MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 338/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 338         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 mai 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.38. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.84/2009

 

477. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016

 

520. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.84/2009

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 62 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 29 alin. (2) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 alin. (2) şi ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Instrucţiunile privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.84/2009, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 24 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Personalul Ministerului Apărării Naţionale este obligat să înainteze comandanţilor/şefilor unităţilor militare unde este încadrat un raport individual, prin care solicită atribuirea unei locuinţe de serviciu sau de intervenţie, corespunzător nevoilor familiale, potrivit exigenţelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.”

2. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - (1) Atât în cazul în care persoana beneficiară încheie contractul de închiriere, cât şi în cazul în care aceasta nu încheie acest contract în termenul prevăzut la art. 23 alin. (7), unitatea militară care are În evidenţă cantitativ-valorică locuinţa de serviciu comunică în scris acest fapt comandantului garnizoanei/comandantului Comandamentului garnizoanei Bucureşti şi comandantului structurii militare în care persoana este încadrată.

(2) Comandantul garnizoanei/Comandantul Comandamentului garnizoanei Bucureşti transmite comisiei comunicarea scrisă prevăzută la alin. (1), care hotărăşte repartizarea nominală a locuinţei următoarei persoane din ordinea ierarhică stabilită potrivit punctajului.

(3) în situaţia în care nu este identificată o persoană beneficiară care să îşi manifeste opţiunea încheierii contractului de închiriere, locuinţa de serviciu se atribuie celui care are cel mai mare punctaj.”

3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

 

Bucureşti, 3 mai 2017.

Nr. M.38.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la instrucţiuni)

 

CRITERIILE ŞI SISTEMUL DE PUNCTAJ

privind repartizarea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Repartizarea nominală a locuinţelor se face conform numărului de puncte obţinut de fiecare persoană, în ordinea descrescătoare a punctajului. De la caz la caz, criteriile şi sistemul de punctaj se pot utiliza şi la repartizarea locuinţelor de intervenţie.

Evidenţa acestui punctaj se ţine de către comandanţii de garnizoane şi de către fiecare unitate militară şi se realizează prin însumarea punctelor rezultate din următorul tabel:

 

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

1.

pentru fiecare an întreg, după data la care s-a înregistrat raportul la compartimentul de registratură/documente clasificate - dovada se face prin copie a raportului scris sau a adeverinţei ori a altui document justificativ*1

+1 punct

2.

pentru cei căsătoriţi

+ 5 puncte

3.

pentru flecare copil aflat legal în întreţinere

+ 10 puncte

4.

pentru fiecare dintre persoanele aflate legal în întreţinere, altele decât copii sau soţia/soţul

+ 2 puncte

5.

pentru fiecare membru de familie cu invaliditate /cu grad de handicap aflat în întreţinere

+ 5 puncte

6.

pentru personalul rănit, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare

+ 10 puncte

7.

pentru soldaţii şi gradaţii voluntari, personalul civil şi funcţionarii publici

+ 1 punct

8.

pentru cadrele militare din corpul maiştrilor militari şi subofiţerilor

+ 2 puncte

9.

pentru cadrele militare din corpul ofiţerilor

+ 3 puncte


* Se ia în considerare primul raport din prima garnizoană în care solicitantul a cerut repartizarea unei locuinţe, cu condiţia să nu fi primit locuinţă de serviciu în garnizoana respectivă. Dacă a primit o locuinţă de serviciu pe care a cumpărat-o sau predat-o şi a fost mutat se ia în calcul raportul din garnizoana în care se repartizează locuinţa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 23 august 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, numit de ministrul transporturilor, în calitate de preşedinte al Comisiei;”.

2. La articolul 2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Lista structurilor, instituţiilor şi organizaţiilor invitate să nominalizeze membri în Comisie se aprobă de secretarul de stat, numit de ministrul transporturilor în calitate de preşedinte al Comisiei, la propunerea justificată a Autorităţii Rutiera Române - A.R.R.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 2 mai 2017.

Nr. 477.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 4.168 din 4 mai 2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1 poziţiile nr. 406, 407, 1979, 1980, 2421, 2725, 3413, 5383 şi 5384 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

obs

Denumiră

produs

formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul  maximal cu TVA

(lei)

stare

Observaţii

Valabilitate preţ

„406

W61973001

 

ARIPIPRAZOL SANDOZ 10 mg

COMPR.

10 mg

SANDOZ GMBH - AUSTRIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere Al/Al x 28 comprimate (2 ani)

N05AX12

MG

generic

65.85

73.75

93.25

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

407

W61974001

 

ARIPIPRAZOL SANDOZ 15 mg

COMPR,

15 mg

SANDOZ GMBH - AUSTRIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere Al/Al x 28 comprimate (2 ani)

N05AX12

MG

generic

88.94

99.81

125.95

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

.....................................................................................................

1979

W41891001

!

FLOXAL®

PIC. OFT. SOL

0.3%

DR. GERHARD MANNCHEM- PHARM. FABRIK GMBH - GERMANIA

OFLOXACINUM

Cutie x 1 flacon din polietilenă de joasă densitate închis cu un capac din polietilenă de înaltă densitate x 5 ml picături oftai mice, soluţie

S01AE01

MG

generic

8.39

9.57

12.93

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

1980

W41890001

 

FLOXAL®

UNG. OFT.

0,3%

DR. GERHARD MANNCHEM- PHARM. FABRIK GMBH - GERMANIA

OFLOXACINUM

Cutie x 1 tub din aluminiu prevăzut cu aplicator x 3 g unguent

S01AE01

MG

generic

9.24

10.54

14.24

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

.....................................................................................................

