MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 347/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 347         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 11 mai 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 21 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi ale art. 2151 alin. (6) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

44. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

 

ACTE ALE COLEGIULUI NATIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI

 

197/2016. - Hotărâre privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 21

din 17 ianuarie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi ale art. 2151 alin. (6) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi ale art. 2151 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dragoş George Bîlteanu în Dosarul nr. 389/2/2016 (204/2016) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 241D/2016.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 13 decembrie 2016, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă, şi au fost consemnate în încheierea din acea dată, când, după închiderea dezbaterilor, s-a prezentat avocatul autorului excepţiei solicitând amânarea pronunţării pentru a i se permite depunerea de concluzii scrise. Având în vedere cererea formulată, în temeiul dispoziţiilor art. 3 şi art. 14 din Legea nr. 47/1992, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 17 ianuarie 2017.

CURTEA,

a vând în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

3. Prin încheierea din 18 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 389/2/2016 (204/2016), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi art. 2151 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dragoş George Bîlteanu cu ocazia soluţionării unei plângeri împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că pe durata controlului judiciar, persoana supusă acestei măsuri va suporta anumite restricţii care vizează ab initio o restrângere/afectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale statuate prin dispoziţiile art. 26, 41, 44, 45, 48 şi 49 din Constituţie. Apreciază că în anumite situaţii afectarea/ restrângerea acestor drepturi este deosebit de drastică, astfel că trebuie analizat în ce măsură această restrângere respectă cerinţa proporţionalităţii. Sub acest aspect, arată că durata totală a arestării preventive ori a măsurii preventive a arestului la domiciliu în cursul urmăririi penale este de 180 de zile, în timp ce măsura controlului judiciar poate fi dispusă în cursul urmăririi penale pe o durată de 1 sau 2 ani, potrivit distincţiilor stabilite de legiuitor prin art. 2151 din Codul de procedură penală. Rezultă, aşadar, în mod neechivoc, neconstituţionalitatea dispoziţiei de lege criticate în raport cu prevederile art. 16 din Constituţie. În continuare, arată că, spre deosebire de măsurile preventive privative de libertate, care se deduc din pedeapsa aplicată, măsura preventivă a controlului judiciar nu are niciun efect, din această perspectivă, asupra pedepsei aplicate. Totodată, apreciază că, în acelaşi timp, caracterul discriminatoriu apare ca evident şi în situaţia în care se constată neîndeplinirea condiţiilor angajării răspunderii penale, dreptul la repararea pagubei născându-se numai în cazul persoanei private nelegal de libertate, nu şi în cazul celei în legătură cu care a fost luată măsura controlului judiciar. Sub aspectul proporţionalităţii duratei totale a măsurii controlului judiciar, apreciază că termenele prevăzute de Codul de procedură penală nu respectă acest principiu.

5. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 213 alin. (2) din Codul de procedură penală, apreciază că acestea sunt neconstituţionale, deoarece nu reglementează termenul de soluţionare a căii de atac împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procuror. Astfel se ajunge la situaţia în care soluţionarea cili de atac intervine după încetarea măsurii controlului judiciar, ceea ce contravine exigenţelor impuse de prevederile art. 53 din Constituţie.

6. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, dispoziţiile de lege criticate fiind în mod clar şi previzibil redactate sub aspectul stabilirii duratei maxime îi care se poate lua măsura controlului judiciar, fără ca prin această măsură să se aducă atingere exerciţiului vreunuia dintre drepturile reglementate în textele constituţionale invocate.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că, potrivit art. 211 alin. (1) raportat la art. 202 alin. (1) din Codul de procedură penală, în cursul urmăririi penale procurorul poate dispune luarea măsurii controlului judiciar, măsură care poate fi prelungită de către procuror în condiţiile art. 2151 alin. (2) din Codul de procedură penală. Potrivit art. 213 alin. (1) şi ale art. 2151 alin. (5) din Codul de procedură penală, atât luarea măsurii, cât şi prelungirea acesteia pot fi supuse controlului judecătorului de drepturi şi libertăţi prin formularea unei plângeri împotriva ordonanţei prin care aceste măsuri au fost dispuse. Apreciază că, prin reglementarea, în art. 2151 din Codul de procedură penală, a duratei maxime a controlului judiciar, legiuitorul asigură proporţionalitatea între ingerinţa pe care măsura preventivă o determină în exerciţiul unor drepturi şi libertăţi fundamentale şi scopul urmărit prin aceasta, respectiv desfăşurarea în bune condiţii a instrucţiei penale. De asemenea, întrucât măsura este necesară într-o societate democratică şi se aplică nediscriminatoriu tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei, apreciază că reglementarea criticată este conformă prevederilor art. 53 din Constituţie, iar ingerinţa în drepturile fundamentale invocate de autorul excepţiei, constituţională.

9. În ceea ce priveşte criticile aduse dispoziţiilor art. 213 alin. (2) din Codul de procedură penală, Guvernul apreciază că, între momentul expirării duratei iniţiale a măsurii controlului judiciar şi cei al soluţionării plângerii formulate împotriva ordonanţei de prelungire a măsurii, restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi consecutive controlului judiciar îşi are temeiul în lege şi decurge din efectul imediat al ordonanţei procurorului. De asemenea, Guvernul arată că, întrucât legiuitorul recunoaşte procurorului competenţa de a lua şi de a prelungi măsura preventivă a controlului judiciar, iar inculpatului, dreptul de a contesta măsura la judecătorul de drepturi şi libertăţi, nu se poate susţine că art. 213 alin. (2) din Codul de procedură penală aduce atingere prevederilor art. 53 din Constituţie.

10. Avocatul Poporului arată că a transmis punctul de vedere în dosare anterioare ale Curţii Constituţionale, în sensul că dispoziţiile art. 2151 din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale în raport cu art. 16 alin. (1), art. 21 şi 24 din Constituţie. Astfel, apreciază că, dacă în cazul măsurilor preventive privative de libertate, legiuitorul a prevăzut expres termenul pentru depunerea propunerii de prelungire a arestării preventive, astfel încât inculpatul să îşi poată face apărarea în mod efectiv, nu doar teoretic, în cazul măsurii preventive a controlului judiciar, dispoziţiile art. 211-2151 din^Codul de procedură penală nu conţin o asemenea prevedere. În ceea ce priveşte art. 213 alin. (2) din Codul de procedură penală, arată că punctul său de vedere, formulat în sensul constituţionalităţii acestui text de lege, a fost reţinut în Decizia nr. 712 din 4 decembrie 2014. Arată că măsura preventivă a controlului judiciar se dispune, încetează, se revocă sau se înlocuieşte în condiţiile legii procesual penale şi că aplicarea ei presupune o restrângere a drepturilor constituţionale, conformă cu prevederile art. 53 din Constituţie, respectiv impusă de necesitatea asigurării desfăşurării instrucţiei penale.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, notele scrise depuse la dosar, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate,

13. Deşi instanţa de judecată a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a întregului articol 2151 din Codul de procedură penală. Curtea observă că autorul acesteia a indicat, în cadrul notelor scrise, ca obiectai excepţiei, dispoziţiile art. 2151 alin. (6) din Codul de procedură penală. De altfel, din întreaga motivare a excepţiei de neconstituţionalitate, reiese că autorul acesteia critică durata maximă pentru care măsura controlului judiciar poate fi dispusă în cursul urmăririi penale, reglementată de alineatul precitat. Astfel, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 213 alin. (2) şi ale art. 2151 alin. (6) din Codul de procedură penală, cu următorul conţinut:

- Art. 213 alin. (2): „Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat conform alin. (1) fixează termen de soluţionare în camera de consiliu şi dispune citarea inculpatului.

- Art. 2151 alin. (6): „În cursul urmăririi penale, durata măsurii controlului judiciar nu poate să depăşească un an, dacă pedeapsa prevăzută de lege este amenda sau închisoarea de cel mult 5 ani, respectiv 2 ani, dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 5 ani. “

14. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că textele criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 11 referitor la dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 referitor la universalitate, art. 16 alin. (1) şi (2) referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) potrivit căruia părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 26 referitor la viaţa intimă, familială şi privată, art. 41 referitor la munca şi protecţia socială a muncii, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 45 referitor la libertatea economică, art. 48 referitor la familie, art. 49 referitor la protecţia copiilor şi a tinerilor şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

15.  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 17 din 17ianuarie 2017*), nepublicată încă în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data pronunţării prezentei decizii, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 213 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în care soluţionarea plângerii împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar se face cu aplicarea prevederilor art. 204 alin. (4) din Codul de procedură penală.

16. Cu acel prilej, Curtea a reţinut că singurul caz în care legiuitorul nu a reglementat un termen de soluţionare a căii de atac este cel al formulării unei plângeri împotriva ordonanţei procurorului prin care acesta a dispus luarea/prelungirea măsurii controlului judiciar, în cursul urmăririi penale, în toate celelalte cazuri legiuitorul precizând expres termenul de 5 zile de la înregistrarea contestaţiei în care instanţa judecătorească este obligată să se pronunţe. Cu alte cuvinte, atunci când măsura preventivă a controlului judiciar este luată de judecător (fie el judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată), contestaţia formulată de inculpat împotriva încheierii va li soluţionată în toate cazurile într-un termen de 5 zile de la înregistrare, pe când în cazurile în care măsura preventivă a controlului judiciar este luată/prelungită de către procuror, plângerea împotriva ordonanţei va fi soluţionată într-un termen incert, legiuitorul nereglementând în acest caz obligaţia instanţei judecătoreşti de a se pronunţa într-un anumit termen.

17. Deasemenea, Curtea a arătat că de esenţa măsurii preventive a controlului judiciar este aplicarea acesteia din momentul în care a fost dispusă, neputându-se suspenda aplicarea până la pronunţarea instanţei de judecată. Astfel, în condiţiile în care instanţa de judecată constată nelegalitatea sau netemeinicia aplicării acestei măsuri preventive, după trecerea unei perioade însemnate de timp de la momentul luării/prelungirii sau chiar după expirarea măsurii, constatările instanţei vor rămâne fără efect în ceea ce priveşte situaţia persoanei faţă de care măsura preventivă a controlului judiciar a fost luată/prelungită.

18. Curtea a reiterat că efectivitatea accesului la justiţie nu se caracterizează doar prin posibilitatea instanţei de judecată de a examina ansamblul mijloacelor, argumentelor şi probelor prezentate şi de a pronunţa o soluţie, ci şi prin faptul că soluţia pronunţată determină înlăturarea încălcării denunţate şi a consecinţelor sale pentru titularul dreptului încălcat.

