MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 505/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 505         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 iunie 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

43. - Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului

 

44. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

45. - Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

 

434. - Hotărâre privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016

 

435. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 

436. - Hotărâre privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, pentru pensionari

 

437. - Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

921. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Licenţei generale de transfer de expediere din teritoriul României şi export, temporare, de produse militare pentru întreţinere şi reparaţii nr. LGERE-RO-01

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

2/2CN. - Decizie pentru abrogarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 31/2011 privind componenţa comisiei de experţi a Colegiului Medicilor Dentişti din România

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului

 

Având în vedere faptul că investiţiile şi sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii aduc o contribuţie esenţială la creşterea economică, creează locuri de muncă, optimizează alocarea resurselor, permit transferul de tehnologie şi stimulează comerţul, precum şi faptul că în prezent promovarea comerţului, a exporturilor, a investiţiilor străine ale României nu are o abordare unitară regională care să permită o valorificare a potenţialului economic al României,

ţinând cont că 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii, care contribuie cu aproximativ 60% din PIB şi angajează 60% din forţa de muncă, că pentru dezvoltarea unitară a politicilor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii, atragerea de investiţii, promovarea exporturilor, implementarea programelor naţionale de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a programelor de ajutor de stat este necesară înfiinţarea de agenţii care să vină în sprijinul mediului de afaceri, prin debirocratizare şi simplificare a sarcinilor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri, prin înglobarea într-un singur loc a tuturor structurilor de finanţare ale antreprenoriatului, prin identificarea oportunităţilor de investiţii la nivel local şi regional şi realizarea unor proiecte de investiţii „la cheie”, prin informare eficientă cu privire la facilităţile acordate investitorilor, stabilirea de parteneriate cu instituţii finanţatoare de la nivel european şi internaţional, camere de comerţ bilaterale, ambasadele străine din România, precum şi prin atragere de investiţii străine cu sprijinul ambasadelor României din străinătate,

reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare 2017-2020, adoptat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, ce vizează majorarea substanţială a fondurilor alocate programelor de sprijinire a înfiinţării şi dezvoltării de întreprinderi mici şi mijlocii, cu scopul de a susţine anual aproximativ 10.000 de întreprinderi mici şi mijlocii,

având în vedere urgenţa creării de oportunităţi pentru atragerea de investiţii pentru consolidarea şi modernizarea economiei naţionale şi luând în considerare faptul că neluarea unor măsuri imediate pentru crearea unui cadru favorabil mediului economic pentru atragerea investitorilor străini poate conduce la privarea bugetului de fonduri importante,

luând în considerare imperativul creşterii eficienţei în alocarea şi gestionarea fondurilor de la bugetul de stat pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în atragerea de investiţii străine ca prioritate majoră pentru România,

considerând că situaţia economică actuală necesită întreprinderea unor măsuri imediate privind mediul de afaceri, în cadrul unui program de interes public,

având în vedere că numărul de potenţiali beneficiari ai programelor naţionale în anul 2017 va fi de zece ori mai mare decât în anii anteriori, nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă conducând la imposibilitatea implementării programelor naţionale privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi la blocarea iminentă a activităţii instituţiilor responsabile, cu consecinţe grave asupra economiei naţionale şi mediului de afaceri autohton,

luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, într-un nou cadru organizatoric, a activităţilor ce vizează stimularea înfiinţării şi dezvoltării de întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea exportului,

luând în considerare că elementele menţionate vizează interesul general public şi situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Se înfiinţează nouă agenţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, prin preluarea activităţii şi personalului celor opt oficii teritoriale pentru întreprinderi mici, mijlocii şi cooperaţie, denumite, în continuare, oficii teritoriale, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, care se desfiinţează la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, denumite în continuare, agenţii, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Agenţiile prevăzute la alin. (1) sunt instituţii publice de specialitate, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

(4) Activitatea agenţiilor se poate desfăşura şi în spaţii închiriate, iar pentru necesităţile proprii pot închiria şi alte spaţii, în condiţiile legii.

Art. 2. - Finanţarea funcţionării şi activităţii agenţiilor se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Art. 3. - Competenţa privind judeţele arondate pentru fiecare agenţie în parte se stabileşte prin ordin al Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

 

CAPITOLUL II

Scopul şi atribuţiile agenţiilor

 

Art. 4. - Scopul înfiinţării agenţiilor îl reprezintă sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a investiţiilor străine, precum şi a activităţii de promovare a exportului, conducând la dezvoltarea şi consolidarea mediului de afaceri şi a unei absorbţii mai mari de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat pentru sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Art. 5. - Prin agenţiile nou-înfiinţate se exercită funcţiile de implementare a politicilor şi a măsurilor de atragere de investiţii, promovare a exporturilor, încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, de evaluare, certificare, plată şi monitorizare a aplicanţilor/beneficiarilor de fonduri nerambursabile şi ajutoare de minimis, gestionate şi derulate prin Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Art. 6. - (1) Agenţiile îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în domeniile:

a) întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri, având atribuţii în ceea ce priveşte gestionarea şi asigurarea implementării şi monitorizării proiectelor, programelor naţionale de finanţare de la bugetul de stat acordate pentru stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici, mijlocii şi a societăţilor cooperative, aprobate şi derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, precum şi consiliere gratuită privind accesarea programelor menţionate;

