MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 503/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 503         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 iunie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

78. - Hotărâre privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului - COM (2017) 253 final

 

82. - Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.288/2013, (UE) nr. 1.293/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi a Deciziei nr. 1.313/2013/UE - COM (2017) 262 final

 

DECRETE

 

586. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

587. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

591. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba

 

592. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. PUICĂ NICOLAE” al Judeţului Argeş

 

593. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BISTRIŢA” al Judeţului Bistriţa-Năsăud

 

594. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DUNĂREA” al Judeţului Brăila

 

595. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin

 

596. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DOBROGEA” al Judeţului Constanţa

 

597. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „MIHAI VITEAZUL” al Judeţului Covasna

 

598. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BASARABI” al Judeţului Dâmboviţa

 

599. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General EREMIA GRIGORESCU” al judeţului Galaţi

 

600. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „IANCU DE HUNEDOARA” al Judeţului Hunedoara

 

601. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BARBU CATARGIU” al Judeţului Ialomiţa

 

602. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DROBETA” al Judeţului Mehedinţi

 

603. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „MATEI BASARAB” al Judeţului Olt

 

604. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al Judeţului Satu Mare

 

605. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

502. - Decizie pentru eliberarea domnului Lucian Puiu Georgescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

 

503. - Decizie privind numirea doamnei Elena Repede în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN D6MENlllL ENERGIEI

 

54. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viata profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului - COM (2017) 253 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/403 din 22.06.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul

1. Constată:

(1) Propunerea de directivă este întemeiată pe art. 153 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi este coerentă cu acquis-ul comunitar existent (Directiva 2010/41/UE, Directiva 2006/54/C, Directiva 97/81/CE, Directiva 2010/18/UE).

(2) Propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii, întrucât:

- obiectivul generai urmărit prin prezenta directivă este reducerea inegalităţilor existente între statele membre în domeniul de reglementare;

- forma juridică aleasă - directiva - lasă statelor membre alegerea instrumentele necesare realizării obiectivelor;

- prezenta propunere nu reduce în niciun fel drepturile existente în prezent, ci se bazează pe acquis-ul existent al UE şi urmăreşte extinderea sau consolidarea drepturilor părinţilor şi ale îngrijitorilor care lucrează.

2. Apreciază: oportunitatea introducerii unor dispoziţii specifice referitoare la dreptul concediului de paternitate, întrucât în prezent nu există standarde minime la nivelul UE pentru concediul de paternitate; legislaţia românească cuprinde deja o mare parte dintre prevederile prevăzute şi nu mai necesită transpunerea acestora.

3. Recomandă:

- în contextul în care există un număr semnificativ de familii monoparentale, durata concediului pentru creşterea copilului să nu fie afectată; părintele unic să aibă dreptul la concediu integral;

- să se creeze cadrul legal care să le permită ambilor părinţi să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, dar sa fie conferită posibilitatea alegerii de comun acord şi în interesul copilului cum să îşi repartizeze sarcinile de îngrijire a copilului pe parcursul perioadei garantată de lege fiecăruia.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 aţin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 78.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.288/2013, (UE) nr. 1.293/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi a Deciziei nr. 1.313/2013/UE - COM (2017) 262 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI1/396 din 22.06.2017,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul

1. Constată următoarele:

a) propunerea de regulament este întemeiată pe art. 165 alin. (4) şi art. 166 alin. (4) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

b) propunerea de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi al proporţionalităţii întrucât:

(1) pentru a se depăşi fragmentările existente la nivelul UE, referitoare la aplicarea programelor şi a instrumentelor în sprijinul activităţilor care deservesc interesul public, în special prin intermediul voluntariatului şi, având în vedere amploarea obiectivelor propuse, este necesară o acţiune la nivelul UE. Corpul european de solidaritate va completa politicile, programele şi activităţile publice şi private existente, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european.

(2) propunerea vizează lacunele identificate în oferirea de oportunităţi uşor accesibile pentru implicarea tinerilor în activităţi de solidaritate şi nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor propuse;

c) principalele prevederi ale propunerii de regulament se referă la:

(1) tinerii între 18 şi 30 de ani care vor avea posibilitatea de a participa la proiecte cuprinse între 2 şi 12 luni, de două tipuri:

- activităţi cu normă întreagă, dar neremunerate, cu rambursarea cheltuielilor de deplasare, cazare, diurnă şi asigurare medicală;

- activităţi remunerate sub formă de stagii şi ucenicii, cu eventuale contracte de angajare, în funcţie de legislaţiile naţionale specifice.

2. Apreciază următoarele:

a) obiectivul urmărit prin această propunere, respectiv:

(1) pe de o parte, se continuă eforturile de combatere a şomajului, în contextul în care se menţine numărul alarmant de tineri care nu beneficiază de educaţie, stagii sau de un loc de muncă;

(2) pe de altă parte, se vizează reafirmarea valorilor europene de cetăţenie activă, spirit civic şi responsabilitate civilă. Aptitudinile dobândite de tineri vor fi validate prin intermediul unui certificat de participare, ce va facilita, în opinia Comisiei, tranziţia din şcoală pe piaţa muncii.

2. Consideră important că:

a) prin instituirea prezentului temei juridic, CES (Corpul european de solidaritate) va dispune de un buget de 341 milioane de euro, eşalonat între 1 ianuarie 2018 şi 31 decembrie 2020.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României.

 

Această hotărâm a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 27 iunie 2017.

