MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 480/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 480         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 26 iunie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

70. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2017-2019

 

72. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie

 

520. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.090/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în nouă unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.113/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Maramureş, Prahova şi Tulcea şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea

 

648. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a  Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2017-2019

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 951/2016 privind aprobarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2017-2019, denumit în continuare Plan, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Monitorizarea îndeplinirii măsurilor prevăzute în Plan, precum şi actualizarea acestuia se vor realiza prin grija Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne.

Art. 3. - Activităţile prevăzute în Plan, pentru care sursa de finanţare este bugetul de stat, se vor planifica şi realiza cu încadrarea în limita fondurilor aprobate Ministerului Afacerilor Interne prin legile anuale ale bugetului de stat şi alocate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 70.

 

ANEXĂ

 

PLAN DE ACŢIUNI

pentru implementarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2017-2019

 

Obiectivul general 1: Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situaţiilor de urgenţă

 

Nr. crt.

Obiectiv specific

Activităţi/Măsuri concrete

Rezultatul acţiunii

Indicatori de performanţă

Termen

Resurse financiare necesare

Responsabili

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Perfecţionarea legislaţiei în domeniu

1.1. Elaborarea proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea Corpului Naţional al Pompierilor Militari şi Protecţiei Civile

Lege adoptată

Adoptarea legii de organizare şi funcţionare

Decembrie 2018

 

IGSU

1.2. Implementarea mecanismelor aprobate prin Hotărârea CSAT nr. 107/2015 privind Concepţia naţională de protecţie prin evacuare şi adăpostire a personalului autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi a populaţiei, în situaţii de conflict armat, prin amendarea în mod corespunzător a Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă

Act normativ adoptat

Adoptarea actului normativ de modificare a Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă

Decembrie 2017

 

IGSU

1,3. Elaborarea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea centrelor de coordonare şi conducere a intervenţiei

Act normativ adoptat

Adoptarea Hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea centrelor

Decembrie 2017

 

IGSU

1,4. Identificarea necesităţilor de intervenţie normativă pentru reglementarea pregătirii, antrenării, perfecţionării pregătirii şi brevetării scafandrilor care intervin în vederea îndeplinirii misiunilor specifice MAI

Brevetarea scafandrilor de intervenţie în cadrul Centrului specializat din structura organizatorică a ISUJ Constanţa

Adoptarea cadrului normativ

3 luni de la adoptarea legii prevăzute la pct. 1.1

 

IGSU

1.5. Amendarea reglementărilor referitoare la stabilirea criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

Act normativ emis

Emiterea ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

Iunie 2017

 

IGSU

1.6. Amendarea reglementărilor referitoare la stabilirea criteriilor de dimensionare a structurilor de

intervenţie

Act normativ emis

Emiterea ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă

Iulie 2017

 

IGSU

1.7. Amendarea legislaţiei privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Act normativ adoptat

Adoptarea hotărârii Guvernului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 259/2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Decembrie 2018

 

IGSU

1.8. Elaborarea proiectului de act normativ de aprobare a Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase

Act normativ emis

Emiterea ordinului ministrului afacerilor interne [prevăzut de art. 12 alin. (11) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase]

Decembrie 2017

 

IGSU

1.9. Elaborarea proiectului de act normativ de aprobare a dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi clădiri utilizate de persoane cu dizabilităţi

Act normativ emis

Emiterea ordinului comun cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

August 2017

 

IGSU

1.10. Elaborarea proiectului de act normativ de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naţional

Act normativ emis

Emiterea ordinului ministrului afacerilor interne [prevăzut de art. 6 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 768/2016 privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre]

Iunie 2017

 

IGSU

1.11. Amendarea reglementărilor privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor

Act normativ emis

Emiterea ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Decembrie 2017

 

IGSU

1.12. Elaborarea proiectului de act normativ de aprobare a Normelor specifice de apărare împotriva incendiilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

Act normativ emis

Emiterea ordinului ministrului afacerilor interne

August 2017

 

IGSU

1.13. Revizuirea reglementărilor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civila

Act normativ emis

Emiterea ordinului ministrului afacerilor interne

Decembrie 2017

 

IGSU

1.14. Elaborarea Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor şi a punctelor de comandă de protecţie civilă

Act normativ emis

Emiterea ordinului ministrului afacerilor interne [prevăzut de art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 481/2004]

Decembrie 2017

 

IGSU

1.15. Elaborarea Regulamentului privind acţiunile de prevenire, pregătire şi de răspuns ale serviciilor de urgenţă profesioniste

Act normativ emis

Emiterea ordinului ministrului afacerilor interne (prevăzut de art. 28 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă)

Iulie 2017

 

IGSU

2

îmbunătăţirea capacităţii personalului de aplicare a legii

2.1. Perfecţionarea pregătirii personalului inspecţiei de prevenire, prin organizarea şi/sau participarea la convocări, cursuri, seminare, conferinţe pe domenii specifice

Creşterea competenţei personalului în exercitarea rolului de autoritate de stat

- Participarea la convocări, cursuri, seminare, conferinţe a 15% din personal/an

- Scăderea cu 20% raportat la anul anterior a numărului documentelor de control anulate în instanţă pentru vicii de formă

Anual

100.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

2.2. Redirecţionarea activităţii preventive în funcţie de analiza situaţiei operative

Creşterea eficienţei şi stabilirea măsurilor corective

Număr de analize efectuate

Lunar

 

IGSU

3

Perfecţionarea structurilor, standardelor şi procedurilor de lucru ale inspecţiei de prevenire

3.1. Procedurarea activităţilor preventive prin elaborarea/actualizarea procedurilor de sistem şi operaţionale

Proceduri aprobate pentru toate activităţile procedurabile

Procentul de proceduri elaborate/actualizate

Iunie 2017/ periodic

 

IGSU

3.2. Debirocratizarea şi eficientizarea activităţii prin:

- crearea unei aplicaţii informatice destinate

cetăţenilor, pentru stabilirea încadrării construcţiilor şi amenajărilor în categoriile celor care necesită aviz şi/sau autorizaţie de securitate la incendiu

- crearea unor evidenţe informatizate pe linia inspecţiei de prevenire

- stabilirea unui ghid informatic al reglementărilor tehnice incidente, ca instrument de lucru al personalului inspecţiei de prevenire

Instrumente de lucru informatizate nou-implementate

- Reducerea cu 5% a numărului de solicitări adresate instituţiei

- Număr de aplicaţii informatice operaţionalizate

Decembrie 2019

80.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

3.3. Dotarea cu mijloace informatice mobile a inspecţiilor de prevenire

Întreg personalul este dotat cu mijloace informatice mobile.

Gradul de dotare a personalului inspecţiilor de prevenire cu mijloace informatice mobile

Decembrie 2019

4.500.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

4

Consolidarea activităţii de supraveghere a pieţei şi a celei de avizare şi autorizare

4.1. Transferul către unităţile subordonate IGSU al activităţii de supraveghere a pieţei

- Preluarea atribuţiilor de către ISU J/ISUB-IF - 50 persoane instruite

- Plan de măsuri pentru transferul către unităţi

- Număr de cadre pregătite

Decembrie 2019

80.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

4.2. Achiziţionarea de standarde necesare activităţii de supraveghere a pieţei şi a celei de avizare şi autorizare

96 standarde

Număr de standarde achiziţionate

Decembrie 2017

25.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

 

Obiectivul general 2: Consolidarea capacităţii de pregătire în situaţii de urgenţă a populaţiei, autorităţilor, precum şi instituţiilor şi operatorilor privaţi, în special a celor care gestionează infrastructura critică

 

Nr. crt.

Obiectiv specific

Activităţi/Măsuri concrete

Rezultatul acţiunii

Indicatori de performanţă

Termen

Resurse financiare necesare

Responsabili

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Consolidarea activităţii de comunicare şi informare preventivă

1.1. Încheierea de colaborări cu societatea civilă (ONG şi mass-media) şi instituţii ale statului care să ofere posibilitatea transmiterii mesajului instituţional de informare către publicul-ţintă

3 parteneriate naţionale

1 parteneriat/judeţ/an

Numărul parteneriatelor încheiate

Decembrie 2018

 

DSU

IGSU

1,2, Furnizarea mesajului preventiv către populaţie, atât prin mesaje/mijloace coordonate/puse la dispoziţie de la nivel central şi local, cât şi prin continuarea colaborărilor existente cu mass-media

500 mesaje/an

Numărul mesajelor difuzate

Decembrie 2019

 

DSU

IGSU

1.3. Continuarea parteneriatului cu E.ON „împreună pentru siguranţă”

Diseminarea mesajului preventiv către populaţie

Număr de acţiuni derulate

Decembrie 2018

150.000 lei/an (bugetul de stat)

DSU

IGSU

1.4. Efectuarea anchetei sociologice (sondaj de opinie) pentru măsurarea impactului activităţilor de informare publică preventivă în rândul populaţiei

Sondaj de opinie realizat

Eşantion reprezentativ la nivel naţional

Anual

45.000 lei/an (bugetul de stat)

IGSU

2

Consolidarea activităţii de pregătire a persoanelor cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţa

2.1. Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în

domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate

Pregătirea a cel puţin 80% din persoanele planificate

Procentul de personal participant la curs raportat la cel planificat

Decembrie 2019

 

IGSU

2,2, Pregătirea personalului de conducere şi de intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 600/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de securitate şi siguranţă nucleară

Pregătirea a cel puţin 80% din persoanele planificate

Procentul de personal participant la curs raportat la cel planificat

Decembrie 2019

 

IGSU

3

Consolidarea rolului de instituţie responsabilă cu formarea personalului serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, precum şi de instituţie care avizează sectorul de competenţă şi dotarea serviciilor voluntare şi private

3.1. Pregătirea în comun a personalului serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă cu personalul serviciilor profesioniste, în centrele de antrenament

Instruirea a cel puţin 400 de persoane din serviciile voluntare/ private pentru situaţii de urgenţă

Număr de persoane instruite

Decembrie 2019

1.000.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

3.2. Extinderea aplicabilităţii instrucţiunilor privind intervenţia în situaţii de urgenţă a serviciilor profesioniste la serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă

Uniformizarea acţiunilor de răspuns

Număr de instrucţiuni implementate

Decembrie 2018

 

IGSU

3.3. Eliminarea discrepanţelor la organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi armonizarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor serviciilor voluntare/private cu cel al serviciilor profesioniste

Act normativ emis

Emiterea ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 236/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

Decembrie 2017

 

IGSU

4

Preluarea

responsabilităţilor de alertare a populaţiei prin modernizarea şi eficientizarea sistemului naţional integrat de înştiinţare-avertizare şi alarmare

4.1. Operaţionalizarea centralelor electronice de înştiinţare alarmare - tip dispecerat (pentru transmiterea mesajelor în situaţii de urgenţă sau conflict armat de la nivel naţional la nivel judeţean)

2 centrale operaţionalizate

Număr de centrale electronice tip dispecerat achiziţionate

Decembrie 2017

58.500 lei (bugetul de stat)

IGSU

4.2. Operaţionalizarea centralelor electronice de înştiinţare alarmare - tip punct comandă (pentru

transmiterea mesajelor şi/sau semnalelor în situaţii de urgenţă sau conflict armat de la nivel judeţean la nivel local)

41 de centrale operaţionalizate

Număr de centrale electronice tip punct

comandă operaţionale

Iunie 2018

1.575.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

4,3, Operaţionalizarea reţelei CRONOS

Reţea

operaţionalizată

Achiziţionarea echipamentelor necesare

Decembrie

2017

4.500.000 lei (bugetul de stat)

DSU

IGSU

 

Obiectivul general 3: Consolidarea şi dezvoltarea capacităţii operaţionale şi de răspuns

 

Nr. crt.

Obiectiv specific

Activităţi/Măsuri concrete

Rezultatul acţiunii

Indicatori de performanţă

Termen

Resurse financiare necesare

Responsabili

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Creşterea capacităţii de răspuns integrat în situaţii de urgenţă medicală, incendii şi protecţie civilă

1.1. Dezvoltarea bazelor teritoriale cu tehnică grea de intervenţie

3 baze

Număr de baze teritoriale înfiinţate

Decembrie 2019

40.000.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

1.2. Elaborarea procedurilor de lucru ale centrelor de coordonare şi conducere a intervenţiei (CCCI)

Proceduri elaborate pentru toate activităţile procedurabile

Număr de proceduri elaborate

60 de zile de la adoptarea Hotărârii Guvernului privind

organizarea şi funcţionarea CCCI

 

IGSU

1.3. Operaţionalizarea dispeceratelor integrate cu reprezentanţi din instituţiile cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă

2 dispecerate

Număr de dispecerate operaţionalizate

Decembrie 2019

Resurse din partea tuturor instituţiilor

IGSU

2

Implementarea unor noi standarde, proceduri operaţionale şi tehnologii moderne

2,1. Elaborarea concepţiilor naţionale de răspuns (postseism, la epidemii, la inundaţii, la accident nuclear sau radiologie şi la incendii de pădure)

5 concepţii naţionale de răspuns aprobate

Număr de concepţii aprobate

Decembrie 2017

 

IGSU

3

Dezvoltarea reţelei de puncte de lucru şi creşterea mobilităţii

3.1. Înfiinţarea de puncte de lucru ale subunităţilor pentru reducerea timpului de răspuns

10 puncte de lucru înfiinţate/an

Număr de puncte de lucru înfiinţate

Decembrie 2019

 

IGSU

4

Consolidarea cooperării la nivel naţional şi internaţional

4.1. Organizarea reuniunilor/seminarelor desfăşurate în Belgia şi România, rezultate ca urmare a deţinerii de către ţara noastră a Preşedinţiei Consiliului UE în perioada ianuarie-iunie 2019

- 4 activităţi organizate

-190 de persoane participante

- Număr de activităţi organizate

- Număr de persoane participante

Decembrie 2019

364.600 lei (bugetul de stat)

IGSU

4.2. Participarea la acţiuni pe plan internaţional pe linia răspunsului la dezastre (testarea procedurilor operaţionale, a planurilor operative de intervenţie, seminare/schimburi de experienţă, sesiuni de lecţii învăţate şi bune practici)

- 360 de activităţi la care se participă

- 600 de participanţi

- Număr de activităţi la care se participă

- Număr de participanţi

Decembrie 2019

730.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

4.3. Organizarea reuniunilor/sesiunilor de pregătire/schimburilor de experienţă rezultate ca urmare a deţinerii Preşedinţiei Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor pentru Sud-Estul Europei

- 8 activităţi organizate - 70 de persoane participante

- Număr de activităţi organizate

- Număr de persoane participante

Decembrie 2019

6.500 lei (bugetul de stat)

IGSU

4.4. Participarea echipei RO-USAR la exerciţii şi misiuni de reducere a efectelor dezastrelor la nivel internaţional

3 exerciţii/misiuni

Număr de exerciţii/misiuni realizate/executate

Decembrie 2019

700.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

4,5. Operaţionalizarea şi notificarea modulelor asumate în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii în cadrul Capacităţii Europene de Răspuns la Urgenţă (EERC) - Voluntary Pool

7 module notificate

Operaţionalizare module:

- posturi medicale avansate

- evacuare medicală pe calea aerului

- capacitate mare de pompare a apei

- potabilizare a apei

- detectare şi prelevare probe CBRN

- salvare victime la inundaţii cu bărci

- decontaminare CBRN

Decembrie 2019

45.000.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

5

Creşterea participării voluntarilor în echipele de intervenţie ale IGSU

5.1. Continuarea programului de voluntariat

Implicarea activă a voluntarilor în acţiunile de ajutor umanitar şi în popularizarea măsurilor preventive

1. Participarea voluntarilor la minimum 5% din intervenţiile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă

2. Participarea voluntarilor la minimum 10% din acţiunile de informare

preventivă

Decembrie 2019

10.000.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

5.2. Pregătirea voluntarilor în centrele de formare/ antrenament ale IGSU

Cel puţin 50% din personalul voluntar este pregătit.

Gradul de participare a personalului voluntar la programe de pregătire în centre

Decembrie 2019

 

IGSU

 

Obiectivul general 4: Consolidarea capacităţii umane, logistice şi administrative

 

Nr. crt.

Obiectiv specific

Activităţi/Măsuri concrete

Rezultatul acţiunii

Indicatori de performanţă

Termen

Resurse financiare necesare

Responsabili

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Îmbunătăţirea dotării cu echipamente şi mijloace tehnice, bunuri materiale şi echipamente de  protecţie adaptate tuturor categoriilor de misiuni

1.1. Finalizarea achiziţionării de echipamente şi autospeciale de intervenţie - prin proiectul Multirisc - modul I

107 echipamente şi autospeciale achiziţionate

- 42 de autocamioane cu sistem hidraulic de încărcare-descărcare cu cârlig

- 23 de containere suport logistic al intervenţiei tip I

- căutare salvare - 10 containere suport

logistic al intervenţiei tip II - multirisc

- 2 autospeciale pentru tratamente hiperbarice şi oxigenoterapie

- 16 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime (42+/-3 m)

- 2 linii tehnice de întreţinere echipamente individuale de protecţie

- 1 autospecială pentru păstrarea temporară şi

transport în regim frigorific

- 6 automacarale cu braţ ridicător şi platformă

pentru transport accesorii şi materiale

- 1 tabără mobilă pentru persoane sinistrate/ evacuate în sistem containerizat

- 4 containere suport logistic al intervenţiei tip IV - iluminat

Iulie 2018

139.556.000 lei (118.622.600 lei fonduri POIM, 20.933.400 lei fonduri bugetul de stat)

IGSU

1.2. Achiziţionarea de ambulanţe

450 de ambulanţe achiziţionate

Număr de ambulanţe achiziţionate

Decembrie 2019

202.500.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

1.3. Achiziţionarea de autospeciale de stins incendii cu apă şi spumă

120 de autospeciale achiziţionate

Număr de autospeciale achiziţionate

Decembrie 2019

495.000.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

1,4. Achiziţionarea de autospeciale de intervenţie la incendii de pădure

40 de autospeciale achiziţionate

Număr de autospeciale achiziţionate

Decembrie 2017

165.000.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

1.5. Dezvoltarea de produse de tehnică nouă realizate prin activităţi de cercetare-dezvoltare

1 prototip omologat

Număr de prototipuri omologate

Decembrie 2019

1.000.000 lei (bugetul de stat)

DGL

IGSU

2

Dezvoltarea patrimoniului imobiliar şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, pregătire, cazare, depozitare şi garare

2.1. Construcţia de poligoane de instruire pentru personalul operativ aparţinând unităţilor subordonate IGSU

6 poligoane de instruire

1. Poligon de pregătire căutare-salvare şi stingere incendii la Iaşi (RO-MD)

2. Poligon/bazin de pregătire pentru scafandri (ISUJ Constanţa)

3. Centrul de pregătire pentru stingere incendii, căutare-salvare urbană, descarcerare şi prim ajutor şi salvări din medii ostile vieţii la SSPPC

4. Centrul de excelenţă în pregătirea personalului operativ la dezastre la Gorneşti (judeţul Mureş)

5. Poligon de pregătire stingere şi căutare-salvare la Şiret (RO-UA)

6. Poligon de antrenament prevenire şi pregătire dezastre la CNPPMSU

Decembrie 2019

22.700.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

2.2. Modernizare/Extindere spaţii de lucru/cazare/garare

10 lucrări de investiţii

Număr de lucrări de investiţii

Decembrie 2018

15.000.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

3

Modernizarea sistemului de comunicaţii şi tehnologia informaţiei

3.1. Extinderea reţelei RCVD la nivelul tuturor locaţiilor IGSU, asigurând capacitatea de realizare de comunicaţii voce şi date

Conexiune la RCVD a 175 de locaţii IGSU

Număr de locaţii interconectate

Decembrie 2019

1.125.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

3.2. Integrarea punctelor de comandă mobile (PCM) În reţeaua RCVD

7 PCM conectate la reţeaua RCVD

Număr de PCM integrate la reţeaua RCVD

Septembrie 2017

150.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

3.3. Extinderea Sistemului naţional de videoconferinţă al MAI la nivelul IGSU - structuri subordonate

Accesul structurilor subordonate IGSU la sistemul de videoconferinţă este asigurat.

