MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 332/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 332         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 8 mai 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

277. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Arad, Vrancea, Buzău, Vâlcea, Galaţi, Olt, Călăraşi, Teleorman, Alba, Bacău, Constanţa, Dolj, Prahova, Hunedoara, Cluj, Neamţ şi municipiul Bucureşti

 

278. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind contribuţia financiară la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei, semnat la 6 martie 2017 la Paris, şi a plăţii contribuţiei aferente a Ministerului Afacerilor Externe la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018

 

Acord între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind contribuţia financiară la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei

 

282. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

215. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind aprobarea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Arad, Vrancea, Buzău, Vâlcea, Galaţi, Olt, Călăraşi, Teleorman, Alba, Bacău, Constanţa, Dolj, Prahova, Hunedoara,

Cluj, Neamţ şi municipiul Bucureşti

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor unde sunt plasate bunurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a adăugării cărţilor funciare aferente după intabulare.

Art. 4. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, la care se modifică valorile de inventar ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Nicolae Nasta,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 277.


*) Anexele nr. 1-4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind contribuţia financiară la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei, semnat la 6 martie 2017 la Paris, şi a plăţii contribuţiei aferente a Ministerului Afacerilor Externe la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul*) dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind contribuţia financiară la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei, semnat la data de 6 martie 2017 la Paris.

Art. 2. - Se aprobă plata contribuţiei Ministerului Afacerilor Externe, în valoare de 75.000 euro, la bugetul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în vederea realizării proiectului prevăzut de Acordul menţionat la art. 1.

Art. 3. - Fondurile aferente contribuţiei prevăzute la art. 2 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2017, capitolul 51.01 .Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, iar plata se efectuează într-o singură tranşă, conform prevederilor Acordului.

Art. 4. - Echivalentul în lei al contribuţiei prevăzute la art. 2 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României pentru data la care se efectuează plata.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Monica-Dorina Gheorghiţă,

secretar de stat

Ministrul pentru românii de pretutindeni,

Andreea Păstîrnac

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 278.


*) Traducere oficială.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

OFICIUL PENTRU ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE

 

ACORD

între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind contribuţia financiară la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei

 

Ministerul Afacerilor Externe al României (donator) şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică au convenit următoarele:

1. Ministerul Afacerilor Externe al României este de acord să finanţeze lucrarea OCDE specificată în Programul OCDE de Activitate şi Buget pentru 2017-2018, sub prevederile din capitolul bugetar 2.2.2.1 referitor la Impactul Economic al Migraţiei, în valoare totală de 75,000€. Contribuţia va fi plătită integral după intrarea în vigoare a Acordului, conform prevederilor Articolului 8 al acestui Acord şi în urma primirii facturii din partea OCDE.

Continuarea oricărui proiect al OCDE se supune includerii respectivului proiect de către Consiliul OCDE în cadrul Programului OCDE de Activitate şi Buget („PAB”). Proiectul la care se referă prezentul acord este inclus în prezent în PAB al OCDE, iar Departamentul OCDE pentru Muncă şi Afaceri Sociale va propune ca acest proiect să fie inclus în următorul PAB. Totuşi, în cazul în care acest proiect nu va fi inclus în următorul PAB, OCDE va avea dreptul de a sista activitatea finanţată cu această contribuţie şi să denunţe Acordul. În acest caz, Ministerul Afacerilor Externe al României va acoperi numai cheltuielile realizate de OCDE până la data încetării Acordului.

2. OCDE administrează contribuţia în conformitate cu reglementările financiare şi alte regulamente, politici şi proceduri relevante ale OCDE, care prevăd în prezent o taxă de recuperare administrativă a costurilor de 6,3% din valoarea totală a contribuţiei. Cheltuielile vor fi înregistrate în contabilitatea OCDE, care urmează principiile contabile general acceptate.

3. Ministerul Afacerilor Externe al României va primi un raport după finalizarea activităţii, care va consta într-un studiu despre comunităţile româneşti din statele membre OCDE. Raportul va fi finalizat şi transmis în termen de 18 luni de la efectuarea plăţii contribuţiei.

4. Raportul va fi structurat după cum urmează: mărimea comunităţilor de emigranţi; tendinţe recente în cadrul procesului de emigrare; repartizarea geografică şi principalele localizări ale grupurilor specifice; diaspora românească - prezentare pe criterii de vârstă, gen, nivel de educaţie; diaspora românească - prezentare în funcţie de statutul pe piaţa forţei de muncă, ocupaţie şi sectorul de activitate; principalele motive ale emigrării şi factorii care ar putea determina revenirea în ţară; tendinţele actuale în comparaţie cu comunităţile din alte state de emigraţie; evoluţii posibile în domeniul emigrării şi al repatrierii.

5. Rezultatele lucrării, indiferent de forma acesteia, rămân în proprietatea exclusivă OCDE. Conform regulamentelor şi politicilor OCDE în privinţa clasificării şi declasificării documentelor, în cazul în care acestea se aplică, precum şi ţinând cont de drepturile părţilor terţe, OCDE garantează donatorului dreptul nonexclusiv asupra:

- distribuirii şi postării pe pagina web a unei versiuni în format read-only a oricărei publicaţii realizate în cadrul activităţilor finanţate prin prezenta contribuţie;

- copierii, utilizării şi distribuirii în scopuri necomerciale de copii pe suport hârtie ale raportului şi ale altor demersuri realizate în cadrul activităţilor finanţate prin prezenta contribuţie. În cazul în care OCDE nu furnizează alte instrucţiuni, donatorul recunoaşte proprietatea OCDE asupra lucrării.

