MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 358/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 358         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 15 mai 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

101. - Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012

 

Cel de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea

 

456. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 131 din 9 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (16) şi alin (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

314. - Hotărâre pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 25 mai 2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

136. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 

390. - Ordin al ministrului energiei privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribuţie a gazelor naturale

 

457. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Fântânele, judeţul Prahova

 

458. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Băneasa, Braniştea, Cuca, Fârţăneşti, Piscu, Tuluceşti şi Vlădeşti din judeţul Galaţi

 

459. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate într-un sector cadastral din unitatea administrativ-teritorială Lemnia, judeţul Covasna

 

478. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016

 

2.940. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, pentru aprobarea Procedurii speciale privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică cel de-al treilea Protocol adiţional*) la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012.

Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, România formulează următoarea declaraţie:

„În conformitate cu dispoziţiile articolului 5, România declară că regulile prevăzute la articolul 14 din Convenţia europeană privind extrădarea nu se aplică atunci când persoana extrădată de către România consimte la extrădare şi renunţă în mod expres la aplicarea regulii specialităţii”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

PETRU-GABRIEL VLASE

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 10 mai 2017.

Nr. 101.


*) Traducere.

 

Cel de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea

Strasbourg 10 noiembrie 2010

 

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare la prezentul protocol,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza un grad mai mare de unitate între membrii săi,

din dorinţa de a consolida capacitatea individuală şi colectivă de reacţie împotriva infracţionalităţii,

având în vedere prevederile Convenţiei europene privind extrădarea (ETS nr. 24), deschisă spre semnare la Paris la 13 decembrie 1957 (denumită în continuare „Convenţia*), precum şi pe cele ale celor două protocoale adiţionale la aceasta (ETS nr. 86 şi 98), adoptate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi respectiv 17 martie 1978,

considerând oportună completarea dispoziţiilor Convenţiei în anumite privinţe cu scopul de a simplifica şi accelera procedura de extrădare atunci când persoana căutată a consimţit la extrădare,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Obligaţia de a extrăda potrivit procedurii simplificate

 

Părţile contractante se angajează să extrădeze una către cealaltă în baza procedurii simplificate prevăzute de prezentul protocol persoanele căutate în conformitate cu articolul 1 din Convenţie, sub rezerva consimţământului acestor persoane şi a aprobării de către partea solicitată.

 

ARTICOLUL 2

Iniţierea procedurii

 

1 Atunci când persoana căutată face obiectul unei cereri de arestare provizorie în conformitate cu articolul 16 din Convenţie, extrădarea menţionată la articolul 1 din prezentul protocol nu este condiţionată de depunerea unei cereri de extrădare şi a documentelor justificative în conformitate cu articolul 12 din Convenţie. Următoarele informaţii, furnizate de către partea solicitantă, sunt considerate de către partea solicitată ca fiind adecvate în vederea aplicării prevederilor articolelor 3 - 5 din prezentul protocol şi a luării deciziei finale privind extrădarea potrivit procedurii simplificate:

a datele de identificare ale persoanei căutate, inclusiv cetăţenia sau cetăţeniile acesteia, dacă sunt cunoscute;

b autoritatea care solicită arestarea;

c existenţa unui mandat de arestare sau a unui alt document cu aceeaşi forţă juridică sau a unei hotărâri executorii, precum şi confirmarea faptului că persoana este căutată în conformitate cu articolul 1 din Convenţie;

d natura şi încadrarea juridică a faptei, inclusiv pedeapsa maximă sau pedeapsa aplicată prin hotărârea definitivă, cu menţiunea dacă vreo parte din hotărâre a fost deja executată;

e informaţii privind prescripţia şi întreruperea cursului acesteia;

f descrierea împrejurărilor în care a fost săvârşită infracţiunea, inclusiv ora, data, locul şi gradul de implicare a persoanei căutate;

g în măsura posibilului, consecinţele infracţiunii;

h în cazurile în care extrădarea este solicitată în vederea executării unei hotărâri definitive, precizarea dacă hotărârea a fost pronunţată in absentia.

2 Fără a afecta prevederile paragrafului 1 pot fi solicitate informaţii suplimentare dacă informaţiile prevăzute la acel paragraf nu sunt suficiente pentru a permite părţii solicitate să decidă în legătură cu extrădarea.

3 în cazurile în care partea solicitată a primit o cerere de extrădare potrivit articolului 12 din Convenţie, prezentul protocol se aplică în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 3

Obligaţia de a informa persoana

 

Dacă persoana căutată în vederea extrădării este arestată potrivit prevederilor articolului 16 din Convenţie, autoritatea competentă a părţii solicitate o informează pe aceasta, potrivit legislaţiei sale şi fără întârzieri nejustificate, referitor la cererea care o priveşte, precum şi la posibilitatea aplicării procedurii simplificate de extrădare în conformitate cu prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 4

Consimţământul la extrădare

 

1 Consimţământul persoanei căutate şi, după caz, renunţarea sa expresă la aplicarea regulii specialităţii se exprimă în faţa autorităţii judiciare competente a părţii solicitate, în conformitate cu legea acelei părţi.

