MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 323/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 323         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 mai 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

487. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac

 

3.793. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

33. - Ordin pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 3.963 din 28.04.2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale nr. 41034E din 7 02.2017, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 7.337 din 7.02.2017,

având în vedere prevederile art. 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (3) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 28 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - Se aprobă modelul de decizie a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea, excluderea medicamentelor, adăugarea/mutarea unei DCI compensate, notarea unei DCI compensate cu (*), (**)1 sau (**)2 în/din Listă, prevăzute în anexa nr. 6.”

2. În anexa nr. 1, la articolul 1, literele c), k) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) comparator - DCI care se află în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care are aceeaşi indicaţie aprobată, se adresează aceluiaşi segment populaţional şi are aceleaşi proprietăţi farmacodinamice cu DCI evaluate. Nu pot fi consideraţi comparatori DCI care se află în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza contractelor cost~volum şi cost-volum-rezultat;

................................................................................................................................

k) statut de compensare - totalitatea informaţiilor referitoare la încadrarea unui medicament în sublistele şi secţiunile prevăzute în Listă, procentul de compensare, modul de prescriere; modificarea statutului de compensare a unui DCI compensat cuprinde: mutarea, adăugarea, excluderea sau eliminarea/adăugarea notării cu (*), (**)1 sau (**)2;

................................................................................................................................

p) eliminarea/adăugarea notării cu (*), (**)1 sau (**)2 - modificarea condiţiilor de prescriere a tratamentului cu medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale compensate incluse în Listă.”

3. În anexa nr. 1, la articolul 1, după litera y) se introduc două noi litere, literele aa) şi ab), cu următorul cuprins:

„aa) DCI cu statut de orfan - DCI aprobate de către Agenţia Europeană a Medicamentului cu statut de medicamente orfane utilizate pentru tratamentul, prevenirea sau diagnosticarea unor afecţiuni care nu afectează mai mult de 5 din 10.000 de persoane din UE sau care pun în pericol viaţa, sunt cronic debilitante sau reprezintă afecţiuni grave şi cronice ale organismului. În plus, pentru aceste boli nu există nicio metodă satisfăcătoare de diagnosticare, prevenire sau tratament autorizată în UE sau, dacă această metodă există, medicamentul aduce un beneficiu semnificativ celor care suferă de această acţiune;

ab) DCI pentru boli rare - DCI cărora li s-a retras de către Agenţia Europeană a Medicamentului statutul de medicament orfan sau DCI care nu au avut statut de medicamente orfane utilizate pentru tratamentul, prevenirea sau diagnosticarea unor afecţiuni care nu afectează mai mult de 5 din 10.000 de persoane din UE sau care pun în pericol viaţa, sunt cronic debilitante sau reprezintă afecţiuni grave şi cronice ale organismului. În plus, pentru aceste boli nu există nicio metodă satisfăcătoare de diagnosticare, prevenire sau tratament autorizată în UE sau, dacă această metodă există, medicamentul aduce un beneficiu semnificativ celor care suferă de această acţiune.”

4. În anexa nr. 1, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 2. - Includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea, excluderea medicamentelor, adăugarea/mutarea unei DCI compensate, notarea unei DCI compensate cu (*), (**)1 sau (**)2 în/din Listă se efectuează în condiţiile prezentei anexe, prin decizie a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, în baza raportului structurii de specialitate cu responsabilităţi în evaluarea tehnologiilor medicale din cadrul acesteia.”

5. În anexa nr. 1, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale solicită comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii elaborarea protocoalelor terapeutice corespunzător cu decizia de mutare, adăugare, excludere sau eliminare/adăugare a notării cu (*), (**)1 sau (**)2 privind DCI compensate incluse în Listă.”

6. În anexa nr. 1, tabelul nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr. 2 - Criteriile pentru notarea DCI-urilor compensate cu (*), (**)1 sau (**)2

 

Nr. crt.

Criterii

Detalii

1.

DCI-uri cu cost ridicat (i) ale căror prescriere şi eliberare se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice introduse în Registrul electronic al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate al medicamentelor cu cost ridicat supuse monitorizării

(**)2 Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)2 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii supuse monitorizării prin Registrul electronic al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate al medicamentelor cu cost ridicat şi/sau iniţiate în studii nonintervenţionale efectuate în România, în vederea colectării de date reale în scopul evaluării tehnologiilor medicale

2.

