MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 482/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 482         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 26 iunie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

76. - Hotărâre privind revocarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului

 

77. - Hotărâre privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

406. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

483. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Erwin Şimşensohn din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 

484. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Stătescu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.60. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.78/2011 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină Navală

 

160. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 1.1 „Inovare” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

584. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, ale art. 19 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 199 alin. (3) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Cristina Ionescu se revocă din funcţia de secretar general adjunct al Senatului, începând cu data de 26 iunie 2017.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 aţin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 26 iunie 2017.

Nr. 76.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 19 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 199 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Mihăiţă Calimente se numeşte în funcţia de secretar general adjunct al Senatului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 26 iunie 2017.

Nr. 77.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim, prevăzut în anexa care fa< parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice si fondurilor europene,

Ministrul apelor şi pădurilor,

p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Sevil Shhaideh

Adriana Petcu

Maria-Manuela Catrina,

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Ministrul cercetării şi inovării,

secretar de stat

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

Şerban-Constantin Valeca

Ministrul afacerilor interne,

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ministrul transporturilor,

Carmen Daniela Dan

Alexandru Petrescu

Alexandru-Răzvan Cuc

p. Ministrul afacerilor externe,

p. Ministrul economiei,

p. Ministrul energiei,

Alexandru Victor Micula,

Petre Iulian Nicolescu,

Doru Vişan,

secretar de stat

secretar de stat

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Gabriel-Beniamin Les

Petre Daea

Ioan Vulpescu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

 

Ministrul turismului,

Bogdan Mănoiu,

 

Mircea-Titus Dobre

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 406.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim, denumit în continuare regulament, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a Comitetului, precum şi procedura şi modul de luare a deciziilor în cadrul Comitetului în vederea elaborării şi monitorizării implementării planului de amenajare a spaţiului maritim.

(2) Componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

 

CAPITOLUL II

Atribuţiile Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

 

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

 

Art. 2. - Comitetul de amenajare a spaţiului maritim are următoarele atribuţii:

a) elaborează planul de amenajare a spaţiului maritim;

b) monitorizează implementarea planului de amenajare a spaţiului maritim.

Art. 3. - (1) în elaborarea planului de amenajare a spaţiului maritim, Comitetul ţine cont de prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017.

(2) Planul de amenajare a spaţiului maritim elaborat de Comitet, aprobat conform prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, are caracter director şi de reglementare, integrând, fără a se limita la acestea, activităţile, utilizările şi domeniile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017.

(3) Membrii Comitetului sunt responsabili de realizarea secţiunilor tematice privind activităţile, utilizările şi domeniile din aria lor de competenţă.

Art. 4. - Planul de amenajare a spaţiului maritim se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim, elaborată în condiţiile art. 14 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017.

Art. 5. - (1) în vederea monitorizării implementării Planului de amenajare a spaţiului maritim, Comitetul elaborează periodic, la 3 ani, raportul de monitorizare a planului.

(2) Raportul de monitorizare a planului de amenajare a spaţiului maritim prevăzut la alin. (1) se prezintă, de către ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, în cadrul şedinţei de Guvern.

(3) Raportul de monitorizare a planului de amenajare a spaţiului maritim este structurat în secţiuni tematice pe domeniile principale de competenţă ale fiecărui membru al Comitetului.

(4) Membrii Comitetului sunt responsabili de realizarea rapoartelor de monitorizare a activităţilor şi utilizărilor spaţiului maritim din domeniile de competenţă.

(5) Raportul de monitorizare a planului de amenajare a spaţiului maritim cuprinde un plan de acţiuni pe 3 ani pentru implementarea Planului de amenajare a spaţiului maritim.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile preşedintelui Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

 

Art. 6. - Preşedintele Comitetului îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) convoacă şedinţele Comitetului prin intermediul secretariatului;

b) la propunerea secretariatului, stabileşte agenda şedinţelor Comitetului;

c) aprobă materialele ce urmează a fi transmise, de către secretariatul Comitetului membrilor, în vederea discutării acestora în cadrul şedinţelor Comitetului;

d) stabileşte lista invitaţilor la şedinţele Comitetului, pe baza propunerilor secretariatului;

e) prezidează şedinţele în plen;

f) reprezintă Comitetul în relaţiile cu terţii.

Art. 7. - În cazul în care preşedintele Comitetului se află în imposibilitatea temporară de exercitare a funcţiei, acesta poate mandata conducătorul autorităţii publice centrale din domeniul dezvoltării teritoriale, respectiv ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 6.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile secretariatului Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

 

