MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 491/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 491         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 iunie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

144. - Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

563. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

145. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 

564. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 

146. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 

565. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 

147. - Lege pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

566. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 109 din 9 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

 

Decizia nr. 162 din 16 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.45/902/739. - Ordin al ministrului apărării naţionale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., Filială a Companiei Naţionale „Romtehnica”- S.A.

 

181. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii (inclusiv costurile de funcţionare şi animare) - Selectarea grupurilor de acţiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

899. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale din coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (5) al articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice şi/sau de cocs metalurgic, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna, Târgu Mureş, Slatina, Turnu Măgurele şi Râmnicu Vâlcea pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 iunie 2017.

Nr. 144.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 iunie 2017.

Nr. 563.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial ăl României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 47, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a fi numiţi consilieri de conturi, se cere îndeplinirea următoarelor condiţii: studii superioare economice, juridice sau inginereşti, vechime de minimum 10 ani în specialitatea studiilor absolvite şt pregătire profesională temeinică.”

2. La articolul 49, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Membrii Curţii de Conturi, pe lângă atribuţiile prevăzute de lege, pot desfăşura activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică.”

3. La articolul 49, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (4) beneficiază şi persoanele care au îndeplinit funcţia de consilier de conturi pe o perioadă de cel puţin jumătate din durata unui mandat complet, în următoarele situaţii:

a) dacă mandatul a încetat înainte de realizarea unui mandat complet, din motive neimputabile consilierului de conturi;

b) dacă mandatul se întinde pe perioada rămasă până la expirarea mandatului complet.”

4. La articolul 51, după alineatul (16) se introduc două noi alineate, alineatele (161) şi (162), cu următorul cuprins:

„(161) Soţul supravieţuitor, copiii minori, precum şi copiii majori ai auditorilor publici externi din cadrul Curţii de Conturi beneficiază de pensie de urmaş în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul de pensii publice, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul titularul la data decesului, actualizată, după caz.

(162) Prevederile alin. (161) se aplică copiilor majori, până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 18 aprilie 2016, se modifică şi se completează în conformitate cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 26 iunie 2017.

Nr. 145.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 iunie 2017.

Nr. 564.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 24 august 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 25 august 2016, cu următoarea modificare:

- Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articol unic. - (1) Termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 septembrie 2017.

(2) Beneficiarii care depun până la data de 30 septembrie 2017 documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanţare sunt exceptaţi de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de conformare nu depăşeşte 31 decembrie 2017.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 iunie 2017.

Nr. 146.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut Sa art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 iunie 2017.

Nr. 565.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La anexa nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, definiţia „Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii

Dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente autorizaţia de construire/desfiinţare:

1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);

2. drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept. Prin excepţie, în baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legislaţiei specifice din domeniul petrolului şi gazelor naturale, de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii cu proprietarii terenurilor din perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrărilor de construcţii necesare pentru derularea operaţiunilor de explorare/prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale, altele decât construcţiile cu caracter provizoriu, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri, respectiv în baza unui acord pentru construcţiile care afectează temporar terenul şi cu acordul expres al deţinătorului de drept pentru executarea lucrărilor de construcţii necesare extinderii, întreţinerii sistemelor de apă şi apă uzată, aducţiuni, având explicit acordul/declaraţia din partea deţinătorului de drept pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 iunie 2017.

Nr. 147.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 iunie 2017.

Nr. 566.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 109

din 9 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Societatea ILM - COM -S.R.L. din Miercurea-Ciuc în Dosarul nr. 261/258/2015 al Tribunalului Harghita - Secţia civilă. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.886D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.887D/2015, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Societatea ILM - COM - S.R.L. din Miercurea-Ciuc, în Dosarul nr. 263/258/2015 al Tribunalului Harghita - Secţia civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Preşedintele Curţii Constituţionale, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.886D/2015 şi nr. 1.887D/2015, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării acestora.

6. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor,

7. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.887D/2015 la Dosarul nr. 1.886D/2015, care este primul înregistrat.