2421

W43970001

 

IMMUNINE 1200 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

1200 UI

BAXTER AG - AUSTRIA

FACTOR IX DE COAGULARE

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră cu pulbere pentru soluţie injectabilă perfuzabilă + 1 flacon unidoză din sticlă incoloră x 10 ml solvent +1 ac transfer +1 ac aerare +1 ac filtrare +1 ac unică folosinţă + 1 seringă +.1 set transfer (3 luni)

B02BD04

Ml

inovativ

1595.27

1625.26

1809.69

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

.....................................................................................................

2725

W57418002

!

KUVAN

COMPR.

SOLUBILE

100 mg

MERCK SERONO EUROPE LIMITED - MAREA BRITANIE

SAPROPTERIMUM

Cutie x flacon PEID x 120 comprimate solubile (3 ani)

A16AX07

MO

Orfan

10824,29

10654.28

11669.33

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

.....................................................................................................

3413

W63034001

 

MYSIMBA

8mg/90mg

COMPR. ELIB. PREL.

8 mg/ 90 mg

OREXIGEN THERAPEUTICS IRELAND LIMITED - IRLANDA

COMBINAŢII (NALTREXONA + BUPROPIONA)

Cutie cu blist. din PVC/PCTFE/Al x 112 comprimate cu eliberare prelungită (2 ani)

A08AA62

Ml

inovativ

366.86

396.86

470.73

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

.....................................................................................................

5383

W61583001

 

VIVIFLOR

COMPR. VAG.

 

PHARMASWISS

CESKA

REPUBLICA SRO- REPUBLICA CEHĂ

COMBINAŢII

Cutie cu blist. PVC- PE-PVDC/Al x 6 comprimate vaginale

G01AX14

Ml

inovativ

21.21

24.18

32.68

 

 

Preturile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5384

W61583002

 

VIVIFLOR

COMPR. VAG.

 

PHARMASWISS

CESKA

REPUBLICA SRO- REPUBLICA CEHĂ

COMBINAŢII

Cutie cu blist. PVC- PE-PVDC/AI x 12 comprimate vaginale (3 ani)

G01AX14

Ml

inovativ

35.52

40.60

53.11

 

 

Preturile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

 

2. În anexa nr. 1, după poziţia 5622 se introduc 74 de noi poziţii, poziţiile nr. 5623-5696, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

obs

Denumiră

produs

formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul  maximal cu TVA

(lei)

stare

Observaţii

Valabilitate preţ

„5623

W57298016

 

ATORVASTA T1NAMYLAN 20 mg

COMPR. FILM.

20 mg

GENERICS (UK) LTD.- MAREA BRITANIE

ATORVASTATINUM

Cutie cu blistere din OPA- AI-PVC/AJ x 30 comprimate filmate (3 ani)

C10AA05

MG

genere

5.95

6.78

9.17

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5624

W60088001

 

BETABIOPT AL 1.3 mg./g + 2.5 mg/g

GEL. OFT.

1,3 g/g + 2.5 mg/g

THEAFARMA

SPA - ITALIA

COMBINAŢII (CLORAMPHENI COLUM + BETHAMETASO NUM)

Cutie cu 1 flacon din PEID + picurător din PE x 5 g gel oftalmic (2 ani)

S01CA05

MG

generic

34.55

39.39

51.52

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5625

W58248003

 

BISOPROLOL FUMARAT AUROBINDO

10 mg

COMPR. FILM.

10 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED- MALTA

BISOPROLOLUM

Cutie x blistere PA- PVC- Al/hârtie – PE – Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

C07AB07

MG

generic

7.00

7.98

10.79

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5626

W62979001

 

BUSULFAN ACCORD

6 mg/m

CONC.PT. SOL PERF.

6 mg/ml

ACCORD

HEALTHCARE

LIMITED- MAREA BRITANIE

BUSULFANUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră cu 10 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă (18 luni)

L01AB01

MG

generic

652.44

682.44

782.01

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5627

W58252021

 

CANDESAR TAN MYLAN

16 mg

COMPR.

16 mg

GENERICS (UK) LTD - MAREA BRITANIE

CANDESARTANUM

CILEXETIL

Cutie cu blistere din PVC/Al x 30 comprimate (2 ani)

C09CA06

MG

generic

17.19

19.60

2649

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5826

W58251021

 

CANDESAR TANMYLAN

6 mg

COMPR.

6 mg

GENERICS (UK)

LTD - MAREA BRITANIE

CANDESARTANUM

CILEXETIL

Cutie cu blistere din PVC/Al x 30 comprimate (2 ani)

C09CA06

MG

genere

8,99

10.25

13.85

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5629

W51455603

 

CARBAGLU

200 mg

COMPR. DISP.

200 mg

ORPHAN EUROPE- FRANŢA

ACIDUM

CARGLUMICUM

Cutie x 1 flacon din PP x 5 comprimate dispersabile (36 luni)

A16AA05

MO

orfan

1399.13

1429.13

1595.90

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5630

W56360004

 

CISPLATINA ACCORD

1 mg/ml

CONC.PT. SOL PERF.