b) investiţiilor străine, având atribuţii în ceea ce priveşte identificarea oportunităţilor de investiţii existente la nivel local, informarea asupra facilităţilor acordate investitorilor, informarea asupra potenţialelor proiecte investiţionale şi a celor în curs de implementare la nivel local, sprijinirea demersurilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat privind implementarea proiectelor investiţionale prin pregătirea vizitelor la faţa locului a reprezentanţilor ministerului, însoţiţi de delegaţii cu potenţiali investitori, precum şi menţinerea unui dialog constant cu autorităţile publice locale;

c) promovării exportului, având atribuţii în ceea ce priveşte informarea privind programele de susţinere şi promovare a exporturilor, facilitarea contactelor directe dintre potenţiali parteneri externi şi antreprenori locali, identificarea producătorilor români cu potenţial de export, precum şi realizarea şi actualizarea unei baze de date pe domenii de activitate şi destinaţii externe de interes.

(2)Atribuţiile detaliate şi activitatea efectiv desfăşurată pentru îndeplinirea scopului şi a funcţiilor vor fi expres reglementate prin regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al agenţiilor care se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

Art. 7. - În exercitarea atribuţiilor sale, agenţiile colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, cu organizaţii de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi cu persoane fizice sau juridice.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi funcţionarea agenţiilor

 

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, agenţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile oficiilor teritoriale preluate, decurgând din: acte normative şi administrative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri, litigii şi din orice acte care produc efecte juridice.

Art. 9. - (1) Conducerea fiecărei agenţii este asigurată de un director executiv, funcţionar public de conducere, numit prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, în condiţiile legii.

(2) Directorul executiv angajează şi reprezintă agenţia în raporturile cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale, în faţa instanţelor judecătoreşti, precum şi cu persoane fizice şi juridice, române sau străine.

(3) în exercitarea şi îndeplinirea atribuţiilor, directorii executivi emit decizii.

(4) Directorii executivi au calitatea de ordonatori terţiari de credite.

Art. 10. - Directorii executivi ai agenţiilor se subordonează direct ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

Art. 11. - (1) Structura organizatorică, precum şi statele de funcţii ale agenţiilor se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, la propunerea directorului executiv.

(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului încadrat în agenţie se stabilesc prin fişa postului.

Art. 12. - (1) Personalul fiecărei agenţii este format din funcţionari publici şi personal contractual.

(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru fiecare agenţie este de 26 de posturi finanţate integral de la bugetul de stat.

Art. 13. - Salarizarea personalului din cadrul agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la nivelul funcţiilor publice teritoriale pentru funcţionarii publici, respectiv la nivelul serviciilor deconcentrate ale ministerelor, pentru personalul contractual.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 14. - Preluarea de la oficiile teritoriale care se reorganizează şi încadrarea personalului în numărul maxim de posturi, aprobat pentru agenţii şi în noua structură organizatorică, se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 111 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a legislaţiei în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 15. - Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al agenţiilor se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şt antreprenoriat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 16. - (1) Agenţiile nou-înfiinţate preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, de la oficiile teritoriale care se reorganizează patrimoniul cuprinzând toate elementele de activ şi pasiv, proiectele, programele şi drepturile şi obligaţiile care decurg din acestea, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Patrimoniul agenţiilor se preia de către agenţiile nou-înfiinţate pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - Pentru activităţile specifice desfăşurate, fiecare agenţie are în dotare un autoturism, cu un consum lunar de carburant de 200 litri/autoturism.

Art. 18. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare sintagma „oficiu teritorial pentru întreprinderi mici, mijlocii şi cooperaţie” se înlocuieşte cu sintagma „agenţie pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului”.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Han Laufer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 43.

 

ANFXÂ

 

Agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, aflate în subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

1.

Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului - Bucureşti - 26 posturi

2.

Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului - Braşov - 26 posturi

3.

Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului - Cluj-Napoca - 26 posturi

4.

Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului - Constanţa - 26 posturi

5.

Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului - Craiova - 26 posturi

6.

Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului - laşi - 26 posturi

7.

Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului - Ploieşti - 26 posturi

8.

Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului - Târgu Mureş - 26 posturi

9.

Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului - Timişoara - 26 posturi

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

Luând în considerare că tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România a fost introdus în legislaţia naţională prin adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care a transpus în legislaţia naţională Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri,

