MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 477/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 477         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 23 iunie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

1. - Hotărâre privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

208. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014

 

530. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Cilieni, UAT Corbu, UAT Curţişoara, UAT Deveselu, UAT Fălcoiu, UAT Icoana, UAT Verguleasa, UAT Gura Padinii, UAT Ştefan cel Mare, UAT Făgeţelu, UAT Vlădila, UAT Teslui şi UAT Vulpeni, din judeţul Olt

 

1.718. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

4. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale

 

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

HOTĂRÂRE

privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente

 

În temeiul dispoziţiilor art. 6, art. 9 alin. (1), art. 14, art. 50 şi ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1) lit. q) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012,

având în vedere dispoziţiile art. 59 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit cărora „Judecătorul care a votat împotrivă poate formula opinie separată. Cu privire la motivarea deciziei se poate formula opinie concurentă. Opinia separată şi, după caz, cea concurentă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreună cu decizia”,

având în vedere o serie de opinii separate sau concurente întocmite la deciziile Curţii Constituţionale, cu referire specială la opiniile concurente formulate la deciziile nr. 304/2017 şi nr. 392/2017, care aduc în discuţie afectarea, chiar de către unii judecători ai Curţii Constituţionale, a caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale, prevăzut ca atare la art. 147 alin. (4) din Constituţie,

ţinând seama de necesitatea precizării elementelor structurale intrinseci opiniei separate sau concurente subsumate unui raţionament logic dezvoltat în legătură cu problema de drept dedusă judecăţii, a limitelor în care judecătorul constituţional îşi poate manifesta dreptul legal de a redacta opinie separată sau concurentă şi a obligaţiei de rezervă pe care trebuie să o manifeste judecătorul Curţii Constituţionale în a-şi exprima puncte de vedere care, într-un final, neagă însăşi obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale,

ţinând seama de reverenţa de care orice subiect de drept trebuie să dea dovadă în raport cu instituţia fundamentală, obligaţie care revine într-un mod cu totul special judecătorilor Curţii Constituţionale,

Plenul Curţii Constituţionale adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Opinia separată sau concurentă se redactează în legătură cu problema de drept constituţional pe care o dezleagă decizia Curţii Constituţionale, cuprinzând raţionamentele logice, inductive sau deductive, pe care judecătorul Curţii Constituţionale se bazează şi le aplică în formarea, dezvoltarea şi susţinerea punctului său de vedere. Opinia concurentă, în conformitate cu art. 426 alin. (2) din Codul de procedură civilă, sprijină soluţia majoritară şi pe alte considerente sau numai pe alte considerente decât cele reţinute în decizia Curţii Constituţionale

(2) Opinia separată sau concurentă operează cu repere doctrinare şi jurisprudenţiale, obiectivizate în concepte şi noţiuni ştiinţifice. Aprecierile cu caracter sentenţios, ostentativ, provocator sau cu tentă politică, precum şi cele care duc la o asemenea finalitate sunt interzise.

(3) Judecătorul Curţii Constituţionale este ţinut de obligaţia de rezervă pe care trebuie să o manifeste faţă de actul jurisdicţional al Curţii Constituţionale.

(4) Opinia separată sau concurentă nu poate transgresa dincolo de punctul de vedere al judecătorului pentru a se transforma într-o critică punctuală la adresa deciziei Curţii Constituţionale, neputându-se constitui într-un examen partinic sau într-o critică făţişă la adresa acesteia.

(5) Opinia separată sau concurentă, prin formulările sale directe sau indirecte, nu poate aduce atingere caracterului general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale.

Art. 2. - Opinia separată sau concurentă se predă preşedintelui Curţii Constituţionale odată cu decizia la care a fost redactată. După discutarea deciziei, preşedintele Curţii Constituţionale, în măsura în care constată că există abateri de la regulile stabilite la art. 1, solicită judecătorului respectiv, prin rezoluţie, refacerea acesteia.

Art. 3, - în cazul în care judecătorul Curţii Constituţionale nu se conformează solicitării prevăzute la art. 2, preşedintele Curţii Constituţionale, prin rezoluţie, dispune ca opinia separată sau concurentă, după caz, să nu se publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau pe pagina de internet a Curţii Constituţionale şi nici să nu se ataşeze la dosarul cauzei.

Art. 4. - Prezenta hotărâre priveşte atribuţiile jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale, circumscriindu-se exclusiv acestora.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Plenul Curţii Constituţionale în şedinţa din data de 22 iunie 2017, cu participarea domnului Valer Dorneanu, preşedinte al Curţii Constituţionale, Marian Enache, Petre Lăzăroiu, Mircea Ştefan Minea, Daniel Marius Morar, Mona-Maria Pivniceru, Livia Doina Stanciu, Simona-Maya Teodoroiu şi Varga Attila, judecători.

 

Bucureşti, 22 iunie 2017.

Nr. 1.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministru lui, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 258.448 din 14.06.2017, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.149/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, ale Regulamentului nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, precum şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 256/2017 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol,

în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 21 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) măsura de investiţii reprezintă sprijinul acordat programelor de investiţii orientate spre creşterea competitivităţii producătorilor de vinuri, a performanţei economice a întreprinderilor, precum şi pentru perfecţionarea tehnologiilor de vinificaţie prin care se obţin vinuri clasificate conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 164/2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, cu modificările ulterioare;”.