2 Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că consimţământul şi, după caz, renunţarea prevăzute la paragraful 1 sunt stabilite în aşa fel încât să se arate că persoana în cauză le-a exprimat de bunăvoie şi fiind pe deplin conştientă de consecinţele juridice, în acest scop, persoana solicitată are dreptul la un apărător. Dacă este necesar, partea solicitată se asigură că persoana căutată beneficiază de asistenţa unui interpret.

3 Consimţământul şi, după caz, renunţarea, menţionate la paragraful 1, se consemnează în conformitate cu legea părţii solicitate.

4 Sub rezerva paragrafului 5, consimţământul şi, după caz, renunţarea, menţionate la paragraful 1, nu se revocă.

5 Oricare stat poate, la momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sau la orice dată ulterioară, să declare că consimţământul şi, după caz, renunţarea la aplicarea regulii specialităţii pot fi revocate. Consimţământul poate fi revocat până la momentul luării de către partea solicitată a deciziei finale asupra extrădării potrivit procedurii simplificate. În acest caz, perioada cuprinsă între notificarea consimţământului şi aceea a revocării acestuia nu se ia în considerare la calcului termenelor prevăzute la articolul 16 paragraful 4 din Convenţie. Renunţarea la aplicarea regulii specialităţii poate fi revocată până la momentul predării persoanei în cauză. Orice revocare a consimţământului la extrădare sau a renunţării la aplicarea regulii specialităţii se consemnează potrivit legii părţii solicitate şi se notifică imediat părţii solicitante.

 

ARTICOLUL 5

Renunţarea la aplicarea regulii specialităţii

 

Fiecare stat poate declara, la momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sau la orice dată ulterioară, că regulile prevăzute la articolul 14 din Convenţie nu se aplică atunci când persoana extrădată de către acest stat, în conformitate cu articolul 4 din prezentul protocol:

a consimte la extrădare; sau

b consimte la extrădare şi renunţă în mod expres la aplicarea regulii specialităţii.

 

ARTICOLUL 6

Notificările În caz de arestare provizorie

 

1 Pentru a permite părţii solicitante să formuleze, după caz, cererea de extrădare în conformitate cu articolul 12 din Convenţie, partea solicitată îi notifică acesteia, cât mai curând posibil şi nu mai târziu de zece zile de la data arestării provizorii, dacă persoana căutată şi-a exprimat sau nu consimţământul la extrădare.

2 În cazuri excepţionale în care partea solicitată decide să nu aplice procedura simplificată deşi persoana căutată şi-a exprimat consimţământul, ea notifică acest lucru părţii solicitante cu suficient timp înainte pentru a permite acesteia să formuleze cererea de extrădare înainte de împlinirea termenului de patruzeci de zile stabilit la articolul 16 din Convenţie.

 

ARTICOLUL 7

Notificarea deciziei

 

Dacă persoana căutată şi-a exprimat consimţământul privind extrădarea, partea solicitată notifică părţii solicitante decizia sa în legătură cu extrădarea potrivit procedurii simplificate în termen de douăzeci de zile de la data la care persoana şi-a exprimat consimţământul.

 

ARTICOLUL 8

Mijloacele de comunicare

 

În aplicarea prezentului protocol, comunicările pot fi înaintate pe cale electronică sau prin orice alte mijloace care lasă urme în scris, în condiţii care să permită părţilor să le stabilească autenticitatea, precum şi prin intermediul Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Penale (Interpol). În orice caz, partea în cauză va transmite, la cerere şi în orice moment, documentele în original sau în copie autentificată,

 

ARTICOLUL 9

Predarea persoanei care urmează a fi extrădată

 

Predarea va avea loc cât mai curând posibil, de preferinţă în termen de zece zile de la data notificării deciziei de extrădare.

 

ARTICOLUL 10

Consimţământul exprimat după expirarea termenului-limită prevăzut la articolul 6

 

Dacă persoana căutată şi-a exprimat consimţământul după expirarea termenului de zece zile prevăzut la articolul 6 paragraful 1 din prezentul protocol, partea solicitată aplică procedura simplificată potrivit prevederilor prezentului protocol dacă nu a primit încă o cerere de extrădare în sensul articolului 12 din Convenţie.

 

ARTICOLUL 11

Tranzitul

 

În cazul în care are loc tranzitul în condiţiile prevăzute la articolul 21 din Convenţie, dacă o persoană urmează a fi extrădată potrivit procedurii simplificate către partea solicitantă, se aplică următoarele prevederi:

a cererea de tranzit trebuie să cuprindă informaţiile cerute la articolul 2 paragraful 1 din prezentul protocol:

b partea căreia i se solicită acordarea dreptului de tranzit poate solicita informaţii suplimentare dacă informaţiile prevăzute la litera a nu sunt suficiente pentru ca această parte să ia o decizie asupra tranzitului.

 

ARTICOLUL 12

Relaţia cu Convenţia şi cu alte instrumente internaţionale

 

1 Termenii şi expresiile folosite în prezentul protocol urmează a fi interpretate în sensul pe care îl au în Convenţie. În ceea ce priveşte părţile la prezentul protocol, prevederile Convenţiei se aplică în mod corespunzător, în măsura în care sunt compatibile cu prevederile prezentului protocol.

