MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 343/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 343         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 10 mai 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

35. - Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

397. - Decizie privind constituirea Comitetului interministerial de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

531/325.- Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

2.822. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

 

În considerarea faptului că Guvernul României s-a angajat să îmbunătăţească starea de sănătate a populaţiei României şi a aprobat Strategia naţională de sănătate 2014-2020 şi Planul de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014,

având în vedere că în cadrul Ariei strategice de intervenţie nr. 1 „Sănătate publică” este inclus obiectivul general „îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a femeii şi copilului” (OG 1.), iar primul obiectiv specific al acestuia (OS 1.1.) se referă la „îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a mamei şi copilului şi reducerea riscului de deces infantil şi matern”,

ţinând cont că printre acţiunile prevăzute la acest obiectiv strategic specific se numără şi îmbunătăţirea cadrului legislativ prin elaborarea şi promovarea Codului internaţional de marketing al substituenţilor de lapte matern,

în considerarea faptului că în data de 17 octombrie 2016, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a notificat, conform procedurii prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, proiectul Legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern şi această notificare a primit nr. 2016/0554/RO, fiind stabilită o perioadă de aşteptare de 3 luni, respectiv până în data de 18 ianuarie 2017,

ţinând cont că Legea nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 11 noiembrie 2016,

având în vedere că în perioada de aşteptare proiectul a primit o serie de observaţii şi aviz detaliat din partea unor state membre şi ca urmare perioada de aşteptare a proiectului s-a prelungit cu încă 3 luni, până în data de 18 aprilie 2017,

ţinând cont că în data de 20 februarie 2017 Ministerul Economiei a notificat legea şi către Direcţia generală pentru sănătate şi siguranţă alimentară din cadrul Comisiei Europene, conform art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei,

având în vedere că după notificarea Legii nr. 207/2016 către Direcţia generală pentru sănătate şi siguranţă alimentară din cadrul Comisiei Europene, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au fost informaţi în data de 15 februarie 2017 asupra unor aspecte care fie dublează legislaţia europeană, fie nu sunt clar reglementate,

ţinând cont că, prin Scrisoarea nr. 1.474,509/2017, reprezentanţii Comisiei Europene au informat că perioada de aşteptare de 3 luni, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011, nu a început să curgă niciodată, deoarece nu s-au respectat prevederile art. 45 (3) din actul normativ comunitar mai sus menţionat conform cărora toate proiectele de acte normative care prevăd includerea unor noi informaţii pe etichetele produselor alimentare, respectiv informaţii suplimentare faţă de cele prevăzute de acquis-ul comunitar, se notifică Comisiei Europene în stadiul de proiect,

în considerarea faptului că Legea nr. 207/2016 include prevederi cu incidenţă în legislaţia comunitară, pentru care statele membre au semnalat că e nevoie de o armonizare suplimentară,

având în vedere că forma actuală a Legii nu poate fi implementată în totalitate, în primul rând din cauza faptului că Legea nr. 207/2016 impune o serie de modificări noi în domeniul etichetării produselor, iar procedura de schimbare a etichetelor este laborioasă şi de durată,

luând în considerare faptul că lipsa prorogării termenului prevăzut la articolul 38 din Legea nr. 207/2016 determină intrarea în vigoare a actului normativ, fără îndeplinirea obligaţiei de notificare, potrivit Directivei nr. 1.535/2015,

având în vedere cele statuate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza C-194/94, potrivit căreia neîndeplinirea obligaţiei de notificare determină inaplicabilitatea reglementărilor tehnice în cauză, astfel încât acestea nu pot fi opuse particularilor. Prin urmare, particularii pot să le invoce în faţa instanţelor naţionale, cărora le incumbă obligaţia de a refuza aplicarea unei reglementări tehnice naţionale care nu a fost notificată conform directivei,

având în vedere consecinţele negative care pot interveni în cazul neadoptării prezentului proiect de act normativ, respectiv inaplicabilitatea prevederilor Legii nr. 207/2016,

în considerarea faptului că lipsa promovării acestui act normativ va conduce la apariţia următoarelor efecte negative, respectiv:

- apariţia unui risc de blocaj pe piaţa românească de produse înlocuitoare ale laptelui matern;

- actul normativ nu va respecta procedurile Uniunii Europene în domeniu;

- industria nu va avea posibilitatea de a pune pe piaţă produse etichetate conform noului act normativ, întrucât nu au fost elaborate normele de aplicare ale prezentei legi, fapt imposibil de realizat în absenţa avizului Comisiei Europene,

apreciem că toate acestea constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare se impune cu celeritate; având în vedere că prorogarea termenului de intrare în vigoare a legii are ca dată-limită ziua de 11 mai 2017, considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să confere cadrul pentru soluţionarea situaţiilor mai sus prezentate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă.

 

Articol unic. - Termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 38 din Legea nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 11 noiembrie 2016, se prorogă cu 36 de luni.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul economiei,

Mihai Tudose

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Bogdan Mănoiu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 35.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constituirea Comitetului interministerial de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului

 

Având în vedere Memorandumul cu tema: „Aprobarea cadrului de analiză a cheltuielilor publice şi stabilirea domeniilor pentru care vor fi realizate analize de eficientizare pe parcursul anului 2017”, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 22 martie 2017,

în temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şt funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se constituie Comitetul interministerial de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului, denumit în continuare Comitetul, organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică.

Art. 2. - (1) Comitetul este condus de prim-ministru, care are calitatea de preşedinte, iar ministrul finanţelor publice are calitatea de vicepreşedinte al Comitetului.

(2) La şedinţele Comitetului, preşedintele poate fi reprezentat de un secretar de stat sau un consilier de stat, desemnat în acest sens.

(3) Componenţa Comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(4) Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt reprezentate la nivel de ministru sau, pe bază de mandat expres din partea ministrului şi numai cu aprobarea preşedintelui Comitetului, la nivel de secretar de stat.

(5) Membrii Comitetului pot fi însoţiţi la lucrările Comitetului de unul sau doi experţi.

(6) La şedinţele Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, conducătorii entităţilor ce fac obiectul analizelor de eficientizare cheltuieli publice.

Art. 3. - (1) Comitetul are ca obiectiv susţinerea la nivel politic a activităţii specifice analizelor de eficientizare a cheltuielilor publice, care să asigure alocarea banilor publici pentru priorităţi din politici, cheltuirea lor în mod eficient şi responsabil şi obţinerea rezultatelor scontate în urma acestor cheltuieli, cu păstrarea sustenabilităţii fiscal-bugetare în ansamblul său.

(2) în vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la alin. (1), Comitetul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) decide iniţierea de către Ministerul Finanţelor Publice a memorandumului prin care se stabilesc domeniile asupra cărora se vor efectua analizele de cheltuieli în anul următor;

b) dispune, pentru fiecare domeniu supus analizei, constituirea de subcomitete, formate din ministrul finanţelor publice şi ministrul ministerului analizat, ce au ca principală atribuţie coordonarea grupului de lucru la nivel tehnic pentru fiecare minister analizat;

c) decide termenii de referinţă ai analizei de eficientizare cheltuieli publice, document prin care se stabilesc activităţile şi politicile care vor fi analizate, nivelul economiilor efective şi/sau îmbunătăţirea utilizării fondurilor publice;

d) analizează rapoartele intermediare şi apoi pe cele finale elaborate sub îndrumarea comitetului ministerial. Aceste rapoarte evidenţiază situaţiile ineficiente din domeniile şi sectoarele analizate, în urma cărora sunt propuse măsurile menite să creeze opţiuni credibile de economisire;

e) avizează raportul final al analizei de cheltuieli asupra ministerelor de linie/instituţiilor stabilite şi dispune Ministerului Finanţelor Publice întocmirea memorandumului de aprobare a acestuia în şedinţa Guvernului;

f) transmite raportul final comisiilor pentru buget-finanţe din cadrul Parlamentului României, spre informare;

g) propune redirecţionarea economiilor obţinute prin implementarea măsurilor de eficientizare către alte ministere sau alte proiecte şi acţiuni din acelaşi minister;

h) dispune Ministerului Finanţelor Publice consemnarea măsurilor aprobate prin raportul final într-un document oficial care va fi transmis ministerelor în cauză pentru a fi implementate;

i) formulează propuneri de amendare a cadrului legal, în scopul creşterii eficienţei şi eficacităţii utilizării fondurilor publice.

