MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 313/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 313         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 mai 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

80. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

417. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

81. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

418. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

82. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

 

419. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

 

83. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

 

420. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

 

86. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

431. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

87. - Lege pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

432. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

88. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim

 

433. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 81 din 28 februarie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

262. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei

 

268. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea aii. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.618/2014

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 16 noiembrie 2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 22 noiembrie 2016, cu următoarele modificări:

1. Articolul VI se abrogă.

2. La articolul IX, alineatul (4) al articolului 235 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc condiţiile contractuale generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie publică aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.”

3. Articolul X se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. X. - La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 235 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizării unor condiţii contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 şi 51 bis din 20 ianuarie 2011.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 80.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin, (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 417.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei public» centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 81.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 418.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 6 decembrie 2016, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul II, punctul 11 se modifici şi va avea următorul cuprins:

„11. Articolul 229 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Precizarea naturii debitului

Art. 229. - (1) în toate actele de executare silită trebuie să se indice titlul executoriu şi să se arate natura şi cuantumul debitului ce face obiectul executării.

 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în toate actele de executare silită care privesc poprirea bancară, cu excepţia înştiinţării debitorului privind înfiinţarea popririi, trebuie să se indice doar cuantumul total al obligaţiilor fiscale ce fac obiectul popririi.“

 

2. La articolul II punctul 13, alineatul (4) al articolului 236 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi la plătitorul venitului numai în condiţiile Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 82.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 419.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 25 ianuarie 2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 26 ianuarie 2017, cu următoarea modificare:

- La articolul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data depunerii cererii de înscriere.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 83.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 420.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.052 din 27 decembrie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 86.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 431 .

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 82 alineatul (1), partea Introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 82. - (1) Calitatea de deputat şi senator este, de asemenea, incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:

a) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sistematic şi efectiv activităţi comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare şi la instituţiile publice;”.

2. La articolul 84 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 84. - (1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:”.

3. La articolul 85 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 85. - (1) Funcţia de prefect şi subprefect este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:”.

4. La articolul 87 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 87. - (1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:”.

5. La articolul 88 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 88. - (1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:”.

6. La articolul 94, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 94. - (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică,”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 87.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 432.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 18 din 24 august 2016 privind amenajarea spaţiului maritim, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 2 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 29 august 2016, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în aplicarea prevederilor alin. (1), autorităţile competente utilizează documente oficiale şi instrumente relevante, inclusiv pe cele deja disponibile în cadrul politicii maritime integrate sau Infrastructura naţională pentru informaţii spaţiale în România, constituită în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată.”

2. La articolul 13 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

,,n) Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării».”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 88.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 433.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 81

din 28 februarie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Liliana Teodoriu în Dosarul nr. 3.839/222/2015/a1 al Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 563D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Arată, astfel, că reglementarea criticată se regăsea într-o formă similară şi în cuprinsul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, prevederi asupra cărora Curtea s-a pronunţat în repetate rânduri statuând constituţionalitatea acestora, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a instanţei de contencios constituţional.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 15 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.839/222/2015/a1, Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia a fost ridicată de Liliana Teodoriu cu ocazia soluţionării unei cereri de reexaminare a taxei judiciare de timbru.

5. Curtea menţionează, totodată, că prin încheierea de sesizarea Curţii Constituţionale, instanţa de judecată a respins, ca inadmisibilă, cererea de sesizare cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, în integralitatea sa, invocată, de asemenea, de autoarea excepţiei.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine că, la momentul emiterii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, nu exista o lege specială de abilitare a Guvernului, învederând totodată faptul că această ordonanţă de urgenţă nu a fost supusă dezbaterii parlamentare. Arată, de asemenea, că nu poate fi abrogată o lege ordinară sau organică prin ordonanţă de urgenţă emisă de Guvern, acest fapt contravenind dispoziţiilor art. 115 alin. (6) din Constituţie. Aşa fiind, apreciază ca fiind abuzivă şi neconstituţională abrogarea, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Astfel, susţine că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, cuantumul taxelor judiciare de timbra în materia contenciosului administrativ a fost majorat cu peste 100%, comparativ cu cel stabilit anterior de Legea nr. 146/1997. Arată că prevederile art. 11 alin. (1) din această lege stipulau că „Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50% din taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă,”, în timp ce art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 stipulează că „Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50% din: a) taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă, dar nu mai puţin de 20 lei”. În acest context, apreciază ca fiind neconstituţională sintagma „nu mai puţin de 20 /e/”din cuprinsul art. 23 alin. (1), raportat la prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului şi art. 1 din Protocolul 1 la aceeaşi convenţie.

7. Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul respingerii, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013. Referitor Sa criticile formulate de autoarea excepţiei, instanţa de judecată arată că aceasta confundă ordonanţele cu ordonanţele de urgenţă, cele două categorii de acte normative având uri regim diferit. În acest sens, precizează că ordonanţele simple se emit de către Guvern în baza unei legi de abilitare adoptate de Parlament şi doar în domenii care nu fac obiectul unei legi organice, în timp ce ordonanţele de urgenţă se emit chiar în acele domenii de reglementare rezervate legii organice, cu excepţiile strict prevăzute de art. 115 alin. (6) din Constituţie.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 este neîntemeiată. Arată, în esenţă, Că, raportat la dispoziţiile constituţionale ale art. 76 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 115 din Constituţie, prin Decizia nr. 792 din 17 noiembrie 2015, Curtea a statuat că „interdicţia reglementării pe calea delegării legislative are în vedere adoptarea ordonanţelor Guvernului emise în temeiul unei legi de abilitare, iar nu în ceea ce priveşte ordonanţele de urgenţă”.

10. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 sunt constituţionale. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 717 din 9 decembrie 2014 sau Decizia nr. 721 din 29 octombrie 2015, prin care Curtea a reţinut că echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanţa de judecată prin hotărârea pe care o pronunţă în cauză, plata acestora revenind părţii care cade în pretenţii. Arată că, în acelaşi sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin care s-a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justiţie este aceea că nu este un drept absolut (Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit, paragraful 57). Astfel, acest drept, care cere prin însăşi natura sa o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor limitări atât timp cât nu este atinsă însăşi substanţa sa.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2j, ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost reţinut în dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie prevederile art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, potrivit cărora, „(1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50% din:

a) taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă, dar nu mai puţin de 20 lei:”

14. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, în integralitatea sa, contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 61 privind rolul şi structura Parlamentului, art. 108 referitoare la actele Guvernului şi celor ale art. 115 privind delegarea legislativă, iar în ceea ce priveşte art. 23 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, consideră că aceste prevederi sunt contrare art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului şi art. 1 din Protocolul 1 la aceeaşi convenţie.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că până la data pronunţării prezentei decizii, prevederile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 nu au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate. Soluţia legislativă cuprinsă în art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, cu excepţia sintagmei „dar nu mai puţin de 20 lei” se regăsea, însă, într-o formă similară în cuprinsul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, prevederi asupra cărora Curtea s-a mai pronunţat, exemplu fiind, în acest sens, Decizia nr. 1.013 din 8 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 27 noiembrie 2007, Decizia nr. 451 din 15 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 20 mai 2008, sau Decizia nr. 1.476 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 17 ianuarie 2012, decizii prin care Curtea a constatat că reglementarea legală criticată este constituţională.

16. În jurisprudenţa sa în materia taxelor judiciare de timbru, Curtea a reţinut că accesul liber la justiţie nu înseamnă gratuitate. Nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Plata taxelor judiciare de timbru fiind o condiţie legală pentru începerea proceselor civile, obligaţia la plata anticipată a acestor taxe (în unele cazuri până la un termen ulterior, stabilit de instanţa judecătorească) este justificată, ca şi sancţiunea anulării acţiunii sau cererii, în caz de neplată a acestora. De altfel, contribuţia justiţiabilului poate fi recuperată la cererea acestuia, în temeiul art. 453 din Codul de procedură civilă, de la partea care pierde procesul. Aşadar, regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă, cel care nu este în stare să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreţinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenţă judiciară, în condiţiile legii speciale privind ajutorul public judiciari De asemenea, Curtea a constatat că legiuitorul are deplina legitimitate constituţională de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau calculate la valoare în funcţie de obiectul litigiului, iar stabilirea modalităţii de plată a taxelor judiciare de timbru, precum şi a cuantumului lor reprezintă opţiunea legiuitorului, ce ţine de politica legislativă fiscală (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 109 din 6 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 22 aprilie 2014).