2. La punctul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) solicitanţi - întreprinderile vinicole, definite ca unităţi care desfăşoară activitate economică de producţie, prestări servicii sau de comerţ în sectorul vitivinicol, indiferent de forma lor de organizare juridică:

- persoane juridice cu domiciliul fiscal în România;

- instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;

- persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale;

- asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale, care realizează o operaţiune de producţie, de prelucrare, de ambalare sau de comercializare a produselor din sectorul vitivinicol, propun programe de investiţii, altele decât cele finanţate prin Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare P.N.D.R., care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

- exploatează plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., produc şi/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terţi şi comercializează produsele vinicole în nume propriu;

- achiziţionează struguri pentru vin, produc şi/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terţi şi comercializează produsele vinicole în nume propriu;

- comercializează produse vinicole achiziţionate de pe piaţa internă şi îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate:

1. nu au o creanţă certă, lichidă şi exigibilă stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă în favoarea A.P.I A.;

2. nu au creat condiţii artificiale:

3. prezintă certificate fiscale prin care atestă lipsa datoriilor la bugetul de stat şi bugetele locale:

4. nu sunt în dificultate în sensul orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.”

3. La punctul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) Producătorii de struguri pentru vin care vând producţia proprie de struguri în totalitate, distileriile, magazinele alimentare, supermarketurile, hypermarketurile şi restaurantele nu pot fi beneficiari ai măsurii de investiţii prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014- 2018;”.

4. La punctul 1, după litera c) se introduc trei noi litere, literele d)-f), cu următorul cuprins:

„d) operaţiune - înseamnă acţiunea sau setul de acţiuni care sunt incluse în studiul de fezabilitate/proiectul tehnic prezentat de solicitant, conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentele norme;

e) cheltuielile eligibile - sunt costurile fără T.V.A., aferente realizării sau achiziţionării activelor corporale şi necorporale efectuate de către solicitant pentru acţiunile prevăzute în programul de investiţii aprobat;

f) condiţiile artificiale - sunt acele condiţii create în mod voluntar de către solicitant, în scopul obţinerii unui avantaj iniţial necuvenit; nu se acordă niciun avantaj solicitanţilor în privinţa cărora s-a stabilit că au creat, în mod artificial, condiţii în vederea obţinerii de avantaje necuvenite, conform prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului”.

5. Punctul 2.1. se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.1. Operaţiunile principale din cadrul programului de investiţii pentru care se acordă finanţare sunt:

a) construcţia imobilelor destinate vinificaţiei, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare şi a sălilor de degustare;

b) renovarea, reabilitarea şi/sau modernizarea clădirilor pentru recepţie, producţie, ambalare, depozitare, precum şi a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare şi a sălilor de degustare;

c) achiziţia, inclusiv prin leasing financiar, a instalaţiilor sau echipamentelor aferente recepţiei, producţiei, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calităţii, pentru imobilele cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum şi pentru sălile de degustare.”

6. După punctul 2.1 se introduc trei noi puncte, punctele 2.11, 2.12 şi 2.13, cu următorul cuprins:

„2.11. Programele de investiţii pot conţine una sau mai multe dintre operaţiunile prevăzute la pct. 2.1.

2.12. Solicitantul poate depune un nou program de investiţii doar după finalizarea programului aprobat aflat în derulare.

2.13. Acţiunile din cadrul operaţiunilor eligibile reprezentând montajul utilajelor/echipamentelor sunt eligibile la plată”.

7. Punctul 2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.3. Termenul de execuţie a programului de investiţii pentru care se acordă sprijin financiar este de maximum:

- 3 ani de la data aprobării acestuia pentru lit. a) şi b) prevăzute la pct. 2.1;

- 2 ani de la data aprobării acestuia pentru lit. c) prevăzută la pct. 2.1.”

8. Punctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.2. În conformitate cu prevederile Recomandării 2003/361/CE a Comisiei privind definirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, solicitanţii trebuie să fie;

- întreprinderi mici şi mijlocii cu mai puţin de 50/250 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală sau un bilanţ sub 10/50 milioane euro; sau

- microîntreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală sau un bilanţ sub 2 milioane euro; sau

- Întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro şi care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii sau a microîntreprinderilor.”

9. După punctul 3.2 se introduce un nou punct, punctul 3.21, cu următorul cuprins:

„3.21. Rata maximă a sprijinului se acordă numai microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii.”

10. Punctul 3.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.3. Pentru întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro, conform definiţiei de la pct. 1 lit. b), rata maximă a sprijinului este de 25%.”

11. Punctul 5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.1. Sprijinul financiar pentru programul de investiţii aprobat se acordă, în urma recepţiei calitative şi cantitative efectuate de personalul cu atribuţii specifice din cadrul centrelor judeţene ale ARIA sau al organismelor delegate, după caz, şi pe baza documentelor justificative care atestă efectuarea plăţilor de către beneficiar, astfel:

a) la finalizarea programului de investiţii;

b) în tranşe, cu condiţia ca fiecare tranşă să reprezinte costuri de cel puţin 30% din valoarea totală a programului, să reprezinte acţiuni finalizate şi să nu fie constituită din acţiuni necorporale.”