1 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

CISPLATINUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă brună care conţine 100 ml concentrat pentru

soluţie perfuzabilă (3 ani)

L01XA01

MG

generic

37.74

43.02

56/27

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5631

W62952002

 

DERIDUST

0.5 mg

CAPS. MOI

0.5 mg

LABORATORIGS

LEON FARMA S.A.- SPANIA

DUTASTERIDUM

Cutie cu blistere transparente tip Triplex (PVC-PE- PVDCVAI x 30 capsule moi (2 ani)

G04CB02

MG

generic

43.52

46.61

64.89

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5632

W54989004

 

DOLFORIN

100 micrograme/oră

PLASTURE

TRANSDERMIC

100

micrograme/oră

GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. - ROMÂNIA

FENTANYLUM

Cutie cu 5 plicuri din

hârtie/PET/Al/PAN x 1 plasture transdermic (3 ani)

N02AB03

MG

genere

147.76

162.53

198.42

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5633

W54985004

 

DOLFORIN

25

micrograme/oră

PLASTURE

TRANSDERMIC

25

micrograme/oră

GEDEON RICHTER

ROMANIA S.A. -

ROMÂNIA

FENTANYLUM

Cutie cu 5 plicuri din

hârtie/PET/Al/PAN x 1 plasture transdermic (3 ani)

N02AB03

MG

generic

50.11

56.12

70.96

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5634

W54986004

 

DOLFORIN

50

micrograme/oră

PLASTURE

TRANSDERMIC

50

micrograme/oră

GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. - ROMÂNIA

FENTANYLUM

Cutie cu 5 plicuri din

hârtie/PET/Al/PAN x 1 plasture transdermic (3 ani)

N02AB03

MG

generic

88.49

99.11

125.31

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5635

W54987004

 

DOLFORIN

75

micrograme/oră

PLASTURE

TRANSDERMIC

75

micrograme/oră

GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. - ROMÂNIA

FENTANYLUM

Cutie cu 5 plicuri din

hârtie/PET/Al/PAN x 1 plasture transdermic (3 ani)

N02AB03

MG

generic

119.43

131.37

160.38

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5636

W63255001

 

EPCLUSA

400 mg/ 100 mg

COMPR. FILM

400 mg/ 100 mg

GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LIMITED - MAREA BRITANIE

COMBINAŢII (SOFOSBUVIR + VELPATASVIR)

Cutie x 1 flacon PEID prevăzut cu sistem securizat pentru copii x 28 comprimate filmate

NEALOCAT

Ml

inovativ

80068.30

80098.20

87345.30

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5637

W62960002

 

EPLERENONA,

ARENA

25mg

COMPR. FILM

25 mg

ARENA GROUP S.A.- ROMÂNIA

EPLERENONUM

Cutie cu blistere PVC/Al x 90 comprimate filmate (3 ani)

C03DA04

MG

generic

181.00

199.10

243.06

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5638

W62961002

 

EPLERENONA. ARENA

50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ARENAGROUP SA- ROMÂNIA

EPLERENONUM

Cutie cu blistere PVC/Al x 90 comprimate filmate (3 ani)

C03DA04

MG

generic

188.16

206.98

252.68

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5639

W60493001

 

ERWINASE

10.000

unităţi/flacon

PULB. PT. SOL.

INJ.

10000

unităţi/

flacon

HUMANAE VERITAS S.R.L. - ROMÂNIA

ASPARAGINAZUM

Cutie x 5 flacoane din sticlă neutră cu 10000 UI, flacon

L01XX02

Ml

 

13888.80

13918.78

15209.64

N

Cant. 200 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 14 noiembrie 2017.

5640

W63335001

 

FERROLA

37mg + 0.8 mg

COMPR.

GASTROREZ.

37 mg + 0.6 mg

WORWAG PHARMAGMBH SCO. KG - GERMANIA

COMBINAŢII [FERROSI SULFAS + ACIDUM FOLICUM)

Cutie x 3 blistere PVC/Al x 10 comprimate gastrorezistente

(5 ani)

B03ADG3

MG

generic

9.79

11.16

15.08

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5841

W41890001

 

FLOXAL

3mg/g

UNG. OFT.

3mg/g

DR.GERHARD MANNCHEM- PHARM, FABRIK GMBH - GERMANIA

OFLOXACINUM

Cutie cu 1 tub din Al laminat, cu dop prevăzut cu vârf aplicator din PEID şi capac din PEIDX 3 g unguent (3 ani)

S01AE01

MG

genere

9.24

10.54

14/24

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5642

W41891001

 

FLOXAL

3 mg/ml

PICATURI OFT., SOL.

3 mg/ml

DR.GERHARD MANNCHEM- PHARM. FABRIK GMBH - GERMANIA

OFLOXACINUM

Cutie cu 1 flacon picurător din PEJD x 5 ml picături oftalmice soluţie (3 ani)

S01AE01

MG

generic

8.39

9.57

12.93

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5643

W57106013

 

GALSYA

16 mg

CAPS. ELIB. PREL.

16 mg

KRKADDNOVO

MESTO-

SLOVENIA

GALANTAMINUM

Cutie cu blistere PVC-PE-PVDC/A) x 30 capsule cu eliberare prelungită (2 ani)

N06DA04

MG

generic

36.53

41.64

5447

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5644

W57107013

 

GALSYA

24 mg

CAPS. ELIB. PREL

24 mg

KRKADDNOVO

MESTO-

SLOVENIA

GALANTAMINUM

Cutie cu blistere PVC-PEPVDC/AI x 30 capsule cu eliberare prelungită (2 ani]

N06DA04

MG

generic

36.53

41.64

5447

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5645

W57105013

 

GALSYA

6 mg

CAPS. ELIB. PREL

8 mg

KRKADDNOVO

MESTO-

SLOVENIA

GALANTAMINUM

Cutie cu blistere PVC-PE-PVDC/A1 x 30 capsule cu eliberare prelungită (2 ani]

N06DA04

MG

generic

36.53

41.64

5447

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5646

W13381003

 

HAEMOCO

MPLEITAN

P 1 g

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

1 g

CSL BEHRING GMBH - GERMANIA

FIBRINOGEN

UMAN

Cutie ou un flacon din sticlă incoloră cu pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă

B02BB01

MO

inovativ

1334.00

1364.00

1524.91

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de

1 septembrie 2017.