6. Orice material, informaţie sau alte date furnizate de Ministerul Afacerilor Externe al României şi alte instituţii din cadrul Administraţiei Publice din România către OCDE destinate realizării proiectului rămân în proprietatea Ministerului Afacerilor Externe şi a altor instituţii din cadrul Administraţiei Publice, OCDE având dreptul să le utilizeze şi să le integreze în propriul material în vederea elaborării şi diseminării lucrării, OCDE nu va utiliza materialul, informaţia şi alte date furnizate de Ministerul Afacerilor Externe al României şi alte instituţii din cadrul Administraţiei Publice din România în alte scopuri decât elaborarea şi diseminarea proiectului.

7. OCDE elaborează şi pune la dispoziţie gratuit o variantă destinată exclusiv lecturii a textului integral al raportului, în cadrul librăriei online OCDE şi al biblioteci: electronice OCDE.

8. Acordul intră în vigoare în urma semnării de către ambele părţi şi a transmiterii notificării de către Ministerul Afacerilor Externe al României privind finalizarea procedurilor interne. OCDE va iniţia lucrarea numai după momentul primirii notificării menţionate. În lipsa transmiterii prin poştă, cu confirmare de primire, a notificării, precum şi a unei copii electronice scanate a acesteia, într-un interval de trei luni de la semnarea Acordului, Acordul va fi atins de nulitate.

9. Orice dispută, controversă sau revendicare care decurge din sau în legătură cu interpretarea, aplicarea sau executarea prezentului acord, inclusiv existenţa, validitatea sau rezilierea, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, se soluţionează prin arbitraj final şi obligatoriu în conformitate cu regulamentele opţionale de arbitraj în vigoare la data prezentului acord, prevăzute de Curtea Permanentă de Arbitraj, cu referire la organizaţii internaţionale şi state. Va fi numit un singur arbitru, selectat de comun acord de către OCDE şi Ministerul Afacerilor Externe al României. În cazul în care o astfel de înţelegere nu va fi posibilă în decurs de trei luni de la momentul solicitării arbitrajului, arbitrul va fi numit în conformitate cu regulamentele menţionate, la solicitarea oricăreia dintre părţi. Arbitrajul va avea loc la Paris, Franţa, şi toate procedurile şi propunerile se vor desfăşura şi vor fi formulate în limba engleză.

10. Drept care subsemnaţii, autorizaţi în acest sens, au semnat prezentul acord.

 

Semnat de:

Din partea Ministerului Afacerilor Externe al României:

....................................................

Teodor-Viorel Meleşcanu,

ministrul afacerilor externe al României

Din partea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică:

....................................................

Stefano Scarpetta

director, Departamentul pentru Muncă şi Afaceri Sociale

.................................................... Data: 6.03.2017

Antoine Pailhčs

director adjunct al Serviciului programe, buget şi management financiar

Departament Executiv

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, judeţul Satu Mare, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare” potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Satu Mare, Ardud şi Botiz, din judeţul Satu Mare, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3, - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, situate pe raza localităţilor Satu Mare, Ardud şi Botiz, din judeţul Satu Mare, prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 18.600 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut Sa art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A,, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Planul amplasamentului care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Maria Grigore,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 282.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, pe raza localităţilor Satu Mare, Ardud şi Botiz din Judeţul Satu Mare, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

U.A.T.

Numele proprietarului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţă

Nr. act proprietate/ încheiere CF

Nr. cad/Topo

C.F.

Suprafaţa

acte

[mp]

Suprafaţa de expropriat

[mp]

Observaţii

Valoarea totală a despăgubirii terenului

[RON]

Valoarea totală a despăgubirii

construcţiilor

[RON]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

U.A.T. SATU MARE

1

Satu Mare

Satu Mare

Danciu Gheorghe

 

A1721/1

arabil

2549/2003

158668

158668

141800

6206

extravilan

62.060,00

 

2

Satu Mare

Satu Mare

Buzgau Cornelia

 

A1721/2

arabil

 

174195

174195

 

2299

extravilan

43.681,00

 

3

Satu Mare

Satu Mare

Cocis I. Iosif Nicolae; Cocis I. Ioan, Salageanu I. Maria, Cocis I. Rodica, Salageanu I. Maria

T122

A1686/15

arabil

31-3750;

125/2009

14360

152204

19100

4389

extravilan

43.890,00

 

4

Satu Mare

Satu Mare

Pop Mihai-Florin

T115

A1609/1

arabil

802/2012

 

164645

95000

3080

extravilan

30.800,00

 

5

Satu Mare

Satu Mare

Ciuverca Gheorghe, Ciuverca Lucia Aurica

T116

A1616/50

arabil

125/2004

 

169024

26700

2162

extravilan

21.620,00

 

6

Satu Mare

Satu Mare

Ciuverca Gheorghe, Ciuverca Lucia Aurica

1116

A1626/1

arabil

125/2004

 

169026

2700

669

extravilan

6.690,00

 

7

Satu Mare

Satu Mare

Lup I. Ileana, Blett I. Janos, Blett I, Francisc

T116

A1626/2

arabil

 

 

 

 

553

extravilan

5.530,00

 

8

Satu Mare

Satu Mare

Rak Ştefan Dorel, căsătorit

T116

A1626/3

arabil

2293/2005

 

166887

4200

442

extravilan

4.420,00

 

9

Satu Mare

Satu Mare

Rak Ştefan Dorel, căsătorit

T116

A1626/4

arabil

1972/2005

 

166780

4100

537

extravilan

5.370,00

 