12. Punctul 5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.2. Investiţiile care sunt în concordanţă cu Liniile directoare pentru implementarea anumitor reglementări ale Regulamentului delegat (UE) nr. 1.149/2016 şi ale Regulamentului de implementare (UE) nr. 1.150/2016 prevăzute în programele naţionale de sprijin din sectorul vinului, aprobate de Comisia Europeană, sunt excluse din lista investiţiilor accesate de la acordarea finanţării prin P.N.D.R.; pentru a realiza demarcarea faţă de P.N.D.R. şi a evita dubla finanţare, cheltuielile eligibile prin Programul naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2014-2018 (P.N.S. 2014-2018) nu vor fi eligibile în P.N.D.R,, cu următoarele excepţii:

- în cadrul măsurii 4.2 «Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole» din P.N.D.R. 2014-2020 vor fi eligibile cheltuieli aferente investiţiilor noi în sectorul vitivinicol realizate exclusiv de producătorii de struguri pentru vin care, anterior depunerii cererii de finanţare în cadrul submăsurii 4.2 şi-au vândut producţia proprie de struguri pentru vin în totalitate sau de întreprinderile care îşi propun, prin proiect, distilarea vinului dacă produsul obţinut în urma distilării este un produs inclus în anexa I la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;

- în cadrul submăsurii 4.1 «Investiţii în exploataţii agricole» din P.N.D.R. 2014-2020 sunt eligibile cheltuielile aferente investiţiilor realizate la nivelul exploataţilor agricole conform prevederilor fişei submăsurii, pentru obţinere de produse vinicole, dacă respectivii fermieri, producători de struguri pentru vin, nu au obţinut produse vinicole (vin, must şi alte produse obţinute prin prelucrarea strugurilor de vin), anterior depunerii cererii de finanţare în cadrul submăsurii 4.1;”.

13. Punctul 6.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.2. Proiectele tehnice se realizează doar pentru operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b) ale pct. 2.1 din prezentele norme, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.”

14. Punctul 6.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.3. Beneficiarul poate solicita aprobarea modificării bugetului aprobat. Toate modificările trebuie să fie comunicate A.RI A pentru aprobare, cel mai târziu cu 2 luni înainte de data-limită de finalizare a acţiunii, şi în toate cazurile, înainte de controlul la faţa locului care precedă plata, cu condiţia ca modificarea:

- să nu afecteze scopul principal al programului de investiţii;

- să fie justificată în mod corespunzător;

- să prezinte devizul general şi devizul pe acţiuni refăcut;

- să se încadreze în limita a 20% din valoarea aprobată a programului, fără însă a depăşi această valoare;

- să nu depăşească termenul maxim de realizare a programului.”

15. Punctul 6.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.5. În derularea programelor de investiţii, beneficiarii cu capital de stat vor respecta prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, iar beneficiarii cu capital integral privat vor respecta, conform art. 48 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, rezonabilitatea preţurilor, asigurată prin:

a) respectarea limitelor de preţuri prevăzute în baza de date cu preţuri de referinţă ale Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; şi/sau

b) procedura concurenţială, conform Ghidului solicitantului.”

16. După punctul 6.5 se introduce un nou punct, punctul 6.6, cu următorul cuprins:

„6.6. Costurile generale ale investiţiilor necorporale, conform anexei nr. 1 la prezentele norme, din cadrul programului de investiţii trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b) ale pct. 2.1 din prezentul ordin şi în limita a 5% pentru operaţiunile prevăzute de lit. c) a pct. 2.1 din prezentul ordin.”

17. Punctul 7.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.1. În vederea aprobării programului de investiţii, solicitantul depune la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A., pentru verificarea conformităţii, următoarele documente:

a) studiu de fezabilitate realizat conform legislaţiei în vigoare;

b) documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de solicitant, aşa cum sunt descrise la pct. 1 lit. b);

c) Situaţie cu prezentarea acţiunilor eligibile din cadrul programului de investiţii, conform anexei nr. 1, şi a cheltuielilor estimate pentru fiecare acţiune;

d) cel puţin o ofertă informativă pentru fiecare acţiune prevăzuta în programul de investiţii;

e) graficul de execuţie preconizat pentru fiecare acţiune eligibilă;

f) copie a declaraţiei de producţie de struguri pentru vinuri şi/sau copie a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor, după caz;

g) copie certificată «conform cu originalul» a certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi statutul societăţii, însuşită sub semnătură de solicitant, după caz;

h) declaraţia de recoltă, producţie şi de stoc aferente campaniei viticole precedente, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după caz;

i) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte faptul că infrastructura la care se fac lucrări de renovare/reabilitare/modernizare nu face obiectul vreunui litigiu;

j) în cazul solicitării plăţii în avans, declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să execute în totalitate acţiunile prevăzute în programul de investiţii depus;

k) declaraţie pe propria răspundere că investiţia va fi implementată cu fonduri F.E.G.A. şi contribuţie proprie;

l) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că investiţia se păstrează pe o durată de 5 (cinci) ani după data finalizării ei, în acelaşi loc şi în stare de funcţionare, fără modificări importante ale condiţiilor de proprietate/exploatare;

m) declaraţie pe propria răspundere că are mai puţin de 750 de angajaţi sau că cifra de afaceri anuală este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor, cu modificările şi completările ulterioare («Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM»);

n) în cazul solicitării plăţii în avans, autorizaţia de construcţie/renovare/modernizare pentru aceste investiţii (vinotecă, săli de prezentare), după caz;”.