19. Aşa fiind, Curtea a constatat că, în cazul luării/prelungirii măsurii preventive a controlului judiciar dispuse de către procuror, nereglementarea de către legiuitor a unui termen cert şi imperativ în cadrul căruia plângerea trebuie soluţionată determină lăsarea la aprecierea subiectivă a judecătorului stabilirea acestuia. Or, marja mare de apreciere lăsată instanţelor de judecată ce se manifestă în stabilirea unor termene care se împlinesc după ce măsura dispusă/prelungirea acesteia a expirat sau la un termen îndepărtat faţă de momentul luării/prelungirii măsurii, termene ce pot ajunge la luni de zile, este de natură a lipsi de efectivitate această cale de atac.

20. Curtea a reţinut că, prin modul cum a înţeles Să reglementeze soluţionarea plângerii împotriva luării/prelungirii măsurii preventive a controlului judiciar, legiuitorul a introdus un element de incertitudine, de natură să pună în discuţie însăşi efectivitatea acestei cai de atac. Pentru aceste argumente, Curtea a constatat că dispoziţia de lege criticată, prin faptul că nu prevede un termen cert de soluţionare a plângerii împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat/prelungit măsura preventivă a controlului judiciar, determină ca această cale de atac să nu poată fi exercitată efectiv, încălcându-se dispoziţiile art. 21 din Constituţie.

21. Prin urmare, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 213 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt constituţionale doar în măsura în care soluţionarea plângerii împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar se face cu aplicarea prevederilor art. 204 alin. (4) din Codul de procedură penală.

22. În continuare, Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie şi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, deciziile Curţii sunt general obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial al României şi au putere numai pentru viitor. Acestea sunt insă opozabile instanţei de contencios constituţional de la data pronunţării lor, împrejurarea că decizia anterioară nu a fost publicată până la momentul pronunţării noii decizii neavând relevanţă faţă de Curte (a se vedea Decizia nr. 124 din 27 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003 şi Decizia nr. 596 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 16 decembrie 2014). Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 şi reţinând că decizia Curţii Constituţionale, antereferită, a fost pronunţată la data de 17 ianuarie 2017, iar încheierea de sesizare a instanţei de contencios constituţional în prezentul dosar este din 18 februarie 2016, Curtea urmează să respingă, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) din Codul de procedură penală.

23. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 alin. (6) din Codul de procedură penală, Curtea, răspunzând unei critici identice, a reţinut, prin Decizia nr. 17 din 17 ianuarie 2017, precitată, că proporţionalitatea duratei măsurii preventive a controlului judiciar se analizează din două perspective. Astfel, având în vedere caracteristicile acestei măsuri preventive, Curtea a constatat existenţa unei proporţionalităţi obiective ce se circumscrie stabilirii de către legiuitor a termenului maxim pentru care măsura poate fi dispusă, şi de o proporţionalitate subiectivă ce se circumscrie situaţiei de fapt şi de drept în care inculpatul se găseşte la momentul dispunerii faţă de acesta a măsurii preventive. Curtea a arătat că analiza proporţionalităţii obiective ţine de resortul contenciosului constituţional, pe când analiza proporţionalităţii subiective ţine de resortul instanţei judecătoreşti chemate să se pronunţe asupra luării/prelungirii acestei măsuri.

24. În acest context, Curtea a observat că legiuitorul constituant a apreciat necesară reglementarea la nivelul Legii fundamentale a duratei maxime pentru care se pot dispune, în cursul urmăririi penale, măsurile preventive privative de libertate, stabilind, în consecinţă, că reţinerea nu poate depăşi 24 de ore, iar arestarea preventivă şi arestul la domiciliu (a se vedea Decizia nr. 740 din 3 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 decembrie 2015) nu pot depăşi împreună 180 de zile. Astfel, Curtea a reţinut că, nereglementând expres, la nivel constituţional, durata maximă pentru care se poate dispune, în cursul urmăririi penale, măsura preventivă a controlului judiciar, legiuitorul constituţional a lăsat la aprecierea legiuitorului ordinar stabilirea acesteia în cadrul reglementării măsurilor ce ţin de politica penală a statului.

25. Curtea a observat că durata maximă pentru care pot fi dispuse măsurile preventive privative de libertate este de 180 de zile - aproximativ 6 luni, pe când durata maximă pentru care poate fi dispusă măsura preventivă a controlului judiciar este 1 an, respectiv 2 ani. Totodată, Curtea a observat că dispunerea măsurii preventive a controlului judiciar de către organele judiciare are ca scop, conform art. 211--215 din Codul de procedură penală, asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, împiedicarea sustragerii inculpatului de la urmărire penală sau de la judecată, precum şi prevenirea săvârşirii unor noi infracţiuni. Din această perspectivă, având în vedere scopul pentru care este dispusă măsura preventivă a controlului judiciar, precum şi faptul că măsurile preventive privative de libertate au un caracter mai intruziv decât cea a controlului judiciar, Curtea a statuat că stabilirea unei durate maxime pentru care poate fi dispusă măsura preventivă a controlului judiciar de 1 an, respectiv 2 ani nu contravine principiului proporţionalităţii.

26. De altfel, Curtea a reţinut că dispunerea măsurii preventive a controlului judiciar presupune impunerea în sarcina inculpatului a unor obligaţii şi interdicţii, în vederea supravegherii conduitei acestuia de către organul judiciar. Prin art. 215 din Codul de procedură penală, se instituie, ope legis, o serie de obligaţii pozitive, ce trebuie să fie dispuse cu prilejui luării măsurii controlului judiciar, fără ca acestea să poată fi cenzurate sau înlăturate, precum şi o serie de obligaţii pozitive şi negative, a căror impunere este lăsată la aprecierea organului judiciar. În acest fel, măsura controlului judiciar poate fi individualizată, în funcţie de informaţiile existente despre faptă şi despre persoana făptuitorului, informaţii care permit aprecierea stării de pericol ce determină luarea măsurii (a se vedea în acest sens şi Decizia nr. 333 din 24 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 23 august 2016, paragraful 14).

27. Având în vedere aceste aspecte, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 2151 alin. (6) din Codul de procedură penală, ce reglementează durata maximă a măsurii controlului judiciar dispuse în cursul urmăririi penale, sunt constituţionale, necontravenind prevederilor constituţionale invocate de autorul excepţiei.

28. Neintervenind elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

29. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dragoş George Bîlteanu în Dosarul nr. 389/2/2016 (204/2016) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor, în acelaşi dosar, al aceleiaşi instanţe, şi constată că dispoziţiile art. 2151 alin. (6) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 ianuarie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 


*) Decizia Curţii Constituţionale nr. 17 din 17 ianuarie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 aprilie 2017.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 764 din 2 februarie 2017, întocmit de Direcţia produse medicinale veterinare şi nutriţie animală - Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile ari 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Literele A şi B din anexa nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu literele Aşi B din anexa nr. 2.

Art. 3. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 16 septembrie 2010, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Geronimo Răducu Brănescu

 

Bucureşti, 14 aprilie 2017.

Nr. 44.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale.

(2) în sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) autoritatea sanitar-veterinară competentă - direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

b) autorizaţie sanitar-veterinară - documentul emis de autoritatea sanitar-veterinară competentă, pentru unităţile care desfăşoară activităţile din domeniul hranei pentru animale prevăzute în anexa nr. 1 şi care îndeplinesc condiţiile sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare;

c) înregistrare sanitar-veterinară - documentul emis de autoritatea sanitar-veterinară competentă, pentru unităţile care desfăşoară activităţile în domeniul hranei pentru animale prevăzute în anexa nr. 2 şi pentru mijloacele de transport al hranei pentru acestea;

d) operator din domeniul hranei pentru animale - persoană fizică sau juridică răspunzătoare de garantarea respectării cerinţelor privind igiena hranei pentru animale în unitatea din domeniul nutriţiei animale pe care o controlează;

e) animale destinate producţiei de alimente - orice animal care este hrănit, crescut sau ţinut pentru producerea de alimente pentru consumul uman, inclusiv animalele care nu sunt folosite pentru consumul uman dar care aparţin unor specii care sunt în mod normal folosite pentru consumul uman pe teritoriul Uniunii Europene;

f) animale nedestinate producţiei de alimente - orice animal care este hrănit, crescut sau ţinut, dar care nu este destinat consumului uman, cum ar fi animalele de blană, animalele de companie şi animalele deţinute în laboratoare, grădini zoologice sau circuri;

g) hrană sau furaje pentru animale - orice substanţă sau produs, inclusiv aditivii, indiferent dacă sunt prelucrate, parţial prelucrate sau neprelucrate, destinate utilizării ca hrănire pe cale orală a animalelor;

h) furaj combinat - un amestec de cel puţin două materii prime pentru furaje, cu sau fără aditivi pentru hrana animalelor, destinat hrănirii animalelor pe cale orală, sub formă de furaj complet sau complementar;

i) aditivi pentru hrana animalelor sau aditivi furajeri - substanţele sau microorganismele autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 privind aditivii din hrana animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;

j) preamestecuri de aditivi - amestecurile de aditivi furajeri sau amestecuri de unul sau mai mulţi aditivi furajeri cu materii prime pentru furaje sau cu apă, folosite ca materii de bază, care nu sunt destinate hrănirii directe a animalelor;

k) unitate din domeniul hranei pentru animale - orice unitate a unei întreprinderi, indiferent dacă are sau nu drept scop obţinerea de profit şi indiferent dacă este publică sau privată desfăşurând oricare dintre operaţiile de producţie, fabricare, prelucrare, depozitare, ambalare, transport sau distribuţie a hranei pentru animale, precum şi orice producător care produce, prelucrează sau depozitează hrană pentru animale în propria sa unitate pentru consum propriu;

l) introducere pe piaţă - deţinerea hranei pentru animale în scopul vânzării, inclusiv oferirea pentru vânzare sau orice altă formă de transfer, indiferent dacă este gratuită sau nu şi inclusiv vânzarea, distribuţia şi alte forme de transfer;

m) producţia primară de hrană pentru animale - producţia de produse agricole, inclusiv cultivarea, recoltarea, mulsul, creşterea animalelor (înainte de sacrificare) sau pescuitul, având ca finalitate exclusivă produse care nu sunt supuse nici unei operaţiuni de transformare după recoltare, culegere sau captură, cu excepţia tratamentului fizic simplu;

n) mijloc de transport al hranei pentru animale - vehicule rutiere sau feroviare, nave maritime sau aeronave, dotate corespunzător şi utilizate pentru transportul hranei pentru animale;

o) produse derivate din uleiuri şi grăsimi - orice produs derivat direct sau indirect din uleiuri sau grăsimi brute sau recuperate prin prelucrare sau distilare oleochimică sau pentru biomotorină, prin rafinare chimică sau fizică, cu excepţia uleiului rafinat, produselor derivate din ulei rafinat şi a aditivilor furajeri;

p) amestecarea grăsimilor - producerea de furaje combinate sau, în cazul tuturor componentelor care fac parte din aceeaşi rubrică în partea C din anexa la Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei privind Catalogul cu materii prime pentru furaje care sunt derivate din aceleaşi specii vegetale sau animale, de materii prime furajere prin amestecarea uleiurilor brute, a uleiurilor rafinate, a grăsimilor animale, a uleiurilor recuperate de la operatori din sectorul alimentar care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare sau a produselor derivate din acestea pentru a produce un amestec de uleiuri sau grăsimi, cu excepţia depozitării exclusive a loturilor consecutive şi a amestecării exclusive a uleiurilor rafinate;

q) uleiuri sau grăsimi rafinate - uleiurile sau grăsimea care au fost supuse procesului de rafinare, astfel cum se menţionează la pct. 53 din glosarul proceselor enumerate în partea B din anexa la Regulamentul (UE) nr. 68/2013.

