MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 502/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 502        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 iunie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

56. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O iniţiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor care lucrează - COM(2017) 252 şi Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului - COM(2017) 253

 

57. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind dimensiunea socială a Europei - COM(2017) 206

 

58. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piaţa unică digitală - O piaţă unică digitală conectată pentru toţi - COM(2017) 228

 

59. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale - COM(2017) 250

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

601. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.152/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.216/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Probota, judeţul Iaşi

 

604. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALISTI, MOAŞELOR SI ÂSISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

20. - Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

1/1. - Decizie privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O iniţiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor care lucrează - COM(2017) 252 şi Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului - COM(2017) 253

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând În considerare Opinia nr. 4c-19/263, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2017, Camera Deputaţilor:

1. Salută avansul în procesul de consolidare a dimensiunii sociale a Uniunii, vizate de Pilonul european al drepturilor sociale.

2. Recomandă stabilirea unui cadru armonizat de sprijin, posibil cu caracter de recomandare, pentru părinţii care, în urmărirea unui echilibru dintre viaţa profesională şi cea privată, se confruntă în paralel cu situaţii de sărăcie extremă, care au în îngrijire mai mulţi copii sau care trebuie să facă faţă unor cerinţe de educaţie a copiilor ce le depăşesc posibilităţile.

3. Recomandă ca în remodelarea felului în care oamenii muncesc, sub impactul transformării digitale a societăţii, în cazul contractelor de muncă la distanţă, să fie limitată şi plătită perioada de timp în care angajatul se află la dispoziţia angajatorului, fără a presta o muncă anume.

4. Recomandă identificarea şi diminuarea obstacolelor în calea reinserţiei pe piaţa muncii după perioadele de concediu de maternitate, inclusiv a celor care ţin de specificul sociocultural al statelor membre.

5. Sugerează ca tranziţia lină între concedii şi perioadele de activitate profesională să fie sprijinită prin prevederea de facilităţi şi stimulente pentru angajatorii care dezvoltă o infrastructură dedicată sau care includ în contractele de muncă facilităţi cu această finalitate.

6. Atrage atenţia asupra faptului că extinderea structurilor instituţionale de îngrijire a copiilor, în special pentru copiii în vârstă de sub 3 ani, prezintă riscul descurajării petrecerii timpului alături de părinţi, cu consecinţe defavorabile asupra dezvoltării copilului, şi sugerează explorarea prioritară a celorlalte posibilităţi de menţinere a echilibrului între viaţa privată şi cea profesională, înainte de a se recurge la aceasta,

7. Recomandă ca în revizuirea obiectivului „Educaţie şi formare 2020”, referitor la educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari, să fie incluse consideraţii privind petrecerea, cu prioritate, a unui timp cât mai îndelungat al copiilor cu părinţii şi facilitarea legăturii dintre şcoală şi familie, posibil printr-un cadru comun pe planul Uniunii, al relaţiilor dintre şcoală şi familie.

8. Subliniază că asigurarea unui mediu educaţional propice necesită un efort armonizat pe planul Uniunii, de pregătire a profesioniştilor în domeniul îngrijirii copiilor şi al pedagogiei.

9. Recomandă ca obiectivul echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor să fie extins şi asupra altor tipuri de activitate în care s-ar putea afla aceştia, cum ar fi cea antreprenorială şi a liber-profesioniştilor.

10. Salută obiectivul de continuare a dezvoltării unei oferte de servicii accesibile - abordabile şi de calitate - de îngrijire a copiilor, îngrijire extraşcolară şt îngrijire pe termen lung, prin utilizarea unui sprijin din partea fondurilor europene, şi recomandă ca sprijinul să fie extins asupra activităţilor extraşcolare cu obiectiv educativ, public şi privat, pentru a beneficia de flexibilitatea specifică învăţării extracurriculare.

11. Atrage atenţia asupra faptului că evoluţiile socioeconomice au cunoscut o accelerare puternică în ultimii ani, ceea ce face ca o parte a datelor şi informaţiilor pa care propunerea se bazează să fi pierdut din relevanţă.

12. Atrage atenţia asupra faptului că opţiunea concediului paternal, în locul celui maternal, nu este determinată doar de aspecte de natură financiară, ci şi de mulţi alţi factori socioculturali, conjuncturali sau chiar regionali, şi solicită o flexibilitate mai ridicată a prevederilor.

13. Semnalează contradicţia dintre dorinţa reieşită din propunere de a asigura un echilibru între viaţa de familie şi cea profesională, pe de o parte, şi obiectivul de a sprijini infrastructura dedicată creşterii copiilor în afara familiei şi educaţia timpurie instituţionalizată, pe de altă parte, şi subliniază importanţa psihosocială a petrecerii în familie a primilor ani de viaţă ai copilului.

14. Atrage atenţia asupra faptului că obiectivul dezvoltării infrastructurii dedicate creşterii copiilor poate pune o presiune inacceptabilă asupra bugetelor naţionale, având în vedere că nici fondurile europene şi nici investiţiile private nu pot fi obiectul unor obligaţii.

15. Îşi manifestă preocuparea pentru faptul că propunerea se axează pe piaţa muncii şi nu prevede căi specifice pentru atingerea obiectivelor declarate în cazul tinerilor antreprenori, ceea ce ar putea descuraja antreprenoriatul, adâncind diferenţele dintre Uniune şi alţi actori globali, şi recomandă Comisiei Europene să acţioneze pentru diminuarea acestui risc.

16. Atrage atenţia asupra impactului economiei digitale în plină afirmare, în special prin internet şi terminalele mobile, impact ce a schimbat fundamental activitatea în gospodărie, precum şi conţinutul şi metoda educaţiei la vârste mici în familie, în acest context, consideră necesară acţiunea la nivelul Uniunii pentru ca educaţia să devină cât mai neutră din punctul de vedere al genului, în mod particular în domeniul IT.

17. Atrage atenţia asupra dificultăţilor suplimentare pe care le-ar putea avea microîntreprinderile, persoanele autoangajate şi cele ce practică meserii liberale, în aplicarea prevederilor directivei sau în a acţiona în spiritul acesteia, şi recomandă reglementarea unui spaţiu de negociere mai larg pentru astfel de situaţii.

18. Sprijină iniţiativa de a asigura un cadru de bază pentru concediile maternale sau paternale plătite pentru întreaga Uniune şi consideră că la normele unitare cuprinse în propunere ar trebui adăugate prevederi specifice pentru evitarea riscului obstacolelor administrative ce ar putea să apară la mutarea familiei dintr-un stat membru în altul.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 56.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind dimensiunea socială a Europei - COM(2017) 206

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/261, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2017, Camera Deputaţilor:

1. Constată că prin publicarea Cărţii albe privind viitorul Europei Comisia Europeană a lansat o consultare privind dimensiunea socială a Europei, care se axează pe anumite domenii-cheie ce vizează transformările profunde din deceniul viitor prin care vor trece societăţile din Europa şi din lume.

2. Consideră că urmele adânci lăsate de criza economică în viaţa cetăţenilor şi în societăţile noastre au dus la erodarea încrederii cetăţenilor în capacitatea Europei de a contura un viitor în care naţiunile să se dezvolte echitabil şi prosper, în acest sens, apreciază acţiunea Comisiei de a analiza, din perspectivă socială, situaţia actuală din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, atât la nivel naţional, cât şi în ansamblu.

3. la act de faptul că documentul în sine nu reprezintă un text legislativ, obiectivul său fiind acela de a antrena o dezbatere mai amplă privind provocările actuale ale Uniunii Europene din perspectivă socială şi a unor scenarii posibile de cooperare la nivelul Uniunii pentru gestionarea pe viitor a acestor provocări.