5647

W61980001

 

HALOPERIDOL ARENA 2 mg/m

PIC. ORALE, SOL.

2mg/ml

ARENA GROUP SA-ROMÂNIA

HALOPERJDOLUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă brună care conţine 10 ml picături orale, soluţie, prevăzut cu picurător din PEJD (3 ani)

N05AD01

MG

generic

4.45

5.08

6.86

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5648

W62576001

 

HUMIRA 40 mg

SOL. INJ.ÎN

SERINGA

PREUMPLUTĂ

40 mg

ABBVIE LTD - MAREA BRITAN IE

ADALIMUMABUM

Cutie cu 2 blistere ce conţine câte o seringă preumplută (0.4 mi soi. sterilă) şi un tampon alcool (2 ani)

L04AB04

Ml

inovativ

3477.48

3507.47

3861.30

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5649

W62890001

 

IMMUNIME 1200 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

1200 UI

BAXALTA INNOVATIONS GMBH - AUSTRIA

FACTOR IX DE COAGULARE

Cute cu 1 flacon din sticlă incoloră cu pulb. pt. sol. inj./perf. + 1 flac. unidoză din sticlă incoloră cu 10 ml solv. + 1 ac pt. transf. + 1 ac pt. aerare + 1 ac pt. filtrare + 1 ac de unică folosinţă + 1 seringă da unică folosinţă + l set de transfer (2 ani)

B02BD04

Ml

inovativ

1595.27

1625/26

1609.69

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5650

W62473002

 

KUVAN

COMPR.

SOLUBILE

100 mg

BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED - IRLANDA

SAPROPIERINUM

Cutie x flacon PEID x 120 comprimate solubile (3 ani)

A16AX07

MO

orfan

10824.29

10854.28

11869.33

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5651

W61500004

 

KVENTTAX EP150 mg

COMPR. ELIB. PREL.

150 mg

KRKADD NOVO MESTO - SLOVENIA

QUETIAPINUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/Al x 50 comprimate eliberare prelungită (3 ani)

N05AH04

MG

generic

55.05

61.66

77.96

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5652

W61501004

 

KVENTTAX EP 200 mg

COMPR. ELIB. PREL

200 mg

KRKADDNOVO MESTO - SLOVENIA

QUETIAPINUM

Cutie cu blistere OPA- Al-PVC/Al x 60 comprimate eliberare prelungită (3 ani)

N05AH04

MG

generic

73.39

82.20

103.93

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5653

W61502004

 

KVENTTAX EP 300 mg

COMPR. ELIB. PREL

300 mg

KRKADD NOVO MESTO - SLOVENIA

QUETIAPINUM

Cutie cu blistere OPA- Al-PVC/Al x 50 comprimate eliberare prelungită (3 ani)

N05AH04

MG

generic

110.09

121.10

147.84

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5654

W59048002

 

LEVOFLOXA

CINA

MACLEODS

500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

MACLEODS PHARMA UK LIMITED - MAREA BRITANIE

LEVOFLOXACMJM

Cutie cu blistere PVC-PVDC/Al x 10 comprimate filmate (2 ani)

J01MA12

MG

generic

20.86

23.78

32.14

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5655

W59048001

 

LEVOFLOXA

CINA

MACLEODS

500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

MACLEODS PHARMA UK LIMITED - MAREA BRITANIE

LEVOFLOXACINUM

Cutie cu blistere PVC-PVDC/Al x 5 comprimate filmate (2 ani)

J01MA12

MG

generic

14.37

16.38

22.14

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de

1 septembrie 2017.

5656

W61038001

 

MIDORA

400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

TERAPIA-SA - ROMÂNIA

amisulpridum

Cutie ou 3 blistere PVC/Al x

10 comprimate filmate (3 ani)

NO5AL05

MG

generic

60.56

56.63

71.60

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5657

W63082001

 

MOXIFLOXA

CINA

ROMPHARM

5 mg/ml

PIC. OFT., SOL,

5 mg/ml

ROMPHARM COMPANY S.R.L. -

românia

MOXIFLOXACINUM

Cutie cu 1 flacon din PEJD, cu picurător din PEJD x 5 ml picături oftalmice. soluţie (3 ani)

S01AE07

MG

generic

12,64

14.41

19.48

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5658

W62974002

 

NOCDURNA

25 micrograme

LIOF. ORAL

25 micrograme

FERRING GMBH - GERMANIA

DESM0PRESS1NUM

Cutie cu 1 blister perforat unidoză PVC-OPA- Al-OPA- PVC/Lac- Al-PET- hârtie conţinând 30 x 1 liofilizat oral (4 ani)

H01BA02

Ml

inovativ

80.00

89.60

113.29

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5659

W62975002

 

NOCDURNA

50 micrograme

LIOF. ORAL

50 micrograme

FERRING GMBH - GERMANIA

DESMOPRESSINUM

Cutie cu 1 blister perforat unidoză PVC-OPA- AJ-OPA- PVC/Lac- Al-PET- hârtie conţinând 30 x 1 liofilizat oral (4 ani)

H01BA02

Ml

inovativ

80.00

89.60

113.26

 

 

Preţurile sunt valabile până la data da 1 septembrie 2017.