DCI-uri cu cost ridicat (i) a căror prescriere se face de către medicul desemnat doar în baza unui protocol terapeutic.

(**)1 Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.

3.

DCI-uri cu cost mic (ii) ce necesită prescripţie medicală conform RCP

* Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se iniţiază de către medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.

 

(i) Produse al căror cost lunar de tratament*) calculat este > 2 x PIB**)/cap/lună.

(ii) Produse al căror cost lunar de tratament*) calculat este sub salariul minim brut la data emiterii deciziei de includere în Listă.


*) Costul lunar de tratament - preţul total al DCI calculat la nivel de preţ cu amănuntul maximal cu TVA, prezent în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman aprobat la data evaluării, în funcţie de dozele şi durata administrării prevăzute în RCP, pentru o lună calendaristică. Calculul costului lunar de tratament se face pentru fiecare concentraţie, formă farmaceutică sau cale de administrare a DCI. Forma farmaceutică cu cea mai mare valoare a costului lunar de tratament va determina notarea DCI compensate cu (*), (**)1 sau (**)2.

**) Referinţă pentru PIB: Institutul Naţional de Statistică, ultimul Anuar statistic al României publicat.”

 

7. În anexa nr. 1, Nota din subsolul tabelului nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

În cazul combinaţiilor cu doze fixe în care componentele sunt deja incluse în Listă, se prezintă doar analiza de minimizare a costurilor, în care costurile/doza zilnică recomandată (DDD anuale)* sunt comparate cu costurile/DDD anuale, luate separat pentru componentele combinaţiei. Combinaţia se va introduce în Listă numai în condiţia în care costurile/DDD anuale ale acesteia sunt mai mici sau cel mult egale cu suma costurilor/DDD anuale ale componentelor luate separat.

În cazul în care solicitantul doreşte iniţierea şi derularea în România a unui studiu nonintervenţional privind colectarea de date reale în scopul evaluării tehnologiilor medicale, cele 45 de puncte acordate la punctul 3.5 substituie punctajul acordat pentru rapoartele autorităţilor de evaluare a tehnologiilor medicale din Franţa (HAS), Marea Britanie (NICE/SMC) şi Germania (IQWIG/G-BA) descrise la punctele 1 şi 2 ale tabelului.

Având în vedere heterogenitatea studiilor nonintervenţionale privind patologiile, populaţia pacienţilor, obiectivele urmărite, tipul datelor colectate, analiza şi interpretarea rezultatelor, este aproape imposibil de elaborat o metodologie unitară pentru toate tipurile de studii nonintervenţionale. Protocoalele depuse de către solicitanţi vor fi analizate de către Departamentul de evaluare tehnologii medicale şi Departamentul studii clinice din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale poate invita pentru consultări reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii. Vor avea ca obiective principale evaluarea beneficiului clinic adiţional, a siguranţei, calităţii vieţii şi colectarea de costuri directe din perspectiva plătitorului în vederea efectuării de analize farmacoeconomice la sfârşitul studiului. Scopul grupului de lucru este de a analiza designul studiului nonintervenţional şi a ghida solicitantul către un protocol de colectare de date reale din practica terapeutică în vederea evaluării tehnologiilor medicale. Studiile nonintervenţionale vor trebui să respecte reglementările Hotărârii Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 6/2014 privind autorizarea de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale a studiilor clinice/notificarea la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale a studiilor nonintervenţionale efectuate cu medicamente de uz uman în România, completată cu Hotărârea Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 25/2015.


*) Costul/Doza zilnică recomandată (DDD anuale) - preţul total al DCI calculat la nivel de preţ cu amănuntul maximal cu TVA, prezent în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman aprobat la data evaluării, în funcţie de dozele şi durata administrării prevăzute în RCP, pentru un an calendaristic. Costul/Doza zilnică recomandată (DDD anuale) se face pentru aceeaşi concentraţie, formă farmaceutică sau cale de administrare a DCI, iar, în cazul în care există pe piaţă atât medicamentul inovator, cât şi genericele pentru componentele combinaţiei fixe, suma costurilor/DDD anuale ale componentelor luate separat se face la nivelul medicamentelor generice cu cele mai mici preţuri cu amănuntul maximal cu TVA prezente în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, aprobat la data evaluării.”