4. Recunoaşte că, deşi există diferenţe între ţări în materie de dezvoltare economică şi tradiţii sociale, au fost consolidate tot mai mult drepturile sociale, individuale şi colective, precum şi cooperarea cu partenerii sociali la nivel european şi naţional.

5. Crede că dimensiunea socială trebuie să constituie o componentă importantă în eforturile de consolidare a competitivităţii europene şi că doar în baza unei abordări incluzive privind aspectele sociale la nivel european se vor putea reduce disparităţile şi se va facilita o convergenţă reală între statele membre.

6. Atrage atenţia că generaţiile mai tinere au fost afectate deosebit de grav de consecinţele crizei, erodarea serviciilor sociale (educaţie, cultură, sănătate) afectând nu doar calitatea educaţiei şi a serviciilor medicale, dar şi bugetele familiilor. Acest fapt a dus la creşterea ratei şomajului şi, deşi acesta a ajuns astăzi la cel mai scăzut nivel din 2009, este nevoie de o mai mare preocupare pentru generaţiile viitoare, prin investirea în sisteme cât mai eficiente de educaţie şi de formare profesională, precum şi prin creşterea numărului de locuri de muncă pentru tineri.

7. Consideră că, în perspectiva abordării unei dimensiuni sociale europene corecte, este necesară urmărirea evoluţiei şi dinamicii politicilor şi strategiilor Uniunii Europene, în scopul stabilirii nivelului de corelaţie necesar dintre acestea şi politicile şi strategiile naţionale din domeniile politicii sociale şi ale ocupării forţei de muncă, dar şi coordonarea între statele membre privind identificarea şi aplicarea de politici comune, care să răspundă provocărilor de la nivelul Uniunii, comune tuturor statelor membre.

8. Crede că, pentru îndepărtarea blocajelor referitoare la posibile raţiuni financiare, atunci când se discută despre implementarea politicilor sociale, trebuie avute în vedere aspecte precum necesitatea permanentă de identificare şi stimulare a resurselor extrabugetare de soluţionare a problemelor sociale şi de promovare a calităţii vieţii, prin mobilizarea tuturor actorilor sociali care îşi pot aduce contribuţia, prin creşterea eficienţei sistemului de politică socială şi prin încurajarea şi dezvoltarea pe termen lung a unor programe sociale valoroase.

9. Atrage atenţia că probleme sociale grave sunt adesea ignorate de sistemul public sau, în unele cazuri, intervenţia acestuia este marginală: persoane fără identitate, abandonul şcolar în creştere, tolerarea corupţiei, discriminarea şi excluziunea socială. Aceste aspecte ar trebui privite şi tratate cu o mai mare seriozitate şi asumare de către fiecare societate în parte, efectul cumulat al acestora putând duce la diminuarea eforturilor comune de creştere a dimensiunii sociale din toate punctele de vedere.

10. Susţine continuarea procesului de reflecţie şi necesitatea unui proiect politic european consolidat, bazat pe unitate, coeziune şi respect faţă de valorile fundamentale ale Uniunii. Politica socială poate aduce o contribuţie importantă în relansarea socioeconomică şi politică, iar pentru aceasta este nevoie ca programul său să fie orientat spre promovarea de societăţi bune, active şi echilibrate social.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 57.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piaţa unică digitală - O piaţă unică digitală conectată pentru toţi - COM(2017) 228

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/264, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2017, Camera Deputaţilor:

1. Consideră că valorificarea pieţei unice digitale, ce dispune de o bază solidă de producţie şi un ecosistem de întreprinderi nou-înfiinţate aflat în creştere rapidă, impune o viteză sporită a procesului de adoptare de norme în domeniu la nivelul Uniunii, dar şi menţinerea acestora la un nivel de flexibilitate care să permită adaptarea la evoluţia tehnologică şi la condiţiile specifice fiecărui stat membru.

2. Consideră că ar trebui depuse eforturi susţinute pentru a înlătura obstacolele de natură fiscală, administrativă sau birocratică din calea liberei circulaţii a serviciilor şi produselor pe piaţa digitală, astfel încât întreprinderile din orice regiune a Uniunii, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), să îşi poată obţine o cotă de piaţă în oricare alt stat membru decât cel în care sunt înregistrate.

3. Recomandă menţinerea sau instituirea unui statut legal preferenţial în ceea ce priveşte competiţia, pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) şi întreprinderi nou-înfiinţate din domeniile de vârf cum ar fi tehnologia cloud-computing, furnizarea de soluţii pentru volume mari de date, robotica şi banda largă, atât pe piaţa privată, cât şi în achiziţiile publice.

4. Susţine eforturile Comisiei Europene de finalizare, până la sfârşitul anului 2017, a legislaţiei esenţiale a pieţei unice digitale şi atrage atenţia asupra necesităţii de a menţine legătura dintre aceasta şi domeniile economice tradiţionale.

5. Atrage atenţia asupra faptului că, în noile condiţii ale tehnologiilor de comunicare, acoperirea teritorială la nivelul Uniunii a serviciilor de radio şi TV ar trebui să fie reconsiderată şi, preferabil, prezumată în legislaţie, având în vedere că virtual orice astfel de post transmite şi prin internet, iar orice post care transmite prin internet asigură implicit recepţia în toate statele membre.

6. Recomandă ca pentru stimularea conectivităţii şi pentru dezvoltarea în continuare de noi servicii prin utilizarea suportului radio de bandă largă pentru reţelele 5G şi noile servicii asociate - cum ar fi maşinile conectate, asistenţa medicală la distanţă, oraşele inteligente sau transmisia video prin flux continuu în mişcare-să fie impulsionate şi serviciile complementare, cum ar fi comunicabile satelitare, reţeaua satelitară de poziţionare Galileo şi cele terestre de referinţă, precum şi producţia de aparatură de poziţionare ce utilizează sistemul Galileo şi se adresează utilizatorilor obişnuiţi.

7. Recomandă ca supravegherea sectorului comerţului electronic în ce priveşte identificarea eventualelor preocupări legate de concurenţă să includă evaluarea continuă a riscului unor astfel de practici, precum şi a vulnerabilităţii la abuzul de poziţie dominantă.

8. Recomandă ca regulamentul privind viaţa privată şi comunicaţiile electronice, precum şi celelalte norme aplicabile în materie să fie reanalizate sau armonizate, în scopul reducerii vulnerabilităţilor utilizatorilor de reţele sociale şi în mod particular a vulnerabilităţilor specifice minorilor, reflectând inclusiv diferenţele socioculturale inerente dintre statele membre.

9. Atrage atenţia asupra faptului că asigurarea liberei concurenţe în domeniul serviciilor motoarelor de căutare pe internet prezintă relevanţă şi pentru respectarea drepturilor consumatorilor şi recomandă evaluarea combinată a riscurilor.

10. Consideră că, în scopul protejării pieţei unice de contrafaceri, este necesară introducerea obligaţiei de includere în etichetă a datelor privind producătorul echipamentelor şi componentelor electronice, precum şi a locului unde acestea au fost produse, în cazul în care acesta se află în afara Uniunii.

11. la act cu îngrijorare de faptul că, în pofida creşterii numărului specialiştilor angajaţi în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) din UE, o parte a societăţilor din Europa, care au avut nevoie de astfel de specialişti, au raportat dificultăţi în ocuparea posturilor vacante; atrage atenţia că eforturile de sporire a numărului de persoane cu pregătire în domeniu trebuie să ţină seama de vocaţia şi aptitudinile individuale şi să se bazeze pe prognoze pe termen lung ale cererii acestei ocupaţii pe piaţa muncii, ce ar putea să descrească.

