MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 311/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 311         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 mai 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

106. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

107. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

 

378/615/518. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR” - S.A.

 

2.463/527. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 309.190 din 10.04.2017,

în temeiul prevederilor:

- art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020;

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilirea unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 26 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (4), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. În determinarea veniturilor nete, beneficiarul va utiliza, atât în cursul implementării operaţiunii, cât şi ulterior finalizării ei, doar veniturile şi cheltuielile, astfel cum sunt prevăzute la art. 61 alin. (1) şi la art. 65 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.”

2. În anexă, la punctul I „Cheltuieli comune tuturor măsurilor finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Cheltuieli privind taxele, altele decât cele prevăzute la cap. I secţiunea a 5-a pct. 5.2 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare”.

3. În anexă, la punctul I „Cheltuieli comune tuturor măsurilor finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, după punctul 6 sa introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. Cheltuieli aferente garanţiilor emise de o instituţie bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016”.

4. În anexă, la punctul II „Cheltuieli comune măsurilor de investiţii finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, punctele 1-8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, conform cap. I secţiunea 1 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri şi despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, cheltuieli de aceeaşi natură, devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi, strămutări de monumente istorice, descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuţiei obiectivului de investiţii (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic naţional), reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz, relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament)

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, conform cap. I secţiunea a 2-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru căi ferate industriale

3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, conform cap. I secţiunea a 3-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cheltuielile cu serviciile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, cu excepţia cheltuielilor pentru avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, conform cap. I secţiunea a 4-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare

5. Alte cheltuieli, conform cap, I secţiunea a 5-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare

6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste, conform cap. I secţiunea a 6-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare

7. Cheltuielile cu amortizarea şi leasingul, astfel cum sunt prevăzute la art. 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016

8. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016”.

5. În anexă, la punctul III „Cheltuieli eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, la litera C „Măsura I.6. Diversificarea veniturilor şi noi forme de venituri”, la punctul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) cheltuieli cu realizarea de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare aferente pescuitului recreativ sportiv.”

6. În anexă, la punctul III „Cheltuieli eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, la litera J „Măsura II.2. Investiţii productive în acvacultura”, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Cheltuieli pentru modernizarea şi reabilitarea unităţilor de acvacultura prin investiţii pentru refacerea digurilor, refacerea şi/sau îmbunătăţirea circuitului de alimentare şi/sau evacuare a apei tehnologice, canalelor şi infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare, construirea şi modernizarea staţiilor de reproducere”.

7. În anexă, la punctul III „Cheltuieli eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, la litera J „Măsura II.2. Investiţii productive în acvacultură”, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. Cheltuieli pentru realizarea de investiţii specifice activităţii de procesare a peştelui, cu condiţia ca cel puţin 50% din materia primă să provină din producţie proprie”.

8. În anexă, la punctul III „Cheltuieli eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, la litera J „Măsura II.2. Investiţii productive în acvacultură”, punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„23. a) Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport, categoria N - autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul mărfurilor conform Directivei 2007/46/CE, pentru transportul peştelui viu, peştelui proaspăt, al produselor rezultate în urma procesării şi aprovizionarea cu materii prime, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură

b) Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport, categoria O - remorci concepute şi construite în principal pentru transportul mărfurilor, conform Directivei 2007/46/CE, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură”.

9. În anexă, la punctul III „Cheltuieli eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, la litera J „Măsura II.2. Investiţii productive în acvacultură”, punctul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„31. Cheltuieli pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din domeniului acvacultura.

10. În anexă, la punctul III „Cheltuieli eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, la litera J „Măsura II.2. Investiţii productive în acvacultură”, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 32, cu următorul cuprins:

„32. Cheltuieli privind eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei, astfel cum sunt prevăzute la lit. K - măsura II.3, în limita a maximum 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului”.