Art. 8. - Secretariatul Comitetului, asigurat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin structura responsabilă de domeniul dezvoltării teritoriale, are următoarele atribuţii:

a) organizează şedinţele Comitetului;

b) redactează procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului;

c) elaborează documente de specialitate cuprinzând principii care să stea la baza dezbaterilor în cadrul şedinţelor Comitetului;

d) stabileşte termene în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 2 în corelare cu termenele prevăzute de legislaţia naţională şi europeană în vigoare;

e) asigură corelarea documentelor produse în cadrul şedinţelor, colectarea şi analiza informaţiilor şi a documentelor propuse de către Comitet;

f) asigură buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor Comitetului;

g) asigură convocarea Comitetului în condiţiile stabilite prin prezentul regulament;

h) propune preşedintelui Comitetului structura şi conţinutul agendei;

i) pregăteşte şi transmite documentele şi materialele necesare convocării şi desfăşurării şedinţelor Comitetului;

j) primeşte, distribuie şi sintetizează propunerile şi comentariile transmise de  membrii Comitetului sau de persoanele cu statut de invitat;

k) asigură evidenţa şi arhivarea documentelor primite de la membrii Comitetului sau, după caz, de la persoanele cu statut de invitat;

l) comunică procesele-verbale către toţi cei interesaţi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 9. - Comitetul are obligaţia de a transmite Comisiei Europene şi altor state membre vizate, prin secretariatul Comitetului, copii ale planului de amenajare a spaţiului maritim, ale documentelor de fundamentare şi ale componentelor acestuia în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii privind aprobarea planului de amenajare a spaţiului maritim, precum şi copii ale tuturor actualizărilor ulterioare, în termen de 3 luni de la data publicării acestora.

Art. 10. - (1) Comitetul transmite Comisiei Europene, prin secretariatul Comitetului, informaţiile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, în termen de 2 luni de la dală intrării în vigoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetului de amenajare a spaţiului maritim.

(2) Autorităţile competente, definite conform art. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, notifică secretariatul Comitetului de amenajare a spaţiului maritim orice modificare adusă informaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acesteia.

(3) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a oricăror modificări privind informaţiile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, pe baza notificărilor primite, Comitetul, prin secretariatul acestuia, informează Comisia Europeană în acest sens.

 

CAPITOLUL III

Membrii Comitetului de amenajare a spaţiului maritim şi membrii desemnaţi

 

Art. 11. - (1) Componenţa Comitetului este asigurată conform art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017.

(2) Potrivit prevederilor alin. (1), membrii vor fi desemnaţi la nivel tehnic de conducere.

Art. 12. - (1) Membrii Comitetului sunt responsabili de elaborarea secţiunilor planului de amenajare a spaţiului maritim aferente domeniul lor de competenţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Membrii Comitetului au următoarele atribuţii:

a) participă, prin membri desemnaţi, la şedinţele Comitetului şi la procesul de adoptare a deciziilor în cadrul acestuia;

b) contribuie la realizarea secţiunilor tematice ale planului de amenajare a spaţiului maritim privind activităţile, utilizările şi domeniile din aria lor de competenţă şi la monitorizarea implementării planului de amenajare a spaţiului maritim;

c) analizează documentele supuse dezbaterii şi emit puncte de vedere, atât în conformitate cu mandatul instituţiei pe care o reprezintă, cât şi ţinând cont de expertiza şi experienţa profesională;

d) propun tuturor membrilor Comitetului analiza unor documente şi rapoarte de expertiză cu impact asupra amenajării spaţiului maritim, elaborate în cadrul instituţiei pe care o reprezintă.

Art. 13. - (1) în cadrul şedinţelor Comitetului, membrii desemnaţi susţin poziţia membrilor Comitetului cu privire la propunerile formulate cu incidenţă asupra domeniului lor de activitate.

(2) Membrii desemnaţi au obligaţia de a respecta următoarele reguli de conduită:

a) să acţioneze în interesul Comitetului, în concordanţă cu rolul şi obiectivele stabilite conform legislaţiei în vigoare;

b) să ia decizii în interes public şi să nu acţioneze în scopul obţinerii de avantaje financiare sau alte beneficii pentru sine sau pentru terţi;

c) să declare preşedintelui Comitetului la începutul oricărei şedinţe sau pe parcursul acesteia orice situaţie de conflict de interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit subiect dezbătut şi să se abţină de la vot în aceste situaţii;

d) să informeze, după încheierea şedinţelor, autoritatea publică sau instituţia pe care o reprezintă în legătură cu principalele subiecte discutate şi deciziile adoptate;

e) să păstreze confidenţialitatea acelor informaţii prin a căror divulgare s-ar putea leza interesele statului, interesul legitim al oricărei instituţii, organizaţii sau persoane sau prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime;

f) să păstreze confidenţialitatea acelor informaţii prin a căror divulgare s-ar aduce atingere securităţii naţionale şi ordinii publice;

g) să acţioneze în conformitate cu deciziile Comitetului adoptate în condiţiile regulamentului şi ale legislaţiei naţionale şi, după caz, europene;

h) să respecte libertatea opiniilor şi să nu se lase influenţaţi de considerente personale;

i) să manifeste o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

(3) Calitatea de membru desemnat încetează când persoana nominalizată în cadrul Comitetului se află în una din următoarele situaţii:

a) nu mai deţine funcţia în cadrul autorităţii publice sau instituţiei care l-a desemnat în cadrul Comitetului; în acest caz, membrul Comitetului are obligaţia să comunice în scris secretariatului Comitetului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării acestei decizii, membrul desemnat în locul acesteia;

b) membrul Comitetului care l-a desemnat solicită revocarea acestuia din calitatea de membru desemnat; În acest caz, membrul Comitetului are obligaţia să comunice în scris secretariatului Comitetului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării acestei decizii, membrul desemnat în locul acestuia;

c) în urma propunerii Comitetului de revocare a calităţii de membru desemnat pentru încălcarea regulilor de conduită, prevăzute la alin. (2), sau pentru încălcarea art. 14 alin. (3). În acest caz, secretariatul notifică membrul Comitetului şi solicită o nouă desemnare,

(4) Membrii desemnaţi şi invitaţii îşi exercită atribuţiile în cadrul Comitetului cu titlu gratuit.

