MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 361         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 16 mai 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

85. - Lege pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016

 

Contract-cadru de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020)

 

430. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 148 din 14 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

603. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor

 

3.850. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

273. - Ordin privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Contrariu lui-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020),  în valoare de 300 milioane euro, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016, denumit în continuare Contract de finanţare.

Art. 2. - (1) în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este desemnat agenţie de implementare (Promotor). În această calitate va asigura, între altele, implementarea Programului operaţional infrastructură mare referitor la axele prioritare menţionate în Contractul de finanţare, furnizarea informaţiilor tehnice şi financiare necesare alocării subproiectelor eligibile, monitorizarea şi raportarea către Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Europeană de Investiţii a stadiului fizic şi financiar al acestora.

(2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor Contractului de finanţare.

Art. 3. - (1) Tragerile în cadrul împrumutului se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice, conform prevederilor Contractului de finanţare.

(2) Sumele trase din împrumut se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, plata dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale.

Art. 5. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului în raport cu condiţiile concrete de derulare a Contractului de finanţare, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificarea descrierii tehnice, a procedurii de alocare, diminuarea sumei împrumutului, precum şi alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.

(2) Amendamentele la Contractul de finanţare, convenite cu Banca Europeană de Investiţii conform alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 28 aprilie 2017.

Nr. 85.

 

FI N° 85.404 (RO)

Serapis N° 2015-0548

 

ROMÂNIA UE COFINANŢARE PENTRU MEDIU 201 4 – 2020

Contract-cadru de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii

 

Luxemburg, 16 iunie 2016

 

Tabla de materii

Întrucât:

Interpretări şi definiţii

 

ARTICOLUL 1

1.01 Valoarea creditului

1.02 Procedura de tragere

1.03 Moneda tragerii

1.04 Condiţii de tragere

1.05 Amânarea tragerii

1.06 Anularea şi suspendarea

1.07 Anularea după expirarea creditului

1.08 Sume datorate conform articolului 1

1.09 Alocarea

1.10 Procedura de realocare

 

ARTICOLUL 2

2.01 Valoarea împrumutului

2.02 Valuta de rambursare, dobânzi şi alte comisioane

2.03 Confirmarea din partea băncii

 

ARTICOLUL 3

3.01 Rata dobânzii

3.02 Dobânda aferentă sumelor restante

3.03 Eveniment de perturbare a pieţei

 

ARTICOLUL 4

4.01 Rambursarea normală

4.02 Rambursarea anticipată voluntară

4.03 Rambursarea anticipată obligatorie

4.04 Termeni generali

 

ARTICOLUL 5

5.01 Convenţia privind numărul de zile

5.02 Data şi locul plăţii

5.03 Plăţi fără deduceri din partea Împrumutatului

5.04 Perturbarea sistemelor de plată

5.05 Utilizarea sumelor încasate

 

ARTICOLUL 6

6.01 Utilizarea împrumutului şi disponibilitatea altor fonduri

6.02 Finalizarea proiectului

6.03 Majorarea costului proiectului

6.04 Procedura de achiziţie

6.05 Continuarea angajamentelor din proiect

6.06 Conformarea cu legislaţia

6.07 Angajament de integritate

6.08 Confirmări şi garanţii generale

 

ARTICOLUL 7

7.01 Clauza pari passu

7.02 Garanţii suplimentare

7.03 Clauze prin incluziune

 

ARTICOLUL 8

8.01 Informări privind proiectul

8.02 Informaţii privind Împrumutatul şi promotorul

8.03 Vizite ale băncii

 

ARTICOLUL 9

9.01 Impozite, taxe şi comisioane

9.02 Alte taxe

9.03 Costuri majorate, compensaţii şi regularizare

 

ARTICOLUL 10

10.01 Dreptul de a solicita rambursarea

10.02 Alte drepturi legale

10.03 Daune

10.04 Nerenunţare

 

ARTICOLUL 11

11.01 Legea contractului

11.02 Jurisdicţia

11.03 Locul realizării

11.04 Dovada sumelor datorate

11.05 Acord indivizibil

11.06 Lipsa validităţii

11.07 Amendamente

11.08 Neaplicabilitatea anumitor evenimente

 

ARTICOLUL 12

12.01 Notificări între părţi

12.02 Forma notificărilor

12.03 Preambul, anexe şi ataşamente

 

ANEXA A

Specificaţiile proiectului şi raportare

ANEXA B

Definiţia EURIBOR

ANEXA C 50

Formularul cerere de tragere

ANEXA D

Revizuirea şi conversia ratei dobânzii

ANEXA E

Forma certificatului Împrumutatului

ANEXA F

ANEXA

Formularele A şi B

 

Acest contract a fost încheiat între:

 

România, prin Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti, reprezentată de ministrul de finanţe, doamna Anca Dana Dragu,

(„Împrumutatul”)

pe de o parte, şi

 

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul în bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxemburg, L-2950, reprezentată de vicepreşedinte, domnul Cristian Popa,

(„Banca”)

pe de altă parte.

 

 

Întrucât

(1) Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană împreună cu România în data de 6 august 2014 („Acordul de parteneriat11), stabileşte strategia, precum şi prevederile comune şi generale referitoare la utilizarea finanţării FESI în România în perioada de programare 2014-2020. Politica din Acordul de parteneriat este implementată prin intermediul programelor operaţionale (fiecare denumit „Program operaţional”). Politica sectorială de mediu, investiţiile şi acţiunile agreate în cadrul Acordului de parteneriat sunt indicate în axele prioritare 3, 4 şi 5 din Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) şi urmăresc obiectivele păstrării şi protejării mediului natural şi promovării eficienţei resurselor şi adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi managementul riscurilor. Acordul de parteneriat prevede, de asemenea, faptul că obiectivul global al României pentru 2020 în domeniul mediului şi al eficienţei resurselor este acela de a îmbunătăţi standardele de mediu şi de viaţă, pentru a obţine o economie mai competitivă, un mediu natural mai bun şi o dezvoltare regională mai echilibrată, pe fondul îndeplinirii, în acelaşi timp, a acquis-ului comunitar de mediu, Entitatea guvernamentală din România responsabilă de coordonarea generală a Programelor Operaţionale 2014-2020 este Promotorul. Implementarea Programelor Operaţionale este responsabilitatea autorităţii de management relevante. Implementarea POIM este responsabilitatea autorităţii de management POIM („AM”).

(2) România realizează investiţiile indicate în axele prioritare 3, 4 şi 5 din POIM prin cofinanţare împreună cu, printre altele, fondurile FESI şi implementarea subproiectelor de investiţii (frecare dintre acestea considerat un „subproiect” şi împreun㠄Subproiectele”) în domeniul mediului natural, mai exact în sectorul gestionării apei şi deşeurilor solide municipale, infrastructură şi managementul riscurilor de inundaţii şi îmbunătăţirea rezilienţei la dezastrele naturale, aşa cum sunt descrise mai pe larg în descrierea tehnică („Descrierea tehnică”) din Anexa A („Proiectul”).

(3) Costul total al Proiectului, estimat de Bancă, se ridică la 4.467.000.000 EUR (patru miliarde patru sute şaizeci şi şapte milioane euro) şi Împrumutatul a declarat că intenţionează să finanţeze Proiectul în felul următor:

 

Sursa

Valoarea (milioane euro)

Contribuţia bugetului de stat:

602

FESI

3.797

Contribuţia bugetelor locale

68

TOTAL

4.467

 

(4) Pentru a furniza parţial contribuţia de la bugetul de stat destinată Proiectului conform planului de finanţare stabilit în Preambul (3), Împrumutatul a solicitat din partea Băncii un credit în valoare de 300.000.000 EUR (trei sute milioane euro).

(5) Considerând că finanţarea Proiectului intră în sfera atribuţiilor sale şi având în vedere declaraţiile şi faptele citate în acest Preambul, Banca a decis aprobarea cererii Împrumutatului prin acordarea unui credit în valoare de 300.000.000 EUR (trei sute milioane euro) prin prezentul Contract de finanţare („Contractul”), cu condiţia ca suma împrumutului acordat de Bancă să nu depăşească, în nicio situaţie, 50% (cincizeci la sută) din costul total al Proiectului stabilit în Preambulul (3) şi cu condiţia, de asemenea, ca valoarea cumulată a finanţării din FESI şi împrumutul acordat de Bancă să nu depăşească, în nicio situaţie, 91,72% (nouăzeci ş|unu virgulă şaptezeci şi doi la sută) din costul total al Proiectului prevăzut în Preambul (3).

(6) Împrumutatul se va asigura că partea din contribuţia bugetului de stat care este asigurată din fondurile puse la dispoziţie de Bancă în temeiul prezentului Contract este pusă prin intermediul Promotorului la dispoziţia beneficiarilor finali, incluzând aici entităţi publice şi private care implementează Proiectul (fiecare un „Beneficiar final”).

(7) Statutul Băncii prevede că Banca se va asigura că fondurile sale sunt folosite cât mai raţional posibil în interesul Uniunii Europene; şi, în consecinţă, termenii şi condiţiile privind derularea operaţiunilor de împrumut ale Băncii trebuie să fie în concordanţă cu politicile relevante ale Uniunii Europene.

(8) Banca este de părere că accesul la informaţii joacă un rol esenţial în reducerea riscurilor legate de mediul înconjurător şi a celor sociale, inclusiv încălcarea drepturilor omului, aferente proiectelor pe care le finanţează şi, în consecinţă, a aprobat politica de transparenţă al cărei scop este îmbunătăţirea gradului de responsabilitate al Grupului BEI în ceea ce priveşte acţionarii săi şi cetăţenii Uniunii Europene în general.

(9) Prelucrarea datelor personale se va realiza de către Bancă în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene aplicabilă privind protejarea persoanelor în procesul de prelucrare a datelor personale de către instituţiile şi organismele Uniunii Europene şi în contextul liberei circulaţii a acestor date.

Drept urmare s-a convenit după cum urmează:

 

INTERPRETĂRI ŞI DEFINIŢII

(a) Interpretare

În acest Contract:

(i) Orice trimitere la Articole, Preambul, Anexe şi Ataşamente este, cu excepţia cazurilor în care în mod explicit se prevede altfel, considerată ca fiind o trimitere la articolele, preambulul şi, respectiv, anexele şi ataşamentele prezentului Contract;

(ii) Orice trimitere la o prevedere legală constituie o trimitere la respectiva prevedere modificată sau readoptată.

(iii) Orice trimitere la orice alt acord sau instrument constituie o trimitere la acel alt acord sau instrument cu amendamentele, adăugările, actele adiţionale, prelungirile sau schimbările ulterioare.

(b) Definiţii

În acest Contract:

„Termen de acceptare” a unei notificări înseamnă:

(a) Ora 16,00, ora din Luxemburg, din ziua transmiterii notificării, dacă aceasta este transmisă până la ora 14,00, ora din Luxemburg, într-o zi lucrătoare; sau

(b) Ora 11,00, ora din Luxemburg, din ziua următoare care este o zi lucrătoare, dacă notificarea este transmisă după ora 14,00, ora din Luxemburg, într-o astfel de zi sau este transmisă într-o zi care nu este o zi lucrătoare.

„Scrisoare de alocare” are înţelesul atribuit în Articolul 1.09B.

„Procedură de alocare” este procedura stabilită în Articolul 1.09A.

„Raport de alocare” are înţelesul atribuit în Articolul 1.09B(b).

„Cerere de alocare11 este cererea transmisă Băncii conform Articolului 1.09A(a).

„Autorizare” înseamnă o autorizare, permis, consimţământ, aprobare, rezoluţie, licenţă, scutire, declarare, autentificare la notariat sau înregistrare.

„Directiva Păsări” este Directiva CE 2009/147 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la conservarea păsărilor sălbatice, cu modificările, adăugările şi completările ulterioare.

„Zi lucrătoare” înseamnă o zi (alta decât sâmbătă sau duminică) în care Banca şi băncile comerciale sunt deschise în Luxemburg pentru public.

„Eveniment de modificare legislativ㔠are înţelesul atribuit în Articolul 4.03A(4).

„Regulamentul dispoziţiilor comune” este Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 care prevede dispoziţiile comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit şi dispoziţiile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit, şi abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006, cu modificările, adăugările şi completările ulterioare.

„Contract” are înţelesul atribuit în Preambul (5).

„Credit” are înţelesul atribuit în Articolul 1.01.

„Infracţiune” poate fi oricare dintre următoarele infracţiuni, după caz: fraudă, corupţie, constrângere, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, obstrucţie, spălare de bani, finanţarea terorismului.

„Compensaţie pentru amânare” înseamnă o compensaţie calculată asupra sumei aferente tragerii amânate sau suspendate la o rată a dobânzii (dacă aceasta este mai mare decât zero) cu care:

- rata dobânzii care ar fi fost aplicabilă respectivei sume în cazul în care aceasta ar fi fost trasă de către împrumutat la data planificată de tragere este mai mare decât EURIBOR (rata aferentă unei luni) minus 0,125% (12,5 puncte de bază), cu excepţia cazului în care această valoare este mai mică decât zero, caz în care se va stabili la zero.

