MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 469/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 469         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 iunie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

53. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecţii şi scenarii pentru UE-27 până în 2025 COM (2017) 2025

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

423. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.44/841/714. - Ordin al ministrului apărării naţionale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „RO- ARMYCATERING” - S.A., filială a Companiei Naţionale „ROMTEHNICA” - S.A.

 

518. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.201/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

 

659. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti

 

840. - Decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru stabilirea modului de completare a Registrului de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei.

Reflecţii şi scenarii pentru UE-27 până în 2025 COM (2017) 2025

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/247, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 13 iunie 2017, Camera Deputaţilor:

1. Notează rolul cărţii albe, acela de contribuţie a Comisiei Europene la summitul de la Roma şi la lansarea unei dezbateri despre viitorul Uniunii cu 27 de membri, dezbatere ce urmează a fi finalizată prin decizii adoptate în Consiliul European din decembrie 2017; observă că documentul de consultare al Comisiei Europene analizează modul în care Europa se va schimba în următorii zece ani, de la impactul noilor tehnologii asupra societăţii şi a locurilor de muncă la riscurile şi oportunităţile generate de globalizare, la preocupările în materie de securitate şi la creşterea populismului,

2. la act că în cartea albă sunt expuse o serie de scenarii pentru modul în care Europa ar putea evolua până în 2025 şi acceptă explicaţia Comisiei Europene conform căreia aceste scenarii se referă la posibilităţi având un caracter ilustrativ, fără să se excludă reciproc, nu reprezintă forme rigide, ci structuri flexibile de dezbatere şi păstrează deschisă posibilitatea unor opţiuni pentru diverse combinaţii ale elementelor care le compun.

3. Consideră că formula „Europa cu mai multe viteze” ar trebui evitată atât pentru conotaţia sa negativă, cât şi pentru că în realitate este necesar să se avanseze mai repede în diverse sectoare ale procesului de integrare UE.

Apreciază că formula „geometrie variabilă” reflectă mai bine ideea că UE nu funcţionează pe principiul măsurii universale (one size fits all), ci poate adopta iniţiative adaptate la nevoile şi dorinţele legitime ale statelor membre şi cetăţenilor săi.

4. Recunoaşte că, într-adevăr, contextul în care Comisia Europeană este nevoită să acţioneze este extrem de dificil din cauza situaţiilor destabilizatoare pentru Uniune, create în Marea Britanie şi în SUA, a presiunii excesive a Federaţiei Ruse, a dificultăţilor de a rezolva crize mai vechi, a fluxului migraţionist, a insecurităţii interne, a uşurinţei cu care oficiali din state membre acuză Uniunea de insuccese care de fapt nu i se pot reproşa, a uşurinţei cu care cetăţenii din state membre dezvoltate economic urmează calea naţionalismului radical, practicând „dreptul de a fi patrioţi unii împotriva celorlalţi”, cum s-a exprimat preşedintele Comisiei Europene în discursul său de lansare a cărţii albe, în Parlamentul European.

5. Consideră că este mai importantă continuitatea proiectului european decât opţiunea în sine, pentru unul sau altul dintre scenarii şi că soluţia depăşirii crizelor şi recâştigării încrederii cetăţenilor europeni constă în aprofundarea integrării europene; crede că UE are nevoie de mai multe agende pozitive pentru a implica toate statele membre în noile etape ale construcţiei europene şi pentru a preveni instaurarea sentimentului de excludere al unor state membre sau cetăţeni.