 

8. În anexa nr. 1, tabelul nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr. 6 - Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi curative care se adresează unor patologii infecţioase, transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice

 

Criteriu

Nr. de puncte

1. DCI noi curative care se adresează unei patologii infecţioase, transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice

55

Numărul de state membre UE în care produsul este compensat

 

0-2 state

0

3-7 state

10

8-13 state

20

14-27 state

25

2. DCI curative care se adresează pacienţilor cu tuberculoză cu microorganisme rezistente cel puţin la Izoniazidă şi Rifampicină (MDR), precum şi pacienţilor cu tuberculoză cu microorganisme rezistente cel puţin la izoniazidă, rifampicină, fluorochinolone şi injectabil de linia II-a (XDR) conform ghidului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de tratament al tuberculozei”

80

 

9. În anexa nr. 1, după tabelul nr. 6 se introduce un nou tabel, tabelul nr. 7, cu următorul cuprins:

„Tabelul nr. 7 - Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi pentru tratamentul bolilor rare sau pentru stadii evolutive ale unor patologii pentru care este DCI singura alternativă terapeutică

 

Criterii de evaluare

Punctaj

Se alege numai un punctaj.

Se adună punctele.

1. ETM bazată pe estimarea beneficiului terapeutic (SMR)

1.1. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă, pentru tratamentul bolilor rare sau pentru stadii evolutive ale unor patologii pentru care DCI este singura alternativă terapeutică care au primit clasificarea BT1 - major/important din partea HAS

15

Se pot obţine maximum 15 puncte.

 

1.2. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă, pentru tratamentul bolilor rare sau pentru stadii evolutive ale unor patologii pentru care DCI este singura alternativă terapeutică care au primit clasificarea BT 2 - moderat/scăzut (dar care justifică rambursarea) din partea HAS

7

 

2. ETM bazata pe cost-eficacitate

2.1. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă, pentru tratamentul bolilor rare sau pentru stadii evolutive ale unor patologii pentru care DCI este singura alternativă terapeutică care au primit avizul pozitiv, fără restricţii comparativ cu RCP, din partea autorităţilor de evaluare a tehnologiilor medicale din Marea Britanie (NICE/SMC)

15

Se pot obţine maximum 15 puncte.

 

2.2. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă, pentru tratamentul bolilor rare sau pentru stadii evolutive ale unor patologii pentru care DCI este singura alternativă terapeutică care au primit avizul pozitiv, cu restricţii comparativ cu RCP, din partea autorităţii de evaluare a tehnologiilor medicale din Marea Britanie (NICE/SMC)

7

 

2.3. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă, pentru tratamentul bolilor rare sau pentru stadii evolutive ale unor patologii pentru care DCI este singura alternativă terapeutică pentru care raportul de evaluare a autorităţilor de evaluare a tehnologiilor medicale din Germania (IQWIG/G-BA) demonstrează beneficiu terapeutic adiţional faţă de comparator

15

Se pot obţine maximum 15 puncte.

 

2.4. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă, pentru tratamentul bolilor rare sau pentru stadii evolutive ale unor patologii pentru care DCI este singura alternativă terapeutică pentru care raportul de evaluare a autorităţilor de evaluare a tehnologiilor medicale din Germania (IQWIG/G-BA) demonstrează că nu aduce beneficiu terapeutic adiţional faţă de comparator

7

 

3. Statutul de compensare al DCI în statele membre ale UE/Raport de evaluare pozitiv emis de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

3.1. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă, pentru tratamentul bolilor rare sau pentru stadii evolutive ale unor patologii pentru care DCI este singura alternativă terapeutică compensată în minimum 14 din statele membre ale UE

25

Se pot obţine maximum 25 de puncte.