 

CAPITOLUL IV

Şedinţele Comitetului de amenajare a spaţiului maritim şi procedura de luare a deciziilor

 

SECŢIUNEA 1

Organizarea şedinţelor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

 

Art. 14. - (1) Comitetul se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, fiind convocat de preşedinte prin intermediul secretariatului Comitetului.

(2) Comitetul se întruneşte ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, fiind convocat de preşedintele sau de secretariatul Comitetului.

(3) Prezenţa membrilor Comitetului la şedinţe este obligatorie. În cazul în care membrul titular nu poate participa la şedinţele Comitetului, acesta este înlocuit de membrul supleant desemnat.

Art. 15. - Şedinţele Comitetului sunt conduse de către prim-ministru, care asigură şi preşedinţia acestuia sau, în cazurile prevăzute la art. 7, de către ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

Art. 16. - (1) Agenda de lucru a şedinţelor, precum şi documentele-suport aferente vor fi transmise membrilor Comitetului cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea fiecărei şedinţe.

(2) Membrii Comitetului pot propune modificarea/ completarea agendei de lucru cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei şedinţe.

Art. 17. - (1) Convocarea şedinţelor Comitetului se face întotdeauna în scris, invitaţiile fiind transmise prin fax sau e-mail cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea fiecărei şedinţe.

(2) Şedinţele Comitetului nu au caracter public, cu excepţia cazului în care preşedintele, la propunerea secretariatului, decide altfel.

Art. 18. - (1) Concluziile şi hotărârile Comitetului se consemnează în procese-verbale, care vor fi semnate de preşedintele Comitetului, precum şi de persoana responsabilă din partea secretariatului Comitetului.

(2) înainte de semnare, procesele-verbale se transmit prin fax sau e-mail membrilor Comitetului care au participat la şedinţă pentru a formula observaţii în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea acestora.

(3) Procesele-verbale ale Comitetului, semnate conform alin. (1), vor fi transmise tuturor membrilor Comitetului.

Art. 19. - (1) La nivelul Comitetului se pot organiza subgrupuri de lucru cu tematică specifică, în funcţie de acţiunile care se impun pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017.

(2) Activitatea subgrupului de lucru este coordonată de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă cu elaborarea şi implementarea cadrului strategic şi de politici publice în domeniul tematic pentru care a fost constituit respectivul subgrup.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Procedura de luare a deciziilor în cadrul Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

 

Art. 20. - (1) Comitetul poate lua decizii privind elaborarea şi monitorizarea planului de amenajare a spaţiului maritim, dacă cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor desemnaţi de instituţiile publice prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, sunt prezenţi la şedinţă.

(2) Deciziile în cadrul Comitetului se iau prin consens.

(3) Poziţia fiecărui membru în Comitet este exprimată de membrul titular desemnat sau, în absenţa acestuia, de către membrul supleant desemnat.

(4) în cazul în care nu se ajunge la consens, preşedintele Comitetului hotărăşte aplicarea procedurii de vot şi aplicarea regulii majorităţii simple. Membrii cu drept de vot sunt membrii titulari desemnaţi sau, în lipsa acestora, membrii supleanţi desemnaţi.

(5) în cazul procedurilor de vot, membrii desemnaţi de instituţiile publice prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, şi membrii desemnaţi de instituţiile publice prevăzute la art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, aflate în subordinea/coordonarea acestora, beneficiază de câte un singur vot.

(6) La calculul numărului de voturi se iau în considerare şi voturile exprimate explicit în formă scrisă, transmisă prin orice mijloc scris, fax sau e-mail, anterior şedinţei Comitetului, de către membrii care lipsesc motivat.

Art. 21. - (1) La propunerea secretariatului, preşedintele poate decide consultarea membrilor Comitetului şi în scris, prin fax sau e-mail.

(2) în cazul aplicării procedurii de consultare scrisă, secretariatul transmite, prin fax sau e-mail, membrilor Comitetului observaţiile în vederea analizei.

(3) Dacă, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1), secretariatul primeşte observaţii sau propuneri scrise asupra documentelor transmise conform procedurii de consultare scrisă, acestea se introduc în documentele elaborate sau se resping motivat de către Comitet, la propunerea secretariatului. Documentele rezultate vor fi transmise tuturor membrilor Comitetului, în procedură de consultare.

(4) în lipsa unui răspuns scris din partea membrilor, documentele se consideră aprobate tacit, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii/retransmiterii.

Art. 22. - (1) La şedinţele Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai altor instituţii publice cu atribuţii în domeniile de reglementare ale Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017.

(2) În vederea participării la şedinţele Comitetului, reprezentanţii instituţiilor menţionate la alin. (1) transmit o cerere motivată în acest sens secretariatului Comitetului, împreună cu desemnarea acestora din partea instituţiei interesate.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 23. - (1) Comitetul are obligaţia de a definitiva proiectul planului de amenajare a spaţiului maritim până cel târziu la data de 1 ianuarie 2020.

(2) După definitivarea procesului de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim Comitetul asigură consultarea şi implicarea părţilor interesate, a autorităţilor administraţiei publice competente şi a publicului vizat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la transparenţa decizională în administraţia publică.