Nr. 82.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale aii. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 639/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Niculae Coteanu, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 586.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale aii. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 642/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cristian Valeriu Blendea, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 587.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 591.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. PUICĂ NICOLAE” al Judeţului Argeş

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. PUICĂ NICOLAE” al Judeţului Argeş.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 592.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BISTRIŢA” al Judeţului Bistriţa-Năsăud

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BISTRIŢA” al Judeţului Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 593.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DUNĂREA” al Judeţului Brăila

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DUNĂREA” al Judeţului Brăila.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 594.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin, (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 595.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DOBROGEA” al Judeţului Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor Interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DOBROGEA” al Judeţului Constanţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 596.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „MIHAI VITEAZUL” al Judeţului Covasna

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „MIHAI VITEAZUL” al Judeţului Covasna.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 597.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al Judeţului Dâmboviţa

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin, (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al Judeţului Dâmboviţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 598.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General EREMIA GRIGORESCU” al Judeţului Galaţi

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General EREMIA GRIGORESCU” al Judeţului Galaţi.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 599.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „IANCU DE HUNEDOARA” al Judeţului Hunedoara

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „IANCU DE HUNEDOARA” al Judeţului Hunedoara.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 600.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „RARBU CATARGIU” al Judeţului Ialomiţa

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BARBU CATARGIU” al Judeţului Ialomiţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 601.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DROBETA” al Judeţului Mehedinţi

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor Interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DROBETA” al Judeţului Mehedinţi.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 602.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă „MATEI BASARAB” al Judeţului Olt

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „MATEI BASARAB” al Judeţului Olt.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 603.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al Judeţului Satu Mare

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al Judeţului Satu Mare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 604.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 605.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Lucian Puiu Georgescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Lucian Puiu Georgescu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 502.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Elena Repede în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Elena Repede se numeşte în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului,

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 503.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. d), ale art. 100 pct. 72 şi ale art. 146 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi ale art. 3 din Regulile generale privind piaţa centralizată de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2013, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S A. şi participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 29 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 iunie 2017.

Nr. 54.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

 

I. Scop

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte un cadru organizat pentru tranzacţionarea centralizată în regim concurenţial a gazelor naturale prin contracte bilaterale (PCGN) şi pentru organizarea şi funcţionarea pieţei pentru ziua următoare de gaze naturale (PZU-GN), respectiv:

a) tipurile de produse care pot fi tranzacţionate pe piaţa centralizată de gaze naturale, inclusiv pe PZU-GN, administrate de OPCOM - S.A.;

b) modul de stabilire a ofertelor de vânzare sau cumpărare a gazelor naturale de către participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale, inclusiv pe PZU-GN;

c) modul de organizare a sesiunilor de licitaţie/tranzacţionare şi de stabilire a tranzacţiilor;

d) principiile decontării tranzacţiilor pe PZU-GN;

e) participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale, inclusiv participanţii la PZU-GN, administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A. şi criteriile/ condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească;

f) modul de contractare a gazelor naturale tranzacţionate;

g) modul de înregistrare, gestionare şi publicare a informaţiilor privind tranzacţiile efectuate.

Art. 2. - (1) Prin crearea pieţei centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale se urmăresc: asigurarea transparenţei tranzacţiilor, prin contracte standard de vânzare-cumpărare a gazelor naturale (modalitatea de tranzacţionare PCGN-LN), prin contracte propuse de către iniţiatorii licitaţiilor şi publicate împreună cu ofertele iniţiatoare (modalitatea de tranzacţionare PCGN-LP) şi prin contracte-cadru preagreate de vânzare-cumpărare a gazelor naturale (modalitatea de tranzacţionare PCGN-OTC), egalitatea de şanse şi accesul nediscriminatoriu la resursele de gaze naturale al tuturor participanţilor la piaţă, cu respectarea reglementărilor în vigoare în sectorul gazelor naturale.

(2) Prin implementarea pieţei pentru ziua următoare de gaze naturale se creează un cadru alternativ, centralizat, transparent şi nediscriminatoriu de vânzare şi cumpărare a gazelor naturale pentru livrare în ziua următoare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în sectorul gazelor naturale.

II. Domeniul de aplicare

Art. 3. - Prezentul regulament se aplică participanţilor la piaţa centralizată de gaze naturale şi Operatorului Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., în calitate de operator al pieţei centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale (PCGN) şi al PZU-GN

III. Definiţii şi abrevieri

Art. 4. - (1) în înţelesul prezentului regulament, termenii, expresiile şi abrevierile folosite au semnificaţiile următoare:

a) banca comercială-instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României, ce aplică Regulamentele Băncii Naţionale a României pentru serviciile financiare oferite clienţilor săi;

b) banca cont central-banca comercială la care OPCOM - S.A. are deschis contul central al PZU-GN, prin care acesta îşi desfăşoară rolul de contraparte pentru tranzacţiile pe PZU-GN;

c) banca de decontare - banca comercială la care participantul la PZU-GN şi-a deschis contul prin care se desfăşoară acţiunile de debitare directă aferente decontării tranzacţiilor pe PZU-GN;

d) banca garantă - banca comercială care emite la ordinul clientului său, participant la PZU-GIM, o scrisoare de garanţie bancară de plată în favoarea OPCOM - S.A.;

e) compensare - stingerea obligaţiilor de plată, egale, reciproce, între două persoane juridice, până la concurenţa obligaţiei celei mai mici, prin ordine de compensare;

f) confirmare de tranzacţie - raport ce poate fi accesat de către participantul la PZU-GN prin intermediul sistemului de tranzacţionare administrat de OPCOM - S.A., care confirmă o tranzacţie pe PZU-GN efectuată de acesta;

g) contractul de mandat privind plata prin debitare directă - document prin care participantul la PZU-GN acordă o autorizare permanentă, dar revocabilă OPCOM - S.A. pentru a emite instrucţiuni de debitare directă asupra contului său deschis la banca de decontare şi băncii de decontare pentru a-i debita contul cu suma prevăzută în instrucţiunile de debitare directă;

h) contraparte - calitatea de vânzător/cumpărător a OPCOM - S.A. pe PZU-GN, în limita garanţiilor depuse de participanţi;

i) Convenţie de participare la piaţa centralizată de gaze naturale - convenţia standardizată stabilită de OPCOM - S.A., în calitate de operator al pieţei centralizate de gaze naturale şi avizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), ce prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre acesta şi fiecare participant la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale;

j) Convenţie de participare la PZU-GN - convenţia standardizată stabilită de OPCOM - S.A., în calitate de operator al pieţei pentru ziua următoare de gaze naturale şi avizată de autoritatea competentă, ce prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre acesta şi fiecare participant la piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale;

k) corelare PCGN - acţiunea realizată în mod automat de platforma de tranzacţionare în cazul ofertelor care îndeplinesc simultan condiţia de preţ, respectiv preţul vânzării este mai mic sau cel mult egal cu preţui cumpărării sau preţul cumpărării este mai mare sau cel puţin egal cu preţul vânzării şi cele două preţuri - de vânzare, respectiv de cumpărare - sunt cele mai bune preţuri din piaţă; în urma corelării se realizează tranzacţia;