(3) Comitetul informează periodic Guvernul cu privire la stadiul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (2).

(4) Comitetul întocmeşte un raport de activitate anual pe care îl înaintează, spre informare, Guvernului.

Art. 4. - (1) Comitetul se reuneşte în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este necesar, prin grija Secretariatului tehnic.

(2) Convocarea în şedinţe extraordinare se face de către preşedintele Comitetului, la solicitarea oricărui minister sau instituţie a administraţiei publice centrale care face parte din Comitet.

(3) Şedinţele Comitetului sunt conduse de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.

(4) Agenda fiecărei şedinţe a Comitetului se întocmeşte de către Secretariatul tehnic pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membrii săi şi se aprobă de preşedintele Comitetului.

(5) Procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului cuprind, în principal, ordinea deliberărilor şi hotărârilor luate şi vor fi semnate de membrii Comitetului şi de membrii Secretariatului tehnic.

Art. 5. - (1) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Semestrial, ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale înaintează Secretariatului tehnic rapoarte privind implementarea măsurilor aprobate de către Comitet.

Art. 6. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Comitetul aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 10 mai 2017.

Nr. 397.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comitetului interministerial de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului

 

1. Ministerul Finanţelor Publice;

2. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;

3. Ministerul Mediului;

4. Ministerul Economiei;

5. Ministerul Sănătăţii;

6. Ministerul Transporturilor;

7. Ministerul Apelor şi Pădurilor;

8. Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;

9. Ministerul Educaţiei Naţionale;

10. Secretariatul General al Guvernului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 531 din 8 mai 2017

Nr. 325 din 5 mai 2017

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 4.218/2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 677 din 5.05.2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 - Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, după poziţia 93 se introduce o nouă poziţie, poziţia 94, cu următorul cuprins:

 

„94

W63025001

J04AK06

DELAMANIDUM

DELTYBA

50 mg

Compr. film.

50 mg

Otsuka Novel Products Gmbh

Germania

Cutie cu blister al/al x 48 comprimate filmate

PR

48

135.093125

148.046458

0.000000”

 

2. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţia 427 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„427

W60465001

L02BB04

ENZALUTAMIDUM **1Ω

XTANDI

40 mg

Caps. moi

40 mg

Astellas Pharma Europebv

Olanda

Compartiment exterior care conţine un blister de aluminiu/ pvc/pctfe cu 28 caps. Moi, fiecare cutie are 4 compartimente exterioare (112 caps. moi)

PR

112

109.667142

119.877946

0.000000”

 

3. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, după subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar” se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.23 „Neuropatia optică ereditară Leber”, cu următorul cuprins:

 

„1

W62508001

N06BX13

IDEBENONUN **1

RAXONE

150 mg

Compr. film.

150 mg

Santhera Pharmaceuticals

(Deutschland) Gmbh

Germania

Cutie cu flac. peidx

180 compr. film.

PR

180

172.055333

187.752500

0.000000”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Florian-Dorel Bodog

Marian Burcea

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017

 

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017, care cuprinde Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2017, prevăzut în anexa nr. 1, şi Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare În anul 2017, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - Finanţarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se asigură conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate anual CU această destinaţie.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 2.822.

 

ANEXA Nr. 1

 

Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017

 

Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2017

 

- lei –

Nr. crt.