18. La punctul 7.2, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) proiectul tehnic în cazul tuturor operaţiunilor prevăzute la lit. a) şi b) ale pct. 2.1 din prezentele norme, cu detalierea clară pentru analiza eligibilităţii cheltuielilor, după caz;”.

19. La punctul 7.2, literele b), c) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) identificarea financiară a solicitantului;

c) declaraţia de finalizare;

..............................................................................................................................

h) autorizaţia de construcţie/renovare/reabilitare/modernizare pentru investiţiile care cuprind aceste activităţi, după caz, pentru care nu s-a solicitat plată în avans;”.

20. La punctul 7.2, după litera h) se adaugă o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) declaraţie pe propria răspundere că are mai puţin de 750 de angajaţi sau că cifra de afaceri anuală este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor, cu modificările şi completările ulterioare («Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM»)”.

21. Punctul 7.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.3. Centrele judeţene ale A.P.I.A. comunică solicitanţilor, în scris, în termen de 60 de zile de la depunerea programelor de investiţii, hotărârea de aprobare/respingere.”

22. Punctul 7.8. se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.8. Plata sprijinului financiar către solicitant se poate face şi în avans, în cuantum de maximum 80% din contribuţia din partea Uniunii, în condiţiile în care:

(i) se solicită în cerere, în baza programului aprobat, înainte de executarea investiţiei;

(ii) programul de investiţii a fost aprobat de către A.P.I.A.;

(iii) solicitantul a constituit o garanţie constând într-o sumă egală cu 100% din valoarea sprijinului solicitat în avans, conform prevederilor Regulamentului nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol;

(iv) în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, o garanţie poate fi constituită sub formă de:

a) depozit în numerar;

b) scrisoare de garanţie bancară.

Garanţia trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de desfăşurare a investiţiei, la care se adaugă 90 de zile de la finalizarea investiţiei, şi se depune odată cu declaraţia de începere a acesteia;

(v) este asumată obligaţia cheltuirii sumei totale a avansului până la finalul celui de-al doilea exerciţiu financiar următor exerciţiului financiar în cursul căruia a fost plătit avansul, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a altor situaţii excepţionale.”

23. După punctul 7.8 se introduce un nou punct, punctul 7.9, cu următorul cuprins:

„7.9. Beneficiarii operaţiunilor pentru care contribuţia eligibilă din partea Uniunii este mai mică de cinci milioane euro sunt scutiţi de întocmirea notificărilor privind utilizarea avansurilor, conform prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.150/2016 al Comisiei.”

24. Anexa nr. 1 „Acţiunile din cadrul operaţiunilor eligibile” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

25. Anexa nr. 2 „Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, programele de investiţii depuse de către solicitanţi se derulează şi după încheierea perioadei de programare 2014-2018, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 iunie 2017.

Nr. 208.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

 

 

Nr. crt.

Operaţiuni din cadrul programului de investiţii

Acţiuni eligibile

1

Construcţia imobilelor destinate vinificaţiei, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum şi a sălilor de degustare

la. Investiţii corporale

Construcţia/Reconstrucţia clădirilor pentru producţie, ambalare, depozitare, inclusiv recepţie, laboratoarelor pentru controlul calităţii, imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, sălilor de degustare etc.:

- construcţia bunurilor imobile (clădiri, anexe);

- reconstrucţia/reabilitarea bunurilor imobile (clădiri, anexe), imobile care au avut în momentul construcţiei destinaţia de întreprindere vinicolă sau imobile în scopul schimbării destinaţiei lor în întreprinderi vinicole;

- excavare (terasamente), fundaţii, pavaje, interioare (pereţi, uşi şi ferestre, zugrăveli, gresie, rame etc.), instalaţii sanitare, electricitate, interior şi exterior la urcare (încadrare), acoperişuri, izolaţii, aer condiţionat;

- construcţia/(re)construcţia clădirilor şi anexelor pentru transformare, stocare, condiţionare sau comercializare;

- construcţia/(re)construcţia pivniţelor aflate deasupra şi sub nivelul solului;

- lucrări la infrastructura de bază, cum ar fi: instalaţii electrice, mecanice şi hidraulice, de protecţie împotriva incendiilor, de aer condiţionat şi de ventilaţie a locului de producţie a vinului, precum şi alte echipamente; instalaţii speciale şi sisteme pentru protecţia mediului, reducerea poluării şi economisirea energiei, precum şi sisteme de sănătate şi de igienă;

- construcţia/(re)construcţia imobilelor pentru prezentare şi vânzare:

- spaţii de depozitare a vinotecilor;

- săli de degustare şi/sau săli de prezentare şi vânzare a vinurilor proprii;

- unităţi de vânzare şi/sau puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea directă;

- amenajările şi conexiunile legate de instalarea unui echipament achiziţionat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să menţioneze explicit legătura cu echipamentul eligibil.

