefigurate sau deja afirmate, trebuie arătate în sesizare.

28. În jurisprudenţa creată la nivelul completelor de judecată pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, s-a arătat în mod constant că, pentru asigurarea eficienţei sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin raportare la rezolvarea litigiului în care a intervenit, se impune ca identificarea chestiunii de drept de către titularul sesizării să vizeze o problemă juridică reală, care ridică dificultăţi de interpretare a unor dispoziţii legale imperfecte, lacunare sau contradictorii, ce necesită rezolvarea de principiu a chestiunii de drept în procedura specială a hotărârii prealabile, iar nu realizarea unor operaţiuni de interpretare şi aplicare a unui text de lege în raport cu circumstanţele particulare ce caracterizează fiecare litigiu (operaţiuni care sunt atribute ale judecătorului cauzei).

29. În cauză nu poate fi ignorat caracterul sumar al sesizării, raportat la conţinutul impus de art. 520 alin. (1) din Codul de procedură civilă, îndeosebi în ceea ce priveşte motivele pentru care titularul sesizării a considerat chestiunea de drept ca fiind una dificilă şi care face obiectul unor „modalităţi diferite de interpretare”, în condiţiile în care la nivelul curţilor de apel din ţară (inclusiv la curtea de apel titulară a sesizării) nu s-au identificat alte cauze similare şi nu au fost relevate nici eventualele opinii contradictorii care ar face credibilă ipoteza unei viitoare jurisprudenţa neunitare.

30. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept reţine că norma cuprinsă în art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 este una suficient de clară şi care nu comportă, în sine, o dificultate reală de interpretare şi aplicare.

31. În acest context, trebuie subliniat faptul că norma în discuţie nu a generat practică judiciară divergentă până în prezent (în condiţiile în care actul normativ a fost adoptat pentru reglementarea salarizării în anul 2014), iar începând cu anul 2015 - în scopul declarat de înlăturare a discriminărilor salariale - a fost definit legal conceptul de „nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare”, prin alin. (11) al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, introdus prin art. I pct. 6 din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015.

32. În considerarea argumentelor expuse, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept constată că prezenta sesizare nu este admisibilă, deoarece mecanismul de unificare a practicii judiciare reglementat de prevederile art. 519 din Codul de procedură civilă poate fi utilizat doar dacă sunt întrunite condiţiile restrictive de admisibilitate impuse de lege, rolul său unificator găsindu-şi menirea doar în privinţa chestiunilor de drept noi şi care prezintă o dificultate suficient de mare, în măsură să reclame intervenţia instanţei supreme.

33. Faţă de cele menţionate, în temeiul art. 521 din Codul de procedură civilă,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE şi JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 10.136/3/2015, privind următoarea chestiune de drept: „Cum se interpretează dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare exclusiv la indemnizaţia de încadrare stabilită conform legii în vigoare sau prin raportare şi la situaţiile particulare care au determinat plăţi compensatorii în urma abrogării unor legi anterioare?”

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 3 aprilie 2017.

 

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

IULIA CRISTINA TARCEA

Magistrat-asistent,

Elena Adriana Stamatescu


1 Decizia nr. 743 din 3 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2016; Decizia nr. 821 din 26 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 102 din 10 februarie 2016; Decizia nr. 853 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 3 martie 2016; Decizia nr. 205 din 12 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 14 iunie 2016; Decizia nr. 370 din 2 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 30 august 2016.

2 Hotărârea din 8 noiembrie 2005 pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23; Hotărârea din 8 decembrie 2009 pronunţată 1h Cauza Wieczorek împotriva Poloniei, paragraful 59; Hotărârea din 2 februarie 2010, pronunţată în Cauza Aizpurua Ortiz împotriva Spaniei, paragraful 57.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.