11. În anexă, la punctul III „Cheltuieli eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, la litera K „Măsura IL3. Investiţii productive în acvacultură - eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apelor şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimalizare a utilizării apei”, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„13. a) Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport, categoria N - autovehicule concepute şi construite în principal pentru transportul mărfurilor conform Directivei 2007/46/CE, pentru achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul peştelui viu, peştelui proaspăt, al produselor rezultate în urma procesării şi aprovizionarea cu materii prime, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură

b) Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport, categoria O - remorci concepute şi construite în principal pentru transportul mărfurilor, conform Directivei 2007/46/CE, care să fie folosite pentru unitatea de acvacultură”.

12. În anexă, la punctul III „Cheltuieli eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, la litera R „Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii-cheltuieli de funcţionare”, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Contravaloarea salariilor brute lunare pentru o normă întreagă de lucru, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator pentru personalul grupului local de acţiune, în funcţie de valoarea contractată pentru implementarea strategiei, după cum urmează:

a) pentru o valoare contractată a strategiei de până la 1.5 milioane euro, în cuantum de maximum 5 salarii minime brute pe economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 4 salarii minime brute pe economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 3 salarii minime brute pe economie pentru funcţiile de execuţie;

b) pentru o valoare contractată a strategiei între 1,5 milioane euro şi 3,5 milioane euro, în cuantum de maximum 6 salarii minime brute pe economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 5 salarii minime brute pe economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 4 salarii minime brute pe economie pentru funcţiile de execuţie;

c) pentru o valoare contractată a strategiei de peste 3.5 milioane euro, În cuantum de maximum 8 salarii minime brute pe economie pentru managerul/directorul grupului local de acţiune pentru pescuit, în cuantum de maximum 7 salarii minime brute pe economie pentru celelalte funcţii de conducere, în cuantum de maximum 6 salarii minime brute pe economie pentru funcţiile de execuţie.”

13. În anexă, la punctul III „Cheltuieli eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, la litera R „Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - cheltuieli de funcţionare”, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. Cheltuieli pentru participarea personalului FLAG şi a actorilor locali, respectiv parteneri din FLAG, reprezentant legal şi preşedinte FLAG, la reuniuni şi evenimente de promovare organizate în afara teritoriului FLAG-ului, precum şi la cele organizate pe teritoriul Uniunii Europene de alte FLAG-uri, instituţii ale Uniunii Europene şi/sau alte persoane juridice în baza aprobărilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM (M.A.D.R. - DGP AMPOPAM)”.

14. În anexă, la punctul III „Cheltuieli eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, la litera R „Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor do dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - cheltuieli de funcţionare”, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9. Cheltuieli pentru achiziţionarea/închirierea/întreţinerea de active fixe, corporale şi necorporale, cu excepţia locuinţelor. Este eligibilă achiziţionarea în sistem leasing, conform unui contract de leasing financiar, a unui mijloc de transport persoane sau achiziţionarea unui singur mijloc de transport persoane, a cărui valoare să fie de maximum 18.000 euro, inclusiv TVA. Pentru FLAG-urile care şi-au achiziţionat un mijloc de transport prin POP 2007-2013 nu este eligibilă cheltuiala cu achiziţia unui mijloc de transport. Pentru autoturismele din dotarea FLAG-urilor combustibilul se decontează în limita de consum prevăzută în cartea tehnică a maşinii sau în cea stabilită de către Registrul Auto Român Pentru FLAG-urile unde deplasarea la acţiunile de animare şi monitorizare a proiectelor se face pe apă sunt eligibile un peridoc şi achiziţionarea în sistem leasing, conform unui contract de leasing financiar, sau achiziţionarea unei şalupe cu un consum lunar maxim de 35 l/oră pentru un maximum de 55 de ore pe lună, fără depăşirea acestui consum la nivel anual. Decontarea combustibilului pentru şalupă se va face conform documentelor tehnice emise de producător”

15. În anexă, la punctul III „Cheltuieli eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020”, la litera R „Măsura III.2. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - cheltuieli de funcţionare”, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„12. Cheltuieli pentru instruirea angajaţilor FLAG şi a actorilor locali membri în parteneriatul FLAG: cheltuieli cu taxele/serviciile de instruire, cheltuieli cu transportul, diurna/masa şi cazarea conform art. 3 din ordin.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 20 aprilie 2017.

