MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 333/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 333         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 8 mai 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 59 din 2 februarie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) din Codul penal cu referire la art. 229 alin. (3) lit. h) din acelaşi act normativ

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

269. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la 30 iunie 2016 la Bucureşti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (împrumutat) şi municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

125. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

313. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 59

din 2 februarie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) din Codul penal cu referire la art. 229 alin. (3) lit. h) din acelaşi act normativ

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) din Codul penal cu referire la art. 229 alin. (3) lit. h) din acelaşi act normativ, excepţie ridicată de David-Vasile Ţarălungă în Dosarul nr. 2.010/180/2015 al Judecătoriei Bacău - Secţia penală. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 596D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. În acest sens arată că instanţa de contencios constituţional, prin Decizia nr. 293 din 28 aprilie 2015, a statuat că, în temeiul art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală, legiuitorul stabileşte politica penală a statului şi are dreptul de a reglementa categoria infracţiunilor pedepsite la plângerea prealabilă. În cazul art. 229 alin. (3) din Codul penal distincţia este operată de legiuitor în funcţie de importanţa bunului şi de posibilele consecinţe ce se pot produce în cazul sustragerii unor asemenea bunuri.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 21 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.010/180/2015, Judecătoria Bacău - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 229 alin. (3) lit. h) din acelaşi act normativ, excepţie ridicată de David-Vasile Ţarălungă/cu ocazia soluţionării unei cauze penale.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate creează o discriminare între infractorii încadraţi la alin. (1) şi (2) ale art. 299 din Codul penal, pe de-o parte, şi cei încadraţi la art. 229 alin. (3) lit. h) din acelaşi act normativ, pe de altă parte. Apreciază că diferenţierea în cazul acestor fapte ar trebui făcută în funcţie de prejudiciul creat, iar nu în funcţie de bunul sustras.

6. Judecătoria Bacău - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că, atât în vechea reglementare, cât şi în cea actuală, legiuitorul a sancţionat infracţiunea de furt fie în funcţie de împrejurările săvârşirii acesteia, fie în funcţie de natura bunului sustras. Astfel, instanţa observă că legiuitorul a reglementat un regim sancţionator mai sever atunci când acţiunea de sustragere vizează un anumit obiect material. Arată că, în cuprinsul art. 229 alin. (3) din Legea nr. 286/2009 a fost preluat în totalitate conţinutul art. 209 alin. 3 din Codul penal din 1969, legiuitorul stabilind, în continuare, sancţiuni mai drastice decât în cazul celorlalte forme ale infracţiunii de furt. Având în vedere că legiuitorul a înţeles să acorde un standard de protecţie mai ridicat relaţiilor sociale cu privire la protejarea patrimoniului din care fac parte bunurile enumerate expres şi limitativ de lege, raportat la importanţa acestora, instanţa judecătorească apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şt exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul arată că legiuitorul face o distincţie sub aspectul importanţei valorilor sociale ocrotite şi gradul de afectare a acestora, între faptele de furt comise în diverse modalităţi, excluzând pentru unele dintre cazuri posibilitatea împăcării părţilor. Fiind vorba de situaţii diferite, tratamentul juridic nu poate fi decât diferit, astfel că nu se poate invoca încălcarea principiului constituţional al egalităţii în drepturi. În continuare, arată că, potrivit dispoziţiilor constituţionale ale art. 73, legiuitorul are competenţa exclusivă de a stabili regulile de desfăşurare a procesului penal, căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, precum şi regulile speciale de procedură şi modalităţile de exercitare a drepturilor procesuale. Totodată, din raţiuni de politică penală, legiuitorul poate stabili infracţiunile la care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, criteriul de determinare fiind gradul de pericol al infracţiunilor, deci poate admite excepţii de la caracterul oficial al acţiunii penale în cazul unor infracţiuni cu o periculozitate socială redusă, între care şi cele prevăzute de art. 228, art. 229 alin, (1), alin. (2) lit. b) şi c) şi art. 230 din Codul penal, prevăzând posibilitatea ca procesul penal să înceteze prin împăcarea părţilor.

9. Avocatul Poporului arată că a transmis punctul său vedere în dosarele Curţii Constituţionale nr. 1.757D/2015 şi nr. 572D/2014, acesta fiind reţinut în Decizia nr. 109 din 10 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 22 aprilie 2015, în sensul că dispoziţiile criticate sunt constituţionale.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 231 alin. (2) din Codul penal cu referire la art. 229 alin. (3) lit. h) din acelaşi act normativ. Codul penal a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009. Dispoziţiile criticate au următorul conţinut:

- Art. 231 alin. (2): „în cazul faptelor prevăzute la art. 228, art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c) şi art. 230, împăcarea înlătură răspunderea penală.”;

- Art. 229 alin. (3) lit. h): „Furtul privind următoarele categorii de bunuri: [...]

h) cabluri, linii, echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii, radiocomunicaţii, precum şi componente de comunicaţii, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani.”

13. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că textele criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5) potrivit căruia în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie, art. 4 referitor la unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni şi art. 16 referitor la egalitatea în drepturi.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorul excepţiei a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. 1 raportat la art. 209 alin. 1 lit. a), e), g) şi i), alin. 3 lit. h) din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 37 lit. a) din Codul penal din 1969. În continuare, Curtea observă că dispoziţiile art. 229 din Codul penal reglementează infracţiunea de furt calificat, la lit. h) al alin. (3) al acestui capitol fiind avută învedera categoria de bunuri a cablurilor, liniilor, echipamentelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii, radiocomunicaţii, precum şi componente de comunicaţii. În reglementarea anterioară, în art. 209 alin. 3 lit. h) era inclusă, de asemenea, în sfera infracţiunii de furt calificat, sustragerea aceloraşi categorii de bunuri. În acest context, Curtea reţine că autorul excepţiei este nemulţumit de faptul că împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală doar în cazul săvârşirii anumitor infracţiuni contra patrimoniului, prevăzute expres de alin. (2) al art. 231 din Codul penal, infracţiunea pentru care acesta este trimis în judecată nefiind una dintre cele enumerate.

15. Curtea observă că, prin Decizia nr. 293 din 28 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 18 iunie 2015, paragrafele 17-21, a constatat că, potrivit art. 159 alin. (1) din Codul penal, împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres. Conform art. 231 alin. (2) din Codul penal, împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, în cazul infracţiunilor de furt, prevăzută la art. 228 din Codul penal, furt calificat, în variantele prevăzute la art. 229 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c) din Codul penal şi furt în scop de folosinţă, prevăzută la art. 230 din Codul penal în vigoare. Acest aspect a constituit un element de noutate în raport cu dispoziţiile Codului penal din 1969, care prevedea, la art. 132 alin. 1 şi 3, împăcarea părţilor ca modalitate de înlăturare a răspunderii penale doar pentru infracţiunile în privinţa cărora acţiunea penală era pusă în mişcare la plângerea penală a persoanei vătămate. Conform acestor din urmă dispoziţii legale, coroborate cu cele ale art. 208-210 din Codul penal din 1969, singurele infracţiuni de furt pentru care putea interveni împăcarea părţilor erau cele prevăzute la art. 210 din acelaşi cod, respectiv furtul săvârşit între soţi ori între rude apropiate sau de către un minor în paguba tutorelui său ori de către cel care locuieşte împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta. Prin urmare, Curtea a reţinut că, în actuala reglementare, în cazul tuturor infracţiunilor de furt, împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, cu excepţia celor prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Codul penal.

16. Cu acelaşi prilej, Curtea a reţinut că, în limita atribuţiilor sale constituţionale prevăzute la art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală, dar şi potrivit politicii penale a statului, legiuitorul poate decide, în considerarea importanţei valorilor sociale ocrotite prin normele penale adoptate şi a raporturilor sociale ce se nasc în urma acestor incriminări, pentru care dintre infracţiunile în cazul cărora acţiunea penală este pusă în mişcare din oficiu este posibilă înlăturarea răspunderii penale prin împăcarea părţilor şi pentru care dintre aceste infracţiuni împăcarea părţilor nu este posibilă.

17. Referitor la pretinsa încălcare a prevederilor art. 16 din Constituţie, Curtea a constatat că nu poate reţine existenţa unei discriminări între persoanele care săvârşesc infracţiunea de furt şi care beneficiază de posibilitatea împăcării, ca modalitate de înlăturare a răspunderii penale, şi persoanele care săvârşesc o altă infracţiune de furt, întrucât acestea se află în situaţii diferite, iar tratamentul juridic diferit instituit de legiuitor în privinţa acestora are la bază criteriul obiectiv al importanţei valorii sociale ocrotite prin norma de incriminare.

18. Curtea apreciază că cele reţinute prin decizia precitată sunt aplicabile mutatis mutandis şi în ceea ce priveşte speţa dedusă controlului de constituţionalitate în prezenta cauză.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de David-Vasile Ţarălungă în Dosarul nr. 2.010/180/2015 al Judecătoriei Bacău - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 231 alin (2) din Codul penal cu referire la art. 229 alin. (3) lit. h) din acelaşi act normativ sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Bacău - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 2 februarie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la 30 iunie 2016 la Bucureşti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 229/2010 privind ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (împrumutat) şi municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul*) convenit între Guvernul României prin Ministerul Finanţelor Publice şi KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la 30 iunie 2016 la Bucureşti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010, ratificat prin Legea nr. 229/2010.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

p. Ministrul afacerilor externe,

Monica-Dorina Gheorghiţă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 269.


*) Traducere oficială.

 

KfW Bankengruppe, Postfach. 111141,60046 Frankfurt am Main

Domnului Attila György,

secretar de stat

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti

România

În copie la:

Direcţia de Dezvoltare din Primăria Municipiului Timişoara

Bd. CD. Loga nr. 1

300030 Timişoara,

România

 

Data: 21 decembrie 2016

Banca de Dezvoltare KfW

Jutta Rothacker

Ref.:

Telefon: 49 69 7431 - 2344

Fax: +49 69 7431 – 2944

Jutta.Rothacker@kfw.de

 

Re: LEa 4 - Cooperare financiară Germană cu România

Reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală, faza II).