l) corelare PZU-GN - acţiunea realizată în mod automat de sistemul de tranzacţionare în cazul ofertelor care îndeplinesc simultan condiţia de preţ, respectiv preţul vânzării este mai mic sau cel mult egal cu preţul de închidere a pieţei şi preţul cumpărării este mai mare sau cel puţin egal cu preţul de închidere a pieţei; în urma corelării se realizează tranzacţii;

m) debitare directă - modalitate de plată a unei sume de bani, convenită între participantul la PZU-GN şi OPCOM - SA, care constă în debitarea preautorizată a contului participantului la PZU-GN de către banca de decontare în baza prevederilor mandatului de debitare directă, la solicitarea OPCOM - S.A., respectiv creditarea corespunzătoare a contului OPCOM - S.A. de către banca cont central în baza angajamentului privind debitarea directă. Această modalitate de plată nu necesită autorizarea prealabilă de către participantul la PZU-GN a fiecărei instrucţiuni de debitare directă trasă asupra contului său;

n) formularul de încheiere a tranzacţiilor - document emis de OPCOM - S.A., în calitate de operator al pieţei centralizate de gaze naturale, prin care notifică o tranzacţie încheiată pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale, care reprezintă obligaţie pentru părţi în ceea ce priveşte semnarea, în conformitate  cu datele notificate, a contractului bilateral de vânzare-cumpărare sau subscrierea tranzacţiei contractului-cadru preagreat dintre părţi;

o) garanţia de validare calculată - valoarea scrisorii de garanţie bancară de plată diminuată cu obligaţiile de plată neîncasate în contul central al PZU-GN, faţă de care se validează ofertele de cumpărare introduse pe PZU-GN;

p) instrucţiune de debitare directă-instrucţiune de plată prin

debitare directă emisă de OPCOM - S.A. şi trasă asupra contului participantului la PZU-GN deschis la banca de decontare;

q) instrument standard - contract definit în cadrul sistemului de tranzacţionare al PZU-GN având ca obiect vânzarea/cumpărarea de gaze naturale într-o anumită zi gazieră;

r) intermediere - procedură derulată de administratorii platformei de tranzacţionare, exclusiv pentru modalitatea de tranzacţionare PCGN-OTC, în scopul identificării unui al treilea participant la piaţă, care să accepte încheierea a câte unei tranzacţii cu alţi doi participanţi la piaţă (care au propus cel mai bun preţ de cumpărare şi, respectiv, cel mai bun preţ de vânzare, neeligibili între ei, dar care sunt eligibili cu cel de-al treilea participant, conform listelor albe de eligibilitate);

s) licitaţie publică - PCGN-LP - modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, conform căreia contractele sunt atribuite prin licitaţie publică, desfăşurată cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite prin procedurile specifice în vigoare, avizate de ANRE;

t) listă albă de eligibilitate - listă pe care frecare participant o va menţine şi actualiza pe platforma de tranzacţionare, conform procedurii specifice, cuprinzând partenerii eligibili, distinct pe fiecare tip de tranzacţie - de vânzare sau de cumpărare, respectiv pe fiecare tip de produs de tranzacţionare;

u) negociere continuă - modalitatea de negociere în care atât partea iniţiatoare, cât şi partea respondentă îşi pot actualiza ofertele;

v) nota de decontare zilnică - raport emis în cadrul sistemului de tranzacţionare pentru fiecare participant la PZU- GN în care sunt specificate, cumulat la nivel de zi gazieră de livrare, cantităţile de gaze naturale tranzacţionale la vânzare/cumpărare şi valorile totale şi nete ale drepturilor de încasare/obligaţiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;

w) ofertă de gaze naturale - oferta cu caracteristici bine definite privind cantitatea de gaze naturale oferită spre cumpărare/vânzare, exprimată în unităţi de energie, cu precizarea intenţiei iniţiatorului cu privire la acceptarea atribuirii parţiale sau totale, perioada de livrare, preţul minim solicitat/maxim oferit, ferm stabilite în momentul introducerii lor în piaţă;

x) ofertă de gaze naturale pe PZU-GN - oferta cu caracteristici bine definite privind cantitatea de gaze naturale oferită spre cumpărare/vânzare, exprimată în unităţi de energie, preţul minim solicitat/maxim oferit, ferm stabilite în momentul introducerii lor în piaţă;

y) operator al pieţei centralizate de gaze naturale (OPCOM- S.A.) - persoana juridică titulară de licenţă care asigură administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale, cu excepţia pieţei de echilibrare, în vederea tranzacţionării de gaze naturale pe termen scurt, mediu şi lung. În sensul prezentului regulament, operator al pieţei centralizate de gaze naturale este OPCOM -S.A.;

z) participant la piaţa centralizată de gaze naturale - operatorul economic din sectorul gazelor naturale, titular de licenţă de furnizare emisă de către ANRE, sau clientul care se înscrie şi respectă Convenţia de participare la piaţa centralizată de gaze naturale;

aa) participant la PZU-GN - operatorul economic din sectorul gazelor naturale sau clientul care se înscrie şi respectă Convenţia de participare la piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale;

bb) PCGN-OTC - modalitate de tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale, conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere dublă continuă;

cc) piaţă centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - cadrul organizat de desfăşurare a tranzacţiilor prin contracte cu livrare fizică de gaze naturale între participanţii la piaţă, organizat şi administrat de OPCOM - S.A., pe baza unor reguli specifice; tranzacţionarea se poate realiza printr-un ansamblu de modalităţi, având ca bază licitaţia publică, şi are ca scop contractarea gazelor naturale pe termen determinat, la un preţ transparent, stabilit în urma proceduri] de licitaţie, rezultat din echilibrul cererii şi al ofertei;

dd) piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale (PZU-GN) - piaţa centralizată de gaze naturale, organizată şi administrată de OPCOM - S.A. pentru încheierea de tranzacţii de vânzare şi cumpărare gaze naturale cu livrare în ziua gazieră care urmează imediat după ziua de tranzacţionare, Tranzacţiile încheiate fac obiectul nominalizării în punctul virtual de tranzacţionare;