Număr de structuri interconectate

August 2017

1.215.000 lei (bugetul de stat)

DGCTI

IGSU

3.4. Realizarea reţelei de intranet, a domeniului IGSU şi subdomeniilor inspectoratelor judeţene, precum şi interconectarea acestora în acelaşi forest pe suport RCVD

Operaţionalizarea domeniului IGSU

Număr de subdomenii ISUJ interconectate în domeniul IGSU

Decembrie 2017

9.000.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

3.5. Înlocuirea echipamentelor (staţii de lucru şi servere) uzate din punct de vedere moral şi a produselor software pentru care nu se mai asigură suport tehnic, precum şi asigurarea cu echipamente şi produse software conform necesarului

Tehnica de resortul IT din dotarea IGSU este înnoită şi corespunde nivelului tehnologic actual.

Număr de echipamente înlocuite

Număr de licenţe schimbate

Decembrie 2019

12.000.000 lei (bugetul de stat)

IGSU

4

Îmbunătăţirea politicii de personal pentru recrutare,

selecţionare, formare şi asigurarea unei evoluţii coerente şi predictibile în carieră

4.1. Reducerea deficitului de personal prin încadrarea posturilor din statele de organizare

încadrarea tuturor posturilor

Gradul de încadrare

Decembrie 2019

34.000.000 lei/an (bugetul de stat)

IGSU

4.2. Planificarea, organizarea şi finalizarea formării iniţiale prin cursuri de iniţiere a personalului recrutat din sursă externă/prin încadrare directă, în urma procedurilor de selecţie parcurse în anul 2016

Întreg personalul încadrat din sursă externă a urmat cursul de iniţiere.

Număr de cadre care au absolvit cursul

Decembrie 2017

 

IGSU

4.3. Stabilirea fişelor-cadru pentru posturile de specialitate cu atribuţii şi cerinţe de ocupare similare prevăzute în statele de organizare

Uniformizarea fişelor posturilor la nivelul structurilor subordonate

Fişe-cadru elaborate pentru fiecare post din statele de organizare ale unităţilor subordonate

Decembrie 2017

 

IGSU

4.4. Implementarea instrumentului Cadrul comun de autoevaluare (CAF) la nivelul IGSU şi al unităţilor subordonate, activitate în cadrul proiectului Management performant şi unitar la nivelul MAI pentru serviciile de urgenţă

- Autoevaluarea instituţiei realizată

- Planul de îmbunătăţire a activităţii elaborat

- Responsabilii CAF pregătiţi

- Număr de unităţi în care instrumentul a fost implementat

- Număr de persoane pregătite

Decembrie 2019

 

DSU

IGSU

4.5. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Ghidului carierei cadrelor militare din Corpul Naţional al Pompierilor Militari şi Protecţiei Civile

Act normativ adoptat

Adoptarea Hotărârii Guvernului de aprobare a Ghidului carierei cadrelor militare din Corpul Naţional al Pompierilor Militari şi Protecţiei Civile

6 luni de la adoptarea Legii privind organizarea şi

funcţionarea

CNPMPC

 

IGSU

5

Consolidarea şi adaptarea la standardele internaţionale a sistemului de formare profesională iniţială şi continuă

5.1. Pregătirea personalului operativ în scopul dezvoltării şi consolidării deprinderilor specifice tipurilor de intervenţie

800 de ofiţeri şi subofiţeri/an pregătiţi

Formarea profesională continuă în centre de antrenament. În alte specialităţi decât pregătirea paramedicală a personalului propriu

Anual

300.000 lei/an (bugetul de stat)

IGSU

5.2. Revizuirea standardelor ocupaţionale pentru ofiţeri de pompieri şt subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă

Sistem de formare iniţială a personalului IGSU adaptat la cerinţele operative

Implementarea standardelor de pregătire profesională începând cu promoţiile 2019-2023, respectiv 2019-2021

Decembrie 2017

 

IGSU

5.3. Stabilirea cadrului normativ şi administrativ pentru înfiinţarea Şcolii Naţionale Superioare de Pompieri

- Acte normative aprobate

- Lucrarea de investiţii avizată

- Aprobarea modificărilor actelor normative

- Demararea procedurilor privind construirea infrastructurii aferente

Decembrie 2019

 

IGSU

6

Promovarea şi aplicarea managementului bazat pe performanţă

6.1. Implementarea standardului ISO 9001 pe domeniul situaţiilor de urgenţă, în cadrul proiectului Management performant şi unitar la nivelul MAI pentru serviciile de urgenţă

- IGSU şi unităţile subordonate sunt

certificate ISO 9001.

- Instruirea a 84 de specialişti ISO în

cadrul a patru cursuri.

- Număr de unităţi în care ISO este certificat

- Număr de persoane instruite

Decembrie 2019

 

DSU

IGSU

6.2. Implementarea sistemului informatic operaţionalizat pe instrumente de management al calităţii şi performanţei, inclusiv a instrumentului Balanced Scorecard (BSC) în cadrul proiectului Management performant şi unitar la nivelul MAI pentru serviciile de urgenţa

- Sistem informatic Operaţional

- Sistemul de măsurare a performanţei este implementat.

- Instruirea a 33 de persoane

- Număr de unităţi în care sistemul este operaţional

- Număr de unităţi în care BSC este implementat

- Număr de persoane

instruite

Decembrie 2019

 

DSU

IGSU

7

Dezvoltarea comunicării şi informării publice

7.1. Operaţionalizarea noii platforme web a IGSU

Site nou (www.igsu.ro), adaptat cerinţelor actuale şi tehnologiei moderne

- Îndeplinirea cerinţelor stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

- Număr de accesări pe site-urile gestionate de IGSU

Iunie 2017

 

IGSU

 

LISTĂ DE ABREVIERI

 

ONU - Organizaţia Naţiunilor Unite

NATO - Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (North Atlantic Treaty Organization)

UE - Uniunea Europeană

ISO - Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (International Organization for Standardization)

RO-MD- România-Moldova

RO-UA - România-Ucraina

CSAT - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

MAI- Ministerul Afacerilor Interne

DSU - Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

DGCTI - Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei

DGL - Direcţia generală logistică

CNPMPC - Corpul Naţional al Pompierilor Militari şi Protecţiei Civile IGSU - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

ISU B-IF - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov ISUJ - inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean CNPPMSU - Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă

SSPPC - Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă RO-USAR - România - Echipa de căutare salvare (Romanian-Urban Search. and Rescue)

POIM - Programul operaţional infrastructură mare

ONG - organizaţie neguvernamentală SAJ - serviciul de ambulanţă judeţean

CRONOS - Sistemul deschis NATO pentru operaţiile critice de răspuns (Critical Response Operations NATO Open System)

RCVD - Reţeaua de comunicaţii integrate voce-date CBRN - chimic, biologic, radiologie şi nuclear

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie, denumit în continuare plan de integritate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi indicatorii de evaluare prevăzuţi în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016- 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public se aplică în mod corespunzător

Art. 2. - (1) Se desemnează subsecretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul în calitate de coordonator al planului de integritate.

(2) Se desemnează directorul general al Direcţiei Generale Anticorupţie să participe la activităţile desfăşurate în cadrul platformei autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie şi al platformei administraţiei publice centrale, constituite la nivelul Ministerului Justiţiei.

(3) Pentru platformele prevăzute la alin. (2) se desemnează directorul general adjunct al Direcţiei Generale Anticorupţie care coordonează activitatea de prevenire să asigure legătura cu Secretariatul tehnic care funcţionează la nivelul Ministerului Justiţiei.

(4) Reprezentarea Ministerului Afacerilor Interne în Secretariatul tehnic se asigură de un ofiţer de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, desemnat de către conducătorul acestei structuri.

(5) Atribuţiile persoanelor prevăzute la alin. (1)-(4) se detaliază prin fişa postului.

Art. 3. - (1) Se desemnează Direcţia Generală Anticorupţie ca instituţie responsabilă pentru implementarea documentelor prevăzute la art. 1, cu atribuţii de coordonare, monitorizare, colectare a datelor şi raportare a acestora către Secretariatul tehnic.

(2) Şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne răspund pentru implementarea măsurilor stabilite în sarcina acestora şi pentru comunicarea stadiului realizării lor la Direcţia Generală Anticorupţie.

Art. 4 . - Evaluarea măsurilor adoptate la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne pentru remedierea aspectelor care au favorizat incidentele de integritate se realizează conform procedurii elaborate de către Direcţia Generală Anticorupţie.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor interne,

Cornel-Gabriel Ciocoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 72.