Această compensaţie se va calcula de la data planificată pentru tragere şi până la data tragerii sau, după caz, până la data anulării Tranşei notificate, în conformitate cu prezentul Contract.

„Data tragerii” înseamnă data la care plata unei Tranşe este efectiv făcută de către Bancă.

„Notificare de tragere” înseamnă o notificare din partea Băncii adresată Împrumutatului ca urmare şi în conformitate cu Articolul 1.02C.

„Cerere de tragere” înseamnă o notificare substanţial prezentată în forma inclusă în Anexa C.

„Diferend” are înţelesul atribuit în Articolul 11.

„Eveniment perturbator” reprezintă una sau ambele situaţii de mai jos:

(a) o perturbare materială a acelor sisteme de plată sau de comunicaţii sau a acelor pieţe financiare care, în fiecare caz, trebuie să fie operaţionale pentru efectuarea plăţilor în conformitate cu prezentul Contract; sau

(b) apariţia oricărui alt eveniment care are drept consecinţă o perturbare (de natură tehnică sau legată de sistem) a operaţiunilor de trezorerie sau a operaţiunilor de plăţi, fie ale Băncii sau ale Împrumutatului, şi care împiedică respectiva parte să:

(i) îşi execute obligaţiile de plată care decurg din prezentul Contract; sau

(ii) să comunice cu celelalte părţi,

şi care perturbare [în oricare astfel de situaţie conform lit. (a) sau (b) de mai sus] nu este provocată şi nu se află sub controlul părţii ale cărei operaţiuni sunt perturbate.

„Mediu” are următoarele înţelesuri, în măsura în care acestea afectează sănătatea umană sau bunăstarea socială:

(a) fauna şi flora;

(b) sol, apă, aer, climă şi relief; şi

(c) moştenire culturală şi construcţii, incluzând, fără a se limita la acestea, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă şi în comunitate.

„Autorizaţie de mediu” înseamnă orice autorizare necesară conform legislaţiei mediului înconjurător.

„Plângere în domeniul mediului” înseamnă orice plângere, acţiune, notificare oficială sau anchetă efectuată de către orice persoană cu privire la prevederile legislaţiei de mediu.

„Evaluare a impactului asupra mediului” sau „EIM” înseamnă orice evaluare a impactului asupra mediului înconjurător care este necesar să fie executată în legătură cu Proiectul ca urmare a prevederilor legislaţiei Uniunii Europene, şi, în particular, în conformitate cu prevederile directivei privind Evaluarea impactului asupra mediului, şi legislaţia sa de implementare sau instrumentele acesteia în România, fiecare cu modificările ulterioare.

„Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului” înseamnă Directiva Consiliului nr. 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului înconjurător, cu modificările aduse prin directivele 97/117CE, 2003/35/CE, 2009/31/CE şi în special prin Directiva 2011/92/UE, cu modificările, adăugările şi completările ulterioare.

„Legislaţia privind mediul” înseamnă:

(a) legea Uniunii Europene, inclusiv principiile şi standardele;

(b) legile şi reglementările naţionale; şi

(c) tratatele internaţionale aplicabile,

în fiecare caz în care un obiectiv principal este conservarea, protecţia sau îmbunătăţirea Mediului.

„FESI” înseamnă:

(a) Fondul European pentru Dezvoltare Regională („FEDR”);

(b) Fondul Social European („FSE”);

(c) Fondul de Coeziune („FC”);

(d) Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală („FEADR”);

(e) Fondul European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit („FEAMP”);

în fiecare caz aşa cum este definit conform Regulamentelor FESI aferente.

„Eveniment FESI” are înţelesul atribuit în Articolul 4.03A(7).

„Regulamente FESI” înseamnă:

(a) Regulamentul Prevederilor Comune;

(b) Cu privire la FEDR: Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 cu privire la Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi la anumite prevederi specifice referitoare la Investiţiile destinate obiectivului de creştere şi creare a locurilor de muncă, şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;

(c) Cu privire la FSE: Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 cu privire la Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.081/2006;

(d) Cu privire la FC: Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 cu privire la Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.084/2006;

(e) Cu privire la FEADR: Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 cu privire la sprijinul dezvoltării rurale prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005;

(f) Cu privire la FEAMP: Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 cu privire la Fondul European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 şi Regulamentul (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi Consiliului;

şi include toate amendamentele la acestea şi orice alte acte normative ale Uniunii Europene ocazional aplicabile FESI aferente.

„EURIBOR” are înţelesul atribuit în Anexa B.

„EUR” sau „euro” înseamnă valuta legală a Statului Membru al Uniunii Europene care o adoptă sau a adoptat-o ca şi valută a sa, în conformitate cu prevederile aplicabile din Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene sau tratatele ulterioare acestora.

„Directiva UE privind Inundaţiile” înseamnă Directiva CE 2007/60-EC privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, cu modificările, adăugările şi completările ulterioare.

„Situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale” înseamnă oricare dintre circumstanţele, evenimentele sau întâmplările specificate în Articolul 10.01.

„Data finală de disponibilizare” înseamnă 31 decembrie 2024.

„Beneficiar final” are înţelesul atribuit în Preambul (6).

„Rată fix㔠înseamnă o rată anuală a dobânzii stabilită de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile prevăzute ocazional de organele de conducere ale Băncii în privinţa împrumuturilor cu rată fixă de dobândă, denominate în valuta Tranşei şi având termeni echivalenţi de rambursare a capitalului şi plată a dobânzii.

„Tranşă cu rată fix㔠înseamnă o Tranşă pentru care se aplică o rată fixă a dobânzii.

„Rată variabil㔠înseamnă o rată a dobânzii variabilă cu marjă fixă, adică o rată anuală a dobânzii stabilită de Bancă pentru fiecare perioadă succesivă de referinţă a ratei variabile egală cu EURIBOR plus marja.

„Perioadă de referinţă a ratei variabile” înseamnă orice perioadă cuprinsă între o dată a plăţii şi următoarea dată a plăţii aferentă; prima perioadă de referinţă a ratei variabile va începe la data tragerii Tranşei.

„Tranşă cu rată variabil㔠înseamnă o Tranşă pentru care se aplică o rată variabilă a dobânzii.

„Formulare A/B” înseamnă oricare dintre Formularele A sau B conform Directivei Habitate şi Directivei Păsări şi anexate la acest Contract sub formă de ataşamente.

„Instrument de datorie guvernamental㔠are înţelesul atribuit în Articolul 7.01.

„Directiva Habitate” înseamnă Directiva 92/43/CEE a Consiliului European cu privire la conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sălbatice, cu modificările, adăugările şi completările ulterioare.

„Eveniment de rambursare anticipată cu plata unei compensaţii” înseamnă un eveniment de rambursare anticipată, altul decât cele specificate în paragrafele 4.03A(2)(Pari passu pentru finanţări diferite de cele ale BEI) sau 4.03A(5)(Ilegalitate).

„Revizuire/conversie a dobânzii” înseamnă stabilirea noilor condiţii financiare cu privire la rata dobânzii, mai exact aceeaşi bază a ratei dobânzii („revizuire”) sau o bază diferită a ratei dobânzii („conversie”) care pot fi oferite pe perioada rămasă a unei Tranşe sau până la următoarea dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, pentru o sumă care, la data propusă pentru revizuire/conversie, nu este sub 10.000.000 EUR (zece milioane euro) sau echivalentul acestei sume.

„Dată de revizuire/conversie a dobânzii” înseamnă data, care va fi o dată a plăţii, specificată de Bancă conform Articolului 1.02C în Notificarea tragerii sau conform Articolului 3 din Anexa D.

„Propunere de revizuire/conversie a dobânzii” înseamnă o propunere făcută de Bancă în temeiul Anexei D.

„Cerere de revizuire/conversie a dobânzii” înseamnă notificarea scrisă din partea Împrumutatului, transmisă cu cel puţin 75 (şaptezeci şi cinci) de zile înainte de o dată de revizuire/conversie a dobânzii, prin care se solicită Băncii o propunere de revizuire/conversie a dobânzii. Cererea de revizuire/conversie a dobânzii va preciza de asemenea:

(a) datele de plată alese în conformitate cu prevederile Articolului 3.01

(b) scadenţarul preferat pentru rambursare, ales în conformitate cu Articolul 4.01; şi

(c) orice altă dată de revizuire/conversie a dobânzii aleasă în conformitate cu Articolul 3.01.

„POIM” are înţelesul atribuit în Preambul (1).

„Împrumut” înseamnă valoarea cumulată a Tranşelor eliberate ocazional de către Bancă, în temeiul acestui Contract.

„AM” are înţelesul atribuit în Preambul (1).

„Eveniment de perturbare a pieţei” înseamnă oricare dintre circumstanţele de mai jos:

(a) existenţa, în opinia rezonabilă a Băncii, a unor evenimente sau circumstanţe care afectează în mod negativ accesul Băncii la resursele sale de finanţare;

(b) în opinia Băncii, nu sunt disponibile fonduri din resursele sale obişnuite de finanţare pentru finanţarea corespunzătoare a unei Tranşe, în valuta corespunzătoare şi/sau pe perioada corespunzătoare şi/sau în conformitate cu profilul de rambursare al respectivei Tranşe;

(c) în legătură cu o Tranşă pentru care dobânda se plăteşte sau se va plăti la o rată variabilă a dobânzii:

(A) costul Băncii pentru obţinerea de fonduri din sursele sale de finanţare, după cum este stabilit de către Bancă, pentru o perioadă egală cu Perioada de referinţă a ratei variabile a unei astfel de Transe (respectiv, pe piaţa valutară) ar fi mai mare decât EURIBOR;

sau

(B) Banca constată că nu există măsuri adecvate şi transparente sau că nu este posibilă stabilirea EURIBOR conform definiţiei menţionate în Anexa B.

„Schimbare adversă semnificativ㔠înseamnă orice eveniment sau schimbare de situaţie care, în opinia Băncii, are un efect advers semnificativ asupra:

(a) capacităţii Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile conform prezentului Contract;

(b) situaţiei (financiare sau de altă natură) sau perspectivelor Împrumutatului; sau

(c) validităţii sau aplicabilităţii sau eficacităţii sau clasificării drepturilor sau despăgubirilor Băncii conform prezentului Contract.

„Data scadenţei” înseamnă ultima sau singura dată de rambursare a unei Tranşe, specificată conform Articolului 4.01 A(b)(iv) sau Articolului 4.01 B.

„Comitetul de monitorizare” înseamnă comitetul de monitorizare al POIM organizat sub forma unei structuri de parteneriat naţional fără personalitate juridică, având un rol strategic de decizie în implementarea POIM, constituit în conformitate cu Regulamentul dispoziţiilor comune.

„Situl Natura 2000” reprezintă orice zonă desemnată ca

(i) zonă specială de conservare conform Directivei Habitate, şi/sau (ii) zonă specială protejată conform Directivei Păsări.

„Finanţare alta decât cea acordată de BEI” are înţelesul atribuit în Articolul 4.03A(2).

„Tranşă notificat㔠înseamnă o Tranşă pentru care Banca a emis o notificare de tragere.

„Program operaţional” are înţelesul atribuit în Preambul (1).

„Acord de parteneriat” are înţelesul atribuit în Preambul (1).

„Data plăţii” înseamnă: datele anuale, semianuale sau trimestriale specificate în Notificarea de tragere până la data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau data scadenţei, cu excepţia situaţiei în care nicio astfel de dată nu este o zi lucrătoare relevantă, caz în care semnificaţia va fi următoarea:

(a) pentru o Tranşă cu rată de dobândă fixă, următoarea zi lucrătoare relevantă, fără ajustarea dobânzii datorate conform Articolul 3.01, cu excepţia cazurilor în care rambursarea este efectuată într-o singură rată conform Articolului 4.01 B, atunci când ziua lucrătoare relevantă precedentă se aplică acestei unice rate şi plăţii finale a dobânzii şi doar în acest caz, cu ajustarea dobânzii datorate conform Articolului 3.01; şi

(b) pentru o Tranşă cu rată de dobândă variabilă, ziua următoare, dacă există, a lunii calendaristice respective care este o zi lucrătoare relevantă sau, dacă nu există, cea mai apropiată zi precedentă care este o zi lucrătoare relevantă, în toate cazurile ajustându-se corespunzător dobânda datorată conform Articolului 3.01.

„Sumă rambursată anticipat” înseamnă suma unei Tranşe care este rambursată în avans de către împrumutat în conformitate cu Articolul 4.02A.

„Dată de rambursare anticipat㔠înseamnă data, care va fi o dată a plăţii, la care Împrumutatul propune efectuarea unei rambursări anticipate a unei sume rambursate anticipat.

„Eveniment de rambursare anticipat㔠înseamnă oricare dintre evenimentele descrise în Articolul 4.03A.