Art. 2. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale în toate stadiile, de la producţia primară a furajelor, până la şi inclusiv introducerea pe piaţă şi transportul acestora.

(2) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei norme sanitare veterinare:

a) producţia casnică privată de hrană pentru animalele de la care se obţin produse alimentare pentru consumul casnic privat;

b) producţia casnică privată de hrană pentru animalele care nu sunt deţinute în scopul producţiei de produse alimentare;

c) producţia de hrană pentru animalele de companie;

d) comercializarea cu amănuntul a hranei pentru animale de companie;

e) furnizarea directă, de către producător, a unor cantităţi de până la 100 tone/an din producţia primară de hrană pentru animale unor exploataţii de la nivelul judeţului, în scopul utilizării în cadrul acestor exploataţii.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale

 

Art. 3. - (1) Activităţile şi unităţile supuse autorizării sanitar-veterinare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Unităţile din domeniul hranei pentru animale pot desfăşura activităţile prevăzute în anexa nr. 1 numai după ce au fost autorizate sanitar-veterinar de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 4. - (1) în vederea obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru unităţile care desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1, reprezentantul legal al unităţii trebuie să depună la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, câte un dosar pentru fiecare punct de lucru, care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de autorizare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) copie a certificatului unic de înregistrare şi a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului pentru activitatea specifică pentru care solicită autorizarea;

c) schiţa unităţii cu fluxurile tehnologice, dacă este cazul;

d) copie a actului doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare;

e) memoriul tehnic justificativ cu descrierea activităţii, a utilajelor şi ustensilelor, a procedurilor de lucru, capacitatea de producţiei depozitare, ambalare, după caz;

f) lista cu personalul de specialitate având calificările necesare pentru fabricarea hranei pentru animale, în cazul unităţilor producătoare;

g) dovada achitării în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară unitatea respectivă activitatea, a tarifului de autorizare prevăzut în legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, unităţile care desfăşoară atât activităţi prevăzute la lit. b) şi/sau d) din anexa nr. 1, cât şi activităţi din domeniul farmaceutic veterinar pentru care deţin autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară eliberată în baza legislaţiei sanitar-veterinare specifice în vigoare vor depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti doar notificarea privind desfăşurarea de activităţi în domeniul hranei pentru animale, prevăzută în anexa nr. 21 privind desfăşurarea de activităţi în domeniul hranei pentru animale, şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 6 din prezenta normă sanitară veterinară.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care desfăşoară atât activităţi prevăzute la lit. b) şi/sau d) din anexa nr. 1, cât şi activităţi din domeniul farmaceutic veterinar supuse autorizării/înregistrării sanitar-veterinare vor depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, odată cu documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei/înregistrării pentru desfăşurarea de activităţi din domeniul farmaceutic veterinar prevăzută de legislaţia sanitar-veterinară specifică în vigoare, doar notificarea prevăzută în anexa nr. 21 privind desfăşurarea de activităţi în domeniul hranei pentru animale şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinara.

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), în baza notificării şi a declaraţiei pe propria răspundere, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti atribuie numărul de identificare în conformitate cu prevederile art. 16, cu completarea documentului prevăzut în anexa nr. 22.

Art. 5. - (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea scrisă din partea reprezentantului legal al unităţii şi verifică documentele prevăzute la art. 4, anexate cererii scrise.

(2) în cazul depunerii unei cereri şi/sau documentaţiei incomplete, solicitantul este informat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii şi documentaţiei aferente, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.

(3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică, în termen de 25 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, prin personalul de specialitate, îndeplinirea condiţiilor sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru unităţile care desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea şi întocmeşte referatul de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(4) în baza referatului de evaluare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, pentru unităţile care desfăşoară activităţile pentru care solicită autorizarea şi care îndeplinesc condiţiile sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare, în maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), unităţile care desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile, mijloacele de transport proprii, prevăzute la lit. b) şi/sau d) pct. 4 din anexa nr. 1 sunt scutite de efectuarea evaluării la faţa locului în vederea eliberării autorizaţiei sanitar-veterinare; aceşti operatori prezintă direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi g) şi declaraţia pe propria răspundere în vederea autorizării/înregistrării sanitar-veterinare a unităţilor ce desfăşoară activităţi de intermediere cu hrană pentru animale, fără a deţine furajele în clădirile/incintele/instalaţiile/mijloace de transport proprii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(6) Pentru unităţile ce au în fluxul de producţie una sau mai multe din activităţile menţionate la art. 3 alin. (1) se va elibera o singură autorizaţie sanitar-veterinară, respectiv pentru activitatea principală, în care vor fi menţionate toate activităţile desfăşurate.

(7) Autorizaţia sanitar-veterinară se va emite pentru activităţile desfăşurate în fiecare punct de lucru al unităţii pentru care s-a depus dosarul.

(8) Autorizaţia sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1 îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 6. - (1) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pot acorda o autorizaţie sanitar-veterinară provizorie atunci când în urma evaluării la faţa locului se constată că unitatea respectă parţial cerinţele privind igiena hranei pentru animale, dar îndeplineşte cerinţele în ceea ce priveşte infrastructura şi echipamentele.

(2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti nu acordă o autorizaţie sanitar-veterinară definitivă decât după ce o nouă evaluare a unităţii, efectuată în termen de 3 luni de la data acordării autorizaţiei provizorii, demonstrează că unitatea respectă toate cerinţele sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

(3) în cazul în care se constată progrese efective, dar unitatea nu respectă în continuare toate cerinţele, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate prelungi valabilitatea autorizaţiei provizorii cu maximum 3 luni.

(4) Modelul autorizaţiei sanitar-veterinare provizorii este prevăzut în anexa nr. 11.

(5) Reevaluarea unităţii căreia i-a fost acordată autorizaţie sanitar-veterinară provizorie se va face fără perceperea unui nou tarif.

Art. 7. - (1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale au obligaţia de a notifica, în termen de 7 zile calendaristice, orice modificare survenită ulterior obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare.

(2) în cazul în care, ulterior obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare, intervin modificări ale fluxului tehnologic, în baza notificării operatorului şi a achitării tarifului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. g), direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează o nouă evaluare a unităţii în vederea eliberării unei noi autorizaţii sanitar-veterinare.

(3) în cazul în care, ulterior obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare/autorizaţiei sanitar-veterinare provizorii, unitatea respectivă îşi schimbă sediul social sau denumirea, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti preschimbă vechea autorizaţie, fără a percepe tarif şi fără să întocmească un nou referat de evaluare a activităţii la punctul de lucru.

(4) în cazul în care apar modificări ale activităţii desfăşurate prin dezvoltarea de noi activităţi prevăzute în anexa nr. 1, unitatea respectivă solicită eliberarea unei noi autorizaţii sanitar-veterinare, depunând la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o nouă cerere de autorizare, însoţită de dovada achitării tarifului aferent autorizării şi de orice alt document prevăzut la art. 4, în cazul în care acestea nu mai sunt de actualitate. Dacă unitatea îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare pentru activitatea/activităţile pentru care se solicită autorizarea, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti anulează autorizaţia sanitar-veterinară deţinută anterior şi eliberează o nouă autorizaţie sanitar-veterinară, care include toate activităţile.

 

CAPITOLUL III

Înregistrarea sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale

 

Art. 8. - (1) Activităţile şi unităţile supuse înregistrării sanitar-veterinare în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Unităţile din domeniul hranei pentru animale pot desfăşura activităţile prevăzute în anexa nr. 2 numai după ce au fost înregistrate sanitar-veterinar, în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 9. - (1) în vederea înregistrării sanitar-veterinare a unităţilor ce desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 2, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, câte un dosar pentru fiecare punct de lucru care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

b) copie a certificatului unic de înregistrare şi a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului pentru activitatea specifică pentru care solicită autorizarea;

c) schiţa unităţii cu fluxurile tehnologice, dacă este cazul;

d) copie a actului doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare;

e) memoriul tehnic justificativ cu descrierea activităţii, a utilajelor şi ustensilelor, a procedurilor de lucru, capacitatea de producţie, depozitare, ambalare, după caz;

f) lista cu personalul de specialitate având calificările necesare pentru fabricarea hranei pentru animale, în cazul unităţilor producătoare;

g) dovada achitării în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară unitatea respectivă activitatea, a tarifului de înregistrare prevăzut în legislaţia sanitar-veterinară în vigoare;

h) declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme, unităţile care desfăşoară atât activităţi prevăzute la lit. b), d) şi/sau f) din anexa nr. 2, cât şi activităţi din domeniul farmaceutic veterinar pentru care deţin deja o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, doar o notificare a activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe proprie răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme, unităţile care desfăşoară activităţi prevăzute la lit. g) şi/sau h) din anexa nr. 2, ce deţin deja o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul produselor alimentare, vor depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, doar o notificare a activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care solicită o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi din domeniul farmaceutic veterinar şi desfăşoară şi activităţi prevăzute la lit. b), d) şi/sau f) din anexa nr. 2 vor depune, odată cu documentaţia de înregistrare/autorizare prevăzută de legislaţia specifică, doar o notificare a activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care solicită o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul produselor alimentare şi desfăşoară şi activităţi prevăzute la lit. g) şi/sau h) din anexa nr. 2 vor depune, odată cu documentaţia de înregistrare/autorizare prevăzută de legislaţia specifică, doar o notificare a activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exploataţiile de creştere a animalelor destinate producţiei de alimente, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în conformitate cu legislaţia în vigoare din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, care deţin moară proprie, malaxor propriu sau malaxoare mobile pentru producerea de furaje pentru consum propriu vor depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti doar o notificare a activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exploataţiile de creştere a animalelor destinate producţiei de alimente care solicită o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinar în conformitate cu legislaţia în vigoare din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor şi deţin moară proprie, malaxor propriu sau malaxoare mobile pentru producerea de furaje pentru consum propriu vor depune, odată cu documentaţia de înregistrare/autorizare prevăzută de legislaţia specifică, doar o notificare a activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(8) în situaţiile prevăzute la alin. (2)-(7), în baza notificării şi a declaraţiei pe propria răspundere, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti atribuie numărul de identificare în conformitate cu prevederile art. 16, cu completarea documentului prevăzut în anexa nr. 22.

