MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 335/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 335         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 mai 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 117 din 9 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

276. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 şi transmiterea unei părţi din acesta şi a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

 

279. - Hotărâre privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii şi descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi, din Portul Brăila, Portul Comercial Galaţi, Portul Docuri Galaţi şi Portul Bazinul Nou Galaţi, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

280. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi darea în administrare a unei părţi din acest imobil Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, instituţie din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

56/643/517. - Ordin al ministrului energiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 117

din 9 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, excepţie ridicată de Monica Vlase în Dosarul nr. 2.881/62/2015 al Tribunalului Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 91D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Ministerul Afacerilor Interne a depus note scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, întrucât dispoziţiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 au fost declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 244 din 19 aprilie 2016.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca devenită inadmisibilă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 244 din 19 aprilie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 4 ianuarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.881/62/2015, Tribunalul Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului. Excepţia a fost ridicată de Monica Vlase, prin mandatar Gheorghe Vlase, într-o cauză având ca obiect acţiune în constatare, respectiv constatarea suspendării de drept a raporturilor de serviciu.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât prevăd că procedura şi cazurile de modificare şi/sau de suspendare a raportului de serviciu ale poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, aşa încât se permite ministrului să elaboreze norme administrative, cu o putere juridică inferioară legii organice, respectiv printr-un ordin al ministrului administraţiei şi internelor. Ca atare, susţine că textul criticat reprezintă o „normă în alb”, prin care competenţa constituţională exclusivă a legiuitorului organic, aceea de a reglementa în domeniul statutului funcţionarilor publici, este transmisă unei autorităţi unipersonale din puterea executivă, şi anume ministrului de resort.

7. În final, precizează că poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, şi, pe cale de consecinţă, este necesar ca statutul său să se supună rigorilor constituţionale ale art. 73 alin. (3) lit. j), potrivit cărora statutul funcţionarilor publici se reglementează prin lege organică. Cu toate acestea, contrar normelor constituţionale invocate, aspecte esenţiale ale raportului de serviciu ale poliţistului, respectiv procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu, sunt lăsate de textul de lege criticat la latitudinea ministrului afacerilor interne.

8. Tribunalul Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază ca întemeiată excepţia, având în vedere prevederile art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, care prevăd că „prin lege organică se reglementează: j) statutul funcţionarilor publici”. Or, suspendarea raportului de serviciu ţine tot de statutul funcţionarilor publici, astfel încât, aşa cum în cazul funcţionarilor publici această chestiune este reglementată de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (art. 95), şi în cazul poliţiştilor - funcţionari publici cu statut special - trebuie reglementată tot prin lege organică.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul, invocând Decizia Curţii Constituţionale nr. 392 din 2 iulie 2014, consideră că, având în vedere similitudinea problematicii supuse analizei prin prezenta excepţie, rămâne la latitudinea instanţei de contencios constituţional să aprecieze dacă dispoziţiilor de lege criticate ie sunt aplicabile aceleaşi raţiuni de neconstituţionalitate.

11. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sunt neconstituţionale. În acest sens, susţine că anumite elemente esenţiale care conturează statutul special al profesiei de poliţist, învestit, de altfel, cu exerciţiul autorităţii publice, sunt lăsate, prin lege, la latitudinea ministrului administraţiei şi internelor care este îndrituit ca, prin norme administrative, având o putere juridică inferioară legii organice, să reglementeze procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţistului. Astfel, atribuţii care aparţin exclusiv majorităţii parlamentare absolute, sunt delegate unui membru al Guvernului, iar aspecte ce trebuie stabilite, conform imperativelor constituţionale, prin lege organică, dobândesc, în fapt, caracter infralegal, administrativ, eludând regimul juridic stabilit la nivel constituţional pentru domeniul în cauză. Ca atare, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale invocate, întrucât competenţe ce aparţin, în exclusivitate, legiuitorului sunt delegate ministrului de resort.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de parte, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. “

15. În opinia autoarei excepţiei, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (4) şi (5) privind principiul separaţiei puterilor În stat şi cel al obligativităţii respectării Constituţiei şi a legilor şi art. 73 afin, (3) lit. j) referitor la reglementarea prin lege organică a statutului funcţionarilor publici.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 244 din 19 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 23 iunie 2016, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sunt neconstituţionale.