Art. 24. - (1) în elaborarea şi implementarea planului de amenajare a spaţiului maritim, Comitetul şi autorităţile competente utilizează date oficiale disponibile privind mediul, date sociale şi datele economice colectate şi gestionate de autorităţile competente, precum şi alte date şi informaţii relevante privind apele marine.

(2) în aplicarea prevederilor alin. (1), Comitetul şi autorităţile competente utilizează documente oficiale şi instrumente relevante, inclusiv pe cele deja disponibile în cadrul politicii maritime integrate.

 

ANEXĂ

la regulament

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim

 

I. PREŞEDINTE

 

 

Prim-ministru

II. MEMBRI DESEMNA

conform art. 13 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017

 

1. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene: - membru titular doamna Diana Tenea, director general Direcţia generală dezvoltare regională şi infrastructură; - membru supleant Bogdan Ghinea, şef serviciu, Direcţia generală dezvoltare regională şi infrastructură

2. Ministerul Economiei: - membru titular domnul Ion Ilie, consilier superior, Direcţia politici industriale şi transport energie; - membru supleant domnul Viorel Dumitrescu, consilier superior, Direcţia politici industriale şi transport energie

3. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat: - membru titular Viorel Buruiană, consilier superior, Direcţia mediul de afaceri; - membru supleant Ioan Petraru, consilier asistent, Direcţia mediul de afaceri

4. Ministerul Transporturilor: - membru titular Mihai Codruţ Staicu, director, Centrul maritim de coordonare - Autoritatea Navală Română; - membru supleant Iolanda Alayan, consilier, Direcţia generală management şi strategie

5. Ministerul Mediului: - membru titular Eugen Constantin Uricec, secretar de stat; - membru supleant Luminiţa Ghiţă, director, Direcţia economie verde, schimbări climatice şi dezvoltare durabilă

6. Ministerul Apelor şi Pădurilor: - membru titular Gheorghe Constantin, director, Direcţia managementul resurselor de apă; - membru supleant Otilia Mihail, consilier superior, Direcţia managementul resurselor de apă

7. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: - membru titular Puiu Gheorghe; - membru supleant Aurelian Marin

8. Ministerul Afacerilor Externe: - membru titular Liviu Dumitru, director. Direcţia drept internaţional şi dreptul UE, membru supleant Doina Doroftei, secretar I, Direcţia drept internaţional şi dreptul UE

9. Ministerul Afacerilor Interne: - membru titular Dogaru Tomiţă, comisar-şef de poliţie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră; - membru supleant Roşu Marius, inspector principal de poliţie din cadrul Direcţiei generale management operaţional

10. Ministerul Apărării Naţionale: - membru titular comandor Nicolae Vatu, împuternicit şef al Direcţiei hidrografie; - membru supleant comandor Gabriel Şerbănoiu, şef Secţie planificare forţe şi capabilităţi din Statul Major al Forţelor Navale

11. Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale: - membru titular Ştefan-Emilian Gamureac, director, Direcţia patrimoniu cultural; membru supleant Mihai Mateescu, consilier Direcţia patrimoniu cultural

12. Ministerul Energiei: - membru titular Iulian-Robert Tudorache, secretar de stat; - membru supleant Elena Popescu, director general, Direcţia generală politici energetice

13. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale: - membru titular Liliana Hrenciuc, consilier, Direcţia programe şi proiecte; - membru supleant Alin Constantin, consilier, Direcţia societatea informaţională

14. Ministerul Cercetării şi Inovării: - membru titular Aurora Geanina Cândrea, consilier superior, Direcţia generală coordonare strategică, politici, programe şi dezvoltare instituţională; - membru supleant Gabriel Ion, consilier, şef colectiv seismoacustică şi batimetrie din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geocologie Marină - GEOCOMAR Bucureşti

15. Ministerul Turismului: - membru titular Mihaela Parteca, consilier evaluare-examinare; - membru supleant Adrian Teianu, consilier evaluare-examinare

16. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale: - membru titular Sorin Călin Gal, director general, Direcţia generală gestionare, evaluare, concesionare resurse/rezerve de petrol; - membru supleant Diana Bratu, director general, Direcţia generală gestionare, evaluare, concesionare resurse/rezerve minerale şi integrare europeană

Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”: - membru titular Viorica-Fănica Bîscă, director executiv; - membru supleant Ion Munteanu, şef serviciu Biodiversitate

III. MEMBRI DESEMNAŢI

conform art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017

 

17. Autoritatea Navală Română;

18. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura;

19. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;

20. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”;

21. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării;

22. Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral;

23. Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime - S A. Constanţa

24. Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

IV. SECRETARIAT

 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin structura responsabilă de domeniul dezvoltării teritoriale

 

DECIZII ALE  PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Erwin Şimşensohn din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 

Având în vedere cererea domnului Erwin Şimşensohn, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.352 din 19 iunie 2017,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Erwin Şimşensohn se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Victor-Viorel Ponta

 

Bucureşti, 26 iunie 2017.

Nr. 483.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Stătescu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cererea domnului Gabriel Stătescu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.414 din 22 iunie 2017,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Stătescu se eliberează, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Victor-Viorel Ponta

 

Bucureşti, 26 iunie 2017.