 

3.2. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă, pentru tratamentul bolilor rare sau pentru stadii evolutive ale unor patologii pentru care DCI este singura alternativă terapeutică compensată în 3-13 state membre ale UE

20

 

3.3. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă, pentru tratamentul bolilor rare sau pentru stadii evolutive ale unor patologii pentru care DCI este singura alternativă terapeutică compensată în 3-7 state membre ale UE

10

 

3.4. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă, pentru tratamentul bolilor rare sau pentru stadii evolutive ale unor patologii pentru care DCI este singura alternativă terapeutică compensată în mai puţin de 3 state membre ale UE

0

 

3.5. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă sau combinaţii în doză fixă a DCI-urilor deja compensate, care au autorizaţie de punere pe piaţă şi pentru care deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă îşi exprimă intenţia de colectare de date reale din studii nonintervenţionale iniţiate şi efectuate în România în scopul evaluării tehnologiilor medicale şi al căror protocol şi obiective au fost aprobate de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale*

45

Se pot obţine maximum 45 de puncte.

 

4. Stadiul evolutiv al patologiei

4.1. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă, pentru tratamentul bolilor rare sau pentru stadii evolutive ale unor patologii pentru care DCI este singura alternativă terapeutică la pacienţii cu o speranţă medie de supravieţuire sub 12 luni

10

Se pot obţine maximum 30 de puncte.

 

4.2. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă, pentru tratamentul bolilor rare sau pentru stadii evolutive ale unor patologii pentru care DCI este singura alternativă terapeutică pentru care tratamentul creşte supravieţuirea medie cu minimum 3 luni

10

 

4.3. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă, pentru tratamentul bolilor rare nu afectează mai mult de 5 din 10.000 de persoane din UE sau care pun în pericol viaţa, sunt cronic debilitante sau reprezintă afecţiuni grave şi cronice ale organismului

10

 

 

NOTĂ:

Criteriile privind emiterea deciziei de includere, extinderea indicaţiilor sau neincluderea medicamentelor aprobate de către Agenţia Europeană a Medicamentului cu statut de medicament orfan sau medicamente pentru tratamentul bolilor rare ori pentru Stadii evolutive ale unor patologii pentru care DCI este singura alternativă terapeutică sunt aceleaşi cu cele prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, pct. I, lit. B, nr. crt. 1 şi 2.


* În cazul în care solicitantul doreşte iniţierea şi derularea în România a unui studiu nonintervenţional privind colectarea de date reale în scopul evaluării tehnologiilor medicale, cele 45 de puncte acordate la pct. 3.5 substituie punctajul acordat pentru rapoartele autorităţilor de evaluare a tehnologiilor medicale din Franţa (HAS), Marea Britanie (NICE/SMC) şi Germania (IQWIG/G-BA) descrise la pct. 1 şi 2 ale tabelului,

Având în vedere heterogenitatea studiilor nonintervenţionale privind patologiile, populaţia pacienţilor, obiectivele urmărite, tipul datelor colectate, analiza şi interpretarea rezultatelor, este aproape imposibil de elaborat o metodologie unitară pentru toate tipurile de studii nonintervenţionale. Protocoalele depuse de către solicitanţi vor fi analizate de către Departamentul de evaluare tehnologii medicale şi Departamentul studii clinice din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale poate invita pentru consultări reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii. Vor avea ca obiective principale evaluarea beneficiului clinic adiţional, a siguranţei, calităţii vieţii şi colectarea de costuri directe din perspectiva plătitorului în vederea efectuării de analize farmacoeconomice la sfârşitul studiului. Scopul grupului de lucru este de a analiza designul studiului nonintervenţional şi a ghida solicitantul către un protocol de colectare de date reale din practica terapeutică în vederea evaluării tehnologiilor medicale. Studiile nonintervenţionale vor trebui să respecte reglementările Hotărârii Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 6/2014 privind autorizarea de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale a studiilor clinice/notificarea la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale a studiilor nonintervenţionale efectuate cu medicamente de uz uman în România, completată cu Hotărârea Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 25/2015.”