BMZ ID 200565333

3.000. 000.00 euro („Împrumut”)

2.000. 000.00 euro („Contribuţie financiară”)

Acordul de împrumut şi de finanţare din data de 24 martie 2010 („Acordul”)

În scrisoarea dumneavoastră expediată prin fax din data de 30 iunie 2016 ne informaţi că renunţaţi la orice alte trageri din împrumut şi din Contribuţia financiară, renunţare în urma căreia împrumutul şi Contribuţia financiară vor fi reduse la sumele trase până la acest moment, acestea fiind de 349,664,87 euro în cazul împrumutului şi, respectiv, de 3.556,00 euro în cazul Contribuţiei financiare.

Conform articolului 4.7 din acordul mai sus menţionat, suma din împrumut ce nu a fost trasă va fi redusă În proporţii egale din toate tranşele nerambursate numai dacă KfW, din proprie iniţiativă, nu stabileşte un alt mod de compensare pentru un caz particular,

A se vedea mai jos graficul de rambursare amendat în consecinţă:

 

Rata

Data

Anul

Suma în euro

1

30 mai

2020

8.741,62

2

30 noiembrie

2020

8.741,62

3

30 mai

2021

8.741,62

4

30 noiembrie

2021

8.741,62

5

30 mai

2022

8.741,62

6

30 noiembrie

2022

8.741,62

7

30 mai

2023

8.741,62

8

30 noiembrie

2023

8.741,62

9

30 mai

2024

8.741,62

10

30 noiembrie

2024

8.741,62

11

30 mai

2025

8.741,62

12

30 noiembrie

2025

8.741,62

13

30 mai

2026

8.741,62

14

30 noiembrie

2026

8.741,62

15

30 mai

2027

8.741,62

16

30 noiembrie

2027

8.741,62

17

30 mai

2028

8.741,62

18

30 noiembrie

2028

8.741,62

19

30 mai

2029

8.741,62

20

30 noiembrie

2029

8.741,62

21

30 mai

2030

8.741,62

22

30 noiembrie

2030

8.741,62

23

30 mai

2031

8.741,62

24

30 noiembrie

2031

8.741,62

25

30 mai

2032

8.741,62

26

30 noiembrie

2032

8.741,62

27

30 mai

2033

8.741,62

28

30 noiembrie

2033

8.741,62

29

30 mai

2034

8.741,62

30

30 noiembrie

2034

8.741,62

31

30 mai

2035

8.741,62

32

30 noiembrie

2035

8.741,62

33

30 mai

2036

8.741,62

34

30 noiembrie

2036

8.741,62

35

30 mai

2037

8.741,62

36

30 noiembrie

2037

8.741,62

37

30 mai

2038

8.741,62

38

30 noiembrie

2038

8.741,62

39

30 mai

2039

8.741,62

40

30 noiembrie

2039

8.741,69

 

Vă rugăm să luaţi notă de faptul că, în conformitate cu articolul 4.1. din Acord, KfW a aplicat comisionul de angajament agreat prin contract pentru sumele netrase din împrumut. Ţinând cont de comisionul de angajament plătit până la data de 30 noiembrie 2016, în valoare de 3.312,92 euro, vom deduce diferenţa rezultată din diminuarea împrumutului la data de 1 iulie 2016 din dobânda de plată scadentă pe 30 mai 2017.

Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră faţă de modificarea prevăzută mai sus prin semnarea în formă legală a ambelor exemplare ataşate şi returnarea unuia dintre acestea către noi cât de repede este posibil pentru dumneavoastră, anterior datei de 28 decembrie 2016.

 

Cu stimă KfW

 

[Semnătură indescifrabilă]

[Semnătură indescifrabilă]

.......................................................

.......................................................

Christoph Tiskens,

Jutta Rothacker,

director

manager superior de proiect

KfW Entwicklungsbank

KfW Entwicklungsbank

 

 

Citit şi agreat:

 

Bucureşti, 28 decembrie 2016

 

Pentru şi în numele României:

 

reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice

 

[Semnătură indescifrabilă]

 

.......................................................

 

Nume: Attila György

 

Funcţia: secretar de stat

 

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Secretar de stat

Către:

KfW Bankengruppe

Domnul Roland Siller

Director KfW şi senior vicepreşedinte pentru Europa şi Asia

Palmengartenstrasse 5-9,60325 Frankfurt pe Main, Germania

Postfach. 11 11 41

Tel: +49 69 7431-0; Fax: +49 69 7431 2944

CC:

Dr. Kirk Mildner, şef de serviciu

Infrastructură municipală - Europa de Sud-Est şi Turcia

Palmengartenstrasse 5-9,60325 Frankfurt pe Main, Germania

Postfach. 11 11 41

Tel: +49 69 74312874; fax: +49 69 7431 2944

Doamna Jutta Rothacker, manager de proiect

Infrastructură municipală - Europa de Sud-Est şi Turcia

Palmengartenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt pe Main, Germania

Postfach. 11 11 41

Tel: +49 69 74312344; fax: +49 69 7431 3490

 

30 iunie 2016

 

Re: LIII a 4

Cooperare financiară germană cu România

Reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei

Acord de împrumut şi de finanţare

Împrumut în valoare de 3,0 milioane euro şi grant în valoare de 2,0 milioane euro

Referinţă KfW nr. 2005 65 333

 

Stimate domnule Roland Siller,

Facem referire la Acordul de împrumut şi de finanţare încheiat între România şi KfW în data de 24 martie 2010, pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei.