Nr. 106.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 233.100 din 13.04.2017 întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Avizul Consiliului Concurenţei nr. 3.241 din 22 martie 2017 şi Adresa Consiliului Concurenţei nr. 4.989 din 13.04.2017,

în baza prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene ne rambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016;

- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturi] şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1,186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 24 aprilie 2017.

Nr. 107.

 

ANEXĂ

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

„Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Prezenta procedură instituie schema transparentă de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, denumită în continuare schemă, vizează acţiunile specifice şi beneficiarii eligibili care intră sub incidenţa regulilor ajutorului de minimis, conform fişei tehnice a submăsurii 19.2 „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, din cadrul măsurii 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii), aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014- 2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, potrivit prevederilor art. 35 al Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, precum şi în conformitate cu art. 42 al Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013, şi contribuie la domeniul de intervenţie 6B „încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”.

Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.

(2) Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM PNDR), are calitatea de furnizor de ajutor în cadrul prezentei scheme, iar Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) are calitatea de administrator al acestei scheme.

 

CAPITOLUL II

Scopul schemei

 

Art. 4. - Scopul prezentei scheme este de a acorda sprijin financiar pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, denumită în continuare SDL, implementată de Grupul de acţiune locală (GAL).

 

CAPITOLUL III

Obiectivele schemei

 

Art. 5. - (1) Obiectivele schemei se suprapun obiectivelor generale şi specifice ale politicii agricole comune a Uniunii Europene şi implicit ale PNDR 2014-2020, prin obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. Abordarea LEADER presupune dezvoltarea comunităţilor locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor şi priorităţilor acestora. Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele iniţiative locale care combină soluţii ce răspund problematicii existente la nivelul comunităţilor locale, reflectate în acţiuni specifice acestor nevoi.

(2) Prin prezenta schemă se finanţează investiţiile, serviciile, crearea unor întreprinderi noi şi demararea de noi activităţi de către întreprinderile existente.

 

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare a schemei

 

Art. 6. - (1) Prezenta schemă se aplică în vederea implementării acţiunilor cuprinse în SDL, în baza cărora au fost autorizate GAL-urile în spaţiul eligibil LEADER, definit ca un teritoriu coerent cu o populaţie cuprinsă între 10.000 şi 100.000 de locuitori, reprezentat de unităţi administrativ-teritoriale (UAT)- comune şi UAT-uri - oraşe/municipii mici cu o populaţie de maximum 20.000 de locuitori.

(2) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor financiare pentru întreprinderi din toate sectoarele, cu excepţia:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare:

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Art. 7. - (1) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanţare prin prezenta schemă menţionate la art. 6 alin. (2) lit. a), b) sau c), cât şi în sectoare sau domenii de activitate eligibile, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea în cauză să prezinte la depunerea documentaţiei acte din care să rezulte separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse de la aplicarea schemei să nu beneficieze de ajutoarele de minimis acordate în baza schemei.

(2) în mod similar, în situaţiile în care GAL-ul este beneficiar de ajutor de minimis acordat în baza prezentei scheme (pentru finanţarea investiţiilor în infrastructură de internet în bandă largă), acesta are obligaţia de a ţine evidenţa contabilă separată a tuturor veniturilor şi cheltuielilor pe perioada de valabilitate a contractelor de finanţare.

Art. 8. - Domeniile acoperite de prezenta schemă vizează acţiuni propuse prin proiectele selectate de GAL-uri pentru dezvoltarea zonei eligibile LEADER, în concordanţă cu obiectivele stabilite în SDL, ca de exemplu:

a) diversificarea activităţilor economice nonagricole şi încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul LEADER;

b) diversificarea ofertei turistice;

c) crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, inclusiv broadband;

d) creşterea atractivităţii zonelor LEADER şi diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor;

e) încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socioeconomică teritorială.