10

Satu Mare

Satu Mare

Horotan I. Istvan

T116

A1626/5

arabil

31-3624

170099

170099

6500

1336

extravilan

13.360,00

 

11

Satu Mare

Satu Mare

Horotan I. Ioan Horotan I. Ioan

T116

A1626/6

arabil

31-155203

 

 

1500

381

extravilan

3.810,00

 

12

Satu Mare

Satu Mare

Horotan I. Ioan Horotan I. Ioan

A1626/7

arabil

31-155205

 

 

2560

1582

extravilan

15.820,00

 

13

Satu Mare

Satu Mare

Danciu Gheorghe

T116

A1628/1

arabil

2549/2003

169868

169869

169868

169869

112950

112950

2027

extravilan

8.108,00

 

14

Satu Mare

Satu Mare

Gecse David Margareta Carmen, Gecse David Gyula

T115

A1609/2

arabil

4418/2002

 

168490

5700

691

extravilan

2.764,00

 

15

Satu Mare

Satu Mare

Acar Carmen-Nicoleta

1117

A1632/1

arabil

2530/2007

 

171219

26400

136

extravilan

544,00

 

16

Satu Mare

Satu Mare

Pruniia E. Viorel Ioan

T117

A1632/2

arabil

31-151804

178339

178339

48000

153

extravilan

612,00

 

17

Satu Mare

Satu Mare

Farkas G. Ileana, Sas V. Margareta

T117

A1632/3

arabil

31-156123

157107

157107

12600

16

extravilan

64,00

 

18

Satu Mare

Satu Mare

Ciocan I. Petru

T114

A1594/1

arabil

3380

 

 

 

738

extravilan

2.952,00

 

19

Satu Mare

Satu Mare

Pricop Sovago Ileana, Tivadar Ileana, Tivadar Andreea Roxana, Tivadar Isabeia Adrienn; Barcs Mariana Rodica

T114

A1594/3

arabii

31-3230

 

161254

DEZ

22500

572

extravilan

2.288,00

 

20

Satu Mare

Satu Mare

Szolomajer Magda, Erdei Carol Vasiie, Nagy Edina

T114

A1594/8B

arabil

 

 

171190

36800

1067

extravilan

4.268,00

 

21

Satu Mare

Satu Mare

Ritli Emese

T114

A1594/8A

arabil

1173/2012

 

164079

20000

455

extravilan

1.820,00

 

22

Satu Mare

Satu Mare

Borbas P, Paul Iosif; Becsi Carol Alexandru. But Ildiko,

Frost Gabriella Burbas Pal Istvan

T114

A1594/10

arabil

31-3667

170547

170547

13600

475

extravilan

1.900,00

 

23

Satu Mare

Satu Mare

Mutter I. Elisabeta, Sabou Radu Vasiie

T114

A1594/11

arabil

31-3649

10398

163587

3900

139

extravilan

556,00

 

24

Satu Mare

Satu Mare

Mutter I. Elisabeta, Leitner M. Mihai Matei, Leitner M. Alexandru Iosif; Sabou Radu Vasiie

T114

A1594/12

arabil

31-3650

10397

163576

10000

387

extravilan

1.548,00

 

25

Satu Mare

Satu Mare

Dragos Ioan Marin, Dragos Marica

T114

A

arabil

1897/2011

151040

151040

31466

1332

extravilan

5.328,00

 

26

Satu Mare

Satu Mare

Szolomajer F. Vasiie

T114

A

arabil

2000/2009

15288

151039

31467

2413

extravilan

9.652,00

 

27

Satu Mare

Satu Mare

Szolomaler F. Tiberiu

T114

A

arabil

2000/2009

15287

151038

31467

1475

extravilan

5.900,00

 

28

Satu Mare

Satu Mare

Dragos Ioan Marin, Dragos Marica

T113

A1569/1/1

arabil

3500/2009

152705

152705

28700

1551

extravilan

15.510,00

 

29

Satu Mare

Satu Mare

Dragos Ioan Marin, Dragos Marica

T59

A1040/1

arabil

2260/2009

 

150051

45000

202

extravilan

2.020,00

 

30

Satu Mare

Satu Mare

Cuha V, Margareta Ana

T117

A1634/1

arabil

31-6373

 

 

 

124

extravilan

1.240,00

 

31

Satu Mare

Satu Mare

Moza Vlad Paul (nud proprietar) Moza Calin Olimpiu (uzufructual) Moza Monica (uzufructual)

T118

A1636/5 convertit cu A1636/6

arabil

5491/2011

 

163149

72700

1653

extravilan

16.530,00

 

32

Satu Mare

Satu Mare

Moza Vlad Paul (nud proprietar) Moza Calin Olimpiu (uzufructual) Moza Monica (uzufructual)

T118

A1636/5 convertit cu A1636/6

arabil

5491/2011

 

163149

72700

11

extravilan

110,00

 

33

Satu Mare

Satu Mare

Dragos Ioan Marin, Dragos Marica

T88

A1014/1

arabil

2260/2009

 

150050

50000

4450

extravilan

44.500,00

 

34

Satu Mare

Satu Mare

Dragos Ioan Marin, Dragos Marica

T88

A1014/2

arabil

3501/2009

152711

152711

132400

13325

extravilan

133.250,00

 

35

Satu Mare

Satu Mare

Episcopia Romano-Catoiică

T58

A

arabil

 

159626

 

 

3100

extravilan

31.000,00

 

36

Satu Mare

Satu Mare

Episcopia Romano-Catoiică

T58

A

arabil

 

159625

 

 

28

extravilan

280,00

 

37

Satu Mare

Satu Mare

Episcopia Romano-Catoiică

T58

A

arabil

 