2 Prevederile prezentului protocol nu afectează aplicarea articolului 28 paragrafele 2 şi 3 din Convenţie referitor la relaţiile dintre Convenţie şi acordurile bilaterale sau multilaterale.

 

ARTICOLUL 13

Soluţionarea amiabilă

 

Comitetul European pe Probleme Penale din cadrul Consiliului Europei va fi informat periodic cu privire la aplicarea prezentului protocol şi va lua toate măsurile necesare pentru facilitarea soluţionării pe cale amiabilă a oricăror dificultăţi care ar putea apărea în interpretarea şi aplicarea acestuia.

 

ARTICOLUL 14

Semnarea şi intrarea în vigoare

 

1 Prezentul protocol va fi deschis spre semnare de către statele membre ale Consiliului Europei care sunt părţi la Convenţie sau au semnat Convenţia. El este supus ratificării, acceptării sau aprobării. Un semnatar nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol decât dacă a ratificat, acceptat sau aprobat în prealabil Convenţia sau dacă face acest lucru în mod simultan. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare se depun la secretarul general al Consiliului Europei.

2 Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmează împlinirii a trei luni de la depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare.

3 Faţă de orice stat semnatar care îşi depune ulterior instrumentul de ratificare, acceptare sau aprobare, prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a lunii ce urmează împlinirii a trei luni de la data depunerii

 

ARTICOLUL 15

Aderarea

 

1 Oricare stat nemembru care a aderat la Convenţie poate adera la prezentul protocol după intrarea sa în vigoare.

2 Această aderare se realizează prin depunerea unui instrument de aderare, la secretarul general al Consiliului Europei.

3 Faţă de orice stat care aderă la acesta, protocolul va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmează împlinirii a trei luni de la data depunerii instrumentului de aderare.

 

ARTICOLUL 16

Aplicarea teritorială

 

Oricare stat poate, la momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să specifice teritoriul sau teritoriile faţă de care urmează să se aplice prezentul protocol.

2 Oricare stat poate, la orice dată ulterioară, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentului protocol la orice alt teritoriu precizat în declaraţie. Prezentul protocol va intra în vigoare faţă de acel teritoriu începând cu prima zi a lunii ce urmează împlinirii a trei luni de la data primirii declaraţiei de către secretarul general.

3 Orice declaraţie formulată în baza celor două paragrafe precedente poate, faţă de oricare teritoriu precizat în declaraţie, să fie retrasă printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea produce efecte începând cu prima zi a lunii ce urmează împlinirii a şase luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

 

ARTICOLUL 17

Declaraţiile şi rezervele

 

1 Rezervele formulate de un stat în legătură cu orice prevedere din Convenţie sau din cele două protocoale adiţionale la aceasta se aplică şi în legătură cu prezentul protocol, dacă acel stat nu declară altfel la momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare. Aceeaşi regulă se aplică şi oricărei declaraţii formulate în legătură cu său în baza oricărei prevederi a Convenţiei sau a celor două protocoale adiţionale la aceasta.

2 Orice stat poate, la momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să declare că se foloseşte de dreptul de a nu accepta total sau parţial articolul 2 paragraful 1 din prezentul protocol. Nu este permisă nicio altă rezervă.

3 Orice stat poate, la momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sau la orice dată ulterioară, să formuleze declaraţiile prevăzute la articolul 4 paragraful 5, precum şi la articolul 5 din prezentul protocol.

4 Orice stat poate să retragă total sau parţial o rezervă sau o declaraţie pe care a formulat-o în conformitate cu prezentul protocol, prin intermediul unei declaraţii adresate secretarului general al Consiliului Europei, care începe să producă efecte de la data primirii sale.

5 O parte care a formulat o rezervă la articolul 2 paragraful 1 din prezentul protocol, în conformitate cu paragraful 2 din prezentul articol, nu poate cere aplicarea acelui paragraf de către o altă parte. Ea poate totuşi, dacă rezerva sa este parţială sau condiţionată, să ceară aplicarea acelui paragraf în măsura în care l-a acceptat ea însăşi.

 

ARTICOLUL 18

Denunţarea

 

1 Orice parte poate, în măsura în care este interesată, să denunţe prezentul protocol printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.

2 Denunţarea începe să producă efecte din prima zi a lunii ce urmează împlinirii a şase luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

3 Denunţarea Convenţiei atrage în mod automat denunţarea prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 19

Notificările

 

Secretarul general al Consiliului Europei notifică statelor membre ale Consiliului Europei, precum şi oricărui altui statoare a aderat la prezentul protocol:

a orice semnare a acestuia:

b depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;

c orice dată a intrării în vigoare a prezentului protocol în conformitate cu articolele 14 şi 15;

d orice declaraţie formulată potrivit articolului 4 paragraful 5, articolului 5, articolului 16 şi articolului 17 paragraful 1, precum şi orice retragere a unei asemenea declaraţii;

e orice rezerve formulate în conformitate cu articolul 17 paragraful 2, precum şi orice retragere a unei asemenea rezerve;

f orice notificare primită potrivit prevederilor articolului 18, precum şi data de la care denunţarea începe să producă efecte;

g orice alt act, declaraţie, notificare sau comunicare referitoare la prezentul protocol.

