MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 316/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 316         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 3 mai 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

89. - Lege pentru completarea art. 9 al titlului XI – Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

434. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 85 din 28 februarie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 6 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

271. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

379. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Doina Elena Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

380. - Decizie privind numirea doamnei Ana-Maria Stăvaru în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

381. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cornelia Nagy a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

 

382. - Decizie pentru numirea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

623. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora

 

625. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017

 

626. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2017

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul România Unită

 

Rectificări la:

 - Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2016

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - După alineatul (3) al articolului 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Rentier agricol este şi persoana aflată în situaţia prevăzută la alin. (3) şi a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare.”

Art. II. - Se anulează debitele, inclusiv obligaţiile fiscale accesorii acestora, constând în dobânzi şi penalităţi de întârziere, stabilite de organul fiscal competent prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a retragerii, la data emiterii deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, a calităţii de rentier agricol, dobândită în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din titlul XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 89.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 434.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 85

din 28 februarie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 6 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 6 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Radu Emil în Dosarul nr. 538/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.053D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 24 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 538/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 6 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Excepţia a fost invocată cu ocazia soluţionării unei cereri de acordare a ajutorului public judiciar formulată de Radu Emil,

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că prin condiţiile prevăzute de reglementarea criticată din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, în vederea acordării ajutorului public judiciar, i se încalcă accesul la justiţie.

6. Opinia Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă este în sensul caracterului neîntemeiat al excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât măsura contestată urmăreşte un scop legitim, acela de a asigura desfăşurarea în bune condiţii a justiţiei, şi păstrează un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi obiectivul avut în vedere, respectiv acordarea ajutorului public doar categoriilor de persoane cu venituri mici.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în această materie a Curţii Constituţionale. Arată că, prin Decizia nr. 657 din 11 mai 2010, Curtea a reţinut că prevederile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 stabilesc acordarea unui ajutor public judiciar în formele prevăzute de lege, fără nicio discriminare, acelor persoane care îndeplinesc condiţiile legale. Acestea sunt conforme cu prevederile art. 21 şi art. 24 din Constituţie, precum şi cu cele ale art. 6 şi art. 13 din Convenţie, având în vedere că atât accesul la justiţie, cât şi dreptul la apărare sunt asigurate tuturor persoanelor beneficiare ale ajutorului public de stat. Mai mult decât atât, atât prevederile legale criticate, cât şi ordonanţa în întregul ei, constituie o garanţie suplimentară a accesului efectiv la justiţie, mai ales pentru persoanele aflate în situaţiile menţionate în cuprinsul ordonanţei.

9. Avocatul Poporului învederează faptul că şi-a mai exprimat punctul de vedere cu privire la aspectele criticate în prezenta cauză, în sensul constituţionalităţii prevederilor criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008. Invocă, în susţinerea punctului său de vedere, Decizia nr. 374 din 26 iunie 2014, prin care Curtea a constatat, în esenţă, că stabilirea unor limite şi condiţii privind acordarea ajutorului public judiciar nu îngrădesc accesul la justiţie al justiţiabilului.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţie] de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 4, art. 6 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, care au următorul conţinut:

- Art. 4: „Poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, orice persoană fizică, în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale.

- Art. 6: „Ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme:

a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistenţă prin avocat;

b) piaţa expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;

c) plata onorariului executorului judecătoresc;

d) scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.;

- Art. 8: „(1) Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.

(2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.

(3) Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România. “

13. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, exemplu fiind, în acest sens, Decizia nr. 374 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 8 august 2014, prin care Curtea a reţinut că reglementarea legală criticată nu îngrădeşte accesul la justiţie.

