MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 354/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 354         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 12 mai 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

304. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

306. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, respectiv ca urmare a pieirii bunului

 

309. - Hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 

310. - Hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul” Constanţa asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

139. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 15 alineatul (13), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(13) Contractul de închiriere iniţial se încheie în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform repartiţiei, în condiţiile legii, şi cuprinde clauze referitoare la:

.....................................................................................................

b) actualizarea anuală a cuantumului chiriei;”.

2. La articolul 15, alineatele (14), (17), (23), (24), (25) şi (26) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(14) Prelungirea contractelor de închiriere se face în condiţiile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

.....................................................................................................

 (17) La prelungirea contractelor de închiriere, administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să verifice documentele prevăzute la alin. (15) şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (16).

.....................................................................................................

 (23) Chiria se stabileşte anual de către administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7)-(10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se utilizează ca model exemplul din anexa nr. 16.

.....................................................................................................

 (24) Cuantumul chiriilor calculate conform alin. (231) se stabileşte anual, pentru fiecare locuinţă, în condiţiile şi în termenul prevăzut la art. 8 alin (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de documentele prevăzute la alin. (232). Administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în termen de 10 zile de la data aprobării chiriei actualizate, o situaţie detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente şi vârsta chiriaşilor, precum şi data scadentă a plăţii chiriei pentru fiecare chiriaş.

.....................................................................................................

 (25) în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, diminuate corespunzător după aplicarea coeficienţilor de ponderare prevăzuţi la art. 8 alin. (8), (81) şi (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi pe seama instituţiilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii, la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.

(26) Sumele obţinute din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, prevăzute la alin. (25), se virează, în termen de maximum 30 de zile de la data la care plata chiriei devine scadentă, de către administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, iar orice întârziere atrage plata de penalităţi, conform prevederilor legate în vigoare.11

3. La articolul 15 alineatul (15), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(15) După încheierea contractelor de închiriere, chiriaşii au obligaţia să transmită administratorilor locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentele cu privire la orice modificări intervenite în:”.

4. La articolul 15 alineatul (19), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(19) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (17), în situaţii temeinic justificate, administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, schimbarea locuinţei atribuite unui chiriaş cu o altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie. Sunt considerate situaţii temeinic justificate situaţiile în care:”.

5. La articolul 15, după alineatul (23) se introduc două noi alineate, alineatele (231) şi (232), cu următorul cuprins:

„(231) Chiria stabilită potrivit prevederilor alin. (23) se actualizează anual în condiţiile art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, utilizându-se ca model exemplul din anexa nr. 16.

(232) Pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, titularii contractelor de închiriere au obligaţia să transmită administratorilor locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documente din care să rezulte veniturile brute pe membru de familie a titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni.”

6. La articolul 15, după alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (241), cu următorul cuprins:

„(241) Nivelul maxim al chiriei, în funcţie de venitul mediu brut lunar pe membru de familie, nu va depăşi cuantumul prevăzut la art. 8 alin. (91) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

7. Anexa nr. 16 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 304.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 16 la Normele metodologice)

 

EXEMPLU DE CALCUL AL CHIRIEI

 

I. Stabilirea ipotezelor pentru calculul chiriei

 

1. Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament)

Valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată pentru anul 2016, stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 1.757,88 lei, inclusiv TVA, conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.077/2016 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2016, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri.

Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament): reprezintă suprafaţa construită desfăşurată a locuinţei, definită conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, multiplicată cu valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată anual, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurile europene, în vigoare la data stabilirii chiriei.

 

2. Durata de amortizare

Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare

 

Cod de clasificare

Denumire active fixe

Durata normată

(ani)

1.6

Construcţii de locuinţe şi social-culturale

 

1.6 1

Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în afară de:

40-60

1.6.1.1

- clădiri de locuinţe sociale, moteluri şi cămine amplasate în centre industriale, WC public

32-48

 

3. Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de folosinţă normală (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale) şi de administrare: maximum 0,8% din valoarea de înlocuire a construcţiei, din care:

- cheltuieli menţinere stare de folosinţă normală (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale): maximum 0,6% din valoarea de înlocuire a construcţiei;

- cheltuieli de administrare: maximum 0,2% din valoarea de înlocuire a construcţiei.