12. Sprijină învăţarea graduală şi maniera în care persoanele sunt formate, dar constată că această evoluţie a adâncit decalajul dintre competenţele deţinute şi cele cerute; recomandă instituirea unui mecanism de sprijin la nivelul Uniunii prin care statele membre să primească suport politic şi instrumente practice pentru a-şi moderniza sistemele de educaţie şi de formare.

13. Recomandă ca, în contextul mutaţiilor profunde induse de economia digitală ce necesită modificarea modului de învăţare, la nivelul Uniunii să fie instituit un program de susţinere a cercetării pedagogice.

14. Recomandă ca programele de sprijinire a activităţilor legate de centrele de inovare digitală să se adreseze preferenţial microîntreprinderilor şi să fie orientate mai puternic spre rezultate concrete, mai ales în zonele Europei mai puţin dezvoltate din acest punct de vedere.

15. Atrage atenţia asupra faptului că digitalizarea administraţiei publice este o cale de scădere a birocraţiei, dar nu poate fi considerată drept un înlocuitor al îmbunătăţirilor procedurale necesare şi solicitate de cetăţenii europeni şi că o administraţie eficientă poate fi mai bine aliniată guvernării electronice.

16. Atrage atenţia asupra necesităţii de a evalua costurile de operare a dispozitivelor medicale şi de a le asigura un ciclu de viaţă cât mai lung, astfel încât soluţiile digitale inovatoare ce utilizează datele furnizate de acestea să dispună la rândul lor de o durată de aplicare cât mai îndelungată.

17. Recomandă analizarea implementării măsurilor privind piaţa unică digitală la nivelul statelor membre, pentru a se ajunge la o înţelegere şi implementare unitară a legislaţiei europene, inclusiv o evaluare a gestiunii colective a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea de licenţe teritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare Online pe piaţa internă.

18. Atrage atenţia asupra necesităţii de a include mai multe referinţe cantitative în textul raportului, pentru o ilustrare nemijlocită a celor descrise.

19. Recomandă detalierea calendarului iniţiativelor legislative

În domeniu, includerea unor analize privind reducerea diferenţelor dintre zonele urbane şi rurale, actualizarea definiţiei serviciului universal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 58.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale - COM(2017) 250

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160 - 185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/262, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2017, Camera Deputaţilor:

1. la act că obiectivul Pilonului drepturilor sociale nu urmăreşte stabilirea de principii şi drepturi noi, ci modernizarea legislaţiei existente, pentru a o adapta pieţei forţei de muncă şi modelelor societate actuale, precum şi dezvoltarea de indicatori sociali şi de ocupare a forţei de muncă, pentru a spori convergenţa atât în zona euro, cât şi în cea noneuro.

2. Constată că această comunicare urmăreşte structura Pilonului european al drepturilor sociale şi analizează în detaliu fiecare principiu sau drept pe parcursul a trei secţiuni principale (Egalitatea de şanse şi accesul pe piaţa muncii, Condiţii de muncă echitabile şi Protecţie şi incluziune socială), care includ referiri la acquis-ul social existent, explică conţinutul şi domeniul de aplicare al principiului sau al dreptului respectiv şi prezintă sugestii legate de punerea în aplicare.

În ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi accesul pe piaţa muncii, consideră că:

- necunoaşterea de către angajatori a legislaţiei antidiscriminare şi a celei privind egalitatea de şanse poate duce la apariţia de diferenţe pe piaţa muncii între femei şi bărbaţi. În plus, necunoaşterea de către angajaţi a drepturilor care le revin pe piaţa muncii sau a măsurilor pe care pot să le ia atunci când le sunt încălcate drepturile lasă loc abuzurilor din partea angajatorilor;

- continuă să existe disparităţi mari între femei şi bărbaţi, rata de ocupare a femeilor fiind în continuare cu mult inferioară faţă de cea a bărbaţilor. Acestea se datorează nivelului scăzut al remuneraţiei în domeniile în care numărul femeilor este preponderent, reprezentării inechitabile la nivel politic a femeilor şi a bărbaţilor în procesul de luare a deciziei, deficienţelor la nivelul administraţiei publice locale de a asigura măsuri active de conciliere a vieţii de familie cu viaţa profesională, numărului redus al activităţilor economice iniţiate de către femei, precum şi existenţei stereotipurilor de gen şi a sexismului în societate;

- o barieră importantă în asigurarea accesului egal pe piaţa muncii pentru bărbaţi şi femei o constituie maternitatea. În rândul femeilor cu copii creşte riscul discriminării la angajare, precum şi în cazul promovării şi formării profesionale, maternitatea limitând disponibilitatea de timp la serviciu şi parcursul profesional al femeilor;

- capacitatea statelor membre de a spori în mod semnificativ rata de ocupare a femeilor depinde în mare măsură de disponibilitatea unor servicii de îngrijire a copiilor, accesibile şi de înaltă calitate.

În ceea ce priveşte condiţiile de muncă echitabile, subliniază următoarele:

- ocuparea forţei de muncă şi situaţia socială constituie în continuare motive de îngrijorare, fapt pentru care reformele care vizează susţinerea bunei funcţionări a pieţelor muncii trebuie să continue;

- trebuie să fie luate în calcul aspectele legate de concurenţa neloială, fiind nevoie de o atenţie sporită, acordată activităţii false de autoangajare şi muncii nedeclarate;

- investiţiile în capitalul uman prin educaţie şi formare profesională vor creşte productivitatea, iar sistemele de impozite şi de prestaţii sociale ar trebui să sprijine crearea de locuri de muncă durabile în condiţii de lucru egale, stimularea creşterii competitivităţii mediului economic şi a atractivităţii pentru investitori;

- sprijină obiectivul general al Uniunii Europene de aprofundare a pieţei interne, în vederea stimulării creşterii economice şi generării de noi locuri de muncă.

În ceea ce priveşte protecţia şi incluziunea socială, observă că:

- sunt necesare intensificarea eforturilor de consolidare a politicilor active de pe piaţa muncii şi reformarea asistenţei sociale şi/sau a sistemelor de şomaj, introducând în acelaşi timp măsuri specifice pentru persoanele expuse unui risc mai ridicat de sărăcie;

- ar fi benefice susţinerea şi dezvoltarea în continuare a programelor speciale de incluziune pentru persoanele aflate în situaţii deosebit de dificile, precum şi pentru persoanele afectate de lipsa unui adăpost sau de excluziune în materie de locuinţe;

- în ceea ce priveşte combaterea şomajului în rândul tinerilor, statele membre au făcut progrese în punerea în aplicare a garanţiilor pentru tineret, dar sunt necesare eforturi suplimentare, cu o atenţie specială pentru serviciile publice de ocupare a forţei de muncă, pentru intervenţiile active adaptate pe piaţa muncii şi pentru educaţia şi formarea profesională;

- şomajul este în uşoară scădere, însă rămâne la un nivel ridicat în UE 27. Şomajul de lungă durată se află încă în creştere în rândul tinerilor, situându-se la niveluri foarte mari, proporţia tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani care nu lucrează şi nu urmează nicio formă de învăţământ sau program de formare rămânând ridicată;

- unele state membre au intervenit la nivelul mecanismelor de stabilire a salariilor, pentru a promova alinierea evoluţiei

acestora la productivitate, iar altele au căutat să sprijine venitul disponibil al gospodăriilor, cu un accent deosebit pe salariile minime;

- asistenţa socială are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale şi să participe activ la viaţa socială. Astfel, accesul la prestaţii (transferuri băneşti) şi servicii sociale ar reprezenta un mijloc de întărire a coeziunii sociale şi de reducere a excluziunii sociale.

În România, marea majoritate a cheltuielilor de asistenţă socială finanţează prestaţiile sociale.