Nr. 484.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.78/2011 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină Navală

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 44 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.78/2011 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină Navala, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 august 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind constituirea, organizarea ş/ funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi psihologică şi a Comisiei superioare de expertiză medicală şi psihologică din cadrul Centrului de Medicină Navală”

2. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Comisia de expertiză medicală” se înlocuieşte cu sintagma „Comisia de expertiză medicală şi psihologică”.

3. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Comisia superioară de expertiză medicală” se înlocuieşte cu sintagma „Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică”.

4. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - În vederea efectuării expertizei medicale şi psihologice a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar, pe navele maritime sau fluviale şi/sau în specialitatea militară infanterie marină, la nivelul Forţelor Navale din Ministerul Apărării Naţionale se constituie următoarele comisii:

a) Comisia de expertiză medicală şi psihologică;

b) Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică.”

5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Până la data de 2.10.2017, comisiile prevăzute la art. 1 elaborează Normele metodologice şi baremul medical şi psihologic privind expertiza medicală şi psihologică a personalului care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar, pe navele maritime sau fluviale şi/sau în specialitatea militară infanterie marină, care se aprobă de către şeful Statului Major al Forţelor Navale, cu avizul şefului Direcţiei medicale.”

6. În anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Comisia de expertiză medicală şi psihologică şi Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică sunt organisme care au ca obiectiv expertizarea din punct de vedere medical şi psihologic a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar, pe navele maritime ori fluviale şi/sau în specialitatea militară infanterie marină.”

7. În anexă, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - În sensul prezentului regulament, prin persoane care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar; pe navele maritime sau fluviale şi/sau în specialitatea militară infanterie marină se înţelege cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, rezerviştii voluntari, candidaţii pentru instituţiile militare de învăţământ din cadrul Forţelor Navale, elevii şi studenţii acestora, personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi alte persoane din alte instituţii publice sau private care îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea în mediul hiperbar şi/sau pe navele maritime ori fluviale.”

8. În anexă, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - Pentru probleme specifice de expertiză medicală, comisiile prevăzute la art. 1 colaborează cu Spitalul Militar de Urgenţă «Dr. Alexandru Gafencu», Spitalul Clinic Militar de Urgenţă Central «Dr. Carol Davila», Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială «General doctor aviator Victor Anastasiu», cu alte unităţi sanitare publice şi private, precum şi cu Centrul 39 Scafandri.”

9. În anexă, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Comisia de expertiză medicală şi psihologică este compusă din:

a) preşedinte - un medic specialist/primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă:

b) 3 sau 5 membri - medici specialişti/primari în următoarele specialităţi medicale: chirurgie generală, medicină internă, otorinolaringologie, neurologie, oftalmologie, psihiatrie, dermato-venerologie, medicină dentară;

c) un psiholog specialist sau principal.

(2) Secretariatul Comisiei de expertiză medicală şi psihologică este asigurat de un subofiţer sanitar/asistent medical, fără drept de vot în cadrul comisiei.

(3) Componenţa nominală a Comisiei de expertiză medicală şi psihologică se stabileşte prin ordinul de zi pe unitate al Centrului de Medicină Navală, la începutul fiecărui an calendaristic sau ori de câte ori intervin schimbări în componenţa acesteia.”

10. În anexă, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Comisia de expertiză medicală şi psihologică stabileşte aptitudinea pentru activitatea în mediul hiperbar, pe navele maritime ori fluviale şi/sau în specialitatea militară infanterie marină a persoanelor prevăzute la art. 2, după efectuarea examenelor clinice şi a investigaţiilor paraclinice necesare în acest scop, conform normelor metodologice şi baremului medical şi psihologic prevăzut la art. 3 din ordin.”

11. În anexă, la articolul 6, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Comisia de expertiză medicală şi psihologică îşi desfăşoară activitatea în prezenţa tuturor persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1), iar hotărârea privind expertiza medicală şi psihologică se adoptă cu votul majorităţii acestora.

.............................................................................................................................

(3) Hotărârea privind expertiza medicală şi psihologică a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar, pe navele maritime ori fluviale şi/sau în specialitatea militară infanterie marină se materializează astfel:

a) prin consemnarea concluziei medicale şi a recomandărilor în fişa medicală;

b) prin emiterea unei decizii medicale în caz de inaptitudine temporară sau inaptitudine definitivă.”

12. În anexă, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Împotriva hotărârii Comisiei de expertiză medicală şi psihologică consemnate în fişa medicală/decizia medicală se poate formula contestaţie, în scris, la Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.”

13. În anexă, la articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică este compusă din:

a) preşedinte: comandantul Centrului de Medicină Navală;

b) membri: medicul şef al Statului Major al Forţelor Navale, medicul şef al Comandamentului Flotei, medicul şef al Centrului 39 Scafandri, şeful structurii de asistenţă psihologică din cadrul Statului Major al Forţelor Navale.

(2) Secretariatul Comisiei superioare de expertiză medicală şi psihologică este asigurat de un subofiţer sanitar/asistent medical, fără drept de vot în cadrul comisiei,”

14. În anexă, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică analizează şi soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor Comisiei de expertiză medicală şi psihologică.”

15. În anexă, la articolul 11, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 2/3 din persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) sau înlocuitorii legali ai acestora, iar hotărârea privind expertiza medicală şi psihologică se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

.............................................................................................................................