Conform corespondenţei KfW cu Primăria Municipiului Timişoara şi cu ministerul nostru, nici sumele din împrumut şi nici contribuţia financiară (grantul) nu au fost utilizate integral,

Prin urmare, sumele specificate în articolul 1.1 şi în graficul de rambursare a împrumutului, menţionat în articolul 4.4, toate din Acordul de împrumut şi de finanţare, trebuie modificate.

Conform articolului 7.3, orice amendament la Acordul de împrumut şi de finanţare trebuie agreat în scris de noi şi de KfW, fără nicio implicare a municipiului Timişoara, după cum se menţionează în articolul 7.4 din acest acord.

Pentru că toate plăţile finale din cele două surse de finanţare au fost reglate de municipiul Timişoara cu KfW în cursul lunii aprilie 2016, aşteptăm să primim de la KfW o scrisoare oficială de amendament, adresată subsemnatului.

Ne folosim de acest prilej pentru a ne exprima aprecierea faţă de buna colaborare pe care am avut-o pe parcursul implementării proiectului şi a sublinia necesitatea de a primi cât se poate de repede scrisoarea de amendament menţionată mai sus.

 

Cu stimă,

Attila György,

secretar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar nr. 258.418 din 24.04.2017, având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 3 mai 2017.

Nr. 125.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură aprobă modul de recepţie a studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, denumite în continuare studii.

(2) Elaborarea studiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene, denumite în continuare OSPA.

(3) Studiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc în conformitate cu anexa nr. 3 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 278/2011 privind aprobarea Programului naţional privind realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazelor de date aferente, a Normelor de conţinut privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a Bazei de date aferente reţelei de profile 8x8 km, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Modului de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km, precum şi a bazelor de date aferente.

Art. 2. - (1) începând cu data intrării În vigoare a prezentei proceduri, pe baza listei de lucrări din nota de fundamentare, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ, vor încheia contracte cu OSPA, pentru realizarea studiilor prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) Modelul contractului-cadru pentru întocmirea şi finanţarea studiilor este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Modelul devizului estimativ la încheierea contractului este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Studiile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt avizate de comisia de avizare constituită la nivel judeţean.

(2) Nominalizarea membrilor comisiei judeţene de avizare se face prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(3) Comisia judeţeană de avizare a studiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) este alcătuită din:

a) doi reprezentanţi specialişti agronomi ai direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, dintre care unul va fi preşedintele comisiei;

b) un reprezentant de specialitate economică al direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti - membru;

c) un specialist al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti, denumită în continuare ICPA Bucureşti - membru;

d) directorul OSPA - secretar.

(4) Modelul procesului-verbal de avizare este prevăzut în anexa nr. 4.

(5) Membrii comisiei de avizare răspund de exactitatea datelor şi informaţiilor conţinute în studiile prevăzute la art. 1 alin. (1) avizate şi decid refacerea acestora, atunci când este cazul, de către specialistul care a executat studiul/analizele, fără plată.

(6) Avizarea studiilor se face conform normelor metodologice de întocmire, precum şi cu respectarea normelor tehnice de încadrare în tip de studiu şi categorie de complexitate.

Art. 4. - (1) Se recepţionează şi se admit la decontare numai studiile avizate favorabil de către comisia de avizare constituită la nivel judeţean prin decizia directorului direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(2) Studiile prevăzute la art. 1 alin. (1) avizate de către comisia de avizare se recepţionează şi se întocmeşte proces-verbal de recepţie, pe baza căruia se efectuează decontarea contravalorii înscrise în procesul-verbal de recepţie.

(3) Modelul procesului-verbal de recepţie este prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Valoarea contractului se calculează pe baza devizului estimativ şi urmează să fie actualizată la recepţia lucrării, conform modelului situaţiei de plată, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 5. - (1) în situaţia în care, în cadrul Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, pe o suprafaţă de pajişte permanentă au fost realizate studii pedologice şi agrochimice şi sunt în vigoare, acestea se pun la dispoziţia DAJ fără plată.

(2) în situaţia în care, în cadrul Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, pe o suprafaţă de pajişte permanentă au fost realizate studii pedologice şi agrochimice şi nu mai sunt în vigoare, acestea se actualizează de către OSPA şi se pun la dispoziţia DAJ la jumătate din valoarea cheltuielilor cu efectuarea de către OSPA a unor noi studii prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 6. - (1) Studiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se elaborează în trei exemplare, dintre care un exemplar se predă la DAJ, unul la ICPA Bucureşti şi unul la OSPA.