Judeţul/Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială

Total fonduri alocate

1

Argeş

Topoloveni

284.340,10

2

Bacău

Bacău

262.046,16

3

Braşov

Braşov

343.685,11

4

Bucureşti

Sectorul 2

2.224.222,23

5

Bucureşti

Sectorul 5

2.962.426,79

6

Caraş-Severin

Moldova Nouă

523.232,15

7

Caraş-Severin

Oraviţa

360.142,94

8

Constanţa

Cernavodă

210.399,64

9

Dâmboviţa

Târgovişte

1.249.189,74

10

Dâmboviţa

Titu

506.193,00

11

Gorj

Rovinari

1.155.084,00

12

Gorj

Târgu Jiu

1.267.934,23

13

Harghita

Borsec

93.502,07

14

Harghita

Miercurea-Ciuc

308.788,13

15

Harghita

Topliţa

246.607,44

16

Hunedoara

Petrila

687.634,24

17

Hunedoara

Petroşani

187.441,78

18

Iaşi

Târgu Frumos

103.200,44

19

Ilfov

1 Decembrie

175.464,51

20

Ilfov

Buftea

1.284.133,89

21

Ilfov

Pantelimon

234.222,71

22

Ilfov

Snagov

471.046,28

23

Mureş

Târgu Mureş

736.999,49

24

Prahova

Breaza

320.237,42

25

Prahova

Buşteni

245.255,50

26

Tulcea

Isaccea

17,008,62

27

Tulcea

Sulina

939.970,44

28

Vrancea

Panciu

599.590,95

TOTAL

18.000.000,00

REŢINERI 10%

2.000.000,00

TOTAL GENERAL

20.000.000,00

 

ANEXA Nr. 2

 

Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017

 

Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017

 

Nr. crt.

Judeţul/ Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială

Adresa imobilului

Nr. apartamente

1

Arad

Arad

Aleea Neptun nr. 6, bloc Y2

44

2

Arad

Arad

Str. Nucet nr. 14, bloc 566

10

3

Arad

Arad

Str. Frăţiei nr. 41, bloc 734

20

4

Arad

Arad

Str. Alex. Popescu Negură, bloc 317, sc. A, B

20

5

Arad

Arad

Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc ES

20

6

Arad

Arad

Bd. Revoluţiei nr. 49-53

120

7

Arad

Arad

Str. C. Brâncuşi, bloc X33

40

8

Arad

Arad

Str. Prieteniei nr. 8, bloc 115/A

15

9

Arad

Arad

Str. Abrud nr. 88, bloc 157, sc. A, B

40

10

Arad

Arad

Str. Crasna nr. 21, bloc G1

10

11

Arad

Arad

Str. Voinicilor nr. 49, bloc 503

45

12

Arad

Arad

Str. Mioriţei nr. 45, bloc 206

15

13

Arad

Arad

Str. Săvârşin nr. 41, bloc 208

15

14

Arad

Arad

Str. Bihorului, bloc B1

15

15

Arad

Arad

Calea 6 Vânători nr. 5-7, bloc V2, sc. A, B

40

16

Arad

Arad

Str. Ilie Măduţa, bloc 326, sc. A, B

20

17

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 328, sc. B

19

18

Argeş

Topoloveni

Calea Bucureşti, nr. 119, bloc P5a

76

19

Argeş

Topoloveni

Str. Inv. Bivolaru nr. 6, bloc P15

38

20

Argeş

Topoloveni

Str. Inv. Bivolaru nr. 5, bloc P39

76

21

Argeş

Topoloveni

Str. Parcului nr. 4, bloc P21

52

22

Argeş

Topoloveni

Str. Parcului nr. 7, bloc P22

66

23

Bacău

Bacău

Str. Letea nr. 2, sc. A-D

70

24

Bacău

Bacău

Str. Mărăşeşti nr. 120, sc. A

20

25

Bacău

Bacău

Str. Mărăşeşti nr. 189, sc. A

20

26

Braşov

Braşov

Str. Hărmanului nr. 11C, blocC3

25

27

Braşov

Braşov

Str. Salviei nr. 6, bloc 9A

19

28

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Ion Câmpineanu nr. 31, bloc 4-5-6A

75

29

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Câmpul Moşilor nr. 3, bloc 1, sc. A