 (3) Hotărârea privind expertiza medicală şi psihologică se materializează prin emiterea de către Comisia superioară de expertiză medicală şi psihologică a unei decizii medicale, împotriva acesteia se poate formula contestaţie la instanţa competentă în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.” Art. II. - Până la data intrării în vigoare a Normelor metodologice şi a baremului medical şi psihologic privind expertiza medicală şi psihologică a personalului care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar, pe navele maritime sau fluviale şi/sau în specialitatea militară infanterie marină, prevăzute la art. I pat. 5 din prezentul ordin, expertiza specifică se desfăşoară potrivit F.N./Md.-2, Norme metodologice şi baremul medical privind expertiza medicală a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar şi/sau pe navele maritime sau fluviale, aprobate prin Ordinul şefului Statului Major al Forţelor Navale nr. SMFN-57/2011*).

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

 

Bucureşti, 12 iunie 2017.

Nr. M.60.


*) Ordinul şefului Statului Majorai Forţelor Navale nr. SMFN-57/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 1.1 „Inovare” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 309.800 din 9 mai 2017,

în baza prevederilor;

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilirea unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- Regulamentului nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului nr. 1.605/2002 al Consiliului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016;

- Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Ghidul solicitantului aferent măsurii 1.1 „Inovare” din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014- 2020, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltăm rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 160.


*) Anexa sa publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 40.243/AA din 24.03.2017 al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor,

în baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 pct. IV pct. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor,

în temeiul art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională „Apele Române” duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 631/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 29 aprilie 2015, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu

 

Bucureşti, 12 iunie 2017.

Nr. 584.

 

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte procedura de atestare de către Ministerul Apelor şi Pădurilor a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi asigură cadrul organizatoric şi regulile unitare pentru atestarea capacităţii tehnico-profesionale a solicitanţilor.

Art. 2. - Atestarea instituţiilor publice sau private are drept scop verificarea capacităţii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerinţele tehnice şi de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se realizează de către Comisia de atestare, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei de atestare

 

Art. 4 - (1) Comisia de atestare se organizează şi funcţionează în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor.

(2) Componenţa Comisiei de atestare este următoarea:

a) secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor;

b) directorul generai al Direcţiei generale ape;

c) directorul Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor;

d) directorul adjunct al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor;

e) directorul Direcţiei managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor;

f) directorul general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”;

g) directorul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor;

h) directorul Departamentului managementul resurselor de apă din cadrul Administraţiei Naţionale,Apele Române”;

i) un cadru didactic universitar de specialitate.

(3) Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este asigurat de Direcţia managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor.

Art. 5. - Componenţa nominală a Comisiei de atestare şi a Secretariatului tehnic se aprobă prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor.

Art. 6. - (1) Preşedintele Comisiei de atestare este secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor.

(2) Vicepreşedintele Comisiei de atestare este directorul general al Direcţiei generale ape din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor.

Art. 7. - Atribuţiile Comisiei de atestare sunt următoarele:

1. Preşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:

a) aprobă graficele cu programarea şedinţelor Comisiei de atestare;

b) conduce lucrările şedinţelor Comisiei de atestare;

c) semnează, În conformitate cu hotărârile Comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare;

2. Vicepreşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte şi coordonează desfăşurarea activităţilor secretariatului Comisiei de atestare;

b) urmăreşte prezenţa membrilor Comisiei de atestare la şedinţele acesteia;

c) conduce, în lipsa preşedintelui, şedinţele Comisiei de atestare.

3. Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:

a) evaluează documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private, în prezenţa reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite de acesta, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament;

b) înregistrează numai documentaţiile complete întocmite de instituţiile publice sau private, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament;

c) programează, la propunerea preşedintelui Comisiei de atestare, şedinţele acesteia;

d) convoacă reprezentantul legal al instituţiei publice sau private pentru interviu;

e) convoacă membrii Comisiei de atestare la şedinţe;

f) întocmeşte un referat în care se va specifica dacă instituţia publică sau privată solicitantă a elaborat lucrări de bună calitate în domeniul gospodăririi apelor, pe baza recomandărilor primite din partea beneficiarilor pentru fiecare lucrare;

g) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de atestare;

h) redactează certificatele de atestare obţinute în urma interviului de către instituţiile publice sau private;

i) păstrează documentele Comisiei de atestare şi asigură arhivarea acestora.

Art. 8. - (1) Comisia de atestare funcţionează legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Şedinţele Comisiei de atestare sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte.

(2) Hotărârile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Voturile se consemnează nominal în procesul-verbal al şedinţei.

Art. 9. - Comisia de atestare răspunde în solidar de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor, având următoarele responsabilităţi:

a) examinează cererile şi documentaţiile prezentate pentru atestare de către instituţiile publice sau private;

b) hotărăşte eliberarea certificatelor de atestare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;

c) hotărăşte respingerea cererilor de atestare care nu întrunesc condiţiile de atestare prevăzute în prezentul regulament.