ee) platformă de tranzacţionare - sistemul informatic stabilit şi menţinut de OPCOM - S.A, în scopul realizării tranzacţiilor pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale;

ff) preţ de echilibru - preţ calculat automat de sistemul de tranzacţionare al PZU-GN astfel încât cantitatea tranzacţionabilă să fie maximă şi valoarea absolută a surplusului să fie minimă;

gg) preţul de închidere a pieţei (PIP) - preţul de echilibru calculat, pe PZU-GN, la sfârşitul etapei de transmitere a ofertelor, la care se încheie toate tranzacţiile pentru ziua gazieră de livrare în urma desfăşurării unei sesiuni de tranzacţionare. Acest preţ nu include TVÂ;

hh) proces combinat licitaţie-negociere - PCGN-LN - modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale conform căreia contractele sunt atribuite printr-un proces combinat de licitaţii şi negociere;

ii) Regulament - Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.;

jj) scrisoare de garanţie bancară de plată - document prin care banca garantă se angajează în mod irevocabil şi necondiţionat să plătească, la prima solicitare scrisă a OPCOM - SA., orice sumă până la concurenţa unei sume maxime stabilită de către participantul la PZU-GN în calitate de ordonator al garanţiei. Este emisă pe o perioadă limitată de timp conform „Procedurii privind constituirea, verificarea şi utilizarea garanţiilor financiare pentru participarea la PZU-GN”, elaborată de OPCOM - SA. şi avizată de ANRE;

kk) sesiune de tranzacţionare - program de derulare a procesului de tranzacţionare pe parcursul căruia se pot introduce, modifica, anula sau suspenda oferte pentru un instrument standard şi se pot încheia tranzacţii, dacă se îndeplinesc condiţiile de corelare;

ll) sistem de tranzacţionare al PZU-GN - sistem informatic stabilit şi menţinut de OPCOM - S.A. În scopul realizării tranzacţiilor pe piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale;

mm) tranzacţie - convenţie încheiată pe Platforma de tranzacţionare, în urma corelării unei oferte de vânzare cu o ofertă de cumpărare, concretizată într-un rezultat înregistrat în Platforma de tranzacţionare, notificată de OPCOM - S.A. prin Formularul de încheiere a tranzacţiei (care constituie obligaţie pentru părţi în ceea ce priveşte semnarea în conformitate cu datele notificate ale contractului bilateral de vânzare-cumpărare sau subscrierea tranzacţiei contractului-cadru preagreat dintre părţile notificate);

nn) tranzacţie pe PZU-GN - convenţie încheiată în sistemul de tranzacţionare, în urma corelării unei oferte de vânzare cu o ofertă de cumpărare, concretizată într-un rezultat înregistrat în sistemul de tranzacţionare, notificată prin confirmarea de tranzacţie;

oo) zi de tranzacţionare - orice zi calendaristică pe parcursul căreia au loc tranzacţii;

pp) zi gazieră - interval de timp care începe la ora 06,00, ora locală a României, din oricare zi şi se termină la ora 06,00, ora locală a României, din ziua următoare. Ziua gazieră este redusă la 23 de ore la trecerea la ora de vară şi este majorată la 25 de ore la trecerea la ora de iarnă şi toate drepturile şi obligaţiile aferente potrivit contractelor privind transportul de gaze naturale sunt majorate sau reduse în mod corespunzător în respectivele zile gaziere;

qq) zi gazieră de livrare - ziua gazieră pentru care a fost încheiată o tranzacţie.

(2) Termenii, expresiile şi abrevierile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt definite conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Codului civil, precum şi altor acte normative specifice sectorului gazelor naturale în vigoare.

IV. Legislaţie de referinţă

Art. 5. - La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2013 pentru aprobarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte reglementări primare şi secundare aferente, aplicabile în sectorul gazelor naturale.

V. Cadrul de organizare

Art. 6. - Principiile aplicate pentru tranzacţionarea prin licitaţie publică cu negociere continuă, în cadrul modalităţii de tranzacţionare denumite PCGN-LN, sunt următoarele:

1. OPCOM - SA defineşte produse standard de vânzare şi cumpărare de gaze naturale, caracterizate prin:

a) cantitatea de gaze naturale exprimată în unităţi de energie (MWh) pentru perioada standard de livrare aferentă (săptămână, lună, trimestru, an);

b) perioada de livrare: o săptămână, o lună, un trimestru, un an - clar definite ca dată de începere şi finalizare a livrării;

c) contractul standard de vânzare-cumpărare a gazelor naturale elaborat de OPCOM - S.A, şi avizat de autoritatea competentă.

2. Participanţii iniţiază oferte de vânzare sau cumpărare pentru oricare dintre produsele definite conform alin. (1), specificând cantitatea de gaze naturale exprimată în unităţi de energie şi preţul propus, prin introducerea ofertelor în sistemul de tranzacţionare al PCGN-LN. Preţul solicitat/oferit nu conţine TVA sau alte taxe, tarife, accize şi impozite similare pe care cumpărătorul le va plăti, de asemenea, în condiţiile şi cuantumurile prevăzute de legislaţia în vigoare la momentul livrării.

3. Pentru tranzacţionarea ofertelor, OPCOM - S.A. programează sesiuni de tranzacţionare, iar participanţii constituie garanţii financiare de participare.

4. Participanţii «instituie o garanţie financiară de participare în favoarea OPCOM - S.A., executabilă în cazul retragerii ofertei iniţiatoare sau în cazul refuzului încheierii contractului conform tranzacţiei. Valoarea şi forma garanţiei se vor stabili prin procedură specifică elaborată de OPCOM - SA şi avizată de ANRE.