44

30

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Pantelimon nr. 3, bloc 12

84

31

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tel nr. 56, bloc 19

60

32

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 145

44

33

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 153

12

34

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 155, bloc 155

14

35

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 4, bloc 1, sc. 4

33

36

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 137, bloc 86, sc. A, B

26

37

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 21, bloc B6, sc. A

36

38

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 7, bloc A1

86

39

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ghica Tei nr. 91, blocT32

108

40

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 67, bloc 6

34

41

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. A

44

42

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. B

44

43

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. C

44

44

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 296, bloc 46

106

45

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 298, bloc 48, sc. I

31

46

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 199, bloc 3, sc. 2

32

47

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 1

32

48

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 3

40

49

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 211, bloc 19

40

 

50

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 225, bloc 33-35

64

51

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 233, bloc 41

32

52

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 237, bloc 45

108

53

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 241, bloc 47

96

54

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 268, bloc 12, sc. 1,2

59

55

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 274, bloc 18, sc. 2

32

56

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. A

40

57

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. C

31

58

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 Bis, sc. 2

32

59

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 Bis, sc. 1

24

60

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 354, bloc 2

320

61

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Avrig nr. 14, bloc P6

132

62

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Alexandru cel Bun nr. 16, blocT21A

52

63

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Chopin nr. 13

40

64

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Dimitrie Grozdea nr. 11, bloc 64

38

65

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Elena nr. 4, bloc OD7B

44

66

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Fabrica de Gheaţă nr. 6, bloc 89

88

67

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, sc. E, F

110

68

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, tronson A, sc. A, B

110

69

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Herţa nr. 20, blocX2

66

70

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc 02, sc. B, C

88

71

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 125-133, bloc Ol

132

72

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 12

26

73

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 11, bloc 65

16

74

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 7, bloc 53

50

75

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. B

30

76

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. A

58

77

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicu Vasile nr. 14, bloc 8, sc. 1

50

78

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 16, bloc 6, sc. 2

100

79

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 20, bloc 3

100

80

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22

35

81

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bloc D7

142

82

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 70, bloc W1

44

83

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. A.p. Concordia, Pantelimon nr. 309, bloc 8

320

84

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 1, bloc 34

325

85

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, sc. A

44

86

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 2b, bloc 4A, sc. A

44

87

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 8, bloc 5, sc. 1

44

88

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 85, bloc 86

88

89

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 87, bloc 87, sc. A, B

88

90

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 95, bloc 93

44

91

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 97, bloc 94, sc. A

39

92

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 227, bloc 116A

106

93

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 229, bloc 115, sc. 2

108

94

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 10, bloc 114B

104

95

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 17, bloc 106C, scara A, B

92

96

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. B

58

97

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 57, bloc 101B

32

98

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101A, sc. B

40

99

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bloc 101A, sc. A

40

 

100

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bloc 101A, sc. C

32

101

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11

132

102

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, bloc P8

176

103

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 43, bloc P14

106

104

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 64-88, bloc P7

176

105

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 98-106, bloc D16

188

106

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 311a-311b, bloc 7a+b sc. 7a, 7b

60

107

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 225, bloc 66

323

108

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 227, bloc 70

116

109

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 1

44

110

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 2

44

111

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 255, bloc 43

462

112

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 256, bloc 53 sc. A, B, C, D

258

113

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 285, bloc 11

80

114

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 285a, bloc 11a, sc. 2

27

115

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 287, bloc 10, sc. C

160

116

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 324, bloc D 1

96

117

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. 1-5

201

118

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 332, bloc 32

261

119

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 358-362, bloc 15abc

60

120

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 359, bloc B2

40

121

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 369, bloc A4

40

122

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 96, bloc 210

54

123

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 5

38

124

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 10, bloc 18A

39

125

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bloc 15, sc. A

29

126

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 17, bloc 17

116

127

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 224, bloc 43, sc. 2

28

128

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bloc 24 A

40

129

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bloc 26A

108

130

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 1-4

150

131

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 38, bloc 30A

62

132

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bloc 33B

40

133

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 52, bloc 36A

39

134

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 108, bloc V87

27

135

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 1

36

136

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 139, bloc V74

27

137

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bloc S13

32

138

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 27, bloc S10, sc. 1

36

139

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 1

27

140

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 2

27

141

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 3

27

142

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 1

36

143

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 2

27

144

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. C-tin Daicovici, bloc 45

20

145

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. George Enescu, bloc 4

60

146

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Ioan Slavici, bloc 49

70

147

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Traian Vuia, bloc 20

60

148

Caraş-Severin

Oraviţa

Zona Gării, bloc B18

14

149

Caraş-Severin

Oraviţa

Zona Gării, bloc B20

12

 