Art. 10. - Membrii Comisiei de atestare au următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să participe la şedinţele Comisiei de atestare, cu drept de vot direct;

b) să semneze procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă;

c) să solicite consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor a opiniilor şi punctelor de vedere separate faţă de hotărârile adoptate;

d) să nu divulge date şi informaţii de care iau cunoştinţă în cadrul procesului de atestare;

e) să nu fie soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre solicitanţii atestării;

f) în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de atestare se va afla în situaţie de incompatibilitate, va fi înlocuit cu o altă persoană din cadrul aceleiaşi instituţii, care să îndeplinească condiţiile cerute.

 

CAPITOLUL III

Domeniile de atestare

 

Art. 11. - Domeniile pentru care Comisia de atestare este abilitată să ateste instituţii publice sau private sunt următoarele:

a) întocmirea studiilor hidrologice;

b) întocmirea studiilor hidrogeologice;

c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;

d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/ autorizaţiei de gospodărire a apelor.

 

CAPITOLUL IV

Condiţii de atestare a instituţiilor publice sau private

 

Art. 12. - Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se solicită şi se acordă cu respectarea domeniilor cuprinse în prezentul regulament.

Art. 13. - În vederea atestării, instituţiile publice sau private interesate vor depune la Direcţia managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor un dosar de atestare care va cuprinde, în copie legalizată sau cu prezentarea originalului şi copiilor în vederea confruntării şi verificării concordanţelor, următoarele documente:

a) cerere-tip pentru obţinerea atestării, prevăzută în anexa nr. 1, cu specificarea domeniilor în care se solicită atestarea. Activităţile pentru care se solicită atestarea trebuie să fie conforme cu cele prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională;

b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al instituţiei publice sau private;

c) documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului:

- statutul ori hotărârea de înfiinţare a instituţiei publice sau private;

- certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial;

d) memoriu de activitate al instituţiei publice sau private în domeniile solicitate, în care lucrările menţionate sunt însoţite de recomandări din partea beneficiarilor;

e) documente care să ateste calificările profesionale, instruirea relevantă şi experienţa profesională ale personalului de specialitate angajat al instituţiei, prevăzute în anexa nr. 2:

- curriculum vitae - elocvent pentru domeniul solicitat;

- copie de pe diploma de studii universitare;

f) documente care să certifice faptul că specialiştii au încheiat una dintre următoarele forme de colaborare cu instituţia publică sau privată:

1. contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă; sau

2. contract de colaborare cu persoană fizică sau persoană fizică autorizată, înregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioadă nedeterminată ori pe perioadă determinată de cel puţin 3 ani;

3. extras din Registrul general de evidenţă al salariaţilor din România - REVISAL;

g) situaţia privind dotarea cu echipamente, instalaţii şi utilaje specifice deţinute în proprietate sau închiriate în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea, prevăzuta în anexa nr. 4;

h) apartenenţa la organisme ştiinţifice de specialitate/organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor, prevăzută în anexa nr. 3;

i) dovada achitării tarifului pentru evaluarea dosarului de atestare.

Art. 14. - (1) în cazul în care Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare constată că documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private sunt complete, acestea vor fi înregistrate în vederea programării pentru susţinerea interviului în faţa Comisiei de atestare.

(2) în urma susţinerii interviului, Comisia de atestare hotărăşte emiterea certificatului de atestare sau, după caz, respingerea cererii.

(3) Certificatul de atestare se emite în două exemplare egal valabile, după modelul din anexa nr. 5. Exemplarul nr. 1 al certificatului se transmite instituţiei publice sau private, iar exemplarul nr. 2 al certificatului se păstrează la Comisia de atestare.

(4) Eliberarea certificatelor de atestare se face numai după achitarea tarifului pentru emiterea certificatului.

(5) Dacă în urma susţinerii interviului în faţa Comisiei de atestare instituţiilor publice sau private solicitante nu li se acordă certificatul de atestare, documentaţiile prezentate pentru atestare vor fi arhivate.

(6) Hotărârea Comisiei de atestare de a respinge cererea de atestare se poate contesta în condiţiile legii.

Art. 15. - În cazul în care instituţia publică sau privată nu a mai elaborat lucrări în domeniile în care solicită atestarea, aceasta va prezenta dovada efectuării a cel puţin două lucrări sub coordonarea unor instituţii publice ori private ce deţin certificate de atestare în domeniu. Pentru fiecare dintre cele două lucrări se vor prezenta recomandări din partea beneficiarilor, raport din partea coordonatorului lucrării şi copie de pe atestatul acestuia.

 

CAPITOLUL V

Preschimbarea certificatelor de atestare

 

Art. 16. - Durata valabilităţii certificatului de atestare este de 3 ani, cu posibilitatea extinderii/reducerii numărului domeniilor de atestare acordate, în cazul în care instituţia publică sau privată îndeplineşte ori nu condiţiile de atestare stabilite.

Art. 17. - Procedura de preschimbare a certificatului de atestare presupune depunerea şi analizarea unei noi documentaţii, în conformitate cu prevederile cap. IV, ca pentru o nouă atestare.

 

CAPITOLUL VI

Retragerea certificatului de atestare

 

Art. 18. - Certificatul de atestare eliberat unei instituţii publice sau private poate fi retras în situaţia în care nu mai sunt întrunite condiţiile şi criteriile cuprinse în prezentul regulament, precum şi în cazul neîndeplinirii obligaţiei de a elabora documentaţii pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19. - (1) Constatarea faptei de refuz sau de neîndeplinire a obligaţiei de a elabora documentaţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare se face de către personalul împuternicit de ministrul apelor şi pădurilor, din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, prin referat înaintat preşedintelui Comisiei de atestare.