5. OPCOM - S.A. organizează sesiuni de tranzacţionare în sistem online, care se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:

a) ca urmare a unei oferte de vânzare/cumpărare introduse pentru tranzacţionare de către participantul iniţiator al sesiunii de tranzacţionare, într-o primă etapă de licitare se pot introduce oferte de răspuns cu preţuri mai mari, mai mici sau egale cu cel din oferta iniţiatoare, fără ca participantul iniţiator să îşi poată modifica preţul propus; ofertele de răspuns pot fi modificate/retrase/anulate pe parcursul acestei etape, în funcţie de strategia proprie de ofertare sau evoluţia pieţei, toate aceste operaţiuni fiind vizualizate în piaţă conform procedurii specifice elaborată de OPCOM - SA. şi avizată de ANRE;

b) corelarea automată a cererii cu oferta se realizează la deschiderea celei de-a două etape de ofertare, când se vor încheia primele tranzacţii cu gaze naturale rezultate din procesul de ofertare;

c) dacă după derularea procesului prezentat mai sus oferta participantului iniţiator nu a fost executată integral, se organizează a două etapă a sesiunii de tranzacţionare, care permite introducerea/modificarea/anularea ordinelor atât de participantul iniţiator, cât şi de ceilalţi participanţi, toate operaţiunile fiind vizualizate în piaţă prin ecranele sistemului de tranzacţionare;

d) pe tot parcursul celei de-a două etape a sesiunii de tranzacţionare, corelarea ofertelor are loc în timp real ori de câte ori preţul unei oferte de vânzare este mai mic sau egal cu cel mai mare preţ al unei oferte de cumpărare sau o ofertă de cumpărare propune un preţ mai mare sau egal cu cel mai mic preţ al unei oferte de vânzare.

6. Ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii determină obligaţia participanţilor la PCGN-LN, notificaţi prin formularul de încheiere a tranzacţiei, de a încheia contractul standard aferent tipului de produs standard tranzacţional, la preţul de atribuire şi pentru cantitatea de gaze naturale aferentă tranzacţiei încheiate la acest preţ, notificate conform rezultatelor sesiunii de tranzacţionare de către OPCOM - S.A.

7. OPCOM - S.A. verifică conformitatea contractului semnat cu cel aferent tipului de produs standard tranzacţional şi eliberează garanţia financiară de participare în cazul conformităţii.

8. Participanţilor ale căror oferte nu au condus la încheierea de tranzacţii li se va restitui garanţia financiară în termen de maximum 24 de ore de la finalizarea sesiunii de tranzacţionare respective.

9. În cazul retragerii ofertelor iniţiatoare înainte de organizarea sesiunilor de tranzacţionare sau în cazul refuzului de semnare a contractului de către una dintre părţi, OPCOM - SA. execută garanţia financiară de participare constituită în favoarea sa şi asigură virarea contravalorii garanţiei, astfel:

a) în mod egal, părţilor care au depus oferte de răspuns, în cazul în care a fost retrasă o ofertă iniţiatoare;

b) părţii care a depus oferta iniţiatoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către ofertantul declarat câştigător în cadrul sesiunii de tranzacţionare;

c) în mod egal, părţilor declarate câştigătoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către participantul iniţiator;

d) participantului iniţiator, în cazul în care acesta şi-a retras oferta şi până la data sesiunii de tranzacţionare nu a fost primită nicio ofertă de răspuns.

Art. 7. - Principiile aplicate pentru tranzacţionarea prin licitaţie publică, în cadrul modalităţii de tranzacţionare denumite PCGN-LP, sunt următoarele:

1. Fiecare ofertant îşi defineşte oferta proprie de vânzare sau de cumpărare de gaze naturale, caracterizată prin:

a) perioada de livrare (data de începere şi data de finalizare);

b) preţul minim solicitat, în cazul unei oferte de vânzare, respectiv preţul maxim oferit, în cazul unei oferte de cumpărare; preţul solicitat/oferit nu conţine TVA sau alte taxe, tarife, accize şi impozite similare pe care cumpărătorul le va plăti sau alte plăţi care ar cădea în sarcina cumpărătorului, în condiţiile şi cuantumurile prevăzute de legislaţia în vigoare la momentul livrării;

c) cantitatea, exprimată în unităţi de energie, cu precizarea intenţiei iniţiatorului cu privire la acceptarea atribuirii parţiale sau totale a cantităţii de gaze naturale ofertate. În cazul acceptării atribuirii parţiale se va preciza cantitatea minimă ce poate fi atribuită parţial;

d) formatul de contract propus, care cuprinde toate prevederile contractuale prevăzute de participantul iniţiator. Este interzisă includerea în contractul propus de clauze de modificare ulterioară prin înţelegerea părţilor care să vizeze condiţiile comerciale. Prin acordul lor, părţile pot conveni, prin acte adiţionale ulterioare, modificări ale condiţiilor de derulare administrativă a contractului;

e) punctul/punctele de livrare.

2. Participanţii constituie o garanţie financiară de participare la licitaţie în favoarea OPCOM - S.A., executabilă în cazul retragerii ofertei iniţiatoare sau în cazul refuzului încheierii contractului între ofertantul iniţiator şi cel declarat câştigător al licitaţiei. Valoarea şi forma garanţiei se vor stabili prin procedură specifică elaborată de OPCOM - S.A. şi avizată de ANRE.

3. OPCOM - S.A. programează câte o sesiune de licitaţie pentru fiecare ofertă iniţiatoare de vânzare sau de cumpărare primită, cu condiţia să existe timpul specificat în procedura corespunzătoare, elaborată de OPCOM - S.A. şi avizată de ANRE, pentru:

a) aducerea ofertei la cunoştinţa participanţilor la piaţă, prin publicarea acesteia pe site-ul OPCOM - S.A.;

b) constituirea garanţiilor financiare de participare la licitaţie de către participanţii care doresc să răspundă ofertelor respective;

c) depunerea la OPCOM - S.A. a intenţiilor de participare cu oferte de răspuns.

4. OPCOM - S.A. organizează sesiuni de licitaţie publică.

5. Ofertele de răspuns declarate câştigătoare determină obligaţia respectivilor participanţi la PCGN-LP de a încheia contractele în forma propusă de participantul iniţiator, pentru cantitatea atribuită şi la preţul din oferta de răspuns declarată câştigătoare, în conformitate cu regulile de licitaţie stabilite prin procedurile specifice în vigoare, avizate de ANRE.

6. Părţile unei tranzacţii sunt notificate asupra rezultatelor licitaţiei de către OPCOM - S.A., prin formularul de încheiere a tranzacţiei.

7. OPCOM - S.A. verifică conformitatea contractului semnat cu cel propus şi, în cazul conformităţii, eliberează garanţiile financiare de participare la licitaţie depuse de participanţi.

8. Participanţilor ale căror oferte nu au condus la încheierea de tranzacţii li se va restitui garanţia financiară în termen de maximum 24 de ore de la finalizarea sesiunii de licitaţie respective.