6. Reamintind că în discursul susţinut în sesiunea plenară a Parlamentului European cu ocazia prezentării cărţii albe, preşedintele Comisiei Europene arăta că „de prea mult timp există un decalaj între aşteptările cetăţenilor şi ceea ce poate realiza Europa” şi că ar trebui „să precizăm clar ceea ce poate realiza şi ceea ce nu poate realiza Europa”, subliniază că decalajul între aşteptări şi realizări, provenit din entuziasm proeuropean, nu reprezintă un factor de risc, ci mai degrabă cel provenit din lipsa de cunoaştere a Uniunii, care produce aşteptări exagerate şi frustrări; de aceea, având în vedere printre altele reacţia acelor categorii de cetăţeni europeni care au votat împotriva tratatului constituţional în Olanda şi Franţa, care au votat pentru UKIP şi pentru ieşirea Marii Britanii din UE şi care se asociază partidelor radicale antieuropene din statele net contributoare, solicită Comisiei Europene să propună metode adaptate pentru creşterea atractivităţii sale pentru aceşti cetăţeni, precum şi programe pentru amplificarea cunoştinţelor despre Uniune.

7. Observă că, deşi Comisia Europeană menţionează faptul că „(...) sentimentul de insecuritate resimţit de numeroase persoane a condus la un grad de nemulţumire tot mai ridicat faţă de politica tradiţională şi de instituţiile de la toate nivelurile” şi că atitudinea „se manifestă prin indiferenţă şi lipsă de încredere faţă de acţiunile autorităţilor publice şi produce un vid de care profită imediat retorica populistă şi naţionalistă”, aceasta nu reuşeşte să propună acţiuni care să elimine inerţia în ceea ce priveşte metodele de soluţionare a crizelor, a evaluării unor situaţii internaţionale şi a unor fenomene sociale noi, în interpretarea principiilor Uniunii, a conceptelor sale, în comunicare şi chiar în administrarea problemelor curente; subliniază că, într-adevăr, toate acestea au dus la reducerea capacităţii de reacţie a Uniunii şi la reducerea direct proporţională a încrederii cetăţenilor în proiectul european, că măsurile eficiente aşteptate de către cetăţeni nu au fost luate din cauza cantonării oficialilor UE în cadre prestabilite, proprii unei realităţi din trecutul european.

Reaminteşte că de această inerţie au profitat masiv mişcările populiste, alimentate deopotrivă de insatisfacţia cetăţenilor faţă de rezolvările furnizate de către liderii lor europeni şi naţionali şi de intervenţii ale unor puteri regionale sau internaţionale interesate în destabilizarea Uniunii Europene.

Îşi exprimă satisfacţia faţă de existenţa unor resurse importante de raţionalitate şi de atitudine constructivă în societăţile statelor-ţintă pentru populismul antieuropean, care au făcut ca rezultatele partidelor de acest tip la recentele alegeri din Olanda, Franţa şi din landul german Renania de Nord Westfalia să fie sub aşteptări şi au înlăturat astfel, pentru moment, cel mai mare pericol pentru stabilitatea UE şi continuitatea proiectului european; reţine că aceste rezultate au infirmat capacitatea acelor state terţe care au desfăşurat acţiuni ostile la adresa Uniunii de a-şi maximiza influenţa şi au creat mediul propice pentru dezbaterea privind reforma instituţiilor UE şi a viitorului său

Îşi exprimă satisfacţia faţă de rezultatele votului la recentele alegeri parlamentare din Marea Britanie, pe care le interpretează ca pe o respingere de către electori a conceptului unui Brexit dur; apreciază că o poziţie rezonabilă a Marii Britanii în negocierile pentru ieşirea sa din Uniune şi încheierea unor acorduri corecte, benefice ambelor părţi, va înlătura unul dintre cei mai importanţi factori de risc pentru Uniunea Europeană.

8. Crede că pentru ca această dezbatere să se finalizeze cu soluţii eficiente şi durabile ar trebui să fie abordată din perspectiva realităţii politice, economice şi sociale atât din statele membre, cât şi din plan internaţional, dar şi din perspectiva spiritului iminent de dreptate şi de justiţie socială propriu cetăţenilor şi comunităţilor din Uniune, pentru că, În fond, orice proiect politic este durabil dacă se bucură de sprijinul cetăţenilor.