 

PLAN DE INTEGRITATE

pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie

 

ANEXĂ

 

Nivel

Descriere

Indicatori

Surse de verificare

Riscuri

Responsabil

Resurse

Termen

1

2

3

4

5

6

7

8

Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel central şi local

Obiectiv specific 1.1

Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale

Măsura 1.1.1

Facilitarea accesului la informaţii de interes public privind prevenirea şi combaterea corupţiei, prin dezvoltarea unui site nou al Direcţiei Generale Anticorupţie

Site nou dezvoltat pentru DGA

www.mai-dga.ro

Lipsa fondurilor Lipsa personalului specializat

DGA

Buget DGA

2017

Măsura 1.1.2

Diversificarea canalelor de comunicare publică în mediul online, în scopul unei mai bune informări a publicului larg asupra activităţilor structurilor MAI şi a măsurilor de creştere a integrităţii la nivelul MAI

Număr de pagini sau conturi pe reţele de socializare sau de furnizare conţinut audiovideo

Mediul online

Lipsa personalului specializat

Structurile MAI

Buget MAI

Permanent

Măsura 1.1.3

Facilitarea accesului la informaţii de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis - open data

Număr de website-uri cu seturi de date în format deschis Număr de seturi de date în format deschis

Număr de seturi de date actualizate

Număr de site-uri cu evoluţie a numărului de vizitatori

Site-urile structurilor MAI

Lipsa personalului specializat

Structurile MAI

Buget MAI

2017

Obiectiv specific 1.2

Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice

Măsura 1.2.1

Publicarea în format deschis şi accesibil cetăţenilor a datelor privind bugetul instituţiei şi modul de executare a acestuia

Venituri şi cheltuieli publicate pe fiecare instituţie Rapoarte financiar-contabile publicate

Structuri MAI Site-urile structurilor MAI

Lipsa personalului specializat

Structurile MAI

Buget MAI

Anual, începând cu 2018

 

Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative

Obiectiv specific 2.1

Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au Impact asupra Identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale

Măsura 2.1.1

Evaluarea internă a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul MAI

Raport de evaluare întocmit

Vizite de documentare realizate

DGA

Lipsa de date relevante din punct de vedere sociologic şi criminologie

DGA

Buget MAI

2017

Măsura 2.1.2

Realizarea unei misiuni de audit al sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul MAI

Raport de audit public intern

DAPI

Modificări legislative Insuficienţa resurselor umane

DAPI

Buget MAI

2019

Măsura 2.1.3

Adoptarea cadrului normativ necesar pentru introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de corupţie şi implementarea acesteia, la nivel central, ca premisă pentru actualizarea o dată la doi ani a planurilor de integritate

Număr de şedinţe sau întâlniri ale grupului de lucru interinstituţional

Proiect elaborat

Act normativ adoptat

Monitorul Oficial al României, Partea I

Insuficienţa resurselor umane

Neadoptarea actului normativ

DGA în colaborare cu MJ

Buget DGA

2017

Măsura 2.1.4

Revizuirea actelor normative în materie pentru asigurarea corelării standardelor de control managerial intern cu inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei

Acte normative adoptate

Monitorul Oficial al României, Partea I

Evidenţă internă

Neadoptarea actului normativ de nivel superior

CC

Buget MAI

2019

Măsura 2.1.5

Cooperarea cu alte instituţii publice şi acordarea sprijinului de specialitate pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie

Număr de protocoale de colaborare încheiate

Număr de şedinţe sau întâlniri la care s-a luai parte

DGA

instituţii publice consiliate

Insuficienţa resurselor umane specializate la nivelul DGA Neadoptarea actului normativ

DGA

Buget DGA

2018

Măsura 2.1.6

Acordarea sprijinului MJ în vederea dezvoltării unui mecanism instituţional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate şi de promovare a măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate, pentru celelalte instituţii publice

Metodologie adoptată de evaluare ex-post a incidentelor de integritate

Număr de analize efectuate cu sprijinul DGA

Portal SNA Rapoarte anuale

Insuficienţa resurselor umane specializate la nivelul DGA Absenţa informaţiilor necesare cu privire la incidentele de integritate

DGA

Buget MAI

Anual

Măsura 2.1.7

Transmiterea către MJ a listei incidentelor de integritate şi a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM şi de indicatorii aferenţi fiecărui standard de control managerial intern la nivelul structurilor MAI

Număr de incidente de integritate produse la nivelul structurilor MAI

Liste de incidente de integritate transmise

Evaluare SCIM şi indicatori aferenţi fiecărui standard de control managerial intern transmişi

Structurile MAI

Absenţa informaţiilor cu privire la incidentele de integritate

Absenţa evaluării SCIM

DGA

CC

Structurile MAI

Buget MAI

Anual, începând cu 2018

Măsura 2.1.8

Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective

Număr de analize realizate

Număr de ţinte de management stabilite

Număr de măsuri manageriale corective aplicate

Tipuri de măsuri aplicate

Structurile MAI

Date insuficiente pentru stabilirea unitară a unor ţinte de management insuficienţa resurselor umane

DGA în colaborare cu şefii structurilor MAI CC

Buget MAI

Anual/2020

Obiectiv specific 2.2

Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistentelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi interdicţiile postangajare (pantouflage-ul)

Măsura 2.2.1

Revizuirea cadrului normativ intern privind consilierul de integritate în vederea îmbunătăţirii statutului acestuia

Analiză privind statutul consilierului de integritate realizată

Act normativ adoptat Număr de şedinţe sau întâlniri organizate cu structurile MAI

DGA

Neadoptarea actului normativ

DGA

Buget MAI

2018

Măsura 2.2.2

Creşterea nivelului de pregătire profesională a consilierului de integritate

Număr de sesiuni de pregătire profesională

Evidenţă personal instruit

Nealocarea resurselor

DGA, în colaborare cu structurile MAI

Buget MAI Fonduri

nerambursabile

2020

 

Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific 3.1

Creşterea Integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice

Măsura 3.1.1

Realizarea unui studiu de impact privind înfiinţarea unei unităţi de achiziţii publice centralizate la nivelul MAI, în scopul realizării în mod centralizat a achiziţiei unor categorii de bunuri şi servicii

Consultări realizate

Studiu de impact realizat

Act normativ privind înfiinţarea unei unităţi de achiziţii publice centralizate la nivelul MAI

Număr de categorii de bunuri propuse pentru centralizare

DGL

Monitorul Oficial al României, Partea I,

Website oficial MAI şi structuri MAI

Neadoptarea actului normativ

DGL, DGF, în colaborare cu structurile MAI

Buget MAI

2018

Anual

Măsura 3.1.2

Publicarea în format deschis a datelor privind achiziţiile publice, precum şi a contractelor de achiziţie publică într-un format unitar la nivelul tuturor structurilor MAI

Număr de achiziţii publicate Număr de postări privind achiziţiile publice pentru toate tipurile de proceduri, inclusiv pentru cumpărarea directă: anunţuri de intenţie, documentaţii de atribuire, anunţuri de atribuire, documente constatatoare Programul anual al achiziţiilor publice postat

Centralizatorul achiziţiilor publice postat

Contractele de achiziţii publice postate

Website oficial MAI şi structuri

MAI

SE

AP

Nerespectarea formatul unitar al datelor publicate

Autorităţile contractante

Buget MAI

Permanent

Măsura 3.1.3

Creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului implicat în derularea achiziţiilor publice

Număr de sesiuni de pregătire profesională

Evidenţă personal instruit

Nealocarea resurselor

Structurile MAI

Buget MAI Fonduri

nerambursabile

2019

Măsura 3.1.4

Creşterea capacităţii de monitori z a re/ verificarea dosarelor de achiziţie care pot prezenta riscuri de corupţie prin definirea unor criterii de risc şi recomandarea de utilizare a acestora în activităţile de control şi audit intern (de exemplu: număr de respingeri privind documentaţia de atribuire de către ANAP pentru utilizarea unor criterii necorespunzătoare, valori şi/sau cantităţi foarte mari de produse, număr de constatări ale Curţii de Conturi etc.)

Grup de lucru desemnat Număr de şedinţe de lucru Număr de rapoarte/note/sinteze ale constatărilor privind monitorizarea/ verificarea dosarelor de achiziţie care pot prezenta riscuri de corupţie

DAPI

Nealocarea resurselor

DGA, în colaborare cu DAPI şi structurile MAI

Buget MAI

2018

Obiectiv specific 3.2

Dezvoltarea sistemului de management al resurselor umane prin îmbunătăţirea procesului de selecţie, recrutare, promovare şi evoluţie în carieră

Măsura 3.2.1

Creşterea ponderii concursurilor organizate la nivel central pentru ocuparea posturilor de poliţist şi cadru militar de la nivelul unităţilor teritoriale

Număr de concursuri organizate la nivel centralizat

www.mai.gov.ro Portal online

Insuficienţa resurselor umane

Structurile MAI

Buget MAI

Anual

Măsura 3.2.2

Înregistrarea audiovideo a probelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante

Cadru normativ modificat

Număr de concursuri pentru care s-a asigurat înregistrarea audiovideo

Structuri MAI

Probleme tehnice întâmpinate Dificultăţi de ordin administrativ Neadoptarea actului normativ

Structurile MAI

Buget MAI

2018

(pentru modificarea cadrului normativ)

Permanent - cu evaluare anuală, pentru înregistrarea

audiovideo

Măsura 3.2.3

Mărirea, la cel puţin 30 de zile, a termenului de postare pe pagina de internei, la sediul unităţii ori în presa scrisă a anunţurilor pentru ocuparea prin Concurs a posturilor vacante, pentru a facilita accesul persoanelor interesate la Informaţiile despre concursurile organizate la nivelul MAI

Cadru normativ modificat

Monitorul Oficial al României, Partea I

Neadoptarea actului normativ

DGMRU

Buget MAI

2018

Măsura 3.2.4

Corelarea prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art. 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte desfăşurarea de către personalul MAI a unor activităţi în alte domenii de activitate din sectorul privat

Act normativ adoptat privind armonizarea legislaţiei în ceea ce priveşte îndeplinirea unor funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat

Monitorul Oficial al României, Partea I

Neadoptarea actului normativ

DGA, în colaborare cu structurile MAI cu competenţe în domeniu

Buget MAI

2018

Măsura 3.2.5

Elaborarea cadrului normativ şi organizarea unei evidenţe informatizate a funcţiilor exercitate de poliţişti şi militari în mediul privat

Cadru normativ elaborat Procedură privind informarea conducerii structurilor MAI referitoare la desfăşurarea activităţilor în mediul privat Soluţie tehnică implementată

Structuri MAI

Insuficienţa resurselor umane

DGA, în colaborare cu structurile MAI cu competenţe în domeniu

Buget MAI

2019

Măsura 3.2.6

Analiza oportunităţii modificării coeficienţilor de ierarhizare pentru unele funcţii de poliţişti şi cadre militare, în vederea creşterii atractivităţii acestora

Număr de şedinţe/grupuri de lucru/analize efectuate

Număr de funcţii evaluate % coeficienţi funcţii majoraţi, dacă este cazul

Evidenţe interne

Lipsa resurselor financiare

DGMRU, în colaborare cu structurile MAI

Buget MAI

2018

 

Obiectiv specific 3.3

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul Poliţiei Române şi structuri MAI cu atribuţii de poliţie judiciară