(2) Datele studiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se predau la ICPA Bucureşti şi în format electronic pe CD-ROM, conform Metodologiei unitare de realizare a bazelor de date naţională şi judeţene ale unităţilor de soi-teren.

(3) Studiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se predau ICPA Bucureşti odată cu avizarea întregului studiu pedologie şi agrochimie la nivel de unitate administrativ-teritorială, pentru toate categoriile de folosinţă a terenurilor agricole.

Art. 7. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

- Model –

 

CONTRACT-CADRU

Nr. .................... din ...........................

pentru întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente

 

 

I. Părţile contractante

Între Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice ........................................ denumit în continuare executant,

cu sediul în ........................................, str. ........................................ nr. ...., cod poştal ........................................, judeţul ........................................, având cont de virament nr. ........................................, deschis la ........................................, cod fiscal nr. ........................................, reprezentat prin ........................................, director, şi........................................, contabil, pe de o parte, şi

Direcţia Generală pentru Agricultură a Judeţului ........................................, denumită în continuare beneficiar, cu sediul în ........................................, str. ........................................ nr. ...., cod poştal ........................................, cod fiscal nr. ........................................, reprezentat prin ........................................, director, şi ........................................, contabil, pe de altă parte,

se încheie prezentul contract,

II. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl reprezintă .................................................................................

Termenele de execuţie, predare şi recepţionare a studiului, precum şi condiţiile de realizare sunt prevăzute în prezentul contract.

III. Durata contractului

Contractul se încheie pe perioada de realizare a lucrării contractate de către părţi, termenul final de prezentare la recepţie ........................................

Înainte cu 5 zile de termenul stabilit va fi anunţat secretarul comisiei de avizare, care va contacta beneficiarul şi membrii comisiei de avizare în vederea stabilirii de comun acord a termenului în cadrul căruia se face recepţia lucrărilor prezentate, termen care nu va depăşi 3 zile de la prezentarea lucrărilor pentru recepţie.

Beneficiarul are următoarele drepturi:

- să solicite ca lucrările prezentate la recepţie să corespundă standardelor impuse prin normele metodologice în vigoare;

- să utilizeze documentaţia ce rezultă din executarea prezentului contract, după recepţionarea şi achitarea integrală în scopul pentru care a fost întocmită;

- să solicite executantului să desemneze un responsabil de lucrare care să colaboreze la soluţionarea operativă a tuturor problemelor apărute în legătură cu prezentul contract.

IV. Valoarea contractului

Valoarea estimată a contractului este de ........................................ lei, conform devizului estimativ întocmit de executant şi care se anexează la prezentul contract.

Decontarea studiului în totalitate cu valoarea înscrisă în procesul-verbal de recepţie se va face în proporţie de 100%, în termenul legal de la virarea sumei de către ordonatorul principal de credit.

V. Obligaţiile şi drepturile părţilor contractante

Executantul are următoarele obligaţii:

- să respecte termenul stabilit pentru executarea lucrării contractate;

- să aducă la cunoştinţa beneficiarului colectivul de specialişti desemnat să execute lucrările contractate;

- să execute lucrările conform cerinţelor impuse prin normele metodologice în vigoare;

- să avizeze intern lucrările executate;

- să pună la dispoziţia beneficiarului toate datele solicitate de acesta în scopul pentru care s-a executat lucrarea;

- să prezinte lucrarea în totalitate în forma de prezentare prevăzută de normele de conţinut aprobate prin legislaţia în vigoare;

- să respecte cu bună-credinţă prevederile prezentului contract.

Beneficiarul are următoarele obligaţii:

- să respecte termenul stabilit pentru recepţia şi achitarea lucrărilor;

- să împuternicească, prin act intern specific, un responsabil pentru buna derulare a contractului, care să urmărească executarea acestuia şi să colaboreze cu executantul pentru soluţionarea operativă a tuturor problemelor apărute în legătură cu prezentul contract;

- să respecte cu bună-credinţă prevederile prezentului contract

Executantul are următoarele drepturi:

- să prezinte responsabilului beneficiarului problemele tehnice şi de altă natură apărute în cursul derulării prezentului contract şi să îi solicite sprijinul, în limitele competenţelor;

- să solicite plata studiilor efectuate în termenul stabilit în prezentul contract.

VI Procedura de recepţie a lucrărilor

La înştiinţarea beneficiarului despre intenţia de înaintare spre recepţie a lucrării, executantul este obligat:

- să deţină lucrarea în totalitate, în forma prevăzută în normele metodologice aprobate prin legislaţia în vigoare;

- să convoace responsabilul de lucrare şi să ia toate măsurile ca acesta să fie prezent la data şi locul stabilite pentru recepţie;

- să asigure toate condiţiile pentru recepţia lucrării.

La primirea înştiinţării despre intenţia de recepţionare a lucrării contractate, beneficiarul este obligat:

- să convoace responsabilul de lucrare desemnat şi membrii comisiei de avizare şi să ia toate măsurile pentru ca aceştia să fie prezenţi la data şi locul prevăzute pentru recepţie;

- să asigure toate condiţiile pentru recepţia lucrării;

- să comunice executantului data şi ora la care va avea loc recepţia lucrării, cu respectarea termenului prevăzut în prezentul contract.