15. Astfel, Curtea a reţinut că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, legiuitorul şi-a propus să reglementeze instituţia ajutorului public judiciar în materie civilă ca o formă de asistenţă acordată de stat în vederea asigurării dreptului la un proces echitabil şi garantării accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii. Prin reglementarea cadrului legal al ajutorului public judiciar se urmăreşte asigurarea efectivităţii dreptului de acces la justiţie, prin stabilirea unor minime şi rezonabile condiţii. S-a arătat, totodată, că stabilirea unor limite şi condiţii privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinată de posibilitatea asigurării resurselor financiare publice necesare acordării ajutorului, de realizarea unei distribuiri echitabile a ajutorului în formele prevăzute la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, de prevenirea exercitării abuzive a cererii de ajutor şi a prejudicierii altor categorii de persoane fizice care ar fi în nevoie de susţinere din partea statului şi l-ar solicita, fără a se îngrădi în acest mod accesul efectiv la justiţie.

16. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, atât considerentele, cât şi soluţia pronunţată în decizia menţionată îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Radu Emil în Dosarul nr. 538/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 4, art. 6 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 februarie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 26 aprilie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii pe anii 2017 şi 2018, la capitolul 66.01 «Sănătate», titlul 55 «Alte transferuri», articolul 1 «Transferuri interne», alineatul 08 «Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă».”

2. Anexa „Suma aprobată Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane”, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 271.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 298/2018)

 

SUMA

aprobată Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

 

Nr. crt.

Scopul alocării fondurilor

Total fonduri alocate

- mii lei -

2017

- mii lei -

2018

- mii lei -

1.

Servicii de auditare a achiziţiilor componentei „Bănci de sânge” (asistenţă tehnică şi echipamente)

146

0

137

2.

Servicii de monitorizare a echipamentelor achiziţionate la componenta „Bănci de sânge”

9

0

3.

Servicii de asistenţă tehnică pentru componenta „Bănci de sânge”

4.436

4.436

0

4.

Lucrări de construcţii şi dotări cu echipamente ale celor 4 bănci de ţesuturi şi celule umane pentru componenta „Ţesuturi şi celule umane”

22.422

22.239

0

5.

Servicii de auditare a achiziţiei pentru componenta „Ţesuturi şi celule umane” (asistenţă tehnică şi construcţii şi dotări cu echipamente ale celor 4 bănci de ţesuturi şi celule umane)

0

183

6.

Servicii de asistenţă tehnică pentru componenta „Ţesuturi şi celule umane”

3.094

3.094

0

 

TOTAL

30.100

29.780

320

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Doina Elena Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Adresa nr. 5.482 din 27 aprilie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.107 din 27 aprilie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 21.466/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului de către doamna Doina Elena Popa,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Doina Elena Popa exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 3 mai 2017.

Nr. 379.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Ana-Maria Stăvaru în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ana-Maria Stăvaru se numeşte în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 3 mai 2017.

Nr. 380.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cornelia Nagy a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului formulată prin Adresa nr. 3.695/GLG din 25 aprilie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.048 din 26 aprilie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 24.772/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către doamna Cornelia Nagy,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic., - începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cornelia Nagy exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 3 mai 2017.

Nr. 381.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe-Gabriel Gheorghe se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 3 mai 2017.

Nr. 382.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora

 

Având în vedere:

- art. 94 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 2.904 din 27 februarie 2017,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 7 noiembrie 2016, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) La calculul veniturilor realizate de persoana asistată şi de susţinătorii legali ai acesteia nu se iau în considerare:

a) indemnizaţia pentru însoţitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

b) indemnizaţia lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoţitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) indemnizaţia lunară şi bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

f) alocaţia pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) indemnizaţia de creştere a copilului.”

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) în cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuţia lunară de întreţinere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parţial, după caz, de către: soţul sau soţia, rudele în linie dreaptă, fraţi şi surori, precum şi celelalte persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare (Codul civil).”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere de plată în sarcina persoanelor asistate se procedează astfel:

a) din veniturile proprii lunare se deduc obligaţiile legale de întreţinere ale persoanei asistate, aflate în executare;

b) din suma rămasă se deduce 30%, care se iasă la dispoziţia persoanei asistate, pentru cheltuieli personale, dar nu mai puţin de 300 lei în cazul persoanelor asistate care realizează venituri salariale;

c) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreţine electiv - soţ, soţie, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceştia nu au venituri proprii şi nu beneficiază de asistenţă socială în instituţii rezidenţiale de asistenţă socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar care revine persoanei şi se ia în calcul la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere pentru care persoana asistată este obligată la plată.