4. Sunt avute în vedere locuinţe convenabile, care îndeplinesc exigenţele minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Calculul chiriei pentru locuinţele deţinute de tineri se va realiza conform modelului prezentat la pct. II „Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii”, respectiv:

a) pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru menţinerea stării de folosinţă normală şi de administrare, precum şi recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale;

b) pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru menţinerea stării de folosinţă normală şi de administrare, recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 0,5%, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor.

În conformitate cu art. 8 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare, stabilită conform pct. II, se ponderează cu un coeficient, astfel:

 

Rangul localităţii

0

I

II

III

IV

V

Coeficient

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,6

 

unde:

a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană;

b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;

c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;

d) rangul III - oraşe;

e) rangul IV - sate reşedinţă de comună;

f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.

În conformitate cu art. 8 alin. (81) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor pentru locuinţă, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a localităţilor se ponderează astfel:

 

Anul recepţiei la terminarea lucrărilor

Coeficient

Până la finalul anului 2004

0,85

Între anul 2005 şi anul 2010

0,90

Între anul 2011 şi anul 2015

0,95

Începând cu anul 2016

1,00

 

În conformitate cu art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de veniturile chiriaşului pe membru de familie, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor se ponderează astfel:

 

Venit

Coeficient

Venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

0,8

Venitul brut pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe ţară garantat în plată

0,9

Venitul brut pe membru de familie mai mare decât 100% salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

1,0

 

II. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu art. 8 alin. (10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

a) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani

 

Numărul de camere

Acd/ap

(mp)

Preţ lei/ mp Aed

Valoare de înlocuire a construcţiei

(lei)

Recuperarea investiţiei

(amortizare)

(lei)

Cheltuieli de întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale şi administrare

(lei)

Cotă autorităţi publice

(maximum 0,5% numai pentru tinerii trecuţi da 35 da ani)

(lei)

0

1

2

3 = 1x2

4 = 3:60 ani

5 = 3x0,8%

6 = 3 x 0,5%

1

58,00

1.757,88

101.957,04

1.699,28

815,66

0,00

2

81,00

1.757,88

142.388,28

2.373,14

1.139,11

0,00

3

115,00

1.757,88

202.156,20

3.369,27

1.617,25

0,00

4

135,00

1.757,88

237.313,80

3.955,23

1.898,51

0,00

 

- continuare tabel lit. a) –

 

Chirie netă anuală

(lei)

Chiria lunară

(lei)

Valoare chirie după ponderare rang localităţi

(lei)

Valoare chirie după ponderare an recepţie locuinţă

(lei)

Valoare chirie după ponderare venituri

(lei)

7 = 4 + 5 + 6

8 = 7/12

9 = 8 x rang

10 = 9xan

11 = 10 x venit

2.514,94

209,58

125,75

106,88

85,51

3.512,24

292,69

175,61

149,27

119,42

4.986,52

415,54

249,33

211,93

169,54

5.853,74

487,81

292,69

248,78

199,03

 

b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani

 

Numărul de camere

Acd/ap

(mp)

Preţ iei/ mp Aed

Valoare de înlocuire a construcţiei (lei)

Recuperarea investiţiei

(amortizare)

(lei)

Cheltuieli de întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale şi administrare

(lei)

Cotă autorităţi publica

(maximum 0,5% numai pentru tinerii trecuţi de 35 ani)

(lei)

0

1

2

3=1x2

4 = 3 : 60 ani

5 = 3 x 0,8%

6 = 3 x 0,5%

1

58,00

1.757,88

101 957,04

1 699,28

815,66

509,79

2

81,00

1.757,88

142.388,28

2.373,14

1.139,11

711,94

3

102,00

1.757,88

202,156,20

3.369,27

1.617,25

1.010,78

4

135,00

1.757,88

237.313,80

3.955,23

1.898,51

1.186,57

 

- continuare tabel lit. b) –

 

Chirie netă anuală (lei)

Chiria lunară (lei)

Valoare chirie după ponderare rang localităţi (lei)

Valoare chirie după ponderare an recepţie locuinţă (lei)

Valoare chirie după ponderare venituri (lei)

7 = 4 + 5 + 6

8 = 7/12

9 = 8 x rang

10 = 9 x an

11 = 10 x venit

3.024,73

252,06

151,24

128,55

102,84

4.224,19

352,02

211,21

179,53

143,62

5.997,30

499,78

299,87

254,89

203,91

7,040,31

586,69

352,02

299,21

239,37

 

NOTE:

1. Chiria cuprinsă la coloana 8 reprezintă valoarea maximală determinată conform art. 8 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Pentru coloanele 9, 10 şi 11 s-au luat în calcul situaţiile cele mai defavorabile, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (8), (81) şi (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

- coeficient ponderare pe rang = 0,6 aplicat la coloana 8;

- coeficient ponderare an recepţie locuinţă = 0,85 aplicat la coloana 9; şi

- coeficient ponderare pe venit = 0,8 aplicat la coloana 10.