9. Manifestă rezerve faţă de ideile care promovează formule bazate pe cercuri concentrice, întrucât acestea reprezintă un Curs Clar spre fragmentare şi pot fragiliza statele membre în raport cu interesele unor mari puteri din afara Uniunii; consideră că o Uniune cu cercuri concentrice şi viteze multiple comportă riscul accentuării clivajelor de natură economică şi socială între statele membre, inclusiv între zona euro şi zona noneuro, între Nord şi Sud sau între Vest şi Est.

10. Admite totuşi că în Europa de astăzi în cazul în care multe state membre sau cetăţeni europeni reacţionează negativ la ceea ce ei percep drept „constrângeri” de la Bruxelles; crede că, dacă în cazul lipsei de voinţă politică pentru aprofundarea integrării nu pot fi invocate circumstanţe speciale, în cazul lipsei capacităţii naţionale de a pune în operă politicile Uniunii nu se poate evita realitatea politică internaţională care a generat această incapacitate prin falimentarea economiilor statelor din spatele cortinei de fier după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial şi prin intervenţii cu scopuri ideologice în economia acestor state, timp de câteva decenii; consideră că ar trebui să se aplice principiile solidarităţii şi coeziunii, evident, cu trasarea unor condiţii de performanţă pentru creşterea propriei capacităţi, a statelor aflate în această situaţie.

11. Subliniază că integrarea diferenţiată măreşte complexitatea arhitecturii şi funcţionării construcţiei europene şi că ar trebui să se bazeze pe proceduri şi mecanisme legitime şi pe mecanisme de coordonare şi de comunicare formală sau informală între ţările participante şi neparticipante.

12. În condiţiile în care mai mulţi lideri europeni, printre care cei ai Germaniei şi Franţei, s-au pronunţat deja pentru reforma UE, iar scenariile minimaliste sau maximaliste par a fi utilizate doar ca sisteme de referinţă, este conştientă că „scenariul 3: cei care doresc mai mult realizează mai mult pare să fie cel care se va impune.

În acelaşi timp solicită instituţiilor relevante ale Uniunii Europene şi statelor membre fanion să încurajeze şi să sprijine efortul statelor cu mai puţine resurse de a rămâne în siajul „celor care doresc mai mult”.

13. Susţine abordarea confirmată şi de Declaraţia de la Roma de a avansa împreună în aceeaşi direcţie, în formate incluzive, abordare în care orice iniţiativă de integrare este în conformitate cu tratatele UE şi este deschisă pentru fiecare stat membru pe baza unor criterii obiective şi concrete.

14. Susţine recalibrarea politicilor europene pe baza criteriului beneficiilor resimţite nemijlocit de cetăţeni, ţinându-se seamă de necesitatea realizării unui echilibru între aşteptările cetăţenilor şi capacitatea Uniunii de a adopta decizii şi de a livra rezultate.

15. Consideră că procesul de redefinire a dimensiunii sociale a UE ar trebui să ţină seama de diferenţele de dezvoltare dintre statele membre pentru a nu spori decalajele, conservând obiectivul creşterii competitivităţii şi convergenţei la nivelul Uniunii; crede că dimensiunea socială nu trebuie să lipsească din planificarea acţiunilor destinate creşterii competitivităţii şi a rezilienţei faţă de provocările globalizării.

16. Consideră că estimările privind scăderea relativă a puterii economice a Europei şi diminuarea PIB-ului comparativ cu PIB-ul mondial nu au relevanţă în justificarea nevoii de reformă şi de creştere a puterii economice a Uniunii, pentru că este normal ca statele subdezvoltate să progreseze mai rapid din punct de vedere economic, UE având politici şi investiţii importante în acest sens şi pentru că dezvoltarea acestor state creează oportunităţi economice importante pentru creşterea economiei europene,

17. Recunoaşte importanţa recursului la istoria continentului european, ca fundament al descrierii evoluţiei Uniunii Europene şi explicării resorturilor care au condus la extindere şi la aprofundarea integrării.