17. Cu acel prilej, referitor la statutul poliţistului, Curtea, în acord cu jurisprudenţa sa, a reţinut că acesta este funcţionar public civil, cu statut special, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, şi că, în conformitate cu art. 2 alin. (1) din aceeaşi lege, poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice. În considerarea acestor prevederi legale, statutul său juridic cunoaşte elemente derogatorii de la dispoziţiile generale care reglementează raporturile de muncă, respectiv Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, poliţistul este subiect al unui raport de serviciu, raport care ia naştere, se execută şi încetează în condiţii speciale. De aceea, aspectele esenţiale ce vizează cele trei elemente ale raporturilor de serviciu se referă în mod intrinsec la statutul poliţistului, statut care este reglementat prin lege organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, respectiv Legea nr. 360/2002 (paragraful 19).

18. Cu toate acestea, prin dispoziţiile de lege criticate, elemente esenţiale care conturează statutul profesiei de poliţist sunt date în competenţa ministrului afacerilor interne care, prin acte administrative cu o putere juridică inferioară legii, este abilitat să reglementeze procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţistului. Astfel, potrivit art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 28 decembrie 2011, raporturile de serviciu ale poliţiştilor se pot modifica prin: delegare, detaşare, participare la misiuni internaţionale, transfer, mutare, împuternicire pe o funcţie de conducere şi punere la dispoziţie (paragraful 21).

19. În aceste condiţii, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului aduc atingere prevederilor cuprinse în art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, prin trimiterea la acte administrative, cu forţă juridică inferioară legii, care reglementează, în absenţa unor norme cu forţa juridică a legii organice, procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţistului.

20. Totodată, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 nu respectă normele de tehnică legislativă, de vreme ce, potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, ordinele cu caracter normativ se emit numai pe baza şi în executarea legii şi trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise, fără ca prin acestea să poată fi completată legea, astfel cum s-a procedat prin ordinul ministrului afacerilor interne menţionat (paragraful 22).

21. Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale” şi reţinând că decizia de admitere a fost pronunţată la data de 19 aprilie 2016, iar încheierea de sesizare a instanţei de contencios constituţional în prezentul dosar este din 4 ianuarie 2016, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului a devenit inadmisibilă.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, excepţie ridicată de Monica Vlase în Dosarul nr. 2.881/62/2015 al Tribunalului Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 şi transmiterea unei părţi din acesta şi a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106982, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 376, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, şi a imobilului 687, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, precum şi declararea acestora din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local.

(2) Partea din imobilul 376 şi imobilul 687 transmise potrivit alin. (1) se vor utiliza pentru construirea de locuinţe sociale, locuinţe prin programe ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi locuinţe de serviciu care se vor realiza prin reabilitarea construcţiilor existente sau prin construirea de locuinţe noi, pentru sedii ale unor instituţii publice, amenajarea unei baze sportive, înfiinţarea unui program şcoală după şcoală, înfiinţarea unui centru de afaceri, înfiinţarea unui cămin de bătrâni prin reabilitarea construcţiilor existente, pentru amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi, într-un termen de 10 ani de la preluare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 144/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 186/2016.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă termenul şi destinaţiile părţii din imobilul 376 şi a imobilului 687 prevăzute la art. 2 alin. (2), acestea revin în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţii din imobilul 375 şi a imobilului 687 transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1)se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera împreună cu Ministerul Finanţelor Publice modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Nicolae Nasta,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 276.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului 376 aflat În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

Administratorul bunului/ CUI

106982

8.19.01

Imobil 376

Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, str. Focşani CF 31931

Nr. cadastral 31931 CF 20250 Nr. cadastral 20250

Construcţii şi teren *

12,554,523

14.114.620,04

Ministerul Apărării Naţionale CUI-4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1 713/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părţi din imobilul 376 care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/

Cartea funciară/

Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii (lei)

Valoarea părţii de imobil care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului imobil care nu sa transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul CUI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

106982 - parţial

8.19.01

Imobil 376 - parţial

Judeţul Buzău,

municipiul Râmnicu Sărat,

strada Focşani

CF: 31931

Nr. cadastral 31931

1, Construcţii:

Pavilionul A:

Suprafaţă construită = 661 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 1.309 mp;

Valoare contabilă = 4.427,05 lei

Pavilionul B:

Suprafaţă construită = 572 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 572 mp;

Valoare contabila = 4.427,06 lei

Pavilionul B1:

Suprafaţă construită = 584 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 584 mp;

Valoare contabilă = 1.959,16 lei

Pavilionul B3:

Suprafaţă construită = 580 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 580 mp;

Valoare contabilă = 1.932,4 lei

Pavilionul B4:

Suprafaţă construită = 576 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 576 mp;

Valoare contabilă = 1.932,39 lei

Pavilionul B5:

Suprafaţă construită = 580 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 580 mp;

Valoare contabilă = 1.945,78 lei

Pavilionul B8;

Suprafaţă construită = 497 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 497 mp;

Valoare contabilă = 2,558,54 lei

Pavilionul B9:

Suprafaţă construită = 497 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 497 mp;

Valoare contabilă = 1.672,25 lei

Pavilionul E:

Suprafaţă construită = 220 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 220 mp;

Valoare contabilă = 843,97 lei

Pavilionul G:

Suprafaţă construită = 773 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 773 mp;

Valoare contabilă = 2.236,25 lei

Pavilionul H:

Suprafaţă construită = 446 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 446 mp;

Valoare contabilă = 18.752,00 lei

Pavilionul K3:

Suprafaţă construită = 54 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 54 mp;

Valoare contabilă = 7,736,75 lei

Pavilionul M:

Suprafaţă construită = 1.127 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 2.849 mp;

Valoare contabilă = 232.474,23 lei

Pavilionul M1:

Suprafaţă construită = 861 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 2.583 mp;

Valoare contabilă = 235.569,80 lei

Pavilionul N:

Suprafaţă construită = 11 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 11 mp;

Valoare contabilă = 473,75 lei

Pavilionul N1:

Suprafaţă construită = 13 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 13 mp;

Valoare contabilă = 608,50 lei

Pavilionul N2:

Suprafaţă construită = 43 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 43 mp;

Valoare contabilă = 1.831,75 lei

Pavilionul P:

Suprafaţă construită = 73 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 73 mp;

Valoare contabilă = 204,25 lei

Pavilionul S:

Suprafaţă construită = 1.042 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 1.042 mp;

Valoare contabilă = 78.439,13 lei

Pavilionul T:

Suprafaţă construită = 278 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 278 mp;

Valoare contabilă = 99.057,50 lei

Pavilionul Z3:

Suprafaţă construită = 237 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 237 mp;

Valoare contabilă = 4.013,75 lei

TOTAL:

Suprafaţă construită = 9.725 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 13.817 mp

Total valoare contabilă construcţii = 703.096,26 lei

2. Amenajări la terenuri:

Drum asfaltat = 2.380 mp;

Valoare contabilă = 12.542,60 lei

Drum betonat = 910 mp;

Valoare contabilă = 22.254,24 lei

Platforme betonate = 8.320 mp;

Valoare contabilă = 41.742,35 lei

Platouri betonate-asfaltate = 3.630 mp;

Valoare contabilă = 18.211,90 lei

Împrejmuire din plăci beton = 1.129,68 ml;

Valoare contabilă = 18.289,21 lei

Reţea energie electrică subterană = 58,00 m

Valoare contabilă = 421,54 lei

Plantaţii pomi:

Arţar cu diametru < 15 cm = 13 bucăţi;

Valoare contabilă = 0,13 lei

Pin cu diametru < 15 cm = 12 bucăţi;

Valoare contabilă = 4,54 lei

Plop cu diametru < 15 cm = 93 bucăţi;

Valoare contabilă = 0,93 lei

Plop cu diametru > 15 cm = 100 bucăţi;

Valoare contabilă = 31,43 lei

Salcâm cu diametru > 15 cm = 30 bucăţi;

Valoare contabilă = 3,32 lei

Tei cu diametru < 15 cm = 65 bucăţi;

Valoare contabilă = 0,65 lei

Vişin > 3 ani = 24 bucăţi;

