MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 325/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 325         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 mai 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 26 din 19 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 şi art. 306 alin. (1) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

516/309. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

3.794. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – ALDE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - partidul Uniunea Creştin Democrată din România

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Dreaptă

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 26

din 19 ianuarie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 şi art. 306 alin. (1) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 şi art. 306 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Gaby Pătlăgică şi Ionel Cîşlaru în Dosarul nr. 7.231/99/2015 al Tribunalului Iaşi - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 126D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Agenţia de Plăţi în Intervenţie şi Agricultură a depus concluzii scrise.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, în acest sens se arată că prevederile art. 305 din Codul de procedură penală instituie obligaţia organelor judiciare de a începe urmărirea penală în rem şi numai în situaţia în care există probe din care să rezulte bănuiala rezonabilă că o anumită persoană a săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală şi nu există vreunui dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Codul de procedură penală, organul de urmărire penală va putea dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de aceasta, care dobândeşte calitatea de suspect. De asemenea, dispoziţiile art. 306 din Codul de procedură penală reglementează cu privire la obligaţiile organelor de urmărire penală care vor căuta şi vor strânge datele ori informaţiile cu privire la existenţa infracţiunilor şi identificarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni, vor lua măsuri pentru limitarea consecinţelor acestora şi vor strânge şi administra probele cu respectarea prevederilor art. 100 şi 101 din acelaşi cod. Faptul că legiuitorul a instituit, în toate cazurile, obligaţia de a se dispune începerea urmăririi penale cu privire la o anumita infracţiune reprezintă o garanţie, şi nu o încălcare a drepturilor constituţionale pretins afectate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 15 ianuarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.231/99/2015, Tribunalul Iaşi - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 şi art. 306 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Gaby Pătlăgică şi Ionel Cîşlaru într-o cauză având ca obiect verificarea competenţei şi legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale menţionate încalcă dreptul la apărare şi dreptul la un proces echitabil, în măsura în care probele administrate în faza de urmărire penală nu sunt readministrate sau nu se dă posibilitatea suspectului/inculpatului

să solicite readministrarea sau contestarea efectivă a acestora. Se mai arată că întreg materialul de urmărire penală a fost administrat în faza de urmărire penală în rem, fază în care autorii susţin că aveau calitatea de martori şi nu se puteau apăra efectiv şi nici nu puteau asista la efectuarea actelor de urmărire penală,

7. Tribunalul Iaşi - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, potrivit art. 305 din Codul de procedură penală, toate activităţile desfăşurate de organele judiciare sunt efectuate în cadrul urmăririi penale, ceea ce este de natură a asigura respectarea drepturilor şi garanţiilor acordate persoanei cercetate, în deplin acord, aşadar, cu exigenţele constituţionale invocate. Totodată, art. 306 alin. (1) din Codul de procedură penală recunoaşte organelor de urmărire penală „rolul activ”, în sensul obligaţiei de a căuta şi a strânge, după sesizare, datele şi informaţiile privitoare la existenţa infracţiunilor şi la identificarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni, de a lua măsuri pentru limitarea consecinţelor acestora, de a strânge şi a administra probe cu respectarea principiului loialităţii prevăzut de art. 101 din Codul de procedură penală - toate acestea privite ca şi garanţii ale respectării termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, pe de o parte, precum şi ale respectării dreptului la un proces echitabil, în sens larg, adică privit în ansamblul componentelor sale, pe de altă parte,

8. Prevederile legale criticate nu interzic readministrarea probatoriului şi nici nu exclud posibilitatea reală şi efectivă a suspectului/inculpatului de a solicita readministrarea probelor sau posibilitatea de a contesta efectiv probele administrate încă din faza de urmărire penală potrivit art. 83 lit. d) şi e) din Codul de procedură penală, respectiv dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii, precum şi dreptul de a formula orice alte cereri care ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei.

9. Mai mult, se arată că, atât timp în faza cercetării judecătoreşti este posibilă readministrarea probelor (administrate în cursul urmăririi penale) contestate de părţi, precum şi administrarea de probe noi, în condiţiile prevăzute de art. 374 alin. (5)-(10) din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară a admis că o eventuală vătămare produsă astfel inculpaţilor poate fi înlăturată - respectiv, prin readministrarea probelor contestate, în condiţii de oralitate, contradictorialitate şi nemijlocire în faza de judecată/îh cursul cercetării judecătoreşti -, inculpaţii având aşadar posibilitatea exercitării depline a prerogativelor conferite de dreptul la un proces echitabil (conform art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale) în cursul cercetării judecătoreşti. Instanţei judecătoreşti îi revine rolul de a analiza şi de a aprecia în mod liber, cu respectarea principiului imparţialităţii şi, în special, al egalităţii armelor, atât valoarea fiecăreia dintre probele administrate (fie în faza de urmărire penală, fie în cursul judecăţii) în raport cu celelalte, indiferent deci de faza procesuală în care au fost administrate, cât şi credibilitatea lor. Această analiză, în cazul existenţei unor probe contradictorii, implică, în mod esenţial şi obligatoriu, motivarea şi explicitarea detaliată pentru justificarea priorităţii acordate reţinerii unora sau altora dintre probele administrate/readministrate, întrucât probele nu au o valoare a priori stabilită de legiuitor, importanţa acestora rezultând în urma aprecierii lor de către organul judiciar consecutiv analizei ansamblului materialului probator administrat în cauză conform principiului liberei aprecieri a probelor.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

11. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă şi, în subsidiar, neîntemeiată. Astfel, se arată că autorii excepţiei „s-au mărginit să enumere o serie de dispoziţii convenţionale şi constituţionale, despre care au afirmat că ar fi încălcate de dispoziţiile criticate, fără a arăta concret în ce constă contradicţia” între acestea şi Constituţie sau Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

12. Pe fondul excepţiei se arată că aceasta este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile criticate nu instituie interdicţia de a readministra probele administrate în cursul urmăririi penale ulterior acestui moment şi nici nu limitează dreptul inculpatului de a solicita readministrarea sau contestarea efectivă a acestor probe.

13. În acest sens, se susţine că nu sunt afectate dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Constituţie şi cele ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece prevederile art. 305 şi art. 306 alin. (1) din Codul de procedură penală se coroborează cu cele ale art. 83 din acelaşi cod care reglementează că, pe toată durata procesului penal, inculpatul are, între altele, dreptul de a avea un avocat ales, dreptul de a i se desemna unul din oficiu, în cazul asistenţei juridice obligatorii, dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, dreptul de a ridica excepţii şi de a pune concluzii, precum şi dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei,

14. De asemenea, dispoziţiile criticate se coroborează cu prevederile art. 374 alin. (7)-(10) din Codul de procedură penală, potrivit cărora doar probele care au fost administrate în cursul urmăririi penale şi nu au fost contestate de către părţi nu se readministrează în cursul cercetării judecătoreşti, ele fiind puse, însă, în dezbaterea contradictorie a părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului. Totodată, se arată că art. 374 din Codul de procedură penală permite judecătorului să administreze din oficiu atât probele la care se referă art. 374 alin. (7), cât şi orice alte probe pe care le apreciază a fi necesare pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei. Revine judecătorului învestit cu soluţionarea dosarului cauzei să aprecieze, în concret şi de la caz la caz, care probe este necesara fi administrate. De aceea, elemente de fapt, respectiv faptul că judecătorul unei cauze nu a dispus readministrarea, în faza cercetării judecătoreşti, a una şi mai multe dintre probele administrate în cursul urmăririi penale şi necontestate de către părţi, nu pot conduce la concluzia că art. 305 şi art. 306 alin. (1) din Codul de procedură penală ar fi neconstituţionale, întrucât ar contraveni art. 21 alin. (3) din Constituţie referitoare la dreptul la un proces echitabil.

15. În acest sens, Guvernul face trimitere la Hotărârea din 26 noiembrie 2013, pronunţată în Cauza Babeş împotriva României, paragrafele 41-47, prin care instanţa de la Strasbourg a statuat că, atunci când judecătorul cauzei decide să-şi întemeieze hotărârea de condamnare pe probe (declaraţii) care nu au fost administrate în faţa sa în condiţii de contradictorialitate, este necesar ca respectivele probe să fie coroborate şi cu alte probe care au fost administrate în cursul procesului şi, de asemenea, este esenţial să existe garanţii procedurale solide pentru a asigura caracterul echitabil al procedurii.

16. Nici critica privind pretinsa nerespectare a dreptului la apărare, garantat de art. 24 din Constituţie, nu este întemeiată, deoarece prevederile legale contestate nu restrâng în niciun fel dreptul la apărare al inculpatului, acesta putând fi asistat de un avocat în tot cursul judecăţii, avocat care are dreptul să consulte actele dosarului, să îl asiste pe inculpat, să exercite drepturile procesuale ale acestuia, să formuleze plângeri, cereri, memorii şi obiecţiuni.

17. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, textele de lege criticate reglementează dispunerea începerii urmăririi penale în rem, de către organul de urmărire penală şi nu sunt de natură a limita sau a restrânge accesul liber la justiţie ori dreptul la apărare. Subiecţii procesuali au dreptul la un apărător ales sau numit din oficiu, însă garantarea dreptului la apărare nu se poate asigura în afara procesului penal, înainte de începerea urmăririi penale, când făptuitorul nu are calitatea procesuală de învinuit sau inculpat.

18. În plus, este de competenţa legiuitorului să stabilească aspecte care privesc modul de desfăşurare a urmăririi penale, în acord cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

19. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

20. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

21. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 305 cu denumirea marginală începerea urmăririi penale şi cele ale art. 306 alin. (1) cu denumirea marginală Obligaţiile organelor de urmărire penală din Codul de procedură penală. După sesizarea Curţii Constituţionale, dispoziţiile art. 305 alin. (1)-(3) din Codul de procedură penală au fost modificate prin art. II pct. 76 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016. Având în vedere, însă, că în cauză a produs efecte norma de procedură prevăzută de art. 305 din Codul de procedură penală în forma în vigoare la data sesizării Curţii (a se vedea şi Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011), aceasta se va pronunţa asupra dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură penală în redactarea anterioară modificării lor prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016. Prin urmare, prevederile de lege criticate au următorul conţinut:

- Art. 305: „(1) Când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi se constată că nu există vreunul dintre cazurile care împiedică exercitarea acţiunii penale prevăzute la art. 16 alin. (1), organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la faptă.