8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate invocând, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

9. Prin încheierile din 18 şi 25 noiembrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 261/258/2015 şi nr. 263/258/2015, Tribunalul Harghita - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Societatea ILM - COM - S.R.L. din Miercurea-Ciuc, în cauze având ca obiect soluţionarea unor contestaţii la executare.

10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul face referire la Decizia nr. 705 din 27 noiembrie 2014 şi motivează că „luând în considerare principiul neretroactivităţii legii civile, precum şi dispoziţiile procedurale privind noţiunea de titlu executoriu ne aflăm în prezenţa unei chestiuni de drept care se impune a fi clarificată .

11. Tribunalul Harghita - Secţia civilă reţine că autorul nu a arătat care sunt motivele ce fundamentează neconstituţionalitatea textului de lege criticat, prin raportare la dispoziţiile art. 16, art. 21 şi art. 51 din Constituţie. În privinţa principiului neretroactivităţii legii civile, se apreciază că acesta nu este încălcat, deoarece prevederea legală supusă controlului reglementează situaţii juridice născute sub imperiul său, respectiv eşalonarea plăţii unor datorii restante pe o perioadă de 5 ani, ce curge de la intrarea în vigoare a ordonanţei.

12. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate

13. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece excepţia de neconstituţionalitate este în mod formal motivată, dar motivarea în sine nu are legătură cu textul criticat, aşa cum a reţinut Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate TI constituie prevederile art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 16 iulie 2015, cu modificările ulterioare, care au următorul conţinut: „(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

(2) Cererile de restituire ale contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) se soluţionează, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz.

(3) Termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (2).

(4) în cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(5) Sumele prevăzute la alin, (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(6) Procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii va fi stabilită prin ordin comun al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).

(7) Plăţile restante la sumele aferente titlurilor executorii emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru care nu a fost demarată procedura de executare silită se efectuează cu respectarea prevederilor alin. (1)-(6).”

17. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi art. 51 referitoare la dreptul de petiţionare.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, aceasta a conturat o anumită structură inerentă şi intrinsecă oricărei excepţii de neconstituţionalitate, care cuprinde trei elemente: textul contestat din punctul de vedere al constituţionalităţii, textul de referinţă pretins încălcat, precum şi motivarea de către autorul excepţiei a relaţiei de contrarietate existente între cele două texte, cu alte cuvinte, motivarea neconstituţionalităţii textului criticat. În condiţiile în care primele două elemente pot fi determinate absolut, al treilea element comportă un anumit grad de relativitate, determinat tocmai de caracterul său subiectiv.

19. Aplicând aceste considerente la cauza de faţă, Curtea observă că autorul indică textul de lege criticat, textele din Constituţie pretins încălcate şi redă un fragment din Decizia Curţii Constituţionale nr. 705 din 27 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2015, prin care s-a respins excepţia prin raportare, printre altele, la dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie, arătând că „luând în considerare principiul neretroactivităţii legii civile, precum şi dispoziţiile procedurale privind noţiunea de titlu executoriu [...] ne aflăm în prezenţa unei chestiuni de drept care se impune a fi clarificată11. Motivarea excepţiei, în aceste condiţii, constă într-o critică a considerentelor deciziei anterior menţionate, fără a se preciza însă ce anume fundamentează această critică. Din această perspectivă, Curtea reţine că excepţia de neconstituţionalitate este nemotivată, ceea ce atrage inadmisibilitatea sa, în temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia „sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate”.

20. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Societatea ILM - COM - S.R.L. din Miercurea-Ciuc în dosarele nr. 261/258/2015 şi nr. 263/258/2015 ale Tribunalului Harghita - Secţia civilă. Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Harghita - Secţia civilă, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 9 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 162

din 16 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Valentin Vasluianu în Dosarul nr. 25.819/300/2015 al Judecătoriei Sectorului 2 din Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 159D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta face referire la jurisprudenţa relevantă a instanţei de contencios constituţional, respectiv Decizia nr. 143 din 10 martie 2016 şi Decizia nr. 373 din 2 iunie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa civilă nr. 13.425 din 4 decembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 25.819/300/2015, Judecătoria Sectorului 2 din Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Valentin Vasluianu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia nu arată, în mod concret, în ce constă contradicţia dintre textele legale criticate şi Constituţie, menţionând doar că acestea plasează debitoarea mai presus de lege prin eşalonarea executării obligaţiilor sale stabilite printr-un titlu executoriu.