VII. Dispoziţii finale

Contractul se încheie individual pentru fiecare studiu integral. Acesta se poate derula ca execuţie, predare şi decontare în termen de 2 ani calendaristici, în condiţiile prevăzute prin prezentul contract. Pe parcursul derulării contractului, în funcţie de cerinţele beneficiarului sau de alte cauze obiective, pot apărea modificări printr-un act adiţional la prezentul contract.

Valoarea contractului, prevăzută la pct. IV, s-a calculat pe baza devizului estimativ şi urmează să fie actualizată la recepţia lucrării, conform situaţiei de plată. Valoarea finală ce se va achita este cea fixată în procesul-verbal de recepţie. Nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale atrage răspunderea părţii în culpă, în conformitate cu legea. Eventualele litigii sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.

În cazul în care finalizarea lucrărilor, pe etape sau în totalitate, devansează termenele din contract, executantul va anunţa beneficiarul şi membrii comisiei judeţene de avizare cu 5 zile înainte despre prezentarea pentru recepţia lucrărilor executate.

 

Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ........................................,

Directorul Oficiului de Studii Pedologice al Judeţului ........................................,

........................................

........................................

Contabil,

Contabil,

........................................

........................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

- Model –

 

Deviz estimativ la încheierea contractului

 

Executant ........................................

Beneficiar ........................................

 

Denumirea lucrării: Studiu pedologie şi agrochimie care stă la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente

 

Teritoriul administrativ:

Suprafaţa ha:

Scara:

Complexitatea ........................................ ha ........... ha ...........

Contract nr. ........................................

Valoarea devizului estimativ (mii lei):

Teren ........................................

Birou ........................................

Total ........................................

 

Specificare

 

Cod

U/M

Cantitatea

(nr.)

Preţul unitar

Valoarea

(mii lei)

1. Manoperă specialist

teren

1

O.M.C.

 

 

 

birou

2

O.M.C.

 

 

 

2. Manoperă tehnician

 

3

O.M.C.

 

 

 

3. Manoperă

muncitor

4

O.F.M.

 

 

 

cartograf

5

O.F.C.

 

 

 

4. Total manoperă

teren

6

*

*

*

 

birou

7

*

*

 

 

5. Cote cheltuieli indirecte

Teren 60% x cod 6

8

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birou 50% x cod 7

9

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Transport teren

64% x cod 1

10

*

*

*

 

 

 

 

 

7. Total

Fază teren

11

*

*

*

 

Fază birou

12

*

*

*

 

8. Laborator

 

14

probe

 

 

 

9. Total teren

 

15

 

*

*

 

10. Total birou

 

16

*

*

*

 

11. Tarif avizare

 

17

*

*

 

 

12. TOTAL STUDIU:

 

18

*

*

*

 

13. T.V.A.

 

19

*

*

*

 

14. TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

 

Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ........................................,

Contabil Oficiului de Studii Pedologice al Judeţului ........................................,

........................................

........................................

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

- Model –

 

SITUAŢIA DE PLATĂ

pentru decontarea studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente

 

Beneficiar: Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........................................

 

Lucrarea: Studiu pedologie şi agrochimie elaborat în vederea întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente

Teritoriul administrativ: ........................................ judeţul ........................................

Faza ........................................

Scara ........................................

Categoria de complexitate ........................................

Suprafaţa ........................................

 

Nr. crt.

Operaţiunea

U/M

Cantitatea

Preţul unitar

Valoarea

(lei)

Denumire

Simbol

A.

Faza teren

 

 

 

 

 

1.

Manoperă specialist la faza de teren-pedologie

Tabelul 5

OMC

 

 

 

 

Sporuri şi reduceri

1.2.2.1.1.

 

 

 

 

2.

Deplasare OSPA-TC

1 2.2 1.1 d

OMC

 

 

 

3.

Control tehnic

1 2.2.1.1 c

OMC

 

 

 

4.

Manoperă tehnician (recoltat probe agrochimice maximum o probă/25 ha)

0.25 OMC/probă

OMC

 

 

 

5.

Alte sporuri şi reduceri

1.2.2.1.1.

OMC

 

 

 

 

Total specialist

 

OMC

 

 

 

6.

Manoperă muncitor faza teren

Tabelul 3 bis

OFM

 

 

 

7.

Astupat profile de sol

1.2.2.1.1 f

OFM

 

 

 

 

Total muncitor

 

OFM

 

 

 

 

Total manoperă

 

*

 

 

 

8.

Cotă cheltuieli de transport (64% din manoperă specialist pedologie)

5.d

*

 

 

 

9.

Cotă cheltuieli indirecte (60% din valoarea manoperei)*

2.6.1. f

*

 

 

 

 

Total cheltuieli

*

*

 

 

 

 

TOTAL TEREN

*

*

 

 

 

B.

Faza birou

 

 

 

 

 

10.

Manoperă specialist pedologie

Tabelul 10. 11

OMC

 

 

 

11.

- pct. 1,3:

1.2.2.2.1 .a

OMC

 

 

 

 

- pct. 2, 4; (coeficient reducere)

1.2.2.2.1 .b

OMC

 

 

 

12.