 

Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în mod corespunzător, au semnat prezentul protocol.

Întocmit la Strasbourg, astăzi, 10 noiembrie 2010, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind deopotrivă autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, precum şi statelor nemembre care au aderat la Convenţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 mai 2017.

Nr. 456.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 131

din 9 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (16) şi alin. (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (16) şi alin. (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepţie ridicată de Ciprian Ionuţ Cobzac, în Dosarul nr. 492/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.147D/2016.

2. La apelul nominal răspunde autorul excepţiei. Lipseşte cealaltă parte, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, reiterând motivele cuprinse în notele scrise aflate la dosar.

4. Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, reţinând că Legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal reglementează o procedură ce ţine de faza de executare a hotărârilor definitive de condamnare, atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât şi Curtea Constituţională statuând că legiuitorul nu este obligat să impună în această fază a procesului penal garanţii similare fondului cauzei, în considerarea faptului că hotărârea definitivă de condamnare are autoritate de lucru judecat, iar, în privinţa celorlalte incidente ce intervin după acest moment, legiuitorul are libertatea de apreciere cu privire la procedura de urmat.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 21 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 492/236/2016, Judecătoria Giurgiu - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (16) şi alin. (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele Judiciare în cursul procesului penal. Excepţia a fost ridicată de Ciprian Ionuţ Cobzac într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei formulată împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate din cadrul Penitenciarului Giurgiu prin care s-a respins, ca neîntemeiată, plângerea formulată împotriva hotărârii Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate prin care acesta a fost repartizat să execute pedeapsa la regimul de maximă siguranţă.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul compară prevederile art. 40 alin. (16) şi alin. (21) din Legea nr. 254/2013 cu dispoziţiile art. 4251 alin. (4) din Codul de procedură penală, care fac trimitere la prevederile art. 416 din acelaşi act normativ, neconstituţionalitatea textelor de lege criticate, în sensul încălcării dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale referitoare la prezumţia de nevinovăţie, fiind dedusă din această comparaţie.

7. Judecătoria Giurgiu - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, şi, în acest sens, face referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 223 din 15 aprilie 2014, potrivit căreia dispoziţiile de lege criticate se circumscriu celei de-a treia faze a procesului penal, şi anume fazei de executare, astfel încât cadrul general de reglementare vizează o activitate ulterioară fazei de judecată în care s-a stabilit existenţa vinovăţiei în materie penală. Curtea a constatat că prevederile criticate din Legea nr. 275/2006 se referă la măsurile disciplinare şi la plângerea împotriva acestora, care, spre deosebire de căile procesuale de atac în materie penală caracterizate prin efectul suspensiv, au cu totul alt regim. De aceea legiuitorul, în considerarea acestor diferenţe, poate reglementa o procedură specială referitoare la executarea pedepselor, care nu mai poate pune în discuţie principiul referitor la prezumţia de nevinovăţie.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată şi, în susţinerea acestui punct de vedere, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 860 din 10 iulie 2008.

10. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată şi, în susţinerea acestui punct de vedere, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 223 din 15 aprilie 2014.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, concluziile autorului excepţiei şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 40 alin. (16) şi alin. (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, care au următorul cuprins: „(16) încheierea este executorie de la data comunicării către administraţia penitenciarului. [...] (21) Contestaţia nu suspendă executarea încheierii.

14. Autorul excepţiei susţine că prevederile de lege criticate contravin atât dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 23 alin. (11), precum şi dispoziţiilor art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul deduce neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 40 alin. (16) şi alin. (21) din Legea nr. 254/2013 din compararea acestora cu dispoziţiile art. 4251 alin. (4) din Codul de procedura penală, care fac trimitere la prevederile art. 416 din acelaşi act normativ, apreciind că, similar soluţiei legislative reglementate în cazul normelor procesual penale criticate, şi contestaţia formulată în temeiul prevederilor de lege criticate ar trebui să fie suspensivă de executare, respectându-se, în acest fel, prezumţia de nevinovăţie.

16. Curtea constată că această critică nu poate fi primită, deoarece controlul constituţionalităţii prevederilor legale are loc numai prin raportare la norme constituţionale sau cuprinse în convenţii şi tratate la care România este parte, şi nu la alte dispoziţii sau acte normative din legislaţia internă. În mod constant, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispoziţiile constituţionale pretins violate, Iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Procedându-se altfel, s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia că, deşi fiecare dintre dispoziţiile legale este constituţională, numai coexistenţa lor ar pune în discuţie constituţionalitatea uneia dintre ele. În aceste condiţii, Curtea constată că nu se află în prezenţa unor veritabile critici de neconstituţionalitate, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (16) şi alin. (21) din Legea nr. 254/2013 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (16) şi alin. (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepţie ridicată de Ciprian Ionuţ Cobzac, în Dosarul nr. 492/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Giurgiu - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 25 mai 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 lit. k) din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 25 mai 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Ariana Oana Bucur,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 314.