3. Acd/ap reprezintă aria construită desfăşurată/apartament.

4. În situaţia în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin. (91) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.

 

III. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se exemplifică astfel:

Rata inflaţiei comunicată de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior: 1,5% aplicat la chiria netă calculată pentru anul anterior

a)Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani [Coloanele 1-6 din tabelul de la pct. II lit. a) se menţin.]

 

Chirie netă anul anterior

(lei)

Chirie netă anuală actualizată cu rata anuală a inflaţiei

(lei)

Chiria lunară

(lei)

Valoare chirie după ponderare rang localităţi

(lei)

Valoare chirie după ponderare an recepţie locuinţă

(lei)

Valoare chirie după ponderare venituri

(lei)

7 = 4 + 5 + 6

71 = 7x 1,5%

8 = 7/12

9 = 8 x rang

10 = 9 x an

11 = 10 x venit

2.514,94

2.552,66

212,72

127,63

108,49

86,79

3.512,24

3.564,93

297,08

178,25

151,51

121,21

4.986,52

5.061,32

421,78

253,07

215,11

172,08

5.853,74

5.941,55

495,13

297,08

252,52

202,01

 

b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani [Coloanele 1-6 din tabelul de la pct. II lit. b) se menţin.]

 

Chirie netă anul anterior

(lei)

Chirie netă anuală actualizată cu rata anuală a inflaţiei

(lei)

Chiria lunară

(lei)

Valoare chirie după ponderare rang localităţi

(lei)

Valoare chirie după ponderare an recepţie locuinţă

(lei)

Valoare chirie după ponderare venituri

(lei)

7 = 4 + 5 + 6

71 = 7 x 1,5%

8 = 7/12

9 = 8 x rang

10 = 9 x an

11 = 10 x venit

3.024,73

3,070,10

255,84

153,50

130,48

104,38

4.224,19

4.287,55

357,30

214,38

182,22

145,78

5.997,30

6.087,26

507,27

304,36

258,71

206,97

7.040,31

7.145,91

595,49

357,30

303,70

242,96

 

NOTE:

1. Modelele de calcul sunt orientative, administratorii locuinţelor stabilesc suprafeţele construite pentru fiecare locuinţă, aplicând coeficienţii de ponderare corespunzători pentru fiecare chiriaş.

Anual administratorii locuinţelor actualizează chiria cu rata inflaţiei comunicată de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior

2. În situaţia în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin. (91) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, respectiv ca urmare a pieirii bunului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, precum şi ca urmare a pieirii bunului, imobilele având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează: Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 306.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor imobile scoase din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, respectiv ca urmare a pieirii bunului

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului

Adresa

Administratorul bunului de la care se face ieşirea

C.U.I.

Caracteristici tehnice ale bunului care iese din domeniul public al statului

Valoarea bunului care iese din domeniul public al statului

- lei -

101966

8.28.06

Clădiri

Municipiul Bucureşti,

str. G-ral Constantin Budişteanu nr. 15,

sectorul 1

Ministerul Muncit şi Justiţiei Sociale - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont - INCDPM Bucureşti CUI 1558391

- Imobil compus din 5 corpuri de clădire din zidărie portantă şi planşee cu profite metalice şi lemn, construit înainte de 1900

91.723

101983

8.28.06

Clădire

Municipiul Bucureşti,

str. G-ral Constantin Budişteanu nr. 15,

sectorul 1

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont - INCDPM Bucureşti CU11558391

- Hală experimentală

S total = 257,975 mp

23.164

101984

8.28.06

Teren

Municipiul Bucureşti,

str. G-ral Constantin Budişteanu nr. 15,

sectorul 1

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii .Alexandru Darabont - INCDPM Bucureşti CU11558391

S - 2.595 mp

1

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Aninoasa1, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Viforâta. Vecini: N, S, V - comuna Aninoasa, E - str. Mihai Viteazul. Suprafaţă 566 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.635 lei”;

- la poziţia nr. 145, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Săteni, L = 74 ml. Vecini: N, V - str. Popa Marin, S - str. Constantin Patru”:

- la poziţia nr. 149, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Săteni, L = 247 ml. Vecini: N - str. Căminului, S - str. Suseni”;

- la poziţia nr. 150, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Săteni, L = 0,127 km. Vecini: N - str. Ion Petrescu, proprietăţi particulare, E - proprietăţi particulare, S - proprietăţi particulare, drum de exploatare, V - proprietăţi particulare.”