5660

W63173001

 

OLOPATADINA ROMPHARM

1 mg/ml

PIC. OFT.. SOL.

1 mg/ml

ROMPHARM COMPANY S.R.L.- ROMÂNIA

OLOPATADINUM

Cutie cu 1 flacon alb din PEJD x 5 ml picături oftalmice. soluţie, prevăzut cu picurător alb din PEJD (3 ani)

S01GX09

MG

generic

11,81

13.47

18.20

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

 

5661

W42129001

 

OMEPRAZOL- RICHTER

20 mg

CAPS.

GASTROREZ.

20 mg

GEDEON RICHTER

ROMANIA S.A.-

ROMÂNIA

OMEPRAZOLUM

Cutie x 2 blistere PVC- Al-PA/Al x 7 capsule gastrorezistente

A02BC01

MG

generic

6.23

7.10

9.60

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5662

W63194001

 

OMNITROPE

10 mg/ 1.5 ml

SOL. INJ. În CARTUŞ

10 mg/ 1.5 ml

SANDOZ GMBH -

AUSTRIA

SOMATROPINUM

Soluţie injectabilă în cartuş pentru SurePal 5 x 1 cartuş

H01AC01

MB

biosimilar

572.26

602.26

684.61

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5663

W63193001

 

OMNITROPE

5 mg/1.5 ml

SOL. INJ. În CARTUŞ

5 mg/ 1.5 ml

SANDOZ GMBH -

AUSTRIA

SOMATROPINUM

Soluţie injectabilă în cartuş pentru SurePal 5 x 1 cartuş

H01AC01

MB

biosimilar

288,73

317.61

384.34

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5664

W62092001

 

OPTIVATE

100 Ul/ml

PULB. + SOLV. FI SOL INJ.

100 Ul/ml

BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED - MAREA BRITANIE

FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND

Cutie cu 1 flacon OPTIVATE 250 UI,

1 dispozitiv de transfer Mix2VialTM şi 1 flacon cu 2.5 ml solvent (3 ani)

B02BD02

Ml

inovativ

828.75

858.75

974.19

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5665

W62092002

 

OPTIVATE

100 Ul/ml

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

100 Ul/ml

BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED - MAREA BRITANIE

FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND

Cutie cu 1 flacon OPTIVATE 500 UI,

1 dispozitiv de transfer Mtx2VialTM şi 1 flacon cu 5 ml solvent (3 ani)

B02BD02

Ml

inovativ

1657.50

1687.50

1877.53

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5666

W62092003

 

OPTIVATE

100UI/N

PULB. + SOLV. PT. SOL INJ.

100 Ul/ml

BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED- MAREA BRITANIE

FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND

Cutie cu 1 flacon OPTIVATE 1000 UI.

1 dispozitiv de transfer Mix2VialTM şi 1 flacon cu 10 ml solvent (3 ani)

B02BD02

Ml

inovativ

3315.00

3345.00

3684.20

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de

1 septembrie 2017.

5667

W60149001

 

OVITRELLE

250 mcg

SOL INJ. IN STILOU INJECTOR (PEN)

PREUMPLUT

250 mcg

MERCK SERONO EUROPE LIMITED “ MAREA BRITANIE

GONADOTRO

PHJNUM CHORIONICUM ALFA

Cutie cu 1 stilou injector(pen) preumplut şi 1 ac pentru injecţie (2 ani)

G03GA08

Ml

inovativ

101.78

111.96

136.68

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5668

W11729001

 

OXACILINA ATB 250 mg

CAPS.

250 mg

ANTIBIOTICE

SA - ROMÂNIA

OXACILUNUM

Cutie x 2 blistere Al/PVC x 10 capsule

J01CF04

MG

generic

5.08

5.79

7.83

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5669

W07274001

 

OXACILINA ATB

500 mg

CAPS.

500 mg

ANTIBIOTICE

S.A. - ROMÂNIA

OXACILLINUM

Cutie x 1 blister x 10 capsule

J01CF04

MG

generic

5.05

5.76

7.78

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de

1 septembrie 2017.

5670

W63033001

 

PALONOSE

TRON

FRESENIUS

KABI

250 micrograme

SOL. INJ. ÎN SERINGA PREUMPLUTÂ

250 micrograme

FRESENIUS KABI ROMANIA SRL

ROMÂNIA

RMONOSETRONUM

Cutie cu 1 se lingă preumplută care conţine 5 ml soluţie injectabila (3 ani)

A04AA05

MG

generic

245.53

270.08

329.72

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5671

W63032001

 

PALONOSE TRON FRESENIUS

KABI

250 micrograme

SOL INJ.

250

micrograme

FRESENIUS KABI ROMÂNIA SRL

ROMÂNIA

PALONOSETRONUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră tip 1 care conţine 5 ml soluţie injectabilă (3 ani)

A04AA05

MG

generic

159.59

175.55

214.31

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5672

W63069001

 

QTERN

5 mg/10 mg

COMPR. FILM.

5 mg/ 10 mg

ASTRAZENECA AB- SUEDIA

COMBINAŢII (SAXAGLIPTIN + DAPAGLIFLOZINUM)

Cutie cu blistere PA/Alu/PVG- Alu x 30 comprimate filmata (3 ani)

A10BD21

Ml

inovator

284.82

313.30

379.65

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5673

W63124002

 

REMUREL

20 mg/ml

SOL  INJ. ÎN SERINGĂ PREUMRLUTÂ

20 mg/ml

ALVOGENIPCO SARL - LUXEMBURG

GLATIRAMER

ACETAT

Cutie x 28 seringi preumplute din sticlă de unică folosinţă, cu ac încorporat, acoperit cu un capac protector care conţine soluţie injectabilă (3 ani)

L03AX13

MG

generic

1652.44

1682.44

1872.01

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5674

W62948004

 

ROSUVAST ATINA MYLAN 10 mg

COMPR. FILM.