„Compensaţie de rambursare anticipat㔠înseamnă, cu privire la orice sumă din principalul datoriei care va fi rambursată anticipat sau anulată, suma comunicată de către Bancă Împrumutatului ca şi valoare actualizată (începând cu data plăţii anticipate) a diferenţei, dacă există, dintre:

(a) dobânda care s-ar percepe ulterior asupra sumei plătite anticipat în perioada dintre Data plăţii anticipate şi Data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, sau Data scadenţei, dacă aceasta nu ar fi plătită anticipat; şi

(b) dobânda care astfel s-ar percepe pe parcursul respectivei perioade, dacă aceasta ar fi calculată la Rata de redistribuire, minus 0,15% (cincisprezece puncte de bază).

Respectiva valoare actualizată se va calcula la o rată de discount egală cu Rata de redistribuire, aplicată începând cu fiecare Dată relevantă a plăţii,

„Notificare de rambursare anticipat㔠înseamnă o notificare scrisă din partea Băncii adresată Împrumutatului, în conformitate cu Articolul 4.02C.

„Cerere de rambursare anticipat㔠înseamnă o cerere scrisă din partea Împrumutatului adresată Băncii de a rambursa anticipat întregul credit sau o parte a acestuia, în conformitate cu Articolul 4.02A.

„Proiect” are înţelesul atribuit în Preambul (2).

„Promotor” înseamnă Ministerul Fondurilor Europene şi oricare succesor al acestuia care are sarcina coordonării globale a Programelor Operaţionale 2014-2020.

„Rată de redistribuire” înseamnă Rata fixă de dobândă în vigoare în ziua calculării compensaţiei pentru împrumuturile cu rată fixă de dobândă exprimate în aceeaşi monedă şi care vor respecta aceiaşi termeni de plată a dobânzii şi acelaşi profil de rambursare faţă de Data de revizuire/conversie a dobânzii, daca există, sau Data scadenţei ca şi Tranşa pentru care este propusă sau este solicitată efectuarea unei plăţi anticipate. Pentru situaţiile în care perioada este mai mică de 48 (patruzeci şi opt) luni sau 36 (treizeci şi şase) luni în absenţa unei rambursări a principalului datoriei pe parcursul respectivei perioade, se va folosi cea mai apropiată rată corespunzătoare a pieţei valutare, respectiv EURIBOR minus 0,125% (12,5 puncte de bază) pentru perioade de până la 12 (douăsprezece) luni. Pentru perioade cuprinse între 12 (douăsprezece) luni şi 36/48 (treizecişişase/patruzecişiopt) luni, după caz, se va folosi punctul de ofertă pe ratele swap publicat de Reuters pentru valuta corespunzătoare şi observat de către Bancă la momentul calculului.

„Zi lucrătoare relevant㔠înseamnă o zi în care este deschis pentru efectuare operaţiunilor de decontare a plăţilor în EUR sistemul de plăţi automat transeuropean de transfer rapid cu decontare pe baza brută în timp real, care utilizează o platformă comună unică şi care a fost lansat pe 19 noiembrie 2007 (TARGET2).1

„Dată planificată de tragere” înseamnă data la care o Tranşă este planificată să fie trasă în conformitate cu Articolul 1.020.

„Măsură asiguratorie” înseamnă orice ipotecă, garanţie cu sau fără intrarea în posesie, sarcină, afectare, ipotecare sau orice altă garanţie reală prin care se asigură orice obligaţie a oricărei persoane sau orice alt acord sau aranjament care are un efect similar.

„Marj㔠înseamnă marja fixă faţă de rata EURIBOR (cu plus sau minus) determinată de Bancă şi comunicată Împrumutatului prin intermediul Notificării de tragere sau Propunerii de revizuire/conversie a dobânzii aferente.

„Subproiect” are înţelesul atribuit în Preambul (2).

„Impozit” înseamnă orice impozit, impunere, taxă sau altă sarcină sau reţinere la sursă de aceeaşi natură (inclusiv orice penalitate sau dobândă datorată în legătură cu orice neplata sau întârziere la plată a acestora).

„Descriere tehnic㔠are înţelesul atribuit acesteia în Preambul (2).

„Tranşă” înseamnă fiecare tragere efectuată sau care trebuie efectuată în cadrul prezentului Contract în cazul în care nu a fost transmisă nicio notificare de tragere, Tranşă va însemna o Tranşă solicitată în conformitate cu Articolul 1.G2B,


1 Pe 14 decembrie 2000, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis ca, începând cu anul 2002 până la noi instrucţiuni, sistemul de plăţi automat transeuropean de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real 2 (TARGET2) să fie închis, pe lângă zilele de sâmbătă şi duminică. În următoarele zile: Ziua Anului Nou, Vinerea Mare şi a două zi de Paşte, 1 mai, prima şi a două zi de Crăciun.

 

ARTICOLUL 1

Credit şi trageri

 

1.01 Valoarea creditului

Prin prezentul Contract, Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă un credit în valoare de 300.000.000 EUR (trei sute milioane euro) în vederea finanţării Proiectului („Creditul”),

1.02 Procedura de tragere

1.02A Tranşe

Banca va acorda Creditul în cel mult 10 (zece) Tranşe. Valoarea fiecărei tranşe, dacă nu este soldul netras din Credit, va fi de minimum 30.000.000 EUR (treizeci milioane euro).

1.02B Cererea de tragere

(a) Împrumutatul poate înainta Băncii o Cerere de tragere pentru tragerea unei Tranşe, astfel de Cerere de tragere trebuind să fie primită cel mai târziu cu 15 (cincisprezece) zile înainte de Data finală de disponibilizare, Cererea de tragere va avea forma indicată în Anexa C şi va menţiona:

(i) suma şi moneda Tranşei;

(ii) data preferată pentru tragerea Tranşei; astfel de dată de tragere preferată trebuie să fie o Zi lucrătoare relevantă care va cădea la cel puţin 15 (cincisprezece) zile după data Cererii de tragere şi, în orice caz, la sau înainte de Data finală de disponibilizare, înţelegându-se că indiferent de Data finală de disponibilizare Banca poate acorda Tranşa în termen de cel mult 4 (patru) luni calendaristice de la data Cererii de tragere;

(iii) dacă Tranşa este o Tranşă cu rată fixă sau o Tranşă cu rată variabilă, conform dispoziţiilor relevante din Articolul 3.01;

(iv) periodicitatea preferată pentru plata dobânzii pentru Transa respectivă, aleasă în conformitate cu Articolul 3.01;

(v) condiţiile preferate de rambursare a principalului datoriei aferent Tranşei, alese în conformitate cu Articolul 4.01;

(vi) datele preferate pentru prima şi ultima rambursare a principalului datoriei aferent Tranşei;

(vii) alegerea Împrumutatului în ceea ce priveşte Data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, pentru Tranşa respectivă; şi

(viii) codul IBAN (sau formatul corespunzător în conformitate cu practica bancară locală) şi SWIFT BIC-ul aferent contului bancar în care urmează să fie efectuată plata Tranşei în conformitate cu

Articolul 1.02D.

(b) în cazul în care Banca, în urma unei solicitări a Împrumutatului, a acordat Împrumutatului, înainte de transmiterea Cererii de tragere, o rată fixă a dobânzii neobligatorie sau o cotaţie de marjă aplicabilă Tranşei, Împrumutatul poate, de asemenea, în funcţie de propria decizie, să menţioneze în Cererea de tragere respectiva cotaţie, adică:

(i) în cazul Tranşei cu rată fixă, rata fixă a dobânzii menţionată mai sus, cotată anterior de către Bancă; sau

(ii) în cazul Tranşei cu rată variabilă, marja menţionată mai sus, cotată anterior de către Bancă,

aplicabilă Tranşei până la Data scadenţei sau Data revizuirii/ conversiei dobânzii, dacă există.

(b/bis) Împrumutatul poate, pe baza deciziei proprii, să specifice în Cererea de tragere o rată fixă maximă a dobânzii sau o marjă maximă aplicabilă Tranşei până la Data scadenţei sau până la Data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există.

(c) Fiecare Cerere de tragere va fi însoţită de documentele doveditoare ale autorităţii persoanei sau persoanelor autorizate să o semneze şi de specimenul de semnătură al acestei/acestor persoane sau, dacă Banca solicită acest lucru, o declaraţie de la împrumutat că nu s-a produs nicio modificare în ceea ce priveşte autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze Cereri de tragere în cadrul acestui Contract.

(d) Sub rezerva Articolului 1,02C(b) fiecare Cerere de tragere este irevocabilă.

1.02C Notificarea de tragere

(a) Cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de Data planificată de tragere a unei Tranşe, Banca va înainta Împrumutatului, în cazul în care Cererea de tragere este conformă cu prevederile acestui Articol 1.02, o Notificare de tragere în care va specifica următoarele:

(i) valuta şi suma Tranşei;

(ii) data planificată de tragere;

(iii) baza ratei dobânzii pentru Tranşa respectivă, fiind: (i) o tranşă cu rată fixă; sau (ii) o tranşă cu rată variabilă, toate în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale Articolului 3.01;

(iv) prima Dată de plată a dobânzii şi periodicitatea plăţii dobânzii pentru Tranşa respectivă;

(v) condiţiile de rambursare a principalului datoriei Tranşei;

(vi) prima şi ultima Dată de rambursare a principalului datoriei Tranşei;

(vii) datele de plată aplicabile pentru Tranşa respectivă;

(viii) data de revizuire/conversie a dobânzii, dacă acest lucru este solicitat de împrumutat pentru Tranşa respectivă; şi

(ix) pentru o Tranşă cu rată fixă, Rata fixă, iar pentru o Tranşă cu rată variabilă, Marja aplicabilă Tranşei până la Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau până la Data scadenţei.

Banca nu va emite o Notificare de tragere dacă maximul ratei fixe a dobânzii sau marja maximă indicată de împrumutat în Cererea de tragere conform Articolului 1.02B(b/bis) de mai sus nu poate fi disponibilizată de Bancă Împrumutatului la data propusă de tragere, indicată de împrumutat în Cererea de tragere, şi va informa Împrumutatul despre această situaţie de indisponibilitate folosind calea procedurală obişnuită.

(b) Dacă unul sau mai multe dintre elementele indicate în Notificarea de tragere nu reflectă elementul corespunzător, dacă există, din Cererea de tragere, Împrumutatul poate, în urma primirii Notificării de tragere, să revoce Cererea de tragere printr-0 înştiinţare scrisă adresată Băncii, care urmează să fie primită de către aceasta din urmă nu mai târziu de ora 12.00, ora locală din Luxemburg, din Ziua lucrătoare următoare, şi, în consecinţă, Cererea de tragere şi Notificarea de tragere nu vor mai produce niciun efect. Dacă Împrumutatul nu a revocat în scris Cererea de tragere în perioada menţionată, se va considera că Împrumutatul a acceptat toate elementele specificate în Notificarea de tragere.

(c) Dacă Împrumutatul a înaintat Băncii o Cerere de tragere în care Împrumutatul nu a specificat rata fixă a dobânzii sau marja, în conformitate cu prevederile Articolului 1.02B(b), se va considera că Împrumutatul a acceptat în avans Rata fixă sau Marja, aşa cum sunt specificate ulterior în Notificarea de tragere.

În cazul în care Împrumutatul a înaintat Băncii o Cerere de tragere în care Împrumutatul a specificat rata fixă maximă a dobânzii sau marja maximă menţionate în Articolul 1.02(b/bis), se va considera că Împrumutatul a acceptat în avans Rata fixă sau Marja, aşa cum sunt specificate ulterior în Notificarea de tragere, în măsura în care această Rată fixă sau Marjă este egală sau mai mică decât rata fixă maximă a dobânzii sau marja maximă Care au fost specificate de către împrumutat în Cererea de tragere.

1.02D Contul tragerii

Tragerea va fi efectuată în contul Împrumutatului, pe care Împrumutatul îl va aduce la cunoştinţa Băncii în scris cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de Data planificată de tragere (cu codul IBAN sau în formatul corespunzător în conformitate cu practica bancară locală).

Pentru fiecare Tranşă se va specifica doar un singur cont.

1.03 Moneda tragerii

Tragerea fiecărei Tranşe se va face în EUR.

1.04 Condiţii de tragere

1.04 A Prima Tranşă

Tragerea primei Tranşe conform Articolului 1.02 este condiţionată de conformarea cu limitările stabilite în Articolul 1.04D şi primirea de către Bancă, în forma şi conţinutul satisfăcătoare acesteia, la sau înainte cu 5 (cinci) zile lucrătoare de Data planificată de tragere, a următoarelor documente sau dovezi:

(a) dovada faptului că semnarea prezentului Contract de către împrumutat a fost autorizată în mod corespunzător şi că persoana sau persoanele care semnează Contractul în numele Împrumutatului este autorizată/sunt autorizate în mod corespunzător să facă acest lucru, împreună cu specimenul de semnătură al persoanei/persoanelor respective;

(b) dovada faptului că Împrumutatul a obţinut toate aprobările necesare în legătură cu prezentul Contract;

(c) o opinie legală a departamentului juridic al Împrumutatului cu privire la (i) capacitatea, competenţa şi implementarea corespunzătoare a prezentului Contract de către împrumutat şi (ii) valabilitatea şi aplicabilitatea în România a obligaţiilor Împrumutatului asumate în cadrul prezentului Contract; şi

(d) dovada că un coordonator de proiect a fost numit de către Promotor şi că acesta este responsabil pentru pregătirea documentelor necesare Împrumutatului pentru Cererile de alocare, precum şi pentru raportarea progreselor în cadrul Contractului de finanţare.