18. Din aceeaşi perspectivă a tendinţei de a se face abstracţie de estul Uniunii semnalează că aserţiunea din cartea albă conform căreia, „pentru prima dată de la al Doilea Război Mondial, există un risc real ca generaţia actuală de tineri adulţi să aibă, în final, mai puţine resurse financiare decât părinţii lor, exclude statele membre din Est din sistemul de referinţă al Comisiei Europene, de vreme ce, de regulă, în niciunul dintre statele membre foste comuniste nu există riscul ca tinerii să dispună de resurse financiare mai mici decât părinţii lor.

19. Consideră că restabilirea adevărului istoric este importantă nu doar pentru înţelegerea contextului în care a evoluat Uniunea, ci şi pentru explicarea situaţiei economice şi sociale în statele din Est şi pentru prezervarea obiectivelor de convergenţă şi politicii de coeziune; crede că ar trebui consemnat faptul că în urmă cu 60 de ani statele din estul Europei nici nu intrau în discuţie pentru o eventuală aderare şi că nu au fost lăsate de către ocupantul străin să beneficieze de Planul Marshall; atunci când evoluţiile de pe scena internaţională au permis, UE a încurajat imediat şi fără rezerve procesul de extindere, manifestând maximă generozitate pentru a susţine şi a finaliza procesul aderării acestor state şi producând astfel cea mai pregnantă ilustrare a principiului solidarităţii.

20. Subliniază că una dintre explicaţiile pentru care cetăţenii României se numără încă de la aderare printre cei mai mari suporteri ai Uniunii şi ai continuării integrării sale este evoluţia sentimentelor de recunoştinţă şi de speranţă reînnoită spre un sentiment de apartenenţă şi crede că este de datoria ţării să transpună voinţa cetăţenilor într-o susţinere fermă şi angajată a proiectului european.

Subliniază că în România nu există şi nici măcar nu este de conceput apariţia unor curente antieuropene.

21. Reamintind că în discursul său de prezentare a cărţii albe în sesiunea plenară a Parlamentului European, preşedintele Comisiei Europene a arătat că „există guverne care doresc să reducă rolul Uniunii Europene şi deci al Comisiei la piaţa internă1 şi că Rezoluţia Parlamentului European, referitoare la posibile evoluţii şi ajustări ale structurii instituţionale actuale a Uniunii Europene [2014/2248(INI)], a remarcat proliferarea subgrupurilor de state membre ce subminează unitatea Uniunii...” încurajează crearea la nivelul Uniunii de modalităţi cuprinzătoare şi inovative de răspuns pentru descurajarea unor asemenea poziţii şi asocieri.

22. Consideră că formatul adecvat pentru desfăşurarea discuţiei privind viitorul Uniunii este UE-27 şi subliniază că fragmentarea discuţiei în diferite formate sau grupuri de state membre ar fi contraproductivă.

23. Apreciază dezbaterea din 14 februarie 2017 din plenul Parlamentului European asupra viitorului UE ca pe un eveniment exemplar şi încurajează Parlamentul European să organizeze o reuniune interparlamentară la care parlamentele naţionale să îşi poată prezenta contribuţiile.

24. Manifestă rezerve faţă de propunerea din raportul Boge-Beres, privind capacitatea fiscală în zona euro, prezentat cu această ocazie, mai exact faţă de susţinerea explicită a unui buget dedicat pentru statele membre din zona euro şi acces limitat pentru celelalte statele membre; aceasta întrucât, chiar dacă o capacitate fiscală în zona euro ar fi „un soclu la care pot să adere toate statele membre”, nu este cert că aderarea ar fi agreată de către statele din zona euro.

25. Recunoaşte că Tratatul de la Lisabona mai are încă prevederi care nu au fost suficient folosite şi că poate încă să ofere un cadru juridic suficient pentru continuarea integrării UE, dar arată că revizuirea tratatelor nu ar trebui să fie un subiect tabu, pentru că reprezintă singura modalitate de a depăşi constrângerile din legislaţia primară a UE, iar pe termen mediu şi lung reprezintă modalitatea firească de a dota comunitatea europeană de drept pentru a face faţă provocărilor de mâine; aminteşte că Brexitul va forţa oricum o modificare a tratatelor constitutive.