(2) La stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanelor asistate care realizează venituri salariale, la contribuţia lunară de întreţinere stabilită la art. 1 din ordin, se aplică următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%. În tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidenţial public prin punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, precum şi a unui plan de locuire în comunitate.

(3) Cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere stabilit în sarcina persoanelor asistate nu va depăşi contribuţia lunară de întreţinere reglementată la art. 1 din ordin.”

4. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) în situaţia în care persoana asistată nu are venituri proprii sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuţiei, la stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina altor persoane, respectiv în sarcina susţinătorilor legali, se procedează după cum urmează;

5. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) În raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se stabileşte cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorat de susţinătorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri:

 

Venitul mediu net lunar/o persoană

(lei)

Contribuţia lunară

(% din contribuţia lunară calculată)

Sub 1.450

0%

1.451-1.550

10%

1.551-1.650

20%

1.651-1.750

30%

1.751-1 850

40%

1.851-1.950

50%

1.951-2.050

60%

2.051-2.150

70%

2.151-2.250

80%

2.251-2.350

90%

peste 2.350

100%”

 

6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Intervalele de venituri prevăzute la alin. (1) lit. c) se actualizează prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.”

7. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, în condiţiile alin. (1), se procedează la reţinerea sumei, în ordinea de obligaţie la plată menţionată la art. 2 alin. (1) până la completarea sumei corespunzătoare; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor în cauză, contribuţia lunară de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată.”

8. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) în cazul susţinătorilor legali ai persoanei asistate, persoane singure, cuantumul contribuţiei de întreţinere datorate se stabileşte potrivit alin. (1) lit. c), fără a depăşi 25% din venitul mediu net lunar.”

9. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

,,(2) Dacă persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată sau persoanele stabilite la art. 2 alin. (1) nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreţinerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea calculării contribuţiei lunare de întreţinere potrivit prevederilor prezentei metodologii.”

10. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în cazul în care susţinătorii legali nu îşi asumă sau nu îşi pot asuma obligaţia de plată a contribuţiei de întreţinere stabilită, instanţa de tutelă îi poate obliga să o completeze în condiţiile Codului civil.”

11. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Odată cu semnarea contractului de prestări servicii în centru rezidenţial public al persoanei cu handicap, fiecare dintre cei obligaţi la plata contribuţiei lunare de întreţinere semnează angajamentul de plată.”

12. Titlul anexei la metodologie „ANGAJAMENT DE PLATĂ - titlu executoriu -” se modifică şi va avea următorul cuprins:

ANGAJAMENT DE PLATĂ

13. Nota 2) din anexa la metodologie se modifică şi va avea următorul cuprins:

2) Asistat, susţinător legal, după caz.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 2 mai 2017.

Nr. 623.

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017

 

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare;

- art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2017, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate depăşi cuantumul de 15,09 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 3 mai 2017.

Nr. 625.

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2017

 

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2017, începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare, este de 440 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 3 mai 2017.

Nr. 626.

 

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul România Unită

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016

 

Denumirea partidului politic: Partidul România Unită

Sediul partidului politic: Bucureşti, sectorul 1, bd. AL I. Cuza nr. 41

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

Total

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

 

1

Bihor

 

 

 

300,00

2.012,00

1.150,00

1.150,00

850,00

1.600,00

2.018,93

1.250,00

1.215,00

11.545,93

2

Galaţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.600,00

 

710,00

6.310,00

3

Ilfov

 

 

 

212,00

 

 

 

60,00

 

 

 

 