159625

 

 

12

extravilan

120,00

 

38

Satu Mare

Satu Mare

Episcopia Romano-Catoiică

T58

A

arabil

31-3716

10866

164611

10200

1921

extravilan

19.210,00

 

39

Satu Mare

Satu Mare

Hiripi Csaba Pal, Rapolti I. Bela

T88

A1009/6a

A1009/6b

arabil

5268/2006

170611

170813

170811

170813

5000

24500

6394

extravilan

63.940,00

 

40

Satu Mare

Satu Mare

Pop Ileana, Pop Rodica Gabriela

T59

A1026/2

arabil

153/2012

166327

166327

34500

11609

extravilan

220.571,00

 

41

Satu Mare

Satu Mare

Matesan Ştefan Dan, Matesan Florica

T59

A1026/3

arabil

3062/2012

 

167516

 

717

intravilan

23.302,50

 

42

Satu Mare

Satu Mare

Borhidan Stan, Borhidan Maria

T59

A1026/4a

arabil

6429/2006,

169727

3955 N

1600

211

intravilan

6.857,50

 

43

Satu Mare

Satu Mare

Borhidan Stan, Borhidan Maria

 

A1026/4b

arabil

2262/2005

 

3023 N

1600

212

intravilan

6.890,00

 

44

Satu Mare

Satu Mare

Nyiri I. Ida, Nyiri Iosif

T59

A1026/5

arabil

2736

174199

174199

 

1887

extravilan

22.644,00

 

45

Satu Mare

Satu Mare

Salagean Petrica Vasile

T59

A1026/5/A

arabil

1887/2008

171811

171811

3800

506

extravilan

5.060,00

 

46

Satu Mare

Satu Mare

Salagean Mirela, divorţată

T59

A1026/5/A

arabil

1887/2008

171809

171809

3000

392

extravilan

3.920,00

 

47

Satu Mare

Satu Mare

Nyiri I. Ida, Nyiri Iosif

T59

A1026/5

arabil

2736

 

 

 

629

extravilan

6.290,00

 

48

Satu Mare

Satu Mare

Matesan Ştefan Dan, Matesan Florica

T59

A1026/6

arabil

3062/2012

 

167516

636,11

636

intravilan

15.900,00

 

49

Satu Mare

Satu Mare

Nan V, Mihai

T59

A1026/7

arabil

31-6522

 

159275

3100

842

extravilan

6.420,00

 

 

50

Satu Mare

Satu Mare

Ardelean Daniel Adrian, Ardelean Florica

T59

A1026/8B

arabil

4095/2005

 

170213

12353

2587

extravilan

31.044,00

 

51

Satu Mare

Satu Mare

Ardelean Daniel Adrian, Ardelean Florica

T59

A1026/1

arabil

714/2011

161409

161409

800

69

extravilan

690,00

 

52

Satu Mare

Satu Mare

Demian Ioan, Demian Irina

T59

A

arabil

714/2011

161408

161408

200

8

extravilan

80,00

 

53

Satu Mare

Satu Mare

Demian Ioan, Demian Irina

 

A1025/2/3

arabil

4125/2008

13763

161121

537

9

intravilan

720,00

 

54

Satu Mare

Satu Mare

Strava Iosif, Strava Ghizela

 

Cc

curţi construcţii

 

154428

154428

 

42

intravilan

3.360,00

 

55

Satu Mare

Satu Mare

Strava Iacob, Strava Eniko Erzsebet

 

Cc

curţi construcţii

 

154427

154427

 

25

intravilan

2.000,00

 

56

Satu Mare

Satu Mare

Strava Avram, Strava Mariana Virginia

 

Cc

curţi construcţii

 

15067

171812

1000

137

intravilan

10.960,00

 

57

Satu Mare

Satu Mare

Proprietar neidentificat

 

Cc

curţi construcţii

 

 

 

 

11

intravilan

880,00

 

58

Satu Mare

Satu Mare

Risko Marius Attila Ivaniczki Gabriela Bale Monica Risko Cristina

T60

A1045/7

arabil

31-717

 

165428

5000

472

extravilan

4.720,00

 

59

Satu Mare

Satu Mare

Petreus V. Eudochia, Suteu V. Maria, Nemeş V. Vasile

T60

A1045/6

arabil

711

 

 

 

910

extravilan

9.100,00

 

60

Satu Mare

Satu Mare

Strava Ghizela

T60

A1045/5

arabil

31-721

 

166098

5000

982

intravilan

78.560,00

 

61

Satu Mare

Satu Mare

Vaida Ionel

T60

A1045/1

arabil

2562/2006

DEZ

156261

5000

2465

intravilan

197.200,00

 

62

Satu Mare

Satu Mare

Tertan Ioan

T60

A1045/2

arabil

241/2002

 

166212

5000

84

intravilan

6.720,00

 

63

Satu Mare

Satu Mare

Micle Marinei Ioan, Micle Gabriela Laura

T60

A1045/3

arabil

3393/2003

 

169089

5000

50

intravilan

4.000,00

 

64

Satu Mare

Satu Mare

Cristea P. Ioan, Ciocan Teodor

T60

A1045/4A A1045/4B

arabil

4276/2008

 

171787

158587

2500

2500

95

intravilan

7.600,00

 

65

Satu Mare

Satu Mare

Hiripi Csaba Pal

T88

A1009/4B

arabil

 

159695

159695

2000

92

extravilan

920,00

 

66

Satu Mare

Satu Mare

Corodi Viorel

T88

A1009/4B

arabil

4644/2010

159694

159694

1000

146

extravilan

1.460,00

 

67

Satu Mare

Satu Mare

Cziriak Maria Emilia, Cziriak Alexandru

T88

A1009/4A

arabil

 

1009/4A

160195

3000

745

extravilan

7.450,00

 

68

Satu Mare

Satu Mare

Jago Gavril Andrei, Jago Isabela

T88

A1009/3

arabil

 

1009/3

160189

21400

64

extravilan

640,00

 

69

Satu Mare

Satu Mare

Episcopia Romano-Catoiică

 

Ps

păşune

 

166183

166183

47839

2820

intravilan

70.500,00

 

70

Satu Mare

Satu Mare

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ „CFR-MARFĂ” - S.A.