 

10. În anexa nr. 2, nota tabelului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

Costul terapiei - preţul total al DCI calculat la nivel de preţ cu amănuntul maximal cu TVA, prezent în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, aprobat la data evaluării, în funcţie de dozele şi durata administrării prevăzute în RCP, pentru un an calendaristic. Costul terapiei se face pentru aceeaşi concentraţie, formă farmaceutică sau cale de administrare cu cea a comparatorului, iar, în cazul în care există pe piaţă atât medicamentul inovator, cât şi genericele pentru comparatorul ales, costul terapiei se face raportat la medicamentul generic cu cel mai mic preţ cu amănuntul maximal cu TVA prezent în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman aprobat la data evaluării. Dacă în RCP, atât pentru DCI supus evaluări, cât şi pentru comparator este specificată administrarea într-o schemă terapeutică, costul terapiei va fi calculat pentru întreaga schemă terapeutică.”

11. În anexa nr. 2, la punctul I litera A, numărul curent 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„26. Pentru includerea în Listă a unui medicament corespunzător unei DCI noi, precum şi pentru extinderea indicaţiilor unui medicament corespunzător unei DCI compensate, punctajul maxim care poate fi obţinut în urma evaluării efectuate în condiţiile prezentei metodologii este de 100 de puncte.”

12. În anexa nr. 2, la punctul I litera B numărul curent 6, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) extinderea indicaţiilor deja compensate a medicamentelor (grupe de vârstă, grupe noi de pacienţi în cadrul aceleaşi indicaţii de boală) prin actualizarea protocolului de prescriere pentru DCI [medicamente notate cu (**)1 sau (**)2].”

13. În anexa nr. 2, la punctul I litera B, numărul curent 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. Criterii de emitere a deciziei pentru eliminarea/adăugarea notării cu (*), (**)1 sau

a) medicamentele corespunzătoare unor DCI-uri deja compensate şi considerate standard terapeutic (prima linie de tratament) în ghidurile europene şi internaţionale în vigoare;

b) medicamente corespunzătoare unor DCI-uri deja compensate care se adresează unei patologii extrem de grave (ameninţătoare de viaţă/supravieţuire limitată);

c) medicamente corespunzătoare unor DCI-uri deja compensate la care expiră perioada de protecţie a patentului şi a fost înregistrat un generic sau un biosimilar;

d) încheierea de contracte de tip cost-volum, cost-volum-rezultat pentru facilitarea accesului rapid al pacienţilor la alternative de tratament (stabilirea profilului pacientului-ţintă, stabilirea numărului maxim de pacienţi care pot fi trataţi şi perioada pentru care se asigură tratamentul).”

14. În anexa nr. 2, la punctul II, numărul curent 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi este constituită din: un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nominalizaţi în comisia de soluţionare a contestaţiilor vor fi alte persoane decât cele încadrate în Departamentul evaluare tehnologii medicale şi implicate în procesul de evaluare.

La şedinţele comisiei de soluţionare a contestaţiilor pot participa reprezentanţi ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă care au formulat contestaţie, ai asociaţiilor producătorilor de medicamente şi ai asociaţiilor de pacienţi, care au statut de observator, fără drept de vot.”

15. În anexa nr. 2, la punctul II, numărul curent 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. Hotărârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.”

16. În anexa nr. 2, la punctul II, numărul curent 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. Procesul-verbal al şedinţei şi hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor se comunică oficial solicitantului, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor, şi se publică pe site-ul propriu al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în secţiunea rezervată evaluării tehnologiilor medicale.”

17. În anexa nr. 2, la punctul II, numărul curent 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. Dacă deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă sau reprezentantul legal al acestuia nu este de acord cu hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor, aceştia se pot adresa în continuare instanţelor de contencios administrativ competente.”

18. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 487.

 

ANEXA

(Anexa nr. 61a Ordinul nr. 661/2014)

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

DECIZIE

Nr. ..../...............

 

Văzând Cererea nr. ......... depusă de către ................................................. la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru medicamentul .................................................,

având în vedere raportul de evaluare întocmit de către Departamentul evaluare tehnologii medicale din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale decide:

1. - includerea necondiţionată

- neincluderea

- excluderea

- includerea condiţionată

- extindere indicaţii

- adăugarea/mutarea unei DCI compensate

- notarea unei DCI compensate cu (*), (**)1, (**)2

a DCI: .................................................

Forma farmaceutică: .................................................

Concentraţie: .................................................

Pentru indicaţia ................................................. în propunerea de Listă cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

2. Prezenta decizie se va comunica solicitantului, Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale,

.................................................