(2) în cazul aprobării referatului de retragere a atestării, Comisia de atestare va emite o hotărâre de retragere a certificatului de atestare.

(3) în cazul încadrării în prevederile alin. (2), instituţia publică sau privată va fi obligată să returneze certificatul de atestare în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii hotărârii de retragere din partea Comisiei de atestare, fără a putea solicita returnarea tarifelor achitate.

(4) Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare se declară în scris la Ministerul Apelor şi Pădurilor, în termen de 48 de ore de la constatare, şi totodată va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, de către reprezentantul legal al instituţiei publice sau private atestate.

(5) După publicarea anunţului prevăzut la alin. (4), Comisia de atestare hotărăşte eliberarea unui duplicat al exemplarului nr. 1 al certificatului de atestare.

Art. 20. - Tarifele pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi, sunt prevăzute în anexa nr. 6, în funcţie de activităţile pe care solicitanţii doresc să le desfăşoare.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 21, - (1) Tarifele percepute pentru analiza dosarelor de atestare şi emiterea certificatelor de atestare se virează în contul de venituri extrabugetare RO06TREZ7005032XXX012286, deschis de Ministerul Apelor şi Pădurilor la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

(2) Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru analiza dosarelor de atestare şi emiterea certificatelor se fac venit la bugetul de stat.

Art. 22. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

...................................................................................................

(data de identificare pentru instituţia publică sau privată)

Nr. ................... din .....................................

 

CERERE

pentru obţinerea atestării

 

Instituţia publică/privată ...................................................................,

cu sediul în ..............................................., str. ............................................... nr. ...., judeţul ..............................................., telefon ..............................................., fax ..............................................., e-mail ...............................................,

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ............................................... cu nr. J ..../..../........................, având C.U.I ..............................................., reprezentată de ..............................................., în calitate de ...............................................,

solicit, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 584/2017, participarea la şedinţa Comisiei de atestare în vederea eliberării certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua următoarele activităţi:

a) întocmirea studiilor hidrologice;

b) întocmirea studiilor hidrogeologice;

c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;

d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 13 din regulament.

 

Data ..............................

......................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Calificările profesionale şi instruirea relevantă ale personalului de specialitate angajat la instituţia publică/privată ......................................................................

 

Numele şi prenumele personalului de specialitate

Studiile absolvite şi calificarea obţinută

(diplomă, masterat, doctorat)

Anul absolvirii, durata

Instituţia de învăţământ

Principala atribuţie în cadrul instituţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se ataşează copiile de pe diplomele/certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad şi pentru cursurile de instruire pentru persoanele menţionate mai sus.)

 

Data ..............................

Semnătura autorizată

......................................................................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Apartenenţa la organisme ştiinţifice de specialitate/organizaţii tehnice profesionale a angajaţilor

 

Instituţia publică/privată ...................................................................................................

 

Numele şi prenumele

Organismul profesional

Data intrării

Nivelul/Calificarea apartenenţei

Tipul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se anexează copiile de pe certificatele sau documentele care atestă această apartenenţă.)

 

Data ..............................

Semnătura autorizată

......................................................................

 

SITUAŢIA

privind dotarea cu echipamente, instalaţii şi utilaje specifice deţinute în proprietate sau închiriate în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea

 

Instituţia publică/privată ...................................................................................................

 

Nr. crt.

Denumirea şi marca instalaţiilor şi utilajelor

Anul fabricaţiei

Starea tehnică (gradul de uzură)*

Modul de deţinere

(proprietate/închiriere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării ..............................

Semnătura autorizată

......................................................................

 

* Se pot înscrie şi performanţele tehnice ale utilajelor.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

COMISIA DE ATESTARE

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor şi ale Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 584/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, emite prezentul

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. ...................

 

pentru

Instituţia publică/privată ...................................................................................................

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............................................... cu nr. J ..../..../........................, având C.U.I ..............................................., cu sediul în judeţul ..............................................., localitatea ..............................................., str. ............................................... nr. ...., ce îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul privind

organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 584/2017 (regulament), şi are competenţa tehnică şi profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii:

............................................................................................................................................

 

Prezentul certificat a fost emis la data de ............................................ având valabilitatea de 3 (trei) ani până la data de ...........................................

 

Preşedintele comisiei de atestare,

...................................................................................

(numele şi prenumele, semnătura SS indescifrabil)

 

Certificatul a fost emis în două exemplare, egal valabile.

Exemplarul nr. 1 din 2 (Exemplarul nr. 2 din 2)

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

TARIFE

pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi

 

Nr. crt.

Scopul lucrării sau serviciului prestat

Tipul serviciilor care se prestează pentru domeniile de atestare

Cuantumul tarifului care se încasează, fără TVA

(lei)

1.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrologice

1.1. analiza documentaţiei

800

1.2. emiterea certificatului de atestare

300

2.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrogeologice

2.1. analiza documentaţiei

800

2.2. emiterea certificatului de atestare

300

3.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor de gospodărire a apelor

3.1. analiza documentaţiei

800

3.2. emiterea certificatului de atestare

300

4.

Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor

4.1. analiza documentaţiei

800

4.2. emiterea certificatului de atestare

300

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.