MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 506/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 506         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 iunie 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

46. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

 

47. - Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

48. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

441. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2.38 „Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea” la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

 

ORDONANŢE ŞI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

 

Prin Programul de guvernare 2017-2020, Guvernul României s-a angajat ca toţi salariaţii din sistemul public vor beneficia de indemnizaţie de vacanţă sau primă de vacanţă, după caz, sub forma unui voucher de vacanţă egal cu valoarea salariului minim brut din acel an.

Mai mult, tot în cadrul documentului Program de guvernare 2017-2020 anterior citat, „măsurile urmărite de Guvern vor conduce la creşterea numărului de locuri de muncă şi astfel la păstrarea forţei de muncă în România”. Astfel, obiectivul Guvernului este să oprească „exodul forţei de muncă din domeniul turismului către alte state din relativa vecinătate a României”, stimulând acest domeniu prin „acordarea unui tichet de vacanţă pentru angajaţii din sistemul public.”

Având în vedere că prin introducerea indemnizaţiilor de vacanţă sau a primelor de vacanţă, după caz, sub forma voucherelor Guvernul intervine printr-o măsură urgentă în favoarea angajatului din sectorul bugetar, căruia îi cresc veniturile reale, îşi poate petrece o vacanţă în ţară, cu rol de recuperare a capacităţii de muncă, de creştere a productivităţii muncii salariatului şi de motivare a acestuia,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatele (2), (24) şi (4) ale articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la ari. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi operatorii economici, astfel cum sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

...............................................................................................................................

(24) în limita resurselor bugetare, angajatorul stabileşte, în condiţiile alin. (2), când acordă voucherele de vacanţă, de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz.

...............................................................................................................................

 (4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă de către alţi angajatori decât cei prevăzuţi la alin. (2) reprezintă contravaloarea a maximum şase salarii de bâză minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel stabilit în condiţiile legii.”

2. După alineatul (24) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul cuprins:

(25) în cazul instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, modalitatea de acordare a indemnizaţiilor de vacanţă se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, fără a se diminua cuantumul anual acordat salariaţilor din administraţia publică centrală şi locală pentru vouchere de vacanţă sau echivalent.”

3. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11, - Începând cu data de 1 decembrie 2018, operatorii economici astfel cum sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor acorda angajaţilor proprii primele de vacanţă numai sub forma voucherelor de vacanţă, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii, pentru un salariat.”

4. Alineatul (22) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(22) Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator şi pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de servicii turistice în unităţile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1).”

5. Alineatul (3) al articolul 3 se abrogă.

6. Alineatul (5) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei, până la 100 lei, valoare nominală maximă pe voucher.”

7. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator şi unitatea afiliată de către unităţile emitente este de maximum 1% din valoarea voucherului de vacanţă, care conţine elementele minime obligatorii.

(2) Introducerea la cererea angajatorului sau a unităţii afiliate a altor elemente grafice faţă de cele minime obligatorii va fi negociată cu emitenţii şi nu va face obiectul limitării prevăzute la alin. (1).”

8. Alineatele (1)-(5) ale articolului 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 7 puncte - amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanţă de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanţă.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte - amendă şi retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenţei de turism acceptarea de către unităţile afiliate de vouchere de vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care nu îndeplinesc condiţiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte - amendă următoarele:

a) fapta unităţii afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanţă;

b) comercializarea voucherelor de vacanţă de către angajaţi, angajatori, unităţile afiliate şi structurile de primire turistice;

c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă utilizate de angajaţi;

d) emiterea de vouchere de vacanţă cu alte valori nominale decât cele prevăzute la art. 3 alin. (5);

e) emiterea de vouchere de vacanţă de către alte entităţi decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1).

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte - amendă şi retragerea licenţei de turism agenţiei de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta agenţiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziţionare cu vouchere de vacanţă la un preţ mai mare faţă de preţul pachetului similar de servicii achiziţionat prin alte mijloace de plată.

(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte - amendă fapta unităţilor emitente de a emite vouchere de vacanţă cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (21) şi (22).”

9. După alineatul (5) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Un punct - amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii.”

Art. II. - Alineatele (1) - (5) ale articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Mircea-Titus Dobre

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 46.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative reglementează organizarea şi funcţionarea industriei naţionale de apărare şi activităţile necesare realizării de produse militare, sensibile şi strategice, astfel încât aceasta să asigure protecţia intereselor naţionale de apărare ale României, inclusiv a intereselor esenţiale ale siguranţei naţionale.

Astfel, în prezent, art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 prevede că sursele de finanţare pentru realizarea investiţiilor în industria naţională de apărare sunt fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, în condiţiile legii, pentru realizarea prin planurile anuale de pregătire a economiei naţionale pentru apărare, drept care este necesară reformularea pentru a nu se interpreta că fondurile alocate de la bugetul de stat pot merge doar la conservarea şi securizarea capacităţilor.

Potrivit art. 42 lit. a) din Legea nr. 232/2016, la 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, respectiv la data de 3.07.2017, se abrogă art. 1-7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 4 noiembrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2016, cu completările ulterioare.