 

CAPITOLUL V

Definiţii

 

Art. 9. - (1) în sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

a) întreprindere-orice entitate, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare, inclusiv entităţile nonprofit,. care desfăşoară o activitate economică, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

b) administrator - entitatea delegată de către furnizor să deruleze procedurile în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului;

c) ajutor de stat - avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale dintre statele membre;

d) avantaj economic - orice formă de acordare a unui avantaj cuantificabil în bani, indiferent de forma acestuia: subvenţii, anularea de datorii sau preluarea pierderilor, exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor şi impozitelor, renunţarea la obţinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale, garanţii acordate în condiţii preferenţiale, participări cu capital ale statului, ale autorităţilor publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administrează surse ale Statului sau ale colectivităţilor locale, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent, reduceri de preţ la bunurile furnizate şi la serviciile prestate de către autorităţi publice centrale sau locale ori de către alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, inclusiv vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului sau autorităţilor publice locale sub preţul pieţei, crearea unei pieţe sau întărirea poziţiei beneficiarului pe o piaţă etc.;

e) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre, respectiv 200.000 auro per întreprindere unică, cu excepţia întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost pentru care se aplică un plafon de 100.000 euro;

f) furnizor - orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unei unităţi administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura ajutorului de minimis în baza prezentei scheme;

g) întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

h) acţionar majoritar - persoană fizică sau juridică ce este acţionar/asociat majoritar în sensul deţinerii pachetului de acţiuni cu cea mai mare pondere din totalul acţiunilor/părţilor sociale ale societăţii, care exercită o influenţă dominantă asupra întreprinderii prin dreptul de vot, prin dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor managementului sau consiliului de administraţie; atunci când actul constitutiv nu prevede nicio regulă pentru luarea hotărârilor, se consideră că acestea se iau cu cvorumul şi majoritatea prevăzute de lege, respectiv (i) cu unanimitate de voturi (pentru hotărârile privind modificări ale actului constitutiv); şi (ii) cu majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale (pentru celelalte situaţii); în cazul unei societăţi cu 2 asociaţi sau chiar mai mulţi, dar în număr par, regula majorităţii absolute înseamnă în fapt unanimitate de voturi;

i) data acordării ajutorului - data semnării contractului de finanţare;

j) demararea lucrărilor de execuţie a proiectului sau a unei activităţi - înseamnă fie demararea activităţilor sau a lucrărilor de construcţie aferente investiţiei, fie primul angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a comanda echipamente ori de a contracta servicii sau orice alt angajament care face ireversibil proiectul ori activitatea, luându-se în considerare situaţia care survine prima în ordine cronologică; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor sau a activităţii;

k) ghidul solicitantului - detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură din PNDR 2014-2020, document care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

l) grup de acţiune locală (GAL) - reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

m) strategie de dezvoltare locală (SDLJ - document elaborat de fiecare GAL şi transmis către AM PNDR în vederea

selecţiei acesteia. Prin acest document se stabilesc activităţile şi resursele necesare pentru dezvoltarea comunităţilor rurale;

n) spaţiul rural - totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială, comuna fiind cea mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5;

o) spaţiul eligibil LEADER - totalitatea comunelor şi oraşelor cu până la 20.000 de locuitori;

p) fişa tehnică a măsurii/submăsurii - mijlocul prin care se implementează o prioritate, asigurând cadrul cofinanţării proiectelor atât din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cât şi din bugetul naţional, potrivit PNDR 2014-2020;

q) produse agricole - înseamnă produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;

r) prelucrarea produselor agricole - înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetala pentru prima vânzare;

s) comercializarea produselor agricole - înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.

(2) Prevederile prezentului articol se completează cu definiţiile din:

a) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;

d) Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01);

e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

j) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

k) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat. precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Beneficiarii ajutorului

 

Art. 10. - Sprijinul financiar acordat prin prezenta schemă este destinat următoarelor tipuri de întreprinderi:

a) entităţi private/publice, stabilite prin fişa măsurii din SDL selectată, cu respectarea prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013;

b) GAL-uri, pentru investiţii în infrastructură de internet în bandă largă, identificate în SDL selectată, în condiţiile prevăzute de prezenta schemă de minimis,

Art. 11. - Persoanele fizice neautorizate nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili în cadrul prezentei scheme.