(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile, mijloacele de transport proprii, menţionate la lit. b) şi/sau d) pct. 4 din anexa nr. 2 depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti doar documentaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), b) şi g) şi declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 10. - (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea scrisă din partea reprezentantului legal al unităţii şi verifică documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) anexate cererii scrise.

(2) în cazul depunerii unei cereri şi/sau documentaţiei incomplete, solicitantul este informat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii şi documentaţiei aferente, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.

(3) în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către reprezentantul legal al unităţii a documentaţiei complete, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite înregistrarea sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.

(4) Pentru unităţile ce au în fluxul de producţie una sau mai multe din activităţile menţionate în anexa nr. 2 se eliberează o singură înregistrare sanitar-veterinară, respectiv pentru activitatea principală, în care vor fi menţionate toate activităţile desfăşurate.

(5) înregistrarea sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul hranei pentru animale îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 11. - (1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale au obligaţia de a notifica, în termen de 7 zile calendaristice, orice modificare survenită ulterior obţinerii înregistrării sanitar-veterinare.

(2) în cazul în care, ulterior obţinerii înregistrării sanitar-veterinare, intervin modificări ale fluxului tehnologic, în baza notificării operatorului şi a achitării tarifului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. g), direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti eliberează o nouă înregistrare sanitar-veterinară.

(3) în cazul în care, ulterior obţinerii înregistrării sanitar-veterinare, unitatea respectivă îşi schimbă sediul social sau denumirea, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti preschimbă vechea înregistrare, fără a percepe tarif.

 

CAPITOLUL IV

Înregistrarea sanitar-veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale

 

Art. 12. - (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite documentul de înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară pentru mijloacele de transport care transportă hrană pentru animale.

(2) în vederea obţinerii înregistrării sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport, unitatea/societatea deţinătoare a mijloacelor de transport trebuie să deţină în prealabil o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară eliberată în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară sau altă autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară corespunzătoare domeniului specific de activitate.

(3) în vederea obţinerii înregistrării sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport, reprezentantul legal al operatorului depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o cerere de înregistrare sanitar-veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, şi copia certificatului de înmatriculare a mijlocului/mijloacelor de transport.

(4) Sunt scutite de obţinerea înregistrării sanitar-veterinare în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare:

a) mijloacele care transportă doar materii prime de origine animală permise în hrana animalelor de la care se obţin produse alimentare, menţionate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 şi care deţin deja o autorizaţie sanitar-veterinară în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) mijloacele care transportă doar materii prime de origine nonanimală destinate utilizării în hrana animalelor şi care deţin deja o înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(5) în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către reprezentantul legal al operatorului a documentaţiei prevăzute la alin. (3), direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite înregistrarea sanitar-veterinară pentru fiecare mijloc de transport al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15.

(6) înregistrarea sanitar-veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitar-veterinare privind siguranţa şi igiena furajelor, prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Controale, măsuri şi sancţiuni

 

Art. 13. - (1) Unităţile ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi mijloacele de transport al hranei pentru animale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, respectiv la art. 12 sunt supuse controlului sanitar-veterinar oficial efectuat de personalul de specialitate cu atribuţii de control oficial din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

(2) în vederea realizării controlului oficial, unităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a pune la dispoziţia direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiva municipiului Bucureşti şi a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor toate datele şi documentele solicitate de acestea.

(3) în cazul în care, în urma controalelor oficiale efectuate, se constată că unităţile/mijloacele de transport din sectorul hranei pentru animale nu mai îndeplinesc condiţiile sanitar-veterinare aplicabile, prevăzute de legislaţia în vigoare, se dispun, după caz, următoarele măsuri:

a) sancţionarea contravenţională, în conformitate cu prevederile legale;

b) suspendarea temporară a autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare a unităţii pentru una, mai multe sau toate activităţile acesteia;

c) anularea autorizării/înregistrării sanitar-veterinare a unităţii prin emiterea ordonanţei de interzicere a activităţii;

d) anularea înregistrării sanitar-veterinare a mijloacelor de transport al hranei pentru animale prin emiterea ordonanţei de interzicere a utilizării mijlocului de transport al hranei pentru animale.

Art. 14. - (1) în cazul suspendării temporare a autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare pentru activitatea desfăşurată, personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti consemnează în documentul oficial întocmit la unitate în urma controlului motivaţia în baza căreia se dispune această măsură.

(2) Ordonanţa de suspendare temporară a activităţii/activităţilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13, este consemnată în Registrul operatorilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale al cărui model este prevăzut în anexa nr. 18, la rubrica „Observaţii”.

(3) Anularea ordonanţei de suspendare temporară a activităţii se face în urma unui nou control, efectuat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în termen de 10 zile lucrătoare de la

solicitarea scrisă a reprezentantului legal al unităţii, numai dacă în urma controlului se constată remedierea deficienţelor pentru care s-a emis ordonanţa de suspendare temporară a autorizării/înregistrării sanitar-veterinare. Decizia de anulare a ordonanţei de suspendare temporară a autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare se consemnează în documentul oficial întocmit în urma controlului de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(4) Modelul cererii privind anularea ordonanţei de suspendare temporară a activităţii este prevăzut în anexa nr. 20.

(5) Ordonanţa de suspendare temporară a autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare anulată ca urmare a reluării activităţii, precum şi documentul oficial întocmit în urma controlului sunt anexate dosarului unităţii.

(6) în cazul în care unitatea nu solicită în scris anularea ordonanţei de suspendare temporară a activităţii, în termen de un an de la data suspendării temporare a activităţii sau în cazul în care, în urma controalelor efectuate la solicitarea unităţii, deficienţele nu sunt remediate în termen de un an de la data suspendării temporare a autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare a unităţii pentru activitatea desfăşurată, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti emite ordonanţa de interzicere a activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, şi anulează atât ordonanţa de suspendare temporară a activităţii, cât şi autorizaţia/înregistrarea sanitar-veterinară a unităţii.

(7) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti care a dispus măsura de interzicere a activităţii notifică acţiunea întreprinsă oficiului registrului comerţului la nivel teritorial.

(8) Atunci când mijloacele de transport al hranei pentru animale nu mai îndeplinesc condiţiile sanitar-veterinare privind siguranţa şi igiena hranei pentru animale pentru care s-a eliberat înregistrarea sanitar-veterinară, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti emite ordonanţa de interzicere a utilizării mijlocului de transportai hranei pentru animale pentru activitatea pentru care a fost înregistrat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16, şi anulează înregistrarea sanitar-veterinară.

(9) în cazul în care se constată că operatorul desfăşoară una sau mai multe activităţi în domeniul hranei pentru animale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 fără autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară, utilizează mijloacele de transport al hranei pentru animale prevăzute la art. 12 fără înregistrare sanitar-veterinară sau când continuă să îşi desfăşoare activitatea după suspendarea temporară/interzicerea activităţii, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de legislaţia în vigoare şi va înştiinţa oficiul registrului comerţului la nivel teritorial.

(10) Reautorizarea/Reînregistrarea sanitar-veterinară a unităţilor, respectiv reînregistrarea mijloacelor de transport al hranei pentru animale, după ce s-a dispus anularea autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare, se poate face numai după parcurgerea unei noi proceduri de autorizare/înregistrare, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(11) în cazul în care operatorul îşi încetează activitatea, acesta notifică direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17. Odată cu notificarea, reprezentantul legal al unităţii va depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrarea/autorizaţia sanitar-veterinară în original.

(12) Unităţile înregistrate/autorizate în baza altor acte normative sanitar-veterinare, care desfăşoară şi activităţi prevăzute la lit. b) şi/sau d) din anexa nr. 1 sau la lit. b), d), f), g) şi/sau h) din anexă nr. 2, ce au fost notificate direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cărora li s-a emis ordonanţa de interzicere a desfăşurării activităţii pentru care au fost înregistrate/autorizate, pot desfăşura activităţile prevăzute la lit. b) şi d) din anexa nr. 1 şi la lit. b), d), f), g) şi h) din anexa nr. 2 din prezenta normă sanitară veterinară doar după parcurgerea procedurii de autorizare/înregistrare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 15. - (1) Fiecărei unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar ce desfăşoară activitate/activităţi în domeniul hranei pentru animale i se atribuie un număr de identificare (cod de operator), conform cap. 2 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. Numărul de identificare are următoarea structură:

1. semnul „a”, dacă unitatea este autorizată; semnul „a” nu intră în structura numărului de identificare în cazul unităţilor înregistrate sanitar-veterinar;

2. codul ISO al României;

3. numărul de referinţă naţional, care este format din 6 semne alfanumerice, cuprinzând iniţialele judeţului în care se află unitatea ce desfăşoară activitate/activităţi în domeniul hranei pentru animale, urmat de codul cifric acordat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti.

(2) Numărul de identificare este înscris pe autorizaţia/înregistrarea sanitar-veterinară eliberată unităţilor ce desfăşoară activitate/activităţi în domeniul hranei pentru animale.

Ari. 16. - (1) Fiecărei unităţi prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3) şi art. 9 alin. (2)-(4) i se atribute un număr de identificare având structura prezentată la art. 15 alin. (1), în funcţie de activitatea desfăşurată.