150

Caraş-Severin

Oraviţa

Zona Gării, bloc F9

20

151

Constanţa

Cernavodă

Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 23

21

152

Constanţa

Cernavodă

Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 4

20

153

Constanţa

Cernavodă

Str. Răsăritului, bloc nr. 9

20

154

Dâmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A2

16

155

Dâmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A3

16

156

Dâmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A4

16

157

Dâmboviţa

Târgovişte

Aleea Griviţei, bloc 4, sc. B

20

158

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 1

17

159

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Libertăţii, bloc B 3

24

160

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 2

19

161

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 3

19

162

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 4

16

163

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Boerescu Zaharia nr. 3, bloc K 2

19

164

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Căpitan Stanică Ilie, bloc 49, sc. A

20

165

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Căpitan Stanică Ilie, bloc 50, sc. A

15

166

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. E

10

167

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. C

10

168

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. D

10

169

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. George Cair, bloc 25, sc. D

15

170

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. I.C. Brătianu, bloc 24, sc. B

19

171

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. B

20

172

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. A

20

173

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. C

16

174

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. A

16

175

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. B

16

176

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Lăzărică Petrescu, bloc 51, sc. A

12

177

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mihai Popescu, bloc 27, sc. A

19

178

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mihai Popescu, bloc 28, sc. A

19

179

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 1

34

180

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 2

16

181

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 3/C

9

182

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 3/D

9

183

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 4

16

184

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 5

12

185

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/H

19

186

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/I

21

187

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 8

23

188

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Nicolin Ion, bloc 52, sc. B

15

189

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 23, sc. F

44

190

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 29, sc. A

44

191

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 31, sc. A

44

192

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 7

16

193

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C14

16

194

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 10

16

195

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 11

16

196

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 15

16

197

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 16

12

198

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Soldat Nae Ion, bloc 54, sc. C

15

199

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. C

20

 

200

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 25C, sc. B

20

201

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. D

12

202

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Florescu, bloc 20, sc. A

20

203

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasilea Blendea, bloc 24, sc. B

12

204

Dâmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 69, bloc 17

20

205

Dâmboviţa

Titu

Str. I.C. Visarion nr. 73, bloc 18

20

206

Dâmboviţa

Titu

Str. Nouă nr. 9, bloc D1

38

207

Gorj

Rovinari

Str. Jiului nr. 5, bloc I4

38

208

Gorj

Rovinari

Str. Muncii nr. 12, bloc H1

30

209

Gorj

Rovinari

Str. Muncii nr. 2, bloc 11

30

210

Gorj

Rovinari

Str. Termocentralei nr. 16, bloc R1

38

211

Gorj

Rovinari

Str. Tineretului nr. 10, bloc M1

44

212

Gorj

Târgu Jiu

Bd. C-tin Brâncuşi nr. 47

54

213

Gorj

Târgu Jiu

Bd. Republicii nr. 10

48

214

Gorj

Târgu Jiu

Bd. Republicii nr. 11

32

215

Gorj

Târgu Jiu

Bd. Republicii nr. 2

15

216

Gorj

Târgu Jiu

Bd. Republicii, nr. 3

30

217

Gorj

Târgu Jiu

Str. 16 Februarie nr. 10

60

218

Gorj

Târgu Jiu

Str. General Teii nr. 19

44

219

Gorj

Târgu Jiu

Str. General Teii nr. 9

44

220

Gorj

Târgu Jiu

Str. Slt. M. C. Oancea nr. 8

44

221

Gorj

Târgu Jiu

Str. Slt. M. C. Oancea nr. 7,2

120

222

Gorj

Târgu Jiu

Str. Traian nr. 6

30

223

Gorj

Târgu Jiu

Str. Traian nr. 7

40

224

Gorj

Târgu Jiu

Str. Traian nr. 9

48

225

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 1 (Aleea Unirii nr. 1)