272,00

4

Municipiul Bucureşti

7,871,78

6,781,00

4,004,00

3,401,34

1.450,00

600,00

3.000,00

1,988,00

1 200,00

370,00

2.816,00

 

33.482,12

5

Prahova

2.700,00

2.750,00

1.250,00

1.720,00

2.300,00

 

620,00

 

1.000,00

1.000,00

1.200,00

1.250,00

15.790,00

6

Sectorul 1

2,970,00

955,00

5.195,00

1.880,00

1.245,00

 

 

 

 

 

 

 

12.245,00

7

Sectorul 6

400,00

1.050,00

370,00

730,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.550,00

TOTAL

13.941,78

11.536,00

10.819,00

8.243,34

7.007,00

1.750,00

4.770,00

2.898,00

3.800,00

8.988,93

5.266,00

3.175,00

82.195,05

 

Cuantumul total:

82.195,05

Numele şi prenumele reprezentantului legal:

Mihai Bogdan Diaconu

Semnătura:

 

Data întocmirii:

28.04.2017

 

Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2016 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Denumirea partidului politic: Partidul România Unită

Sediul partidului politic: Bucureşti, sectorul 1, bd. Al. I. Cuza nr. 41

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană care a încasat donaţia

Numele

Prenumele

Cetăţenia

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

Total

1

Constanţa

Bădrăgan

Dumitru

Română

2.200,00

lei

26.05.2016

14.700,00

2

Română

700,00

lei

03.06.2016

3

Română

6.000,00

lei

05.12.2016

4

Română

2.000,00

lei

07.12.2016

5

Română

2.300,00

lei

09.12.2016

6

Română

1.500,00

lei

12.12.2016

7

Buzău

Barac

Adrian Andrei

Română

15.000,00

lei

11.05.2016

24.371,51

8

Română

9.330,00

lei

31.05.2016

9

Română

41,51

lei

02.06.2016

10

Sectorul 4

Bratu Iorga

Radu

Română

7.000,00

lei

11.05.2016

39.791,54

11

Română

11.791,54

lei

01.06.2016

12

Română

21.000.00

lei

20.10.2016

13

Botoşani

Calistru

Mircea

Română

1.000,00

lei

03.06.2016

11.500,00

14

Română

10.500,00

iei

11.11.2016

15

Neamţ

Cazan

Sorin

Română

5.121,00

lei

10.05.2016

15.121,00

16

Română

5.000,00

lei

22.11.2016

17

Română

5.000,00

iei

07.12.2016

18

Satu Mare

Ciocan

Vasile

Română

10.500,00

lei

16.11.2016

11.000,00

19

Română

500,00

lei

08.12.2016

20

Constanţa

Darie

Gheorghe

Română

100,00

lei

07.12.2016

19.000,00

21

Română

18.900,00

lei

08.12.2016

22

Municipiul Bucureşti

Diaconu

Mihai Bogdan

Română

10.000,00

lei

16.05.2016

71.000,00

23

Română

21.000,00

lei

23.05.2016

24

Română

40.000,00

lei

27.05.2016

25

Municipiul Bucureşti

Florea

Gabriel Florinel

Română

2000

lei

15.01.2016

33.500,00

26

Teleorman

Română

4.000,00

lei

31.05.2016

27

Română

25.000,00

lei

05.12.2016

28

Română

2.500,00

lei

08.12.2016

29

Buzău

Ilie

Ionuţ Emilian

Română

9.000,00

iei

23.11.2016

25.650,00

30

Română

6.500,00

lei

29.11.2016

31

Română

10.150,00

lei

09.12.2016

32

Municipiul Bucureşti

Iţcuş

Cristina

Română

7.500,00

(ei

05.05.2016

65.614,04

33

Română

3.700,00

lei

16.05.2016

34

Română

4.000,00

lei

24.05.2016

35

Română

25.000,00

lei

26.05.2016

36

Română

7.414,04

lei

03.06.2016

37

Română

10.000,00

lei

07.09.2016

38

Română

8.000,00

lei

24.09.2016

39

Botoşani

Luca

Mihaela

Română

16.000,00

lei

08.12.2016

37.000,00

40

Română

5.000,00

lei

09.12.2016

41

Română

16.000,00

lei

09.12.2016

42

Sectorul 1

Lungu

Ştefan

Română

2.000,00

lei

19.05.2016

24.510,00

43

Română

3.000,00

lei

03.06.2016

44

Municipiul Bucureşti

Română

12.500,00

lei

21.10.2016

45

Bacău

Română

2.000,00

lei

16.11.2016

46

Română

1.500,00

lei

05.12.2016

47

Română

3.510,00

lei

08.12.2016

48

Giurgiu

Lupu

Şerban Marius

Română

200,00

lei

25.11.2016

59.000,00

49

Română

20.000,00

lei

25.11.2016

50

Română

14.800,00

lei

05.12.2016

51

Română

24.000,00

iei

09.12.2016

 