 

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL

manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 25 mai 2017

 

I. Măsuri administrativ-organizatorice:

1. Ministerul Apărării Naţionale, prin unităţile, instituţiile de învăţământ, cercurile şi bibliotecile militare, desfăşoară manifestări dedicate Zilei Eroilor: simpozioane, întâlniri cu istorici şi cu veterani de război, vizite la cimitire de onoare, mausolee şi monumente comemorative de război, expoziţii de carte etc.

2. Ministerul Afacerilor Interne iniţiază programe speciale pentru sărbătorirea Zilei Eroilor, organizează ceremoniale militare şi religioase şi asigură ordinea publică la locul de desfăşurare a activităţilor comemorative.

3. Ministerul Afacerilor Externe organizează - prin intermediul reprezentanţelor diplomatice româneşti sau al oficiilor consulare - activităţi specifice pentru comemorarea eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state: depuneri de coroane şi, în unele locaţii, ceremonii religioase, în limita bugetului aprobat

4. Ministerul Educaţiei Naţionale organizează şi desfăşoară programe dedicate aniversării Zilei Eroilor în instituţiile de învăţământ: întâlniri cu veterani de război, spectacole omagiale etc. şi asigură participarea tinerilor la ceremoniile oficiale desfăşurate în Capitală şi în ţară.

5. Autorităţile administraţiei publice locale organizează manifestări comemorative, expoziţii tematice, simpozioane şi mese rotunde şi desfăşoară programe proprii de comemorare a eroilor, în funcţie de specificul local, la mausolee ale eroilor, precum şi la cimitire, parcele de onoare şi monumente de război.

6. În Ziua Eroilor, la ora 12,00, în toate lăcaşurile de cult se trag clopotele, iar în instituţiile publice şi unităţile de învăţământ se păstrează un moment de reculegere. Festivităţile de comemorare a eroilor încep după oficierea Sfintei Liturghii a înălţării Domnului.

7. Instituţiile de apărare şi ordine publică asigură gărzi de onoare şi muzici militare/trompeţi pentru ceremoniile oficiale organizate în Capitală, în municipiile reşedinţă de judeţ şi la alte cimitire de război reprezentative din ţară. Gărzile la monumente se instalează la ora 11,00 şi se ridică la ora 18,00.

8. Măsurile adoptate pentru sărbătorirea Zilei Eroilor vor fi incluse pe agenda primei videoconferinţe săptămânale cu prefecţii şi preşedinţii consiliilor judeţene.

II. Manifestări comemorative

A. În Capitală

1. Ministerul Apărării Naţionale organizează ceremonii la: Mormântul Ostaşului Necunoscut, Monumentul eroilor militari căzuţi în misiune în teatre de operaţii şi pe teritoriul României, Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit „Filantropia”, Monumentul Eroilor Patriei şi Cimitirul Eroii Revoluţiei.

2. Ministerul Afacerilor Interne organizează ceremonii la: Parcela eroilor de pe D.N.1, Monumentul Ultimului Străjer al Capitalei, Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cişmigiu şi Monumentul Pompierilor din curtea bisericii Sfântul Gheorghe - Plevna.

B. În ţară

1. Autorităţile administraţiei publice locale organizează - în ziua de 25 mai 2017 - cu sprijinul şi participarea garnizoanelor militare, unităţilor şcolare, cultelor religioase, asociaţiilor de veterani şi al altor organizaţii neguvemamentale ceremonii de depunere de coroane şi jerbe de flori, precum şi programe proprii de comemorare a eroilor României, în funcţie de specificul local, în principal la marile mausolee ale eroilor, precum şi la cimitirele şi parcelele de onoare.

2. Manifestări de comemorare a eroilor, cu caracter neoficial, pot avea loc în toate localităţile din ţară în care sunt cimitire/parcele de onoare sau monumente ale eroilor români.

C. În cadrul ceremoniilor organizate în Capitală şi în ţară se realizează momentul de rostire a numelor eroilor români din localitate, căzuţi în Primul Război Mondial.

D. Pe plan extern

Reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate organizează acţiuni de cinstire a memoriei eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 3.853 din 27 aprilie 2017, ţinând cont de prevederile art. 40, 41 şi 411 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile:

- art. 7 lit. A.k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare:

- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 martie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Numărul curent 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„72. S.C. «Interfrig Fish» - S.R.L., localitatea Cataloi, judeţul Tulcea - CPV.”

2. După numărul curent 85 se introduc patru noi numere curente, numerele curente 86-89, cu următorul cuprins:

„86. I.I. Tizler, localitatea Liubcova, comuna Berzeasca, judeţul Caraş-Severin - CPV.

87. S.C. Micul Golf - S.R.L., localitatea Constanţa, judeţul Constanţa - CPV.

88. S.C. Happy Fish Iberia - S.R.L., localitatea Corabia, judeţul Olt - CPV.

89. I.F. Dică Marioara - S.R.L., localitatea Izlaz, judeţul Teleorman - CPV.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 10 mai 2017.