(2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti consemnează, într-un registru special întocmit în acest scop, unităţile care au fost autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, activităţile desfăşurate în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară, numărul de identificare, precum şi numărul şi data eliberării autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare sau ale autorizaţiei sanitar-veterinare provizorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.

(3) Acest registru este unic atât pentru unităţile autorizate, cât şi pentru cele înregistrate, inclusiv pentru cele prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3) şi art. 9 alin. (2)-(7), iar acestea sunt trecute în registru în ordinea eliberării autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare, respectiv a documentului prevăzut în anexa nr. 20.

(4) Numerele de identificare atribuite unităţilor autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, cărora le-a fost anulată autorizaţia/înregistrarea sanitar-veterinară, sunt anulate din registru şi nu se alocă altei unităţi.

(5) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emitentă consemnează, într-un registru special întocmit în acest scop, mijloacele de transport al hranei pentru animale care au fost înregistrate sanitar-veterinar, precum şi numărul şi data emiterii înregistrării sanitar-veterinare, conform modelului prevăzut în anexa jir. 19.

(6) în vederea informării, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor face publică pe website-ul instituţiei lista unităţilor autorizate/înregistrate sanitar-veterinar care desfăşoară activităţi din domeniul hranei pentru animale.

Art. 17. - Anexele nr. 1-22 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

Activităţile şi unităţile supuse autorizării sanitar-veterinare

 

 

Activităţi desfăşurate

Tipul unităţii

Denumirea activităţii conform codului CAEN/ Denumirea activităţii

a)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri şi a produselor menţionate în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Fabrici de aditivi furajeri

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

b)

Introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri şi a produselor menţionate în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a furajelor medicamentate

1. Unităţi de ambalare

Activităţi de ambalare

2. Depozite/Distribuitori

Depozitări; comerţ cu ridicata

3. Magazine de hrană pentru animale

Comerţ cu amănuntul în magazine specializate

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile proprii/mijloacele de transport proprii

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

c)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă a preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Fabrici de preamestecuri de aditivi furajeri

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

d)

Introducerea pe piaţă a preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a furajelor medicamentate

1. Unităţi de ambalare

Activităţi de ambalare

2. Depozite/Distribuitori

Depozitări; comerţ cu ridicata

3. Magazine furaje

Comerţ cu amănuntul în magazine specializate

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile/ mijloacele de transport proprii

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

e)

Fabricarea de furaje combinate pentru introducerea pe piaţă sau pentru nevoile exclusive ale exploataţiei proprii, cu utilizarea aditivilor furajeri sau a preamestecurilor ce conţin aditivi furajeri şi care sunt menţionaţi în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

1. Fabrici de furaje combinate

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

2. Ferme cu malaxor propriu/malaxoare mobile pentru furaje

Creşterea animalelor/Activităţi în ferme mixte

f)

Fabricarea de furaje medicamentate

1. Fabrici de furaje medicamentate

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

2. Ferme cu malaxor propriu

Creşterea animalelor/Activităţi în ferme mixte

g)

Prelucrarea uleiului vegetal brut, cu excepţia celor ce se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare

Fabrici de ulei

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

h)

Fabricarea oleochimică de acizi graşi destinaţi utilizării în hrana pentru animale

Unităţi producătoare de acizi graşi

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

i)

Obţinerea de subproduse destinate hranei pentru animale în procesul de fabricare a biomotorinei

Fabrici de biomotorină

Fabricarea altor produse chimice

j)

Amestecarea grăsimilor în vederea utilizării în hrana pentru animale

Unităţi ce prelucrează grăsimi prin amestecare

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

k)

Detoxifierea furajelor

Unităţi ce aplică un procedeu de detoxifiere prin care o substanţă nedorită este îndepărtată, degradată, metabolizată, dezactivată sau fragmentată în compuşi inofensivi

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

 

ANEXA Nr. 2

la normă sanitară veterinară

 

Activităţile şi unităţile supuse înregistrării sanitar-veterinare

 

 

Activităţi desfăşurate

Tipul unităţii

Denumirea activităţii conform codului CAEN/ Denumirea activităţii

a)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri, alţii decât cei menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Fabrici de aditivi furajeri

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

b)

Introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri, alţii decât cei menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

1. Unităţi de ambalare

Activităţi de ambalare

2. Depozite/Distribuitori

Depozitări; comerţ cu ridicata

3. Magazine de hrană pentru animale

Comerţ cu amănuntul în magazine specializate

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile proprii/mijloace de transport

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

c)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă a preamestecurilor de aditivi cu utilizarea altor aditivi decât cei menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Fabrici de preamestecuri de aditivi furajeri

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

d)

Introducerea pe piaţă a preamestecurilor de aditivi cu utilizarea altor aditivi decât cei menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

1. Unităţi de ambalare

Activităţi de ambalare

2. Depozite/Distribuitori

Depozitări, comerţ cu ridicata

3. Magazine de hrană pentru animale

Comerţ cu amănuntul în magazine specializate

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile proprii/mijloace de transport

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

e)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă sau pentru nevoile exclusive ale exploataţiei proprii de furaje simple şi/sau furaje combinate fără aditivi sau cu utilizarea altor aditivi decât cei menţionaţi în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

1. Fabrici de furaje combinate

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

2. Prelucrarea materiilor prime vegetale agricole prin tratamente fizice sau chimice specifice sub formă de produse destinate hrănirii animalelor de fermă

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

f)

Introducerea pe piaţă de furaje combinate ce conţin sau nu aditivi furajeri autorizaţi în baza Regulamentului (CE)

nr. 1.831/2003, cu modificările şi completările ulterioare

1. Unităţi de ambalare

Activităţi de ambalare

2. Depozite/Distribuitori

Depozitări; comerţ cu ridicata

3. Magazine furaje

Comerţ cu amănuntul în magazine specializate

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile/ mijloacele de transport proprii

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

g)

Introducerea pe piaţă de materii prime furajere, rezultate ca produs final sau ca subprodus

1. Unităţi de ambalare

Activităţi de ambalare

2. Depozite/Distribuitori

Depozitări; comerţ cu ridicata

3. Magazine furaje

Comerţ cu amănuntul în magazine specializate

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile proprii/mijloace de transport

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

h)

Fabricarea şi/sau introducerea pe piaţă a materiilor prime furajere, rezultate ca produs final sau ca subprodus

1. Producători primari de materii prime vegetale1

Producţia de produse agricole, în special cultivarea, recoltarea, având ca finalitate exclusivă produse care nu sunt supuse niciunei operaţiuni de transformare după recoltare, culegere sau captură, cu excepţia tratamentului fizic simplu

2. Operatori cu activităţi din alte domenii care furnizează produse/ subproduse pentru utilizarea în hrana animalelor

Activităţi specifice domeniului

i)

Transportul furajelor

Transportatori

Transporturi rutiere, feroviare, maritime sau aeriene


1 Cu excepţia persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în sectorul agricol şi care deţin atestat de producător în sensul prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

Cerere de autorizare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale

 

Nr. ......................../........................

Către

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................................................

 

Subsemnatul(a) ..................................................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria .......... nr. ..................................................., în calitate de*) ................................................... al unităţii ................................................... cu sediul social în localitatea ................................................... str. ................................................... nr. ...., sectorul/judeţul ..................................................., cod poştal ..................................................., căsuţa poştală ..........................., telefon ..................................................., fax ................................................... e-mail ..................................................., adresa punctului de lucru ................................................... **), având număr de ordine în registrul comerţului ..................................................., cod unic de înregistrare ..................................................., activitate principală ...................................................,

solicit autorizarea sanitar-veterinară pentru următoarele activităţi, în conformitate cu anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale:

 

Nr. crt.

Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară

Activitatea

***)

1

lit. a)

fabricarea pentru introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri şi a produselor menţionate în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

 

2

lit. b)

introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri şi a produselor menţionate În cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a furajelor medicamentate

 

3

lit. c)

fabricarea pentru introducerea pe piaţă a preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

 

4

lit. d)

introducerea pe piaţă a preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a furajelor medicamentate

 

5

lit. e)

fabricarea de furaje combinate pentru introducerea pe piaţă sau pentru nevoile exclusive ale exploataţiei proprii, cu utilizarea aditivilor furajeri sau a preamestecurilor ce conţin aditivi furajeri şi care sunt menţionaţi în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

 

6

lit. f)

fabricarea de furaje medicamentate

 

7

lit. g)

prelucrarea uleiului vegetal brut, cu excepţia celor ce se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare

 

8

lit. h)

fabricarea oleochimică de acizi graşi destinaţi utilizării în hrana pentru animale

 

9

lit. i)

obţinerea de subproduse destinate hranei pentru animale în procesul de fabricare a biomotorinei

 

10

lit. j)

amestecarea grăsimilor în vederea utilizării în hrana pentru animale

 

11

lit. k)

detoxifierea furajelor

 

Numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila solicitantului

Data


*) Reprezentant legal.

**) Adresa completă.

***) Se va bifa activitatea pentru care se solicită autorizaţia sanitar-veterinară.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

Cerere de înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale

 

Nr. ......................../........................

Către

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................................................

 

Subsemnatul(a) ..................................................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria .......... nr. ..................................................., în calitate de ................................................... al unităţii ................................................... cu sediul social în localitatea ................................................... str. ................................................... nr. ...., sectorul/judeţul ..................................................., cod poştal ..................................................., căsuţa poştală ..........................., telefon ..................................................., fax ................................................... e-mail ..................................................., adresa punctului de lucru ................................................... , având număr de ordine în registrul comerţului ..................................................., cod unic de înregistrare ..................................................., activitate principală ...................................................,

solicit înregistrarea sanitar-veterinară pentru următoarele activităţi, în conformitate cu anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale:

 

Nr. crt.

Anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară

Activitatea desfăşurată

 

*)

1

lit. a)

fabricarea pentru introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri, alţii decât cei menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

 

2

lit. b)

introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri, alţii decât cei menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

 

3

lit. c)

introducerea pe piaţă a preamestecurilor de aditivi cu utilizarea altor aditivi decât cei menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

 

4

lit. d)

introducerea pe piaţă a preamestecurilor de aditivi cu utilizarea altor aditivi decât cei menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

 

5

lit. e)

fabricarea pentru introducerea pe piaţă sau pentru nevoile exclusive ale exploataţiei proprii de furaje simple şi/sau furaje combinate fără aditivi sau cu utilizarea altor aditivi decât cei menţionaţi în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

 

6

lit. f)

introducerea pe piaţă de furaje combinate ce conţin sau nu aditivi furajeri autorizaţi în baza Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

7

lit. g)

introducerea pe piaţă de materii prime furajere, rezultate ca produs final sau ca subprodus

Produsele/subprodusele

 

1.