3. Consideră că iniţiativele Comisiei în ceea ce priveşte consolidarea drepturilor sociale sunt menite să sprijine o funcţionare mai echitabilă a pieţelor muncii şi a sistemelor de asistenţă socială, precum şi o convergenţă reînnoită pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă. Crede că asumarea acestui document de către Uniunea Europeană constituie un progres pentru consolidarea cadrului juridic în materie de protecţie socială şi de promovare a drepturilor omului,

4. Susţine dezvoltarea unei forţe de muncă calificate, abordarea nevoilor pieţei muncii şi promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, fiind de acord cu preocuparea de a îmbunătăţi oferta de competenţe şi de a promova învăţarea în rândul adulţilor.

5. Crede că este esenţială consolidarea parteneriatului Comisiei Europene cu statele membre pentru asigurarea unei aplicări inteligente, precise şi eficiente a legislaţiei şi, în consecinţă, susţine continuarea procesului de modernizare a politicilor ocupaţionale şi asistenţiale absolut necesare.

6. Crede că, pentru ca această dezbatere să se finalizeze cu soluţii eficiente şi durabile, ar trebui să fie abordată din perspectiva realităţii politice, economice şi sociale atât din statele membre, cât şi la nivel internaţional, dar şi din perspectiva spiritului de dreptate şi de justiţie socială propriu cetăţenilor şi comunităţilor din Uniune, pentru că orice proiect politic este durabil dacă se bucură de sprijinul cetăţenilor,

7. Ţinând cont de domeniile în care ar trebui avute în vedere reforme, precum îmbunătăţirea dinamicii pe pieţele forţei de muncă şi combaterea nivelului ridicat al şomajului, reformarea sistemelor de pensii, modernizarea sistemelor de securitate socială, recomandă studierea şomajului neînregistrat şi elaborarea unor strategii pentru diferite categorii aflate în perioada de postşomaj, rolul şi impactul automatizării asupra pieţei muncii, dar şi elaborarea unor mari proiecte strategice care pot fi susţinute şi realizate de IMM-uri, cu scopul de a crea locuri de muncă.

8. Consideră că acest document va aduce un plus de motivaţie pentru continuarea eforturilor de consolidare şi accelerare a reformelor, din perspectiva angajamentului comun asumat de statele membre, şi susţine eforturile Comisiei Europene de finalizare, până la sfârşitul anului 2017, a legislaţiei esenţiale a Pilonului european al drepturilor sociale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 59.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.152/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.216/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Pro bota, judeţul Iaşi

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) poziţiile nr. 1 şi 2 din anexa nr. 1, anexa nr. 2 şi anexa nr. 3 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.152/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016;

b) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.216/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Probota, judeţul Iaşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 18 octombrie 2016.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 601.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă poziţiile nr. 4,7, 18,19,20,21,23, 24, 27, 28, 29, 34, 37, 38 şi 41 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 5, 8,19, 20,21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 39 şi 42 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 22 septembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 604.

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR SI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali general işti, moaşe şi asistenţii medicali

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 53 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre;

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, prevăzuta în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 1 iulie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 19 mai 2017.

Nr. 20.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

 

Art. 1. - (1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi, asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali în scopul garantării calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate pe care le furnizează, precum şi a garantării siguranţei pacienţilor aflaţi în relaţie cu aceştia.

(2) Activitatea de atestare constă în întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent şi se efectuează de către filialele judeţene, respectiv de către filiala municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(3) în sensul prezentei metodologii, prin certificat de status profesional curent se înţelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul, după caz, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, exercită profesia la data emiterii acestuia. Certificatul de status profesional curent, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, nu atestă experienţa profesională a titularului.

(4) Filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se denumesc în continuare, după caz, filiala/filialele OAMGMAMR.

Art. 2. - Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali solicită eliberarea documentului prevăzut la art. 1, în vederea;

a) stabilirii relaţiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate, la cererea angajatorului;

b) exercitării profesiei în afara graniţelor României.

Art. 3. - (1) Certificatul de status profesional curent se întocmeşte şi se eliberează, la cerere, de către filiala OAMGMAMR al cărui membru este solicitantul în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării şi este valabil pe o durată de 3 luni de la data eliberării.

(2) în vederea obţinerii certificatului de status profesional curent, solicitantul va depune la filiala emitentă următoarele documente;

a) cerere de eliberare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, în care se precizează datele de contact: adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă e-mail etc.;

b) copii de pe actul de identitate, actul care atestă dubla cetăţenie şi, după caz, de pe documentele de schimbare a numelui;

c) copii de pe documentele de studii care atestă formarea, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de moaşă, respectiv de asistent medical. În cazul în care formarea s-a făcut în afara graniţelor României, solicitantul va depune copia titlului de calificare obţinut în străinătate şi a documentului de recunoaştere a calificării, conform legii;

d) copie de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

e) copii de pe documente care atestă specializarea postbază, dacă este cazul;

f) adeverinţa din care să rezulte perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate - în original;

g) copie de pe certificatul/adeverinţa de promovare a examenului de grad principal, după caz;

h) copie de pe adeverinţa/certificatul prin care se atestă efectuarea programului special de revalorizare a calificării, după caz;

i) în situaţia în care solicitantul beneficiază de loc de muncă sau exercită profesia în baza unui contract de voluntariat, documente - în original, din care să rezulte:

(i) denumirea oficială a unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării sau a cabinetului de practică independentă în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail, după caz, CIF),

(ii) data şi funcţia de încadrare sau, după caz, calitatea de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă,

(iii) concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau concediile fără plată de care titularul beneficiază la data solicitării;

j) certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate, în original;

k) după caz, declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia în România la data solicitării;

l) acordul petentului cu privire la prelucrarea datelor personale de către filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care a depus solicitarea de emitere a certificatului de status profesional curent;

m) dovada achitării taxei de eliberare.

(3) Copiile documentelor prevăzute la alin. (3) lit. b) - e), g) şi h) vor fi certificate „conform cu originalul” de către filiala OAMGMAMR, în baza documentelor prezentate în original de către solicitant.

Art. 4. - (1) în vederea eficientizării activităţii de emitere a certificatului de status profesional curent se introduce aplicaţia electronică de gestionare a întocmirii şi eliberării certificatului de status profesional curent, la care vor avea acces toate filialele OAMGMAMR.

(2) Aplicaţia prevăzută la alin. (1) face parte integrantă din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali şi va genera la nivel naţional serii şi numere de emitere a certificatului de status profesional curent.

(3) Până la introducerea aplicaţiei prevăzute la alin. (1), filialele OAMGMAMR pot elibera certificate de status profesional curent întocmite cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. Acestea vor fi înregistrate separat şi vor avea ca serie indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, în funcţie de filiala emitentă, şi numărul corespunzător din registrul întocmit în acest sens de către aceasta.

(4) întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Preşedintele fiecărei filiale OAMGMAMR numeşte prin decizie persoana responsabilă cu întocmirea certificatului de status profesional curent, precum şi pe înlocuitorul acesteia şi răspunde de exactitatea datelor înscrise.

Art. 6. - Certificatul de status profesional curent cuprinde următoarele categorii de informaţii obligatorii privind filiala OAMGMAMR emitentă:

a) antetul filialei emitente, cuprinzând denumirea, adresa, codul de identificare fiscală, precum şi datele de contact (telefon, fax, e-mail);

b) seria, numărul de înregistrare şi data eliberării;

c) semnătura olografă a preşedintelui filialei emitente;

d) ştampila filialei emitente.

Art. 7. - Certificatul de status profesional curent cuprinde următoarele categorii de informaţii obligatorii privind titularul:

I. Date personale:

a) numele şi prenumele;

b) cetăţenia, inclusiv dubla cetăţenie şi, după caz, detalii cu privire la modificările survenite;

c) sexul;

d) data şi locul naşterii (localitate, ţara),

II. Date de identificare profesională:

1. În cazul în care solicitantul este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se precizează seria, numărul şi data eliberării certificatului de membru.