(2) începerea urmăririi penale se dispune prin ordonanţă care cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2) lit. a)-c) şi g).

(3) Când din datele şi probele existente în cauză rezultă indicii rezonabile că o anumită persoană a săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală, procurorul dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de aceasta, care dobândeşte calitatea de suspect.

(4) Faţă de persoanele pentru care urmărirea penală este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile sau de îndeplinirea unei alte condiţii prealabile, efectuarea urmăririi penale se poate dispune numai după obţinerea autorizaţiei ori după îndeplinirea condiţiei. “

- Art. 306 alin. (1): „(1) Pentru realizarea obiectului urmăririi penale, organele de cercetare penală au obligaţia ca, după sesizare, să caute şi să strângă datele ori informaţiile cu privire la existenţa infracţiunilor şi identificarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni, să ia măsuri pentru limitarea consecinţelor acestora, să strângă şi să administreze probele cu respectarea prevederilor art. 100 şi 101. “

22. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că dispoziţiile legate criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil, art. 24 referitor la Dreptul la apărare, precum şi dispoziţiile art. 6 referitor la Dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

23. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură penală, Curtea constată că, prin Decizia nr. 236 din 19 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 7 iunie 2016, paragraful 58, a statuat că nu se poate admite ideea înfrângerii prezumţiei de constituţionalitate ca urmare a aplicării unor dispoziţii în contradicţie cu legea ori cu principiile fundamentale. De altfel, prevederile art. 305 alin. (3) din Codul de procedură penală stabilesc în mod clar că, atunci când există indicii rezonabile că o anumită persoană a săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală, procurorul va dispune continuarea urmăririi penale faţă de aceasta, care dobândeşte calitatea de suspect. În măsura în care, în dezacord cu aceste prevederi, procurorul nu respectă aceste exigenţe, atunci, în cazul emiterii rechizitoriului, suspectul devenit inculpat poate supune cenzurii judecătorului de cameră preliminară verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, întrucât potrivit art. 342 şi art. 345 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, în procedura de filtru, judecătorul de cameră preliminară are posibilitatea să constate nulitatea relativă şi să excludă actele de urmărire penală şi probele administrate cu încălcarea legii care conferă, între altele, şi un drept efectiv la apărare. În acest sens, Curtea a mai constatat că prevederile art. 282 alin. (1) din Codul de procedură penală stabilesc că încălcarea dispoziţiilor legale determină nulitatea actului atunci când prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus o vătămare drepturilor părţilor ori ale subiecţilor procesuali principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului. De aceea, ori de câte ori toate sau majoritatea probelor din faza de urmărire penală au fost administrate numai în cursul urmăririi penale în rem, atunci se pot pune în discuţie aspecte de aplicare a legii cu nesocotirea garanţiilor specifice dreptului la un proces echitabil, cum ar fi dreptul suspectului de a ii informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia, de a consulta dosarul, în condiţiile legii, de a avea un avocat ales sau unul din oficiu pentru cazurile de asistenţă obligatorie, de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii, de a formula orice alte cereri care ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei, de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege, de a fi informat cu privire la drepturile sale ori dreptul de a beneficia de alte drepturi prevăzute de lege. Câtă vreme, în funcţie de particularităţile fiecărui caz, este dovedită privarea suspecţilor/inculpaţilor de drepturile conferite de Codul de procedură penală, fiindu-le grav afectat dreptul la apărare în cursul urmăririi penale, atunci probele şi actele întocmite cu nerespectarea exigenţelor legale pot fi înlăturate până la încheierea procedurii de cameră preliminară.

24. Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia şi considerentele deciziei mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