2. La anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Braniştea”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 103,105 şi 109.

3. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bucşani”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DE 8”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 2,385 km, suprafaţa de 20.236 mp, identificat cu număr cadastral 71883, înscris în cartea funciară la numărul 71883”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „395.178,31 lei”;

- la poziţia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DE 69”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 0,94138 km, suprafaţa de 8.815 mp, identificat cu număr cadastral 71879, înscris în cartea funciară la numărul 71879”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „169.681,21 lei”;

- la poziţia nr. 151, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DE 689”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 0,37993 km, suprafaţa de 7.399 mp, identificat cu număr cadastral 71876, înscris în cartea funciară la numărul 71876”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „49.118,67 lei”;

- la poziţia nr. 167, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DE 47”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 1,250 km, suprafaţa de 5.762 mp, identificat cu număr cadastral 71872, înscris în cartea funciară la numărul 71872” iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „102.702,15 lei”;

- la poziţia nr. 169, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DE 675/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 0,570 km, suprafaţa de 12.858 mp, identificat cu număr cadastral 71868, înscris în cartea funciară la numărul 71868”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „53.583,48 lei”;

- la poziţia nr. 170, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DE 675/2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 0,370 km, suprafaţa de 5.695 mp, identificat cu număr cadastral 71870, înscris în cartea funciară la numărul 71870”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.558,76 lei”;

- la poziţia nr. 202, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DE 710/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 0,36515 km, suprafaţa de 3.338 mp, identificat cu număr cadastral 71871, înscris în cartea funciară la numărul 71871”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.326,35 lei”:

- la poziţia nr. 205, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DE 717”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 0,263 km. suprafaţa de 6.381 mp, identificat cu număr cadastral 71877, înscris în cartea funciară la numărul 71877”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.326,35 lei”;

- la poziţia nr. 206, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DE 720/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 0,212 km, suprafaţa de 5.031 mp, identificat cu număr cadastral 71873, înscris în cartea funciară la numărul 71873”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „26.792,32 lei.”

4. La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Corbii Mari”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 114, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Crizantemei”;

- la poziţia nr. 118, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Bărăganilor”.

5. Anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crângurile”, secţiunea I „Bunuri imobile”, la poziţia nr. 184, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Şcoala Gimnazială Băduleşti”.

6. Anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dragomireşti”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: „699.230 lei”;

- la poziţia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „126.387 lei”;

- la poziţia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „66.200 lei”;

- la poziţia nr. 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: „66.200 lei”;

- la poziţia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.915 lei”;

- la poziţia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.770 lei”;

- la poziţia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „27.482 lei”;

- la poziţia nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „317.100 lei”;

- la poziţia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.550 lei”;

- la poziţia nr. 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „351.249,04 lei”;

- la poziţia nr. 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.100 lei”;

- la poziţia nr. 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: „257.380 lei”;

- la poziţia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.200 lei”;

- la poziţia nr. 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.120 lei”;

- la poziţia nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: „13.590 lei”;

- la poziţia nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.750 lei”;

- la poziţia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.570 lei “;

- la poziţia nr. 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.200 lei”;

- la poziţia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: *43.790 lei”;

- la poziţia nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: „90.600 lei “;

- la poziţia nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: „74.594 lei”;

- la poziţia nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „43.790 lei”;

- la poziţia nr. 35, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.550 lei”;

- la poziţia nr. 36, coloana 5 va avea următorul cuprins; „15.100 lei “;

- la poziţia nr. 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.770 lei”;

- la poziţia nr. 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: „48.320 lei”;

- la poziţia nr. 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: „102.378 lei”;

- la poziţia nr. 41, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.650 lei “;

- la poziţia nr. 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: „47.565 lei”;

- la poziţia nr. 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.570 lei”;

- la poziţia nr. 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.665 lei ;

- la poziţia nr. 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: „27.784 lei “;