1b. Investiţii necorporale

- costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele pentru specialişti (arhitecţi şi/sau ingineri, consultanţi de orice fel), pentru consultanţă, studii de fezabilitate, achiziţie de patente şi licenţe, înregistrarea mărcilor şi desenelor industriale, cheltuieli de autorizare şi alte costuri generate de cele de mai sus.

 

2

Renovarea, reabilitarea şi/sau modernizarea clădirilor pentru producţie, ambalare, depozitare, inclusiv recepţie, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, a sălilor de degustare

la. Investiţii corporale

Controlul temperaturii:

- camere de depozitare reci - climatizarea spaţiilor destinate procesării, condiţionării, îmbutelierii şi depozitării produselor vitivinicole

Infrastructura cramei:

- conducte vechi;

- modernizarea instalaţiilor destinate canalizărilor, a tubulaturilor fixe şi mobile prin care se realizează mişcarea produselor vitivinicole, a diferitelor instalaţii şi/sau reţele necesare pe fluxul tehnologic/în practicile oenologice (oxigenare, azotare, sulfitare, cleire, bentonizare, filtrare etc.);

- echipamente şi utilaje de montaj şi auxiliare pentru acestea;

- instalarea/modernizarea sistemelor de automatizare;

- instalaţii electrice şi alte instalaţii;

- renovarea/reabilitarea/modernizarea imobilelor pentru prezentare şi vânzare:

- spaţii de depozitare a vinotecilor;

- săli de degustare şi/sau săli de prezentare şi vânzare a vinurilor proprii;

- unităţi de vânzare şi/sau puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea directă;

- amenajările şi conexiunile legate de instalarea unui echipament achiziţionat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să menţioneze explicit legătura cu echipamentul eligibil.

1b. Investiţii necorporale

- costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele pentru specialişti (arhitecţi şi/sau ingineri, consultanţi de orice fel), pentru consultanţă, studii de fezabilitate, achiziţie de patente şi licenţe, înregistrarea mărcilor şi desenelor industriale, cheltuieli de autorizare şi alte costuri generate de cele de mai sus

 

3

Achiziţia, inclusiv prin leasing financiar, a instalaţiilor sau echipamentelor aferente producţiei, ambalării, depozitării, inclusiv recepţiei, pentru laboratoarele pentru controlul calităţii, imobilele cu destinaţia de prezentare şi vânzare, sălile de degustare

1a. Investiţii corporale

Echipamente pentru procesarea strugurilor (transport, recepţie, cântărire, zdrobire, presare etc.):

- echipamente tehnice fixe şi mobile pentru transport, recepţie, procesarea strugurilor;

- materiale pentru măsurarea şi analizarea calitativă şi cantitativă a strugurilor;

- benzi transportoare pentru struguri şi subproduse viticole;

- maşini, utilaje şi echipamente de sortare a strugurilor;

- echipamente pentru desciorchinarea şi zdrobirea strugurilor;

- echipamente pentru presarea strugurilor;

- storcătoare;

- pompe şi prese de must, drojdie şi de tescovină de struguri;

- echipamente şi instalaţii pentru igienizarea spaţiilor şi a utilajelor utilizate pentru transportul, recepţia, cântărirea, zdrobirea şi presarea strugurilor şi a subproduselor vitivinicole.

Echipamente pentru fermentaţie/vinificaţie:

- echipamente pentru procesarea/fermentarea strugurilor zdrobiţi:

- echipamente şi materiale auxiliare pentru tratarea strugurilor (termovinificaţie, eliberare rapidă, extracţie culoare etc.);

- autovinificatoare din lemn sau metal;

- tancuri/rezervoare de fermentare/tancuri auxiliare pentru vinificaţie; vase speciale de fermentaţie şi macerare pentru obţinerea vinului roşu şi roze;

- echipament pentru microoxigenare;

- echipament pentru controlul fermentaţiei:

- echipamente pentru controlul temperaturii pe durata fermentaţiei;

- echipamente pentru măsurarea principalelor componente ale vinului pe durata fermentaţiei;

- echiparea tancurilor/rezervoarelor de fermentare cu mantale de răcire sau alte mijloace de asigurare a temperaturii pe durata procesului de fermentaţie;

- echipamente şi aparatură pentru controlul exercitat pe fluxul tehnologic;

- conducte (în cazul echipării ulterioare şi/sau instalaţii de răcire);

- echipamente pentru separarea vinului de drojdia de vin, de exemplu, filtre vacumatice rotative de evacuare, filtre pentru reziduuri etc.;

- echipamente pentru microvinificaţie:

- echipamente şi instrumentar pentru efectuarea de teste şi analize în vederea realizării practicilor oenologice (dozaje de materiale oenologice etc.);

- echipamente şi instrumentar pentru realizarea de noi produse - microloturi.

Echipamente pentru procesarea vinului: tratamentul vinului şi al mustului (filtrare, sedimentare, limpezire etc.):

- echipamente de filtrare grosieră şi sterilă (filtre de pământ, filtre de hârtie etc.), alte echipamente şi tehnologii de filtrare, filtre tangenţiale, centrifugale etc.;

- pământuri de filtrare;

- echipamente pentru decantarea şi limpezirea mustului şi vinului; centrifuge;

- echipament pentru stabilizare tartrică;

- echipamente de stabilizare termică a vinului (pasteurizatoare etc.);

- echipamente şi materiale oenologice pentru extracţia drojdiei;

- echipamente pentru separarea, depozitarea şi manipularea tescovinei de struguri;

- echipament pentru transportul tescovinei şi drojdiei de vin;

- echipamente mobile de vinificaţie;

- echipamente, aparate de măsură şi control pentru dozarea materialelor oenologice şi pentru monitorizarea parametrilor fizico-chimici şi microbiologici ai produselor vitivinicole.