25. Totodată, în ce priveşte critica referitoare la faptul că probele administrate în faza de urmărire penală nu sunt readministrate sau nu se dă posibilitatea suspectului/inculpatului să solicite readministrarea sau contestarea efectivă a acestora, Curtea constată că, prin Decizia nr. 342 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 3 iunie 2015, Decizia nr. 245 din 7 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iunie 2015 şi Decizia nr. 486 din 23 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 22 septembrie 2015, a statuat că prevederile art. 374 alin. (7) din Codul de procedură penală dispun cu privire la imposibilitatea nuanţată/condiţionată a readministrării ope legis în cursul cercetării judecătoreşti a probelor administrate în cursul urmăririi penale şi care nu au fost contestate. Din această perspectivă, Curtea a constatat că legiuitorul a impus o singură condiţie cu privire la soluţia legislativă aleasă, respectiv absenţa unei manifestări univoce de voinţă a părţii interesate sau a persoanei vătămate de a contesta probele administrate în cursul urmăririi penale. Curtea a mai constatat că, întrucât legalitatea şi temeinicia sunt însuşiri fundamentale ale oricărei probe care, prin elementele de fapt conţinute, serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei contribuind la aflarea adevărului în procesul penal, s-ar putea pune în discuţie afectarea dreptului la apărare ori a dreptului la un proces echitabil dacă, în pofida faptului că părţile sau persoana vătămată nu au avut posibilitatea contestării lor în faţa unui judecător anterior cercetării judecătoreşti, probele nu sunt readministrate. Or, dimpotrivă, din perspectiva legalităţii administrării probelor, Curtea a constatat că aceste aspecte pot fi cenzurate, în acord cu art. 342 din Codul de procedură penală, în faţa judecătorului de cameră preliminară, care, potrivit art. 346 alin, (4) din acelaşi cod, va exclude una, mai multe sau toate probele administrate în cursul urmăririi penale. Prin urmare, odată validată legalitatea lor în cadrul procedurii de cameră preliminară, este evident că în faţa judecătorului de fond pot fi puse în discuţie numai aspecte ce ţin de temeinicia probelor, respectiv aspecte referitoare la împrejurări de fapt ce reies din proba contestată şi care, raportat la acuzaţia concretă pentru care a fost dispusă trimiterea în judecată, prezintă relevanţă.

26. Totodată, Curtea Constituţională a mai statuat prin deciziile mai sus menţionate, că nimic nu opreşte partea, căreia probele avute în vedere îi sunt defavorabile să le conteste din perspectiva temeiniciei - în faza de judecată imediat după citirea rechizitoriului, dar anterior audierii inculpatului -, cerând astfel readministrarea/refacerea lor de către instanţa de judecată în condiţii de publicitate, nemijlocire şi contradictorialitate. Terminologia utilizată de legiuitor are în vedere probele administrate în cursul urmăririi penale care nu au fost contestate. În acest sens, Curtea a reţinut alin. (5) al art. 374 din Codul de procedură penală, conform căruia „Preşedintele întreabă procurorul, părţile şi persoana vătămată dacă propun administrarea de probe”, părţile şi persoana vătămată având posibilitatea să conteste probele administrate şi să propună administrarea de probe, indiferent dacă au fost administrate sau nu în faza de urmărire penală.

27. În sfârşit, s-a mai arătat că legiuitorul nu a exclus posibilitatea readministrării probelor administrate în cursul urmăririi penale şi necontestate de către părţi, întrucât, potrivit art. 374 alin. (8) din Codul de procedură penală, acestea pot fi administrate din oficiu de către instanţă dacă apreciază că este necesar pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei. Faptul că această posibilitate este atributul exclusiv al instanţei de judecată nu este de natură a afecta în vreun fel dreptul la apărare ori dreptul la un proces echitabil, pentru că, potrivit art. 349 alin. (1) din Codul de procedură penală, „Instanţa de judecată soluţionează cauza dedusă judecăţii cu garantarea respectării drepturilor subiecţilor procesuali şi asigurarea administrării probelor pentru lămurirea completă a împrejurărilor cauzei în scopul aflării adevărului, cu respectarea deplină a legii”.

28. În concluzie, Curtea reţine că în condiţiile art. 374 din Codul de procedură penală persoana interesată poate contesta probele administrate în faza de urmărire penală.

29. În ce priveşte critica referitoare la dispoziţiile art. 306 alin. (1) din Codul de procedură penală, Curtea constată că acestea dispun cu privire la obligaţia organelor de cercetare penală să caute şi să strângă datele ori informaţiile cu privire la existenţa infracţiunilor şi identificarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni, să ia măsuri pentru limitarea consecinţelor acestora şi să strângă şi să administreze probele cu respectarea prevederilor art. 100 şi 101 din Codul de procedură penală, adică să administreze probele în acord cu principiul loialităţii. O astfel de reglementare nu aduce în niciun fel atingere dreptului la apărare ori dreptului la un proces echitabil, deoarece, aşa cum a statuat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 778 din 17 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 12 februarie 2016, paragraful 38, dispoziţiile art. 103 alin. (2) din acelaşi cod referitoare la dispunerea condamnării, doar atunci când acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă, conferă procedurii caracterul echitabil. Astfel, pe lângă faptul că, potrivit art. 4 alin. (2) din Codul de procedură penală, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului/inculpatului, principiul liberei aprecieri a probelor nu este absolut, fiind mărginit de existenţa unor mijloace compensatorii care să asigure existenţa unui echilibru suficient între acuzare şi apărare. În acest sens, prin Hotărârea din 15 decembrie 2011, pronunţată în Cauza Al-Khawaja şi Tahery împotriva Regatului Unit, paragrafele 131, 134 şi 147, instanţa europeană a statuat că, în cazul în care mărturia neverificată depusă de un martor se coroborează cu alte mijloace de probă, aprecierea caracterului său determinant depinde de forţa probatorie a celorlalte mijloace de probă. În fapt, termenul „determinant(ă)” trebuie interpretat într-un sens restrâns, ca desemnând o probă de asemenea relevanţă sau importanţă încât este în măsură să determine soluţia cauzei. Aşa fiind, s-a concluzionat că, atunci când o declaraţie relatată reprezintă proba exclusivă sau determinantă împotriva acuzatului, admiterea sa ca mijloc de probă nu implică automat încălcarea art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În acelaşi timp, atunci când o condamnare se bazează exclusiv sau în mod determinant pe mărturiile martorilor care nu se înfăţişează în instanţă, Curtea trebuie să supună procedura celei mai riguroase examinări. Din cauza riscurilor inerente admiterii probelor de acest tip, instanţa europeană a stabilit că în fiecare dintre cauze trebuie să existe suficiente elemente de contrabalansare, care să ofere posibilitatea ca o condamnare să se bazeze pe o astfel de probă, numai dacă aceasta este suficient de fiabilă ţinând seama de importanţa ei în cauză.

30. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gaby Pătlăgică şi Ionel Cîşlaru în Dosarul nr. 7.231/99/2015 al Tribunalului Iaşi - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 305 şi art. 306 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Iaşi - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 19 ianuarie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 516 din 3 mai 2017

Nr. 309 din 27 aprilie 2017

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 4.093/2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 645 din 27 aprilie 2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1), Sit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 42, 171, 175, 185, 282, 327, 328, 329, 330, 349 şi 351 se abrogă.

2. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, după poziţia 514 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 515-519, cu următorul cuprins:

 

„515

W61901001

L01XC17

NIVOLUMABUM **1Ω

OPDIVO 10 mg/ml

Conc. pt. sol. perf.

10 mg/ml

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA

EEIG

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. din sticlă de tip I x 40 mg conc. pt. sol. perf.

PRF

1

2,549.400000

2,817.000000

0.000000

516

W61901002

L01XC17

NIVOLUMABUM **1Ω

OPDIVO 10 mg/ml

Conc. pt. sol. perf.

10 mg/ml

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. din sticlă de tip I x 100 mg conc. pt. sol. perf.

PRF

1

6,328.500000

6,936.220000

0.000000

517

W58517001

L01XE15

VEMURAFENIBUM **1Ω

ZELBORAF

Compr. Film.

240 mg

ROCHE REGISTRATION LTD.

Marea Britanie

Cutie cu blist. Al/Al perforate pentru unităţi dozate 56 x 1 compr. film

PR

56

118.691607

130.055357

0.000000

518

W62208002

L01XE25

TRAMETINIBUM **1Ω

MEKINIST 0,5 mg

Compr. Film.

0,5 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

Marea Britanie

Flac. din peid cu 30 compr. film.

PR

30

269.036000

294.521333

0.000000

519

W62210002

L01XE25

TRAMETINIBUM **1Ω

MEKINIST 2 mg

Compr. Film.

2 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

Marea Britanie

Flac. din peid cu 30 compr. film.

PR

30

1,073.143333

1,170.999333

0.000000”

 

3. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.17: „Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi”, poziţiile 3 şi 4 se abrogă.

4. La secţiunea P9 „Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.1 „Transplant medular”, după poziţia 278 se introduc două noi poziţii, poziţiile 279 şi 280, cu următorul cuprins:

 

„279

W62832001

L04AB01

ETANERCEPTUM **

BENEPALI 50 mg

Sol. inj. în seringă preumplută

50

mg

SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED

Marea Britanie

Cutie cu 4 seringi preumplute a câte 50 mg

PR

4

710.667500

784.165000

0.000000

280

W62833001

L04AB01

ETANERCEPTUM **

BENEPALI 50 mg

Sol. inj. în stilou injector (pen) preumplut

50

mg

SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED

Marea Britanie

Cutie cu 4 stilouri injectoare (pen) preumplute a câte 50 mg

PR

4

710.667500

784.165000

0.000000”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna mai 2017.

 

Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Florian-Dorel Bodog

Marian Burcea

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 16 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:

- prevederile corespunzătoare secţiunii „Pregătirea admiterii”, secţiunii „Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă” şi secţiunii „Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă” se înlocuiesc cu prevederile din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 3.794.

 

ANEXĂ

 

Modificări ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

 

Data-limită/Perioada

Evenimentul

Pregătirea admiterii

3 februarie 2017

Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii

1 martie 2017

Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

8 mai 2017

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SHIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi.