 

Cc

curţi construcţii

412/2004

167403

167403

33795

2028

intravilan

50.700,00

 

71

Satu Mare

Satu Mare

Episcopia Romano Catolica

 

Ps

păşune

 

166183

166183

47839

52

intravilan

1.300,00

 

72

Satu Mare

Satu Mare

Proprietar neidentificat**

 

Ps

păşune

 

 

 

 

704

intravilan

17.600,00

 

73

Satu Mare

Satu Mare

Purgye Iuon

 

A

arabil

 

 

 

 

2588

intravilan

32.350,00

 

74

Satu Mare

Satu Mare

Alesutan Ioan, Alesutan Irina

 

A53/3

arabil

 

13702

171769

4300

998

intravilan

12.475,00

 

75

Satu Mare

Satu Mare

Rus I. Maria

 

A53/4

arabil

 

13699

171723

5000

1482

intravilan

18.525,00

 

76

Satu Mare

Satu Mare

Mikulicsan Ioan, Mikulicsan Ana

 

A

arabil

3902/2012

14183

166890

2500

835

intravilan

10.437,50

 

77

Satu Mare

Satu Mare

Pop Maria, Pop Grigor

 

A

arabil

3902/2012

14184

166891

2500

918

intravilan

11.475,00

 

78

Satu Mare

Satu Mare

Debreczeni M. Ibolya, Debreczeni V. Gavril, Molnar B, Magdolna; Katona Gabriela Magdalen

 

A53/6

arabil

31-751

 

170470

5000

1759

intravilan

26.385,00

 

79

Satu Mare

Satu Mare

Proprietar neidentificat**

 

A53/7

arabil

lipsă TP

 

 

 

2242

intravilan

33.630,00

 

80

Satu Mare

Satu Mare

Uvegbes Gh. Ioan;

Orza Florin Ionica,

Orza Voichita Mirela;

Uveghes Andrei,

Uveghes Iuliana;

Uveghes Gh. Ioan

 

A53/8A;

A53/8B,

A53/8B;

A53/8C,

A53/8C;

A53/8D

arabil

31-909;

 

 

 

2975

intravilan

44.625,00

 

170816;

170661,

170661;

170817

2250;

2250;

2250;

113

 

 

 

 

 

 

81

Satu Mare

Satu Mare

Proprietar neidentificat**

 

A

arabil

 

 

 

 

11140

intravilan

167.100,00

 

82

Satu Mare

Satu Mare

Proprietar neidentificat**

 

A

arabil

 

 

 

 

17

extravilan

170,00

 

83

Satu Mare

Satu Mare

Moldovan Al. Rozalia Iolana; Poghina Ileana, Poghina Gheorghe, Tuturas Maria, Nita Ileana Ana

T44

A800/1A

A800/1B

arabil

1153/2005

 

170353

170371

1056;

1056

3972

intravilan

317.760,00

 

84

Satu Mare

Satu Mare

Poghina Ileana, Poghina Gheorghe, Tuturas Maria,

Nita Ileana Ana

T44

A800/10

arabil

1153/2005

 

170370

4299

5883

extravilan

58.830,00

 

85

Satu Mare

Satu Mare

Balog Ileana, Balog Aurel, Balog Tabita Simida, Balog George Fiaviu, Balog Roxana Lenuta, Balog Loredana Iulia

T44

A800/11

arabil

65/2007;

118/2012

 

167372

7800

8547

extravilan

85.470,00

 

86

Satu Mare

Satu Mare

Moldovan Al. Rozalia Iolana

T44

A

arabil

 

12453

171310

3134

3205

extravilan

32.050,00

 

87

Satu Mare

Satu Mare

Moldovan Al. Rozalia Iolana

T44

A800/12

arabil

659/2008

12454

171309

4040

3364

extravilan

40.368,00

 

88

Satu Mare

Satu Mare

Proprietar neidentificat**

T44

A

arabil

 

 

 

 

2340

extravilan

25.740,00

 

89

Satu Mare

Satu Mare

Sava Gheorghe, Sava Izabela Mariana, Comuta Costel Cristinel, Comuta Monica Manuela

T44

A800/13

arabil

789/2008

12387

171136

5000

900

extravilan

9.000,00

 

90

Satu Mare

Satu Mare

Naghi St, Ştefan, Naghi S, Iosif, Nagy S. Ioan Carol

T44

A793/8

arabil

40/2003

 

168015

68500

43235

extravilan

432.350,00

 

91

Satu Mare

Satu Mare

Moldovan Rozalia Iolana

T44

A793/5

arabil

1260/2008

170355

170355

18057

18057

extravilan

180.570,00

 

92

Satu Mare

Satu Mare

Simon Adam Simon Margareta

T44

A793/4

arabil

2461/2002

 

166221

7500

412

extravilan

4.120,00

 

93

Satu Mare

Satu Mare

Pap Gyorgy

T44

A786/2

arabil

 

 

 

 

14655

extravilan

161.205,00

 