26. Agreează propunerea Parlamentului European ca următoarea revizuire a tratatelor să raţionalizeze actualele diferenţieri dintre statele membre prin încetarea clauzelor de neparticipare, clauzelor de participare şi excepţiilor, la nivelul dreptului primar al UE, să reducă cerinţele pentru stabilirea unei cooperări consolidate şi structurate, printre altele, prin reducerea numărului minim de state membre participante, să reducă şi mai mult procedurile de vot în cadrul Consiliului, pentru a se trece de la unanimitate la majoritatea calificată, să se transforme procedurile legislative speciale existente în proceduri legislative ordinare şi să se înlocuiască integral procedura de consultare prin codecizie între Parlament şi Consiliu, să prevadă posibilitatea ca modificările tratatelor să intre în vigoare după ratificarea lor cu majoritate calificată şi după aprobarea Parlamentului European sau prin referendum la nivelul UE.

27. Se raliază opiniei Parlamentului European că metoda comunitară este cea mai potrivită pentru funcţionarea Uniunii, întrucât are avantajul transparenţei, eficienţei, facilitării adoptării deciziilor prin vot cu majoritate calificată în Consiliu şi dreptul egal de colegiferare al Parlamentului European şi al Consiliului; se raliază opiniei că soluţiile interguvernamentale ar trebui să constituie un instrument de ultimă instanţă şi să fie supuse unor condiţii stricte, să respecte dreptul Uniunii şi obiectivul de adâncire a integrării europene.

28. Agreează abordarea Comisiei Europene că „...Europa nu poate fi naivă şi trebuie să aibă grijă de propria securitate. A fi o «putere necoercitivă» nu mai este un element suficient de puternic în condiţiile în care forţa poate prevala asupra normelor” şi susţine consolidarea rolului UE de actor global care să includă completarea rolului de „putere necoercitivă” cu cel al unei Uniuni a apărării, care să permită asigurarea securităţii în complementaritate cu NATO.

Observă că în cartea albă se menţionează că „...NATO va continua să ofere securitate militară pentru majoritatea statelor membre ale UE....”, dar nu este încurajată aderarea la NATO a statelor membre UE care nu sunt încă membri ai Alianţei Nond-Atlantice.

29. Consideră că lipsa de acţiune adecvată şi de rezultate în combaterea factorilor de destabilizare interni şi externi de mare risc poate afecta grav unitatea şi rezilienţa Uniunii Europene şi de aceea încurajează instituţiile Uniunii şi statele membre să îşi concentreze şi să îşi coordoneze eforturile şi resursele în acest sens; consideră că subiectul combaterii factorilor de destabilizare interni şi externi de mare risc ar trebui să fie o constantă a dezbaterilor privind viitorul Uniunii Europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 20 iunie 2017.

Nr. 53.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Motoc” Perieni, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 54 alin. (15) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni, cu sediul în comuna Perieni, judeţul Vaslui, ca instituţie de drept public organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni.

Art. 2. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni preia patrimoniul constituit din bunuri aflate în domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi bunuri proprii, datorii şi alte active de la Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-primire încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Terenul cu suprafaţa de 825,4727 ha aflat în domeniul public al statului şi în administrarea staţiunii este indispensabil activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic şi are datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.47 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul prevenirii şi combaterii eroziunii solului şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; clasa 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); clasa 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

c) diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; clasa 1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;

d) diviziunea 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport neclasificate altundeva „n.c.a.”; clasa 3319 Repararea altor echipamente;

e) diviziune 42 Lucrări de geniu civil; grupa 429 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti; clasa 4291 Construcţii hidrotehnice; clasa 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.;

f) diviziunea 45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; grupa 452 întreţinerea şi repararea autovehiculelor; clasa 4520 întreţinerea şi repararea autovehiculelor;

g) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate; clasa 4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; clasa 4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; clasa 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile; clasa 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor; clasa 4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;

h) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; clasa 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;

i) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transportul prin conducte; grupa 493 Alte transporturi terestre de călători; clasa 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; clasa 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şt servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

j) diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre; clasa 5224 Manipulări; clasa 5229 Alte activităţi anexe transporturilor;

k) diviziunea 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;

l) diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; Clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare; clasa 5813 Activităţi de editare a ziarelor; clasa 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor; clasa 5819 Alte activităţi de editare;

m) diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; grupa 681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate;

n) diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;

o) diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi detestări şi analiză tehnică; grupa 711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; clasa 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; grupa 712 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;

p) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-Dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-Dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

q) diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

r) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

s) diviziunea 85 învăţământ; grupa 854 învăţământ superior; clasa 8541 învăţământ superior non-universitar; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.;

ş) relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişesti”, conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor de sol, apă, genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. o) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul existent în Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni este preluat de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni este de 85.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Motoc” Perieni efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Motoc” Perieni se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni este asigurată de;

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte; un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru lin mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni.

Art. 14. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni preia toate drepturile şi obligaţiile Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni şi se substituie în toate litigiile În curs ale Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni,

Art. 15. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni este coordonată de un consiliu ştiinţific, al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 16. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni are în dotare un parc auto format din: un autoturism şi un autovehicul pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, două autolaboratoare şi două autoturisme de teren.

Art. 17. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, a descrierii tehnice a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute la pct. 1 din anexa la prezenta hotărâre, conform acesteia;

b) modificarea codului unic de înregistrare fiscală al staţiunii, conform anexei la prezenta hotărâre;

c) modificarea şi înlocuirea denumirii „Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni” cu denumirea „Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului «Mircea Moţoc» Perieni”, conform prevederilor art. 54 alin. (15) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Şerban-Constantin Valeca

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 9 iunie 2017.

Nr. 423.

 

 

ANEXĂ

 

Bunurile din domeniul public şi privat al statului, aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni - C.U.1.18706530

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii

(dării în folosinţă)