1.04B A două tranşă şi tranşele ulterioare

Tragerea celei de a două Tranşe şi a celor următoare conform Articolului 1.02 (dacă există) este condiţionată de conformarea cu limitările stabilite în Articolul 1.04D şi primirea de către Bancă, în forma şi conţinutul satisfăcătoare acesteia, la sau înainte cu 5 (cinci) zile lucrătoare de Data planificată de tragere, a următoarelor înscrisuri doveditoare satisfăcătoare pentru Bancă, prin care dovedeşte că fie:

(i) 80% (optzeci la sută) din întreaga sumă trasă anterior în cadrul Contractului s-a alocat pentru subproiectele eligibile incluse în Scrisoarea/Scrisorile de alocare; sau

(ii) 50% (cincizeci la sută) din întreaga sumă trasă anterior în cadrul Contractului s-a plătit efectiv Beneficiarilor finali în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru oricare dintre subproiectele alocate incluse în Scrisoarea/Scrisorile de alocare.

1,04 C Toate Tranşele

Tragerea fiecărei Tranşe conform Articolului 1,02, inclusiv prima Tranşă, este condiţionată de următoarele:

(a) primirea de către Bancă, în formă şi conţinut satisfăcătoare acesteia, la sau înainte cu 5 (cinci) zile lucrătoare de Data planificată de tragere pentru Tranşa respectivă, a următoarelor documente sau dovezi ^

(i) un certificat din partea Împrumutatului în forma prezentată în Anexa E, semnat de un reprezentant autorizat al Împrumutatului şi datat nu mai devreme de data care cade cu 7 (şapte) zile înainte de Data planificată de tragere; şi

(ii) o copie a oricărei alte autorizaţii sau alt document, opinie sau confirmare despre care Banca a înştiinţat Împrumutatul că sunt necesare sau de dorit în legătură cu semnarea şi executarea Contractului şi a tranzacţiilor prevăzute de acesta, sau cu valabilitatea şi aplicabilitatea acestora;

(b) faptul că la Data planificată de tragere pentru Tranşa propusă:

(i) confirmările şi garanţiile care sunt repetate conform Articolului 6.08 sunt corecte sub toate aspectele materiale; şi

(ii) niciun eveniment sau circumstanţă care constituie sau ar putea constitui odată cu trecerea timpului sau pe baza unei notificări în cadrul prezentului Contract:

(aa) un Eveniment de nerespectare a obligaţiilor contractuale; sau

(bb) un Eveniment de rambursare anticipată, nu s-a produs şi nu este în desfăşurare fără a fi remediat sau fără să se fi primit derogare sau nu ar rezulta din tragerea Tranşei propuse.

1.04 D Limitările tragerilor în legătură cu alocarea

Suma din Credit care poate fi trasă fără ca alocările corespondente să fi fost confirmate de către Bancă în cadrul unei Scrisori de alocare aferente nu va depăşi o valoare cumulată corespunzătoare cu 30% (treizeci la sută) din Credit. Această sumă reprezintă suma maximă cumulată din Credit disponibilă în orice moment pentru tragere de către împrumutat în cadrul acestui Contract, fără emiterea în prealabil a unei Scrisori de alocare care să confirme alocarea unei sume echivalente.

1.05 Amânarea tragerii

1.05 A Cauzele amânării

La cererea scrisă a Împrumutatului, Banca va amâna tragerea oricărei Tranşe notificate, în întregime sau în parte, până la o dată specificată de către împrumutat, care nu va fi mai târziu de 6 (şase) luni de la Data planificată de tragere şi nu mai târziu de 60 (şaizeci) zile înainte de prima dată de rambursare a Tranşei indicată în Notificarea de tragere. În această situaţie, Împrumutatul va achita Compensaţia de amânare calculată pe baza sumei amânate din respectiva tragere.

Orice cerere de amânare va produce efecte cu privire la o Tranşă doar dacă este efectuată cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de Data planificată de tragere.

Dacă pentru o Tranşă notificată oricare dintre condiţiile menţionate în Articolul 1.04 nu este îndeplinită la data specificată şi la Data planificată de tragere (sau data preconizată pentru tragere în situaţia unei amânări anterioare), tragerea va fi amânată până la o dată stabilită de comun acord de Bancă şi împrumutat, dar nu mai devreme de 5 (cinci) zile lucrătoare după îndeplinirea tuturor condiţiilor de tragere (fără a aduce atingere dreptului Băncii de a suspenda şi/sau anula partea netrasă a Creditului integral sau parţial în conformitate cu Articolul 1.06B). În această situaţie, Împrumutatul va achita Compensaţia de amânare calculată pe baza sumei amânate din respectiva tragere.

1.05 B Anularea unei trageri amânate timp de 6 (şase) luni

Banca poate, prin înştiinţarea în scris a Împrumutatului, să anuleze o tragere care a fost amânată în conformitate cu prevederile Articolului 1.05A cu mai mult de 6 (şase) luni cumulate. Suma anulată va continua să fie disponibilă pentru tragere în condiţiile Articolului 1.02.

1.06 Anularea şi suspendarea

1.06 A Dreptul Împrumutatului la anulare

Împrumutatul poate, în orice moment, în baza unei notificări scrise adresate Băncii, să anuleze, în totalitate sau în parte şi cu efect imediat, partea de Credit rămasă netrasă. Totuşi, notificarea nu va produce efecte în privinţa (i) unei Tranşe notificate a cărei Dată planificată de tragere cade în termen de 5 (cinci) Zile lucrătoare de la data notificării sau (ii) o Tranşă pentru care a fost transmisă o Cerere de tragere, dar pentru care nu s-a emis Notificarea de tragere.

1.06 B Dreptul Băncii de a suspenda şi anula

(a) Banca poate, prin notificarea în scris a Împrumutatului, să suspende şi/sau să anuleze partea de Credit rămasă netrasă, în totalitate sau în parte, în orice moment şi cu efect imediat, la apariţia unui Eveniment de rambursare anticipată sau a unui Eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale sau a unui eveniment sau circumstanţă care, în timp sau în baza prezentării unei notificări conform acestui Contract, ar constitui un Eveniment de plată anticipată sau un Eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale.

(b) Banca poate, de asemenea, prin notificarea în scris a Împrumutatului, să suspende partea de Credit pentru care nu a fost emisa o Notificare de tragere cu efect imediat în cazul în care se produce un Eveniment de perturbare a pieţei.

(c) Orice suspendare va continua să rămână în vigoare până când Banca ridică suspendarea sau anulează suma suspendată.

1.06 C Compensaţie pentru suspendarea şi anularea unei transo

1.06 C(1) SUSPENDARE

În situaţia în care Banca suspendă o Tranşă notificată, fie din cauza unui Eveniment de rambursare anticipată cu plata unei compensaţii, fie a unui Eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale, Împrumutatul va achita Băncii Compensaţia de amânare calculată în baza sumei suspendate din tragere.

1.060(2) ANULARE

Dacă în conformitate cu Articolul 1.06A, Împrumutatul anulează:

(a) o Tranşă cu rată fixă care este Tranşă notificată, acesta va achita Băncii compensaţia prevăzută la Articolul 4.02B;

(b) o Tranşă cu rată variabilă care este Tranşă notificată sau orice parte a Creditului, alta decât o Tranşă notificată, Împrumutatul nu va plăti nicio compensaţie.

În situaţia în care Banca anulează

(i) o Tranşă cu rată fixă care este Tranşă notificată, în baza unui Eveniment de rambursare anticipată cu plata unei compensaţii sau în conformitate cu Articolul 1.05B, Împrumutatul va achita Băncii Compensaţia de rambursare anticipată; sau

(ii) o Tranşă notificată în baza unui Eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale, Împrumutatul va despăgubi Banca în conformitate cu Articolul 10.03.

Cu excepţia acestor situaţii, nu se plăteşte nicio compensaţie la anularea unei Tranşe de către Bancă.

Compensaţia va fi calculată ca şi cum suma anulată ar fi fost trasă şi rambursată la Data planificată de tragere sau, în măsura în care tragerea Tranşei este amânată sau suspendată, la data notificării privind anularea.

1.07 Anularea după expirarea creditului

În ziua următoare Datei finale de disponibilizare, cu excepţia situaţiei în care Banca a convenit altfel, în mod concret şi în scris, partea de Credit pentru care nu a fost efectuata nicio Cerere de tragere în conformitate cu Articolul 1.02B va fi în mod automat anulată, fără nicio obligaţie pentru niciuna dintre părţi. Banca nu are nicio obligaţie să transmită o notificare de anulare către împrumutat La solicitarea scrisă a Împrumutatului, Banca poate transmite o confirmare a anulării.

1.08 Sume datorate conform Articolului 1

Sumele datorate conform Articolelor 1.05 şi 1,06 se vor plăti în EUR. Acestea se vor plăti în termen de 15 (cincisprezece)zile de la primirea de către împrumutat a cererii din partea Băncii sau într-un termen mai lung specificat de Bancă în cerere.

1.09 Alocarea

1.09 A Cererea de alocare

Cel mai târziu la 31 august 2024, Împrumutatul poate transmite Băncii o cerere de alocare („Cerere de alocare”).

Creditul va fi alocat doar pentru subproiecte care sunt identificate ca fiind eligibile pentru finanţare, în Descrierea tehnică.

Fondurile Băncii vor fi alocate după cum urmează:

(a) Fără a prejudicia prevederile Articolului 6.05(e) şi (j), subproiectele al căror cost de investiţie nu depăşeşte

25.000. 000 EUR (douăzecişicinci milioane euro) pot fi selectate şi alocate fără aprobarea prealabilă a Băncii, Împrumutatul va transmite o cerere de alocare în forma Anexei F.1 sau orice altă formă acceptabilă Băncii incluzând subproiectele selectate pentru Bancă. Alocarea va fi ulterior confirmată de Bancă.

(b) Subproiectele al căror cost de investiţie se situează între

25.000. 000 EUR (douăzecişicinci milioane euro) şi 50.000.000 EUR (cincizeci milioane euro) vor fi transmise pentru aprobare Băncii înainte de alocare. Împrumutatul va transmite o cerere de alocare în forma Anexei F.2 incluzând subproiectele propuse Băncii. Banca îşi rezervă dreptul de a realiza o evaluare parţială sau aprofundată a subproiectelor. Alocarea va fi ulterior aprobată de Bancă.

(c) Subproiectele al căror cost de investiţie depăşeşte 50.000. 000 EUR (cincizeci milioane euro) vor fi transmise Băncii pentru evaluare şi aprobare ex-ante, conform procedurilor şi regulilor interne ale Băncii. Împrumutul va prezenta aceste subproiecte Băncii în conformitate cu „formularul de cerere pentru proiecte majore” aşa cum este specificat în Regulamentul de Implementare al Comisiei Europene (UE) 2015/207. În cazul în care un astfel de subproiect nu este considerat proiect major în înţelesul articolului 100 din Regulamentul dispoziţiilor comune, Împrumutatul va prezenta subproiectul Băncii folosind formularul de cerere impus de sistemul de management şi control al AM.

Fiecare Cerere de alocare va fi însoţită de:

(i) pentru subproiectele care necesită o Evaluare a impactului asupra mediului, rezumatul altul decât cel tehnic al EIM sau un link la o versiune publică a acestui rezumat al EIM;

(ii) pentru subproiectele fără un impact semnificativ asupra mediului, potenţial sau probabil, privind un sit de conservare (Natura 2000 sau altul), fie:

a. o declaraţie simplificată din partea autorităţii competente prin care se confirmă faptul că subproiectele respectă Directiva Habitate şi Directiva Păsări; sau

b. Formularul A stabilit în Anexă sau echivalentul acestuia,

(iii) pentru subproiectele cu impact semnificativ, potenţial sau probabil, asupra unui sit de conservare, Formularul B stabilit în Anexă sau echivalentul acestuia - de exemplu, autorizaţia de mediu - semnat de autoritatea competentă;

(iv) pentru subproiectele de management al riscului de inundaţii, dovada că subproiectele sunt incluse în planul de management privind riscurile de inundaţii aferent, elaborat în conformitate cu Directiva Inundaţii a UE;

(v) pentru un subproiect care se referă la închiderea unei gropi de gunoi (sau o altă componentă de acest fel a proiectului integrat de management al deşeurilor solide), dovada că, în cazul în care subproiectul/componenta ar afecta modul de viaţă al populaţiei, vor fi implementate măsuri corespunzătoare de compensare, dacă nu a fost furnizat anterior;

Împrumutatul va transmite Băncii un raport de alocare în forma Anexei F.1 („Raport de alocare”) în ziua în care se împlinesc 12 (douăsprezece) luni de la tragerea tranşei precedente, dacă în această perioadă nu a fost transmisă nicio Cerere de alocare.