Nr. 136.

MINISTERUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribuţie a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 100 pct. 581 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin care Ministerul Energiei exercită calitatea de autoritate concedentă pentru serviciul public de distribuţie gaze naturale,

conform prevederilor art. 3 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, prin care Ministerul Energiei, succesor în drepturi şi obligaţii al Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, exercită orice atribuţii exercitate de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru energie stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaţionale sau altor acte încheiate potrivit dispoziţiilor legale aplicabile şi corespunzătoare activităţilor preluate, precum şi activitatea desfăşurată de Ministerul Economiei privind concesiunea serviciului public de distribuţie gaze naturale,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Poziţia nr. 227 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribuţie a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 şi 1.195 bis din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

Nr. crt.

Jud.

Localitatea/ Comuna

Siruta superior

Nr. total

Sat aparţinător

Cod Siruta

Contract de concesiune

„227

AG

Leordeni

16757

29

Glâmbocata Deal

16864”

 

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

 

Bucureşti, 3 mai 2017.

Nr. 390.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Fântânele, judeţul Prahova

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Fântânele - sectoarele cadastrale 1 şi 2, judeţul Prahova, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefărtescu

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 457.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Băneasa, Braniştea, Cuca, Fârţăneşti, Piscu, Tuluceşti şi Vlădeşti din judeţul Galaţi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unităţile administrativ-teritoriale Băneasa - sectorul cadastral 1, Braniştea - sectorul cadastral 1, Cuca - sectorul cadastral 3, Fârţăneşti - sectoarele cadastrale 4,5,12,17,19,20, Piscu - sectoarele cadastrale 7, 8, 9, 10, Tuluceşti - sectoarele cadastrale 1, 2, 3, 4, 8,11 şi Vlădeşti - sectoarele cadastrale 11, 12, 13, 14, 15 din judeţul Galaţi, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefanescu

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 458.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate într-un sector cadastral din unitatea administrativ-teritorială Lemnia, judeţul Covasna

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Lemnia - sectorul cadastral 1, judeţul Covasna, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare,

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectorul cadastral din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectorul din unitatea administrativ-teritorială prevăzută la art. 1, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 2 mai 2017.

Nr. 459.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) şi (3) şi ale art. 20 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin.

Art. I. - Metodologia de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 26 august 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1) litera d) punctul (i), subpunctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. actul de studii, în copie, din care să rezulte că are studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de maşter recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, în copie; şi

2. documentul sau documentele, în original, care atestă deţinerea unei experienţe profesionale de cel puţin 3 ani în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate la lit. d) pct. (i) subpct. 1;

sau”.

2. La articolul 6 alineatul (1) litera d) punctul (ii), subpunctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

.1. documentul care atestă că a activat ca poliţist rutier în grad de ofiţer, eliberat de Inspectoratul Generai al Poliţiei Române, în original; şi

2. documentul sau documentele care atestă că are o experienţă de cel puţin 10 ani în sistematizarea traficului rutier, eliberate de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, în original;”.

3. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) documentul eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată pentru efectuarea examinării medicale în vederea obţinerii permisului de conducere, care atestă faptul că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria B, în original;*1.

4. La articolul 6 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) actul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie.”

5. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), g) şi lit. d) pct. (i) subpct. 1 se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul: «Subsemnatul, ......................................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul».”

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Calendarul privind perioadele prevăzute pentru depunerea/transmiterea dosarelor prevăzute la art. 6 alin. (1), analizarea dosarelor, depunerea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la dosarele depuse, numărul de locuri prevăzut pentru curs şi desfăşurarea cursurilor se publică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe pagina sa de internet cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea cursului.”

7. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează dosarele şi înscrie la cursurile de formare profesională solicitanţii în ordinea înregistrării dosarelor complete, în cazul în care din documentele depuse reiese îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6.

(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. respinge dosarul şi comunică refuzul motivat al înscrierii la curs în oricare dintre următoarele situaţii:

a) nu sunt îndeplinite condiţiile pentru înscrierea la cursuri prevăzute la art. 5 şi 6;

b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea prevăzută la art. 6 ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;

c) documente care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete.”

8. La articolul 8, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Persoanele care nu au fost admise pentru înscrierea la cursul de formare profesională pot depune contestaţie la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. În termen de 3 zile de la data publicării situaţiei prevăzute la alin. (4).

(6) Contestaţiile se soluţionează în termen de 10 zile de la data încheierii perioadei de depunere a acestora, iar rezultatul se publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.”

9. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) şi (9), cu următorul cuprins:

„(7) în perioada stabilită prin calendarul prevăzut la art. 7 pentru depunerea dosarelor, solicitantul poate depune la sediul central al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. sau transmite prin serviciu postai documente pentru completarea dosarului.

(8) în situaţia prevăzută la alin. (7), pentru înscrierea solicitantului la cursuri, se va lua în considerare ultimul număr de înregistrare al documentului sau documentelor cu care s-a completat dosarul de înscriere la curs.

