MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 487/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 487         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 27 iunie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

152. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

575. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

576. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

577. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

578. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

579. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

54. - Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat

 

55. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

485. - Decizie pentru numirea domnului Ion Ciprian Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

 

486. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

131. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 20.178/2017 în perimetrul Crasna, judeţul Sălaj

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR-

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1035 din 22 decembrie 2016.

Art. II. -(1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 30% cuantumul brut al salariilor de bază pentru personalul care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, din:

a) bibliotecile naţionale sau de importanţă naţională, stabilite potrivit legii, precum şi din cadrul Bibliotecii Academiei Române:

b) muzeele de importanţă naţională, stabilite potrivit legii.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 20% cuantumul brut al salariilor de bază pentru următoarele categorii de personal:

a) personalul din instituţiile şi autorităţile subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, inclusiv oficiile de studii pedologice şi agrochimice, cu excepţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;

b) personalul din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi din unităţile de cercetare-dezvoltare din subordinea acesteia;

c) personalul din unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului;

d) personalul medical din cabinetele medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice;

e) personalul care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi personalul din direcţiile judeţene de cultură, respectiv a municipiului Bucureşti;

f) personalul de specialitate din cadrul secretariatului tehnic din structura Consiliului Economic şi Social.

(3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie ale următoarelor categorii de personal:

a) personalul din cadrul bibliotecilor centrale universitare;

b) cadrele militare în activitate, precum şi soldaţii şi gradaţii voluntari, inclusiv personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa, cu excepţia celor care au beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

c) personalul din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

(4) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul brut al salariilor de bază pentru personalul din cadrul Autorităţii pentru Reformă Feroviară se stabileşte la nivelul aflat în plată pentru personalul din cadrul Ministerului Transporturilor.

Art. III. - Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2017, de la data intrării în vigoare a prezentei legi indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în cuantumul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002.

Art. IV. - De la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în secţii/compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică şi în secţii/compartimente pentru arşi, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază aflat în plată.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 152.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 575.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general cu patru stele Dănilă Ştefan Ştefan trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GR1NDEANU

 

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 576.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 30 iunie 2017, domnul general de brigadă cu o stea Giurcă Ilie Marius-Dorel trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 577.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 52/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 30 iunie 2017, domnului colonel Rădulescu Constantin Ciprian-Mircea i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 578.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 67 din 31 mai 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 579.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 94 alin. (13) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 7, 10 şi 228 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al doamnei Cristina Trâilă, declarată supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 în Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, pe lista Partidului Naţional Liberal, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Gheorghe-Eugen Nicolăescu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 54.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după

cum urmează:

- domnul deputat Ion Cupă, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 55.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Ion Ciprian Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Ciprian Preda se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Victor-Viorel Ponta

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 485.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Având în vedere propunerea Ministerului Apărării Naţionale, formulată prin Adresa nr. SG 4.492 din data de 16 iunie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/11.077 din data de 16 iunie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Numărul curent 5 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 29 aprilie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia reprezentată

Funcţia persoanei în cadrul instituţiei reprezentate

Funcţia persoanei în cadrul Comisiei

„5.

Ion-Nicolae Popescu

Ministerul Apărării Naţionale

Locotenent-colonel - Secretariatul General al Ministerului Apărării Naţionale

membru”

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Victor-Viorel Ponta

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 486.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 20.178/2017 în perimetrul Crasna, judeţul Sălaj

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 20.178/2017 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică în perimetrul Crasna, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Spitalul de Boli Cronice Crasna, judeţul Sălaj, cu sediul în comuna Crasna, nr. 363, judeţul Sălaj, cod de înregistrare fiscală (C.I.F.) 4495050, în calitate de administrator.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Aurel Gheorghe

 

 

Bucureşti, 21 iunie 2017.

Nr. 131.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.