Împrumutatul se va asigura că Promotorul va furniza Băncii orice informaţie suplimentară privind subproiectele, la solicitarea rezonabilă a Băncii, din iniţiativa acesteia.

1.09 B Scrisoarea de alocare

În cazul în care Cererea de alocare sau subproiectele prevăzute în Articolul 1.09A sunt confirmate/aprobate de către Bancă, Banca va livra Împrumutatului, în termen de 30 (treizeci) de zile de la aprobarea Cererii de alocare, o Scrisoare de alocare („Scrisoare de alocare”) prin care va informa

Împrumutatul în privinţa confirmării/aprobării şi a sumei creditului care a fost alocată. În cazul în care Banca solicită informaţii suplimentare privind subproiectele incluse în Cererea de alocare, perioada de transmitere a Scrisorii de alocare se va suspenda până la primirea acestor informaţii în conformitate cu cerinţele Băncii,

În cazul în care Banca nu va aproba, în întregime sau în parte, Cererea de alocare, Banca va informa imediat Împrumutatul în această privinţă.

Banca poate, cu notificarea Împrumutatului, (i) să propună modificarea Procedurii de alocare aşa cum este descrisă în acest Articol 1.09, în vederea alinierii acesteia la politica Băncii privind împrumuturile-cadru sau pentru a reflecta rezultatele evaluării capacităţii de implementare şi a rezultatelor implementării; şi (ii) un calendar de discuţii, semnare şi implementare a unui astfel de amendament. Nu se pot face alocări sau realocări şi nu pot fi emise scrisori de alocare de către Bancă înainte că amendamentul aferent la Contractul de finanţare să fie aprobat şi să devină obligatoriu pentru împrumutat. În acest scop, termenul de 30 (treizeci) de zile stabilit în primul alineat din acest Articol 1.09B va începe să curgă de la data la care amendamentul respectiv la Contractul de finanţare este aprobat şi devine obligatoriu pentru împrumutat. În cazul în care Banca şi Împrumutatul nu realizează amendamentul procedurii de alocare în termenul prevăzut în notificarea Băncii sau în situaţia în care Împrumutatul nu implementează amendamentul procedurii de alocare în termenul prevăzut în notificarea Băncii, Împrumutatul nu mai are dreptul de a face alocări sau de a transmite subproiecte pentru evaluare şi/sau alocare.

1.10 Procedura de realocare

1.10 A Realocare la cererea Împrumutatului

Împrumutatul poate, prin notificare scrisă adresată Băncii, care va include şi motivaţia, să propună realocarea, nu mai târziu de 31 august 2024, a oricărei porţiuni a Creditului care a fost alocată.

Împrumutatul va specifica în scris care dintre subproiectele deja alocate trebuie eliminate şi/sau care dintre sumele alocate trebuie diminuate. Cererea de alocare a noilor subproiecte va conţine informaţiile specificate în Articolul 1.09Aşi va fi evaluată de către Bancă în conformitate cu Articolul 1.09B.

Dacă realocarea nu este posibilă sau este posibilă doar parţial, Banca poate, proporţional cu suma care nu a fost realocată, cu notificarea Împrumutatului, să anuleze Creditul şi/sau să solicite plata anticipată a împrumutului în conformitate cu Articolul 4.03A (6).

1.10 B Realocare la cererea Băncii

Dacă în opinia Băncii oricare dintre subproiectele alocate sau propuse în conformitate cu articolul 1.09A de mai sus este neeligibilă pentru finanţare conform Statutului Băncii, politicilor sau ghidurilor sau în conformitate cu Articolul 309 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, Împrumutatul, la solicitarea Băncii, va înlocui aceste subproiecte cu altele care sunt acceptabile Băncii. Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii, Împrumutatul nu a înlocuit aceste subproiecte într-un mod care să fie satisfăcător pentru Bancă, Banca poate, proporţional cu suma care nu a fost realocată, cu notificarea Împrumutatului, să anuleze Creditul şi/sau să solicite plata anticipată a împrumutului în conformitate cu Articolul 4.03A (6).

 

ARTICOLUL 2

Împrumutul

 

2.01 Valoarea Împrumutului

Împrumutul va include valoarea cumulată a Tranşelor disponibilizate de către Bancă în cadrul Creditului, aşa cum sunt confirmate de Bancă în conformitate cu Articolul 2.03.

2.02 Valuta de rambursare, dobânzi şi alte comisioane

Dobânda, sumele rambursate şi alte comisioane datorate pentru fiecare Tranşă se vor plăti de împrumutat în valuta în care s-a efectuat tragerea Tranşei.

Orice altă plată se va efectua în valuta specificată de Bancă, ţinând cont de valuta cheltuielilor de rambursat prin intermediul plăţii respective.

2.03 Confirmarea din partea Băncii

În termen de 10 (zece) zile deja tragerea fiecărei Tranşe, Banca va pune la dispoziţia Împrumutatului graficul de rambursare menţionat în Articolul 4.01, dacă este cazul, indicând Data tragerii, valuta, suma trasă, condiţiile de rambursare şi rata dobânzii pentru Tranşa respectivă.

 

ARTICOLUL 3

Dobânda

 

3.01 Rata dobânzii

Ratele şi marjele fixe sunt disponibile pe o perioadă de cel puţin 4 (patru) ani sau, dacă în această perioadă nu se rambursează nimic din principalul datoriei, cel puţin 3 (trei) ani.

3.01 A Tranşe cu rată fixă

Împrumutatul va plăti trimestrial, semestrial sau anual, pentru perioada scursă, o dobândă cu Rată fixă pentru soldul fiecărei Tranşe cu Rată fixă, la Datele de plată relevante, aşa cum este specificat în Notificarea de tragere, începând cu prima Dată a plăţii ulterioară Datei de tragere a Tranşei respective. În cazul în care perioada cuprinsă între Data tragerii şi prima Dată de plată este de 15 (cincisprezece) zile sau mai puţin, atunci plata dobânzii acumulate în aceasta perioadă va fi amânată până la următoarea Dată de plată.

Dobânda se va calcula în conformitate cu Articolul 5.01 (a).

3.01 B Tranşe cu rată variabilă

Împrumutatul va plăti trimestrial, semestrial sau anual, pentru perioada scursă, o dobândă cu Rată variabilă pentru soldul fiecărei Tranşe cu Rată variabilă, la Datele de plată relevante aşa cum este specificat în Notificarea de tragere, începând cu prima Dată a plăţii ulterioară Datei de tragere a Tranşei respective. În cazul în care perioada cuprinsă între Data tragerii şi prima Dată de plată nu depăşeşte 15 (cincisprezece) zile sau mai puţin, atunci plata dobânzii acumulate în această perioadă va fi amânată până la următoarea Dată de plată.

Banca va comunica Împrumutatului Rata variabilă a dobânzii în termen de 10 (zece) zile de la începutul fiecărei Perioade de referinţă a dobânzii variabile.

În cazul în care conform Articolelor 1.05 şi 1.06 tragerea unei Tranşe cu Rată variabilă se efectuează după Data planificată de tragere, rata EURIBOR aplicabilă în prima Perioadă de referinţă a dobânzii variabile se va utiliza ca şi cum tragerea s-ar fi făcut la Data planificată de tragere.

Dobânda se va calcula, pentru fiecare Perioadă de referinţă a dobânzii variabile, în conformitate cu prevederile Articolului 5.01 (b). Dacă Rata variabilă a dobânzii valabilă pentru oricare Perioadă de referinţă a dobânzii variabile este sub 0 (zero), aceasta va fi considerată ca fiind 0 (zero).

3.01 C Revizuirea şi Conversia Tranşelor

Acolo unde Împrumutatul exercită opţiunea de a revizui sau converti baza ratei dobânzii pentru o Tranşă, acesta, de la data efectivă a Revizuirii/conversiei dobânzii (în conformitate cu procedura stabilită în Anexa D), va plăti dobânda la o rată determinată în conformitate cu prevederile Anexei D.

3.02 Dobânda aferentă sumelor restante

Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 10 şi ca excepţie de la prevederile Articolului 3.01, în cazul în care Împrumutatul nu achită la scadenţă o sumă pe care are obligaţia de a o achita în cadrul prezentului Contract, dobânda se va acumula (cu respectarea prevederilor obligatorii din legile aplicabile, inclusiv Articolul 1154 din Codul Civil al Luxemburgului) pentru orice sumă restantă de plătit în concordanţă cu termenii acestui Contract, de la data scadentă până la data plăţii efective, la o rată anuală egală cu:

(i) pentru sumele restante din Tranşele cu Rată variabilă, Rata variabilă aplicabilă plus 2% (200 puncte de bază);

(ii) pentru sumele restante din Tranşele cu Rată fixă, suma care este mai mare dintre (a) Rata fixă aplicabilă plus 2% (200 puncte de bază) sau (b) EURIBOR plus 2% (200 puncte de bază);

(iii) pentru sumele restante, altele decât cele prevăzute la alineatul (i) sau (ii) de mai sus, EURIBOR plus 2% (200 puncte de bază),

şi se va achita conform cererii Băncii. Pentru stabilirea EURIBOR în contextul acestui Articol 3.02, perioadele relevante în sensul Anexei B vor fi perioade succesive de o lună începând de la data scadenţei.

Dacă suma restantă este denominate într-o altă valută decât cea a împrumutului, va fi aplicabilă următoarea rată anuală, respectiv rata interbancară relevantă care este în general utilizată de către Bancă pentru tranzacţiile în valuta respectivă plus 2% (200 puncte de bază), calculată în conformitate cu practicile pieţei pentru astfel de rate.

3.03 Eveniment de perturbare a pieţei

Dacă în orice moment (i) de la data emiterii de către Bancă a Notificării de tragere aferente unei anumite Tranşe şi (ii) până la data care cade cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de Data planificată de tragere are loc un Eveniment de perturbare a pieţei, Banca poate notifica Împrumutatul cu privire la activarea prezentei clauze. Într-o astfel de situaţie, rata dobânzii aplicabilă unei Tranşe notificate până la Data scadenţei sau Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, va fi rata (exprimată ca rată procentuală pe an) care este stabilită de către Bancă ca fiind costul total suportat de Bancă pentru finanţarea Tranşei relevante în baza ratei de referinţă generată intern de către Bancă şi aplicabilă în acel moment sau în baza unei metode alternative de stabilire a ratei dobânzii stabilită în mod rezonabil de către Bancă. Împrumutatul va avea dreptul de a refuza în scris respectiva tragere până la data-limită menţionată în notificare şi va suporta comisioanele aferente, în cazul în care acestea există, caz în care Banca nu va elibera suma aferentă tragerii, iar Creditul corespunzător va rămâne disponibil pentru a fi tras în conformitate cu prevederile Articolului 1 02B. În cazul în care Împrumutatul nu refuză la timp tragerea, părţile convin că tragerea şi condiţiile aferente acesteia vor fi obligatorii în totalitate pentru ambele părţi.

În fiecare situaţie, Marja sau Rata fixă notificată anterior de către Bancă în Notificarea de tragere nu vor mai fi aplicabile.

 

ARTICOLUL 4

Rambursare

 

4.01 Rambursarea normală

4.01 A Rambursarea în rate

(a) Împrumutatul va rambursa fiecare Tranşă în rate la Datele de plată specificate în Notificarea de tragere relevantă în conformitate cu termenii graficului de rambursare transmis conform prevederilor Articolului 2.03.

(b) Fiecare grafic de rambursare se va alcătui plecând de la următoarele considerente:

(i) în cazul unei Tranşe cu Rată fixă fără o Dată de revizuire/conversie a dobânzii, rambursarea se va face în rate anuale, semestriale sau trimestriale egale în contul principalului datoriei sau în rate constante de principal şi dobânzi;

(ii) în cazul unei Tranşe cu Rată fixă şi o Dată de revizuire/conversie a dobânzii sau în cazul unei Tranşe cu Rată variabilă, rambursarea se va face în rate egale anuale, semestriale sau trimestriale în contul principalului;

(iii) prima dată de efectuare a unei rambursări pe fiecare Tranşă va fi o Dată de plată care nu va fi mai devreme de 60 (şaizeci) zile de la Data planificată de tragere şi nu mai târziu de prima Dată de plată care urmează după a 7-a (a şaptea) aniversare a Datei de tragere planificată a Tranşei; şi

(iv) ultima dată de rambursare pentru fiecare Tranşă va fi o Dată de plată care nu va fi mai devreme de 4 (patru) ani şi nici mai târziu de 25 (douăzecişicinci) ani de la Dată de tragere planificată.

4.01 B Rată unică

Ca o alternativă, Împrumutatul poate rambursa Tranşa într-o singură rată la o Dată a plăţii specificată în Notificarea de tragere, care va fi o dată care cade nu mai devreme de 3 (trei) ani şi nu mai târziu de 16 (şaisprezece) ani de la Data de tragere planificată.