17. În ceea ce priveşte sintagma criticată de autoarea excepţiei, şi anume, „nu mai puţin de 20 lei” din cuprinsul art. 23 alin. (1) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, prin raportare la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 care prevedeau că „Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50% din taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă”, Curtea consideră că introducerea acestui plafon minimal de 20 lei nu poate fi apreciat ca fiind de natură a afecta justiţiabilul din punct de vedere financiar, şi nici nu are semnificaţia unei atingeri a dreptului la un proces echitabil sau a dreptului de proprietate privată al justiţiabilului, având în vedere cuantumul rezonabil al acestei taxe.

18. De asemenea, Curtea reţine că legiuitorul a instituit, prin prevederile art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, posibilitatea instanţei de judecată de a acorda scutiri, reduceri, eşalonări sau amânării pentru plata taxelor judiciare de timbru. Această reglementare vizează tocmai acele situaţii în care partea nu poate face faţă cheltuielilor unui proces din cauza lipsei mijloacelor materiale, constituind o garanţie a liberului acces la justiţie. Aprecierea legalităţii şi temeiniciei cererilor întemeiate pe dispoziţiile mai sus citate se realizează de către instanţa de judecată în temeiul prerogativelor conferite de Constituţie şi legi, pe baza probelor care însoţesc aceste cereri.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Liliana Teodoriu în Dosarul nr. 3.839/222/2015/a1 al Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 februarie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 122/2016, al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, aprobată cu completări prin Legea nr. 26/2014, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată, aprobată prin Legea nr. 39/2016, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 262.

 

 ANEXĂ

MINISTERUL ENERGIEI

 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Ministerului Energiei aferent activităţii de privatizare pe anul 2017

 

 

 

 

- mii lei -

Titlul

Alt

Alineat

Denumire indicator

Program an 2017

(Ministerul Energiei)

30

 

 

I. VENITURI TOTALE, din care:

798.044

 

 

 

I. Venituri curente

 

 

 

 

C. Venituri nefiscale

 

 

30.10

 

C.1. Venit uri din proprietate

 

36

36.10

36.10.50

Alte venituri din care

44

 

 

 

Venituri din dobânzi

 

 

 

 

II. Venituri din capital:

798.000

39

39.10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

798.000

 

 

39.10.04

- Venituri din privatizare

798.000

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE . din caro:

798.044

 

87,10

 

Alte acţiuni economice

 

 

 

87.10.50

Alte acţiuni economice

 

20

 

 

01.Cheltuieli curente

 

 

 

 

Titlul II Bunuri şi servicii, din care:

64.974

 

20.3

 

Alte cheltuieli

 

 

 

20.30.30

Alte cheltuieli eu bunuri şi servicii, din care:

64.974

 

 

20.30.30

Cheltuieli administrare privatizare din care:

64.974

 

 

20.30.30.1

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatura şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale, din care:

20.741

 

 

20.30.30.1.1

Anunţuri publicitate interna şi internaţionala privind oferta de vânzare, selecţie intermediar/consultant

531

 

 

20.30.30.1.2

Onorarii firme de avocatura

8.003

 

 

20.30.30.1.3

Onorarii intermediari oferte publice consultanţi privatizare

7.430

 

 

20.30.30.1.4

Alte cheltuieli pentru realizarea administrării, pregătirea şi realizarea privatizării, inclusiv taxe ASF

4.777

 

 

20.30.30.2

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi post privatizare pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executări judecătoreşti, documente pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli

12.791

 

 

20.30.30.3

Costuri implicate de dizolvarea voluntara şi lichidarea societăţilor comerciale

5.450

 

 

20.30.30.4

Cheltuieli destinate cofinanţării proiectelor PIHARE. inclusiv cele aflate în derulare de către instituţiile publice implicate

 

 

 

20.30.30.5

Sumele cu care instituţia publica implicata participa la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale în cazurile prevăzute de lege

20.244

 

 

20.30.30.6

Sume plătite efectiv comparatorilor, reprezentând daune suportate de instituţia publica implicata ca urmare a garanţiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni si/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător

 

 

 

20.30.30.7

Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata în recrutarea resurselor umane, conform OUG 109/2011 cu modificările ulterioare şi a art. 5 alin (1) din OUG 75/2013 cu modificările şi completările ulterioare

2.500

 

 

20.30.30.8

Cheltuieli legate de plata serviciilor consultanţilor de specialitate în vederea elaborării de strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, precum şi soluţii de reformă energetică referitoare la evoluţia sectorului energetic: energie electrică şi termică, hidro, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale energetice

329

 

 

20.30.30.9

Cheltuieli legate de elaborarea de strategii, studii şi sinteze referitoare la evoluţia şi la ajustarea structurală a industriei energetice.