10 mg

GENERICS (UK) LTD.T/A MYLAN - MAREA BR1TANIE

ROSUVASTATINUM

Cutie cu blistere Al- Poliamida/Al/PEJD desicant/PEID x 30 comprimate filmate (2 ani)

C10AA07

MG

generic

12.25

13.97

18.88

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5675

W62949004

 

ROSUVAST ATINA MYLAN 20 mg

COMPR. FILM

20 mg

GENERICS (UK) LTD.T/A MYLAN- MAREA BRITAN IE

ROSUVASTATINUM

Cutie cu blistere AF Poliamida/Al/PEJD desicant/PEID x 30 comprimate filmate (2 ani)

C10AA07

MG

generic

17.67

20.15

27.23

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5676

W62947004

 

ROSUVAST

ATINA

MYLAN

5 mg

COMPR FILM.

5 mg

GENERICS (UK) LTD.T/A MYLAN- MAREA BRITANIE

ROSUVASTATINUM

Cutie cu blistere Al* Poliamida/Al/PEJD desicant/PEID x 30 comprimate filmate (2 ani)

C10AA07

MG

generic

6.37

7.27

9.82

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de

1 septembrie 2017.

5677

W63220002

 

ROTICOX

120 mg

COMPR. FILM.

120 mg

KRKADD NOVO MESTO- SLOVENIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blister OPA- Al-PVC/Al x 7 comprimate filmate (2 ani)

M01AH05

MG

generic

13.46

15.34

20.74

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5676

W63220003

 

ROTICOX

120 mg

COMPR. FILM.

120 mg

KRKADD NOVO MESTO- SLOVENIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blister OPA- Al-PVC/Al x 14 comprimate filmate (2 ari)

M01AH05

MG

generic

26.92

30.69

40.14

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5679

W63217003

 

ROTICOX

30 mg

COMPR FILM

30 mg

KRKADD NOVO MESTO- SLOVENIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blister OPA- Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)

M01AH05

MG

generic

32.24

36.75

48.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5680

W63218002

 

ROTICOX

60 mg

COMPR FILM.

60 mg

KRKADD NOVO MESTO- SLOVENIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blister OPA- Al-PVC/Al x 14 comprimate filmate (2 ani)

M01AH05

MG

generic

19.51

22.24

30.06

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5681

W63218004

 

ROTICOX

60 mg

COMPR FILM,

60 mg

KRKADD NOVO MESTO- SLOVENIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blister OPA- Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)

M01AH05

MG

generic

39.01

4447

58.17

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5682

W63219003

 

ROTICOX

90 mg

COMPR. FILM.

90 mg

KRKA DD NOVO MESTO - SLOVENIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blister OPA- Al-PVC/Al x 14 comprimate filmata (2 ani)

M01AH05

MG

generic

21.46

24.47

33.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

 

5683

W63219005

 

ROTICOX

90 mg

COMPR. FILM.

90 mg

KRKA DD NOVO MESTO - SLOVENIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blister OPA- Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 am)

MG1AH05

MG

generic

42.93

48.94

64.01

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5684

W61712003

 

SILDENAFIL BIOELL

100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

BIOEEL SRL.- ROMÂNIA

SILDENAFILUM

Cutie cu blistere PVC-PVDC/Al - PVDC X 4 comprimate filmate (3 ani)

G04BE03

MG

generic

25.45

29.01

37.95

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5685

W62789O01

 

SYMBICORT

160

micrograme/4.5

micrograme/

inhalaţie

SUSP. DE INHALAT PRESURIZATA

160

micrograme

4.5

micrograme

ASTRAZENECA

AB - SUEDIA

COMBINAŢII (BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM)

Cutie cu 1 punga din folie laminată +

1 dispozitiv de inhalare alcătuit dintr-un flac. presurizat, închis cu o valvă dozatoare şi ataşat unui indicator al dozelor, inclus într-un diapozitiv inhalator din plastic de culoare roşie cu 120 acţionări (2 ani)

R03AK07

Ml

inovativ

124.95

137.44

167.79

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5686

W61812001

 

TEMOZOLOMIDA

ACCORD

100 mg

CAPS.

100 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

TEMOZOLOMIDUM

Flacon din sticlă brună lip III x 5 capsule (2 ani)

L01AX03

MG

generic

169.31

186.24

227.36

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5687

W61813001

 

TEMOZOLOMIDA ACCORD

140 mg

CAPS.

140 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

TEMOZOLOMIDUM

Flacon din sticlă brună lip III x 5 capsule (2 ani)

L01AX03

MG

generic

360.82

390.82

464.14

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5686

W61814001

 

TEMOZOLOMIDA ACCORD

180 mg

CAPS.

 80 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

TEMOZOLOMIDUM

Flacon din sticlă brună tip III x 5 capsule (2 ani)

L01AX03

MG

generic

458.82

468.82

570.96

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5689

W61811001

 

TEMOZOLOMIDA ACCORD

20 mg

CAPS.

20 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

TEMOZOLOMIDUM

Flacon din sticlă brună lip III x 5 capsule (2 ani)

L01AX03

MG

generic

34.94

39.83

52.10

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5690

W61815001

 

TEMOZOLOMIDA ACCORD

250 mg

CAPS.