Art. 12. - (1) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor solicitanţii/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, care achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere, până la semnarea contractelor de finanţare.

(2) Nu pot primi finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis întreprinderile care au beneficiat de sprijin prin submăsura 6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale, precum şi întreprinderile care au beneficiat de sprijin prin măsurile din cadrul SDL care vizează activităţi neagricole cu tip de sprijin sumă forfetară.1

Art. 13. - Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis acordat prin prezenta schemă este de aproximativ 2.468.


1 Verificarea acestei condiţii de eligibilitate a beneficiarilor va fi realizată de AFIR în conformitate cu prevederile procedurilor de implementare ala AFIR care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

 

CAPITOLUL VII

Condiţii de eligibilitate şi categorii de cheltuieli eligibile

 

Art. 14. - (1) Condiţiile generale de eligibilitate şi documentele relevante pentru verificarea acestora aplicabile proiectelor de investiţii, servicii şi sumă forfetară din cadrul submăsurii 19.2 şi prezentei scheme de minimis sunt detaliate în Ghidul de implementare aferent submăsurii 19.2.

(2) Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR pentru măsurile de investiţii sunt limitate la:

a) construcţia, achiziţia, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile;

b) achiziţionarea sau cumpărarea prin leasing de maşini şi echipamente noi, în limita valorii pe piaţă a activului;

c) costurile generale ocazionate de cheltuielile menţionate la lit. a) şi b), precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv studii de fezabilitate, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd şi construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziţie. Studiile de fezabilitate reprezintă cheltuieli eligibile chiar şi în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează cheltuieli în temeiul lit. a) şi b);

d) următoarele investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;

e) costurile elaborării planurilor de gestionare a pădurilor şi echivalentul acestora;

f) cheltuieli similare celor de la lit. a)-e), în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013.

(3) Pentru măsurile cu tip de sprijin sumă forfetară destinate creării unor întreprinderi noi şi demarării de noi activităţi în întreprinderi deja existente, toate cheltuielile propuse prin proiect pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepţia celor aferente achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

(4) Cheltuielile eligibile trebuie să fie conforme cu cele din SDL şi să respecte prevederile regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 şi nr. 1.305/2013, precum şi cele prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.

Art. 15. - (1) Cheltuielile eligibile care pot fi finanţate în baza prezentei scheme trebuie să îndeplinească cei puţin condiţiile generale de eligibilitate prevăzute în art. 69 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, cap, 8.1 din PNDR 2014-2020 şi art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Un solicitant poate depune şi derula în aceiaşi timp mai multe proiecte de servicii şi investiţii finanţate în cadrul submăsurii 19.2, cu respectarea cumulativă a condiţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) să facă dovada, dacă este cazul, a existenţei cofinanţării private, cumulată pentru toate proiectele;

b) să respecte condiţiile de eligibilitate prevăzute în fişa submăsurii 19.2 şi menţionate la art. 14 din prezenta schemă;

c) să respecte regulile ajutoarelor de minimis, inclusiv în ceea ce priveşte cumulul acestora;

d) să nu creeze condiţii artificiale pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj.

(3) Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Pentru anumite proiecte de servicii, cheltuielile pot fi eligibile şi pentru acţiuni realizate în afara teritoriului GAL, cu condiţia de a se demonstra că beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.

Art. 16. - Verificarea condiţiilor de eligibilitate pentru beneficiar/proiect/investiţie se realizează la nivel de GAL în baza procedurilor specifice. AFIR realizează reverificarea condiţiilor de eligibilitate pentru proiectele selectate de GAL, în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013, Hotărârii Guvernului nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, înainte de acordarea ajutorului.