52

Argeş

Manolache

Marius

Română

3.000,00

lei

15.11.2016

10.500,00

53

Română

7.500,00

lei

06.12.2016

54

Neamţ

Oajdea

Vasile Daniel

Română

5.000,00

lei

16.11.2016

67.800,00

55

Română

8.500,00

lei

23.11.2016

56

Română

5.000,00

lei

24.11.2016

57

Română

15.000,00

lei

28.11.2016

58

Română

27.500,00

lei

09.12.2016

59

Română

6.800,00

lei

12.12.2016

60

Sectorul 1

Paloş

Valeriu

Română

4.500,00

lei

19.05.2016

13.380,36

61

Română

4.500,00

lei

02.06.2016

62

Română

1.000,00

lei

03.06.2016

63

Română

3.380,36

lei

03.06.2016

64

Brăila

Petrea

Dorin Silviu

Română

10.000,00

lei

15.11.2016

34.300,00

65

Română

10.000,00

lei

28.11.2016

66

Română

10.500,00

lei

06.12.2016

67

Română

3.800,00

lei

08.12.2016

68

Dolj

Petrescu

Petre

Română

10.000,00

lei

18.11.2016

18.225,96

69

Română

5.000,00

lei

06.12.2016

70

Română

3.225,96

lei

07.12.2016

71

Iaşi

Piticaş

Andrei Laurenţiu

Română

37.200,00

lei

08.12.2016

41.200,00

72

Sectorul 1

Română

4.000,00

lei

19.05.2016

73

Neamţ

Roca

Constantin

Română

11.000,00

lei

12.05.2016

17.300,00

74

Română

900,00

lei

13.05.2016

75

Română

5.400,00

lei

03.06.2016

76

Municipiul Bucureşti

Rotam

Marian

Română

50.000,00

lei

11.11.2016

50.000,00

77

Hunedoara

Rudeanu

Mihail Nicolae

Română

5.000,00

lei

23.11.2016

13.755,00

78

Română

4.050,00

lei

28.11.2016

79

Română

1.050,00

lei

06.12.2016

80

Română

15,00

lei

07.12.2016

81

Română

3.640,00

lei

08.12.2016

82

Iaşi

Russo

Marian

Română

10.000,00

lei

15.11.2016

14.000,00

83

Română

4.000,00

lei

02.12.2016

84

Iaşi

Rusu

Adina

Română

5.000,00

lei

17.11.2016

20.500,00

85

Română

5.500,00

lei

02.12.2016

86

Română

10.000,00

lei

05.12.2016

87

Galaţi

Saghian

Gheorghe

Română

10.500,00

lei

11.11.2016

17.720,00

88

Română

7.220.00

lei

24.11.2016

89

Municipiul Bucureşti

Şerb

Horaţiu Alexandru

Română

16.000,00

lei

24.05.2016

26.000,00

90

Română

10.000,00

lei

04,10.2016

91

Dolj

Stoian

Ghiocel

Română

5.000,00

lei

18.11.2016

15.000,00

92

Română

5.000,00

lei

24.11.2016

93

Română

5.000,00

lei

07.12.2016

94

Dâmboviţa

Tănase

Răzvan Ionuţ

Română

5.000,00

lei

29.11.2016

15.200,00

95

Română

5.000,00

lei

05.12.2016

96

Română

4.000,00

lei

09.12.2016

97

Română

1.200,00

lei

12.12.2016

98

Iaşi

Tătaru

Gică Sebastian

Română

25.000,00

lei

06.12.2016

25.000,00

99

Botoşani

Teju

Sorin

Română

60.000,00

lei

17.11.2016

60.000,00

100

Municipiul Bucureşti

Vintilă

Nicolae

Română

65.000,00

lei

08.12.2016

65.000,00

 

Cuantumul total:

976.639,41

Numele şi prenumele reprezentantului legal:

Mihai Bogdan Diaconu

Semnătura:

 

Data întocmirii:

28.04.2017

 

LISTA