250 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

TEMOZOLOMIDUM

Flacon din sticlă brună tip III x 5 capsule (2 ani)

L01AX03

MG

generic

813.75

843.75

957.84

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5691

W58634001

 

TETAVAX

SUSP. INJ. ÎN SERINGA PREUMPLUTĂ SAU FIOLA

 

SANOFI

PASTEUR S.A. - FRANŢA

VACCIN TETANIC

ADSORBIT

Cutie x 1 seringă preumplută din sticlă incoloră, monodoză x 0.8 ml suspensia injectabilă (3 ani)

J07AM01

IM

imunologic

16.03

18.27

24.70

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5692

W62679006

 

THYR0T0P- 131 30-7400 MBq

CAPS PT UZ TERAPEUTIC

38-7400

MBq

CN LINI FARM S.A.

ROMÂNIA

NATRII IODIDUM

(1311)

Container din plumb ambalat într-un container din metal, sigilat cu un înveliş

detaşabil care conţine o capsulă pentru uz terapeutic 1850 MBq (21 de zile de la data fabricaţiei)

V10XA01

MG

generic

750.00

760.00

688.35

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5693

W62679007

 

THYROTOP- 131 38-7400 MBq

CAPS. PT. UZ TERAPEUTIC

38-7400

MBq

CN UNI FARM S.A. ROMÂNIA

NATRII IODIDUM (1311)

Container din plumb ambalat într-un container din metal, sigilat cu un înveliş detaşabil care conţine a capsulă pentru uz terapeutic 2590 MBq (21 de zile de la data fabricaţiei)

V10XA01

MG

generic

771.82

801.82

912.13

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5694

W62976001

 

VELGYNO

02 mg/

3mg

COMPR. FILM.

0.02 mg/ 3 mg

EXELTIS

MAGYARORSZAG KFT-UNGARIA

COMBINAŢII (ETINILESTRADI OLUM +. DROSPIRENON

UM)

Cutie cu 1 blister PVC-PVDC/Al x 28 de comprimate filmate (3 ani)

G03AA12

MG

generic

21.54

24.56

33.19

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5695

W62976002

 

VELGYNO.

02 mg/

3 mg

COMPR. FILM.

0 02 mg/ 3 mg

EXELTIS

MAGYARORSZAG KFT-UNGARIA

COMBINAŢII

(ETINILESTRADI

OLUM +

DROSPIRENON

UM)

Cutie cu 3 blistere PVC-PVDC/Al x 28 de comprimate filmate (3 ani)

G03M12

MG

generic

64.62

72.37

91.51

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

5696

W63017001

 

VIMI2IM

1 mg/mi

CONC. PT. SOL. PERF.

1 mg/ml

BIOMARIN EUROPE LIMITED

MAREA BRITANIE

ELOSULFASE

ALFA

Flacon din sticlă transparentă de 5 ml x 5 mg alfa alosulfaza (3 ani)

A16AB12

MO

orfan

3315.00

3345.00

3684.20

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 septembrie 2017.

 

3. În anexa nr. 1 poziţiile nr. 349, 518, 823, 837, 838, 1265, 1297, 1366, 1505, 1506, 1556, 1557, 1573, 1574, 1575, 1576, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1869, 1876, 2076, 2331, 2372, 2424, 2443, 2565, 2566, 2738, 2797, 2798, 2799, 2800, 2859, 2861, 2863, 3044, 3166, 3309, 3310, 3311, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3430, 3431, 3633, 3634, 3635, 3636, 3815, 3816, 3990, 3992, 4164, 4165, 4166, 4398, 4399, 4559, 4560, 4561, 4830, 5053, 5054, 5055, 5066, 5312, 5566 şi 5567 se abrogă.

 

4. În anexa nr. 2 în lista A, după poziţia nr. 442 se introduc 15 noi poziţii, poziţiile nr. 443-457, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod _cim

obs.

Denumire

produs

forma

Concentraţie

Firma/ţara

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

stare

Preţ producător

PRG

(lui) pentru medicamente generica 65%

PRG

(lei) pentru medicamente biosimilare 80%

PRG

(lei)pentru medicamente generice 65% Actualizare 2017

PRG (lei) pentru medicamente biosimilare 80%

Actualizare

2017

„443

W07071001

 

SOLIAN®

400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

SANOFI - AVENTJS FRANCE-FRANŢA

AMISULPRIOUM

Cutie x 3 blistere x 10 comprimate filmate (3 ani)

N05AL05

Ml

inovativ

 

77.79

50.56

-

51.07

-

444

W13534002

 

AVODART

0.5 mg

CAPS. MOI

0.5 mg

GLAXOSMITHKLINE (GSK)S.R.L. - ROMÂNIA

DUTASTERIDUM

Cutie x 3 blistere PVC/PVDC/AI x 10 capsule moi (4 ani)

G04CB02

Ml

inovativ

 

66.96

43.52

-

43.96

-

445

W42324004

 

INSPRA

25 mg

COMPR. FILM.

25 mg

PFIZER EUROPE MA EEIG-

MAREA BRITANIE

EPLERENONUM

Cutie x 3 blistere perforate unidoză din PVC/Al x

10 comprimate filmate (3 ani)

C03DA04

Ml

inovativ

 

105.75

68.74

-

69.44

-

446

W42325004

 

INSPRA

50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

PFIZER EUROPE MAEEIG - MAREA BRITANIE

EPLERENONUM

Cutie x 3 blistere perforate unidoză din PVC/AI x 10 comprimate filmate (3 ani)

C03DA04

Ml

inovativ

 

109.22

70.99

-

71.71

-

447

W51225001

 

ARCOXIA

120 mg

COMPR. FILM.