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

10 mai 2017

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

15 mai 2017

Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

11-31 mai 2017

Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare

14 iunie 2017

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VII l-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată

16 iunie 2017

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VII l-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată

2 iulie 2017

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene, prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice

3 iulie 2017

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ

gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, prin comunicarea linkului de internet unde se afişează aceasta

3-5 iulie 2017

Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ

 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

18-19 mai 2017

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

22-23 mai 2017

înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

24-27 mai 2017

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

29 mai 2017

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai 2017

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată

6-7 iunie 2017

Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificarea cunoştinţelor de limba modernă sau maternă

7-8 iunie 2017

Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

8 iunie 2017

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată

 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

10 mai 2017

Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc 18 ani până la dalia începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

3 iulie 2017

Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

18-19 iulie 2017

înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

19-21 iulie 2017

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – ALDE

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016

 

Denumirea partidului politic: PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR- ALDE

Sediul partidului politic: str. Muzeul Zambaccian nr. 17, sectorul 1, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în  luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primita în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primita în luna decembrie

1

Alba

 

 

 

 

3550

2000

200

895

5498

16488,5

1535

1147

2

Arad

 

 

6000

8930

28420

 

120

699

 

4000

 

 

3

Argeş

 

 

6410

4450

5040

4150

3950

750

7310

12770

3060

4950

4

Bihor

2650

2400

1000

3200

400

1200

150

660

1050

6560

3200

1100

5

Bistriţa-Năsăud

 

 

 

3080

12055

 

 

5219

10000

8100

9000

11256

6

Botoşani

 

 

 

7000

 

 

 

 

 

9070

7750

2150

7

Brăila

 

1350

350

 

100

 

 

 

2750

3150

770

1050

8

Braşov

 

 

1620

 

200

 

100

100

200

2050

2150

30600

9

Buzău

800

950

4300

8100

3920

1700

1800

1800

6980

6850

9150

8790

10

Călăraşi

528

252

3850

1340

1150

 

 

230

2350

350

 

 

11

Caraş-Severin

1000

1000

1000

 

3510

 

 

 

 

 

 

 

12

Cluj

0

100

7000

1200

2100

0

250

100

3000

5400

0

8500

13

Covasna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

648

510

 

14

Dâmboviţa

 

 

 

 

 

 

 

840

2610

12260

6871

 

15

Galaţi

7410

34010

18040

8500

4795

5835

7545

6895

13935

8280

6770

4880

16

Gorj

930

1290

5600

1400

915

0

0

0

400

13565

0

1374

17

Harghita

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Hunedoara

 

2611

5226

2791

3018

2906

2650

2137

7311

7690

3139

1050

19

Ilfov

 

 

1000

1200

2400

2600

1500

3100

4200

2950

1000

5000

20

Maramureş

 

 

2500,88

1626,6

300

400

700

1700

1044

1030

 

485

21

Mehedinţi

 

500

1600

1200

5050

1700

1300

2090

17760

12990

1050

4140

22

Mureş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1000

1000

23

Neamţ

 

 

11580

23412

3780

 

 

 

2350

5920

2840

4280

24

Prahova

3500

4800

5600

6600

7700

4850

5100

4750

5500

9500

10200

3600

25

Satu mare

 

3124

1020

7510

830

231

174

679

1512

3450

3216

 

26

Sibiu

1000

1000

1000

4000

1000

1000

4000

1000

2000

24600

5500

268

27

Teleorman

1650

1650

1650

1300

1300

1250

1250

1250

1525

1475

1400

1300

28

Timiş

 

6100

6100

4600

6200

3500

3400

3500

3600

5900

4800

4700

29

Tulcea

1294

528

540,7

1331,8

857,2

 

2464

1862

1944

1034

170

464

30

Vâlcea

1040

1804

2220

5389

5168

6364

6232

4850

3356

1650

4110

3300

31

Vaslui

 

 

 

 

 

 

730

1060

1090

1070

390

200

32

Vrancea

2650

2975

4620

6330

3670

2450

3250

620

7150

1200

4485

3200

33

Sectorul 1

 

 

1500

1000

2120

500

 

 

 

 

 

 

34

Sectorul 2

8550

2740

5025

3850

4650

2025

775

1400

10561

1950

1865

490

35

Sectorul 3

10080

2810

8205

7077

3874,5

0

700

2230,5

750

13460

0

4550

36

Sectorul 4

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

12000

 

 

37

Sectorul 6

 

 

4200

5100

7800

9500

2200

6400

1500

2300

1000

2000

38

Centrala

 

17100

50665

54523

15406

20603

35803

11300

14400

94500

1500

42700

 

Cuantumul total

1578942,68

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Chiţoiu Daniel

Semnătura

 

Data întocmirii

28.04.2017

 

Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2016 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Denumirea partidului politic: PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR- ALDE

Sediul partidului politic: str. Muzeul Zambaccian no 17, sectorul 1, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat cotizaţia1

Numele

Prenumele

Cetăţenia

Valoarea cotizaţiei

Data la care a fost plătită cotizaţia

1

Centrala

Popescu-Tăriceanu

Călin

Română

18000

 

2

Braşov

Borza

Remus

Română

30000

23.12.2016

3

Galaţi

Secuianu

Dorian

Română

13850

 

4

Neamţ

Iacoban

Constantin

Română

17630

 

5

Prahova

Gavrilescu

Graţiela

Română

11700

 

 

1 În cazul în care există membri care nu au plătit cotizaţii doar într-o organizaţie/filială şi valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară. se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat cotizaţii de la respectivii membri.