2. În situaţia în care solicitantul nu deţine certificatul prevăzut la pct. 1 se precizează că acesta nu este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

III. Date privind calificarea:

1. denumirea calificării - se completează cu denumirea titlului profesional corespunzător, prevăzut de lege;

2. data obţinerii acesteia - se completează cu sesiunea de promovare a examenului de absolvire/licenţă;

3. titlul oficial de calificare: - se completează cu denumirea diplomei/certificatului ....................................., specialitatea formării postliceale sau, după caz, titlul conferit de universitate, seria, numărul, data eliberării, numărul de eliberare, denumirea textuală a instituţiei de învăţământ emitentă, localitatea;

4. date cu privire la examenul de grad principal (grad profesional), înregistrat în baza de date a filialei OAMGMAMR emitente a certificatului de status profesional curent. În cazul promovării se va preciza anul şi specialitatea în care a fost obţinut;

5. date cu privire la efectuarea programului special de revalorizare prevăzut pentru România la art. 60 (2) d) din Directiva 2005/36/EC a Consiliului şi Parlamentului European din 7 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. După caz, se completează cu adeverinţa/certificatul care atestă absolvirea programului, seria, numărul, data de eliberare, instituţia de învăţământ emitentă, localitatea;

6. date cu privire la specializările dobândite ulterior formării de bază în profesie. După caz, se completează cu denumirea documentului care atestă efectuarea programului de specializare, denumirea specializării şi data obţinerii.

IV. Date de contact (în evidenţă la data întocmirii certificatului):

a) în cazul solicitanţilor cu loc de muncă se completează cu denumirea oficială a unităţii sanitare în care la data solicitării este angajat sau în care exercită profesia pe bază de contract de voluntariat, respectiv denumirea cabinetului de practică independentă în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail, după caz, CIF) şi a calităţii titularului de salariat, de voluntar, de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă;

b) în cazul solicitanţilor fără loc de muncă: se completează cu datele personale de contact ale acestora (adresă, telefon e-mail).

V. Date privind onorabilitatea şi moralitatea profesională (statusul înregistrat al titularului la data întocmirii certificatului)

Se va completa corespunzător situaţiei în care se încadrează titularul, după cum urmează:

a) titularul nu se află în evidenţă cu fapte disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică dreptul de exercitare a profesiei şi este autorizat pentru exercitarea deplină a profesiei, după caz, de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical pe teritoriul României; sau

b) titularul nu se află în evidenţă cu fapte disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică dreptul de exercitare a profesiei şi este autorizat pentru exercitarea unor activităţi profesionale, cu precizarea acestora (în cazul solicitanţilor care beneficiază în România de acces parţial la una din profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical); sau

c) titularul nu se află în evidenţă cu fapte disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică dreptul de exercitare a profesiei şi nu exercită profesia, după caz, de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical în România; sau

d) titularul se află în evidenţă cu sancţiuni de natură să restricţioneze sau să interzică, temporar sau definitiv, dreptul de exercitare a profesiei, după caz, de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, inclusiv dreptul de exercitare a unor anumite activităţi de îngrijiri de sănătate, cu precizarea acestora.

Art. 8. - (1) Titlurile oficiale de calificare eliberate în România pot fi:

a) diploma/certificat de absolvire a şcolii postliceale sanitare specialitatea asistent medical generalist, asistent medical-obstetrică-ginecologie, asistent medical .....................................;

b) certificat de competenţe profesionale/certificat de calificare nivel V/certificat de calificare profesională nivel V de asistent medical generalist, asistent medical .....................................;

c) diplomă de absolvire/diplomă de licenţă de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical/tehnician .....................................

(2) în situaţia în care titlul de calificare dobândit în România nu se regăseşte între cele enumerate la alin. (1), punctul III subpct. 3 din Certificatul de status profesional curent se completează cu denumirea acestuia şi se menţionează seria ....................................., numărul .....................................,  data eliberării .....................................,  numărul de eliberare, precum şi denumirea instituţiei de învăţământ emitente, localitatea.

(3) în cazul calificărilor dobândite în străinătate, punctul III subpct. 3 din Certificatul de status profesional curent se completează conform prevederilor alin. (2) cu datele titlului de calificare obţinut în afara graniţelor României şi se precizează numărul şi anul de emitere ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale, ale ordinului ministrului sănătăţii, respectiv ale deciziei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind recunoaşterea calificării în cauză.

(4) în cazul în care solicitantul deţine mai multe documente care certifică formarea în una sau mai multe din profesiile de asistent medical generalist de moaşă şi de asistent medical, prevederile art. 7 pct. Iii se aplică titlurilor care atestă calificările, respectiv abilităţile profesionale relevante obţinute.

Art. 9. - (1) În toate cazurile de suspendare sau retragere a dreptului de exercitare a profesiei, inclusiv în cazurile de suspendare a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la cerere sau de interzicere temporară sau definitivă a dreptului de exercitare a unor activităţi profesionale, se precizează motivele care au condus la situaţia în cauză şi perioada în care se aplică măsura respectivă.

(2) în cazul motivelor ce ţin de starea de sănătate a solicitantului membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se va preciza: „suspendarea calităţii de membru pentru motive de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei”, fără a fi incluse informaţii suplimentare legate de această situaţie, precum şi durata de aplicare. Menţiunea se face în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (4).

(3) La art. 7 pct. V lit. c) se încadrează:

a) solicitanţii, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România care întrunesc cerinţele de probitate profesională în vederea autorizării în profesie şi care au solicitat suspendarea calităţii de membru pentru motivele prevăzute de normele în vigoare sau care nu au solicitat suspendarea la cerere, dar starea de incapacitate temporară de muncă în care se află au impus această măsură;

b) solicitanţii care nu au dobândit calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(4) La art. 7 pct. V lit. d) se încadrează solicitanţii în cazul cărora s-au emis:

a) decizii/hotărâri ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, de suspendare sau retragere a calităţii de membru rămase definitive pentru fapte ce constituie abateri deontologice şi pentru care nu a intervenit reabilitarea până la data întocmirii certificatului de status profesional curent;

b) hotărâri judecătoreşti pentru fapte în legătură cu profesia, sancţionate de legea penală, rămase definitive şi pentru care nu a intervenit reabilitarea până la data întocmirii certificatului de status profesional curent.

Art. 10. - (1) în cazul solicitanţilor membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care la data cererii exercită profesia în România în condiţiile legii şi nu se află în situaţiile prevăzute la art. 9 şi la pct. V din certificatul de status profesional curent, se completează după cum urmează:

„titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi este autorizat pentru exercitarea deplină a profesiei pe teritoriul României.”

(2) în cazul solicitanţilor, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care la data cererii beneficiază de acces parţial la profesie în România, acordat în condiţiile legii, şi nu se află în situaţiile prevăzute la art. 9 şi la pct. V din certificatul de status profesional curent, se completează după cum urmează:

„titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi este autorizat pentru exercitarea exclusivă a activităţii/activităţilor care îi conferă acces parţial la profesie, după cum urmează ..................................... (Se completează cu denumirea activităţii/activităţilor pentru care s-a emis aviz anual de autorizare asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care beneficiază de acces parţial la profesie în România.)”,

(3) în cazul solicitanţilor membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care la data cererii nu exercită profesia în România şi nu se află în situaţiile prevăzute la art. 9 şi la pct. V din certificatul de status profesional curent, se completează după cum urmează:

„titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi nu exercită profesia în România”.