(9) Dosarele sau documentele depuse la sediul central al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. sau la serviciul poştal în afara perioadei de depunere a dosarelor stabilite prin calendarul prevăzut la art. 7 nu se iau în considerare şi se returnează solicitantului.”

10. La articolul 11 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) actul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie.”

11. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul:

«Subsemnatul, ......................................,  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul».”

12. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează dosarele şi înscrie la cursurile de perfecţionare profesională solicitanţii în ordinea înregistrării dosarelor complete, în cazul în care din documentele depuse reiese îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1).

(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. respinge dosarul şi comunică refuzul motivat al înscrierii la curs în oricare dintre următoarele situaţii:

a) solicitantul nu are calitatea de auditor de siguranţă rutieră;

b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea prevăzută la art. 11 ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;

c) documente care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete.”

13. La articolul 12, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Contestaţiile se soluţionează în termen de 10 zile de la data încheierii perioadei de depunere a acestora, iar rezultatul se publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.”

14. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 2 mai 2017.

Nr. 478.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la metodologie)

 

Domnule/Doamnă director general,

 

Subsemnatul(a), ........................................, născut(ă) la data de ........................................, în localitatea ........................................, judeţul ........................................, domiciliat(ă) în ........................................, str. ........................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod numeric personal ........................................,  angajat(ă) al/a ........................................, în funcţia de ........................................, la ........................................, e-mail ........................................, telefon ........................................,: vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la;

 cursul de formare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră 1) sau

 cursul de perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră 1).

Anexez următoarele documente 2):

a) actul de identitate, în copie 3);

b) permisul de conducere, în copie 3);

c) documente care atestă îndeplinirea condiţiei de competenţă profesională prealabilă;

(i) 1. actul/actele de studii, în copie 3), din care rezultă că am studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de maşter recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi 2. documentul sau documentele, în original, care atestă deţinerea unei experienţe profesionale de cel puţin 3 ani în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate la pct. (i) subpct, 1;

sau

(ii) 1. documentul care atestă că am activat ca poliţist rutier în grad de ofiţer, eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în original, şi

2. documentul sau documentele, în original, care atestă că am o experienţă de cel puţin 10 ani în sistematizarea traficului rutier, eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române;

d) documentul eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată pentru efectuarea examinării medicale în vederea Obţinerii permisului de conducere, care atestă faptul că sunt apt din punct de vedere medical să conduc autovehicule din categoria B, în original;

e) certificatul de cazier judiciar, valabil, în original;

f) actul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copiei.

 

Semnătura ........................................

Data ........................................

 

Domnului/Doamnei director general al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.


1) Se bifează cursul la care solicitantul doreşte să se înscrie.

2) Se menţionează doar documentele anexate cererii de înscriere la curs.

3) Actele prevăzute la lit. a), b), f) şi lit. c) pct. (i) subpct. 1 se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul:

„Subsemnatul, ........................................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul.”

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la metodologie)

 

Programul-cadru de formare a auditorilor de siguranţă rutieră

 

Nr. crt.

Disciplina de învăţământ

Zile

Ore

Total ore

curs

seminar

I

Noţiuni de bază

5

27

13

40

1

Clasificarea reţelelor rutiere

 

2

 

2

2

Concepţia traseelor rutiere: drumul în plan de situaţie, profil longitudinal şi profil transversal, analiza vizibilităţii etc.

 

8

2

10

3

Inginerie de trafic: caracteristicile traficului rutier, capacitatea de circulaţie, intersecţii etc.

 

4

 

4

4

Echipament pentru infrastructura rutieră

 

4

 

4

5

Interacţiunea pneu-carosabil

 

4

 

4

6

Statistică matematică în analiza datelor

 

2

 

2

7

Legislaţie în domeniul infrastructurii rutiere şi al ingineriei de trafic

 

3

1

4

8

Aplicaţii

 

 

10

10

II

Siguranţa infrastructurii rutiere - EISR, ASR, ISR, ISRS

10

29

51

80

1

Prezentarea elementelor principale ale siguranţei rutiere

 

6

 

6

2

Inspecţia de siguranţă rutieră (ISR) - definiţie, scop, obiective, elemente componente

 

1

 

1

3

Inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară (ISRS) - definiţie, scop, obiective, elemente componente

 

1

 

1

4

Drumuri interurbane - analiza accidentelor rutiere, măsuri tehnice de sporire a siguranţei rutiere

 

2

 

2

5

Drumuri urbane - analiza accidentelor rutiere, măsuri tehnice de sporire a siguranţei rutiere

 

2

 

2

6

Factorul uman în siguranţa rutieră pe drumurile existente

 

2

 

2

7

Vizită în teren cu identificarea elementelor ce trebuie analizate în cadrul unei ISR

 

 

4

4

8

Elaborarea şi susţinerea rapoartelor de ISR

 

 

12

12

9

Aplicaţii

 

 

10

10

10

Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere (EISR) - definiţie, scop, obiective, elemente componente

 

2

 