40

226

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 1

19

227

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 12

24

228

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 14

23

229

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 16

20

230

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 17

60

231

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 18

44

232

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 23

60

233

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 5

35

234

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 1

12

235

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 11

24

236

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 13

42

237

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 15

24

238

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 3

8

239

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 5

23

240

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 7

12

241

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 9

26

242

Harghita

Borsec

Str. Carpaţi, bloc E1

30

243

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, bloc A2

20

244

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, bloc A1

20

245

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, bloc A3

20

246

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, blocA4

20

247

Harghita

Borsec

Str. Gheorghe Doja, bloc G1

23

248

Harghita

Miercurea-Ciuc

Str. Braşovului nr. 6

6

249

Harghita

Miercurea-Ciuc

Str. Harghitei nr. 11

9

 

250

Harghita

Miercurea-Ciuc

Str. Uzina electrică nr. 1

20

251

Harghita

Topliţa

Str. N. Bălcescu, bloc D

76

252

Harghita

Topliţa

Str. N. Bălcescu, bloc F

96

253

Harghita

Topliţa

Str. Eroilor, bloc B

80

254

Hunedoara

Petrila

Str. 8 Martie, bloc 29

34

255

Hunedoara

Petrila

Str. 8 Martie, bloc 58

40

256

Hunedoara

Petrila

Str. Minei, bloc 33

24

257

Hunedoara

Petrila

Str. Muncii, bloc 6

19

258

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 12

30

259

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 18

30

260

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bloc 20

30

261

Iaşi

Târgu Frumos

Str. Cuza Vodă, bloc 41

25

262

Iaşi

Târgu Frumos

Str. Cuza Vodă, bloc 43

44

263

Iaşi

Târgu Frumos

Str. Cuza Vodă, bloc 7

48

264

Ilfov

1 Decembrie

Str. Grigore Moisil nr. 3, bloc PK5

32

265

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Barbu nr. 1, bloc P 4

23

266

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Barbu nr. 4, bloc P2

23

267

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Barbu nr. 8 şi Str. Prunilor nr. 1 A, bloc P7

35

268

Ilfov

1 Decembrie

Prelungirea Prunilor nr. 8, bloc PK4

32

269

Ilfov

1 Decembrie

Str. Tudor Arghezi nr. 21, bloc PK7

9

270

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 1, bloc R1

137

271

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 10, bloc R6

68

272

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu, nr. 5, 7, 9, bloc R3

57

273

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 6, bloc R 5

75

274

Ilfov

Buftea

Intrarea Constructorului nr. 8, bloc 32 Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 4, bloc 32

60

275

Ilfov

Buftea

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 37, bloc R9

60

276

Ifov

Buftea

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 39, bloc R8

60

277

Ilfov

Buftea

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 41, bloc R7

44

278

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 2

12

279

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B1

66

280

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B2

35

281

Ilfov

Pantelimon

Str. Eroilor nr. 9, bloc F1

18

282

Ilfov

Snagov

Str. Alba Iulia, bloc P19

9

283

Ilfov

Snagov

Str. Gorăslău nr. 11, bloc P17

18

284

Ilfov

Snagov

Şos. Ghermăneşti nr. 31, bloc AI

6

285

Ilfov

Snagov

Şos. Ghermăneşti nr. 37, bloc A6

6

286

Maramureş

Şomcuta Mare

Str. I. Buteanu, bloc 3

15

287

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Danubius nr. 7, bloc XF13

52

288

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Grigore Florescu nr. 8, bloc A5

100

289

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Privighetorilor nr. 8, bloc T1

100

290

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. I.C. Brătianu nr. 9, bloc 6