Valoare contabilă = 3,04 lei

Total valoare contabilă amenajări la terenuri = 113.505,88 lei

3. Suprafaţa totală a terenului: 20,5265 ha

Terenuri cu construcţii = 4,2306 ha

Valoare contabilă = 1,624,550,40 lei

Terenuri fără construcţii = 16,2959 ha

Valoare contabilă = 7,333.155,00 lei

Total valoare contabilă terenuri = 8.957.705,40 lei

14.114.620,04

9.774.307,54

4.340.312,50

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI -4183229

Domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat CUI-2406871

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului 687, care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

bunului

Adresa/Cartea funciară/

Nr. cadastral

Valoarea de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică

Persoana juridică de la care se transmite imobilul CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul CUI

106.986

8.19.01

Imobil 687

Judeţul Buzău,

municipiul Râmnicu Sărat,

Şoseaua Podgoriei nr. 16

CF: 31959

Nr. cadastral 31959

2.968.142,78

1. Amenajări la terenuri:

Împrejmuire sârmă ghimpată 1 rând = 483 ml

- valoarea contabilă = 1.716,67 lei

Total valoare contabilă amenajări la terenuri = 1.716,67 lai.

2. Suprafaţa terenului = 6,6363 ha;

Total valoare contabilă terenuri = 2.966.426,11 lei.

Total valoare contabilă = 2.968.142,78 lei.

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

Domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat CUI - 2406871

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii şi descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi, din Portul Brăila, Portul Comercial Galaţi, Portul Docuri Galaţi şi Portul Bazinul Nou Galaţi, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii şi descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului din Portul Brăila, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii.

Art. 2. - Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului din Portul Comercial Galaţi, Portul Docuri Galaţi şi Portul Bazinul Nou Galaţi, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Maria Magdalena Grigore,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 279.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor din Portul Brăila, pentru care se modifică şi se completează, după caz, denumirea şi descrierea tehnică, drept urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

1

151643

8.18.02

Cheu maritim D 36 - Siloz

Lungime 110 ml Suprafaţa 2.595 mp

2

151644

8.18.02

Cheu dana D 37 - D 38

Lungime 224 ml Suprafaţa 5.283 mp

3

151645

8.18.02

Dana 24 - Cheu Pescărie

Lungime 105 ml Suprafaţa 1.429 mp

4

151646

8.18.02

Pereu în bazin D 33

Lungime 145 ml

Suprafaţa 1.174 mp

5

151647

8.18.02

Cheu vertical D 34 - D 35

Lungime 201 ml Suprafaţa 3.973 mp

6

151648

8.18.02

Pereu Agenţie D 20 - D 22

Lungime 700 ml

 

 

 

si cheu vertical D 23

Suprafaţă danele 20-22 = 1.748 mp

 

 

 

 

Suprafaţă dana 23 = 3.164 mp

7

151649

8.18.02

Pereu la D 40

Lungime 221 ml Suprafaţa 1.501 mp

8

151650

8.18.02

Pereu la D 25-26-27

Lungime 496 ml

Suprafaţă dana 25 = 813 mp Suprafaţă danele 26-27 = 1.130 mp

9

151651

8.18.02

Pereu Agenţie D 18 - D 19

Lungime 150 ml Suprafaţa 667 mp

10

151652

8.18.02

Pereu ciocuri D 29 - D 32

Lungime 452 ml Suprafaţa 3.369 mp

11

151653

8.18.02

Pereu ciocuri D 39

Lungime 210 ml Suprafaţa 1.442 mp

12

151654

8.18.02

Mol intrare în bazin

Lungime 120 ml Suprafaţa 191 mp

13

151656

8.18.02

Pereu D 17

Lungime 75 ml Suprafaţa 530 mp

14

151658

8.18.02

Pereu bac mal Brăila D 43 - D 44

Lungime 209 ml Suprafaţa 558 mp

15

151659

8.18.01

Teren

Teren portuar - Port Brăila;

 

 

 

 

Sp = 414.965 mp

CF nr. 75627; CF nr. 82124; CF nr. 81437;

 

 

 

 

CF nr. 81520; CF nr. 74266; CF nr. 86418;

 

 

 

 

CF nr. 73328; CF nr. 72604; CF nr. 72617;

 

 

 

 

CF nr. 72874; CF nr. 72875; CF nr. 72881;

 

 

 

 