Controlul temperaturii:

- refrigeratoare/răcitoare pentru probe de must şi vin;

- instalaţii de climatizare spaţii de procesare şi depozitare musturi şi vinuri;

- echipamente pentru controlul temperaturii în timpul fermentării, producţiei şi depozitării vinului, de exemplu: unităţi de răcire, boilere, aparatură de control temperatură etc.

Echipament pentru mişcarea şi tratarea vinului în cramă:

- utilaje şi echipamente, inclusiv computere şi software pentru realizarea şi monitorizarea operaţiunilor logistice ale materiilor prime, subproduselor şi produselor în fazele de vinificaţie, condiţionare, îmbuteliere şi depozitare:

- pompe, pompe de transfer;

- dozatoare pentru materialele oenologice;

- vase şi containere pentru manipularea vinului;

- dispozitive şi alte echipamente de ridicare, de exemplu, stivuitoare, transpaleţi etc.;

- coşuri/cuşeti şi giropaleţi pentru manipularea sticlelor.

Echipamente pentru depozitarea, omogenizarea, condiţionarea şi maturarea/ învechirea vinului:

- baricuri sau budane realizate din lemn pentru maturarea şi învechirea vinurilor;

- tancuri şi cisterne pentru producţia, depozitarea, maturarea şi învechirea vinurilor, realizate din: lemn, beton/oţel inoxidabil/fibre din poliester etc.;

- restaurarea facilităţilor de depozitare a produselor din vin, de exemplu, renovarea tancurilor prin căptuşire interioară;

- tancuri cu autodrenare;

- cuve cu termoreglare;

- tancuri mobile din oţel inoxidabil pentru maturare;

- containere din plastic;

- echipamente pentru depozitarea şi păstrarea produselor din vin.

Echipamente pentru tehnologii aplicate vinurilor spumante (producţie, depozitare, îmbuteliere şi condiţionare);

- echipamente pentru producţia, depozitarea, îmbutelierea şi condiţionarea vinurilor spumante;

- echipamente pentru agitarea vinurilor; echipamente pentru manipulare (mobile, autopropulsate sau portabile);

- sistem de desciorchinare cu îndepărtarea rahisului.

Echipament pentru condiţionare (îmbuteliere, etichetare, ambalare):

- echipamente şi utilaje pentru prepararea loturilor omogene şi condiţionarea în vederea îmbutelierii (omogenizare, limpezire, stabilizare tartrică, stabilizare microbiologică, filtrare, sulfitare etc.);

- echipamente pentru îmbuteliere (inclusiv echipamente şi utilaje de spălare/clătire sticle goale), dopuire, capişonare, etichetare, condiţionare şi ambalare (formare cutii, umplere cutii, paletizare etc.), precum şi echipamente utilizate în manevrarea produselor în depozite (transpalete, stivuitoare etc.);

- echipamente informatice şi software pentru automatizări ale operaţiunilor pe fluxul de producţie şi pentru controlul şi monitorizarea calitativă şi cantitativă a produselor şi a etapelor tehnologice;

- tancuri duble/duale.

Software pentru managementul cramei:

- computere şi programe pentru îmbunătăţirea calităţii transportului şi procesării strugurilor, producerii şi procesării vinului, precum şi pentru procesarea şi depozitarea materiei prime, a materialelor oenologice, a subproduselor şi a produselor finite;

- echipamente informatice, inclusiv perifericele aferente şi programe specifice care au ca scop controlul echipamentului tehnologic pentru procesare, depozitare şi manipulare a produselor/alte operaţiuni logistice;

- echipamente informatice şi programe de computer pentru managementul cramei. Echipament pentru managementul apelor uzate:

- echipamente pentru managementul apelor uzate în cramă (tratare şi purificare);

- instalaţii de dedurizare;

- instalaţii electrice, canalizări şi instalaţii de epurare.

Echipament pentru infrastructură cramei:

- compresoare, transformatoare electrice, generatoare, instalaţii sanitaro, canalizări, trasee de conducte fixe şi mobile pentru circulaţia produselor în cramă etc.;

- amenajările şi conexiunile legate de instalarea unui echipament achiziţionat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să menţioneze explicit legătura cu

echipamentul eligibil.

Echipament de laborator pentru controlul calităţii produselor din vin, inclusiv pentru vinul organic:

- mobilier, instalaţii electrice, instalaţii sanitare, pavimente, alte instalaţii necesare desfăşurării activităţilor specifice de laborator;

- utilaje, echipamente, instrumente şi materiale necesare pentru efectuarea de analize fizico-chimice, organoleptice şi microbiologice pentru produse vitivinicole şi pentru apele tehnologice şi apele uzate.

Echipament pentru controlul calităţii produselor şi procesării:

- mobilier, echipamente şi instrumente de laborator, aparate de măsură, echipamente informatice şi software utilizate în cadrul controlului calităţii materialelor oenologice, produselor vitivinicole şi condiţiilor de mediu ale producţiei şi depozitării produselor.