(4) în cazul solicitanţilor membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care la data cererii întrunesc cerinţele prevăzute la art. 9 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) şi la pct. V din certificatul de status profesional curent se completează, după caz, după cum urmează:

a) titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi nu exercită profesia în România ca urmare a suspendării calităţii de membru la cerere: perioada ....................................., motivul (concediu de maternitate, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, concediul paternal, concediu pentru formare profesională, şomaj, deplasare în străinătate); sau

b) titularul nu figurează cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei şi nu exercită profesia în România ca urmare a suspendării calităţii de membru (la cerere sau prin hotărâre a Consiliului naţional al OAMGMAMR nr. .....................................,  data .....................................) pentru motive de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei, perioada ..................................... Menţiunea se va face în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (4).

(5) în cazul solicitanţilor aflaţi în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu sancţiuni profesionale, disciplinare sau penale de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei, pct. V din certificatul de status profesional curent se completează, după caz, după cum urmează:

a) sancţiune prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru care, la data întocmirii certificatului, nu a intervenit reabilitarea, privind interzicerea temporară/definitivă a exercitării activităţii/activităţilor de ..................................... (Se completează cu denumirea activităţii/activităţilor prevăzute în actul juridic .....................................), perioada ...................................../definitivă, motivul .....................................; sau

b) suspendarea calităţii de membru prin hotărâre a Consiliului naţional al OAMGMAMR/hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru care, la data întocmirii certificatului, nu a intervenit reabilitarea, privind interzicerea temporară/definitivă a exercitării profesiei pe durata acesteia, perioada ....................................., motivul .....................................; sau

c) retragerea calităţii de membru prin hotărâre a Consiliului naţional/hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru care, la data întocmirii certificatului, nu a intervenit reabilitarea şi retragerea dreptului de exercitare a profesiei, începând cu data ....................................., motiv .....................................

Art. 11 - Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin, (1), în cazul în care la data cererii:

a) solicitantul nu mai deţine calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, acesta se va adresa filialei OAMGMAMR la care a fost membru, în vederea eliberării certificatului de status profesional curent:

b) solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, acesta se va adresa filialei OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială domiciliază, în vederea eliberării certificatului de status profesional curent;

c) solicitantul nu a dobândit sau nu mai deţine calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi nu are domiciliul stabil în România, persoana împuternicită de acesta prin procură notarială se va adresa filialei OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială aceasta domiciliază în vederea eliberării certificatului de status profesional curent.

Art. 12. - Solicitanţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 11 lit. b) vor depune, în vederea eliberării certificatului de status profesional curent, următoarele documente:

a) copia actului de identitate, după caz, a cărţii de identitate sau a paşaportului. În cazul în care se anexează copia paşaportului aceasta se va însoţi de copia legalizată a certificatului de naştere;

b) copia legalizată a documentelor din care rezultă modificarea numelui;

c) copia legalizată a titlului oficial de calificare şi a foii matricole;

d) adeverinţa din care rezultă autenticitatea titlului de calificare şi, respectiv, perioada de înmatriculare la studii, eliberată de unitatea de învăţământ emitentă a titlului oficial de calificare;

e) extras de cazier judiciar valabil la data depunerii solicitării;

f) declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia în România;

g) dovada achitării taxei de eliberare.

Art. 13. - În cazurile prevăzute la art. 11 lit. b) certificatul de status profesional curent se va completa cu următoarele precizări:

a) pct. II din certificatul de status profesional curent se va completa conform prevederilor art. 7 pct. 2 subpct. 2;

b) pct. IV din certificatul de status profesional curent se va completa conform prevederilor art. 7 pct. IV Ist. b);

c) pct. V din certificatul de status profesional curent se va completa conform prevederilor art. 7 pct. V lit. c).

Art. 14, - (1) Certificatul de status profesional curent se redactează în limba română.

(2) Pentru întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent, filialele OAMGMAMR percep o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(3) Certificatul de status profesional curent se eliberează titularului sau persoanei împuternicite în acest sens de acesta, prin procură notarială.

(4) în cazul în care solicitantul s-a format în două sau mai multe din profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care este membru va elibera, la cererea acestuia, un certificat de status profesional curent pentru fiecare din profesiile în cauză.

(5) în cazurile prevăzute la alin. (4) filiala emitentă poate percepe taxa de eliberare pentru fiecare certificat de status profesional curent emis.

Art. 15. - (1) întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent nu exclud schimbul de informaţii cu privire la datele furnizate de acesta, cu autorităţile competente din celelalte state membre UE.

(2) în sensul alin. (1), certificatul de status profesional curent poate fi întocmit şi la solicitarea angajatorului sau a unei autorităţi competente din celelalte state membre UE. În acest caz, certificatul de status profesional curent poate fi transmis solicitantului şi prin poşta electronică.

(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are dreptul de a verifica autenticitatea declaraţiilor şi documentelor înaintate de solicitant şi în acest sens poate solicita informaţii şi orice documente doveditoare de la autorităţi şi instituţii publice, respectiv persoane fizice sau juridice implicate.

(4) Filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România întocmesc şi transmit aparatului central al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la data de întâi a lunii următoare, raportul numeric al certificatelor de status profesional curent emise pe luna anterioară.

Art. 16. - (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

ANTETUL FILIALEI OAMGMAMR

CIF .....................................

 

CERTIFICAT DE STATUS PROFESIONAL CURENT

Seria ................. Nr. .....................................

 

I. DATE PERSONALE

Numele şi prenumele ...............................................................

Cetăţenia (inclusiv dubla cetăţenie) .....................................

Sex M |_|/F |_|

Data naşterii: (ZZ/LL/AAAA) ..................................... locul naşterii (localitatea, ţara) .....................................

II. DATE DE IDENTIFICARE PROFESIONALĂ

 Titularul este membru OAMGMAMR şi posesor al Certificatului de membru seria ............... numărul ....................................., data de eliberare .....................................

 Titularul nu este membru OAMGMAMR.

III. DATE PRIVIND CALIFICAREA

1. Denumirea calificării (denumirea titlului profesional corespunzător prevăzut de lege) .....................................;

2. Data obţinerii (sesiunea de promovare a examenului de absolvire/licenţă) .....................................;

3. Titlul oficial de calificare, denumirea ....................................., specialitatea/titlul universitar conferit(ă) ....................................., seria ............... numărul ....................................., data eliberării ....................................., nr. de eliberare, instituţia de învăţământ emitentă, localitatea .....................................

4. Examenul de grad principal (grad profesional):

 Da: specialitatea ..................................... anul obţinerii ...............

 Nu este cazul.

5. Date privind efectuarea programului special de revalorizare prevăzut pentru România la art. 60 (2) d) din Directiva 2005/36/EC a Consiliului şi Parlamentului European din 7 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare:

 Da: Adeverinţa/Certificatul de absolvire a programului special de revalorizare ..................................... seria ............... numărul ....................................., dată de eliberare, denumirea instituţiei de învăţământ emitentă, localitatea;

 Nu este cazul.

6. Specializări dobândite ulterior formării de bază în profesie:

 Da: denumirea specializării şi data obţinerii;

 Nu este cazul.

IV. DATE DE CONTACT

 denumirea oficială a unităţii sanitare în care la data solicitării titularul exercită profesia de .....................................

 salariat  titular de cabinet  persoană fizică independent㠁 voluntar.

 datele personale de contact: adresă, tel., e-mail

V. DATE PRIVIND ONORABILITATEA şi MORALITATEA PROFESIONALĂ - Statusul înregistrat al titularului la data întocmirii certificatului Certificatul de status profesional curent se eliberează în vederea:

 stabilirii relaţiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate;

 exercitării profesiei în afara graniţelor României,

 

Data eliberării .....................................

Prezentul certificat este valabil trei luni de la data eliberării.