ţinând cont că, prin Legea nr. 221/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, au fost transpuse unele dintre prevederile Directivei 2011/76/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prevederi referitoare la tarifele intermediare de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România pentru vehiculele care transportă marfă cu masa totală maximă autorizată, „MTMA”, mai mare sau egală cu 3,5 tone,

având în vedere că anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 221/2016, include, ca urmare a unor erori materiale, aceleaşi tipuri de vehicule transport persoane în două categorii diferite, pentru care se aplică corespunzător două tarife diferite, prevederi care conduc la confuzii, descurajează şi împovărează mediul de afaceri reprezentat de transportatorii de persoane,

luând în considerare faptul că Ministerul Transporturilor, după publicarea Legii nr. 221/2016 în Monitorul Oficial al României, a sesizat Secretariatul General al Guvernului, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru transporturi şi infrastructură, Camera Deputaţilor şi Senatul României în vederea corectării erorilor materiale apărute în cadrul anexei la Legea nr. 221/2016, potrivit art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi răspunsurile transmise de către Comisia pentru industrii şi servicii şi Secretariatul General al Guvernului prin care se stipula că modificările solicitate nu pot fi remediate în baza Legii nr. 24/2000 datorită faptului că aceste „erori” au fost votate în plenul Camerei Deputaţilor,

având în vedere că responsabilitatea încadrării vehiculului în categoriile A-H revine, în exclusivitate utilizatorului, ţinând cont de nivelul mai redus al tarifelor intermediare, pentru perioadele de valabilitate de 7 zile, 30 de zile şi 90 de zile pentru rovinietele tip C şi D, pentru aceste vehicule de transport persoane este posibil ca utilizatorii să solicite distribuitorilor eliberarea acestor categorii de roviniete, şi nu a categoriilor G şi H, corespunzătoare,

luând în considerare faptul că pentru circulaţia vehiculelor de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto şi maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto şi pentru circulaţia vehiculelor de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, pentru care au fost emise roviniete tip C şi D, vor fi constatate contravenţii şi vor fi aplicate sancţiuni contravenţionale constând în amendă,

pornind de la faptul că potrivit art. II din Legea nr. 221/2016, tarifele modificate au intrat în vigoare la 60 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, respectiv începând cu data de 20 ianuarie 2017,

având în vedere că după intrarea în vigoare a Legii nr. 221/2016, pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, şi maximum 23 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, au fost emise 83.519 roviniete cu valabilitate de 1 zi, Compania Naţională de Administraţie a Infrastructurii Rutiere a înregistrat un prejudiciu mediu lunar de circa 35.000 euro rezultat din neaplicarea corectă a tarifului pentru acest tip de autovehicule, influenţând negativ bugetul alocat programului de întreţinere a drumurilor naţionale şi autostrăzilor.

Ţinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, se modifică după cum urmează:

1. La litera „B”, „Tipul vehiculului” va avea următorul cuprins:

„Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone”

2. La litera „C”, „Tipul vehiculului” va avea următorul cuprins:

„Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone şi mai mică sau egală cu 7,5 tone”.

3. La litera „D”, „Tipul vehiculului” va avea următorul cuprins:

„Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone şi mai mică decât 12,0 tone”

4. La litera „E”, „Tipul vehiculului” va avea următorul cuprins:

„Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)”

5. La litera „F”, „Tipul vehiculului” va avea următorul cuprins:

„Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)”.

6. La litera „G”, „Tarif [euro] (TVA Inclus)” pentru perioada de „1 zi” va avea următorul cuprins:

.4”.

Art. II. - Rovinieta achitată anterior intrării în vigoare a tarifului prevăzut la art. I pct. 6 îşi menţine valabilitatea pe toată durata de utilizare pentru care a fost achitată.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Misa

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 44.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

 

Având în vedere că prin aplicarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare ar trebui creat un cadru legislativ care să determine înfiinţarea unui sistem sustenabil şi funcţional, prin care se reduce procentul alimentelor care riscă să ajungă deşeuri, toate acestea conducând la implementarea unor practici de dezvoltare durabilă conform principiilor economiei circulare,

o serie de măsuri prevăzute în lege sunt lipsite de claritate şi previzibilitate şi creează dificultăţi în aplicare, cu atât mai mult cu cât Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia legală de a elabora normele de aplicare ale acestui act normativ. A se vedea în acest sens, utilizarea sintagmelor: „aproape de expirarea datei-limită de consum” sau entităţi, devenite operatori din sectorul agroalimentar”,

în urma întâlnirilor cu reprezentanţii sectoarelor care se află sub incidenţa prevederilor Legii nr. 217/2016, în vederea elaborării normelor metodologice, au rezultat o serie de observaţii referitoare la aspecte disfuncţionale ale acesteia. Astfel nu este foarte clar definit cine sunt operatorii economici care trebuie să aplice acest act normativ, fiind o prevedere cu caracter general. Măsurile prevăzute ca fiind o ierarhie a diminuării risipei de alimente nu sunt armonizate cu realitatea din România şi nu au un caracter imperativ clar. Data-limită de consum este un termen relativ care poate varia foarte mult în funcţie de specificul fiecărui produs. Prevederile referitoare la vânzarea produselor cu 3% plus TVA din preţul de achiziţie poate crea o reţea paralelă de comercializare a produselor agroalimentare care au fost supuse prevederilor referitoare la reducerea risipei de alimente. În prezent se află în dezbatere parlamentară Codul economic care ar trebui să fie armonizat cu aceste prevederi referitoare la comercializarea produselor cu 3% plus TVA din preţul de achiziţie sau de producţie. În actul normativ nu sunt prevederi exprese referitoare la autorităţile care efectuează constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor. În cadrul discuţiilor avute pe marginea legii şi a propunerii de norme metodologice au fost consultaţi reprezentanţi ai formelor asociative din următoarele sectoare: producţie primară, procesare, comerţ şi ONG-uri care activează în acest sector, aceştia nu au putut susţine crearea mecanismelor propuse prin norme motivând lipsa resurselor financiare de implementare a acestora. Autoritatea publică nu îşi poate asuma alocarea acestor cheltuieli deoarece acestea nu au fost prevăzute în bugetul de stat pentru anul în curs,