9. În cazul retragerii ofertelor iniţiatoare înainte de data organizării licitaţiei sau în cazul refuzului de semnare a contractului de către una dintre părţi, OPCOM - SA execută garanţia financiară de participare la licitaţie constituită în favoarea sa şi asigură virarea contravalorii garanţiei astfel:

a) în mod egal, părţilor care au depus oferte de răspuns, în cazul în care a fost retrasă o ofertă înaintată de un participant iniţiator;

b) părţii care a depus oferta iniţiatoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către ofertantul declarat câştigător în cadrul licitaţiei;

c) părţii declarate câştigătoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către participantul iniţiator;

d) participantului iniţiator, în cazul în care acesta şi-a retras oferta şi până la data licitaţiei nu a fost primită nicio ofertă de răspuns.

Art. 8. - Principiile aplicate pentru tranzacţionarea prin licitaţie publică, în cadrul modalităţii de tranzacţionare denumite PCGN-OTC, sunt următoarele:

1. OPCOM - SA. defineşte produse standard de vânzare şi cumpărare de gaze naturale, caracterizate prin:

a) profilul livrărilor: livrare în bandă (06,00-06,00-zi gazieră);

b) perioada de livrare: zi, săptămână, lună, trimestru, semestru, an - clar definite ca dată de începere şi de finalizare a livrării;

c) cantitatea de gaze naturale tranzacţionată printr-un contract;

d) utilizarea contractelor preagreate între părţi. Participanţii vor tranzacţiona pe baza contractelor bilaterale, agreate înainte de participarea la tranzacţionare, în cadrul contractului sunt stabiliţi toţi termenii contractuali, cu excepţia următoarelor elemente: profilul de livrare, preţul, cantitatea de gaze naturale şi perioada de livrare.

2. Participanţii iniţiază oferte de vânzare sau cumpărare pentru oricare dintre produsele definite conform pct. 1, prin introducerea ofertelor în platforma de tranzacţionare a PCGN-OTC.

3. Pentru tranzacţionarea ofertelor, OPCOM - S.A. programează perioadele de tranzacţionare specifice fiecărui produs standard.

4. Participarea pe PCGN-OTC se realizează luând în considerare operatorii economici înscrişi pe listele albe de eligibilitate, notificate OPCOM - S.Â. de către fiecare participant la piaţă.

5. Responsabilitatea conţinutului listei albe de eligibilitate şi a actualizării conţinutului său, odată cu modificarea listei de participanţi la PCGN-OTC, revine fiecăruia dintre participanţii la piaţă.

6. OPCOM - S.A. răspunde pentru configurarea şi actualizarea în platforma de tranzacţionare a pieţei a listelor albe de eligibilitate, comunicate de către participanţii la piaţă.

7. OPCOM - S.A. organizează sesiuni de tranzacţionare în sistem Online, care se desfăşoară cu respectarea următoarelor reguli:

a) sesiunile de tranzacţionare sunt organizate în zilele lucrătoare, conform programului de ofertare stabilit de către OPCOM -SA;

b) participanţii la piaţă pot introduce simultan atât oferte de cumpărare, cât şi oferte de vânzare pentru acelaşi produs.

8. Pe tot parcursul sesiunii, tranzacţionarea se realizează prin două modalităţi:

a) selectarea (accesare la «click») şi acceptarea ofertei eligibile de vânzare sau de cumpărare în platforma de tranzacţionare. Ofertele neeligibile nu vor putea fi tranzacţionate prin această metodă;

b) corelare automată, cu sau fără utilizarea facilităţii de intermediere. În cazul în care pentru un produs PCGN-OTC se ajunge la situaţia de corelare a ofertelor:

(i) acestea sunt corelate automat, dacă ofertele sunt introduse de parteneri eligibili, încheindu-se tranzacţii asumate de către participanţii eligibili ale căror oferte au fost corelate;

(ii) acestea sunt rezervate automat de către platformă, iar administratorul platformei de tranzacţionare va desfăşura activităţile prevăzute pentru procedura de intermediere de încheiere a tranzacţiilor, dacă ofertele sunt introduse de participanţii la piaţă, alţii decât partenerii eligibili.

9. Pe tot parcursul sesiunii de tranzacţionare este permisă introducerea/modificarea/anularea ordinelor, toate operaţiunile fiind vizualizate în piaţă prin ecranele platformei de tranzacţionare.

10. Pe parcursul sesiunii de tranzacţionare, în cazul în care ambii parteneri solicită anularea tranzacţiei în termen de maximum 10 minute de la momentul realizării tranzacţiei, OPCOM - S.A. va anula tranzacţia pe platformă.

11. Ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii determină obligaţia participanţilor la PCGN-OTC, notificaţi prin Formularul de încheiere a tranzacţiei, de a-şi asuma tranzacţiile şi de a le subscrie contractelor preagreate de vânzare/cumpărare a gazelor naturale, conform datelor comunicate de OPCOM - S.A. pentru tranzacţiile notificate.

Art. 9. - Principiile aplicate pentru tranzacţionarea pe PZU- GN, sunt următoarele:

1. OPCOM - S.A. defineşte câte un instrument standard pentru fiecare zi gazieră.

2. Participanţii la PZU-GN pot introduce în sistemul de tranzacţionare al PZU-GN mai multe oferte de vânzare şi/sau mai multe oferte de cumpărare pentru instrumentul standard tranzacţional

3. Ofertele sunt formate dintr-o pereche preţ-cantitate. Preţul solicitat/oferit nu conţine TVA.

4. Ofertele pot fi introduse doar în timpul sesiunii de tranzacţionare corespunzătoare instrumentului standard respectiv.

5. Introducerea ofertelor de cumpărare este condiţionată de constituirea garanţiilor financiare în favoarea OPCOM - S.A.

6. OPCOM - S.A, organizează o sesiune de tranzacţionare pentru fiecare zi gazieră de livrare.

7. Sesiunile de tranzacţionare se desfăşoară în sistem Online, conform procedurii specifice de funcţionare, cu respectarea următoarelor principii:

a) în prima etapă, de transmitere a ofertelor, se pot introduce oferte de către participanţii la PZU-GN, respectiv modifica, suspenda, anula ofertele proprii existente în sistemul de tranzacţionare. În această etapă nu se încheie tranzacţii;

b) corelarea automată a cererii cu oferta se realizează la deschiderea celei de-a două etape, când se vor încheia tranzacţii cu gaze naturale rezultate din procesul de ofertare;

c) ofertele compatibile se tranzacţionează la acelaşi preţ, preţul de închidere a pieţei.