CF nr. 82907; CF nr. 82904; CF nr. 71408;

 

 

 

 

CF nr. 82881; CF nr. 72876; CF nr. 82884;

 

 

 

 

CF nr. 71426; CF nr. 82902; CF nr. 82906;

 

 

 

 

CF nr. 71421, CF nr. 72884; CF nr. 72872;

 

 

 

 

CF nr. 82908; CF nr. 82913; CF nr. 71417;

 

 

 

 

CF nr. 72879; CF nr. 78707; CF nr. 72877;

 

 

 

 

CF nr. 82914; CF nr. 82887; CF nr. 71429;

 

 

 

 

CF nr. 82903; CF nr. 82882; CF nr. 71916;

 

 

 

 

CF nr. 81193; CF nr. 81191; CF nr. 80393;

 

 

 

 

CF nr. 81192; CF nr. 76273; CF nr. 86440;

 

 

 

 

CF nr. 82875; CF nr. 82861; CF nr. 82146;

 

 

 

 

CF nr. 80130; CF nr. 81723; CF nr. 77827; CF nr. 75591

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor din Portul Comercial Galaţi, Portul Docuri Galaţi, Portul Bazinul Nou Galaţi, pentru care se modifică şi se completează, după caz, denumirea şi descrierea tehnică, drept urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

1

33853

8.18.01

Teren

teren portuar - port comercial Sp = 51.077 mp CF nr. 105983, CF nr. 108657, CF nr. 106943, CF nr. 103209, CF nr. 105648-C1

2

33854

8.18.02

Pereu la Dunăre D 9

Cheu operativ L = 70 ml S = 252 mp

3

33855

8.18.02

Pereu la Dunăre D 10

L = 91 ml S = 328 mp

4

33856

8.18.02

Cheu vertical D 11 - D 13

L = 219 ml S = 175 mp

5

33857

8.18.02

Cheu vertical D 14

Cheu operativ L = 120 ml S = 96 mp

6

33858

8.18.02

Pereu la Dunăre D 15

Cheu neoperativ L = 200 ml S = 1.095 mp

7

33859

8.18.02

Pereu la Dunăre D 17

Cheu neoperativ L = 60 ml S = 329 mp

8

33860

8.18.02

Cheu vertical parţial D 19 - D 21

Cheu neoperativ L = 312 ml S = 280 mp

9

33861

8.18.02

Pereu la Dunăre D 21 - D 22

Cheu operativ L = 166 ml S = 220 mp

10

33864

8.18.01

Teren

Teren portuar - Port Docuri Sp = 207.513 mp CF nr. 101116

11

33865

8.18.02

Cheu vertical D 23 - D 24

L = 253 ml S - 3.858 mp

12

33866

8.18.02

Cheu vertical D 25

L = 143 ml S = 2.005 mp

13

33867

8.18.02

Mol bazin docuri

L = 52 ml S = 262 mp

14

33868

8.18,02

Pereu bazin docuri între mol şi estacada 15 (D 26)

L = 150 ml - zona tehnică protecţie S = 995 mp

15

33870

8.18.02

Pereu la Dunăre D 29

L= 140 ml S = 786 mp

16

33871

8.18.02

Estacada bazin docuri D 26 - D 28

L = 410 ml S = 6.194 mp

17

33872

8.18.02

Cheu vertical D 31 - D 33

Cheu operativ. L = 390 ml S = 5.991 mp

18

33873

8.18.02

Cheu vertical D 30

Cheu operativ. L = 130 ml S = 1.916 mp

19

33876

8.18.01

Teren

Teren portuar - Port Bazinul Nou Sp = 418.189 mp CF nr. 101019, CF nr. 101710, CF nr. 102649