220

291

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Carol I nr. 22, bloc B8

16

292

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Carol I nr. 85, bloc A2

44

293

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Revoluţiei nr. 9, bloc E2

60

294

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Calea Timişoarei nr. 161, bloc S4

12

295

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Splai M. Viteazu nr. 21, bloc A2

70

296

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Splai M. Viteazu nr. 3, bloc 7

75

297

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Alion nr. 1, bloc B2

80

298

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Alion nr. 68, bloc IA1B

28

299

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Aurelian nr. 51

25

 

300

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. C. Brâncoveanu nr. 174, bloc E15

43

301

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Calomfirescu nr. 21, bloc F21

29

302

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Cicero nr. 100, bloc XF2

30

303

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Cicero nr. 106, bloc XFH

29

304

Mehedinţi

Drobeta Turnu Severin

Str. Cicero nr. 107, bloc S4

44

305

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Crişan nr. 29, bloc B3

132

306

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Dr. Babeş nr. 101, bloc C1

20

307

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Dr. Babeş nr. 4, bloc TN19

58

308

Mehedinţi

Drobeta Turnu Severin

Str. Eroii de la Cerna nr. 27, bloc E14

30

309

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Eugen Mareşi nr. 6, bloc U3

60

310

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Eugen Mareşi nr. 8, bloc U7

40

311

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Gh. Bibicescu nr. 4, bloc 4

55

312

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Horaţiu 32A, bloc F19

43

313

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Horaţiu nr. 29 , bloc F20

43

314

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Independenţei nr. 32, bloc IA1A

44

315

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Kiseleff nr. 2, bloc B6

15

316

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Kiseleff nr. 2, bloc B7

15

317

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Mărăcineanu nr. 8, bloc 12

100

318

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Orly nr. 86, bloc H2

110

319

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Orly nr. 88, bloc H3

165

320

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Păcii nr. 3, bloc 02

70

321

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Petre Sergescu nr. 13, bloc C5

60

322

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Petre Sergescu nr. 15, bloc C6

60

323

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Petre Sergescu nr. 5, bloc C1

60

324

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Sergescu nr. 6, bloc B 1

55

325

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Traian 64, bloc 1

38

326

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Veterani nr. 5, bloc KM6

42

327

Mureş

Târgu Mureş

Str. Cornişa nr. 19

15

328

Mureş

Târgu Mureş

Str. Cornişa nr. 8

44

329

Mureş

Târgu Mureş

Str. Ion Buteanu nr. 22

20

330

Mureş

Târgu Mureş

Str. Petru Dobra nr. 18

20

331

Prahova

Breaza

Str. Republicii nr. 33 B, bloc N3

9

332

Prahova

Breaza

Str. Victoriei nr. 1, bloc N2

19

333

Prahova

Breaza

Str. Victoriei nr. 3, bloc N1

8

334

Prahova

Buşteni

Str. Telecabinei nr. 52, bloc B8

11

335

Prahova

Buşteni

Str. Telecabinei nr. 52, bloc B7

12

336

Prahova

Buşteni

Str. Telecabinei nr. 54, bloc B4

12

337

Prahova

Buşteni

Str. Telecabinei nr. 54, bloc B6

12

338

Tulcea

Isaccea

Str. Mircea Vodă nr. 8, sc. A, B, C

60

339

Tulcea

Sulina

Str. I nr. 199

32

340

Tulcea

Sulina

Str. A II-a nr. 282

58

341

Tulcea

Sulina

Str. A III-a nr. 71

19

342

Tulcea

Sulina

Str. Ghica nr. 2

38

343

Vrancea

Panciu

Str. Libertăţii, bloc 7

12

344

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bloc 1

15

345

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bloc 1, bis

9

346

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bloc 3

16

347

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bloc 5

15

348

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bloc D1

15

349

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bloc D2

12

350

Vrancea

Panciu

Str. Independenţei, bloc 3

11

351

Vrancea

Panciu

Str. Libertăţii, bloc 9

15

352

Vrancea

Panciu

Str. Libertăţii, bloc 11

15

353

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bloc 6

20

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.