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 

În conformitate cu prevederile art. 23 şi 33 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 3.793.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 5 069/2016)

 

CALENDARUL ADMITERII

în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 

Data-limită/Perioada

Evenimentul

Pregătirea admiterii

13 februarie 2017

Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat stabilesc, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere, dacă vor organiza probă de preselecţie a candidaţilor.

13 februarie 2017

Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat, spre aprobare, la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB) a propunerii privind componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat, avizată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

16 februarie 2017

Transmiterea de către ISJ/ISMB către unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional de stat a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat

20 februarie 2017

Elaborarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ profesional de stat, împreună cu operatorii economici/ instituţiile publice partenere, a Procedurii de preselecţie şi a Procedurii de admitere

Unităţile de învăţământ transmit spre avizare Procedura de preselecţie şi Procedura de admitere la ISJ/ISMB.

27 februarie 2017

ISJ/ISMB transmite unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ profesional de stat avizul pentru Procedura de preselecţie şi Procedura de admitere.

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat a Procedurii de preselecţie (după caz) şi a Procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificările, numărul de locuri disponibile pentru învăţământul profesional de stat şi a perioadelor de înscriere pentru anul şcolar 2017-2018. Se va menţiona în mod expres faptul că se va organiza o probă suplimentară de admitere în situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru eventuala probă suplimentară de admitere organizată în prima şi a II-a etapă de admitere, conform prezentului calendar.

1 martie 2017

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat

8 mai 2017

Afişarea ofertei de şcolarizare aprobate, concretizată în domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul profesional de stat, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând

dalele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SJIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi

Tipărirea informaţiilor despre admiterea în învăţământul profesional de stat, în broşura admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018, într-o secţiune distinctă

10 mai 2017

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional de stat, pentru anul şcolar 2017-2018 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

15 mai 2017

Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită

 

 

Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul profesional de stat

20 februarie-3 martie 2017

Informarea de către ISJ/ISMB a unităţilor de învăţământ gimnazial de posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul profesional de stat Se vor prezenta următoarele:

- modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat;

- calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat.

Se va face cunoscută şi posibilitatea continuării studiilor după învăţământul profesional de stat.

27 februarie-31 martie 2017

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care îşi propune să şcolarizeze învăţământ profesional în anul şcolar 2017-2018 se desfăşoară acţiunea „Săptămâna meseriilor” în cadrul căreia se vor organiza următoarele acţiuni:

1. promovarea învăţământului profesional şi tehnic în general şi a modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, în special, informare privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul profesional şi beneficiile acestei forme de pregătire profesională;

2. consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional de stat.

11-31 mai 2017

Şedinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, cu părinţii şi elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de preselecţie şi/sau de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat

6 martie-19 mai 2017

Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2016-2017, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe continuarea pregătirii prin învăţământul profesional de stat. Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat.

8-19 mai 2017

ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru prezentarea ofertei în cadrul acestui eveniment, unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional de stat vor implica şi operatori economici. Târgul ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune dedicată ofertei la nivel regional.

 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

- numai pentru situaţiile în care oferta de şcolarizare aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne - pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă

(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal şi profesional)

18-19 mai 2017

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a anexelor fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

NOTĂ:

Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fişa de înscriere pentru admiterea în învăţământul liceal (.Anexa la fişa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă*).

22-23 mai 2017

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

NOTĂ:

Înscrierea se va realiza la unităţile şcolare stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti ca centre pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

24-27 mai 2017

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

NOTĂ:

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.

29 mai 2017

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestaţiilor Sa probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

NOTĂ:

Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor se realizează la unitatea şcolară la care candidaţii respectivi au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

31 mai 2017

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

NOTĂ:

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, se realizează la unitatea şcolară la care candidaţii respectivi au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

6-7 iunie 2017

Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

7-8 iunie 2017

Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

8 iunie 2017

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe

 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

12 mai 2017

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

NOTĂ:

Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se organizează preselecţie.

16 iunie 2017

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

NOTĂ:

Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi se depun la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.

6-7 iulie 2017

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi NOTA:

Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică.