 

Preşedintele OAMGMAMR Filiala .....................................

Semnătura olografă .....................................

 

Ştampilă

(OAMGMAMR)

FILIALA

 

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

OAMGMAMR - Filiala .....................................

 

CERERE

 

Domnule/Doamnă Preşedinte,

 

Subsemnatul(a), nume ..................................... prenume ....................................., profesia ....................................., domiciliat(ă) în str. ..................................... nr. ....., bl. ..., sc. ...., et. ...., localitatea .....................................,  sectorul/judeţul ....................................., telefon nr. ....................................., după caz, prin împuternicit

Nume ....................................., prenume ..................................... posesor al CI seria .......... nr. ....................................., cu Împuternicirea notarială ....................................., nr. .........., data ....................................., vă rog să binevoiţi a-mi aproba eliberarea unui certificat de status profesional curent, necesar în vederea:

 stabilirii relaţiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate, la cererea angajatorului;

 exercitării profesiei în afara graniţelor României.

Menţionez că:

 sunt membru OAMGMAMR - Filiala ..................................... şi titular al Certificatului de membru seria .......... nr. .....................................;

 exercit în prezent profesia de ....................................., după caz, în calitate de:

 salariat la (denumirea unităţii de încadrare, adresa, tel., e-mail)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 titular al cabinetului individual (denumirea, adresa, tel,, e-mail)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 persoană fizică independentă În cadrul (denumirea unităţii sanitare, adresa, tel., e-mail)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 Am deţinut calitatea de membru OAMGMAMR – Filiala ....................................., cu Certificatul de membru seria .......... nr. ....................................., până la data de ....................................., şi am exercitat profesia de ....................................., pe teritoriul României, până la data de ....................................., în cadrul (denumirea unităţii sanitare, adresa, tel., e-mail)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

în calitate de  salariat  titular de cabinet  persoană fizică independent㠁 voluntar.

 Nu sunt membru OAMGMAMR.

 Declar pe propria răspundere că în prezent nu exercit profesia de ..................................... în România.

 Sunt de acord cu prelucrarea, în condiţiile legii, a datelor mele personale, de către OAMGMAMR – Filiala ....................................., în vederea eliberării certificatului de status profesional curent.

Anexez prezentei cereri următoarele acte:

 copia C.I./paşaport;  copia actului din care rezultă dubla cetăţenie;

 copia certificatului de căsătorie/documentului de schimbare a numelui;

 copii de pe documentele de studii care atestă formarea în profesia de .....................................;

 copia titlului de calificare obţinut în străinătate şi a documentului de recunoaştere a calificării;

 copia foii matricole/suplimentului la diplomă;

 copii de pe documente care atestă specializarea postbază;

 adeverinţa din care rezultă perioada şcolarizării, în original;

 adeverinţa din care rezultă perioada specializării postbază, în original;

 copia certificatului/adeverinţei de promovare a examenului de grad principal;

 copia adeverinţei/certificatului prin care se atestă efectuarea programului special de revalorizare a calificării;

 documente din care să rezulte:

 denumirea oficială a unităţii sanitare de încadrare;

 denumirea oficială a unităţii de exercitare a profesiei pe bază de contract de voluntariat;

 denumirea oficială a cabinetului de practică independentă de exercitare a profesiei, la data cererii;

 data şi funcţia de încadrare sau, după caz, calitatea de voluntar, de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă;

 concediile, la data solicitării:

 pentru incapacitate temporară de muncă;

 pentru îngrijire copil;

 fără plată;

 certificat de cazier judiciar, în original;

 dovada achitării taxei de eliberare.

 

Data

Semnătura

.....................................

.....................................

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMANIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

 

În temeiul art. 531 şi 532 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 44, alineatele (2)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Preşedintele coordonează Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă.

(3) Vicepreşedinţii coordonează următoarele comisii:

- Comisia pentru legislaţie şi asigurări de sănătate:

- Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ;

- Comisia pentru avizări, studii şi strategii de dezvoltare.

(4) Secretarul general coordonează Comisia pentru secretariat, care pregăteşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România.

(5) Trezorierul coordonează Comisia pentru probleme socio-economice, financiar-contabilă şi administrativ.”

2. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă, denumită în continuare CIRIIEDMEMC, are următoarele obiective şi atribuţii:

a) asigură realizarea legăturilor dintre Colegiul Medicilor Dentişti din România şi structuri guvernamentale, neguvernamentale, judeţene, naţionale şi internaţionale;

b) asigură relaţia cu publicul şi mass-media prin preşedintele colegiului, la nivel central sau local, ori prin intermediul unui purtător de cuvânt desemnat de acesta;

c) elaborează programul naţional de educaţie medicală continuă, realizând grila de creditare a manifestărilor profesional-ştiinţifice şi stabilind perioada unui ciclu de educaţie medicală continuă, precum şi totalul de credite necesare fiecărui medic dentist pentru reavizarea periodică a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România.”

3. Articolul 51 se abroga.

4. Articolele 52-54 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) La nivelul colegiilor teritoriale, CIRIIEDMEMC, reunită în plen sau prin Departamentul de etică şi deontologie medicală constituit în cadrul CIRIIEDMEMC, primeşte şi analizează sesizările privind practica ilegală a profesiei de medic dentist pe teritoriul României.

(2) Dreptul de a susţine acţiunea în justiţie revine preşedintelui colegiului teritorial.

Art. 53. - (1) Comisia pentru legislaţie şi asigurări de sănătate, denumită în continuare şi CLAS, susţine obiectivele legislative, sociale şi juridice ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, readaptându-le în permanenţă la condiţiile existente pe plan naţional şi european.

(2) CLAS supraveghează modul de aplicare a prevederilor legale în colegiile teritoriale.

Art. 54. - CLAS are următoarele atribuţii:

a) elaborează puncte de vedere privind exercitarea atribuţiilor Colegiului Medicilor Dentişti din România;

b) sintetizează şi analizează proiectele de modificare a actelor normative aplicabile profesiei de medic dentist;

c) intervine în colegiile teritoriale pentru aplicarea prevederilor legale în vigoare;

d) analizează şi propune modificarea corespunzătoare a legislaţiei medicale aplicabile profesiei de medic dentist;

e) negociază cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi normele de aplicare a acestuia privind medicina dentară;

f) promovează interesele membrilor Colegiului Medicilor Dentişti din România în domeniul asigurărilor de răspundere civilă profesională;

g) colaborează direct cu preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România.”

5. Articolele 55 şi 56 se abrogă.

6. La articolul 60, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Colegiul Medicilor Dentişti din România se implică în aplicarea corectă a regulamentelor de concurs şi examene din domeniul medicinei dentare, în condiţiile prevăzute de lege.”

7. Articolele 61 şi 62 se abrogă.

8. Articolele 63-66 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Comisia pentru avizări, studii şi strategii de dezvoltare, denumită în continuare şi CASSD, are ca obiectiv impunerea unor standarde şi criterii de asigurare a calităţii actului medical pe teritoriul României în domeniul medicinei dentare. În acest sens, CASSD îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) asigură împreună cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Ministerului Sănătăţii verificarea, validarea şi echivalarea calificării membrilor corpului profesional;

b) participă la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare şi echivalare a diplomelor, specialităţilor, competenţelor şi gradelor profesionale.