Legea nr. 217/2016 stabileşte ca destinatari ai normei pe operatorii economici din sectorul agroalimentar, însă aceştia nu sunt definiţi nicăieri în cuprinsul legii. Mai mult, art. 2 alin. (2) lit. c) prevede transferul alimentelor către „entităţi, devenite operatori din sectorul agroalimentar ca urmare a înregistrării la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA”, fără ca această procedură să fie reglementată în legislaţia specifică. În lipsa reglementării la nivel de lege a unor elemente cu caracter imperativ, aceste obligaţii nu pot fi stipulate nici în normele de aplicare a legii fără a se încălca principiul ierarhiei actelor normative,

sintagma, prevăzută la art. 4 alin. (1), „încălcarea uneia din prevederile art. 2” este imprecisă, vagă şi lipsită de claritate, determinând confuzie atât pentru destinatarul normei, cât şi pentru reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de control în domeniul agroalimentar ce au atribuţia de a constata contravenţiile şi de a aplica sancţiunile, cu atât mai mult cu cât la art. 2 nu este reglementată în sarcina destinatarului o acţiune determinată, ci obligaţia de a adopta doar anumite măsuri. Această dispoziţie este imprecisă sub aspectul aplicării ei inclusiv cu privire la caracterul obligatoriu al îndeplinirii cumulative a tuturor măsurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) sau a uneia/unora din acestea,

prin aceste formulări care nu sunt proprii unui act normativ, neputându-se identifica scopul şi raţiunea acului normativ şi nici conduita pe care trebuie să o urmeze destinatarii unor astfel de norme, considerăm că actul normativ aduce atingere principiilor constituţionale ale previzibilităţii şi clarităţii normelor,

prevederile art. 3 alin. (4), potrivit cărora asociaţiile şi fundaţiile pot comercializa alimente aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, creează premisele ca produsele alimentare destinate consumului uman să ajungă la destinatarul final şi, implicit, să fie consumate Intr-o stare de degradare improprie consumului astfel încât să producă consecinţe extrem de negative pentru sănătatea omului,

prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din lege creează discriminare între entităţile care, în condiţiile legii, pot desfăşura activităţi economice. Astfel, conform dispoziţiilor alin. (1), operatorilor din sectorul agroalimentar prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. c) le este interzisă comercializarea în orice mod a alimentelor către alţi operatori din sectorul agroalimentar sau direct consumatorului final, în timp ce, conform dispoziţiilor alin. (2), asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderile sociale care funcţionează în baza Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, pot comercializa alimente aflate aproape de expirarea datei-limită de consum,

având în vedere cele expuse anterior, sunt necesare reanalizarea întregului text al actului normativ şi găsirea unor soluţii de modificare care să facă aplicabilă această lege, de asemenea România ca stat membru al Uniunii Europene trebuie să respecte recomandările Comisiei Europene şi ale Parlamentului European aşa cum s-a angajat prin semnarea şi ratificarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, cu scopul de a diminua risipa de alimente într-un mod cât mai sustenabil,

ţinând cont de situaţia existentă în prezent, caracterizată prin lipsa de infrastructură şi capacitate de gestionare a acestor aspecte, în cazul emiterii normelor se creează premisele apariţiei unor circuite paralele de comercializare a produselor agroalimentare. Existând astfel posibilitatea apariţiei unor entităţi de tipul ONG care în siajul operatorilor din sectorul agroalimentar pot aduce prejudicii, de ordin material, de mediu, aşa cum s-a întâmplat în cazul reciclării ambalajelor din industria alimentară, toate acestea ducând la creşterea risipei de alimente,

luând în considerare că aceste situaţii aduc atingere interesului public generai şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

întrucât risipa de alimente reprezintă una dintre priorităţile majore ale Comisiei Europene, aceasta având ca obiectiv reducerea risipei cu 50% până în anul 2030, iar faptul că aceasta poate contribui la diminuarea procentului persoanelor afectate de lipsa de alimente,

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 21 noiembrie 2016, se suspendă începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la data de 31 decembrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 45.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, precum şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/699 al Comisiei din 10 mai 2016 de stabilire, pentru anul 2016, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şt schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 7 aprilie 2017, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41)în condiţiile art. 53 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cuantumul plăţii pe unitatea de măsură notificat se poate suplimenta până la nivelul cuantumului plăţii pe unitatea de măsură calculat potrivit prevederilor alin. (2).