Măsura 3.3.1

Conceperea, în colaborare cu factorii de conducere şi specialişti ai Ministerului Public, a unui program de formare/ghid de management destinat şefilor ierarhici ai poliţiei judiciare care să permită specializarea acestora cu accent pe măsurile de prevenire a riscurilor de corupţie

Program de formare/Ghid de management elaborat

Evidenţă întâlniri şi materiale elaborate

Lipsa resurselor financiare şi/sau umane

DGA şi IGPR, cu sprijinul

Ministerului Public

Buget MAI

2018

Măsura 3.3.2

Creşterea frecvenţei de realizare a analizelor comune cu unităţile de parchet privind dosarele penale aflate în lucru

Număr de analize comune realizate cu unităţile de parchet privind dosarele penale aflate în lucru

Evidenţă întâlniri şi materiale elaborate

Încărcătura mare cu sarcini a ofiţerilor de poliţie judiciară

IGPR

Buget MAI

2018

Măsura 3.3.3

Schimbarea actualei practici privind delegarea nominală a ofiţerilor de poliţie judiciară pentru efectuarea activităţilor şi stabilirea unor echipe de cel puţin 2 lucrători pentru efectuarea delegărilor în dosare complexe

Număr de întâlniri la nivel de conducere a structurilor MAI şi a unităţilor de parchet Număr de delegări în dosare

complexe efectuate în echipe de cel puţin 2 lucrători

Evidenţă delegări

Lipsa resurselor umane

DGA, în colaborare cu IGPR şi Ministerul Public

Buget MAI

2018

Măsura 3.3.4

Îmbunătăţirea dotării tehnice pentru desfăşurarea activităţilor specifice poliţiei judiciare, creşterea numărului de camere de anchetă, respectiv înregistrarea audiovideo a activităţilor de audiere în cauzele penale

Număr de camere de anchetă

Număr de echipamente tehnice instalate

inventariere

Lipsa resurselor financiare

Structuri MAI cu atribuţii de poliţie judiciară

Buget MAI

2020

Măsura 3.3.5

Realizarea, din oficiu, de analize periodice privind legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în bazele de date disponibile la nivelul structurilor

Număr de analize realizate

Evidenţe administratori baze de date

Lipsa resurselor umane

Structuri MAI care gestionează baze dedate

Buget MAI

Anual

Măsura 3.3.6

Creşterea numărului de controale inopinate cu privire la modul de transpunere în practică a modalităţii de gestionare şi păstrare a informaţiilor clasificate

Număr de controale inopinate

Evidenţe structuri

Lipsa resurselor umane

Structurile MAI

Buget MAI

Anual

Măsura 3.3.7

Întocmirea unor anexe tipizate, înseriate, care să fie utilizate pentru desfăşurarea activităţii de control la nivelul societăţilor comerciale, respectiv pentru consemnarea documentelor care se ridică în vederea cercetărilor ori a bunurilor indisponibilizate

Număr de anexe tipizate, înseriate, utilizate la controalele efectuate la nivelul societăţilor comerciale

Evidenţe structuri

Lipsa resurselor financiare

IGPR

Buget MAI

Anual

Măsura 3.3.8

Efectuarea de verificări periodice privind utilizarea fondurilor operative de către structurile MAI

Număr de verificări privind utilizarea fondurilor operative

Evidenţe structuri

Lipsa resurselor umane

DAPI, CC Structurile MAI care gestionează fonduri operative

Buget MAI

Anual

Măsura 3.3.9

Creşterea nivelului de pregătire profesională a factorilor de conducere şi a ofiţerilor coordonatori ai structurilor de poliţie rutieră, axat pe înţelegerea conceptelor de risc de corupţie şi a măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupţie

Număr de sesiuni de pregătire profesională

Număr de instruiri realizate de către ofiţerii DGA

Evidenţe personal instruit

Lipsa resurselor umane

IGPR

DGA

Buget MAI

Anual

Măsura 3.3.10

Instituirea unui cadru legal pentru conceperea şi utilizarea unui sistem integrat de tipul ANPR (Automatic Number Plate Recognition), care să permită supravegherea video a traficului şi tipărirea automată a comunicărilor privind conducătorul auto care a săvârşit eventualele contravenţii constatate în trafic

Elaborarea cadrului normativ necesar utilizării sistemului Sistem integrat de tipul ANPR implementat

Aplicaţie dezvoltată

Lipsa resurselor financiare

IGPR, în colaborare cu structurile MAI competente în materie

Buget MAI

2020

Măsura 3.3.11

Îmbunătăţirea dotării structurilor de poliţie rutieră cu sisteme fixe şi/sau mobile de supraveghere a traficului rutier şi de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor

Număr de sisteme fixe şi/sau mobile de supraveghere a traficului rutier şi de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor achiziţionate

Evidenţe interne

Lipsa resurselor financiare

IGPR

Buget MAI

2020

Măsura 3.3.12

Iniţierea unui proiect de act normativ de modificare atât a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în ceea ce priveşte normele referitoare la reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere

Act normativ de modificare atât a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.391/2006, în ceea ce priveşte normele referitoare la reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere

Monitorul Oficial al României, Partea I

Site-uri structuri

Neaprobarea proiectului de act normativ

IGPR

Buget MAI

2018

Măsura 3.3.13

Instituirea cadrului legal şi implementarea unor sisteme de monitorizare audiovideo pentru autospecialele de poliţie de ordine publică şi poliţie rutieră

Act normativ elaborat Procedură de utilizare elaborată Sisteme de monitorizare audiovideo implementate

Evidenţe interne

Lipsa resurselor financiare

ORPDP

IGPR

Buget MAI

2020

Măsura 3.3.14

Realizarea unor activităţi de audit şi verificări periodice privind legalitatea modului de implementare, modificare şi ştergere a punctelor de penalizare şi a măsurilor complementare în aplicaţia „ABATERI”, respectiv de inventariere a permiselor de conducere aflate în evidenţă

Număr de verificări privind implementarea, modificarea şi ştergerea punctelor de penalizare şi a măsurilor complementare în aplicaţia „BATERI”

Evidenţe interne

Lipsa resurselor umane

IGPR

DAPI

Buget MAI

2017, pentru activitatea de audit Anual

Măsura 3.3.15

Elaborarea cadrului normativ necesar şi activarea funcţiilor de localizare prin GPS a staţiilor TETRA (Terrestrial Trunked Radio) instalate pe autospecialele de intervenţie astfel încât acestea să poată fi monitorizate de la dispecerate

Act normativ elaborat Soft dezvoltat

Evidenţe interne

Lipsa resurselor financiare

IGPR

Buget MAI

2018

Măsura 3.3.16

Elaborarea cadrului normativ necesar şi testarea-pilot a utilizării de camere de supraveghere individuale a poliţiştilor de ordine publică şi poliţie rutieră

Act normativ elaborat

Proiect-pilot implementat

Evidenţe interne

Lipsa resurselor financiare

IGPR

Buget MAI

2018

Măsura 3.3.17

Asigurarea dotării necesare desfăşurării activităţii de poliţie rutieră a formaţiunilor de ordine publică, în parametrii existenţi la nivelul formaţiunilor de poliţie rutieră

Număr de echipamente tehnice asigurate

Evidenţe interne

Lipsa resurselor financiare

IGPR

Buget MAI

2020

Măsura 3.3.18

Verificarea periodică, lunară, a modului în care au fost dispuse măsurile complementare sancţionatoare şi urmărirea implementării acestor măsuri în ceea ce priveşte portul şi folosirea şi/sau deţinerea de arme (revocarea, suspendarea, anularea dreptului de port şi folosire şi/sau deţinere arme supuse acestui regim)

Număr de verificări

Evidenţe interne

Lipsa resurselor umane

IGPR

Buget MAI

Anual

Măsura 3.3.19

Dezvoltarea şi utilizarea unei aplicaţii informatice de preluare a cererilor publicului în domeniul armelor şi muniţiilor, eliminându-se astfel

contactul direct cu solicitanţii

Aplicaţie informatică de preluare a cererilor publicului în domeniul armelor şi muniţiilor implementată

Aplicaţie dezvoltată

Lipsa resurselor financiare

IGPR

Buget MAI

2020

Măsura 3.3.20

Asigurarea/Amenajarea în mod corespunzător a spaţiilor pentru acordarea dreptului la vizită, respectiv dotarea cu dispozitive de separare pentru a preveni introducerea în arest de bunuri şi obiecte interzise

Număr de spaţii amenajate

Evidenţe interne

Lipsa resurselor financiare

IGPR

Buget MAI

2018

Măsura 3.3.21

Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare video a spaţiilor destinate procedurii de primire a pachetelor persoanelor arestate preventiv, a încăperilor în care sunt depozitate bunurile şi valorile acestora, a spaţiilor comune

Număr de spaţii destinate procedurii de primire a pachetelor monitorizate video

Număr de spaţii de depozitare monitorizate

Număr de note/procese-verbale privind vizionarea înregistrărilor video

Sistem de supraveghere video implementat

Evidenţe interne

Lipsa resurselor financiare

IGPR

Buget MAI

2020

 

Obiectiv specific 3.4

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul Jandarmeriei Române

Măsura 3.4.1

Instituirea cadrului normativ şi dotarea cu mijloace GPS şi camere de supraveghere a mijloacelor auto folosite de agenţii constatatori

Act normativ elaborat Număr de aparate GPS utilizate Număr de camere de supraveghere individuală utilizate

Site-ul IGJR

Monitorul Oficial al României, Partea I

Lipsa resurselor financiare

IGJR

Buget MAI

2019

Obiectiv specific 3.5

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul Poliţiei de Frontieră

Măsura 3.5.1

Instituirea cadrului legislativ şi implementarea unui sistem de recunoaştere automată a plăcuţelor de înmatriculare în toate punctele de trecere a frontierei (internă şi externă), respectiv stabilirea unor puncte obligatorii de trecere care să permită supravegherea integrală a traficului prin punctele rutiere, precum şi semnalări operative (de exemplu, de autovehicule urmărite/date în consemn), fluidizarea traficului (prin reducerea timpilor petrecuţi în punct), respectiv înregistrarea şi menţinerea informaţiilor pentru o perioadă de timp, astfel încât să fie permise corelaţii statistice pentru indicarea potenţialului de risc de corupţie

Act normativ elaborat Sistem de recunoaştere automată a plăcuţelor de înmatriculare implementat

IGPF

Lipsa personalului specializat

Lipsa dotărilor tehnice

IGPF

Buget MAI

2018

Măsura 3.5.2

Reevaluarea aplicaţiilor existente la nivelul IGPF prin intermediul cărora se realizează planificarea personalului, a resurselor şi misiunilor, în vederea planificării aleatorii a lucrătorilor ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul punctului şi/sau pe frontiera verde

Aplicaţiile privind planificarea personalului reevaluate şi configurate astfel încât să permită planificarea aleatorie

IGPF

Lipsa personalului specializat

IGPF

Buget MAI

2017

Măsura 3.5.3

Realizarea periodică de verificări privind legalitatea

accesării/implementării/modificării în bazele de date a persoanelor, consemnelor existente etc.