persoanelor fizice care au acordat în anul 2016 împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Denumirea partidului politic: Partidul România Unită

Sediul partidului politic: Bucureşti, sectorul 1, bd. Al. I. Cuza nr. 41

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană care a contractat împrumutul

Numele împrumutătorului

Prenumele împrumutătorului

Cetăţenia împrumutătorului

Valoarea împrumutului

Data primirii împrumutului

Termen de restituire a împrumutului

1

Municipiul Bucureşti

POPESCU

MINEL

ROMÂNĂ

210.000,00

10.11.2016

07.11.2019

IACOBESCU

ALEXANDRU

ROMÂNĂ

200.000,00

09.11.2016

07.11.2019

TOTAL

 

 

 

410.000,00

 

 

 

Cuantumul total:

410.000,00

Numele şi prenumele reprezentantului legal:

Mihai Bogdan Diaconu

Semnătura:

 

Data întocmirii:

28.04.2017

 

LISTA

persoanelor juridice care au acordat în anul 2016 împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Denumirea partidului politic: Partidul România Unită

Sediul partidului politic: Bucureşti, sectorul 1, bd. Al. I. Cuza nr. 41

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană care a contractai împrumutul

Denumirea împrumutătorului

Sediul împrumutătorului

Naţionalitatea împrumutătorului

Codul unic de înregistrare

Valoarea împrumutului

Data primirii împrumutului

Termen de restituire a împrumutului

1

Municipiul Bucureşti

Accessnet International - S.R.L.

Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 85, judeţul Prahova

Română

RO13610744

500.000,00

09.11.2016

07.11.2019

Bizsmart Technology - S.R.L.

Voluntari, bd. Pipera Nr. 1-IA, judeţul Ilfov

Română

R06922638

500.000,00

09.11.2016

07 11 2019

Windnet Smart Telecom -S.R.L

Ploieşti, str. Jianu nr. 6, judeţul Prahova

Română

33040788

440.000,00

09.11.2016

07.11.2019

60.000,00

10.11.2016

07 11 2019

TOTAL

 

 

 

 

1.500.000,00

 

 

 

Cuantumul total:

1.500.000,00

Numele şi prenumele reprezentantului legal:

Mihai Bogdan Diaconu

Semnătura:

 

Data întocmirii:

28.04.2017

 

RECTIFICĂRI

 

La Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2016 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 4/2007 privind eliberarea Certificatului de status profesional curent, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 29 decembrie 2016, se fac următoarele rectificări:

- la anexa nr. 1, în loc de: „...

Data obţinerii |_|_|_|_|_|_|_|_|

Seria |_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

Denumire calificare: ....”

se va citi: „...

Seria |_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

Denumire calificare: ....

Data obţinerii |_|_|_|_|_|_|_|_|”...;

- la anexa nr. 2, în loc de: data obţinerii |_|_|_|_|_|_|_|_|, ...”se va citi: „..., data obţinerii calificării |_|_|_|_|_|_|_|_|, ...”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.