(42) Prin excepţie de la prevederile alin. (41):

a) pentru culturile de legume cultivate în solare, prevăzute la alin. (1) lit. m), cuantumul plăţii pe unitatea de măsură nu poate depăşi cuantumul rezultat din calculul cuantumului plăţii pe unitatea de măsură pentru cultura de legume cultivate în sere, prevăzută la alin. (1) Ist. I);

b) pentru cultura de cartof timpuriu pentru industrializare, prevăzută la alin. (1) lit. r), cuantumul plăţii pe unitatea de măsură nu poate depăşi cuantumul rezultat din calculul cuantumului plăţii pe unitatea de măsură pentru cultura de sămânţă de cartof, prevăzută la alin. (1) lit. g).”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 434.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Techirghiol” la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 şi 645 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Dr. Victor Climescu nr. 24, suprafaţă construită - 329 mp, suprafaţă teren - 2.870 mp, construcţie P+1 din zidărie portantă de piatră cu fundaţie din piatră. Vecinătăţile imobilului: nord - Strada Narciselor, est - strada Dr. Victor Climescu, sud - Strada Albăstrelelor, vest - strada Ovidiu”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1920”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „Clădire 146,87 lei. Teren 323.410,52 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „carte funciară 106255, număr cadastral 106255”;

- la poziţia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Piaţa Republicii nr. 9, compus din construcţie, cabină proiecţie, grup sanitar, teren aferent 1.681 mp. Vecinătăţile imobilului sunt: nord - teren proprietate particulară, est - Strada Eroilor, sud - strada Piaţa Republicii, vest - proprietate particulară şi proprietate oraş Techirghiol. Construcţie P + parţial etaj, pereţi portanţi din cărămidă şi zidărie, planşeu din lemn, suprafaţă construită la sol 174 mp, suprafaţă construită desfăşurată 228 mp, capacitate 1.000 locuri, se compune din scenă şi 8 cabine pentru actori (C1). Cabină de proiecţie din pereţi portanţi, zidărie cărămidă, planşeu beton, suprafaţă 25 mp. (C2). Anexă parter (grup sanitar), suprafaţă construită la sol 8 mp”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „Clădire 8.073.977,29 lei. Teren 591.935,14 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „carte funciară 108911, număr cadastral 108911”;

- la poziţia nr. 62, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Alexandru Puşkin”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime - 470 ml, lăţime - 16 ml, suprafaţă totală a străzii - 7.520 mp. Trotuare în suprafaţă de 2.325 mp”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.256.824,86 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „carte funciară 108788, 108797, 108830, 108786, 108782, 108784, 108783, număr cadastral 108788, 108797, 108830, 108786,108782, 108784, 108783”;

- la poziţia nr. 63, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Mihai Eminescu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime - 1.170 ml, lăţime - 10,6 ml, suprafaţă totală a străzii - 12.402 mp, trotuare în suprafaţă de 3.864 mp”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1932”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.589.687,42 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „carte funciară 108789, 108795, 108821, 108820, 108826, 108819, 108802, 108798, 108794, 108799, 108804, 108800, 108796, 108805, 108793, număr cadastral 108789, 108795, 108821, 108820, 108826, 108819, 108802, 108798, 108794, 108799, 108804, 108800, 108796, 108805, 108793”;

- la poziţia nr. 75, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Dr. Victor Climescu”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Dr. Victor Climescu, tronson I - lungime - 2.503,87 ml, lăţime - 16 ml, suprafaţă - 40.062 mp. Strada Dr. Victor Climescu, sens giratoriu, tronson II - lungime - 193 ml, lăţime - 10,50 ml, suprafaţă - 2.021 mp”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1932”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.788.361,88 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „carte funciară 105110, număr cadastral 105110, carte funciară 108230, număr cadastral 108230”;

- la poziţia nr. 83, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Bekir Cobanzade (fostă Tomis)”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime - 183 ml, lăţime - 12 ml, suprafaţă - 2.194 mp”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1932”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „100,638,49 lei”; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Strada a fost redenumită în baza H.C.L. 189/07.08.2010, carte funciară 108199. număr cadastral 108199”;

- la poziţia nr. 93, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Gheorghe Şincai”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime - 170,67 ml, lăţime - 12 ml, suprafaţă - 2.048 mp”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1932”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „102.262,62 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „carte funciară 108200, număr cadastral 108200”;

- la poziţia nr. 94, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Vasile Lupu”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime - 321 ml, lăţime - 14 ml, suprafaţă - 4.491 mp”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1932”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.448,37 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „carte funciară 108204, număr cadastral 108204”;

- la poziţia nr. 106, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Ana Ipătescu”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime -165,75 ml, lăţime -12 ml, suprafaţă - 1,989 mp”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1932”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.321,77 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „carte funciară 108208, număr cadastral 108208”;

- la poziţia nr. 112, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Maior Gheorghe Şonţu”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tronson I lungime - 132 ml, lăţime - 11 ml, suprafaţă -

1.456 mp, tronson II lungime - 92 ml, lăţime - 11 ml, suprafaţă - 1.012 mp”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1932”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.408,22 lei”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „carte funciară 106804, număr cadastral 106804, carte funciară 106812, număr cadastral 106812”;

- la poziţia nr. 113, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Alexandru Vlahuţă”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime - 123 ml, lăţime - 11 ml, suprafaţă - 1.353 mp”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1932”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.408,22 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „carte funciară 106817, număr cadastral 106817”;