Alte sporuri şi reduceri

1.2.2.1.1

OMC

 

 

 

13.

Manoperă specialist bonitare (jumătate din suprafaţă)

Tabelul 10. 11 pct. 3, 4

OMC

 

 

 

14.

Manoperă tehnician

0,15 OMC/probă

OMC

 

 

 

 

Total manoperă specialist

 

 

 

 

 

15.

Manoperă cartografie studiu pedologie

Tabelul 13

OFC

 

 

 

16.

Manoperă cartograf pentru bonitare

Tabelul 13

OFC

 

 

 

 

Total cartografie

 

*

 

 

 

 

Total manoperă faza birou

 

*

 

 

 

17.

Cotă cheltuieli indirecte (50% din valoarea manoperei)

2.6.1 l.f

*

 

 

 

 

Total cheltuieli

 

*

 

 

 

 

Total faza birou

*

*

 

 

 

 

Nr. crt.

Specificare

SCS II A, B

U/M

Nr. probă

Lei/probă

Valoarea

(lei)

A. Analize laborator

1.

Pregătit probe

 

 

 

 

 

2.

pH (în apă)

 

 

 

 

 

3.

Săruri solubile

 

 

 

 

 

4.

Reziduu fix

 

 

 

 

 

5.

Sodiu schimbabil

 

 

 

 

 

6.

Suma bazelor

 

 

 

 

 

7.

Aciditatea hidrolitică

 

 

 

 

 

8.

Aciditatea totală

 

 

 

 

 

9.

Carbonaţi

 

 

 

 

 

10.

Humus

 

 

 

 

 

11.

Azot - total

 

 

 

 

 

12.

Materie organică

 

 

 

 

 

13.

Fosfor solubil AL

 

 

 

 

 

14.

Potasiu solubil AL

 

 

 

 

 

15.

Aluminiu mobil

 

 

 

 

 

16.

Analiza granulometrică

 

 

 

 

 

17.

Umiditatea la 105°C

 

 

 

 

 

18.

Coeficient higroscopicitate

 

 

 

 

 

19.

Greutate volumetrică

 

 

 

 

 

20.

Echivalent umiditate

 

 

 

 

 

21.

Conductivitate hidraulică

 

 

 

 

 

22.

Rezistenţa la penetrare

 

 

 

 

 

23.

Mineralizare

 

 

 

 

 

24.

Calciu

 

 

 

 

 

25.

Magneziu

 

 

 

 

 

26.

Sodiu

 

 

 

 

 

27.

Potasiu

 

 

 

 

 

28.

Cloruri

 

 

 

 

 

29.

Sulfaţi

 

 

 

 

 

30.

Bicarbonaţi

 

 

 

 

 

31.

Alte analize

 

 

 

 

 

32.

Calcul buletine şi indici

 

 

 

 

 

B.

TOTAL LABORATOR

 

 

 

 

 

C

TOTAL BIROU

 

 

 

 

 

D

Faza teren

 

 

 

 

 

E

Faza birou

 

 

 

 

 

F

Tarif avizare (1% din ev. situaţie de plată)

 

 

 

 

 

 

T.V.A.

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

Cheltuielile indirecte sunt cote procentuale. Acestea includ materiale, deplasări, diurna ................ etc., conform SCS/1982.

 

Aprobat.

Verificat.

Director OSPA,

Contabil,

........................................

........................................

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

- Model –

 

PROCES-VERBAL DE AVIZARE

Nr. .................... din ...........................

 

 

Comisia constituită conform Deciziei nr. ........................................ din ........................................, în vederea avizării lucrării ............................................................., având următoarea componenţă ........................................,

în urma verificării lucrării a constatat următoarele:

1. Condiţiile de cantitate şi calitate au fost/nu au fost îndeplinite.

2. Preţurile şi tarifele din situaţia de plată au fost/nu au fost corect stabilite.

3. Termenul de predare a fost/nu a fost respectat.

4. Propuneri: ........................................

În urma celor constatate comisia avizează/nu avizează lucrarea.

 

Membrii comisiei de avizare:

Semnătura

........................................

........................................

(numele şi prenumele)

Preşedinte,

Secretar;

........................................

........................................

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

- Model –

 

Înregistrat la:

 

 

 

Oficiul de Studii Pedologice al Judeţului

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului

...............................................................................

...............................................................................

Nr. .................... din ...........................

Nr. .................... din ...........................

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE

 

Subsemnaţii: ........................................,  directorul Oficiului de Studii Pedologice al Judeţului ........................................, ........................................,contabil la Oficiul de Studii Pedologice al Judeţului ........................................, ........................................, executant, şi ........................................, directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ........................................,  ........................................ contabil la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........................................, beneficiar

în Contractul nr. .................... din ........................... am procedat primul la predarea şi secundul la primirea lucrării:

Studiu pedologic şi agrochimic care stă la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, pentru teritoriul administrativ ........................................, în suprafaţă de ................ ha, categoria de complexitate ................ ha şi ................ ha la scara de lucru: ................ ha şi ................ ha.