4.02 Rambursarea anticipată voluntară

4.02 A Opţiunea de plată anticipată Cu condiţia respectării Articolelor 4.02B, 4.02C şi 4.04, Împrumutatul poate rambursa anticipat orice Tranşă, în întregime sau parţial, plus dobânda acumulată şi compensările, dacă există, pe baza unei Cereri de rambursare anticipată, transmisă cu cel puţin 1 (una) lună de preaviz, în care se vor specifica: (a) Suma rambursată anticipat, (b) Data rambursării anticipate, (c) dacă se aplică, metoda de aplicare aleasă pentru Suma rambursată anticipat, în conformitate cu Articolul 5.05C

(i) şi (d) Numărul contractului („FI nr”) menţionat pe prima pagină a acestui Contract.

Cu condiţia respectării Articolului 4.02C, Cererea de rambursare anticipată este obligatorie şi irevocabilă.

4.02 B Compensaţia de rambursare anticipată

4.02 B (1) TRANŞA CU RATĂ FIXĂ

În condiţiile respectării Articolului 4.02B (3) de mai jos, în cazul în care Împrumutatul rambursează anticipat o Tranşă cu Rată fixă, Împrumutatul va achita Băncii, la Data rambursării anticipate, Compensaţia de rambursare anticipată aferentă Transei cu Rată fixă care se rambursează anticipat.

4.02 B (2) TRANŞA CU RATĂ VARIABILĂ

În condiţiile respectării Articolului 4.02B (3) de mai jos, Împrumutatul poate rambursa anticipat o Tranşă cu Rată variabilă fără nicio compensaţie, la orice Dată de plată aferentă.

4.02 B (3) Cu excepţia cazului în care Împrumutatul a acceptat în scris o Rată fixă pentru o Propunere de revizuire/conversie a dobânzii conform Anexei D, rambursarea anticipată a unei Tranşe la Data revizuirii/conversiei dobânzii, care s-a notificat în conformitate cu Articolul 1.02C (a)(viii), sau în concordanţă cu Anexele C sau D, după caz, se poate efectua fără plata unei penalizări.

4.02 C Mecanismul rambursării anticipate La prezentarea de către împrumutat a unei Cereri de rambursare anticipată adresată Băncii, Banca va emite către împrumutat o Notificare de rambursare anticipată, nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile înainte de Data rambursării anticipate, în Notificarea de rambursare anticipată vor fi specificate Suma rambursată anticipat, dobânda acumulată aferentă acestei sume, Compensaţia de rambursare anticipată datorată în conformitate cu Articolul 4.02 B sau, după caz, lipsa obligaţiei de a plăti o compensaţie, precum şi metoda de aplicare a Sumei rambursate anticipat şi Termenul de acceptare.

Dacă Împrumutatul acceptă Notificarea de rambursare anticipată nu mai târziu de Termenul de acceptare, va efectua rambursarea anticipată. În orice alt caz, Împrumutatul nu poate efectua rambursarea anticipată.

Împrumutatul va însoţi rambursarea anticipată de plata dobânzii acumulate şi a compensaţiei, dacă e cazul, datorate la Suma rambursată anticipat, aşa cum se specifică în Notificarea de rambursare anticipată.

4.03 Rambursarea anticipată obligatorie

4.03A Evenimente de rambursare anticipată

4.03A (1) REDUCEREA COSTULUI PROIECTULUI

În cazul în care costul total al Proiectului se reduce de la valoarea stabilită în Preambul (3) la un nivel la care valoarea Creditului depăşeşte 50% (cincizeci la sută) din acest cost total, Banca poate de îndată, cu înştiinţarea Împrumutatului, să anuleze partea netrasă din Credit şi/sau să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, în limita sumei cu care Creditul depăşeşte 50% (cincizeci la sută) din costul total al Proiectului, Împrumutatul va plăti suma solicitată, inclusiv dobânda acumulată şi alte sume datorate şi restante în cadrul acestui Contract, la data specificată de către Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării de solicitare a Băncii.

4.03A(2) PARI PASSU PENTRU FINANŢĂRI DIFERITE DE CELE ALE BEI

În cazul în care Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar (pentru a se evita orice neclaritate, rambursarea anticipată va include răscumpărarea sau anularea atunci când este cazul), în întregime sau în parte, orice Finanţare alta decât cea acordată de BEI şi respectiva rambursare anticipată nu se va realiza din sumele unui împrumut sau altă datorie cu scadenţa cel puţin egală cu termenul neexpirat al Finanţării alta decât cea acordată de BEI şi care este rambursată anticipat, Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze partea netrasă din Credit şi să solicite rambursarea anticipată a împrumutului. Partea din împrumut pe care Banca o poate solicita să fie rambursată anticipat va fi egală cu ponderea sumei rambursate anticipat din Finanţarea alta decât cea acordată de BEI, în valoarea cumulată rămasă nerambursată a tuturor Finanţărilor, altele decât cele acordate de BEI.

Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate, inclusiv dobânda acumulată şi orice alte sume datorate şi restante în cadrul acestui Contract, la data specificată de către Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării.

În înţelesul acestui Articol, „Finanţare alta decât cea acordată de BEI” include orice împrumut, cu excepţia împrumutului şi orice alte împrumuturi directe obţinute de împrumutat de la Bancă, acordate iniţial Împrumutatului pe un termen mai mare de 5 (cinci) ani.

4.03A (3) IMPLICAREA UE

Împrumutatul se va asigura că suma totală a Creditului şi orice fel de finanţare UE primită în legătură cu Proiectul (cum este finanţarea FESI) nu va depăşi în niciun moment 91,72% (nouăzeci şi unu virgulă şaptezeci şi doi la sută) din costurile Proiectului. În cazul în care suma totală a Creditului şi orice tip de finanţare UE primită în legătură cu Proiectul depăşeşte 91,72% (nouăzeci şi unu virgulă şaptezeci şi doi la sută) din costurile Proiectului, Banca poate imediat, cu notificarea Împrumutatului, să anuleze partea netrasă a Creditului şi/sau să ceară plata anticipată a împrumutului până la o sumă care este egală cu suma totală a Creditului şi orice tip de finanţare UE primită în legătură cu Proiectul depăşeşte 91,72% (nouăzeci şi unu virgulă şaptezeci şi doi la sută) din costurile Proiectului, Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate, inclusiv dobânda acumulată şi alte sume datorate şi restante în cadrul acestui Contract, la data specificată de către Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării.

4.03A (4) MODIFICARE LEGISLATIVĂ

Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca dacă a avut loc sau este posibil să aibă loc un Eveniment de modificare legislativă. Într-o astfel de situaţie sau dacă Banca are un motiv rezonabil să creadă că un Eveniment de modificare legislativă s-a produs sau este pe cale să se producă, Banca poate solicita ca Împrumutatul să se consulte cu aceasta. Respectiva consultare va avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii în acest sens. Dacă, în urma trecerii celor 30 (treizeci) zile de la data unei astfel de solicitări de consultare, Banca este de părere că efectele Evenimentului de modificare legislativă nu pot fi diminuate într-un mod care să fie satisfăcător pentru ea, Banca poate, prin notificare adresată Împrumutatului, să anuleze partea netrasă din Credit şi să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, plus dobânda acumulată şi toate celelalte sume acumulate şi neachitate în cadrul acestui Contract.

Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării de către Bancă.

În înţelesul acestui Articol, „Eveniment de modificare legislativ㔠înseamnă emiterea, promulgarea, semnarea sau ratificarea ori o modificare sau completare a unei legi, norme sau reguli (sau în aplicarea ori interpretarea oficială a unei legi, norme sau reguli) care se produce după data acestui Contract şi care, în opinia Băncii, ar afecta în mod substanţial capacitatea Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile în cadrul acestui Contract.

4.03A (5) ILEGALITATE

În cazul în care va deveni ilegală, în orice jurisdicţie aplicabilă, îndeplinirea de către Bancă a obligaţiilor prevăzute în acest Contract sau finanţarea sau menţinerea împrumutului, Banca va notifica imediat Împrumutatul şi poate, neîntârziat, (i) să suspende sau să anuleze porţiunea de Credit care nu a fost trasă şi/sau (ii) să ceară rambursarea anticipată a împrumutului, plus dobânda şi alte sume acumulate sau restante în cadrul Contractului la data indicată de Bancă în notificarea adresată Împrumutatului.

4.03A (6) NEALOCARE ŞI NEELIGIBILITATE

Dacă la data care urmează imediat datei specificate în Articolul 1 09A:

(a)(i) valoarea agregată a tuturor sumelor alocate la data respectivă este mai mică decât (ii) sumele trase până la o astfel de dată în cadrul acestui Contract; sau

(b) nu are loc nicio realocare către alte subproiecte eligibile până la această dată,

după notificarea Împrumutatului, Banca poate solicita rambursarea anticipată a împrumutului, în cazul acestui Articol 4.03A (6)(a), suma pentru care poate fi solicitată rambursarea anticipată va fi egală cu valoarea cu care suma calculată la paragraful (a)(ii) de mai sus depăşeşte suma calculată în paragraful (a)(i), plus dobânda acumulată şi alte sume acumulate şi restante în cadrul acestui Contract. În cazul acestui Articol 4.03A (6)(b), suma pentru care poate fi solicitată rambursarea anticipată va fi suma care corespunde cu valoarea finanţată de Bancă a subproiectelor pentru care nu se realizează realocarea, plus dobânda acumulată şi alte sume acumulate şi restante în cadrul acestui Contract. Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării solicitării de către Bancă.

4.03A (7) EVENIMENT FESI

În cazul în care Împrumutatul este informat sau are motive rezonabile să creadă că un eveniment FESI s-a produs sau urmează să se producă, Împrumutatul va informa Banca neîntârziat. La primirea unei astfel de informări Banca poate solicita consultare cu Împrumutatul Respectiva consultare va avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii. După trecerea perioadei de 30 (treizeci) de zile de la data unei astfel de cereri, Banca poate, cu notificarea Împrumutatului, Să anuleze imediat, proporţional, o parte din Credit sau să ceară plata anticipată a unei părţi proporţionale din împrumut plus dobânda acumulată şi orice alte sume acumulate şi neachitate în cadrul acestui Contract. Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data notificării solicitării de către Bancă.

În înţelesul acestui Articol „Eveniment FESI” înseamnă oricare dintre cele enumerate mai jos:

(a) orice ajutor financiar din partea FESI este anulat; şi/sau

(b) Împrumutatul a rambursat sau i s-a cerut să ramburseze, în întregime sau în parte, orice asistenţă financiară din partea FESI,

cu excepţia cazului în care un astfel de eveniment apare ca urmare a aplicării regulii de dezangajare în conformitate cu articolele 136 şi 144(5) din Regulamentul Prevederilor Comune.

4.03B Proceduri de rambursare anticipată

Orice sumă cerută de Bancă conform Articolului 4.03A, plus dobânda sau alte sume acumulate şi neachitate în cadrul prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, orice compensaţie datorată în conformitate cu prevederile Articolului 4.03C şi ale Articolului 4.04, se vor plăti la data indicată de Bancă în notificarea sa de solicitare.

4.03C Compensaţia de rambursare anticipată

În cazul unui Eveniment de rambursare anticipată cu compensaţie, această compensaţie, dacă există, se va stabili în conformitate cu Articolul 4.02B.

4.04 Termeni generali

O sumă rambursată sau rambursată anticipat nu poate fi reîmprumutată. Prezentul Articol 4 nu va aduce atingere prevederilor Articolului 10.

Dacă Împrumutatul rambursează anticipat o Tranşă la o altă dată decât Data relevantă a plăţii, Împrumutatul va despăgubi Banca cu o sumă pe care Banca o va confirma drept compensaţie pentru primirea fondurilor în alt mod decât la o Dată a plăţii relevantă.

 

ARTICOLUL 5

Plaţi

 

5.01 Convenţia privind numărul de zile

Orice sumă datorată sub formă de dobândă, compensaţie sau comision de către împrumutat în cadrul acestui Contract şi calculată proporţional cu o fracţiune dintr-un an se va calcula pe baza următoarelor convenţii:

(a) pentru dobânda şi compensaţiile datorate în contextul unei Tranşe cu Rată fixă, anul de 360 (trei sute şaizeci) de zile şi luna de 30 (treizeci) de zile;

(b) pentru dobânda şi compensaţiile datorate în contextul unei Tranşe cu Rată variabilă, anul de 360 (trei sute şaizeci) de zile şi numărul de zile scurse;

(c) pentru comisioane, un an de 360 (trei sute şaizeci) de zile şi numărul de zile scurse.

5.02 Data şi locul plăţii

Dacă nu se specifică altfel în acest Contract sau în solicitarea Băncii, toate sumele, altele decât sumele de dobândă, compensaţii şi principal se plătesc în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către împrumutat a cererii din partea Băncii.