- la poziţia nr. 182, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: „Imobil - teren strada dr. Victor Climescu, nr. 1B, lot 2/1, lot 6”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lot 6, suprafaţă de 31.469 mp. Vecinătăţile: nord, nord-est Lacul Techirghiol şi pavilion Băi reci, vest - Dr. V. Climescu, sud: bd. Dr. V. Climescu, parcul terapeutic, teren proprietatea oraşului Techirghiol”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1932”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „105,105 lei”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „carte funciară 108527, număr cadastral 108527. Act de dezmembrare, încheiere de autentificare nr. 871/15,11.2016, în 6 loturi; lot 6, str. Dr. V. Climescu, nr. 1B, lot 2/1, suprafaţă de 31469 mp, nr. cadastral 108527, carte funciară 108527. Terenul face parte din teren mai lac Techirghiol.”;

- la poziţia nr. 185, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2”; coloana 2 va avea următorul cuprins: „Imobil - teren strada Dr. Victor Climescu, nr. 1A, lot 1/2”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lot 2: suprafaţă de 58110 mp. Vecinătăţile: nord, nord-vest bd. Dr. Victor Climescu (Eforie) est, est-sud: hotar UAT Eforie şi Lacul Techirghiol Sud: canal deversare apă”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1932”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.801.410 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „carte funciară 107554, număr cadastral 107554. Act de dezmembrare, încheiere de autentificare nr. 870/15.11.2016, în 2 loturi; lot 2, oraş Techirghiol, str. Dr. V. Climescu, nr. 1A, lot 1/2, suprafaţă de 58110 mp, nr. cadastral 107554, carte funciară 107554. Terenul face parte din teren mal lac Techirghiol.”;

- la poziţia nr. 186, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren - Parc terapeutic, lot 1”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă de 33.951 mp. Vecinătăţi: nord - lacul Techirghiol, sud - str. Dr. Victor Climescu, est - Consiliul Local, vest - pavilioane Băi Reci”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1957”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.816.720,64 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „carte funciară 107423, număr cadastral 107423. Act de dezmembrare, încheiere de autentificare nr. 603/16 12.2013”;

b) după poziţia nr. 187 se introduce o nouă poziţie, respectiv poziţia nr. 188, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 435.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002)

 

COMPLETAREA

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Techirghiol, judeţul Constanţa

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau. după caz. dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridica actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

188

1.3.7.1.

Strada Lacului

În cartierul Nenciu Stoian

Ps 273/5/4, strada Gheorghe Asachi + strada Anton Pann, lot 2 (tronson 1)

Lungime - 494 m, lăţime 12.00 m, suprafaţă - 5.926 mp, cu următoarele vecinătăţi:

- nord - lot 1

- est - imobil nr. cadastral 105617, 106575, 105618

- sud - imobil nr. cadastral 105395

- vest-imobil nr. cadastral 107288,107287

Ps 273/5/4, lot străzile Aleea Lacului + D + B, lot 1 (tronson II) Lungimea 638 mp, lăţime 12,00 m, suprafaţă - 7.657 mp, cu următoarele vecinătăţi:

- nord - imobil nr. cadastral 105398

- est-imobil nr. cadastral 105618,106575

- sud - Np 272

- vest-lot 2, imobil nr. cadastral 106222, 106223, 106225, lot 3 nr. cadastral 105455, 105454, 105453, 105452, 105451, 105396,  105500, 105501, 105502, 105503, 105504, 105505, 105506, 105507, 105397

2009

133.056

Hotărârile Consiliului Local Techirghiol nr. 91/20.04.2017 şi nr. 121/08.06.2017

Carte funciară 108808

Număr cadastral 103808

Carte funciară 108791

Număr cadastral 108791

Act de dezmembrare, încheiere de autentificare nr. 990/22.12.2016

Act de dezmembrare, încheiere de autentificare nr. 989/22.12.2016

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, pentru pensionari

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - După alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3) începând cu luna iulie 2017, beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Prin sintagma «pensionarii cu venituri realizate numai din pensii» prevăzută la alin. (2) se înţelege «pensionarii cu venituri realizate din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari».” Art. II. - Începând cu luna iulie 2017, în cuprinsul Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună” se înlocuieşte cu sintagma „pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii, Florian-Dorel Bodog

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Misa

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 436.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2018.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Han Laufer

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 437.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Licenţei generale de transfer de expediere din teritoriul României şi export, temporare, de produse militare pentru întreţinere şi reparaţii nr. LGERE-RO-01

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenţa generală de transfer de expediere din teritoriul României şi export, temporare, de produse militare pentru întreţinere şi reparaţii nr. LGERE-RO-01, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentul pentru controlul exporturilor va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 19 iunie 2017.

Nr. 921.

 

ANEXĂ

 

LICENŢA GENERALĂ

de transfer de expediere din teritoriul României şi export, temporare, de produse militare pentru întreţinere şi reparaţii nr. LGERE-RO-01

 

Domeniu de aplicare

1.1. Licenţa generală nr. LGERE-RO-01 autorizează operaţiunile temporare de transfer de expediere din teritoriul României şi export ale produselor militare precizate în licenţă, în scopul întreţinerii şi reparării acestora, precum şi returnarea în România, conform termenilor şi condiţiilor din licenţă.