94

Satu Mare

Satu Mare

Comuta O. Costel Cristinel, Comuta Monica Manuela, Sava Gh. Gheorghe, Sava Izabela Mariana

T44

A786/8/1

arabil

446/2008

 

168209

21600

12513

extravilan

137.643,00

 

95

Satu Mare

Satu Mare

Kotz Gabor

T44

A786/8/2

arabil

 

 

 

 

1743

extravilan

17.430,00

 

96

Satu Mare

Satu Mare

Balla Martin, Balta I. Maria

T44

A786/4

arabil

31-160242

174628

174628

11150

705

extravilan

7.050,00

 

97

Satu Mare

Satu Mare

Badar Ileana

T44

A786/5

arabil

31-1613

 

168029

8510

1169

extravilan

11.690,00

 

98

Satu Mare

Satu Mare

Iles Eugen, Iles Erzsebet

T44

A786/6A

arabil

38/1999,

550/2000

 

168545

14500

2286

extravilan

22.860,00

 

99

Satu Mare

Satu Mare

Bane Grigor

T44

A786/6B

arabil

1564/2008

13488

171942

2000

848

extravilan

8.480,00

 

 

100

Satu Mare

Satu Mare

Pasc Gheorghe

T44

A786/6C

arabil

 

 

169437

 

1088

extravilan

10.880,00

 

101

Satu Mare

Satu Mare

Andreica Voichita, Boiciuc Mariana, Duciuc Marcel Anton, Pasca Silvia, Duciuc Viorel Gheorghe, Duciuc Marin Nicolae, Duciuc Ionel Felician

T44

A786/7A

arabil

31-1057

 

160563

4167

5030

extravilan

65.390,00

 

Duciuc Angela Lenuta, Duciuc Ioan Vasile

A786/7B

160567

4167

Iurcut Vasile,

 

 

 

Moldvay Maria, Iurcut Ioan

A786/7C

160051

4167

Duciuc Vasile

A786/7D

152801

4167

Ducsuk Ioan Marinei, Ducsuk Vasile Laurentiu

A786/7E

160552

4167

Duciuc Nicolae;

A786/7F;

160551

4167

Leorgyan Ana;

A786/7G;

160459

4167

Duciuc Mihai;

A786/7L;

160476

4167

Duciuc Marinei Alexandru;

A786/7K;

170346

1041

Duciuc Florin Ioan;

A786/7J;

170345

1041

Duciuc Constantin

A786/7I

170344

1041

102

Satu Mare

Satu Mare

Iuhos D. Iosif Daniel; Domocos A. Vasile, Domocos Elisabeta Rozalia

T44

A786/9

arabil

31-1565

 

167973

5000

637

extravilan

8.281,00

 

103

Satu Mare

Satu Mare

Oros Cristian Dumitru

T44

A786/10

arabil

 

11162

165022

4885

607

extravilan

7.891,00

 

104

Satu Mare

Satu Mare

Paul Cristian

T44

A

arabil

 

151267

151267

994

127

extravilan

1.651,00

 

105

Satu Mare

Satu Mare

Paul Cristian

T44

A

arabil

 

151265

151265

1580

635

extravilan

8.255,00

 

106

Satu Mare

Satu Mare

Kallay Erika

T44

A786/12

arabil

381/2006

10648

163709

4228

762

extravilan

9.906,00

 

107

Satu Mare

Satu Mare

Virag Vasile

T44

A786/13

arabil

31-912

 

 

5000

1032

extravilan

13.416,00

 

108

Satu Mare

Satu Mare

Rezerva* Fond Funciar

T44

A786/14

arabil

 

 

 

 

1076

extravilan

10.760,00

 

109

Satu Mare

Satu Mare

Bencze Iosif, Bencze Melinda Gabriela

T29

A572/7

arabil

2417/2011

 

161966

7200

230

extravilan

2.300,00

 

110

Satu Mare

Satu Mare

Pater Clara

T29

A

arabil

 

 

 

 

665

extravilan

6.650,00

 

111

Satu Mare

Satu Mare

Pater Eva

T29

A572/6B

arabil

 

 

167007

 

4396

extravilan

65.940,00

22.000,00

112

Satu Mare

Satu Mare

Ilie Agneta

T29

A572/6A

arabil

3212/2005

 

167006

6467

6430

extravilan

64.300,00

 

113

Satu Mare

Satu Mare

Pater Alexandru

T29

A572/5

arabil

324/2004

 

169793

19300

11735

extravilan

134.952,50

 

114

Satu Mare

Satu Mare

Boros Csaba

T29

A572/4

arabil

 

 

174227

8400

749

extravilan

7.490,00

 

115

Satu Mare

Satu Mare

Nagy Arpad, Nagy Iosif, Pater Ilona, Pater Laszlo, Ruzsilla Ilona

T29

A572/3A

A572/3B

A572/3C

arabil

 

 

171039

170929

168546

 

422

extravilan

4.220,00

 

116

Satu Mare

Satu Mare

Lengyel Ileana, Beres Irina

T29

A574/15A

A574/15B

arabil

2045/2001

94/2010

 

169314

169842

 

2392

extravilan

23.920,00

 

117

Satu Mare

Satu Mare

Lenghel Ioan, Lenghel Ileana

T29

A574/16A1

arabil

 

 

165512

5000

303

extravilan

3.030,00

 

Kirilla Alexandru

A574/16A2

 

 

167783

15200

118

Satu Mare

Satu Mare

Zahari Danut

T30

A581/15

arabil

 

 

171062

2000

7

extravilan

70,00

 