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

117066

8.28.03

Pavilion laborator

2 nivele supr. totală de 1.210 mp - 16 laboratoare

În incinta staţiunii

Ţara: România,

judeţul Vaslui,

comuna Perieni

1975

517.509

PVR 3917/nov 1975 cu IJCM,

Hotărârea Guvernului nr. 1.058/30.10.2012

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117070

8.29.08

Pavilion administrativ

1 nivel, 16 camere, 550 mp

În incinta staţiunii

Ţara: România,

judeţul Vaslui,

comuna Perieni

1958

224.903

PV recepţie/1958,

Hotărârea Guvernului nr. 509/1993

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117077

8.28.10

Centru vinificaţie

Corp clădire şi instalaţii pt. vinificaţie şi distilare rachiu

În incinta staţiunii

Ţara: România,

judeţul Vaslui,

comuna Perieni

1988

945.452

PVR 627/1998 cu TC Ind Iaşi

HG Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117083

8.28.13

Atelier mecanic

Corp clădire şi instalaţii, strungărie, sudură

În incinta staţiunii

Ţara: România,

judeţul Vaslui,

comuna Perieni

1978

119.135

PVR 3493/dec 1978 cu SMA

Hotărârea Guvernului nr. 1,058/30.10.2012

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117085

8.28.12

Cantină

Corp clădire şi instalaţii preparare hrană caldă

În incinta staţiunii

Ţara: România,

judeţul Vaslui,

comuna Perieni

1978

154.823

PVR 3493/dec 1978 cu SMA,

Hotărârea Guvernului nr. 1 058/30.10.2012

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117090

8.28.10

Magazie insect. - fungicide

Corp clădire 2 nivele, 200 mp

î În incinta staţiunii

Ţara: România,

judeţul Vaslui,

comuna Perieni

1978

77.651

PV recepţie/1978,

Hotărârea Guvernului nr. 509/1993,

Hotărârea Guvernului nr. 1.058/30.10.2012

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117093

8.27.07

Adăpost experiment pt. animale

Saivan pt. ovine 2 buc., 2000 capete

În incinta staţiunii

Ţara: România,

judeţul Vaslui,

comuna Perieni

1978

70.840

PVR 3493/dec 1978 cu SMA

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117103

8.28.10

Magazie pt. cereale 2 buc

Corp clădiri 1 nivel, 2.000 mp

În incinta staţiunii

Ţara: România,

judeţul Vaslui,

comuna Perieni

1958

125.030

PVR 1958, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993 HG

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117105

8.28.13

Depozit carburanţi

Corp clădire, recipient 501, pompe de alimentare

În incinta staţiunii

Ţara:. România,

judeţul Vaslui,

comuna Perieni

1978

55.405

PVR 3493/dec. 1978 cu SMA,

Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2012

Legea nr. 45/2009, cu modificările

şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117106

8.28.13

Magazie materiale

Corp clădire 1 nivel, 680 mp

În incinta staţiunii

Ţara: România,

judeţul Vaslui,

comuna Perieni

1975

146.018

PVR 1975, Hotărârea Guvernului nr. 509/1993,

Hotărârea Guvernului nr. 1 058/2012

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117107

8.05.03

Total suprafaţă

825,4727 ha

În incinta staţiunii

Ţara:, România,

judeţul Vaslui,

comuna Perieni

2005

7.094.955

Hotărârea Guvernului nr. 1 881/22.12.2005

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 3.47

În administrare

-

imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

 

9.531.721

 

 

 

 

 

2. Bunurile din proprietatea privată a statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1

1

Construcţii

112.345

în administrare

 

 

TOTAL

112.345

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. M.44 din 15 mai 2017

Nr. 841 din 7 iunie 2017

Nr. 714 din 18 mai 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „RO- ARMYCATERING” - S.A., filială a Companiei Naţionale „ROMTEHNICA” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul apărării naţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „RO- ARMYCATERING” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

 

Gabriel-Beniamin Leş

Viorel Ştefan

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Societatea Comercială „RO-ÂRMYCATERING” - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Timişoara nr. 5C, sectorul 6, Bucureşti Cod unic de înregistrare: RO28980435

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

60.000,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

59.905,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

95,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

59.094,49

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

58.999,49

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

36.704,30

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

30,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

21.549,69

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

17.433,70

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

15.554,70

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.879,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

307,64

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.808,35

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

715,50

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

95,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

905,51

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

750,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

155,51

 

1

 

Rezerve legale

25

45,28

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

110,24

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

55,12

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

55,12

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

55,12

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.374,07

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.374,07

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

630

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

590

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.427,08

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.196,99

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

101,53

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

984,91

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.201/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) nr. crt. 11 din anexa nr. 1 şi anexa nr. 12 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 753 din 27 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;

b) nr. crt. 3 din anexa nr. 1 şi anexa nr. 4 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.201/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 6 octombrie 2016.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefărtescu

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 518.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. F.B. 5.588/2017;

- adresele Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti nr. 4.885/2016 şi 409/2017,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 14 iunie 2017.

Nr. 659.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

pentru stabilirea modului de completare a Registrului de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare

 

Având în vedere dispoziţiile art. 106 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 15 alin. (6) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Mijloacele şi tehnicile de imobilizare şi control, precum şi cazarea în camera de protecţie pot fi folosite de personalul locului de deţinere numai în condiţiile legii.

(2) Utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare asupra unei persoane private de libertate, precum şi cazarea în camera de protecţie se consemnează obligatoriu în scris, cu menţionarea circumstanţelor care au condus la folosirea acestora, metodelor ori tehnicilor folosite, precum şi a motivului pentru care s-a luat această măsură.

Art. 2. - (1) Prin prezenta decizie se stabileşte modul de completare de către personalul locului de deţinere, inclusiv de membrii structurilor asociate pentru securitate specială, a Registrului de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare.

(2) în Registrul de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare se menţionează folosirea tuturor mijloacelor şi a tehnicilor de imobilizare autorizate prin actele normative în vigoare, inclusiv a măsurii cazării în camera de protecţie.