Echipament pentru sisteme de calitate, trasabilitate:

- echipamente de introducere, în mod voluntar, a sistemelor de managementul calităţii şi siguranţei alimentare, a sistemelor pentru asigurarea trasabilităţii, inclusiv pentru vinul organic;

- amenajările şi conexiunile legate de instalarea unui echipament achiziţionat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să menţioneze explicit legătura cu echipamentul eligibil.

Echipamente pentru prezentare şi unităţi de vânzare:

- echiparea/dotarea unităţilor de vânzare sau de expunere/degustare cu: mobilier, echipamente de răcire/refrigerare, echipamente de bar, echipamente informatice pentru prezentarea produselor, alte echipamente şi dotări specifice acestei activităţi:

- mobilier de depozitare, maturare, învechire şi pentru expunerea produselor vinicole în vinoteci sau spaţiile de vânzare şi degustare, inclusiv recipienţi de depozitare specifici;

- săli de prezentare a vinurilor proprii:

- unităţi de vânzare en detail şi angro;

- puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea directă;

- investiţii care includ: mobilier, unităţi de răcire, chiuvete, robinete, bar, echipament de computer şi software aferent pentru derularea activităţilor.

Echipamente pentru distribuţia şi comercializarea vinului:

- mobilier, echipamente şi utilaje pentru dezvoltarea, modernizarea, automatizarea şi adaptarea platformelor de distribuţie (eficientizarea şi îmbunătăţirea organizării lanţului de transport pe piaţa internă şi internaţională);

- dezvoltarea reţelelor;

- îmbunătăţirea/raţionalizarea canalelor şi facilităţilor de comercializare;

- instalaţii tehnologice, echipamente - inclusiv echipamente informatice, programe de computer, utilizate în cadrul distribuţiei/logisticii şi comercializării produselor. Hardware, software, platforme web (de reţea) pentru comerţul electronic:

- hardware şi software pentru realizarea, modernizarea şi adaptarea tehnologiilor de informare şi comunicare (TIC) şi pentru comerţul electronic (e-comerţ).

1b. Investiţii necorporale

- costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele pentru specialişti (arhitecţi şi/sau ingineri, consultanţi de orice fel), pentru consultanţă, studii de fezabilitate, achiziţie de patente şi licenţe, înregistrarea mărcilor şi desenelor industriale, cheltuieli de autorizare şi alte costuri generate de cele de mai sus.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

CERERE

pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii

 

 

Nr. de înregistrare/Data

1. Nr. unic de identificare beneficiar RUI (ID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ştampila APIA CJ

2. Denumirea solicitantului:

 

 

2.1. CUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Adresa completă a solicitantului

 

 

4. Cod poştal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Cod ţara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. E-mail

6. Banca/Filiala

 

6.1. Cod IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Solicit sprijin financiar pentru măsura de investiţii în baza Regulamentului (UE) nr. 1.149/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, a Regulamentului nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordarea sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, precum şi a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Denumirea programului:

 

 

Operaţiuni din cadrul programului

a) Construcţia imobilelor destinate vinificaţiei, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum şi a sălilor de degustare



b) Renovarea, reabilitarea si/sau modernizarea clădirilor pentru recepţie, producţie, ambalare, depozitare, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, a sălilor de degustare



c) Achiziţia, inclusiv prin leasing financiar, a instalaţiilor sau echipamentelor aferente recepţiei, producţiei, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calităţii, pentru imobilele cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum şi pentru sălile de degustare 



9. Data începerii programului:

10. Data finalizării programului:

11. Suma totală a programului aprobat (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care sprijin financiar comunitar (lei):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Solicit sprijinul financiar (lei):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) la finalizare program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) tranşă (cel puţin 30% din total sprijin financiar comunitar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) avans*(80% din total sprijin financiar comunitar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sub rezerva constituirii garanţiei de 100%.

 

Angajamente şi declaraţii

Subsemnatul, ............................................., legitimat cu BI/CI seria ......... nr. ............................................., eliberat(ă) de ............................................., la data ............................................., CNP .............................................,, reprezentant/împuternicit legal al declar că:

Am luat cunoştinţă de condiţiile de eligibilitate, respectiv mă angajez să efectuez lucrările prevăzute în programul de investiţii în termenul menţionat, să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi, în cazul în care declaraţia mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) suma care a fost virată de aceasta sub titlul de sprijin, fără a mă sustrage eventualelor urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea. Declar că am luat cunoştinţă de prevederile comunitare privind măsura de investiţii, de condiţiile de acordare a sprijinului conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi recunosc că orice încălcare a dispoziţiilor care sunt precizate de APIA determină respingerea sprijinului sau înapoierea sumelor încasate necuvenit.

Declar că am luat la cunoştinţă de conţinutul Ghidului solicitantului.

Datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate acesteia sunt reale, complete şi perfect valabile şi am luat cunoştinţă despre consecinţele legale rezultate în urma furnizării de date false. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care renunţ la drepturile mele aferente cererii de plată, voi comunica în scris aceasta către APIA cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea plăţii.