1.2. Prezenta licenţă autorizează operaţiunile temporare de transfer de expediere şi export efectuate către destinatari din statele membre ale Uniunii Europene, Canada, Elveţia, Islanda, Norvegia şi Statele Unite ale Americii, după cum urmează:

a) furnizorul sau exportatorul de la care au provenit produsele;

b) producătorul;

c) centrele de reparaţii desemnate de producător.

1.3. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile efectuate prin zone libere, definite conform Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

Utilizatorii licenţei generale

2. Prezenta licenţă generală poate fi utilizată de persoanele înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare ANCEX.

Produse

3.1. Prezenta licenţă generală se aplică produselor militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu precizările din următorul tabel:

 

Categoria de produse militare

Precizări

ML 1

Sunt permise produsele prevăzute la ML1 .d şi componentele special concepute pentru acestea.

ML 2

Sunt permise produsele prevăzute la ML2.b, ML2.c, ML2.d. şi componentele special concepute pentru acestea.

ML 3

Sunt excluse toate produsele din categorie şi componentele special concepute pentru acestea.

 

ML 4

Sunt permise produsele prevăzute la ML4.a şi ML4.b, cu următoarele excluderi:

- mine antipersonal, muniţii cu dispersie sau cu submuniţii explozive, rachete şi proiectile pentru sisteme portabile antiaeriene (MANPADS);

- componente special concepute pentru produsele excluse din categorie.

 

ML 5

Sunt permise toate produsele din categorie.

 

ML 6

Sunt permise toate produsele din categorie, cu următoarele excluderi:

- vehicule complete;

- şasiuri şi turele;

- echipamente şi componente excluse la alte categorii din prezenta licenţă generală.

 

ML 7

Sunt permise produsele de la ML7.f.1, ML7.f.2 şi ML7.g.

 

ML 8

Sunt excluse toate produsele din categorie.

 

ML 9

Sunt permise toate produsele din categorie, cu următoarele excluderi:

- nave şi submarine complete;

- dispozitive de detecţie subacvatică şi componente special concepute pentru acestea;

- sisteme de propulsie independentă de aer pentru submarine şi componente special concepute pentru acestea;

- corpuri de navă integrale;

- contramăsuri;

- echipamente şi componente excluse la alte categorii din prezenta licenţă generală,

 

ML 10

Sunt permise toate produsele din categorie, cu următoarele excluderi:

- „aeronave”(*) complete;

- aeronave fără pilot, echipamentele aferente şi componente special concepute pentru acestea;

- motoare pentru avioane sau elicoptere de luptă;

- echipamente şi componente excluse la alte categorii din prezenta licenţă generală.

 

ML 11

Sunt permise toate produsele din categorie cu următoarele excluderi;

- echipamente de ghidare şi navigaţie pentru MANPADS şi componente pentru acestea.

 

ML 12

Sunt excluse toate produsele din categorie.

 

ML 13

Sunt permise toate produsele din categorie.

 

ML 14

Sunt permise toate produsele din categorie, cu următoarele excluderi; - echipamente de antrenament pentru MANPADS.

 

ML 15

Sunt permise toate produsele din categorie.

 

ML 16

Sunt permise toate produsele, cu următoarele excluderi:

- produse destinate utilizării pentru dezvoltarea de mine antipersonal, muniţii cu dispersie, cu submuniţii sau bombe explozive şi MANPADS.

 

ML 17

Sunt permise toate produsele, cu următoarele excluderi:

- echipamente de la ML17.C, ML17.f, ML17,g, ML17 h, ML17.I şi ML17.n şi componente special concepute pentru acestea.

 

ML18

Sunt permise toate produsele din categorie.

 

ML19

Sunt excluse toate produsele din categorie.

 

ML20

Sunt excluse toate produsele din categorie.

 

ML21

Sunt permise toate produsele din categorie, cu următoarele excluderi:

- „software”(*) aferent produselor excluse din prezenta licenţă generală.

 

ML22

Sunt permise toate produsele din categorie, cu următoarele excluderi:

- „tehnologia”(*) aferentă produselor excluse din prezenta licenţă generală.

 

 

(*) Conform definiţiei precizate în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.

 

3.2. Prezenta licenţă nu permite operaţiunile temporare de transfer de expediere şi de export ale produselor care conţin informaţii clasificate conform Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

Termeni şi condiţii:

I. Înscriere

4.1. Persoanele înregistrate care doresc să utilizeze prezenta licenţă generală vor solicita la ANCEX înscrierea ca utilizator al licenţei. Cererea de înscriere ca utilizator se va întocmi după modelul prevăzut la pct. 5.5.

4.2. În vederea înscrierii ca utilizator al prezentei licenţe generale, solicitantul trebuie să prezinte cel mai recent raport de audit intern al Programului intern de conformitate (PIC) şi să facă dovada actualizării PIC în concordanţă cu prevederile prezentei licenţe generale.

4.3. ANCEX transmite solicitantului confirmarea de înscriere cuprinzând codul de utilizator al licenţei generale în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii de înscriere şi a documentaţiei complete.

II. Derularea operaţiunilor

4.4. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să înştiinţeze ANCEX, în scris, despre prima utilizare a acestei licenţe, în termen de maximum 30 de zile de la data la care a avut loc prima operaţiune.