2.

n.**)

 

8

lit. h)

fabricarea materiilor prime furajere, rezultate ca produs final sau ca subprodus

Produsele/subprodusele

 

1.

2.

n.**)

9

lit. i)

transportul furajelor

 

Numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila solicitantului

Data


*) Se va bifa activitatea pentru care se solicită înregistrarea sanitar-veterinară.

*) Vor fi enumerate toate produsele/subprodusele.

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

Cerere de înregistrare sanitar-veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animal

 

Nr. ......................../........................

Către

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................................................

 

Subsemnatul(a) ..................................................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria .......... nr. ..................................................., în calitate de ................................................... al unităţii ................................................... cu sediul social în localitatea ................................................... str. ................................................... nr. ...., sectorul/judeţul ..................................................., cod poştal ..................................................., căsuţa poştală ..........................., telefon ..................................................., fax ................................................... e-mail ..................................................., adresa punctului de lucru ................................................... , având număr de ordine în registrul comerţului ..................................................., cod unic de înregistrare ..................................................., activitate principală ...................................................,

solicit înregistrarea sanitar-veterinară pentru următoarele mijloace de transport al hranei pentru animale:

 

Mijlocul de transport:

Nr. 1

Seria

 

Nr. de înmatriculare

 

Capacitatea de transport

 

Destinat transportului de:

 

Condiţii de transport

Vrac

 

Ambalat/preambalat

 

 

Numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila solicitantului

Data

 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară

 

Declaraţie pe propria răspundere

în vederea înregistrării sanitar-veterinare a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale

 

Subsemnatul(a) ..................................................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria .......... nr. ..................................................., în calitate de ................................................... al unităţii ................................................... cu sediul social în localitatea ................................................... str. ................................................... nr. ...., sectorul/judeţul ..................................................., cod poştal ..................................................., căsuţa poştală ..........................., telefon ..................................................., fax ................................................... e-mail ..................................................., adresa punctului de lucru ................................................... , având număr de ordine în registrul comerţului ..................................................., cod unic de înregistrare ..................................................., activitate principală ...................................................,

cunosc faptul că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală şi declar pe propria răspundere următoarele:

- cunosc şi respect prevederile (egale în vigoare din sectorul sanitar-veterinar cu privire la igiena hranei pentru animale;

- furajele pe care le produc/le introduc pe piaţă sunt conforme cu condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare:

- unitatea îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- prin activitatea desfăşurată nu aduc prejudicii statului român;

- prin activitatea desfăşurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor;

- activitatea desfăşurată nu are impact negativ asupra mediului.

Data

Semnătura

...................................................

...................................................

 

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile false sunt pedepsite conform legii.

 

ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară

 

Declaraţie pe propria răspundere

în vederea înregistrării sanitar-veterinare a mijloacelor de transport al hranei pentru animalele

 

Subsemnatul(a) ..................................................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria .......... nr. ..................................................., în calitate de ................................................... al unităţii ................................................... cu sediul social în localitatea ................................................... str. ................................................... nr. ...., sectorul/judeţul ..................................................., cod poştal ..................................................., căsuţa poştală ..........................., telefon ..................................................., fax ................................................... e-mail ..................................................., adresa punctului de lucru ................................................... , având număr de ordine în registrul comerţului ..................................................., cod unic de înregistrare ..................................................., activitate principală ..................................................., cod CAEN ...................................................,

cunosc faptul că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală şi declar pe propria răspundere următoarele:

- cunosc şi respect prevederile legale în vigoare din sectorul sanitar-veterinar cu privire la igiena hranei pentru animale;

- furajele pe care le transport sunt conforme cu condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare;

- mijlocul/mijloacele de transport nu permite/nu permit expunerea la factorii de mediu a furajelor transportate sau dispersarea furajului în mediul înconjurător, fiind acoperit şi etanş;

- mijlocul/mijloacele de transport este/sunt curăţat/cu ratate şi spălat(e) după flecare transport, în conformitate cu proceduri scrise;

- transportul se face evitându-se contaminarea încrucişată între diferite tipuri de furaje;

- transportul furajelor se face fără să existe posibilitatea contaminării acestora cu diverse substanţe nedorite sau contaminanţi;

- prin activitatea desfăşurată nu aduc prejudicii statului român;

- prin activitatea desfăşurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor;

- activitatea desfăşurată nu are impact negativ asupra mediului.

 

Data

Semnătura

...................................................

...................................................

 

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile false sunt pedepsite conform legii.

 

ANEXA Nr. 8

la norma sanitară veterinară

 

Declaraţie pe propria răspundere

în vederea autorizării/înregistrării sanitar-veterinare a unităţilor ce desfăşoară activităţi de intermediere cu hrană pentru animale, fără a deţine furajele în clădirile/incintele/instalaţiile/mijloace de transport proprii

 

Subsemnatul(a) ..................................................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria .......... nr. ..................................................., în calitate de ................................................... al unităţii ................................................... cu sediul social în localitatea ................................................... str. ................................................... nr. ...., sectorul/judeţul ..................................................., cod poştal ..................................................., căsuţa poştală ..........................., telefon ..................................................., fax ................................................... e-mail ..................................................., adresa punctului de lucru ................................................... , având număr de ordine în registrul comerţului ..................................................., cod unic de înregistrare ..................................................., activitate principală ...................................................,

cunosc faptul că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală şi declar pe propria răspundere următoarele:

- cunosc şi respect prevederile legale în vigoare din sectorul sanitar-veterinar cu privire la igiena hranei pentru animale;

- prin activitatea desfăşurată nu aduc prejudicii statului român;

- prin activitatea desfăşurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor;

- activitatea desfăşurată nu are impact negativ asupra mediului;

- nu deţin facilităţi pentru depozitarea/transportul furajelor;

- furajele pe care le comercializez sunt conforme prevederilor Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Data

Semnătura

...................................................

...................................................

 

întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile false sunt pedepsite conform legii.

 

ANEXA Nr. 9

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...................................................

Nr. ......................../........................

 

Referat de evaluare a unităţii care desfăşoară activitate/activităţi în domeniul hranei pentru animale în vederea autorizării sanitar-veterinare

 

Subsemnatul, ..................................................., reprezentant DSVSA ..................................................., având în vedere cererea şi documentaţia înregistrată la ................................................... cu nr. ................................................... din data de ................................................... a unităţii ..................................................., adresa punctului de lucru ..................................................., având activitatea principală ...................................................,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare, am evaluat unitatea, constatând următoarele:

13. Autorizaţii emise de alte organe abilitate: ...................................................

 

1. Clădiri şi local în funcţiune:

 

Nr. clădiri

 

Nr. Încăperi

 

Nr. linii de producţie

 

Capacităţi de producţie în funcţiune

 

 

2. Existenţa de spaţii pentru:

Da

Nu

Capacitate în funcţiune

Observaţii

Recepţie materie primă

 

 

 

 

Depozitare materie primă

 

 

 

 

Depozitare ambalaje

 

 

 

 

Producţie

 

 

 

 

Depozitare produse finite

 

 

 

 

Depozitare probe şi contraprobe

 

 

 

 

Depozitare deşeuri tehnologice

 

 

 

 

Depozitare produse neconforme, retrase, sechestrate

 

 

 

 

 

3. Fluxul

Da

Nu

Observaţii

Se respectă circulaţia materiilor prime, a ambalajelor şi a produselor finite, fără intersectare.

 

 

 

Se respectă evacuarea din incintă a produselor neconforme, a deşeurilor tehnologice etc., fără intersectare cu spaţiile de depozitare a materiilor prime şi produselor finite.

 

 

 

 

4. Incinte, instalaţii şi echipamente - caracteristici constructive

Da

Nu

Observaţii

Pavimentele, pereţii, plafoanele şi echipamentele sunt construite şi finisate astfel încât să prevină îmbâcsirea, condensul, apariţia de mucegaiuri şi deversarea de particule care pot dăuna siguranţei şi calităţii hranei pentru animale.

 

 

 

Proiectarea, asamblarea, construcţia şi dimensiunile instalaţiilor şi echipamentelor permit curăţarea şi/sau dezinfectarea.

 

 

 

Proiectarea, asamblarea, construcţia şi dimensiunile instalaţiilor şi echipamentelor reduc la minimum riscul de contaminare (inclusiv contaminare încrucişată) şi riscul oricărui efect nefast asupra siguranţei şi calităţii produselor.

 

 

 

Dispozitivele de măsurat utilizate la fabricarea hranei pentru animale corespund gamei de greutăţi/volume de măsurat.

 

 

 

Ferestrele, uşile şi celelalte deschideri se închid etanş pentru a preveni pătrunderea dăunătorilor.

 

 

 

Există sisteme de aprovizionare cu apă.

 

 

 

Conductele de apă sunt fabricate din materiale inerte.

 

 

 

Există sisteme de evacuare a apelor reziduale.

 

 

 

Sistemele de evacuare a apelor reziduale sunt proiectate şi construite astfel încât să prevină orice risc de contaminare a hranei pentru animale.

 

 

 

Există sistem de canalizare corespunzător.

 

 

 

Evacuarea apelor de canalizare, a apelor reziduale şi a apelor pluviale este efectuată astfel încât să se asigure protecţia echipamentelor, siguranţa şi calitatea hranei pentru animale.

 

 

 

 

5. Condiţii de microclimat:

Da

Nu

Observaţii

Spaţiile de producţie şi depozitare beneficiază de:

Iluminat artificial/natural corespunzător

 

 

 

Ventilaţie naturală/artificială

 

 

 

Sistem de monitorizare a temperaturii şi umidităţii

 

 

 

Condiţiile de microclimat asigură conservarea materiilor prime şi a produselor finite.

 

 

 

 

6. Dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare

Da

Nu

Observaţii

Deţine contract cu o unitate specializată.

 

 

 

Deţine echipă proprie, autorizată conform legislaţiei în vigoare, dotată cu materiale şi mijloace necesare pentru dezinfecţie, dezinsecţie, combaterea insectelor şi rozătoarelor.

 

 

 

 

7. Echipamente şi materiale pentru igiena personalului

Da

Nu

Observaţii

Spălătoare pentru mâini

 

 

 

Săpun, substanţe dezinfectante

 

 

 

 

8. Facilităţi

Da

Nu

Observaţii

Deţine vestiar.