Număr de verificări privind accesarea/ implementarea/ modificarea în bazele de date a persoanelor, consemnelor existente etc.

IGPF

Resurse umane insuficiente

IGPF

Buget MAI

Permanent

Măsura 3.5.4

Perfecţionarea profesională a personalului, în vederea generalizării cunoştinţelor specifice desfăşurării activităţii de control/supraveghere al/a frontierei

Număr de sesiuni de pregătire profesională

Evidenţă personal instruit

Nealocarea resurselor umane şi financiare

IGPF

Buget MAI

Anual

Măsura 3.5.5

Realizarea unui demers pentru semnarea unui protocol de colaborare cu autoritatea vamală pentru asigurarea accesului poliţiei de frontieră la imaginile stocate pe sistemele de monitorizare video aflate în punctele de trecere a frontierei

Protocol de colaborare încheiat între IGPF şi ANV

Structurile IGPF

Lipsa unui acord bilateral

Dificultăţi de natură juridică şi tehnică

IGPF

Buget MAI

2017

Măsura 3.5.6

Analiza oportunităţii de a monta camere video pe o parte a maşinilor de serviciu care efectuează misiuni de postcontrol şi asigurarea funcţionalităţii tuturor camerelor de supraveghere pe catarg, care ar oferi implicit şi o supraveghere a lucrătorilor aflaţi în teren

Analiză realizată

Implementarea soluţiilor tehnice rezultate în urma analizei

IGPF

Nealocarea resurselor financiare

IGPF

Buget MAI

2018

Măsura 3.5.7

Evaluarea eficienţei activităţilor de control ierarhic la nivelul structurilor teritoriale de poliţie de frontieră (SPF,  PTF) şi creşterea capacităţii PFR de diversificare a acestora, cu accent pe vulnerabilităţile existente care pot favoriza apariţia corupţiei

Număr de evaluări realizate

Număr de controale de evaluare

IGPF

Formalism în derularea evaluărilor

IGPF

DGA

Buget MAI

Anual

Măsura 3.5.8

Efectuarea de controale inopinate împreună cu autorităţile similare din statele vecine (la frontiera cu Bulgaria şi Ungaria) şi/sau DGA

Număr de controale efectuate cu reprezentanţi ai autorităţilor statelor vecine

Numărul măsurilor dispuse în urma controalelor realizate cu aceste entităţi

IGPF

Dificultăţi în stabilirea unui calendar comun

IGPF

DGA

Buget MAI

Anual

 

Obiectiv specific 3.6

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul situa

II de urgenţă

Măsura 3.6.1

Realizarea unei activităţi de reevaluare a riscurilor de corupţie ce pot apărea în domeniul inspecţiei de prevenire, în contextul modificării structurii inspecţiei de prevenire şi a Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate, şi având în vedere incidentele de integritate produse

Număr de reevaluări

Evidenţe interne

Insuficienţa personalului pentru acoperirea tuturor activităţilor

DGA, în colaborare cu IGSU

Buget MAI

Anual

Măsura 3.6.2

Instituirea cadrului normativ şi achiziţia de echipamente pentru implementarea în sistem informatic a constatărilor şi proceselor-verbale de control

Cadru normativ adoptat Sistem informatic achiziţionat/dezvoltat

Aplicaţie dezvoltată

Resurse insuficiente

IGSU

Buget MAI

2020

Măsura 3.6.3

Schimbarea periodică a zonelor de control între inspectorii ce încadrează structurile de inspecţie de prevenire şi planificarea anuală a controalelor să se realizeze prin rotaţia inspectorilor de prevenire la obiectivele controlate

Număr de acte de dispoziţie emise

Evidenţe interne

Personal insuficient/ Deficit de personal pentru acoperirea atribuţiilor

IGSU

Buget MAI

Anual

Măsura 3.6.4

Realizarea/Achiziţionarea unei aplicaţii informatice pentru evidenţa operatorilor economici şi instituţiilor publice care au obligaţia asigurării măsurilor de prevenire a incendiilor

Aplicaţie informatică pentru evidenţa operatorilor economici şi a instituţiilor publice

Aplicaţie informatică

Lipsa resurselor

IGSU

Buget MAI

2018

Obiectiv specific 3.7

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul Imigrări

Măsura 3.7.1

Modificarea setului de criterii stabilite în procedurile de lucru, în vederea acordării graduale a dreptului de şedere în scop de reîntregire a familiei pe perioade de până la 5 ani

Proceduri revizuite

Evidenţe interne

Lipsă resurse

IGI

Buget MAI

2018

Obiectiv specific 3.8

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

Măsura 3.8.1

Instituirea cadrului normativ necesar şi instalarea unitară, la nivelul tuturor serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, de sisteme tehnice de monitorizare audiovideo a probei practice şi definirea procedurilor de stocare/monitorizare a imaginilor, pe autovehiculele de examen

Cadru normativ elaborat Proceduri realizate Număr de probe practice efectuate cu auto dotate cu sisteme de monitorizare audiovideo

Monitorul Oficial al României, Partea I/ Evidenţe interne

Lipsă resurse

DRPCIV

Buget MAI

2020

Măsura 3.8.2

Organizarea de campanii de informare şi conştientizare a cursanţilor cu privire la aspectele de legalitate pe care le presupune instruirea în cadrul şcolilor de şoferi, precum şi susţinerea examenului cu structura permise de conducere

Număr de campanii de informare şi conştientizare a cursanţilor

Evidenţe interne

Lipsă resurse

DGA, în colaborare cu DRPCIV

Buget MAI

Anual

Măsura 3.8.3

întocmirea unei/unui proceduri/manual a/al examinatorului la proba practică (eventual, în colaborare cu reprezentanţi ai şcolilor de şoferi), în care să fie tratate cât mai multe situaţii concrete şi modul de acţiune recomandat pentru examinator

Procedură elaborată/Manual elaborat

Evidenţe interne

Lipsă resurse

DRPCIV

Buget MAI

2018

Măsura 3.8.4

Introducerea posibilităţii de achitare prin POS a taxelor aferente înmatriculării vehiculelor, inclusiv la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere - completarea art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pa drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Act normativ de modificare publicat

Monitorul Oficial al României, Partea I

Lipsă resurse

DRPCIV

Buget MAI

2018

Obiectiv specific 3.9

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date

Măsura 3.9.1

Informarea cetăţenilor, prin afişare în loc vizibil la sediile serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pe pagina proprie de internet a acestora, cu privire la posibilitatea obţinerii cărţii de identitate intr-un termen mai scurt şi situaţiile/ motivele care pot justifica o astfel de solicitare

Număr de informări afişate şi postate pe site

Sediile şi site-urile structurilor

Lipsă resurse

DEPABD

Buget MAI

Permanent

Măsura 3.9.2

Efectuarea unor controale prin sondaj, pe linie metodologică, ale fluxului de tipărire a cărţilor de identitate

Număr de controale

Evidenţe interne

Lipsă resurse

DEPABD

Buget MAI

Anual

Măsura 3.9.3

Efectuarea controalelor interne privind gestiunea şi depozitarea materialelor consumabile cu regim special

Număr de controale

Evidenţe interne

Lipsă resurse

DEPABD

Buget MAI

Anual

Obiectiv specific 3.10

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri

Măsura 3.10.1

Realizarea de activităţi pentru schimb de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat şi sectorul public

Număr de participări la seminare/ conferinţe/întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri/asociaţiilor mediului de afaceri

Număr de proiecte implementate în comun cu mediul de afaceri/ asociaţii ale mediului de afaceri

Număr de protocoale de colaborare între DGA şi mediul de afaceri/asociaţii ale mediului de afaceri

Evidenţă DGA

Resurse financiare, logistice şi umane insuficiente

DGA

Buget MAI

Anual

 

Obiectiv general 4 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi Şi beneficiarii serviciilor publice

Obiectiv specific 4.1

Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi local

Măsura 4.1.1

Analizarea percepţiei fenomenului de corupţie din România şi din MAI

Număr de studii realizate

DGA

Lipsa resurselor financiare

DGA

Structurile MAI

Buget MAI

Anual

Măsura 4.1.2

Acordarea de consiliere şi suport Ministerului Justiţiei pentru realizarea unui program anual, on-line, de formare profesională pe teme privind integritatea în funcţia publică, cu caracter obligatoriu, dedicat personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie din instituţiile publice

Număr de recomandări formulate

Număr de şedinţe sau întâlniri la care s-a luat parte

DGA

Lipsa resurselor umane la nivelul structurilor MAI responsabile

DGA DGMRU Academia de Poliţie A.I. Cuza”

Buget MAI

2017-2020

Măsura 4.1.3

Operaţionalizarea programului on-line deformare profesională pe teme privind integritatea la nivelul MAI

Program operaţional la nivelul MAI

Număr de personal MAI cu funcţii de conducere care a utilizat programul

Număr de personal MAI cu funcţii de execuţie care a utilizat programul

Număr de personal MAI cu funcţii de conducere care a obţinut punctajul minim

Număr de personal MAI cu funcţii de execuţie care a obţinut punctajul minim

Date statistice DGMRU Date statistice DGCTI

Lipsa resurselor financiare la nivelul MAI

Dificultăţi de ordin normativ privind introducerea evaluării la anumite categorii de personal