- la poziţia nr. 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.750 lei”;

- la poziţia nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.570 lei”;

- la poziţia nr. 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.086 lei ;

- la poziţia nr. 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: „166.540 lei”;

- la poziţia nr. 54, coloana 5 va avea următorul cuprins: „76.255 lei”;

- la poziţia nr. 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: „33.220 lei”;

- la poziţia nr. 57, coloana 5 va avea următorul cuprins: *43.790 lei”;

- la poziţia nr. 58, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.197 lei”;

- la poziţia nr. 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.294 lei”;

- la poziţia nr. 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: „150.094 lei”;

- la poziţia nr. 61, coloana 5 va avea următorul cuprins: „73.688 lei”;

- la poziţia nr. 62, coloana 5 va avea următorul cuprins: „189.656 lei”;

- la poziţia nr. 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: „56.474 lei”;

- la poziţia nr. 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.821 lei”;

- la poziţia nr. 66, coloana 5 va avea următorul cuprins: „19.932 lei”;

- la poziţia nr. 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.434 lei”;

- la poziţia nr. 68, coloana 5 va avea următorul cuprins: „19.932 lei”;

- la poziţia nr. 69, coloana 5 va avea următorul cuprins: „47.867 lei”;

- la poziţia nr. 70, coloana 5 va avea următorul cuprins: „43.337 lei”;

- la poziţia nr. 71, coloana 5 va avea următorul cuprins: „42.582 lei”;

- la poziţia nr. 72, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.434 lei”;

- la poziţia nr. 73, coloana 5 va avea următorul cuprins: „41.223 lei”;

- la poziţia nr. 74, coloana 5 va avea următorul cuprins: „43.790 lei”;

- la poziţia nr. 75, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.040 lei”;

- la poziţia nr. 76, coloana 5 va avea următorul cuprins: „47.867 lei”;

- la poziţia nr. 77, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.570 lei”;

- la poziţia nr. 78, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.670 lei”;

- la poziţia nr. 79, coloana 5 va avea următorul cuprins: „31.257 lei”;

- la poziţia nr. 80, coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.043 lei”;

- la poziţia nr. 81, coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.551 lei”;

- la poziţia nr. 87, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.719 lei”;

- la poziţia nr. 88, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.363 lei”;

- la poziţia nr. 97, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.222 lei”;

- la poziţia nr. 98, coloana 5 va avea următorul cuprins: „94.592 lei”;

- la poziţia nr. 99, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.302 lei”;

- la poziţia nr. 100, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.075 lei”;

- la poziţia nr. 101, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.102 lei”;

- la poziţia nr. 102, coloana 5 va avea următorul cuprins: „51.341 lei”;

- la poziţia nr. 103, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.046 lei”;

- la poziţia nr. 104, coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.631 lei”;

- la poziţia nr. 105, coloana 5 va avea următorul cuprins: „90.750 lei”;

- la poziţia nr. 106, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.147 lei”;

- la poziţia nr. 107, coloana 5 va avea următorul cuprins: „57.600 lei”;

- la poziţia nr. 108, coloana 5 va avea următorul cuprins: „33.532 lei”;

- la poziţia nr. 109, coloana 5 va avea următorul cuprins: „55.700 lei”;

- la poziţia nr. 110, coloana 5 va avea următorul cuprins: „13.576 lei”;

- la poziţia nr. 113, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.318 lei”;

- la poziţia nr. 114, coloana 5 va avea următorul cuprins: „630.032 lei”;

- la poziţia nr. 115, coloana 5 va avea următorul cuprins: „26.217 lei”;

- la poziţia nr. 116, coloana 5 va avea următorul cuprins: „384.117 lei”;

- la poziţia nr. 117, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.219 lei”;

- la poziţia nr. 118, coloana 5 va avea următorul cuprins: „192.566 lei”;

- la poziţia nr. 119, coloana 5 va avea următorul cuprins: „26.969 lei”;

- la poziţia nr. 120, coloana 5 va avea următorul cuprins: „553.793,6 lei”;

- la poziţia nr. 121, coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.800 lei”;

- la poziţia nr. 127, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.869 lei”;

- la poziţia nr. 130, coloana 6 va avea următorul cuprins: „139.430 lei”;

- la poziţia nr. 131, coloana 5 va avea următorul cuprins: „141.962 lei”;

- la poziţia nr. 132, coloana 5 va avea următorul cuprins: „334.693 lei”;