119

Satu Mare

Satu Mare

Stâncii Lapuste Constantin Stelian

T30

A581/16

arabil

 

 

160058

3000

483

extravilan

6.279,00

 

120

Satu Mare

Satu Mare

Palinkas Andras Jozsef

T30

A581/17

arabil

1592

 

164898

7600

5068

extravilan

60.816,00

 

121

Satu Mare

Satu Mare

Proprietar neidentificat**

T30

A

arabil

 

 

 

 

5105

extravilan

61.260,00

 

122

Satu Mare

Satu Mare

Tivadar Ana

T30

A581/18

arabil

3310

 

154964

24500

19035

extravilan

285.525,00

 

123

Satu Mare

Satu Mare

Kirilla Etelka

T30

A581/12

arabil

 

 

 

 

2788

extravilan

27.880,00

 

124

Satu Mare

Satu Mare

Fazekas Istvan

T30

A581/19

arabil

 

 

 

 

214

extravilan

2.140,00

 

125

Satu Mare

Satu Mare

Popan I Vasile

T31

A596/15

arabil

31-1096

167896

167896

46950

8035

extravilan

88.385,00

 

126

Satu Mare

Satu Mare

Popan I. Vasile

T31

A588

arabil

 

 

 

 

102

extravilan

1.122,00

 

127

Satu Mare

Satu Mare

Popan I. Vasile

T31

A587

arabil

 

 

 

 

150

extravilan

1.650,00

 

128

Satu Mare

Satu Mare

Nastai Floare, Nastai Gheorghe

T31

A596/16A

A596/16B

arabil

3114/2005

 

155867

169804

5100

28000

1020

extravilan

10.200,00

 

129

Satu Mare

Satu Mare

Bab A. Petru

T31

A594/5

arabil

1841

 

 

 

4668

extravilan

51.348,00

 

130

Satu Mare

Satu Mare

Gecse Gh. Elisabeta

T31

A594/4

arabil

419

11623

165573

3000

980

extravilan

11.760,00

 

131

Satu Mare

Satu Mare

Mihali Gheorghe Mihali Ileana Rusu Ioan Rusu Ileana

T31

A594/2

arabil

31-352

169635

169635

20000

3459

extravilan

38.049,00

 

132

Satu Mare

Satu Mare

Rus V. Vasile Rusu Ioan

T31

A594/1A

A594/1B

arabil

1289/2002

1428/2002

 

169228

166090

9000

12700

3161

extravilan

31.610,00

 

133

Satu Mare

Satu Mare

Dorgai Floare

T31

A596/2

arabil

2852/2008

13058

171578

4699

58

extravilan

580,00

 

134

Satu Mare

Satu Mare

Bauer Orsolya

T31

A596/1

arabil

97/2009

 

166287

5000

46

extravilan

460,00

 

135

Satu Mare

Satu Mare

Ory C. Ibolya

T27

A51271

arabil

31-2451

14380

10585 N

5000

475

extravilan

4.750,00

 

136

Satu Mare

Satu Mare

Katana C. Karoly Andras

T27

A512/2

arabil

31-2450

14391

10433 NI

5000

280

extravilan

2.800,00

 

Satu Mare

Satu Mare

Moldovan Vasile, Tamas Maria

T27

A512/3

arabil

88/1995

 

167727

9700

77

extravilan

770,00

 

137

Satu Mare

Satu Mare

Moldovan Vasile, Tamas Maria

T27

A510/1

arabil

88/2005

 

167728

19200

2893

extravilan

28.930,00

 

138

Satu Mare

Satu Mare

Proprietar neidentificat**

T27

A510/2

arabil

lipsă TP

 

 

 

1009

extravilan

10.090,00

 

139

Satu Mare

Satu Mare

David V. Fanica

T27

A510/3

arabil

31-384

15153

171797

5000

2047

extravilan

20.470,00

 

140

Satu Mare

Satu Mare

Proprietar neidentificat**

T27

N

neproductiv

 

 

 

 

685

extravilan

6.850,00

 

141

Satu Mare

Satu Mare

Ruff Jozsej, Ruff Iudith, Donca Radu, Jiboc Adina Nicoleta

T27

A508/11A

arabil

3071/2000, 62/2007,

2169/2012

 

167831

8300

1360

extravilan

13.600,00

 

Dancau Vasile, Dancau Ileana;

A508/11B

1971/1999

 

168938

2000

Mellan Otto.

A508/11C

1970/1999

 

168941

1500

Mellan Magdolna

 

 

 

 

 

Joldos Emese, Joldos Ioan Alexandru

A508/11D

5672/2007

 

168942

1000

Recalo V. Maria;

A508/11E

5922/2004

 

158374

1000

Lung Ioan Iosif div;

A508/11F

1966/1999

 

168404

2500

Padurean Floare, Demian Maria

A508/11G

3050/2003

 

167790

8050

142

Satu Mare

Satu Mare

Bota V. Maria, Bradea M. Marisca

T27

A508/4B

arabil

1763

 

 

 

630

extravilan

6.300,00

 

143

Satu Mare

Satu Mare

Baias G. Ioana

T27

A508/6

arabil

2276

175837

175837

5000

622

extravilan

6.220,00

 

144

Satu Mare

Satu Mare

Anisorac lura

T27

A508/7

arabil

 

 

 

 

2888

extravilan

28.880,00

 

145

Satu Mare

Satu Mare

Pintye Vasile

T27

A514/10

arabil

 

 

 

 

5

extravilan

50,00

 

146

Satu Mare

Satu Mare

Lucas J, Laszlo

T15

A209/1/13

arabil

 

 

 

 

7

extravilan

70,00

 