Impedimente de ordin tehnic

DGA DGMRU DGCTI Academia de Poliţie A.I.  Cuza”

Buget MAI

2017-2020

Măsura 4.1.4

Creşterea gradului de conştientizare anticorupţie în rândul personalului MAI prin activităţi de informare/instruire şi campanii/acţiuni de conştientizare/informare

Număr de activităţi de informare/ instruire şi campanii/ acţiuni de conştientizare/informare realizate

Număr de personal MAI participant

Număr de informări transmise structurilor MAI

Date statistice DGA

Lipsa resurselor financiare

DGA

Buget DGA Buget MAI

Anual

Măsura 4.1.5

Cooperarea cu alte instituţii publice şi entităţi private, în scopul educării şi informării în domeniul prevenirii corupţiei

Număr de activităţi de informare realizate

Număr de personal participant

Date statistice DGA

Lipsa resurselor financiare Lipsa capacităţii operaţionale a DGA

DGA

Buget DGA

Anual

Măsura 4.1.6

Organizarea şi derularea de programe sectoriale de creştere a gradului de educaţie anticorupţie în rândul personalului MAI, ca parte a programului de formare continuă a personalului

Număr de programe realizate

Număr de activităţi realizate

Număr de personal MAI participant

Date statistice DGA

Lipsa resurselor financiare

DGA

DGMRU

Buget DGA Buget MAI

Anual

Măsura 4.1.7

Creşterea gradului de informare a personalului MAI privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate prin intermediul unor publicaţii, ghiduri, buletine documentare şi de informare sau site materiale cu caracter informativ

Număr de publicaţii realizate

Tiraj publicaţii

Numărul structurilor MAI către care s-au transmis în format electronic

Date statistice DGA

Lipsa resurselor financiare

DGA

Buget DGA

Semestrial

Măsura 4.1.8

Reevaluarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 991/2005 privind Codul de etică şi deontologie al poliţistului

Act normativ reevaluat/modificat

Act normativ reevaluat/ modificat şi completat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I

Neadoptarea actului normativ

DGMRU

IGPR

IGJR

DGA

Buget MAI

2019

Obiectiv specific 4.2

Creşterea nivelului de conştientizare privind necesitatea integrităţii serviciului public în rândul cetăţenilor

Măsura 4.2.1

Implicarea mediului academic în procesul de educaţie şi conştientizare anticorupţie

Număr de seminare/dezbateri organizate

Număr de persoane participante

Număr de instituţii academice participante

Rapoarte DGA

Lipsa resurselor financiare

DGA

Academia de Poliţie

Buget MAI

Ocazional

Măsura 4.2.2

Consolidarea cooperării cu societatea civilă în domeniul prevenirii corupţiei, respectiv educaţiei şi conştientizării cetăţenilor şi funcţionarilor MAI

Număr de protocoale existente

Număr de protocoale nou-încheiate

Număr de activităţi/acţiuni desfăşurate în comun

Număr de persoane implicate/participanţi

Date statistice DGA Site-uri organizaţii

Lipsa resurselor financiare

DGA

Buget DGA

Anual

Măsura 4.2.3

Desfăşurarea de campanii/acţiuni de prevenire a corupţiei în rândul cetăţenilor pentru conştientizarea cauzelor şi consecinţelor implicării în fapte de corupţie

Număr de campanii/acţiuni de informare realizate Număr de persoane cărora li s-a adresat campania/acţiunea Număr de materiale realizate (afişe, pliante, spot-uri etc.)

Date statistice DGA

Lipsa resurselor financiare

DGA

Buget DGA Buget MAI

Anual

 

Obiectiv general 5-Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrative

Obiectiv specific 5.1

Creşterea capacităţii de investigare a infracţiunilor de corupţie la nivelul MAI

Măsura 5.1.1

Dezvoltarea capacităţii DGA de a instrumenta infracţiuni de corupţie în rândul personalului MAI

Număr de funcţii încadrate la DGA Număr de delegări

DGA

Lipsa resurselor financiare şi umane

DGA

Buget DGA

anual

Măsura 5.1.2

Creşterea capacităţii operaţionale a DGA prin dotarea cu tehnică operativă

Număr de structuri teritoriale dotate Număr de proceduri de achiziţie de tehnică operativă Valoarea anuală a achiziţiei de tehnică operativă

Date statistice DGA

Lipsa resurselor financiare

DGA

Buget DGA

2017

Măsura 5.1.3

îmbunătăţirea sistemului telefonic de tip call-center al DGA care să faciliteze sesizarea neregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie

Aplicaţie informatică dezvoltată îmbunătăţirea dotării tehnice a sistemului realizată

Date statistice DGA

Lipsa resurselor financiare

DGA

Buget DGA

2017

Măsura 5.1.4

Programe de pregătire profesională a personalului DGA care desfăşoară activităţi de politie judiciară

Număr de cursuri Număr de participanţi

Date statistice DGA

Lipsa resurselor financiare

DGA

Buget DGA

Anual

Măsura 5.1.5

Dezvoltarea capacităţii de combatere a DGA prin operaţionalii rea unor structuri specializate pentru supravegheri tehnice

Număr de structuri Număr de funcţii prevăzute/ Număr de funcţii încadrate

Date statistice DGA

Lipsa resurselor financiare şi umane

DGA

Buget DGA

2017

Obiectiv specific 5.2

Combaterea corupţiei prin mijloace administrative

Măsura 5.2.1

Evaluarea cadrului normativ privind efectuarea testelor de integritate

Evaluare cadru normativ realizată Propuneri de modificare realizate, după caz

Act normativ adoptat, după caz

Date statistice DGA

Neadoptarea actului normativ

DGA

Buget DGA

2018

Măsura 5.2.2

Testarea integrităţii profesionale a personalului MAI

Număr de teste realizate Număr de persoane testate

Date statistice DGA

Lipsa resurselor financiare

DGA

Buget DGA

Anual

Obiectiv specific 5.3

Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsura 5.3.1

Prioritizarea acţiunilor de control prin creşterea ponderii acestora în zone expuse la corupţie

Număr de controale realizate în 2017 în zone expuse la corupţie, raportat la numărul total Număr de controale realizate în 2020 în zone expuse la corupţie, raportat la numărul total Număr de evaluări realizate privind expunerea la corupţie a structurilor MAI

Rapoarte de control Analize privind vulnerabilităţile Rapoarte anuale de activitate

Analize insuficient documentate Resurse umane şi financiare insuficiente

Corpul de control, DGA şi structurile MAI

Buget MAI

2020

Măsura 5.3.2

Valorificarea rezultatelor activităţii structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente

Număr de sesizări transmise organelor judiciare Număr de activităţi de formare profesională a structurilor de control

Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare

Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional

Corpul de control şi structurile MAI

Buget MAI

Anual

Măsura 5.3.3

Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor publice

Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie

Număr de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective

Decizii ale comisiei/ consiliului de disciplină

Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplină

Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni

Structurile MAI

Buget MAI

Anual

Măsura 5.3.4

Utilizarea la nivelul instituţiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului naţional de raportare potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Numărul şi categoria sancţiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul naţional de raportare

Rapoarte MFP

Depăşirea termenelor prevăzute în cap. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013,

aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonatorii de credite

Buget MAI

Anual

 

Obiectiv general 6 - Consolidarea cadrului normativ privind integritatea

Obiectiv specific 6.1

Reglementarea acceptării donaţiilor, darurilor manuale şi sponsorizărilor la nivelul MAI

Măsura 6.1.1

Reglementarea prin ordin al ministrului afacerilor interne a modului de acceptare a donaţiilor, darurilor manuale şi sponsorizărilor la nivelul MAI

Ordin al ministrului afacerilor interne adoptat

Monitorul Oficial al României, Partea I

Neadoptarea actului normativ

DGA

DGJ

Buget MAI

2017

Obiectiv specific 6.2

Declararea cadourilor şi bunurilor primite cu titlu gratuit

Măsura 6.2.1

Evaluarea modului de aplicare a cadrului normativ privind primirea de cadouri şi bunuri cu titlu gratuit cu ocazia unor activităţi de protocol

Evaluare realizată

DGA

Lipsa datelor statistice

DGA

DGL

Buget MAI

2018

 

Obiectiv general 7 - Promovarea regională şi internaţională a experienţei anticorupţie

Obiectiv specific 7.1

Dezvoltarea cooperării cu statele din regiune în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei

Măsura 7.1.1

Realizarea de parteneriate cu instituţii similare din statele din regiune

Număr de protocoale încheiate Număr de întâlniri bilaterale sau multilaterale

DGA

Lipsa disponibilităţii sau a resurselor instituţiilor din domeniu

DGA

Buget MAI

Anual

Măsura 7.1.2

Realizarea de proiecte sau activităţi comune cu instituţii similare din statele din regiune

Număr de proiecte realizate Număr de activităţi comune realizate

Număr de vizite realizate

DGA

Lipsa disponibilităţii sau a resurselor instituţiilor din domeniu

DGA

Buget MAI

Anual

 

Obiectiv general 8 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor structurilor MAI

Obiectiv specific 8.1

Eficientizarea activităţii de identificare şi gestionare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie în cadrul MAI

Măsura 8.1.1

Realizarea mentenanţei evolutive şi corective a aplicaţiei informatice MARC - Managementul asistat al riscurilor de corupţie

Aplicaţie operaţională

DGA

Neadjudecarea contractului de furnizare de servicii

DGA

Buget DGA Fonduri

nerambursabile

2017

Măsura 8.1.2

Revizuirea procedurii şi manualului de utilizare a aplicaţiei informatice MARC - Managementul asistat al riscurilor de corupţie

Procedură revizuită Manual revizuit

DGA

Lipsa capacităţii operaţionale

DGA

Buget DGA

2017

Obiectiv specific 8.2

Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou-apărute

Măsura 8.2.1

Realizarea unei evaluări anuale a modului de implementare a planului de integritate

Evaluare realizată

DGA

Lipsa datelor relevante

din partea tuturor structurilor MAI

DGA

Buget DGA

Anual

Măsura 8.2.2

Transmiterea datelor statistice şi a contribuţiilor necesare pentru monitorizarea SNA către Secretariatul tehnic

Set de date complet transmis

DGA

Lipsa datelor relevante din partea tuturor structurilor MAI

DGA

Buget DGA

Anual

La solicitarea MJ

Măsura 8.2.3

Participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare a strategiei

Număr de reuniuni de monitorizare la care s-a participat Număr de rapoarte prezentate în cadrul reuniunilor

DGA

Lipsa datelor relevante în timp util

DGA

Buget DGA

Ocazional

 

NOTE DE FINAL

 

1. Pentru măsurile nr. 1.1.1,3.2.3,3.3.4,3.3.10, 3.3.11,3.3.13,3.3.15,3.3.16,3.3.17,3.3.19,3.3.20,3.3.21,3.5.1,3.5.6,3.6.2,3.6.4,3.8.1,5.12,5.1.3,8.1.1, termenul de realizare va fi actualizat în funcţie de bugetul alocat anual MAI la titlul XIII - Active nefinanciare.