(3) Registrul de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare este prevăzut în anexa la prezenta decizie şi cuprinde următoarele rubrici:

a) numărul curent;

b) numărul de înregistrare al raportului şi numărul de ordine al dosarului de incident;

c) numele, prenumele şi data naşterii persoanei private de libertate căreia i-au fost aplicate mijloacele de imobilizare sau faţă de care s-a dispus cazarea în camera de protecţie;

d) tipul incidentului în care a fost implicat;

e) mijlocul de imobilizare utilizat sau, după caz, menţiunea cazării în camera de protecţie;

f) anul, luna, ziua şi ora aplicării mijloacelor de imobilizare sau cazării în camera de protecţie;

g) anul, luna, ziua şi ora încetării aplicării mijloacelor de imobilizare sau cazării în camera de protecţie;

h) gradul profesional, numele, prenumele şi funcţia lucrătorului care a utilizat mijloacele de imobilizare sau care a dispus cazarea în camera de protecţie;

i) gradul profesional, numele, prenumele şi semnătura ofiţerului responsabil de zonă care a înregistrat raportul,

(4) Numărul de înregistrare al Raportului întocmit de către personalul locului de deţinere care utilizează mijloacele şi tehnicile de imobilizare şi control, precum şi numărul de ordine al dosarului de incident se consemnează şi în registrul de evidenţă a membrilor structurilor asociate pentru securitate specială.

Art. 3. - (1) Rapoartele întocmite de către personalul locului de deţinere care utilizează mijloacele şi tehnicile de imobilizare şi control în cadrul intervenţiei reactive sau, după caz, în cadrul intervenţiei planificate sunt predate ofiţerului responsabil de zonă sau şefului de tură, care le înaintează spre avizare directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar sau şefului serviciului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar şi directorului unităţii pentru aprobare.

(2) După aprobarea rapoartelor prevăzute la alin. (1), ofiţerul responsabil de zonă sau şeful de tură completează Registrul de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare, prevăzut în anexa la prezenta decizie.

(3) în situaţia în care au fost utilizate două sau mai multe mijloace şi/sau tehnici de imobilizare şi control, fiecare dintre acestea va fi menţionat separat, în ordinea cronologică a utilizării, sens în care îi vor fi alocate un număr curant şi o rubrică anume destinată.

(4) Utilizarea unui mijloc şi/sau a unei tehnici de imobilizare şi control asupra a două sau mai multe persoane private de libertate se menţionează separat, pentru fiecare deţinut dintre acestea, în ordinea cronologică a utilizării, sens în care îi vor fi alocate un număr curent şi o rubrică anume destinată.

(5) Ofiţerul responsabil de zonă sau şeful de tură este obligat să opereze de îndată menţiunile corespunzătoare în Registrul de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul aprobării documentelor de către directorul unităţii.

Art. 4. - Registrul de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare se păstrează la biroul şefului de tură.

Art. 5. - Directorii unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 6. - Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii orice alte prevederi contrare acesteia se abrogă.

Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Marian Dobrică

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 840.

 

ANEXĂ

 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ

privind utilizarea mijloacelor de imobilizare

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare al raportului şi numărul de înregistrare al dosarului de incident

Numele, prenumele şi data naşterii persoanei căreia i-a fost aplicat mijlocul de imobilizare sau faţă de care s-a dispus cazarea în camera de protecţie

Tipul incidentului

(Se va înscrie doar codul corespunzător incidentului.)

Mijlocul de imobilizare utilizat sau, după caz, menţiunea cazării în camera de protecţie

Data şi ora la care a început aplicarea mijlocului de imobilizare sau cazarea în camera de protecţie

Data şi ora la care a încetat aplicarea mijlocului de imobilizare sau cazarea în camera de protecţie

Gradul, numele, prenumele şi funcţia lucrătorului care a utilizat mijloacele de imobilizare sau care a dispus cazarea în camera de protecţie

Gradul, numele, prenumele şi semnătura ofiţerului responsabil de zonă care a înregistrat raportul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.