Întrucât respectivele articole se referă la investiţii care se derulează pe tot parcursul anului 2017 în baza acestei legislaţii, este esenţială prorogarea acestui termen şi având în vedere că bugetele de venituri şi cheltuieli, precum şi programele de reorganizare şi restructurare ale operatorilor economici din industria de apărare au fost elaborate şi aprobate cu luarea în calcul a realizării de investiţii sub regimul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2016, cu completările ulterioare,

o modificare a programelor de reorganizare şi restructurare în vederea viabilizării, precum şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli la jumătatea anului ar avea efecte negative asupra activităţii operatorilor economici din industria naţională de apărare, a căror redresare economică este esenţială şi cu impact asupra potenţialului statului român de a gestiona resurse şi mijloace prin care să asigure securitatea şi siguranţa naţională.

În acest sens, programul de guvernare statuează necesitatea unei revitalizări a industriei naţionale de apărare, acesta fiind un obiectiv important pentru perioada 2017-2020 prin:

- susţinerea investiţiilor în infrastructura industriei naţionale de apărare, pentru atingerea standardelor şi calităţii necesare;

- stimularea producţiei industriei naţionale de apărare, în raport cu necesităţile şi cerinţele Armatei, la standard NATO;

- stabilirea pragului critic de armamente şi sisteme de arme ce trebuie asigurate la nivel naţional de către industria naţională de apărare.

Neadoptarea acestei măsuri conduce la perturbarea fluxului de investiţii în industria de apărare, fapt ce ar duce la imposibilitatea realizării de produse militare sensibile şi strategice care să satisfacă necesităţile de înzestrare ale instituţiilor din cadrul Forţelor Sistemului Naţional de Apărare (FSNA), precum şi a asigurării securităţii aprovizionării pe timp de pace, criză sau război, aspect care creează vulnerabilităţi şi constituie risc cu impact major asupra interesului esenţial de securitate al României, risc ce trebuie evitat, luând în considerare actualul context regional geopolitic.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţie de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Termenul prevăzut la art. 42 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 5 decembrie 2016, se prorogă, în ceea ce priveşte art. 42 lit. a) din acelaşi act normativ, până la data de 31 decembrie 2017.

Art. II. - La articolul 13 alineatul (1) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 5 decembrie 2016, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, în condiţiile legii”.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul apărării naţionale,

Adrian Ţuţuianu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 47.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

Având în vedere necesitatea completării cadrului legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii de către România a obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deşeuri şi politici de mediu, necesitatea identificării şi implementării unor modalităţi eficiente de impunere în sarcina operatorilor economici responsabili care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deşeurilor statuate prin directivele Uniunii Europene,

date fiind consecinţele negative ale neadoptării în regim de urgenţă a actului normativ, generate, în primul rând, de riscul de avansare a procedurii de infringement şi de impunere a unor sancţiuni pecuniare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene,

ţinând cont de faptul că actuala formă a taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a condus la majorarea tarifelor practicate pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor cu contravaloarea acestei obligaţii fiscale datorată la Fondul pentru mediu, reflectându-se asupra veniturilor populaţiei, care în final va suporta această cheltuială,

având în vedere necesitatea de a se asigura cadrul legal necesar pentru creşterea progresivă a obiectivului prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru conformarea contribuabililor în sensul creşterii nivelului de colectare a deşeurilor municipale,

luând în considerare faptul că implementarea treptată a obiectivului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de trei ani are scopul de a reduce cantitatea de deşeuri care se depozitează şi stimulează, în primul rând, utilizarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor finanţate şi construite cu ajutorul fondurilor Uniunii Europene şi, în al doilea rând, pregătirea de depozite de deşeuri conforme pentru deşeurile inerte, apreciem că prin prezenta ordonanţă de urgenţă se va asigura creşterea cantităţilor de deşeuri colectate, sortate, tratate mecanobiologic, urmând ca în anul 2020 să fie atins obiectivul minim prevăzut în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive.

Având în vedere recentele modificări aduse Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se reglementează în sarcina producătorilor de deşeuri şi a autorităţilor administraţiei publice locale obligaţia de a atinge, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă, provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigură din Fondul pentru mediu, în limita a 10% din veniturile acestuia.”

2. La articolul 9 alineatul (1), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„p) o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare.”

3. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.”

4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

5. După anexa nr. 5 se Introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. II. - Taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la 1 ianuarie 2019.

Art. III. - Obiectivul de 25% de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile eliminate prin depozitare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică pentru întreg anul 2017.

Art. IV. - Prezenta ordonanţa de urgenţă intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României.

 

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul economiei,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ilan Laufer

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 48.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 196/2005)

 

Taxele încasate pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare

 

Anul

Taxa

(lei/tonă)

2019

80

Începând cu anul 2020

120

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 196/2005)

 

Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p)

 

Anul

Obiectiv

(procent)

2017

25%

2018

35%

Începând cu anul 2019

45%

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2.38 „Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea” la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 2.38 „Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea”, poziţiile 3 şi 12 se modifică după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea drumului

Traseul drumului

Poziţia km origine

Poziţia km destinaţie

Lungimea reală

„3

DJ222B

Intersecţie DN22 (km 231+055 Baia) - Intersecţie DJ222 (km 79+677 Ceamurlia de Sus)-Stejaru-Topolog-Dorobanţu-Cerna (int. DN22D)

0+000

63+626

63,626 km

....................................

12

DJ222N

Tulcea-Ceatalchioi-Pardina-Chilia Veche

0+000

80+208

80,208 km”

 

2. La anexa nr. 2.38 „Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea”, lungimea reală a reţelei de drumuri judeţene din judeţul Tulcea se modifică şi devine 632,369 km.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 441.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.