6-8 iulie 2017

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special

NOTĂ:

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul profesional special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învăţământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.

 

Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional de stat

Etapa 1 de admitere în învăţământul profesional de stat

12-13 iunie 2017

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează sesiune de preselecţie

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/ reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta

La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă maternă

NOTĂ:

Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VII l-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigentă sau repetenţie.

12-13 iunie 2017

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează sesiune de preselecţie

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care organizează proba de preselecţie în învăţământul profesional de stat, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat şi Procedura de selecţie (art. 8 din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016).

NOTĂ:

Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

14-15 iunie 2017 Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează sesiune de preselecţie

Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat de fiecare unitate de învăţământ care organizează preselecţie

15 iunie 2017 Pentru candidaţii care Optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează sesiune de preselecţie

Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie

Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât numărul locurilor disponibile, afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie va fi însoţită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaţilor admişi în învăţământul profesional

15-16 iunie 2017

Pentru candidaţii care Optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează sesiune de preselecţie

Ridicarea de către candidaţii respinşi la preselecţie a fişelor de înscriere la învăţământul profesional de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie

NOTĂ:

În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări pe care le-au marcat în fişa de înscriere. Candidaţii vor fi informaţi că în cazul în care numărul candidaţilor care se vor înscrie la calificarea/calificările pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri se va organiza o probă suplimentară de admitere.

În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii admişi la preselecţie, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de preselecţie, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă

3 iulie 2017

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ care au organizat înscrierea în învăţământul profesional de stat a bazei de date judeţene cuprinzând media de absolvire a claselor V-VIII, precum şi notele şi media generală obţinute la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a

3-6 iulie 2017

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care nu se organizează sesiune de preselecţie

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu numele şi codul unităţii de învăţământ gimnazial, media claselor V-VIII şi datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

NOTĂ:

Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

3-7 iulie 2017

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care nu se organizează sesiune de preselecţie

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional de stat, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat

NOTĂ:

Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Înscrierea candidaţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organizat preselecţie şi care au ridicat fişa de înscriere se face pe baza aceleiaşi fişe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi calificărilor pentru care optează

7 iulie 2017

Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care nu se organizează sesiune de preselecţie

Actualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de stat a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat. Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ profesional unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pe fiecare calificare

10 iulie 2017

Desfăşurarea probei suplimentare de admitere

NOTĂ:

Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ şi la calificările pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile.

11 iulie 2017

Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat proba

Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere

12 iulie 2017

Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestaţiilor, la şcolile care au organizat proba

12 iulie 2017

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016

Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat de către toate unităţile de învăţământ indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat şi vor cuprinde informaţii referitoare la: numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, unitatea de învăţământ şi judeţul de provenienţă, rezultatul la proba de preselecţie (după caz), media de absolvire a claselor V-VIII, media la evaluarea naţională, nota la proba suplimentară de admitere (după caz), media de admitere

13 iulie 2017

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat.

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor cu candidaţii admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învăţământul profesional

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor declaraţi admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul profesional, şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat

Afişarea rezultatelor va fi însoţită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi.

13-17 iulie 2017

Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către candidaţii declaraţi respinşi

Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional se pot înscrie în etapa a I l-a de admitere în învăţământul profesional.

Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional pot să se înscrie la etapa a II-a de admitere în liceu.

13-17 iulie 2017

Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care candidaţii au fost declaraţi admişi

19-21 iulie 2017

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti nu va repartiza candidaţi la calificări pentru care s-a organizat probă de preselecţie decât cu acordul unităţilor şcolare respective.

24 iulie 2017

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere

Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat

24 iulie 2017

Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul profesional de stat

24 iulie 2017

Afişarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.

 

 

Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat

29-31 august 2017

Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional de stat pentru candidaţii care nu au participat la etapa 1 de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi la liceu sau învăţământul profesional, şi care solicită să participe la admiterea în învăţământul profesional de stat în etapa a II-a

La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişă de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

NOTĂ:

Se va elibera o singură fişă de înscriere.

Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei 1 de admitere şi care organizează sesiune de preselecţie pe baza fişelor de înscriere în învăţământul

profesional de stat

29-31 august 2017 până la ora 15,00

Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei 1 de admitere şi care organizează sesiune de preselecţie pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat

31 august 2017 până la ora 17,00

Afişarea la sediul unităţii de învăţământ a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat şi a graficului de desfăşurare a probei de preselecţie şi/sau a probei suplimentare de admitere, după caz

Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie vor afişa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecţie (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice).

Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pe fiecare calificare

1 septembrie 2017

Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis derularea acesteia.

Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie

4 septembrie 2017

Ridicarea de către candidaţii respinşi la preselecţie a fişelor de înscriere la învăţământul profesional de stat de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie

NOTĂ:

În situaţia în care candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţie, aceştia nu vor ridica fişele de înscriere, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări pe care le-au marcat în fişa de înscriere. Candidaţii vor fi informaţi că în cazul în care numărul candidaţilor care se vor înscrie la calificarea/calificările pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri se va organiza o probă suplimentară de admitere.

4-5 septembrie 2017

Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei 1 de admitere şi care nu organizează sesiune de preselecţie pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat

Actualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de stat a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat

Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere la unităţile de învăţământ profesional şi a calificărilor la care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite

6 septembrie 2017

Desfăşurarea probei suplimentare de admitere

Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităţii de învăţământ care a organizat proba

Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016

Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor cu candidaţii admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învăţământul profesional Afişarea, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi, în ordinea descrescătoare â mediilor de admitere în învăţământul profesional Afişarea rezultatelor va fi însoţită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi şi repartizarea acestora de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti

Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere

NOTĂ:

Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unităţile de învăţământ şi la calificările pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile.

7-8 septembrie 2017

Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VII l-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologia de admitere în învăţământul profesional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

NOTĂ:

La unităţile de învăţământ la care s-a derulat proba de preselecţie pot fi repartizaţi numai absolvenţii care au susţinut proba de preselecţie. Pot fi repartizaţi la unităţile de învăţământ la care s-a derulat proba de preselecţie absolvenţi care nu au susţinut această probă, numai la solicitarea scrisă a operatorilor economici şi a unităţilor de învăţământ, adresată comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care au fost repartizaţi

11 septembrie 2017

Actualizarea şi afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional de stat a listelor candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

 

 

 

Art. I. - În anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, la punctul II, subpunctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. Perioada de regularizare a valorii contribuţiei băneşti/tarifului pentru anul 2016 este cuprinsă între 1 martie-15 martie 2017, având în vedere faptul că raportarea lunii decembrie se face în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Metodologia de monitorizare a pieţei de gaze naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2013, cu excepţia titularilor licenţelor de furnizare a gazelor naturale, de transport al gazelor naturale şi de distribuţie a gazelor naturale pentru care perioada de regularizare a valorii contribuţiei băneşti/tarifului este cuprinsă între 1 mai-15 mai 2017 şi care se realizează pe baza declaraţiilor pe propria răspundere a reprezentanţilor legali ai societăţilor comerciale respective privind cantităţile de gaze naturale, exprimate în mii mc, furnizate/distribuite/transportate în cursul anului 2016. Declaraţiile titularilor licenţelor de furnizare/distribuţie/ transport gaze naturale se transmit prin e-mail la adresa anre@anre.ro, prin fax la nr. 021-312.43.65 sau prin poştă la adresa str. Constantin Nacu nr. 3, Bucureşti, sectorul 2, cod poştal 020995, în termen de două zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin. Pentru titularii licenţelor de operare a conductelor din amonte şi pentru titularii licenţelor de furnizare GPL, GNL, biogaz/biometan sau GNC/GNCV, perioada de regularizare a valorii tarifului este cuprinsă între 1 martie-15 martie 2017, luând în considerare cantităţile realizate în anul 2016, declarate până în data de 31 ianuarie 2017. Declaraţia se transmite prin e-mail la adresa anre@anre.ro, prin fax la nr. 021-312.43.65 sau prin poştă la adresa str. Constantin Nacu nr. 3, Bucureşti, sectorul 2, cod poştal 020995. ANRE are dreptul să efectueze corecţii ulterioare dacă se constată că informaţiile transmise conform prevederilor menţionate anterior sunt eronate, incorecte sau contradictorii.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 4 mai 2017.

Nr. 33.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.