2

11

Auditul de siguranţă rutieră (ASR) - definiţie, scop, obiective, elemente componente

 

2

 

2

12

Factorul uman în siguranţa rutieră pentru drumurile în faza de proiectare

 

2

 

2

13

Drumuri interurbane - principii de proiectare, măsuri tehnice de sporire a siguranţei rutiere

 

4

 

4

14

Drumuri urbane - principii de proiectare, măsuri tehnice de sporire a siguranţei rutiere

 

2

 

2

15

Sisteme inteligente de transport

 

2

 

2

16

Tehnici de comunicare

 

1

 

1

17

Studii de caz cu ASR

 

 

4

4

18

Elaborarea şi susţinerea rapoartelor de ASR

 

 

11

11

19

Aplicaţii

 

 

10

10

 

Total

15

56

64

120

 

Abrevieri:

ISR - inspecţia de siguranţă rutieră;

ISRS - inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară;

EISR - evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere;

ASR - audit de siguranţă rutieră.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii speciale privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

în aplicarea prevederilor art. 25 din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura specială privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii şi operatorii acordurilor petroliere privind perimetrele situate în largul Mării Negre, încheiate cu Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi aprobate de Guvernul României, şi, după caz, operatorii economici din sectorul gazelor naturale, precum şi autorităţile competente în emiterea autorizaţiilor de construire vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 9 mai 2017.

Nr. 2.940.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA SPECIALĂ

privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 

Art. 1. - În conformitate cu art. 25 din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările şi completările ulterioare, autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale sunt permise în zona costieră a Mării Negre, inclusiv în zona plajelor, prin subtraversare.

Art. 2. - În sensul prezentei proceduri speciale, prin subtraversare se înţelege rezultatul final al metodelor tehnice de realizare a conductelor îngropate pentru transportul subteran al gazelor naturale.

Art. 3. - Adâncimea de amplasare îngropată a conductelor este stabilită de către proiectanţi autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza studiului geotehnic, cu respectarea normativelor aplicabile.

Art. 4. - Porţiunile amplasate în zona costieră, inclusiv în zona plajelor, din conductele de alimentare din amonte de la zăcămintele situate în largul Mării Negre, ce fac obiectul prezentei proceduri speciale, sunt numite COTGMN.

Art. 5. - (1) Obţinerea autorizaţiei de înfiinţare şi a licenţei de operare a COTGMN se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările ulterioare.

(2) înfiinţarea de COTGMN se autorizează de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei drept conductă de alimentare din amonte, numai prin subtraversare, în condiţiile legii.

(3) Emiterea certificatelor de urbanism pentru COTGMN de către autorităţile publice competente potrivit legii se va realiza inclusiv cu respectarea prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Autorizarea construirii COTGMN se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte acte normative aplicabile în domeniu. Pentru proiectele de interes comun în domeniul gazelor naturale, autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire este Ministerul Energiei, potrivit legii.

(5) Autorizaţiile de construire aferente COTGMN se solicită autorităţii competente de titularul sau operatorul acordului petrolier, conform prevederilor legale.

(6) Pentru zona plajelor, suprafaţa de teren pentru care se obţine dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii este determinată numai de asigurarea zonei de protecţie a COTGMN.

(7) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii necesară autorizării COTGMN este elaborată de operatori economici autorizaţi sau/şi persoane fizice autorizate, potrivit legii.

Art. 6 - (1) Construirea sau executarea COTGMN se realizează de operatorii economici autorizaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei să desfăşoare activităţi de execuţie în domeniul gazelor naturale, în baza autorizaţiei de construire şi a proiectului tehnic specific, elaborat potrivit normelor tehnice aplicabile, cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

(2) în scopul autorizării construirii/executării COTGMN, titularul sau operatorul acordului petrolier va face şi dovada faptului că respectiva COTGMN este o conductă care se conectează la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, printr-un document emis în acest scop de către operatorul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, la solicitarea titularului sau a operatorului acordului petrolier:

a) în situaţia în care COTGMN urmează a fi conectată la o conductă care face obiectul unui proiect de importanţă naţională, declarat ca fiind de importanţă naţională prin hotărâre a Guvernului, ori la o conductă parte a unui proiect de interes comun în domeniul gazelor naturale, stabilit prin regulamente europene;

b) în situaţia în care COTGMN urmează a fi conectată la o conductă care face obiectul unui proiect cuprins în planul de dezvoltare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale.

(3) Subtraversarea zonei costiere, inclusiv a plajelor, de către COTGMN se va realiza prin foraj orizontal dirijat sau prin amplasarea/pozarea conductei în şanţ deschis, după caz, în funcţie de soluţia tehnică stabilită prin proiectul tehnic de către proiectantul autorizat, potrivit normelor tehnice aplicabile, inclusiv Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Operarea COTGMN se realizează de operatorii economici licenţiaţi potrivit legii să desfăşoare activităţi de operare în domeniul gazelor naturale, cu respectarea inclusiv a condiţiilor prevăzute de autorizaţia de mediu şi de autorizaţia de gospodărire a apelor, după caz.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.