 

CAPITOLUL VIII

Cheltuieli neeligibile

 

Art. 17. - (1) Sunt neeligibile pentru finanţare acordată în baza prezentei scheme cheltuielile prevăzute în cap. 8.1 din PNDR şi art. 69 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, respectiv:

a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

b) achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite cu o sumă mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale operaţiunii în cauză. În cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri, această limită se majorează la 15%. În cazuri excepţionale şi justificate corespunzător, această limită poate fi majorată peste procentajele respective indicate mai sus pentru operaţiunile privind protecţia mediului;

c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul;

d) achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri de către întreprinderile unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

(2) Operaţiunile asociate următoarelor măsuri nu sunt eligibile pentru sprijin prin SDL:

a) sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploataţiilor şi pădurilor, precum şi pentru vizite în exploataţii şi în păduri [conform art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 1,305/2013];

b) servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploataţiei şi servicii de înlocuire în cadrul exploataţiei [conform art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013];

c) investiţii în dezvoltarea zonelor forestiere şi ameliorarea viabilităţii pădurilor [conform art. 21 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013];

d) plăţile pentru agromediu şi climă [conform art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013];

e) agricultură ecologică [conform art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013];

f) plăţi Natura 2000 şi plăţi legate de Directiva-cadru privind apa [conform art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013];

g) plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice [conform art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013];

h) plăţile pentru bunăstarea animalelor [conform art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013];

1) servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor [conform art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013];

j) sprijin pentru gestionarea riscurilor [conform art. 36 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013].

Art. 18. - Cheltuielile neeligibile ale proiectului sunt suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Art. 19. - În condiţiile prezentei scheme de ajutor de minimis, în funcţie de tipul sprijinului, beneficiarii au obligaţia:

a) de a menţine investiţia pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul finalizării proiectului, în cazul tipului de sprijin „rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv”;

b) de a menţine activitatea sau întreprinderea nou-înfiinţată minimum 3 ani de la momentul finalizării proiectului, în cazul tipului de sprijin „sumă forfetară”.

 

 

CAPITOLUL IX

Regula cumulului ajutoarelor

 

Art. 20. - (1) Ajutorul de minimis se acordă după ce administratorul prezentei scheme verifică declaraţia pe propria răspundere a aplicantului, respectiv făptui că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului ori ale autorităţilor locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene, cumulate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei, şi că se respectă toate condiţiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi ale prezentei scheme.

(2) Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro. În cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei. cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

(3) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi (anul fiscal în care se acordă ajutorul de minimis şi cei 2 ani fiscali anteriori), cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în baza prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(4) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere sau o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. g), respectivele structuri sunt tratate ca o singură „întreprindere unică”, iar valoarea ajutorului de minimis acordată tuturor structurilor constituente, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, împreună cu suma solicitată, nu depăşeşte suma de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost).

(5) Plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat în totalitate sau parţial din resurse ale Uniunii Europene.

(6) în cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

(7) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional, pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(8) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.

(9) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

(10) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la alin. (1).

 

CAPITOLUL X

Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

 

Art. 21. - (1) în cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă şi se plăteşte eşalonat, în tranşe, conforme etapelor de implementare a proiectului, în urma prezentării de către beneficiar a documentelor justificative de plată, după caz, prevăzute în procedurile specifice ale AFIR, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Ajutorul care se plăteşte în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului.

(3) Ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme pot lua următoarele forme:

a) rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;

b) plăţi în avans, cu condiţia constituirii în prealabil în favoarea AFIR a unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 alin. (4) şi art. 63 ale Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013;

c) sume forfetare care nu depăşesc limitele cuantumului stabilit în PNDR 2014-2020 în cadrul cap. 8.2 pentru aceleaşi tipuri de operaţiuni la care se aplică acest tip de sprijin.

(4) ajutoarele de minimis menţionate la alin. (3) lit. a) şi b) pot fi cumulative.

Art. 22. - (1) Ponderea maximă a intensităţii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% - până la un maxim de 200.000 euro/proiect.

(2) Se aplică regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

(3) Pentru acţiunile care se regăsesc în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală, GAL stabileşte intensitatea sprijinului în limita maximă prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013.