120 mg

MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L.- ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie x 1 blister x 7 comprimate filmate (3 ani)

M01AH05

Ml

inovativ

 

20.71

13.46

-

13.59

-

446

W51225003

 

ARCOXIA

120 mg

COMPR. FILM.

120 mg

MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L.- ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie x 1 blister x 14 comprimate filmate (3 ani)

M01AH05

Ml

inovativ

 

41.42

26.92

-

27.19

-

446

W53204001

 

ARCOXIA

30 mg

COMPR. FILM.

30 mg

MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie x 4 blistere PA- AI-PVDAI x 7 comprimate filmate (3 ani)

M01AH05

Ml

inovativ

 

55.78

36.26

-

36.63

-

450

W51227002

 

ARCOXIA

60 mg

COMPR. FILM.

60 mg

MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie x 2 blistere x 7 comprimate filmate (3 ani)

M01AH05

Ml

inovativ

 

30.01

16.51

-

19.70

-

451

W51227003

 

ARCOXIA

60 mg

COMPR. FILM.

60 mg

MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie x 1 blister x 14 comprimate Rimate (3 ani)

M01AH05

Ml

inovativ

 

30.01

19.51

-

19.70

-

452

W51226002

 

ARCOXIA

90 mg

COMPR. FILM.

90 mg

MERCK

SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie x 2 blistere x 7 comprimate filmate (3 ani)

M01AH05

Ml

inovativ

 

33.02

21.46

-

21.67

-

453

W51226003

 

ARCOXIA

90 mg

COMPR. FILM.

90 mg

MERCK

SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L - ROMÂNIA

ETORICOXIBUM

Cutie x1 blister x 14 comprima le filmate (3 ani)

M01AH05

Ml

inovativ

 

33.02

21.46

-

21.67

-

454

W61550002

 

COPAXONE

20 mg,ml

SOL INJ. ÎN SERINGA PREUMPLUTĂ

20 mg/ml

TEVA

PHARMACEUTICALS

g p L

ROMÂNIA

GLATIRAMER

ACETAT

Cutie x 28 seringi preumplute care conţin soluţie injectabilă (2 am)

L03AX13

Ml

inovativ

 

2542.22

1652.44

-

1669.37

-

455

W54367001

 

VIGAMOX

5 mg. ml

PIC. OFT., SOL.

5 mg/ml

ALCON PHARMA GMBH - GERMANIA

moxifloxacinum

Gulie x 1 flacon PEJD x 5 ml

picături oftalmice. soluţie (3 ani)

S01AX22

Ml

inovativ

 

19.45

12.64

-

12.76

-

456

W12189001

 

OPATANOL

1 mg,ml

PIC. OFT., SOL

1 mg/ml

ALCON

LABORATORIES

(UK)LTD- MAREÂ BRITANIE

OLOPATADINUM

Cutie x 1 flacon x 5 ml soluţie oftalmică (3 ani)

S01GX09

Ml

inovativ

 

18.17

11.81

-

11.93

-

457

W54046001

 

NORDITROPIN SIMPLEX x 10 mg/1.5 ml

SOL INJ. ÎN CARTUŞ

10 mg/ 1.5 ml

NOVO NORDISK A/S-

DANEMARCA

SOMA7ROPINUM

Cutie x 1 cartuş din sticla incolora x 1,5 ml soluţie injectabilă (2 ani)

H01AC01

Ml

inovativ

 

999.11

-

799.29

-

807.48”

 

5. În anexa nr. 1 în lista B, după poziţia nr. 1323 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 1324 -1327, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

cod_cim

obs

Denumim produs

ferma

Concentraţie

Firma/ ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

statut_frm

statut_anm

stare

Preţ  producător

(lei)

Preţ  referinţă generic (PRG)

Preţ referinţă generic (PRG) Actualizare 2017

„1324

W60088001

 

BETABIOPTAL

1.3 mg/g + 2.5 mg/g

GEL. OFT.

1.3 mg/g+ 2,5 mg/g

THEAFARMA SPA-ITALIA

COMBINAŢII (CLORAMPHENICOLUM + BETHAMETASONUM)

Cutie cu 1 flacon din PEID + picurător din PE x 5 g gel oftalmic (2 ani)

S01CA05

MG

generic

 

34.55

34.55

34.90

1325

W63335001

 

FERROLA

37 mg + 0.8 mg

COMPR. GASTROREZ.

37 mg+ 0.8 mg

WORWAG PHARMA GMBH SCO. KG - GERMANIA

COMBINAŢII (FERROSISULFAS + ACIOUM FOLICUM)

Cutie x 3 blistere PVC/AI x 10 comprimate gastrorezistente (5 ani)

B03AD03

MG

generic

 

9.76

6.79

6.89

1326

W63033001

 

PALONOSETRON FRESENIUS KABI 250 micrograme

SOL. INJ. ÎN  SERINGA PREUMPLUTÂ

250 micrograme

FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L, - ROMÂNIA

PALONOSETRONUM

Cutie cu 1 seringă preumplută care conţine 5 ml soluţie injectabilă (3 ani)

A04AA05

MG

generic

 

245.53

245.53

248.04

1327

W63193001

 

OMINITROPE

5mg/l,5ml

SOL. INJ. ÎN CARTUŞ

5mg/1,5ml

SANDOZ GMBH - AUSTRIA

SOMATROPINUM

Sol. inj. în cartuş pentru SurePal 5 x 1 cartuş (2 ani)

H01AC01

MB

biosimilar

 

288.73

288.73

291.6”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 520.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.