În cazul în care între data depunerii cererii şi data acordării plăţii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 10 zile lucrătoare de la producere voi comunica în scris aceste schimbări către APIA.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete, neconforme cu realitatea, atrag sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz.

ATENŢIE!

Orice persoană care face declaraţii false poate fi acţionată în justiţie.

O declaraţie falsă sau incorectă poate conduce la pierderea drepturilor şi la pierderea posibilităţii de recuperare a oricăror cheltuieli executate deja.

Numele şi prenumele solicitantului

Reprezentant sau împuternicit legal

CNP

BI/CI, seria ..........., nr. .............................................

Locul întocmirii:

 

Documentele ce însoţesc cererea de plată:

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA

Semnătura/Ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Ci Meni, UAT Corbu, UAT Curţişoara, UAT Deveselu, UAT Fălcoiu, UAT Icoana, UAT Verguleasa, UAT Gura Padinii, UAT Ştefan cel Mare, UAT Făgeţelu, UAT Vlădila, UAT Teslui şi UAT Vulpeni, din judeţul Olt

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în UAT Cilieni - sectorul cadastral 1, UAT Corbu - sectorul cadastral 1r UAT Curţişoara - sectorul cadastral 3, UAT Deveselu - sectorul cadastral 1, UAT Fălcoiu - sectorul cadastral 1, UAT Icoana - sectorul cadastral 1, UAT Verguleasa - sectorul cadastral 1, UAT Gura Padinii - sectoarele cadastrale 1,2, UAT Ştefan cel Mare - sectoarele cadastrale 1, 2, 3, 4, UAT Făgeţelu - sectorul cadastral 3, UAT Vlădila - sectoarele cadastrale 1, 3, UAT Teslui - sectorul cadastral 1 şi UAT Vulpeni - sectorul cadastral 1, din judeţul Olt, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric,

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 22 mai 2017.

Nr. 530.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

 

Având în vedere dispoziţiile:

- art. 5 alin. (4), art. 79, art. 82 alin. (6) şi art. 102 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 342 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.068 din 30 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) 255 «Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private», cod 14.13.02.13/b, prevăzut în anexa nr. 81”.

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Anexele nr. 1-8, 81 şi 9 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

3. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 81, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. La anexa nr. 9 „Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor”, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

„k) Denumire: «Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private» (formular 255)

1. Cod: 14 13.02.13/b

2. Format: A4/t2

3. Caracteristicile de tipărire:

- se tipăreşte pe ambele feţe;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se difuzează: gratuit.

5. Se utilizează: la stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private în limita unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii.

6. Se întocmeşte:

- în două exemplare, de organul fiscal central competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil/împuternicitul acestuia în format hârtie.

8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.”

Art. II. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Bogdan-Nicolae Stan

 

Bucureşti, 14 iunie 2017.

Nr. 1.718.

 

 

 

 

ANEXĂ 1

(Anexa nr. 81 la Ordinul nr. 3.695/2016)

 

 

Ministerul Finanţelor Publice

 

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

Sigla DGRFP

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............................

255

 

Unitatea fiscală ...........................................................

 

 

 

Nr. înregistrare ...........................

 

 

Data .............................................

 

DECIZIE

privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private

 

 

 

Anul

 

 

 

 

 

 

 

Către:

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:

Nume ......................................................................................................

............................................................................................

Prenume ................................................................................................

În baza art.79, art.82 alin.(6) şi art.102 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii pe anul ............. nr. ............... din data ............, se stabilesc cheltuielile admise cu bursa privată, după cum urmează:

 

Domiciliul: Localitatea ............................................. Cod poştal ....................

Stradă ....................................................................... Număr ......... Bloc .........

Scară ......... Ap. .......... Judeţ (sector) ............................................................

 

 

 

- lei –

Denumire indicator

Decizie anterioară

Decizie curentă

1. Cheltuieli admise cu bursa privată*

 

 

2. Diferenţe de impozit, conform art.94 alin.(2) din Legea nr.207/2015 cu modificările şi completările ulterioare

a. constatate în plus

 

 

b. constatate în minus

 

 

Cheltuielile admise cu bursa privată/diferenţa de impozit constatată în minus (rd.1 sau rd.2b) în sumă de ............................. lei se compensează şi/sau se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Diferenţa de impozit constatată în plus (rd.2a) în sumă de ............................. lei se plăteşte în funcţie de data comunicării prezentei astfel:

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 01-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare; împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, potrivit legii, la organul fiscal emitent.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.

Decizia produce efecte de la data comunicării.

 

*) Suma admisă se calculează din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor la funcţia de bază şi în afara funcţiei de bază, precum şi pe veniturile din pensii.

 

Număr de operator de date cu caracter personal

Cod 14.13jG2.13A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii privind modalităţile de plată a impozitului pe venit:

Achitarea sumelor datorate bugetului de stat poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:

- în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului .............................................;

- prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro;

- prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română S.A.;

- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip “internet banking”;

- prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale

 

Nr. crt.

Competitor electoral

Tip competitor

1

ANGHEL DAN

candidat independent

2

CARAGEA VIOREL SALVADOR

candidat independent

3

MOGA ŞTEFANIA-VICTORIŢA

candidat independent

4

PAVEL MARCEL TEODOR

candidat independent

 

Bucureşti, 23 iunie 2017.

Nr. 4.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.