 

 

 

Deţine grup sanitar.

 

 

 

 

9. Personal muncitor încadrat:

 

 

Observaţii

Nr. total muncitori

 

 

 

 

10. Controlul calităţii

Da

Nu

Observaţii

Unitatea dispune de un laborator propriu autorizat sanitar veterinar.

 

 

 

Laboratorul este dotat cu echipamente adecvate şi are încadrat personal specializat.

 

 

 

Unitatea este deservită de un alt laborator. (Se vor menţiona denumirea şi adresa acestuia.)

 

 

 

 

11. Elaborarea şi aplicarea programului în conformitate cu procedurile bazate pe HACCP, a altor proceduri de autocontrol

Observaţii

elaborat

 

 

în curs de implementare

 

 

implementat

 

 

 

12. Amplasare, noxe, vecinătăţi:

 

surse poluante în vecinătate

 

 

13. Autorizaţii emise de alte organe abilitate:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

14. Alte aspecte:

...............................................................................................................................................

 

 

 

Tipul de furaj pe care urmează să îl producă şi/sau să îl pună pe piaţă

Speciile de animale cărora le sunt destinate furajele

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

15. Propuneri:

Îndeplineşte condiţiile pentru:

 autorizarea sanitar-veterinară pentru următoarele activităţi specificate în cererea de autorizare:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 autorizarea sanitar-veterinară provizorie pentru următoarele activităţi specificate în cererea de autorizare:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 Nu îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.

 

Reprezentant DSVSA,

Reprezentantul legal al unităţii,

...................................................

...................................................

(numele în clar, semnătura şi ştampila)

(numele în clar, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 10

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...................................................

 

Autorizaţie sanitar-veterinară

Nr. ......................../........................

 

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................................................,

având în vedere cererea şi documentaţia pentru emiterea autorizaţiei sanitar-veterinare, înregistrate cu nr. ..................................................., din data de ....................................................

în baza Referatului de evaluare, înregistrat cu nr. .................................................... din data de ....................................................,

în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare,

dispune:

autorizarea sanitar-veterinară

a unităţii ...................................................,  cu sediul social în localitatea ...................................................,  str. ...................................................,  nr. ...., sectorul/judeţul ..................................................., adresa punctului de lucru ..................................................., cu activitatea principală ...................................................,

pentru următoarele activităţi în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Nerespectarea condiţiilor sanitar-veterinare care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, schimbarea profilului de activitate sau efectuarea altor activităţi atrage, după caz, suspendarea temporară a activităţii sau anularea autorizaţiei sanitar-veterinare, precum şi sancţionarea conform legislaţiei în vigoare.

 

Numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005:

...................................................

 

Director executiv,

...................................................

(numele şi prenumele în dar, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 11

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...................................................

 

Autorizaţie sanitar-veterinară provizorie

Nr. ......................../........................

 

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................................................,

având în vedere cererea şi documentaţia pentru emiterea autorizaţiei sanitar-veterinare, înregistrate cu nr. ..................................................., din data de ....................................................

în baza Referatului de evaluare, înregistrat cu nr. .................................................... din data de ....................................................,

în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,

dispune:

autorizarea sanitar-veterinară provizorie

a unităţii ...................................................,  cu sediul social în localitatea ...................................................,  str. ...................................................,  nr. ...., sectorul/judeţul ..................................................., adresa punctului de lucru ..................................................., cu activitatea principală ..................................................., cod CAEN ..................................................., pentru următoarele activităţi în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Norma

sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transportai hranei pentru animale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Autorizaţia sanitar-veterinară provizorie este valabilă până la data: ...................................................

Prelungirea valabilităţii până la data: ...................................................

Autorizaţia sanitar-veterinară definitivă se acordă după efectuarea unui nou referat de evaluare, în termen de 3 luni de la data acordării autorizaţiei sanitar-veterinare provizorii şi doar dacă unitatea respectă integral toate condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Prezenta autorizaţie sanitar-veterinară provizorie este valabilă 3 luni de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii acesteia, dar nu mas mult de 6 luni în total.

Nerespectarea condiţiilor sanitar-veterinare care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii sanitar-veterinare provizorii, schimbarea profilului de activitate sau efectuarea altor activităţi atrage, după caz, suspendarea temporară a activităţii sau anularea autorizaţiei sanitar-veterinare, precum şi sancţionarea conform legislaţiei în vigoare.

 

Numărul de identificare conform cap. ii din Regulamentul (CE) nr. 183/2005:

...................................................

 

Director executiv,

...................................................

(numele şi prenumele în dar, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 12

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...................................................

 

Înregistrare sanitar-veterinară

Nr. ......................../........................

 

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................................................,

având în vedere cererea şi declaraţia pe proprie răspundere depuse pentru emiterea înregistrării sanitar-veterinare, înregistrate cu nr. ................................................... din data de ...................................................

în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,

dispune:

înregistrarea sanitar-veterinară

a unităţii ..................................................., cu sediul social în localitatea ..................................................., str. ................................................... nr. ...., sectorul/judeţul ..................................................., adresa punctului de lucru ..................................................., cu activitatea principală ..................................................., cod CAEN ............................................., pentru următoarele activităţi, în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Nerespectarea condiţiilor sanitar-veterinare, schimbarea profilului de activitate sau efectuarea altor activităţi duce la suspendarea temporară a activităţii/anularea înregistrării sanitar-veterinare şi sancţionarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005:

...................................................

 

Director executiv,

...................................................

(numele şi prenumele în dar, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 13

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...................................................

 

Ordonanţă de suspendare temporara a activităţii/activităţilor

Nr. ......................../........................

 

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................................................,

în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi al fişei de inspecţie înregistrate cu nr. ................................................... din data de ..................................................., întocmită în baza controlului oficial,

dispune:

suspendarea temporară a activităţii/activităţilor

1. ...............................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................

desfăşurată/desfăşurate în baza Autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare nr. ................................................... din data de ..................................................., de către unitatea ...................................................,,

cu sediul social în ...................................................,

adresa punctului de lucru ...................................................,

având numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005: ...................................................

începând cu data de ................................................... .

Activităţi pentru care Înregistrarea/Autorizaţia sanitar-veterinară nr. ..................................................., din data de ...................................................,

rămâne valabilă:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Suspendarea tuturor activităţilor desfăşurate implică eliminarea unităţii din registrul operatorilor din sectorul hranei pentru animale pe perioada suspendării temporare a activităţii/activităţilor pentru care au fost autorizate/înregistrate.

Pe perioada suspendării temporare a activităţii, autorizaţia/înregistrarea sanitar-veterinară este reţinută de autoritatea sanitar-veterinară competentă care a emis-o;

Suspendarea temporară a activităţii este valabilă până când unitatea respectivă îndeplineşte din nou condiţiile sanitar-veterinare în vigoare. Verificarea îndeplinirii condiţiilor sanitar-veterinare în vederea reluării activităţii se face de autoritatea sanitar-veterinară competentă, numai la solicitarea unităţii.

Neremedierea deficienţelor constatate în termen de un an atrage anularea autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare.

Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Director executiv,

...................................................

(numele şi prenumele în dar, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 14

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...................................................

 

Ordonanţa da interzicere a activităţii/activităţilor

Nr. ...................... data ..........................

 

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................................................

în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi al:

1. Fişei de inspecţie înregistrate la ................................................... cu nr. ................................................... din data de ..................................................., întocmită în baza controlului oficial, sau

2. neremedierii deficienţelor în termen de 1 an de la emiterea Ordonanţei de suspendare temporară a autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare sau

3. solicitării scrise a reprezentantului legal al unităţii privind încetarea definitivă a activităţii,

dispune:

interzicerea activităţii/activităţilor

1. ...............................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

desfăşurată/desfăşurate în baza Autorizării/înregistrării sanitar-veterinare nr. ...................................................

din data de ................................................... a unităţii ...................................................,

cu sediul social în ...................................................,

adresa punctului de lucru ...................................................,

având numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005: ..................................................., şi eliminarea din registrul operatorilor din sectorul hranei pentru animale, începând cu data de ................................................... .

Nerespectarea interzicerii activităţii atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, conform prevederilor legale în vigoare.

La data eliberării prezentei ordonanţe de anulare a autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare, autoritatea sanitar-veterinară competentă ridică autorizaţia/înregistrarea sanitar-veterinară

 

Director executiv,

...................................................

(numele şi prenumele în dar, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 15

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...................................................

 

Înregistrare sanitar-veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale

Nr. ......................../........................

 

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................................................,

în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere înregistrate la ...................................................,

cu nr. ................................................... din data de ...................................................

dispune:

înregistrare sanitar-veterinară a mijlocului de transport al hranei pentru animale,

aparţinând societăţii ...................................................

cu sediul social ...................................................

având numărul de identificare conform anexei II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005...................................................

 

Tipul mijlocului de transport:

 

 

Seria

 

 

Nr. înmatriculare

 

 

Capacitatea de transport

 

 

Destinat transportului de:

1. Materii prime de origine nonanimală (vegetală/minerală)

 

2, Materii prime de origine animală menţionate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001

 

3. Uleiuri de origine animală

 

4. Produse rezultate din fabricarea oleochimică de acizi graşi

 

5. Produse rezultate din fabricarea biomotorinei

 

6, Amestecuri de grăsimi

 

7. Aditivi furajeri

 

8. Preamestecuri de aditivi furajeri

 

9. Furaje combinate

 

10. Furaje medicamentate

 

Condiţii de transport

Vrac

 

Ambalat/preambalat

 

 

Se va avea în vedere asigurarea condiţiilor sanitar-veterinare în vigoare privind igiena şi siguranţa furajelor înscrise în fişa tehnică a produsului eliberată de producător.

Prezenta înregistrare sanitar-veterinară este valabilă atât timp cât mijlocul de transport corespunde scopului pentru care a fost eliberată înregistrarea sanitar-veterinară şi îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare în vigoare privind igiena şi siguranţa furajelor.

Nerespectarea condiţiilor sanitar-veterinare atrage, după caz, anularea înregistrării sanitar-veterinare şi sancţionarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Director executiv,

...................................................

(numele şi prenumele în dar, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 16

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...................................................

 

Ordonanţă do interzicere a utilizării mijlocului de transport al hranei pentru animale

Nr. ......................../........................