8. Tranzacţiile efectuate pe PZU-GN determină obligaţiile ferme ale respectivului participant la PZU-GN de a livra gazele naturale, respectiv de a achiziţiona gazele naturale, în conformitate cu specificaţiile tranzacţiilor confirmate.

9. OPCOM - S.A. este contraparte pentru fiecare participant la PZU-GN, în tranzacţiile încheiate de acesta pe PZU-GN.

10. Ofertarea şi tranzacţionarea se desfăşoară între participanţi anonimi.

11. După încheierea unei sesiuni de tranzacţionare, participanţii la PZU-GN au acces, prin intermediul sistemului de tranzacţionare al PZU-GN, la confirmările de tranzacţii proprii.

12. Participanţii la PZU-GN şi OPCOM - S.A. au obligaţia nominalizării în PVT a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe PZU-GN operatorului de transport şi sistem.

VI. Participarea la piaţa centralizată de gaze naturale administrată de OPCOM - SA.

Art. 10. - Participarea la piaţa centralizată de gaze naturale administrată de OPCOM - S.A. este voluntară.

Art. 11.- Înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată de gaze naturale se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată OPCOM - S.A., conform procedurilor operaţionale specifice elaborate de OPCOM - S.A. şi avizate de ANRE, după semnarea de către reprezentantul autorizat al solicitantului a Convenţiei de participare la piaţa centralizată de gaze naturale şi/sau a Convenţiei de participare la piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale.

Art. 12. - OPCOM - S.A. stabileşte conţinutul-cadru al Convenţiei de participare la piaţa centralizată de gaze naturale şi al Convenţiei de participare la piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale, care cuprind drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OPCOM - S.A. şi ale fiecărui participant la aceste pieţe. OPCOM - S A. publică Convenţiile pe pagina sa web, după ce au fost avizate de către autoritatea competentă.

Art. 13. - Participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale depun garanţii de participare, stabilite în conformitate cu procedurile operaţionale specifice modalităţilor de tranzacţionare PCGN-LN şi PCGN-LP elaborate de OPCOM - S A. şi avizate de autoritatea competentă.

Art. 14. - Un participant la piaţa centralizată de gaze naturale şi/sau PZU-GN se poate retrage din propria iniţiativă de la piaţa centralizată şi/sau PZU-GN în baza unei înştiinţări în scris, semnată de reprezentantul autorizat al participantului la piaţă, conform prevederilor din „Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele de gaze naturale administrate de OPCOM - S.A.” elaborată de OPCOM - S.A. şi avizată de ANRE.

Art. 15. - OPCOM - S.A. poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la piaţa centralizată de gaze naturale în oricare dintre următoarele cazuri:

a) nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru înregistrarea ca participant la piaţă definite în procedurile specifice elaborate de OPCOM - S.A. şi avizate de ANRE;

b) nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin conform prezentului regulament;

c) nu respectă Convenţia de participare la piaţa respectivă.

Art. 16. - Înscrierea/Suspendarea/Revocarea participanţilor, depunerea/introducerea ofertelor, organizarea sesiunilor de licitaţie/tranzacţionare se desfăşoară în conformitate cu procedurile operaţionale specifice, elaborate de OPCOM - S.A. şi avizate de autoritatea competentă.

VII. Decontare şi garanţii pe PZU-GN

Art. 17. - (1) în vederea participării la sesiunile de tranzacţionare organizate pe PZU-GN cu oferte de cumpărare, participantul la PZU-GN trebuie:

a) Să depună contractul de mandat de debitare directă la OPCOM - S A., înainte de ziua de tranzacţionare în care doreşte să introducă oferte de cumpărare:

b) să întreprindă măsurile necesare pentru a fi transmisă de Către banca cont central Sa OPCOM - S.A. scrisoarea de garanţie bancară de plată în favoarea OPCOM - S.A. Înainte de ziua de tranzacţionare în care doreşte să introducă oferte de cumpărare.

(2) Scrisoarea de garanţie bancară de plată emisă în favoarea OPCOM - S.A. În calitate de beneficiar este utilizată pentru acoperirea integrală a obligaţiilor de plată ale participantului la PZU-GN neîncasate încă în contul central, precum şi pentru validarea ofertelor de cumpărare.

(3) La introducerea în sistemul de tranzacţionare al PZU-GN, ofertele de cumpărare a căror valoare este mai mare decât garanţia de validare calculată diminuată cu valoarea ofertelor de cumpărare active sunt invalidate de către sistemul de tranzacţionare al PZU-GN, iar participantul respectiv este notificat prin mesaj transmis automat de şi prin intermediul sistemului de tranzacţionare al PZU-GN.

(4) După încheierea sesiunilor de tranzacţionare aferente unei zile, OPCOM S.A. elaborează nota de decontare zilnică, pe care o pune la dispoziţia participantului la PZU-GN, în care sunt înregistrate la nivelul zilei de livrare cantităţile de gaze naturale aferente tranzacţiilor de cumpărare/vânzare şi valorile totale şi nete ale obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare.

(5) Încasările/Plăţile aferente valorilor nete ale drepturilor de încasare/obligaţiilor de plată pentru tranzacţiile încheiate zilnic pe PZU-GN se realizează prin intermediul contului central al PZU-GN, deschis la banca cont central de către OPCOM - S.A. În calitate de contraparte, prin mecanismele de debitare directă/ordine de plată.

(6) în cazul în care banca de decontare a participantului la PZU-GN a comunicat refuzul la plată a instrucţiunii de debitare directă, OPCOM - S.A. solicită executarea scrisorii de garanţie bancară de plată a acestuia.