2.919

 

 

 

Transferuri - total, din care:

733.070

 

 

55.01.20

Vărsăminte din privatizare în contul general al trezoreriei statului

733.070

 

 

 

Excedent/Deficit (I. – II.)

0

 

 

 

Date informative

 

 

 

 

A) Informaţii privind disponibilul de cont, din

 

 

 

 

1. Disponibil la începutul perioadei (01.01.2017)

32.487

 

 

 

2. Disponibil constituit în cursul anului, conform OUG nr.75/2013 cu modificările şi completările ulterioare;

0

 

 

 

3. vărsăminte din disponibilul anului precedent în contul curent general al trezorerie

 

 

 

 

4. Total disponibil la sfârsitul anului (31,32.2017)

32.487

 

 

 

B) Informaţii privind dividendele şi dobânzile datorate bugetului de stat

 

 

 

 

dividende de încasat

1.546.823

 

 

 

dividende de virat

1.546.823

 

 

 

vărsăminte din alte venituri

 

 

 

 

dobânzi

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat şi un subsecretar de stat.

(2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită, în condiţiile legii, atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. Răspunderile şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Numărul maxim de posturi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 13.523, din care 702 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului,”

3. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 268.

 

Anexa Nr. 1V

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Numărul maxim de posturi este de 702 posturi, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului

 

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii

 

Autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a Organismului Coordonator ****

 

 

 

 

Cabinet ministru

 

Serviciul de audit public

 

 

 

 

Serviciul de presă şi relaţii publice*

 

Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi

 

Colegiul ministerului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia armonizare legislaţie şi contabilitate**

 

 

Director general adjunct

 

 

 

Probleme speciale***

 

 

Serviciu RICA

 

 

 

Compartimentul securitate şi sănătate în muncă, PSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

 

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

Secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsecretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet secretar de stat

 

 

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală politici agricole

 

Direcţia îmbunătăţiri funciare şi fond funciar

 

Direcţia generală politici în industrie alimentară şi comerţ

 

Direcţia management resurse umane

 

 

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene

 

 

 

Direcţia generală dezvoltare rurală – Autoritate de management pentru PNDR

 

 

Direcţia generală pescuit - Autoritate de management pentru POPAM

 

 

Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general adjunct

 

 

 

 

 

 

Direcţia juridică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia industrie alimentară

 

 

 

Direcţia buget-finanţe şi efectuare plăţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia politici în sectorul vegetal

 

 

 

 

 

Unitatea pentru politici publice***

 

 

 

 

 

 

Direcţia asistenţă tehnică şi formare profesională

 

 

Director general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia politici în zootehnie

 

 

 

 

 

Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă***

 

 

 

 

 

 

Direcţia metodologie, monitorizare coordonare şi evaluare

 

 

Direcţia autorizare plăţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia LEADER, măsuri de mediu, climă şi investiţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul relaţia cu Parlamentul şi dialog social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia RNDR şi infrastructură rurală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funcţionează în relaţie administrativă cu Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR.

 

* funcţionează la nivel de direcţie generală

** condusă de un director general adjunct

*** se organizează la nivel de compartiment

**** se organizează la nivel de birou

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)

 

STRUCTURI

care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Nr. crt.

Denumirea structurii

I

Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.338 de posturi

1

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Praf. Dr. G. K. Constantinescu”

2

Agenţia Zonei Montane

3

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

4

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

5

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

6

Agenţia Domeniilor Statului

II

Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat - 6.833 de posturi

1

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate

2

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

3

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate

4

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

5

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

6

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor

7

Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi igienei Vinului

8

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

9

Autoritatea Naţională Fitosanitară

III

Alte structuri finanţate din venituri proprii - 352 de posturi

1

Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor pentru agricultură judeţene

 

NOTĂ:

Subordonarea instituţiilor de la pct. IIL1 din prezenta anexă, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. ff) din Hotărârea Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 22 noiembrie 2016, este exclusiv din punct de vedere tehnic.

 

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.618/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Anastasia Popescu” din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 4 iulie 2014, se fac următoarele rectificări:

- la art. 1, în loc de: „str. Popa Nan nr. 47,] se va citi: „str. Popa Nan nr. 47 8”;

- la art. 6, în loc da: „Fundaţia «Sfânta Marian “se va citi: „Fundaţia «Preasfânta Fecioara Mana»

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.