MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 328/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 328         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 mai 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

283. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

385. - Decizie pentru eliberarea domnului Valeriu Alexandru Gālă din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

386. - Decizie pentru eliberarea domnului Marius Stănilă din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

387. - Decizie pentru eliberarea domnului Iulian-Bogdan Gheorghe din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

388. - Decizie pentru numirea domnului Leonard-Cătălin Munteanu īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

389. - Decizie pentru numirea domnului Teodor-Alexandru Georgescu īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

390. - Decizie pentru numirea domnului Alexandru-Gheorghe Condoiu īn funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

391. - Decizie privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ştefăniţă Munteanu a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

 

392. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Vali Mirela Mihalaşcu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

 

393. - Decizie privind numirea domnului Ştefăniţă Munteanu īn funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

394. - Decizie privind numirea domnului Tibor-Ioan Pentek īn funcţia de consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 23 din 11 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Elaborarea şi actualizarea anuală a inventarelor naţionale de emisii de poluanţi atmosferici şi a seriilor istorice de date, precum şi a raportului informativ de inventariere se realizează de către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

(2) Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului transmite spre avizare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului pānă la data de 1 februarie a fiecărui an inventarul naţional de emisii de poluanţi atmosferici, elaborat pentru anul cu 2 ani īn urma anului de raportare, şi a raportului aferent acestuia, precum şi seriile istorice de date, pentru dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3), compuşi organici volatili nemetanici (COVnm), monoxid de carbon (CO), particule cu un diametru aerodinamic mai mic sau egal cu 2,5 micrometri (PM2.5), particule cu un diametru aerodinamic mai mic sau egal cu 10 micrometri (PM10), particule totale īn suspensie (TSP), cadmiu (Cd), plumb (Pb), mercur (Hg), arsen (As), crom (Cr), cupru (Cu), nichel (Ni), seleniu (Se), zinc (Zn), dioxine şi furani (PCDD şi PCDF), hidrocarburi aromatice policiclice totale (PAH), benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, hexaclorbenzen (HCB), bifenili policloruraţi (PCBs)şi, dacă este posibil, pentru negru de fum (BC).

(3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului coordonează elaborarea şi actualizarea, inclusiv prin asigurarea elaborării de studii, astfel:

a) din doi īn doi ani, a prognozelor naţionale de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac, compuşi organici volatili nemetanici, particule cu un diametru aerodinamic mai mic sau egal cu 2.5 micrometri, avānd ca ani-ţintă anii 2020, 2025, 2030 şi dacă este posibil 2040 şi 2050, īn baza datelor şi informaţiilor existente la nivel naţional privind premisele socioeconomice īn sectorul energetic, industrial, de transport, agricol şi rezidenţial;

b) din patru īn patru ani, a inventarelor naţionale de emisii dezagregate spaţial pe categorii de surse şi a inventarelor privind sursele punctuale de mari dimensiuni, pentru anul cu 2 ani īn urma anului de raportare, pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac, compuşi organici volatili nemetanici, monoxid de carbon, particule cu un diametru aerodinamic mai mic sau egal cu 2.5 micrometri şi 10 micrometri, cadmiu, plumb, mercur, dioxine şi furani, hidrocarburi aromatice policiclice totale, hexaclorbenzen, bifenili policloruraţi şi, dacă este posibil, pentru negru de fum.

(4) Pentru elaborarea şi actualizarea inventarelor naţionale de emisii de poluanţi atmosferici, prognozelor de emisii, inventarelor naţionale de emisii dezagregate spaţial, inventarelor privind sursele punctuale de mari dimensiuni şi a raportului informativ de inventariere se utilizează metodologiile adoptate de Organismul executiv al Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, īncheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, ratificată prin Legea nr. 8/1991, denumită īn continuare Convenţia LRTAP, şi ghidul metodologic EMEP/AEM privind inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici recomandat de Agenţia Europeană de Mediu şi Convenţia LRTAP.”

2. Articolele 17 şi 19 se abrogă.

3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului realizează raportarea la Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi la Secretariatul Convenţiei LRTAP astfel:

a) anual, pānă la data de 15 februarie a fiecărui an, inventarul naţional de emisii pentru poluanţii atmosferici prevăzuţi la art. 16 alin. (2), elaborat pentru anul cu 2 ani īn urma anului de raportare, şi seriile istorice de date;

b) din doi īn doi ani, pānă la data de 15 martie, prognozele naţionale de emisii pentru poluanţii atmosferici şi anii-ţintă prevăzuţi la art. 16 alin. (3) lit. a);

c) din patru īn patru ani, pānă la data de 1 mai, inventarele naţionale de emisii dezagregate spaţial pe categorii de surse şi inventarele privind sursele punctuale de mari dimensiuni pentru poluanţii atmosferici prevăzuţi Sa art. 16 alin. (3) lit. b);

d) anual, pānă la data de 15 martie a fiecărui an, raportul informativ de inventariere, care include informaţii privind inventarele şi prognozele prevăzute la lit. a)-c).

(2) Retransmiterea de date īn urma unor erori se efectuează īn termen de patru săptămāni de la data raportării.11

*

Prezenta hotărāre transpune prevederile art. 8 alin. (1)-(3), art. 10 alin. (2) şi ale art. 20 alin. (1) paragraful al doilea din Directiva (UE) 2016/2.284 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE şi de abrogare a Directivei 2001/81/CE, publicată īn jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 344 din 17 decembrie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Monica-Dorina Gheorghiţă,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Bogdan Mănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 283.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Valeriu Alexandru Gālă din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS 1916 din 19 aprilie 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.912 īn data de 19 aprilie 2017,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru īmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Valeriu Alexandru Gālă se eliberează din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul generai al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 385.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Marius Stănilă din funcţia de inspector generai adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS 1916 din 19 aprilie 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.912 din 19 aprilie 2017,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin, (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru īmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Stănilă se eliberează din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 386.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Iulian-Bogdan Gheorghe din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS 1916 din 19 aprilie 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.912 din 19 aprilie 2017,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionare a Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru īmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 16 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Iulian-Bogdan Gheorghe se eliberează din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 387.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Leonard-Cătălin Munteanu īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS 1.916 din 19 aprilie 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.912 din 19 aprilie 2017,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru īmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 16 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Leonard-Cătălin Munteanu se numeşte īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 388.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Teodor-Alexandru Georgescu īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS 1.916 din 19 aprilie 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.912 din 19 aprilie 2017,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele  măsuri pentru īmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor-Alexandru Georgescu se numeşte īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 389.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Alexandru-Gheorghe Condoiu īn funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS 1.916 din 19 aprilie 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.912 īn data de 19 aprilie 2017,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru īmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru-Gheorghe Condoiu se numeşte īn funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 390.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ştefăniţă Munteanu a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii īncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ştefăniţă Munteanu a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 391.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Vali Mirela Mihalaşcu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Turismului, formulată prin Adresa nr. 1.929/MTD din 27 aprilie 2017, īnregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/8,142/MB din 3 mai 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 25.102/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului de către doamna Vali Mirela Mihalaşcu,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Vali Mirela Mihalaşcu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 392.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ştefăniţă Munteanu īn funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Īn temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Ştefăniţă Munteanu se numeşte īn funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 393.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Tibor-Ioan Pentek īn funcţia de consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Avānd īn vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizi, domnul Tibor-Ioan Pentek se numeşte īn funcţia de consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 394.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.