 

Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................................................,

în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi al fişei de inspecţie înregistrate la ................................................... cu nr. ................................................... din data de ...................................................,, întocmită în baza

verificării mijlocului de transport ..................................................., seria ..................................................., capacitatea ..................................................., nr. de înmatriculare ...................................................,

dispune:

interzicerea utilizării mijlocului de transport al hranei pentru animale

seria ..................................................., nr. de înmatriculare ..................................................., capacitatea ...................................................,

având înregistrarea sanitar-veterinară nr. ................................................... din data de ..................................................., proprietatea

societăţii/unităţii ...................................................,

cu sediul social ..................................................., începând cu data de ...................................................,

 

Director executiv,

...................................................

(numele şi prenumele în dar, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 17

la norma sanitară veterinară

 

Notificare de încetare definitivă a activităţii

pentru care s-a eliberat autorizaţia/înregistrarea sanitar-veterinară

 

Către

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................................................

 

Subsemnatul(a) ..................................................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria .......... nr. ..................................................., în calitate de ................................................... al unităţii ................................................... cu sediul social în localitatea ................................................... str. ................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., , et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ..................................................., cod poştal ..................................................., căsuţa poştală ..........................., telefon ..................................................., fax ................................................... e-mail ..................................................., având număr de ordine în registrul comerţului ..................................................., cod unic de înregistrare ..................................................., punct de lucru ..................................................., adresa punctului de lucru  ...................................................,

Autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară nr. ..................................................., din data de ..................................................., având ca activitate/activităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

notific:

încetarea activităţii/activităţilor:

1. ...............................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................

 desfăşurate de unitatea, cu sediul social în localitatea ................................................... str. ................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., , et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ..................................................., cod poştal ..................................................., căsuţa poştală ..........................., telefon ..................................................., fax ................................................... e-mail ..................................................., adresa punctului de lucru ...................................................,

având număr de ordine în registrul comerţului ..................................................., cod unic de înregistrare ..................................................., numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005, ..................................................., începând cu data de ...................................................

 

Data:

 

...................................................

 

 

Semnătura

 

...................................................

 

(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila societăţii)

 

ANEXA Nr. 18

la norma sanitară veterinară

 

Registrul operatorilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale

 

Nr. de identificare

(Codul de operator)

Denumirea unităţii

Tipul unităţii

Activităţi din sectorul hranei pentru animale

Nr. autorizaţie/ înregistrare sanitar-veterinară

Adresa unităţii

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 19

la norma sanitară veterinară

 

Registrul mijloacelor de transport al hranei pentru animale

 

Numărul şi data înregistrării sanitar-veterinare

Tipul mijlocului de transport

Numărul de înmatriculare şi seria

Capacitatea de transport

Destinat transportului de*

Persoana fizică/juridică căreia îi aparţine mijlocul de transport

Adresa proprietarului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se vor specifica tipurile de furaje pentru care este înregistrat sanitar-veterinar.

 

ANEXA Nr. 20

la norma sanitară veterinară

 

Cerere privind anularea ordonanţei de suspendare temporară a activităţii

Nr. ......................../........................

 

Către

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................................................

 

Subsemnatul(a) ..................................................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria .......... nr. ..................................................., în calitate de ................................................... al unităţii ................................................... cu sediul social în localitatea ................................................... str. ................................................... nr. ...., sectorul/judeţul ..................................................., cod poştal ..................................................., căsuţa poştală ..........................., telefon ..................................................., fax ................................................... e-mail ..................................................., adresa punctului de lucru ................................................... , având număr de ordine în registrul comerţului ..................................................., cod unic de înregistrare ..................................................., adresa punctului de lucru ..................................................., având număr de ordine în registrul comerţului ..................................................., cod unic de înregistrare ..................................................., activitate principală ...................................................,  cod CAEN ...................................................,

solicit anularea Ordonanţei de suspendare temporară a activităţii nr. ................................................... din data de ...................................................,

 

Data:

 

...................................................

 

 

Semnătura

 

...................................................

 

(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila societăţii)

 

ANEXA Nr. 21

la norma sanitara veterinară

 

Notificare privind desfăşurarea de activităţi în domeniul hranei pentru animale

 

Către

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................................................

 

Subsemnatul(a) ..................................................., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I.) seria .......... nr. ..................................................., în calitate de ................................................... al unităţii ................................................... cu sediul social în localitatea ................................................... str. ................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., , et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ..................................................., cod poştal ..................................................., căsuţa poştală ..........................., telefon ..................................................., fax ................................................... e-mail ..................................................., adresa punctului de lucru ................................................... , având număr de ordine în registrul comerţului ..................................................., cod unic de înregistrare ..................................................., punct de lucru ..................................................., adresa punctului de lucru ...................................................,

 

Autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară nr. ..................................................., din data de ..................................................., având ca activitate/activităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

notific:

desfăşurarea la punctul de lucru mai sus menţionat a următoarelor activităţi în domeniul hranei pentru animale, începând cu data de :

1. ...............................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................

 

Data:

 

...................................................

 

 

Semnătura

 

...................................................

 

(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila societăţii)

 

ANEXA Nr. 22

la norma sanitară veterinară

 

Atribuire număr de identificare

 

Având în vedere Notificarea nr. ................................................... depusă în data de ................................................... la sediul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ................................................... de către ...................................................,

cu sediul social în ..................................................., punct de lucru ...................................................,

având Autorizaţia/înregistrarea sanitar-veterinară nr. ................................................... din ..................................................., emisă de ...................................................

pentru activităţile

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul hranei pentru animalele de la care se obţin produse alimentare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punctul de lucru mai sus menţionat se atribuie numărul de identificare conform cap. II din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 ...................................................

 

Director executiv,

...................................................

(numele şi prenumele în dar, semnătura şi ştampila)

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Modificări la anexa nr. 6

la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014

 

A. Tarife pentru autorizarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale

 

 

Activităţi desfăşurate

Tipul unităţii

Tarif de autorizare sanitar-veterinară

- lei/unitate -

a)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri şi a produselor menţionate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Fabrici de aditivi furajeri

639

b)

Introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri şi a produselor menţionate în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a furajelor

medicamentate

1. Unităţi de ambalare

546

2. Depozite/Distribuitori

546

3. Magazine de hrană pentru animale

546

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile proprii/mijloacele de transport proprii

330

c)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă a preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Fabrici de preamestecuri de aditivi furajeri

639

d)

Introducerea pe piaţă a preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a furajelor medicamentate

1. Unităţi de ambalare

546

2. Depozite/Distribuitori

546

3. Magazine de furaje

546

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile/mijloacele de transport proprii

330

0)

Fabricarea de furaje combinate pentru introducerea pe piaţă sau pentru nevoile exclusive ale exploataţiei proprii, cu utilizarea aditivilor furajeri sau preamestecurilor ce conţin aditivi furajeri şi care sunt menţionaţi în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

1. Fabrici de furaje combinate

639

2. Ferme cu malaxor propriu/malaxoare mobile pentru furaje

639

f)

Fabricarea de furaje medicamentate

1. Fabrici de furaje medicamentate

639

2. Ferme cu malaxor propriu

639

g)

Prelucrarea uleiului vegetal brut, cu excepţia celor ce se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare

Fabrici de ulei

639

h)

Fabricarea oleochimică de acizi graşi destinaţi utilizării în hrana pentru animale

Unităţi producătoare de acizi graşi

639

i)

Obţinerea de subproduse destinate hranei pentru animale în procesul de fabricare a biomotorinei

Fabrici de biomotorină

639

j)

Amestecarea grăsimilor în vederea utilizării în hrana pentru animale

Unităţi ce prelucrează grăsimi prin amestecare

639

k)

Detoxifierea furajelor

Unităţi ce aplică un procedeu de detoxifiere prin care o substanţă nedorită este îndepărtată, degradată metabolizată, dezactivată sau fragmentată în compuşi inofensivi

639

 

B. Tarife pentru înregistrarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale

 

 

Activităţi desfăşurate

Tipul unităţii

Tarif de înregistrare sanitar-veterinară

- lei/unitate/ mijloc de transport -

a)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri, alţii decât cei menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Fabrici de aditivi furajeri

237

b)

Introducerea pe piaţă a aditivilor furajeri, alţii decât cei menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

1. Unităţi de ambalare

237

2. Depozite/Distribuitori

237

3. Magazine de hrană pentru animale

237

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/ incintele/instalaţiile proprii/mijloace de transport

237

c)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă a preamestecurilor de aditivi cu utilizarea altor aditivi decât cei menţionaţi În cap 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Fabrici de preamestecuri de aditivi furajeri

237

d)

Introducerea pe piaţă a preamestecurilor de aditivi cu utilizarea altor aditivi decât cei menţionaţi în cap 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

1. Unităţi de ambalare

237

2. Depozite/Distribuitori

237

3. Magazine de hrană pentru animate

237

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/ incintele/instalaţiile proprii/mijloace de transport

237

e)

Fabricarea pentru introducerea pe piaţă sau pentru nevoile exclusive ale exploataţiei proprii de furaje simple şi/sau furaje combinate fără aditivi sau cu utilizarea altor aditivi decât cei menţionaţi în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

1. Fabrici de furaje combinate

237

2. Prelucrarea materiilor prime vegetale agricole prin tratamente fizice sau chimice specifice sub formă de produse destinate hrănirii animalelor de fermă

237

f)

Introducerea pe piaţă de furaje combinate ce conţin sau nu aditivi furajeri autorizaţi în baza Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003, cu modificările şi completările ulterioare

1. Unităţi de ambalare

237

2. Depozite/Distribuitori

237

3. Magazine de furaje

237

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile/mijloacele de transport proprii

237

g)

Introducerea pe piaţă de materii prime furajere, rezultate ca produs final sau ca subprodus

1. Unităţi de ambalare

237

2. Depozite/Distribuitori

237

3. Magazine de furaje

237

4. Societăţi ce desfăşoară activităţi de intermediere fără deţinerea de furaje în clădirile/incintele/instalaţiile proprii/mijloace de transport

237

h)

Fabricarea materiilor prime furajere, rezultate ca produs final sau ca subprodus

1. Producători primari de materii prime vegetale

237

2. Operatori cu activităţi din alte domenii care furnizează produse/subproduse pentru utilizarea în hrana animalelor

237

i)

Transportul furajelor

Transportatori

237

Mijloc de transport

144

 

ACTE ALE COLEGIULUI NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI

 

COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România

 

În temeiul dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi al dispoziţiilor art. 53 alin. (1) lit. m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, adoptat prin Hotărârea Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali nr. 1/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali,

Doru Buzducea

 

Bucureşti, 16 decembrie 2016.

Nr. 197.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.