- la poziţia nr. 133, coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.807 lei”;

- la poziţia nr. 134, coloana 5 va avea următorul cuprins: „230.225 lei”;

- la poziţia nr. 135, coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.850 lei”;

- la poziţia nr. 136, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.718 lei”;

- la poziţia nr. 137, coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.203 lei”;

- la poziţia nr. 138, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.962 lei”;

- la poziţia nr. 139, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.982 lei”;

- la poziţia nr. 140, coloana 5 va avea următorul cuprins: „968.510,94 lei”;

- la poziţia nr. 141, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.598 lei”;

- la poziţia nr. 142, coloana 5 va avea următorul cuprins: „229.501 lei”;

- la poziţia nr. 143, coloana 5 va avea următorul cuprins: „69.268 lei”;

- la poziţia nr. 144, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.149 lei”;

- la poziţia nr. 145, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.283 lei”;

- la poziţia nr. 146, coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.126 lei”;

- la poziţia nr. 149, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.700 lei monumentul şi 1.464 lei terenul aferent”;

- la poziţia nr. 150, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.700 lei monumentul şi 480 lei terenul aferent”;

- la poziţia nr. 154, coloana 5 va avea următorul cuprins:

- litera a va avea următorul cuprins: „120.000 lei”;

- litera b va avea următorul cuprins: „80.000 lei”;

- litera c va avea următorul cuprins: „361.300 lei”;

- litera d va avea următorul cuprins:

„Izlaz zona Decindeni Tarlaua 33 parcela 825: „367.200 lei”;

„Izlaz zona Decindeni + Râncăciov, tarlaua 31 parcelele 750, 750/1, 740, 737, 736: „2.169.400” lei;

- la poziţia nr. 156, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.345 lei”;

- la poziţia nr. 157, coloana 5 va avea următorul cuprins: „535.200 lei”;

- la poziţia nr. 158, coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.291 lei”;

- la poziţia nr. 159, coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.500 lei”;

- la poziţia nr. 160, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.100 lei”;

- la poziţia nr. 161, coloana 5 va avea următorul cuprins: „377.500 lei”;

- la poziţia nr. 162, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.060 lei”;

- la poziţia nr. 163, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.120 lei”;

- la poziţia nr. 164, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.200 lei”;

- la poziţia nr. 165, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.750 lei”;

- la poziţia nr. 166, coloana 5 va avea următorul cuprins: „226.500 lei”;

- la poziţia nr. 167, coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.300 lei”;

- la poziţia nr. 168, coloana 5 va avea următorul cuprins: „105.700 lei”;

- la poziţia nr. 169, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.120 lei”;

- la poziţia nr. 170, coloana 5 va avea următorul cuprins: „70.970 lei”;

- la poziţia nr. 171, coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.730 lei”;

- la poziţia nr. 172, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.644 lei”;

- la poziţia nr. 173, coloana 5 va avea următorul cuprins: „13.288 lei”;

- la poziţia nr. 174, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.550 lei”;

- la poziţia nr. 175, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.234 lei”;

- la poziţia nr. 176, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.063 lei”.

7. La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Finta”, secţiunea I „Bunuri imobile”, la poziţia nr. 153, coloana 5 va avea următorul cuprins:

„688.993,22 lei”.

8. La anexa nr. 39 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Ocniţei”, secţiunea I „Bunuri imobile”, la poziţia nr. 48, coloana 5 va avea următorul cuprins:

„826.635,15 lei”.

9. La anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Voineşti”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 168, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 458 strada Valea Adâncă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Suduleni, lungime 391 m, suprafaţa de 4.123 mp, nr. cadastral 72550, Carte funciară nr. 72550/2016”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: *40.901,64 lei”;

- la poziţia nr. 195, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 540 - strada Bisericii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Voineşti, cu o lungime de 662 m, din care 558 m în intravilan şi 104 m în extravilan şi o suprafaţă de 5.122 mp, având nr. cadastral 72470 şi extras de Carte funciară nr. 72470/2016”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.172,07, lei”;

- la poziţia nr. 197, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 621 - strada Morii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Voineşti, lungime 758 m, suprafaţa de 8.045 mp, având nr. cadastral 72467, extras de Carte funciară nr. 72467/2016”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.068,37 lei”;