S-a predat şi recepţionat studiul în totalitate.

Din verificări se constată:

1. Condiţiile de cantitate şi calitate au fost îndeplinite, lucrarea şi, respectiv, situaţia de plată au fost avizate de către comisia de avizare

2. Termenul de predare a fost respectat.

3. Alte prevederi contractuale au fost respectate în totalitate.

Concluzii

Lucrarea ce face obiectul predării-preluării se declară recepţionată şi urmează să fie decontată 100%, contravaloarea acesteia de ................ lei, conform situaţiei de plată anexate.

Plata se face din contul beneficiarului nr. , deschis la Trezoreria în baza procesului-verbal de recepţie

şi a facturii emise de executant

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în ................ exemplare, dintre care ................ pentru executant.

Data ........................................

 

Am predat.

 

Am primit.

 

Director,

Contabil,

Director executiv,

Contabil,

........................................

........................................

........................................

........................................

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SANATATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice

 

Având în vedere:

- art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 8 şi art. 37 alin. (1) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015;

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare nr. D.G. 648 din 27.04.2017 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice, publicat în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 313 din 7 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) elaborează formularele, care vor fi utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru DCI-urile notate cu (**) în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;”

2. La articolul 1 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) evaluează rezultatul medical al fiecărui pacient inclus în tratamentul cu medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat încheiate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi cu reprezentanţii legali ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor care nu sunt persoane juridice române, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, în baza criteriilor de includere în tratament prevăzute protocoalelor terapeutice pentru DCI-urile notate cu (**)  în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;”.

3. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(3) Membrii Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice nu au dreptul să prescrie tratamentul cu medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat încheiate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor.”

4. La anexa nr. 1, literele e) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) asist, univ. dr. Sorina Diaconu - membru;

.....................................................................................................................

j) ec. Tamara Trifescu - secretar comisie “

5. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Persoanele nominalizate în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015, cu modificările ulterioare, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Marian Burcea

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 313.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 280/2015)

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice

 

1. Prezentul regulament reglementează organizarea şi funcţionarea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice, denumită în continuare comisie, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituită prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare poate fi modificat la propunerea membrilor comisiei şi se aprobă ulterior prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

3. Comisia prevăzută la pct. 1 are următoarele atribuţii:

3.1. Elaborează criteriile care vor sta la baza negocierii indicatorilor de rezultat pe fiecare medicament din cadrul ariei terapeutice specifice, respectiv criteriile de includere/excludere a pacienţilor în/din tratament şi criteriile de evaluare a rezultatului medical.

3.2. Evaluează rezultatul medical al fiecărui pacient inclus în tratamentul antiviral cu medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat; evaluarea se face în baza criteriilor de evaluare a rezultatului medical, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

4. Comisia elaborează şi actualizează documentele în baza cărora se face evaluarea rezultatului medical (formularele pentru evaluarea răspunsului la terapia antivirală, formularele de înştiinţare privind întreruperea tratamentului antiviral).

5. Comisia stabileşte circuitul documentelor, care este transmis caselor de asigurări de sănătate, în vederea asigurării evaluării adecvate a răspunsului la tratament.

6. Casele de asigurări de sănătate transmit documentele privind evaluarea rezultatului medical pentru fiecare pacient inclus în tratamentul antiviral cu medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.

7. În situaţia în care în urma analizării documentelor pe care le primeşte comisia constată neconcordanţe/neconformităţi, aceasta solicită clarificări medicului curant.

8. Comisia poate solicita caselor de asigurări de sănătate rapoarte privind numărul de pacienţi aflaţi în tratament.

9. Medicul curant va fi responsabil pentru deciziile de întrerupere a tratamentului din cauza apariţiei unor reacţii adverse, iar Comisia de experţi va fi informată despre aceste decizii. Medicul curant va transmite comisiei înştiinţarea privind întreruperea tratamentului împreună cu documente medicale care susţin motivele întreruperii terapiei.

10. Acordă consultanţă pe domeniul de competenţă structurilor de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/Casei de Asigurări de Sănătate care monitorizează consumurile medicamentelor cu acţiune antivirală directă din cadrul ariei terapeutice hepatită C.

11. Comisia se întruneşte, de regulă, în şedinţe lunare sau ori de câte ori este nevoie, întocmindu-se un proces-verbal de şedinţă semnat de toţi membrii prezenţi.

12. Comisia funcţionează în mod legal în prezenţa a cel puţin 5 membri, iar hotărârile comisiei se adoptă cu votul unanim al membrilor prezenţi.

13. În cazul absenţei preşedintelui de la lucrările comisiei, atribuţiile acestuia sunt preluate de vicepreşedintele comisiei sau, după caz, de un alt membru al comisiei desemnat de preşedinte.

14. Comisia are ştampilă proprie, iar corespondenţa transmisă de aceasta va fi semnată de preşedintele comisiei sau, după caz, de înlocuitorul acestuia.

15. Până la prima şedinţă a comisiei, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 12, preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei vor depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că respectă obligaţia prevăzută la art. 1 alin. (3) din ordin.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.