(4) Intensitatea sprijinului pentru măsurile care nu sunt cuprinse în anexa 2 la Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 se stabileşte de GAL-uri astfel:

a) pentru operaţiunile generatoare de venit: până la 90%;

b) pentru operaţiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%;

c) pentru operaţiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

(5) Intensitatea şi valoarea sprijinului sunt stabilite în SDL de către fiecare GAL în funcţie de obiectivele şi priorităţile SDL şi specificul local (de exemplu, interes colectiv, importanţa strategică, accesul public la rezultatele operaţiunii, caracteristicile inovatoare ale proiectului la nivel local, bugetul disponibil etc.).

Art. 23. - (1) AFIR informează în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

(2) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme, solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite de acesta şi, dacă este cazul, de celelalte întreprinderi cu care se află într-o relaţie de tipul celor enumerate la art. 9 alin. (1) lit. g) în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor, locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene.

(3) AFIR acordă un ajutor de minimis după ce verifică, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de acesta şi, dacă este cazul, de celelalte întreprinderi cu care se află într-o relaţie de tipul celor enumerate la art. 9 alin. (1) lit. g) pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru beneficiarii care activează în domeniul transportului rutier de mărfuri, echivalent în lei.

 

CAPITOLUL XI

Durata

 

Art. 24. - Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat, cu posibilitatea prelungirii, potrivit regulamentelor Uniunii Europene în materia ajutorului de stat, pentru perioada post 2014-2020.

 

CAPITOLUL XII

Bugetul schemei

 

Art. 25. - Bugetul schemei, reprezentând valoarea totală estimată a ajutorului de minimis angajat pe durata de aplicare a acesteia, este de 345.519.724 euro (echivalent în lei).

 

CAPITOLUL XIII

Procedura de implementare a schemei

 

Art. 26. - (1) Procedura de selecţie nediscriminatorie şi transparentă a proiectelor este stabilită în strategia de dezvoltare locală de către GAL şi aprobată de AM PNDR prin selecţia strategiei.

(2) GAL-urile evaluează documentele depuse de solicitanţi şi selectează proiectele, pe bază de criterii coerente şi relevante, prin intermediul unui proces public de selecţie.

(3) Pentru toate măsurile, GAL-urile aplică criterii de selecţie locale, precizate în SDL şi care au fost stabilite în conformitate cu obiectivele acesteia.

(4) înainte de a fi demarată procedura de selecţie, Ghidul solicitantului, inclusiv criteriile de selecţie locale, vor fi publicate pe pagina web a GAL-ului.

Art. 27. - (1) Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, solicitantul depune la AFIR proiectul selectat de GAL, însoţit de documentele prevăzute în Ghidul solicitantului.

(2) Dacă la primul apel de selecţie lansat pentru acordarea de finanţări pentru operaţiunile de internet în bandă largă niciun solicitant nu a depus proiect, GAL-ul poate să depună proiecte începând cu al doilea apel de selecţie lansat, cu condiţia aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese (evaluare externalizată2) şi menţionării GAL ca beneficiar eligibil în fişa tehnică din SDL.

(3) Pentru cazurile menţionate la alin, (2), în etapa de verificare a eligibilităţii, AFIR realizează verificări suplimentare şi se asigură de faptul că GAL-ul a aplicat corespunzător criteriile de eligibilitate şi selecţie stabilite în cadrul SDL,

(4 ) Detalierea modalităţii de derulare a procedurilor specifice de evaluare-selectare şi contractare aferente submăsurii 19.2 din prezenta schemă se regăseşte în Ghidul solicitantului pentru fiecare dintre măsuri, care completează prevederile prezentei scheme de minimis, acesta fiind publicat pe site-urile GAL-urilor.

(5) Dacă, pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare şi selecţie la nivelul GAL a unor proiecte, apar situaţii generatoare de conflict de interese, persoana care se regăseşte în această situaţie este obligată să se abţină de la luarea deciziei şi/sau de la participarea la luarea unei decizii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Acordarea ajutorului de minimis prevăzut în cadrul acestei scheme se face în baza unui contract de finanţare încheiat între AFIR, în numele furnizorului, şi beneficiar.