(2) în domeniul studiilor şi strategiilor de dezvoltare CASSD exercită următoarele atribuţii:

a) colaborează şi colectează datele statistice de la celelalte comisii ale Consiliului naţional, precum şi de la colegiile teritoriale, în vederea stabilirii unor strategii şi a unor programe de dezvoltare;

b) analizează, în funcţie de nevoile României, situaţia statistică a personalului medical şi a serviciilor de sănătate din domeniul medicinei dentare;

c) propune obiective strategice, programe şi proiecte de dezvoltare şi restructurare;

d) planifică realizarea programelor de dezvoltare;

e) realizează proiecte de interes pentru corpul profesional şi membrii acestuia;

f) elaborează informări şi sinteze pentru Biroul executiv naţional şi Consiliul naţional;

g) realizează, pe baza documentaţiei primite, Buletinul informativ naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România;

h) realizează sinteze în legătură cu aplicarea sistemului normativ având legătură cu profesia şi propune Consiliului naţional şi Biroului executiv naţional adoptarea măsurilor necesare pentru modificarea şi adoptarea actelor normative în beneficiul corpului profesional şi a membrilor acestuia;

i) supraveghează, la cerere, desfăşurarea licitaţiilor şi a altor modalităţi de privatizare a unităţilor medico-dentare publice.

Art. 64. - La nivelul colegiilor teritoriale, CASSD, reunită în plen sau prin Departamentul de avizări constituit în cadrul CASSD, realizează şi următoarele atribuţii:

a) eliberarea avizelor de înfiinţare şi funcţionare a cabinetelor de medicină dentară;

b) ţinerea evidenţei medicilor dentişti cu drept de liberă practică, a cabinetelor şi unităţilor în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de medicină dentară din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

c) analizarea şi publicarea competenţelor unităţilor sanitare private sau publice în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de medicină dentară din teritoriu, în funcţie de specialitatea, supraspecializările şi competenţele medicului dentist titular;

d) controlarea şi avizarea condiţiilor tehnice şi de dotare ale cabinetelor şi unităţilor în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de medicină dentară;

e) avizarea anuală a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, pe baza asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, însoţită de dovada cumulării numărului minim de credite de educaţie medicală continuă stabilit prin decizie a Consiliului naţional, dovada domiciliului medicului dentist solicitant, a unităţii în cadrul căreia îşi exercită profesia şi a achitării la zi a cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Art. 65. - Comisia pentru probleme socio-economice, financiar-contabilă şi administrativ are următoarele atribuţii:

a) gestionează patrimoniul şi păstrează evidenţa financiar-contabilă;

b) centralizează cotizaţiile şi celelalte venituri ale Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România;

c) asigură activitatea administrativă;

d) fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

e) controlează bilanţurile anuale ale colegiilor teritoriale;

f) acordă ajutoare membrilor Colegiului Medicilor Dentişti din România sau membrilor familiilor acestora, cu acordul Consiliului naţional, în limita bugetului aprobat;

g) propune grila de indemnizaţii şi indemnizaţiile de şedinţă pentru membrii birourilor executive, Consiliului naţional şi a comisiilor acestuia, precum şi pentru cenzori.

Art. 66. - La nivel local, comisiile de lucru ale consiliilor colegiilor teritoriale vor funcţiona similar cu comisiile de lucru ale Consiliului naţional, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.”

9. La articolul 82, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Revocarea suspendării dreptului de exercitare a profesiei se face prin decizia comisiei de disciplină, în cazul în care medicul dentist face dovada achitării cotizaţiei şi a penalităţilor datorate."

10. Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 100. - (1) Calitatea de membru al comisiei de disciplină, la nivel teritorial sau naţional, încetează prin deces, demisie, pierderea calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România ori prin numirea unui alt reprezentant în cazul membrilor desemnaţi de Ministerul Sănătăţii sau de direcţiile de sănătate publică.

(2) La nivel local, calitatea de membru al comisiei de disciplină încetează şi în cazul transferului medicului dentist în cauză în alt colegiu teritorial.

(3) Calitatea de membru al comisiei de disciplină, la nivel teritorial sau naţional, se suspendă pe durata restrângerii sau interzicerii desfăşurării activităţilor profesionale, în întregime sau în parte, precum şi pe durata desfăşurării unei acţiuni disciplinare al cărei subiect este membrul comisiei de disciplină.

(4) în situaţia aplicării unei sancţiuni disciplinare, rămasă definitivă, calitatea de membru al comisiei de disciplină deţinută de medicul dentist sancţionat se revocă de drept prin decizie emisă de preşedintele colegiului teritorial, respectiv de preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România, după caz.”

11. La articolul 105, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Plângerea împotriva unui medic dentist care exercită profesia în regim temporar sau ocazional pe teritoriul României se adresează colegiului teritorial pe raza căruia s-a săvârşit fapta reclamată.”

12. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 107 - Biroul consiliului sau, după caz, Biroul executiv naţional se poate sesiza şi dispune începerea anchetei disciplinare şi din oficiu, autosesizându-se.”

13. Articolele 109 şi 110 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 109. - (1) Ancheta disciplinară va fi efectuată de către completul comisiei de disciplină învestit cu soluţionarea cauzei.

(2) în cadrul cercetării disciplinare, completul prevăzut la alin. (1) convoacă obligatoriu medicul dentist împotriva căruia s-a pornit acţiunea disciplinară pentru audiere şi administrează probele pe care le apreciază ca fiind utile şi pertinente cauzei.

Art. 110. - în vederea soluţionării plângerii, completul prevăzut la art. 109 alin. (1) poate dispune şi următoarele măsuri:

a) audierea persoanei care a făcut plângerea;

b) examinarea persoanei asupra căreia s-a săvârşit fapta sesizată;

c) audierea martorilor;

d) solicitarea de înscrisuri, date şi informaţii necesare soluţionării cauzei;

e) solicitarea unor opinii de specialitate, raportat la natura cauzei, în condiţiile prevăzute de procedura de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină adoptată prin decizie a Consiliului naţional.”

14. Articolul 111 se abrogă.

15. La articolul 113 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) în situaţia în care preşedintele comisiei de disciplină nu a făcut parte din completul care a soluţionat cauza disciplinară, decizia va fi semnată de persoana desemnată de acesta ca preşedinte de complet.”

16. La articolul 114, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Contestaţia se depune, sub sancţiunea anulării acesteia, la colegiul teritorial în cadrul căruia funcţionează comisia de disciplină care a pronunţat decizia contestată.”

17. La articolul 114, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Contestaţia va fi analizată de Biroul executiv naţional care, dacă este cazul, după efectuarea demersurilor prevăzute la alin. (5), va adopta o decizie prin care va putea dispune:

a) anularea contestaţiei, dacă aceasta nu a fost depusă la colegiul teritorial în cadrul căreia funcţionează comisia de disciplină care a pronunţat decizia contestată; această măsură poate fi dispusă numai dacă în cadrul deciziei comisiei de disciplină s-au menţionat prevederile prevăzute la alin. (4);

b) respingerea contestaţiei, dacă aceasta nu conţine elementele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-b);

c) comunicarea contestaţiei către Comisia superioară de disciplină.”

18. Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 129. - (1) Membrii Consiliului naţional sau ai consiliilor colegiilor teritoriale care lipsesc nemotivat la 3 şedinţe într-un an sunt revocaţi de drept.

(2) Constatarea revocării se face prin decizie a preşedintelui Colegiului Medicilor Dentişti din România în cazul membrilor Consiliului naţional, respectiv a preşedintelui colegiului teritorial în cazul membrilor consiliilor colegiilor teritoriale.

(3) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (2) se află în imposibilitate de a emite decizia, dreptul de semnătură a deciziei de constatare a revocării revine vicepreşedintelui care coordonează CLAS din cadrul Consiliului naţional sau, după caz, din cadrul consiliului colegiului teritorial.”

Art. II. - În cuprinsul deciziilor în vigoare adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, sintagma „Comisia pentru studii şi strategii de dezvoltare, avizări, acreditări” se înlocuieşte cu sintagma „Comisia pentru avizări, studii şi strategii de dezvoltare”.

Art. III. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 11 martie 2017.

Nr. 1/1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.