4.5. Înainte de livrarea produselor, utilizatorul licenţei generale trebuie să obţină un document din

partea destinatarului, prin care acesta acceptă să primească produsele şi se angajează să le returneze, de exemplu, Return Material Approval.

4.6. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să menţioneze pe toate documentele comerciale codul de utilizator al licenţei generale acordat de ANCEX, textul „Produse militare supuse controlului prin Licenţa generală nr. LGERE-RO-01” şi categoria de încadrare (ML) conform Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni.

4.7. Produsele se returnează în ţară, în baza prezentei licenţe, în maximum 2 ani de la data ieşirii acestora de pe teritoriul României,

4.8. În cazul expirării înscrierii ca utilizator al licenţei generale, returnarea produselor se poate efectua în baza unei licenţe individuale de transfer de introducere în teritoriul României sau de import.

III. Evidenţa operaţiunilor şi raportările către ANCEX

4.9. Utilizatorul prezentei licenţe generale are obligaţia să păstreze toate documentele privind operaţiunile derulate conform termenului prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999), şi să menţină baze de date cuprinzând următoarele informaţii:

a) denumirea şi adresa destinatarului unde sunt expediate produsele militare/ţara;

b) denumirea comercială a produselor;

c) categoria de încadrare în lista de produse militare (ML);

d) cantitate pentru fiecare tip de produs/unitatea de măsură;

e) valoarea statistică a produselor şi moneda;

f) nr. documentului de transport la expediere/data;

g) declaraţia vamală de export, după caz;

h) închiderea operaţiunii: cantitate pentru fiecare tip de produs, valoare manoperă/moneda, după caz, document de transport/data, declaraţie vamală de import, după caz, denumirea utilizatorului final din România, nr. documentului de predare a produselor militare către utilizatorul final/data, după caz.

4.10. Utilizatorul prezentei licenţe generale este obligat să raporteze la ANCEX, până la data de 30 ianuarie, operaţiunile derulate în anul anterior, conform informaţiilor din baza de date, precizate la punctul 4.9.

4.11. Raportarea anuală se efectuează şi în căzui în care nu au fost derulate operaţiuni în baza prezentei licenţe generale sau, după caz, se notifică renunţarea la utilizarea licenţei generale.

Dispoziţii finale

5.1. Prezentei licenţe generale i se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999. Termenii specifici utilizaţi sunt cei definiţi la art. 5 din ordonanţă.

5.2. Prezenta licenţă generală nu trebuie să afecteze prevederile altor acte normative în vigoare privind interzicerile sau restricţiile aplicate importului, exportului, transferului, transportului, deţinerii, păstrării, depozitării produselor militare prevăzute în prezenta licenţă.

5.3. ANCEX poate suspenda sau anula înscrierea ca utilizator al licenţei generale în cazul încălcării termenilor şi condiţiilor din licenţă, precum şi în cazul în care utilizatorul a fost sancţionat pentru încălcări ale regimului de control al exporturilor. ANCEX informează în scris utilizatorul cu privire la această decizie. Pe perioada suspendării, utilizatorul poate solicita licenţe individuale.

5.4. Confirmarea de înscriere ca utilizator poate fi însoţită de condiţii suplimentare de utilizare a prezentei licenţe generale.

5.5. Cererea de înscriere ca utilizator al licenţei generale se va întocmi conform modelului următor:

Nr. şi data înregistrării la solicitant Nr. şi data înregistrării la MAE/ANCEX

 

Nr. şi data înregistrării la solicitant

Nr. şi data înregistrării la MAE/ANCEX ........................

 

CERERE

pentru înscrierea ca utilizator al Licenţei generale de transfer de expediere din teritoriul României şi export, temporare, de produse militare pentru întreţinere şl reparaţii nr. LGERE-RO-01

 

Subsemnatul, ..................................., având funcţia de ..................................., acţionând în calitate de reprezentant legal al ..................................., cu sediul în ..................................., str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ..................................., telefon ..................................., fax ..................................., e-mail ..................................., website ...................................,

înregistrată la MAE/ANCEX sub codul ................................... şi având codul unic de identificare fiscală nr. ..................................., solicit înscrierea ca utilizator al licenţei generale nr. LGERE-RO-01.

Pe toată durata derulării operaţiunilor, produsele militare vor fi în responsabilitatea societăţii noastre şi mă angajez:

- să efectuez operaţiuni numai cu produsele militare şi către destinaţiile permise prin licenţa generală nr. LGERE-RO-01 şi prin confirmarea de înregistrare la MAE/ANCEX;

- să respect termenii şi condiţiile de utilizare a licenţei generale, inclusiv obligativitatea raportărilor la ANCEX;

- să menţin baze de date corespunzătoare.

 

Data

Nume, prenume, funcţia

 

Semnătura

 

Ştampila

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru abrogarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 31/2011 privind componenţa comisiei de experţi a Colegiului Medicilor Dentişti din România

 

În temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 31/2011 privind componenţa comisiei de experţi a Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 21 iulie 2011, se abrogă.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 10 martie 2017.

Nr. 2/2CN.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.