(7) în situaţia în care în luna de livrare participantul la PZU- GN înregistrează la nivel de zi de livrare atât tranzacţii de vânzare pe PZU-GN, cât şi tranzacţii de cumpărare pe PZU-GN, drepturile sale de încasare, respectiv obligaţiile sale de plată faţă de OPCOM - S.A., comunicate prin facturi reciproce, sunt supuse mecanismului de compensare a acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

VIII. Tarife

Art. 18. - În calitate de operator al pieţei centralizate de gaze naturale, pentru activităţile şi serviciile desfăşurate, OPCOM - S.A. percepe următoarele tarife:

a) tariful de înscriere pe pieţele de gaze naturale administrate

de OPCOM - SA;

b) tariful de administrare a pieţei centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale;

c) tariful de administrare a pieţei pentru ziua următoare de gaze naturale;

d) tariful de tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale;

e) tariful de tranzacţionare pe piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale.

Art. 19. - Tariful de înscriere pe pieţele de gaze naturale administrate de OPCOM - S.A. se percepe o singură dată, la înregistrarea participantului la una dintre pieţele administrate de OPCOM - S.A. Factura se emite şi se comunică electronic (pe e-mail), în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data solicitării înregistrării.

Art. 20. - Tariful de administrare a pieţei centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale/a pieţei pentru ziua următoare de gaze naturale se percepe anual fiecărui participant la piaţă. În primul an, factura se emite şi se comunică electronic (pe e-mail), în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării, cuprinzând valoarea tarifului, ponderată cu raportul dintre numărul de luni în care participantul este înscris şi numărul de luni din anul calendaristic începând cu al doilea an, pentru participanţii înregistraţi, factura se emite în luna decembrie a anului curent pentru anul următor. În situaţia retragerii participantului de pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale/ piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale, OPCOM - S.A. are obligaţia emiterii facturii de regularizare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data retragerii acestuia.

Art. 21. - Tariful de tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale se percepe lunar. Factura se emite şi se comunică electronic (pe e-mail) în primele 3 (trei) zile lucrătoare din luna următoare lunii în care au fost încheiate tranzacţiile de vânzare/cumpărare a gazelor naturale. Tariful de tranzacţionare se aplică cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în luna respectivă, conform datelor comunicate prin formularele de încheiere a tranzacţiei.

Art. 22. - Tariful de tranzacţionare pe piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale se aplică cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate, conform „Procedurii privind încasările şi plăţile aferente tranzacţiilor pe piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale” elaborată de OPCOM - S.A. şi avizată de ANRE. Valoarea tarifului este exprimată în lei/MWh.

Art. 23. - Participanţii la PCGN-OTC care acceptă intermedierea unei tranzacţii între doi participanţi aflaţi în imposibilitatea tranzacţionării în mod direct, conform listelor albe de eligibilitate, nu vor plăti tariful de tranzacţionare pentru tranzacţiile intermediate.

Art. 24. - Plata facturilor se efectuează de către participanţi prin virament bancar sau cu ordin de plată, în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la comunicarea facturii. Factura se consideră achitată de către participant la data înregistrării plătii în contul OPCOM - S.A.

IX. Transparenţa pieţei centralizate de gaze naturale

Art. 25. - După încheierea fiecărei sesiuni de licitaţie/tranzacţionare, dar nu mai târziu de ora 18,00 a zilei în care aceasta a fost organizată, OPCOM - S.A. publică pe pagina sa web următoarele informaţii:

a) lista participanţilor la sesiunea de licitaţie/tranzacţionare, dacă aceasta cuprinde cel puţin 3 (trei) participanţi;

b) rezultatele sesiunii de licitaţie/tranzacţionare, precizând, pentru fiecare tranzacţie încheiată, următoarele elemente: tipul de produs tranzacţionat, preţul de pornire, preţul de adjudecare, cantitatea contractată şi perioada de livrare (modalitatea de tranzacţionare PCGN-LN şi PCGN-LP), respectiv pentru fiecare produs supus tranzacţionării, următoarele elemente: preţul de atribuire şi cantităţile aferente fiecărui preţ de atribuire înregistrat, preţul maxim de cumpărare şi preţul minim de vânzare propuse în cursul zilei de tranzacţionare, respectiv cantitatea totală tranzacţionată şi preţul mediu ponderat de tranzacţionare (modalitatea de tranzacţionare PCGN-OTC), respectiv tipul de produs tranzacţionat, preţul de închidere a pieţei, cantitatea tranzacţionată şi perioada de livrare, precizate pentru fiecare instrument standard supus tranzacţionării (modalitatea de tranzacţionare PZU-GN).

Art. 26. - Lista albă de eligibilitate a fiecărui participant pentru modalitatea de tranzacţionare PCGN-OTC se va publica pe pagina web a OPCOM - S.A.

Art. 27. - Datele referitoare la rezultatele sesiunilor de tranzacţionare vor fi disponibile pe platforma PCGN- OTC/sistemul de tranzacţionare al PZU-GN timp de cel puţin 2 (doi) ani şi pot fi accesate, prin rapoarte, de către fiecare participant.

Art. 28. - Fiecare ofertă iniţiatoare va fi disponibilă pe pagina web a OPCOM - S.A. timp de cel puţin 2 ani.

Art. 29. - OPCOM - S.A. publică pe pagina sa web tarifele percepute pentru serviciul efectuat în calitate de OPCOM - S.A. şi toate procedurile/avizele aferente pieţelor administrate.

X. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 30. - OPCOM - S.A. elaborează, actualizează ori de câte ori este nevoie şi transmite pentru avizare la autoritatea competentă procedurile operaţionale corespunzătoare funcţionării pieţelor de gaze naturale administrate în linie cu modificările cadrului de reglementare.

Art. 31. - OPCOM - S.A. promovează în timp şi alte modalităţi de tranzacţionare pe pieţele de gaze naturale pe care le administrează, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora şi solicitările participanţilor, pe baza unui proces transparent de consultare cu participanţii la piaţa de gaze naturale şi cu autoritatea competentă, în vederea creşterii eficienţei pieţei de gaze naturale în ansamblu. Promovarea altor modalităţi de tranzacţionare se va finaliza prin emiterea de proceduri specifice sau modificarea celor existente, cu avizul autorităţii competente.

Art. 32. - OPCOM - S.A. supraveghează funcţionarea pieţelor de gaze naturale administrate, publică rapoarte periodice şi indici calculaţi în baza rezultatelor acestor pieţe, în scopul stabilirii unor referinţe corecte de preţ pentru pieţele de gaze naturale.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.