- la poziţia nr. 199, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 679 - strada Aldescu, şi Strada Gheorghe Moruju”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime totală de 513 m, din care strada Aldescu, sat Voineşti, pe o lungime de 152 m, cu suprafaţa de 1.590 mp, având nr. cadastral 72416 şi extras de Carte funciară nr. 72416/2016” şi strada Gheorghe Moruju pe o lungime de 361 mp, cu suprafaţa de 3.152 mp, având nr. cadastral 72429 şi extras de Carte funciară nr. 72429/2016”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.988,740 lei”;

- la poziţia nr. 200, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 710/6 - Strada Gheorghe Moruju”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Voineşti, lungime 153 m, cu suprafaţa de 1.715 mp, având nr. cadastral 72430 şi extras de Carte funciară nr. 72430/2016”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins. „5.663,31 lei”;

- la poziţia nr. 203, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 790 - strada Aldescu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Voineşti, lungime 318 m, suprafaţa 3.378 mp, având nr. cadastral 72455 şi extras de Carte funciară nr. 72455/2016”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „33.265,28 lei”;

- la poziţia nr. 207, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 1204 - strada Gogeşti”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Voineşti, lungime 718 m, suprafaţa de 6.547 mp, având nr. cadastral 72441 şi extras de Carte funciară pentru informare, actualizată în 2016 pentru cartea funciară nr. 72441”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.273,21 lei”;

- la poziţia nr. 208, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 1216 - strada Gogeşti”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Voineşti, lungime 182 m, suprafaţa 1.180 mp, având nr. cadastral 72456 şi extras de Carte funciară nr. 72456/2016”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.560,61 lei”;

- la poziţia nr. 234, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC150 strada Poştei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Voineşti, lungime 1,419 km, cu suprafaţa de 18.212 mp, având nr. cadastral 72468 şi extras de Carte funciară nr. 72468/2016”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „382.635,52 lei”.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 309.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul” Constanţa asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul” Constanţa asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 666/2001 privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul” Constanţa.

Art. 2. - Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art. 1 asupra căruia se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul Constanţa sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 310.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa asupra căruia se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul” Constanţa

 

Nr. MFP

Locul unde este situat bunul imobil

Persoana juridică ce are în administrare bunul imobil

Persoana juridică căreia i se revocă dreptul de folosinţă gratuită asupra bunului imobil

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

Valoarea de inventar

(lei)

144718

Municipiul Constanţa,

Str. Primăverii nr. 2,

judeţul Constanţa

Ministerul Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa  (CUI 27448201)

Clubul Sportiv „Fotbal Club Farul”

Constanţa

1. Teren principal de fotbal - suprafaţa cu gazon

2. Teren antrenament fotbal - suprafaţa cu gazon

3. Teren antrenament fotbal - suprafaţa cu zgură

4. Pavilion administrativ, din care propus spre atribuire Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul” Constanţa:

A. subsol:

a) cinci vestiare juniori;

b) două magazii materiale şi o magazie alimente;

c) o spălătorie, un vestiar pentru îngrijitoare, cu grup sanitar;

B. parter:

a) restaurant cu sală de mese şi bucătărie;

b) două vestiare cu grupuri sanitare şi duşuri;

c) saună cu anexe;

d) club analiză;

e) două magazii şi un atelier de reparaţii echipament sportiv;

f) cabinet medical;

g) birou + trei camere;

h) magazin de prezentare articole sportive;

C. etajul I:

a) sală de forţă;

b) saună cu grup sanitar;

c) patru cabinete medicale cu două grupuri sanitare şi duşuri;

d) două vestiare pentru juniori, cu grupuri sanitare şi duşuri;

e) birou antrenor;

f) sală de protocol, cu două vestiare pentru îngrijitoare,

g) sală de conferinţe;

h) sală de mese pentru protocol, cu grup sanitar;

i) birou preşedinte, cu secretariat;

j) birou contabil-şef;

D. etajul al II-lea:

a) cincisprezece camere de cazare sportivi, cu grupuri sanitare şi duşuri;

b) trei magazii, dintre care două arhivă de presă.

5. Tribune stadion principal cu următoarele spaţii existente sub tribune:

A. Tribuna A

- latura de sud:

a) patru ateliere de lucru (încăperi pentru diverse reparaţii), cu grup sanitar;

b) birou, cu grup sanitar şi anexă (debara);

- latura de nord:

două ateliere şi un grup sanitar;

B. Tribuna B

a) cinci camere cu două holuri;

b) trei încăperi cu grupuri sanitare;

c) două magazii.