2 Procesul de evaluare va fi atribuit unei entităţi independente printr-o procedură de achiziţii publice.

 

Art. 28. - În situaţia în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse în susţinerea cererii de finanţare se dovedesc a fi incorecte şi/sau false, AFIR nu achită ajutorul de minimis sau, după caz, solicită recuperarea ajutorului de minimis deja acordat.

Art. 29. - (1) Nerespectarea contractului de finanţare încheiat în baza prevederilor prezentei scheme de către beneficiarul ajutorului de minimis atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de minimis proporţional cu gradul de nerealizare sau integral, în funcţie de caz.

(2) în cazul în care solicitantul nu este eligibil pentru a primi o alocare specifică în cadrul schemei, AFIR transmite acestuia o notificare în acest sens.

 

 

CAPITOLUL XIV

Monitorizarea ajutoarelor acordata în cadrul prezentai schema

 

Art. 30. - Monitorizarea, raportarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 31. - (1) AFIR păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.

(2) AFIR transmite în timp util la MADR toate informaţiile necesare raportării către Consiliul Concurenţei/Comisia Europeană a ajutoarelor de minimis acordate.

Art. 32. - (1) MADR şi AFIR au obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensităţile maxime admise, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) MADR, în calitate de furnizor, pe baza datelor şi informaţiilor primite de la AFIR, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

(3) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de Stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MADR, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de minimis. are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

(4) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor de minimis şi rambursarea efectivă a respectivelor ajutoare, aferente acestei submăsuri, se încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plaţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor ajutoare de către AFIR, în calitate de administrator al prezentei scheme.

Art. 33. - (1) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când din informaţiile deţinute rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat sau ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei este însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

(2) în cazul în care MADR nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta transmite valori estimative.

(3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(4) MADR transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(5) MADR informează Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

Art. 34. - În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MADR transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme.

Art. 35. - (1) Beneficiarul sprijinului are obligaţia de a pune la dispoziţia GAL/AFIR şi/sau MADR, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate GAL/AFIR şi/sau MADR.

(2) Beneficiarul sprijinului trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare Sa ajutorul de minimis primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

 

CAPITOLUL XV

Recuperarea ajutorului de minimis

 

Art. 36. - (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către AFIR, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015.

 

CAPITOLUL XVI

Dispoziţii finale

 

Art. 37. - Textul prezentei scheme se publică integral pe pagina web a MADR la adresa: www.madr.ro, precum şi pe pagina web a AFIR la adresa: www.afir.info

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 378 din 30 martie 2017

Nr. 615 din 24 aprilie 2017

Nr. 518 din 10 aprilie 2017

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR” - S.A.

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori

indirecte participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea „Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Alexandru-Răzvan Cuc

Viorel Ştefan

Lia-Olguţa Vasilescu

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea „Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR” - S.A.

Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 RO 14893410

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

16.660,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

16.600,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

60.00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

13.258,60

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

13.258,60

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

6.007,85

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.100,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.584,75

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

2.581,75

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

2.172,75

 

 

 

C2

bonusuri

14

409,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

415,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

588,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.566,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3.401,40

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

500,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2.901,40

 

1

 

Rezerve legale

25

170,07

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

2.731,33

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

100,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.415,67

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1.415,67

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.315,67

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.847,67

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2.466,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

49

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

43

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.609,98

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.210,76

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

386,05

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

795,83

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

5.991,78

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 2.463 din 16 martie 2017

Nr. 527 din 29 martie 2017

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

 

Având în vedere prevederile art. 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2007 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

„d) Teodosescu Mădălin-Ady - primarul oraşului Balş, judeţul Olt, preşedintele al Asociaţiei Oraşelor din România;”.

2. La alineatul (2), literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:

„d) Chiriţă Ionel - preşedintele executiv al Asociaţiei Oraşelor din România;

e) Mitache Constantin - directorul general al Asociaţiei Municipiilor din România;”.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Ministrul finanţelor publice,

Sevil Shhaideh

Viorel Ştefan

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.