147

Satu Mare

Satu Mare

Satmari Emil,

Koos Petrus Ioan Sorin

Marton S. Vasile, Marton D. Daniela

T15

A209/4A

A209/4B;

A209/4C

arabil

266/2007

2103/2004

4239/2004

 

168740

168742

168743

2500

2500

2500

624

extravilan

6.240,00

 

148

Satu Mare

Satu Mare

Timiş V. Gheorghe

T15

A209/15

arabil

31-1845

 

170314

27000

6335

extravilan

63.350,00

 

149

Satu Mare

Satu Mare

Torok Iosif; Brandusan Panfil; Pat Mihai; Brandusan Aurel; Pop Dan Cristian, Pop Mihaela Doina

T15

A209/6A

A209/6B

A209/6C

A209/6D

A209/6E

arabil

31-298

 

167997

167999

168000

167996

165918

5000

5000

5000

5000

2000

3264

extravilan

35.904,00

 

 

150

Satu Mare

Satu Mare

Mihalca V. George

T15

A209/5

arabil

31-1409

 

163957

7200

7174

extravilan

71.740,00

8.360,00

151

Satu Mare

Satu Mare

Moga Gheorghe Florin, Moga Floare; Coardos Corina Elena, Coardos Emanuel Vasile; Ulici Ioan; Ciupac Adriana, Ciupac Grigore Coardos

T14

A191/18A

A191/18B

A191/18C

arabil

4713/2005

2054/2002

1890/2007

156181

?

?

156181

164791

167890

10360

10440

5220

6942

extravilan

69.420,00

 

152

Satu Mare

Satu Mare

Vatra Gheorghe, Vatra Eva Ilona

Habermuller Jozsef Istvan, Habermuller Eteonora

Neagoe Daniel, Neagoe Alexandrina;

T14

A191/20A

A191/20B

A191/20C

arabil

684/2005

4523/2009

1006/2002

 

167038

154670

154560

1675

1675

1675

3306

extravilan

33.060,00

 

Neagoe Daniel, Neagoe Alexandrina

 

A191/20D

 

1006/2002

 

164897

1675

 

 

 

 

153

Satu Mare

Satu Mare

Hora Florica;

Roşea Anisca;

Roşea Ioan

T14

A191/19/1

A191/19/2

A191/19/3

arabil

551/2012

5147/2005

5147/2005

171174

159316

171174

4791N

9999

5000

3601

25307

extravilan

379.605,00

 

154

Satu Mare

Satu Mare

Bote N, Gheorghe

T14

A191/22

arabil

 

 

 

 

41

extravilan

410,00

 

155

Satu Mare

Satu Mare

Moga Gheorghe Florin, Moga Floare; Coardos Corina Elena Coardos Emanuel Vasile

T14

A191/18A;

arabil

4713/2005

 

156181

10440

1575

extravilan

15.750,00

 

Ulici Ioan

A191/18B;

2054/2002

 

164791

10440

Ciupac Adriana, Ciupac Grigore Coardos

 

A191/18C

 

1890/2007

 

167890

5220

 

 

 

 

156

Satu Mare

Satu Mare

Saitis Ioan Florin, Saitis Marcela Brindusa

T13

A180/3

arabil

3176/2002

224/2001

1124/2002

163105

163105

165867

159724

6800

4000

428

4837

intravilan

435.330,00

 

Szabo K Maria

Wieland Tiberiu Paul, Wieland Borbala

157

Satu Mare

Satu Mare

Savianu V Maria

T9

A107/1

arabil

 

168953

168953

4613

3207

extravilan

41.691,00

 

158

Satu Mare

Satu Mare

Temian Florica,

Orha Eugenia, Muresan Niculale,

Stanescu Viorica

T9

A107/2A,

A107/2B,

A107/2C,

A107/2D

arabil

418/2001

416/2001

407/2001

415/2001

 

168969

168944

168970

168968

6300

6300

6300

6300

5334

extravilan

69.342,00

 

159

Satu Mare

Satu Mare

Orha Eugenia, Temian Florica

T9

A107/3A,

A107/3B

arabil

2177/2002

166099

169484

166099

169484

26350

26350

9160

extravilan

119.080,00

 

160

Satu Mare

Satu Mare

Orha Eugenia, Orha Ioan Vasile, Temian Florica

T9

A107/4A

arabil

5891/2007

11886

165908

30900

4965

extravilan

64.545,00

 

161

Satu Mare

Satu Mare

Bud Radu, Bud Oana Angela

T9

A107/4B

arabil

5062/2011

162552

162552

23605

2617

extravilan

34.021,00

 

162

Satu Mare

Satu Mare

Nagy Karoly Marton, Nagy Erzsebet

T9

A

arabil

5062/2011

162551

162551

23605

2543

extravilan

33.059,00

 

163

Satu Mare

Satu Mare

Episcopia Romano Catolica

T10

A

arabil

263/2009

14369

171369

47200

5252

extravilan

68.276,00

 

164

Satu Mare

Satu Mare

Dan Diana Edit

T9

A107/7

arabil

72/2001

169959

169959

10000

2143

extravilan

27.859,00

 

165

Satu Mare

Satu Mare

Sprintean A. Aristina Oliiia

T9

A107/6

arabil

31-3504

 

166597

5000

165

extravilan

1.650,00

 

166

Satu Mare

Satu Mare

Lengyel F.Anna

T9

A109/1/1/A/2

arabil

 

dez

 

 

1270

extravilan

19.050,00

 

167

Satu Mare

Satu Mare

Homar Vasile Homar Elena Maria

T9

A109/1/1/A/1

arabil