C. Tribuna (peluza nord) - magazie pe toată suprafaţa de sub peluză.

D. Tribuna oficială:

a) subsol: magazii + casa liftului;

b) demisol;

- două săli de protocol, cu două grupuri sanitare;

- terasă - tribuna propriu-zisă;

- două magazii;

c) parter:

- trei camere de protocol;

- cabină TV, încăperi pentru oficiali, staţie de amplificare, grup sanitar.

E. Tribuna stadion 2 antrenament - suprafaţa cu gazon

6. Nocturnă stadion:

a) infrastructura - patru stâlpi de beton armat cu căi de acces şi incinte la baza lor,

b) instalaţia de iluminat cu tot echipamentul aferent de funcţionare (tablouri de distribuţie a energiei electrice - patru bucăţi -, traseu cabluri, corpuri de iluminat etc. );

c) comandă centralizată de instalaţie nocturnă.

7. Centrală termică

fi. Tunel acces jucători (vestiare - suprafaţa de joc)

9. Alte suprafeţe construite:

- PT 101 şi PT 102 (puncte de transformare) care aparţin Societăţii Comerciale „Electrica” - S.A.

- Spaţiu comercial - „Club 96”.

Total suprafaţă = 78.143,29 mp

1.005.163

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 258.580 din 9.05,2017,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 97/2017,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 61, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) în conformitate cu art. 71 alin. (1) din ordonanţă, în cazul pajiştilor comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot fi:

a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată. Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte cu care asigură cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat, la data depunerii cererii unice de plată, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie. Fiecare membru al asociaţiei, solicitant al plăţilor directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării legale a acestor suprafeţe de pajişti permanente, respectiv copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiştii de către asociaţie şi copia centralizatorului care cuprinde acordul asociaţiei, datele de identificare, numărul de animale cu care păşunează fiecare membru al asociaţiei, codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice ale membrilor din Registrul naţional al exploataţiilor, precum şi suprafeţele alocate pe fiecare membru. Frecare membru al asociaţiei, în calitate de beneficiar al plăţilor, declară la APIA în cererea unică de plată suprafeţele utilizate de pajişte permanentă comunală care îi revin, folosind codul de cultură aferent pajiştilor permanente utilizate în comun, în cazul suprafeţelor utilizate în comun, fără delimitare fizică în teren; sancţiunile se calculează proporţional cu suprafaţa declarată de către fiecare fermier, membru al asociaţiei, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea. Centralizatorul se întocmeşte anual de către asociaţie, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2;

b) asociaţia crescătorilor de animale care asigură încărcătura cu animale pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată de minimum 0,3 UVM/ha, prin păşunat. Asociaţia crescătorilor de animale întocmeşte un tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare, codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice ale membrilor din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul de animale cu care păşunează fiecare membru al asociaţiei, precum şi suprafeţele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmeşte anual, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2. La acesta se anexează copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor;

c) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa de pajişte concesionată/ închiriată, asigurând cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de vară, conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Asociaţia crescătorilor de animale întocmeşte un tabel centralizator care cuprinde acordul membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare, codurile de identificare a exploataţii lor zootehnice ale membrilor şi al asociaţiei din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul de animale cu care păşunează fiecare membru al asociaţiei, precum şi suprafeţele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmeşte anual, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2. La acesta se anexează copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor.

(2) Asociaţiile crescătorilor de animale prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) nu mai pot solicita plăţi pentru suprafeţele care au fost solicitate la plată individual de către membrii acestora.”

2. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeaşi forţă juridică, cum ar fi, de exemplu, hotărâre judecătorească definitivă, contract de vânzare-cumpărare, iar, în lipsa acestor documente, adeverinţa emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole;”.

3. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparţinând formei asociative sau a altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate cu aceeaşi forţă juridică, iar în lipsa acestor documente, adeverinţa emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole;”.

4. La articolul 44 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) au consumat cu animalele înscrise în RNE pe care le deţin în fermă minimum 1,9 tone mazăre/ha procesată şi/sau au stocat în vederea procesării minimum 1,9 tone mazăre/ha obţinută în fermă pentru consumul cu acestea. Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 51, întocmită şi semnată de către fermier;”.

5. Articolul 481 se abrogă

6. La articolul 72 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data-limită de depunere a cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 139.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.