Fiecare sumă datorată de împrumutat în cadrul acestui Contract se va plăti în contul aferent comunicat de Bancă Împrumutatului. Banca va indica acest cont cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data scadentă a primei plăţi ce trebuie efectuată de împrumutat şi va comunica orice modificare legată de cont cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de prima plată la care se aplică modificarea respectivă. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul unei plăţi conform Articolului 10.

Împrumutatul va indica, pentru fiecare plată efectuată, numărul contractului („FI nr.”) care se regăseşte pe prima pagină a acestui Contract.

O sumă datorată de împrumutat va fi considerată plătită atunci când este primită de Bancă.

5.03 Plăţi fără deduceri din partea Împrumutatului

Toate plăţile care vor fi efectuate de către împrumutat în cadrul acestui Contract vor fi calculate şi efectuate fără (nu vor include nicio deducere) regularizări sau cereri reconvenţionale.

5.04 Perturbarea sistemelor de plată

În cazul în care fie Banca stabileşte (pe baza propriei decizii) că a avut loc un eveniment de perturbare sau dacă Banca este înştiinţată de către împrumutat cu privire la apariţia unui Eveniment de perturbare:

(a) Banca poate, şi o va face dacă i se va solicita acest lucru de către împrumutat, să se consulte cu Împrumutatul în vederea agreării cu Împrumutatul a unor modificări de funcţionare sau administrare a Contractului pe care Banca le va considera necesare în condiţiile date;

(b) Banca nu va fi obligată să se consulte cu Împrumutatul cu privire la orice modificări menţionate în paragraful (a) dacă, în opinia sa, nu este fezabil să facă acest lucru în condiţiile date şi, în orice caz, nu va avea nicio obligaţie de a accepta astfel de modificări; şi

(c) Banca nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pagube, costuri sau pierderi de orice tip rezultate în urma unui Eveniment de perturbare sau pentru că a luat sau nu măsuri în urma sau în legătură cu prevederile prezentului Articol 5.04.

5.05 Utilizarea sumelor încasate

(a) Generalităţi

Sumele primite de la împrumutat vor putea stinge doar obligaţiile de plată ale acestuia dacă sunt primite în conformitate cu termenii acestui Contract.

(b) Plăţi parţiale

Dacă Banca încasează o plată care nu este suficientă pentru a acoperi toate sumele datorate la momentul respectiv şi care trebuie achitate de către împrumutat în cadrul prezentului Contract, Banca va utiliza respectiva plată pentru a stinge obligaţiile de plată:

(i) în primul rând, pentru achitarea pro rata a oricăror comisioane, costuri, compensaţii şi cheltuieli neachitate şi datorate în conformitate cu prezentul Contract:

(ii) în al doilea rând, pentru achitarea oricărei dobânzi acumulate, datorate şi neachitate în conformitate cu prezentei Contract;

(iii) în al treilea rând, pentru plata oricărei părţi din principalul datoriei datorate şi neachitate în conformitate cu prezentul Contract; si

(iv) în al patrulea rând, pentru plata oricărei alte sume datorate, dar neachitate în conformitate cu prezentul Contract.

(c) Alocarea sumelor aferente Tranşelor

(i) În situaţia în care:

- o rambursare anticipată parţială voluntară a unei Tranşe face obiectul rambursării în mai multe rate, Suma rambursată anticipat va fi aplicată proporţional pentru fiecare rată scadentă sau, la cererea Împrumutatului, în ordinea inversă a scadenţei;

- o rambursare anticipată parţială obligatorie a unei Tranşe face obiectul rambursării în mai multe rate, Suma rambursată anticipat va fi aplicată prin reducerea ratelor scadente în ordinea inversă a maturităţii.

(ii) Sumele primite de către Bancă în urma unei solicitări în conformitate cu Articolul 10.01 şi aplicate unei Tranşe vor reduce ratele scadente în ordinea inversă a scadenţei. Banca poate utiliza sumele primite între Tranşe, la libera sa alegere.

(iii) În cazul primirii unor sume care nu pot fi identificate drept aplicabile unei anumite Tranşe şi asupra cărora nu a existat un acord între Bancă şi împrumutat cu privire la utilizarea lor, Banca le poate utiliza între Tranşe, la libera sa alegere.

 

ARTICOLUL 6

Angajamente şi reprezentări ale Împrumutatului şi Promotorului

 

Angajamentele conţinute în acest Articol 6 vor rămâne în vigoare de la data acestui Contract atât timp cât orice sumă va fi neachitată conform acestui Contract sau atât timp cât Creditul este în vigoare, fiind înţeles faptul că o conformare totală cu aceste angajamente prevăzute la Articolul 6.01,6.02 şi 6.03 este aşteptată să se materializeze anterior acestei date.

6.01 Utilizarea împrumutului şi disponibilitatea altor fonduri

Împrumutatul va utiliza toate sumele împrumutate din împrumut pentru asigurarea parţială a contribuţiei de la bugetul statului pentru finanţarea subproiectelor pentru care au fost efectuate alocările în conformitate cu Articolul 1.09.

Împrumutatul se va asigura că va avea la dispoziţie celelalte fonduri menţionate în Preambul (3) şi că aceste fonduri sunt cheltuite, în măsura necesară, pentru finanţarea Proiectului.

6.02 Finalizarea Proiectului

Împrumutatul se va asigura că Proiectul este implementat de Promotor şi/sau Beneficiarii finali în conformitate cu Descrierea tehnică, care poate fi modificată ocazional, cu aprobarea Băncii şi finalizat de aceştia până la data finală specificată în aceasta.

6.03 Majorarea costului Proiectului

În cazul în care costul total al Proiectului depăşeşte cifra estimată stabilită în Preambul (3), Împrumutatul se va asigura că Promotorul va obţine fonduri pentru finanţarea costurilor suplimentare, fără a recurge la Bancă, în aşa fel încât să permită finalizarea Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică. Planurile privind finanţarea costurilor suplimentare vor fi comunicate Băncii fără întârziere.

6.04 Procedura de achiziţie

Împrumutatul va determina Promotorul să se asigure că echipamentele, serviciile şi lucrările pentru Proiect sunt achiziţionate, asigurate şi comandate de către Beneficiarii finali, respectiv,

(a) în măsura în care le este aplicabilă, Promotorul, Beneficiarii finali şi/sau Proiectul, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, în general, şi în special în concordanţă cu Directivele relevante ale Uniunii Europene şi

(b) în măsura în care Directivele Uniunii Europene nu sunt aplicabile, prin proceduri de achiziţie care, într-un mod satisfăcător pentru Bancă, respectă criteriile de economie şi eficienţă şi, în cazul contractelor publice, principiile de transparenţă, tratament egal şi nediscriminatoriu pe baza naţionalităţii

şi va determina Promotorul să se asigure că Beneficiarii finali respectă aceleaşi legi, reguli şi proceduri.

6.05 Continuarea angajamentelor din Proiect

Împrumutatul se va asigura că Promotorul:

(a) Mentenanţă: se angajează să se asigure că toate proprietăţile care fac parte din Proiect beneficiază de mentenanţă, reparaţii, revizii şi reînnoiri aşa cum este necesar pentru ca acestea să fie păstrate în stare bună de funcţionare de către Beneficiarii finali;

(b) Activele Proiectului: se angajează să se asigure că, exceptând cazul în care Banca şi-a dat anterior consimţământul în scris, Beneficiarii finali vor avea dreptul şi posesia tuturor activelor Proiectului sau majorităţii acestora şi că Beneficiarii finali înlocuiesc şi reînnoiesc aceste active şi menţin Proiectul în stare de funcţionare continuă în conformitate cu scopul iniţial al acestuia; cu condiţia că Banca poate refuza acordarea consimţământului doar acolo unde acţiunile propuse ar aduce prejudicii intereselor Băncii ca instituţie finanţatoare pentru împrumutat sau ar avea drept consecinţă neeligibilitatea Proiectului pentru finanţare din partea Băncii conform Statutului sau Articolului 309 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

(c) Asigurare: se angajează să se asigure că toate lucrările şi proprietăţile care fac parte din Proiect sunt asigurate de Beneficiarii finali, aşa cum este prevăzut de legile şi reglementările aplicabile în România;

(d) Drepturi şi autorizaţii: se angajează să se asigure că toate drepturile de servitute de trecere sau folosinţă şi toate Autorizaţiile necesare pentru executarea şi derularea Proiectului sunt menţinute în vigoare de către Beneficiarii finali; şi

(e) Mediu: se angajează să se asigure că:

(i) Proiectul şi fiecare subproiect sunt implementate şi operate de Beneficiarii finali, în conformitate cu Legislaţia privind mediul;

(ii) Permisele de Mediu necesare pentru subproiecte sunt obţinute şi menţinute de Beneficiarii finali, acolo unde este necesar;

(iii) aceste Permise de Mediu sunt respectate de Beneficiarii finali; şi

(iv) fondurile acordate de Bancă nu vor fi folosite pentru subproiectele care necesită o EIM sau o evaluare a biodiversităţii conform legislaţiei UE şi naţionale fără/anterior (x) să fi efectuat o EIM conform definiţiilor şi criteriilor conţinute în Directivele UE relevante; (y) să aibă consimţământul autorităţii competente şi (z) publicarea şi transmiterea către Bancă a rezumatului nontehnic al EIM.

(f) Legea Uniunii Europene: se angajează să se asigure că Proiectul ca şi fiecare dintre subproiecte sunt implementate şi exploatate de Beneficiarii finali, în conformitate cu legile şi standardele relevante ale legislaţiei Uniunii Europene;

(g) Integritate: se angajează să întreprindă într-un orizont de timp rezonabil şi se angajează să se asigure că Beneficiarii finali, într-un orizont de timp rezonabil, iau măsurile corespunzătoare faţă de orice persoană oficială sau într-o funcţie publică care a fost condamnată printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă pentru o Infracţiune comisă în exercitarea atribuţiilor sale profesionale, pentru a se asigura că acest membru este exclus din activităţile Promotorului sau Beneficiarului final în legătură cu împrumutul sau Proiectul.

(h) Dreptul auditului de integritate: se angajează să asigure şi să se asigure că Beneficiarii finali se vor asigura că toate contractele din cadrul Proiectului care vor fi achiziţionate după data semnării acestui Contract în conformitate cu Directivele UE privind achiziţiile vor include:

(i) obligaţia contractorului respectiv de a informa cu promptitudine Banca despre orice acuzaţie, plângere sau informaţie reală cu privire la Infracţiunile legate de Proiect;

(ii) obligaţia contractorului respectiv de a ţine registre şi evidenţa contabilă a tuturor tranzacţiilor financiare şi cheltuielilor legate de Proiect; şi

(iii) dreptul Băncii, în legătură cu o Infracţiune presupusă, de a verifica registrele şi evidenţele contabile ale contractorului respectiv în legătură cu Proiectul şi de a primi copii după documente, în măsura în care legea permite acest lucru.

(i) Conturi: se angajează să se asigure că Beneficiarii finali primesc orice fonduri sau orice plăţi cu privire la sursele de finanţare menţionate în Preambul (3) prin conturile utilizate În mecanismul public de transfer şi plăţi implicând Trezoreria Statului.

(j) Alte angajamente şi garanţii/confirmări:

Împrumutatul se va asigura în continuare că Promotorul:

(i) se angajează să se asigure că documentaţia relevantă care include:

1. pentru subproiectele care necesită EIM, studii de mediu legate de EIM, rezumatele nontehnice ale EIM, precum şi evaluări ale naturii/biodiversităţii sau documente echivalente care sprijină conformarea cu Directivele Păsări şi Habitate ale Uniunii Europene; şi

2. pentru subproiectele care nu necesită EIM, fie o declaraţie motivată din partea autorităţii competente cu privire la motivele pentru care nu este nevoie de EIM sau o declaraţie din partea Beneficiarului final, în care se explică de ce subproiectul respectiv nu se încadrează în sfera de acoperire a Directivei privind Evaluarea Impactului asupra Mediului, sunt arhivate, păstrate şi actualizate de către Beneficiarii finali şi/sau Promotor şi că aceste documente vor fi furnizate Băncii cu promptitudine de către Promotor, la cererea acesteia;

(ii) se angajează să se asigure că nu există dublă finanţare a subproiectelor, prin alte împrumuturi acordate aceluiaşi împrumutat de către Banca Europeană de Investiţii;

(iii) se angajează să invite Banca în calitate de observator la reuniunile Comitetului de monitorizare;

(iv) în cazul în care Banca suspectează, în mod rezonabil, existenţa unei nereguli în implementarea unui subproiect sau unui grup de subproiecte, se angajează să stabilească o procedură de monitorizare riguroasă printr-un consultant independent la cererea Băncii pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a fondurilor.