6. Judecătoria Sectorului 2 din Bucureşti - Secţia civilă apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, se arată că deşi intimatul nu a indicat textul din Constituţie în raport cu care apreciază că prevederile legale criticate ar fi neconstituţionale, acesta are în vedere faptul că se creează o poziţie privilegiată a statului în raport cu alţi debitori. De asemenea, instanţa achiesează la punctul de vedere al Curţii Constituţionale, consacrat printr-o bogată jurisprudenţă, în cadrul căreia a analizat tocmai neconstituţionalitatea textului în discuţie, respectiv Deciziile nr. 676 din 13 noiembrie 2014, nr. 696 din 27 noiembrie 2014, nr. 705 din 27 noiembrie 2014, nr. 133 din 10 martie 2015, nr. 244 din 7 aprilie 2015, nr. 251 din 7 aprilie 2015, nr. 306 din 28 aprilie 2015, nr. 352 din 7 mai 2015, nr. 477 din 18 iunie 2015, nr. 489 din 23 iunie 2015, nr. 507 din 30 iunie 2015, nr. 521 din 7 iulie 2015, nr. 602 din 1 octombrie 2015, nr. 700 din 27 octombrie 2015, nr. 732 din 29 octombrie 2015 şi nr. 762 din 5 noiembrie 2015.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, având în vedere că nu a fost motivată în conformitate cu cerinţele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

9. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, având în vedere că autorul acesteia nu invocă în sprijinul neconstituţionalităţii normelor legale niciun text constituţional, aspect reţinut şi în actul de sesizare a instanţei de contencios constituţional.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 16 iulie 2015, dispoziţii care au următorul cuprins: „(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

(2) Cererile de restituire ale contribuabililor prevăzuţi la alin.(1) se soluţionează, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de Administraţia Fondului pentru Mediu.

(3) Termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (2).

(4) în cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(5) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(6) Procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii va fi stabilită prin ordin comun al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).

(7) Plăţile restante la sumele aferente titlurilor executorii emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru care nu a fost demarată procedura de executare silită se efectuează cu respectarea prevederilor alin. (1)-(6).”

13. Curtea mai reţine că prevederile alin. (2) al art. XV au fost modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 21 august 2015, însă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea va analiza dispoziţiile criticate în forma de dinainte de modificare, întrucât ele continuă să producă efecte juridice în dosar.

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale, fără însă a le individualiza. Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate Curtea deduce, în mod rezonabil, că acesta a înţeles să invoce prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în faţa legii.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul s-a limitat, în motivarea acesteia, la menţionarea generală a prevederilor constituţionale, fără să arate, în mod concret, în ce constă contrarietatea astfel reclamată.

16. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizările adresate Curţii Constituţionale trebuie motivate şi, prin urmare, Curtea nu se poate substitui autorilor excepţiei în ceea ce priveşte identificarea şi formularea unor motive de neconstituţionalitate. Acest fapt ar avea semnificaţia exercitării unui control de constituţionalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport cu dispoziţiile art. 146 din Constituţie.