 

Cuantumul total

91180

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Chiţoiu Daniel

Semnătura

 

Data întocmirii

28.04.2017

 

Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2016 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Denumirea partidului politic: Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – ALDE

Sediul partidului politic: Bucureşti, sectorul 1, strada Muzeul Zambaccian nr. 17

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia1

Numele

Prenumele

Cetăţenia

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1.

Prahova

Gavrilescu

Graţiela

Română

11300

Fără obligaţii

 

2.

Prahova

Nemeş

Constantin

Română

31500

Fără obligaţii

 

3.

Prahova

Meleşcanu

Teodor

Româna

23250

Fără obligaţii

 

4.

Braşov

Borza

Remus

Română

60000

Fără obligaţii

11.2016

5.

Braşov

Bratosin

Laura

Româna

55000

Fără obligaţii

11.2016

6.

Braşov

Puscariu

Radu

Romana

15000

Fără obligaţii

11.2016

7.

Braşov

Motoc

Bogdan

Romana

12750

Fără obligaţii

5.2016

8.

Braşov

Ciolan

Ştefan

Romana

10500

Fără obligaţii

5.2016

9.

Brăila

Obreja

Gheorghi

Romana

23850

Fără obligaţii

06.2016; 10.2016

10.

Brăila

Radulescu

Daniela-Elena

Româna

19500

Fără obligaţii

03;04;06; 08.2016

11.

Centrala

Calimente

Mihăiţă

Romana

20000

Fără obligaţii

28.09.2016

12.

Centrala

Radulescu

Daniela-Elena

Romana

7500

Fără obligaţii

13.10.2016

13.

Centrala

Borza

Remus

Romană

135000

Fără obligaţii

19.10.2016

14.

Centrala

Iriza

Scarlat

Romană

24000

Fără obligaţii

19.10.2016

15.

Centrala

Dima

Cristian

Romană

63000

Fără obligaţii

19.10.2016

16.

Centrala

Dalca

Ştefan Petru

Română

20000

Fără obligaţii

20.10.2016

17.

Centrala

Durbaca

Eugen

Romană

63000

Fără obligaţii

24.10.2016

18.

Centrala

Obreja

Cătălin George

Română

20000

Fără obligaţii

24.10.2016

19.

Centrala

Banias

Mircea Marius

Romană

15000

Fără obligaţii

26.10.2016

20.

Centrala

Varujan

Vosganian

Romană

45000

Fără obligaţii

26.10.2016

21.

Centrala

Ardelean

Nelu

Română

15000

Fără obligaţii

26.10.2016

22.

Centrala

Bena

Alin

Română

16500

Fără obligaţii

26.10.2016

23.

Centrala

Dumitran

Daniel

Română

19000

Fără obligaţii

26.10.2016

24.

Centrala

Sav

Nicu

Romana

12500

Fără obligaţii

26.10.2016

25.

Centrala

Borza

Remus

Română

60000

Fără obligaţii

28.10.2016

26.

Centrala

Porumbaru

Emanoil

Română

30000

Fără obligaţii

01.11.2016

27.

Centrala

Voicu

Constantin

Română

15000

Fără obligaţii

07.11.2016

 

1 În cazul în care există persoane fizice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile.

 

Cuantumul total

843150

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Chiţoiu Daniel

Semnătura

 

Data întocmirii

28.04.2017

 

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2016 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Denumirea partidului politic: PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR- ALDE

Sediul partidului politic: str. Muzeul Zambaccian nr. 17, sectorul 1, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană care a încasat donaţia1

Denumirea donatorului

Sediul donatorului

Naţionalitatea

donatorului

Codul unic de înregistrare

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1

Argeş

Romaqa Group – S.A.

Borsec

Română

402911

25000

Fără obligaţii

31 10.2016

2

Centrala

Compania Proex

Bucureşti

Română

10299245

20000

Fără obligaţii

13.10.2016

3

Centrala

Compania Proex

Bucureşti

Română

10299245

20000

Fără obligaţii

21 10.2016

4

Centrala

Iridex Group Import Export

Bucureşti

Română

398284

60000

Fără obligaţii

08.11.2016

 

1 În cazul în care există persoane juridice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.

 

Cuantumul total

125000

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Chiţoiu Daniel

Semnătura

 

Data întocmirii

28.04.2017

 

Suma totală a donaţiilor confidenţiale primite în anul 2016

 

Denumirea partidului politic: PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR- ALDE

Sediul partidului politic: str. Muzeul Zambaccian nr. 17, sectorul 1, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala judeţeană

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna decembrie

1

Sectorul 2

 

 

 

 

16000

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumul total

16000

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Chiţoiu Daniel

Semnătura

 

Data întocmirii

28.04.2017

 

Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară primite în anul 2016

 

Denumirea partidului politic: PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR- ALDE

Sediul partidului politic: str. Muzeul Zambaccian nr. 17, sectorul 1, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total în luna ianuarie