2. Pentru 2017, acţiunile/activităţile se vor realiza în limita bugetului aprobat, conform prevederilor legale în vigoare, şi transmis ordonatorilor secundari de credite/ordonatorilor terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite.

3. Pentru perioada 2018-2020. DGF va transmite bugetul anual ordonatorilor secundari de credite/ordonatorilor terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, după aprobarea acestuia de către ordonatorul principal de credite, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 21 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca şefii unităţilor, în calitatea acestora de ordonatori de credite, să stabilească priorităţile de finanţat pe baza bunei gestiuni financiare.

 

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, În perioada 2017-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie

 

ANV- Autoritatea Naţională a Vămilor ANAP- Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

ANPR- Sistem integrat de recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare CC - Corpul de control al ministrului DAPI- Direcţia audit public intern

DEPABD - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date DGA - Direcţia Generală Anticorupţie

DGCTI - Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei

DGF- Direcţia generală financiară

DGJ - Direcţia generală juridică

DGL - Direcţia generală logistică

DGMRU- Direcţia generală management resurse umane

DNA - Direcţia Naţională Anticorupţie

DRPCIV - Direcţia Regim Permise şi înmatriculare a Vehiculelor

GPS - Global Positioning System

IGI - Inspectoratul General pentru Imigrări

IGJR - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române IGPR - Inspectoratul General al Poliţiei Române IGPF- Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră IGSU - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

MAI - Ministerul Afacerilor Interne MFP - Ministerul Finanţelor Publice MJ - Ministerul Justiţiei

ORPDP- Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale

PTF - puncte de trecere a frontierei

PFR - Poliţia de Frontieră

POS - Point of Sale

SPF - sector de poliţie de frontieră

SEAP- Sistemul electronic de achiziţii publice

SCIM - Sistemul de control intern managerial

SNA - Strategia naţională anticorupţie

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.090/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în nouă unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.113/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Maramureş, Prahova şi Tulcea şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) nr. crt. 4 şi 8 din anexa nr. 1 şi anexele nr. 5 şi 9 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.090/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în nouă unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 20 septembrie 2016;

b) nr. crt. 2 din anexa nr. 1 şi anexa nr. 3 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.113/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Maramureş, Prahova şi Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 749 din 26 septembrie 2016;

c) nr. crt. 2 din anexa nr. 1 şi anexa nr. 3 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale. În 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 septembrie 2016.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 520.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 5.519/2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 10 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 31 iulie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa „Cuantumul tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman”, punctul I „Controlul de laborator al medicamentelor nonbiologice şi biologice de uz uman şi activităţi conexe”, la litera F„Control produse biologice”, după poziţia nr. 141 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 142-144, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Cuantumul tarifului

- euro -

„142.

Determinarea concentraţiei de ovalbumină prin metoda ELISA

575

143.

Determinarea identităţii şi concentraţiei de hemaglutinină prin metoda imunodifuziei radiale simple IDRS la vaccinul gripal trivalent purificat şi inactivat

235

144.

Determinarea identităţii şi potenţei în vitro prin metoda ELISA la vaccinuri antihepatită B

170”

 

2. În anexa „Cuantumul tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman”, punctul II „Inspecţii diverse şi activităţi conexe” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„II. Inspecţii diverse şi activităţi conexe

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Cuantumul tarifului*

- euro -

Componentă fixă**

Componentă variabilă***

1.

Inspecţie BPF la producătorii de medicamente de uz uman/medicamente pentru investigaţie clinică/materii prime din România (pentru fabricaţia produselor sterile)

1.742

1.496

246

2.

Inspecţie BPF la producătorii de medicamente de uz uman/medicamente pentru investigaţie clinică/materii prime din România (pentru fabricaţia produselor nesterile)

1.561

1.358

203

3.

Inspecţie de urmărire a modului de rezolvare a deficienţelor constatate în timpul inspecţiei BPF la producătorii de medicamente de uz uman/medicamente pentru investigaţie clinică/materii prime din România

1.348

1.348

 

4.

Inspecţie BPF la importatorii de medicamente de uz uman/ medicamente pentru investigaţie clinică/materii prime

778

778

-

5.

Inspecţie BPF pentru verificarea modului în care persoana calificată eliberează seriile de medicamente (fabricate/importate din ţări terţe)

360

360

-

6.

Inspecţie BPF pentru unităţile care efectuează numai anumite operaţii din procesul de fabricaţie a medicamentelor de uz uman/ medicamentelor pentru investigaţie clinică/materiilor prime (de exemplu: divizare, etichetare, ambalare, reambalare, eliberare/ certificare serie, alte părţi ale procesului de fabricaţie)

863

863

 

7.

Inspecţie BPF la producătorii de medicamente de uz uman, medicamente pentru investigaţie clinică/materii prime, din ţări terţe, pentru fabricaţia produselor sterile

2.035

981

1.054

8.

Inspecţie BPF la producătorii de medicamente de uz uman, medicamente pentru investigaţie clinică/materii prime, din ţări terţe, pentru fabricaţia produselor nesterile

1.753

882

871

9.

Inspecţie BPF efectuată înaintea obţinerii Autorizaţiei de punere pe piaţă în România

451

451

-

10.

Inspecţie de verificare a conformităţii studiilor clinice cu BPSC

1.046

514

532

11.

Inspecţie de urmărire a modului de rezolvare a deficienţelor constatate în timpul inspecţiei pentru verificarea conformităţii studiilor clinice cu BPSC

514

514

 

12.

Inspecţie BPF la unităţi de control independente, respectiv inspecţii BPL la laboratoare bioanalitice din cadrul centrelor de bioechivalenţă/laboratoare toxicologice

994

994

 

13.

Inspecţie de urmărire a modului de rezolvare a deficienţelor constatate în timpul inspecţiei BPF la unităţi de control independente, respectiv în timpul inspecţiei BPL la laboratoare bioanalitice din cadrul centrelor de bioechivalenţă/laboratoare toxicologice

800

800

 

14.

Inspecţie de verificare a activităţii de farmacovigilenţă la deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă şi contractorii acestora

1.117

1.117

-

15.

Inspecţie de urmărire a modului de rezolvare a deficienţelor constatate în timpul inspecţiei de farmacovigilenţă la deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă şi contractorii acestora

659

659

 

16.

Inspecţie de verificare a respectării obligaţiilor deţinătorului autorizaţiilor de punere pe piaţă

400

400

-

17.

Inspecţie pentru verificarea respectării conformităţii studiilor clinice de bioechivalenţă şi fază I cu BPSC

506

506

-

18.

Inspecţie BPD la distribuitorii angro de medicamente şi substanţe active

750

750

-

19.

Inspecţie de urmărire a modului de rezolvare a deficienţelor constatate în timpul inspecţiei BPD

350

350

-

20.

Inspecţie BPD la unităţile care efectuează numai anumite activităţi din procesul de distribuţie angro (de exemplu: tranzacţii de procurare sau livrare)

350

350

-

21.

Emiterea Certificatului privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie/distribuţie angro

81

81

-

22.

Avizarea declaraţiei de export/declaraţiei de export suplimentare

20

20

-

23.

Modificarea la cerere a unui document emis de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (de exemplu: modificări ale autorizaţiilor de fabricaţie/distribuţie angro şi ale anexelor acestora, ale certificatelor de bună practică de laborator) sau emiterea unui duplicat la un document (pierderea/deteriorarea documentului)

136

136

 

24.

Emiterea certificatului care atestă calitatea de persoană calificată

75

75

-

25.

Analiza documentaţiei depuse în vederea aprobării exceptării de la prevederile legale în vigoare privind ambalarea/etichetarea medicamentelor, altele decât cele prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 872/2006 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a exceptării de la obligaţia prezenţei anumitor informaţii pe etichetă şi în prospect şi de la obligaţia ca prospectul să fie în limba română, în cazul medicamentelor de uz uman care nu sunt destinate eliberării directe către pacient

75

75

 

26.

Înregistrarea fabricanţilor/importatorilor/distribuitorilor angro de substanţe active utilizate ca materii prime pentru medicamente de uz uman

125

125

-

27.

Înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman

125

125

 

28.

Inspecţia BPD (buna practică de distribuţie) la brokerii de medicamente

300

300

 

29.

Inspecţia în vederea acreditării furnizorilor de teste de lizibilitate

750

750

 

 

* Reprezintă cuantumul tarifului inspecţiei, rezultat din însumarea celor două componente (pentru un flux de fabricaţie).

** Se referă la aspectele generale care privesc o inspecţie; se taxează o singură dată, indiferent de numărul de fluxuri de fabricaţie.

*** Se referă la un flux de fabricaţie şi la calculul cuantumului tarifului de inspecţie; se multiplică cu numărul de fluxuri inspectate.

 

NOTĂ:

Cuantumurile tarifului nu includ cheltuielile de deplasare (transport, cazare, taxe vize diplomatice etc.). În conformitate cu legislaţia europeană relevantă, pentru spaţiul extracomunitar aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 648.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.