20

33877

8.18.02

Pereu la Dunăre D 36

Cheu neoperativ L - 75 ml S = 472 mp

21

33878

8.18.02

Pereu la Dunăre D 37

Cheu neoperativ L =135,4 ml S = 963 mp

22

33879

8.18.02

Pereu la Dunăre D 38

Cheu neoperativ. L = 120 ml S = 994 mp

23

33880

8.18.02

Mol bazin lemnărie

L = 34,6 ml S = 173 mp

24

33881

8.18.02

Prelungire mol bazin lemnărie

L = 34,8 ml S = 168 mp

25

33882

8.18.02

Pereu la cap de mol D 39

L= 119,5 ml S = 1.581 mp

26

33883

8.18.02

Pereu D 39 - D 40

Cheu operativ L = 368 ml S = 4.749 mp

27

33884

8.18.02

Pereu D 41 - D 43

Cheu operativ L = 420,5 ml S = 7.318 mp

28

33886

8.18.02

Pereu bazin lemnărie port aval D 44 - D 45

Cheu operativ L = 160 ml S = 5.136 mp

29

33887

8.18.02

Cheu vertical dana apatita D 46 - D 50

L = 568,18 ml S =8.379 mp

30

33890

8.18.02

Pereu la Dunăre D 35

L = 75 ml S = 381 mp

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE

privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi darea în administrare a unei părţi din acest imobil Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, instituţie din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi al art. 868 alin, (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă darea în administrarea Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, instituţie din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, a unei părţi din imobilul, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

(2) Predarea-preluarea părţii de imobil prevăzute în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) La transmiterea părţii de imobil se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestuia.

(4) în termen de 30 de zile de la preluarea părţii de imobil Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu” va proceda la înscrierea dreptului de administrare în cartea funciară.

Art. 3. - (1) Ministerul Tineretului şi Sportului va supraveghea menţinerea destinaţiei de cantină a imobilului transmis în administrarea Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, instituţie din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

(2) Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu” are obligaţia respectării destinaţiei imobilului, respectiv a normelor de funcţionare a spaţiului aprobate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

(3) în cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (1) şi (2) imobilul revine de drept în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului,

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitative valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 280.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului pentru care se actualizează valoarea de inventar şi se modifică caracteristicile tehnice ca urmare a reevaluării şi a datelor din extrasul de carte funciară

 

Nr. M.F.P

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Locul unde este situat bunul imobil

Administratorul

Descrierea tehnică din inventarul centralizat

Valoarea din inventarul centralizat (în lei)

Caracteristicile tehnice actualizate

Valoarea actualizată

(în lei)

34228

8.29.08

Sediu administrativ

Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2

Ministerul Tineretului şi Sportului

(CUI; 2660420)

Clădire cu subsol, parter şi 8 etaje, mai puţin Su = 618,68 mp şi teren 107 mp (în administrarea RAPPS)

49.915.743

- teren în suprafaţă de 1.226 mp;

- C1-S. construită la sol 992 mp, clădire birouri S + P + 8E + etaj tehnic, mai puţin Su = 618,68 mp şi teren 107 mp

(în administrarea RAPPS);

- C2-S. construită la sol 14 mp, clădire anexă parter;

- C2-S. construită la sol 2 mp, clădire anexă parter (PT)

CF nr. 232021

24.972.300

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului ce urmează a fi dat în administrarea Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, instituţie subordonată Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Nr. crt.

Nr. atribuit de M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Locul unde este situat bunul imobil

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil parţial

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil parţial

Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile, total metri pătraţi ocupaţi (include şi Holurile de pe fiecare etaj)

Valoarea de inventar

1

34228

parţial

8.29.06

Cantină

Municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2

Ministerului Tineretului şi Sportului CUI: 2660420

Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”

Cod fiscal: 4203890

Total suprafaţă 84,94 mp, din care :

Camera 24 (S = 38,87 mp)

Camera 29 (S = 23,66 mp)

Camera 38 (S = 3,79 mp)

Camera 39 (S = 6,76 mp),

Cotă-parte dependinţe (hol, băi S = 11,86 mp) C.F. nr. 232021-C1. Parter

186.948,72 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ENERGIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII şi JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 517

Nr. 56 din 29 martie 2017

Nr. 643 din 2 mai 2017

din 10 aprilie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul energiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Toma-Florin Petcu

Viorel Ştefan

Lia-Olguţa Vasilescu

 

ANEXĂ

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea ELECTROCENTRALE GRUP - S.A. Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

5.988

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

5.948

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

40

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

5.978

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

5,978

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

2.461

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

241

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3,100

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1.868

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1.695

 

 

 

C2

bonusuri

14

173

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

EI8

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

28

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

591

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

523

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

176

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

10

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

10

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

49

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

42

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.383

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.264

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

142

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

998

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

233.083

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.
/body>