Cuantumul total în luna februarie

Cuantumul total în luna martie

Cuantumul total în luna aprilie

Cuantumul total în luna mai

Cuantumul total în luna iunie

Cuantumul total în luna iulie

Cuantumul total în luna august

Cuantumul total în luna septembrie

Cuantumul total în luna octombrie

Cuantumul total în luna noiembrie

Cuantumul total în luna decembrie

1

Argeş

 

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumul total

5000

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Chiţoiu Daniel

Semnătura

 

Data întocmirii

28.04.2017

 

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2016 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată

 

Denumirea partidului politic: PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR- ALDE

Sediul partidului politic: str. Muzeul Zambaccian nr. 17, sectorul 1, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Activitatea generatoare de venit

Sursa venitului

Cuantum anual

1

Arad

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006,

republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare

Subînchiriere birou parlamentar Calimente Mihăiţă

716,25

Dobânzi bancare

Dobânzi bancare

80

 

Cuantumul total

796,25

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Chiţoiu Daniel

Semnătura

 

Data întocmirii

28.04.2017

 

UNIUNEA CREŞTIN DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - partidul Uniunea Creştin Democrată din România

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016

 

Denumirea partidului politic: Uniunea Creştin Democrată din România

Sediul partidului politic: sediul fiscal - str. Colonia Breaza nr. 22A, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie

Total

1.

UCDR Filiala Bucureşti

 

 

420

90

 

 

 

 

 

 

 

 

510

2.

UCDR Filiala Timiş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3.

UCDR Filiala Suceava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4.

UCDR Filiala Cluj

100

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

280

5.

UCDR Filiala Neamţ

 

 

300

180

60

180

 

 

 

 

 

 

720

6.

UCDR Filiala Bacău

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7.

UCDR Filiala Hunedoara

 

 

 

1410

 

 

 

 

 

 

 

 

1410

8.

UCDR Filiala Alba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

9.

UCDR Filiala Iaşi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10.

UCDR Filiala Frankfurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

11.

UCDR Filiala Caraş-Severin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

12.

UCDR Filiala Olt

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

13.

UCDR Filiala Bihor

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

600

14.

UCDR Filiala Sibiu

60

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

 

 

160

0

1220

2380

240

180

0

0

0

0

0

0

4180

 

Cuantumul total

4180

Numele şi prenumele reprezentantului

Valentin Licxandru

Semnătura

 

Data întocmirii

28.04.2017

 

Suma totală a donaţiilor confidenţiale primite în anul 2016

 

Denumirea partidului politic: Uniunea Creştin Democrată din România

Sediul partidului politic: sediul fiscal - str. Colonia Breaza nr. 22A, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala judeţeană

Cuantum total al donaţiilor primite În luna ianuarie

Cuantum total al donaţiilor primite în luna februarie

Cuantum total al donaţiilor primite în luna martie

Cuantum total al donaţiilor primite în luna aprilie

Cuantum total al donaţiilor primite în luna mai

Cuantum total al donaţiilor primite în luna iunie

Cuantum total al donaţiilor primite în luna iulie

Cuantum total al donaţiilor primite în luna august

Cuantum total al donaţiilor primite în luna septembrie

Cuantum total al donaţiilor primite în luna octombrie

Cuantum total al donaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantum total al donaţiilor primite în luna decembrie

Total

1.

UCDR Filiala Bucureşti

 

 

15402

 

1349

1506

 

 

 

3605

1800

 

23662

2.

UCDR Filiala Oradea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3.

UCDR Filiala Timiş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4.

UCDR Filiala Suceava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5.

UCDR Filiala Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6.

UCDR Filiala Cluj

 

 

450

180

37850

1500

 

 

 

 

 

 

39980

7.

UCDR Filiala Neamţ

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

400

8.

UCDR Filiala Bacău

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

9.

UCDR Filiala Zalău

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10.

UCDR Filiala Hunedoara

 

 

 

 

2150

200

 

 

 

 

 

 

2350

11.

UCDR Filiala Alba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

12.

UCDR Filiala Sibiu

40

 

 

 

1800

 

 

 

 

 

 

 

1840

13.

UCDR Filiala Olt

 

 

 

1000

2500

 

 

 

 

 

 

 

3500

14.

UCDR Filiala Botoşani

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

2000

15.

UCDR Filiala Arad

 

 

 

 

6000

 

 

 

 

 

 

 

6000

16.

UCDR Filiala Caraş-Severin

 

 

 

 

12200

220

 

 

 

 

 

 

12420

17.

UCDR Filiala Frankfurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

40

0

15852

1180

66249

3426

0

0

0

3605

1800

0

92152

 

Cuantumul total

92152

Numele şi prenumele reprezentantului

Valentin Licxandru

Semnătura

 

Data întocmirii

28.04.2017

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Dreaptă

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016

 

Denumirea partidului politic: PARTIDUL NOUA DREAPTĂ

Sediul partidului politic: Str. Viitorului nr. 81, sectorul 2

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie

1

 

 

330

90

20

190

200

60

 

 

 

19.49

909.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumul total

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal

 

Semnătura

 

Data întocmirii

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.