17. De altfel, prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, Curtea Constituţională a statuat că orice excepţie de neconstituţionalitate trebuie să aibă o anumită structură inerentă şi intrinsecă care va cuprinde trei elemente: „textul contestat din punctul de vedere al constituţionalităţii, textul de referinţă pretins încălcat, precum şi motivarea de către autorul excepţiei a relaţiei de contrarietate existente între cele două texte, cu alte cuvinte, motivarea neconstituţionalităţii textului criticat. În condiţiile în care primele două elemente pot fi determinate absolut, al treilea element comportă un anumit grad de relativitate determinat tocmai de caracterul său subiectiv. Astfel, motivarea în sine a excepţiei, ca element al acesteia, nu este neapărat un criteriu material sau cantitativ, ci, dimpotrivă, ea rezultă din dinamica primelor elemente. Prin urmare, materialitatea motivării excepţiei nu este o condiţie sine qua non a existenţei acesteia.” De aceea, Curtea a constatat că în situaţia în care textul de referinţă invocat este suficient de precis şi clar, astfel încât instanţa constituţională să poată reţine în mod rezonabil existenţa unei minime critici de neconstituţionalitate, ea este obligată să analizeze pe fond excepţia de neconstituţionalitate şi să considere, deci, că autorul acesteia a respectat şi a cuprins în excepţia ridicată cele trei elemente menţionate.

18. Aşa fiind, Curtea reţine că, în condiţiile lipsei explicitării pretinsei relaţii de contrarietate a dispoziţiilor legale criticate faţă de prevederile constituţionale, nu se poate identifica îi mod rezonabil nicio critică de neconstituţionalitate, astfel încât excepţia apare ca fiind inadmisibilă.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Valentin Vasluianu în Dosarul nr. 25.819/300/2015 al Judecătoriei Sectorului 2 din Bucureşti - Secţia civilă.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 2 din Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 16 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. M.45 din 15 mai 2017

Nr. 902 din 19 iunie 2017

Nr. 739 din 24 mai 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY-SA, filială a Companiei Naţionale „Romtehnica”- S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin

Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul apărării naţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Gabriel-Beniamin Leş

Viorel Ştefan

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE:

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Operatorul economic: Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - SA.

Sediul/Adresa: Calea Plevnei nr. 141 A, corp 5 şi 9, sectorul 6, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 29136150

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

9969

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

9956

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

13

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

9326

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

9326

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

226

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

9069

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

7152

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

7050

 

 

 

C2

bonusuri

14

102

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

176

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1741

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

30

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

643

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

103

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

540

 

1

 

Rezerve legale

25

32

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

508

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

254

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

254

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

254

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

284

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

55

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

339

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

323

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1845

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1819

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

31

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

936

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

11

 

*) Rd. 50 = rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii

(inclusiv costurile de funcţionare şi animare) - Selectarea grupurilor de acţiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritate de management pentru Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime nr. 310.364 din 31.05.2017,

în temeiul prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilirea unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului nr. 1.605/2002 al Consiliului;

- Deciziei Comisiei nr. 8.416/2015 de aprobare a programului operaţional „Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime pentru România” pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime în România, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016;

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privii la codaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014--2020;

- Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare;

- Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului aferent măsurii III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii (inclusiv costurile de funcţionare şi animare) - Selectarea grupurilor de acţiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 849/2016**) îşi încetează valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 181.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

**) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 849/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale din coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

 

 

Având în vedere:

- prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale din coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul naţional de cercetare-dezvoltare va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 iunie 2017.

Nr. 899.

 

ANEXĂ

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2017

A

0

2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

5.065

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

5.041

a) Venituri din activitatea de bază

03

4.741

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

100

c) Alte venituri din exploatare

05

200

2. VENITURI FINANCIARE

06

24

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

5.030

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

5.000

a) Bunuri şi servicii

10

1.266

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

3.456

- cheltuieli cu salariile din care:

12

2.715

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

96

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

166

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

429

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

13

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

141

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

6

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

23

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

7

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

122

- tichete de masă

23

65

- deplasări, detaşări

24

57

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

225

d) Cheltuieli de protocol

26

3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

18

h) Alte cheltuieli

30

32

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

30

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

30

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierd ere)

35

35

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

6

V. REZULTATUL NET

37

29

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

29

a) pentru cointeresarea personalului

40

6

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

0

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

23

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

43

317

1. Surse proprii

44

65

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

0

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

252

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

317

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

317

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

5.065

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

5.030

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

35

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

41

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

34

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5.110

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5.576

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

1

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

124

9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100 / capital propriu)

64

 

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

0

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.