În cazul în care această neregulă se confirmă, Împrumutatul va realoca porţiunea afectată din Credit sau împrumut, după caz, altor subproiecte anterior agreate de Bancă, în baza documentelor furnizate de Promotor;

(v) confirmă şi este de acord cu dreptul pe care Banca şi-l rezervă de a verifica, împreună cu Împrumutatul şi dacă Banca solicită acest lucru, împreună cu Promotorul şi AM, procedurile de alocare în scopul derulării Proiectului;

(vi) se angajează să informeze neîntârziat Banca atunci când implementarea unui subproiect alocat este suspendată sau subproiectul este anulat;

(vii) se angajează să verifice conformarea Beneficiarilor finali cu regulile relevante şi aplicabile din legislaţia Uniunii Europene, în special în domeniul mediului, ajutorului de stat şi achiziţiilor publice;

(viii) se angajează să informeze permanent Banca cu privire la modificările POIM care au relevanţă pentru acest Proiect.

6.06 Conformarea cu legislaţia

Împrumutatul îşi ia angajamentul de a se conforma şi de a se asigura că Promotorul se conformează în toate privinţele cu toate legile şi reglementările de care atât acesta, cât şi Proiectul şi finanţarea acestora sunt condiţionate.

6.07 Angajament de integritate

Împrumutatul garantează şi dă asigurări că nu a comis, precum şi nici Promotorul nu a comis şi nicio altă persoană, din cunoştinţele sale sau ale Promotorului, nu a comis niciunul dintre actele de mai jos şi nimeni, inclusiv Promotorul, nu va comite şi nicio persoană, cu consimţământul sau cunoştinţa sa prealabilă sau a Promotorului, nu va comite un astfel de act, după cum urmează;

(i) oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea de avantaje necorespunzătoare pentru a influenţa acţiunile unei persoane care deţine o funcţie sau un post public, un director sau angajat al unei autorităţi publice sau întreprinderi publice sau un director sau reprezentant oficial al unei organizaţii publice internaţionale, în legătură cu oricare proces de achiziţie sau semnare a oricărui contract în legătură cu aceste elemente ale Proiectului descrise în Descrierea tehnică; sau

(ii) orice act care influenţează în mod necorespunzător sau are scopul de a influenţa în mod necorespunzător procesul de achiziţie sau implementarea Proiectului în detrimentul Împrumutatului sau al Promotorului, inclusiv înţelegerea între ofertanţi.

În acest sens, cunoştinţele deţinute de oricare dintre angajaţii Împrumutatului, Promotorului sau AM implicaţi ca administratori ai Proiectului vor fi considerate ca fiind cunoştinţele Împrumutatului, Promotorului şi AM. Împrumutatul se angajează

să informeze şi să se asigure că Promotorul va informa Banca, în cazul în care i se aduc la cunoştinţă orice fapte sau informaţii sugestive care privesc comiterea oricărui astfel de act.

Împrumutatul se angajează să ia într-un interval de timp rezonabil măsuri adecvate în ceea ce priveşte orice funcţionar sau persoană care deţine o funcţie publică care a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru o infracţiune comisă în exercitarea atribuţiilor sale profesionale, în scopul de a se asigura că un astfel de membru este exclus din orice activitate a Împrumutatului legată de împrumut sau de Proiect.

6.08 Confirmări şi Garanţii generale

Împrumutatul confirmă şi garantează Băncii următoarele:

(a) are autoritatea să semneze, să execute şi să îndeplinească obligaţiile care îi revin în cadrul prezentului Contract, precum şi că au fost întreprinse toate acţiunile necesare în vederea autorizării semnării, executării şi îndeplinirii acestora;

(b) prezentul Contract constituie un set de obligaţii legal valabile, obligatorii şi aplicabile;

(c) semnarea şi executarea, îndeplinirea obligaţiilor din Contract şi conformarea cu prevederile acestui Contract nu contravin şi nu intră în conflict, în prezent şi în viitor, cu:

(i) oricare legi, statute, reguli sau norme sau oricare hotărâre, decret sau autorizaţie care i se aplică;

(ii) vreun acord sau alt instrument legal în cadrul căruia are obligaţii care ar putea în mod rezonabil duce la un efect substanţial negativ asupra capacităţii de îndeplinire a obligaţiilor în cadrul acestui Contract;

(d) nu s-a produs nicio Schimbare adversă semnificativă de la data de 16 octombrie 2015;

(e) niciun eveniment sau circumstanţă care constituie Situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale nu s-a produs şi nu se află în derulare neremediat sau fără derogare;

(f) nu există actualmente şi din cunoştinţa sa nu se află pe rolul niciunei instanţe, organism de arbitraj sau agenţie niciun litigiu, procedură de arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii, după cum nu a existat şi nu se continuă o sentinţă sau decizie împotriva sa sau împotriva Promotorului care să fi condus sau care, în cazul unei sentinţe nefavorabile, există probabilitatea rezonabilă să poată conduce la o Schimbare adversă semnificativă;

(g) a obţinut şi s-a asigurat ca Promotorul şi/sau Beneficiarii finali, după caz, să fi obţinut toate autorizaţiile necesare în legătură cu acest Contract şi pentru a-şi putea îndeplini în legalitate obligaţiile în contextul prezentului şi al Proiectului şi toate aceste autorizaţii sunt în vigoare şi au efect integral şi sunt admisibile ca şi dovezi;

(h) (doar în ceea ce priveşte Împrumutatul) obligaţiile sale de plată în cadrul acestui Contract sunt considerate cel puţin pari passu ca şi drept de plată faţă de toate celelalte obligaţii negarantate şi nesubordonate, prezente şi viitoare, în cadrul oricăror altor instrumente de credit, cu excepţia celor obligatorii prin lege;

(i) el şi Promotorul respectă prevederile Articolului 6.05(e) şi din câte ştie şi are cunoştinţă (după o investigaţie corespunzătoare şi atentă) nu a fost depusă nicio Plângere în domeniul mediului şi nici nu există ameninţarea unei astfel de plângeri împotriva sa sau a Promotorului;

(j) respectă toate obligaţiile asumate prin prezenta secţiune 6; şi

(k) fondurile investite în Proiect provin doar din sursele specificate în Preambul (3).

Confirmările şi garanţiile stabilite mai sus rămân valabile după semnarea acestui Contract şi se consideră, cu excepţia reprezentărilor prevăzute în paragraful (d) de mai sus, a fi repetate la fiecare Cerere de tragere, Dată planificată de tragere şi fiecare Dată a plăţii.

 

ARTICOLUL 7

Garanţie

 

Obligaţiile din cadrul acestui Articol 7 sunt valabile începând cu data încheierii prezentului Contract şi pe toată durata de timp cât vor exista sume neachitate în cadrul Contractului sau pe durata valabilităţii Creditului.

7.01 Clauza Pari Passu

Împrumutatul se va asigura că obligaţiile sale de plată din cadrul prezentului Contract nu au şi nu vor avea un rang mai mic de pari passu faţă de dreptul la plată al altor obligaţii negarantate şi nesubordonate, prezente şi viitoare, în cadrul oricăror Instrumente de datorie guvernamentală.

În particular, dacă Banca adresează o solicitare în conformitate cu prevederile Articolului 10.01 sau dacă a avut loc şi continuă să existe un eveniment sau potenţial eveniment de nerespectare a obligaţiilor asumate în contextul oricărui Instrument de datorie guvernamentală negarantat şi nesubordonat al Împrumutatului sau al oricăreia dintre agenţiile sau instituţiile sale, Împrumutatul nu va efectua (sau autoriza) orice plată aferentă oricărui altui Instrument de datorie guvernamentală (fie planificată în mod normal sau de altă natură) fără a achita în mod simultan sau fără a aloca separat într-un cont special pentru plata la următoarea Dată scadentă a unei sume egale cu aceeaşi pondere din datoria restantă în cadrul prezentului Contract ca şi ponderea pe care plata în contextul acestui Instrument de datorie guvernamentală o reprezintă în totalul datoriei restante în cadrul respectivului Instrument de datorie guvernamentală. În acest sens, orice plată pentru un Instrument de datorie guvernamentală care este efectuată din sumele generate de emisiunea unui alt instrument, pentru care au subscris aproximativ aceleaşi persoane ca şi cele care deţin creanţele din contextul Instrumentului de datorie guvernamentală, va fi ignorată.

În acest Contract, „Instrument de datorie guvernamental㔠are semnificaţia de:

(a) instrument, inclusiv o chitanţă sau extras de cont, prin care se evidenţiază sau se constituie o obligaţie de rambursare a unui împrumut, depozit, avans sau prelungiri similare ale creditului (inclusiv fără limitare, orice prelungire a unui credit prin acord de refinanţare sau rescadenţare);

(b) o obligaţie evidenţiată printr-o obligaţiune, titlu de creanţă sau un înscris doveditor similar de îndatorare sau

(c) o garanţie acordată de împrumutat pentru o obligaţie a unui terţ.

7.02 Garanţii suplimentare

În cazul în care Împrumutatul acordă unui terţ o garanţie pentru realizarea oricărui Instrument de datorie guvernamentală sau orice preferinţă sau prioritate în legătură cu această garanţie, Împrumutatul, dacă Banca solicită acest lucru, va pune la dispoziţia Băncii o garanţie echivalentă pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin prin acest Contract sau va acorda Băncii o preferinţă ori prioritate echivalentă.

7.03 Clauze prin incluziune

Dacă Împrumutatul încheie, cu orice alt creditor financiar pe termen mediu sau lung, un contract de finanţare care include o clauză de pierdere de rating şi/sau o clauză încrucişată şi/sau o clauză pari passu care nu face parte din acest Contract sau este mai favorabilă creditorului financiar respectiv decât prevederea/prevederile echivalente ale prezentului Contract, Împrumutatul va informa Banca în consecinţă şi, la solicitarea Băncii, va semna un acord pentru amendarea prezentului Contract, astfel încât să asigure o prevedere echivalentă în favoarea Băncii.

 

ARTICOLUL 8

Informări şi vizite

 

8.01 Informări privind Proiectul

Împrumutatul va sau se va asigura că Promotorul:

(a) transmite Băncii:

(i) informaţiile în conţinutul şi forma şi la intervalele de timp menţionate în Anexa A.2 sau în alt mod ce va fi agreat în mod periodic de către părţile la prezentul Contract;

(ii) dacă este necesar în conformitate cu Articolul 1.09B(b) un Raport de alocare;

(iii) orice astfel de informaţii privind subproiectele incluse în Cererile de alocare pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil, într-un interval de timp rezonabil; şi

(iv) orice astfel de informaţii sau documente ulterioare privind finanţarea, achiziţiile, implementarea, funcţionarea şi impactul de mediu în legătură cu Proiectul, pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil, într-un interval de timp rezonabil,

cu menţiunea că, dacă aceste informaţii sau documente nu sunt transmise Băncii la timp, iar Împrumutatul nu rectifică omisiunile într-un interval de timp rezonabil stabilit de Bancă în scris, Banca poate remedia deficienţa, în măsura în care este fezabil, prin utilizarea propriului personal, a unui consultant sau a unui alt terţ, pe cheltuiala Împrumutatului sau a Promotorului, iar Împrumutatul va acorda sau se va asigura că Promotorul va acorda acestor persoane toată asistenţa necesară, în acest sens;

(b) va transmite spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice schimbare substanţială a Proiectului, având în vedere de asemenea informaţiile prezentate Băncii în legătură cu Proiectul înainte de semnarea prezentului Contract, în legătură cu, printre altele, preţul, proiectul, planurile, calendarul sau programul de cheltuieli ori planul de finanţare a Proiectului;

(c) va informa cu promptitudine Banca în privinţa următoarelor:

(i) orice acţiuni sau proteste iniţiate sau orice tip de contestaţii făcute de oricare terţă parte sau orice reclamaţii primite de împrumutat sau de Promotor, precum şi orice Plângere în domeniul mediului care după cunoştinţa sa s-a produs, urmează sau ameninţă să se producă împotriva sa cu privire la chestiuni de mediu sau alte chestiuni care afectează Proiectul;

(ii) orice fapte sau evenimente cunoscute de împrumutat sau de Promotor, care ar putea aduce prejudicii substanţiale ori ar putea afecta condiţiile de executare sau operare a Proiectului;

(iii) orice presupusă acuzaţie, plângere sau informaţie privind Infracţiunile legate de Proiect;

(iv) orice neconformare a acestuia cu orice Legislaţie aplicabilă în domeniul mediului înconjurător; si

(v) orice suspendare, revocare sau modificare a unui Permis de mediu

şi va organiza acţiunile care trebuie întreprinse în privinţa acestor probleme.

(d) va furniza Băncii, la cererea acesteia, documentele specificate în Articolul 6.05 (h) şi toate informaţiile necesare cu privire la aceste documente în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data primirii solicitării Băncii;

(e) va livra Băncii, în forma şi conţinutul acceptate de Bancă;

(i) rapoartele de progres anuale ale Proiectului (inclusiv situaţia fiecărui subproiect) pe durata Implementării Proiectului, care vor fi transmise în cel mult 30 (treizeci) de zile de la finele fiecărei perioade de raportare; şi;

(ii) un raport final al Proiectului;

(f) va informa prompt Banca în cazul în care fondurile investite în Proiect provin dintr-o altă sursă decât cele prevăzute în Preambul (3).

8.02 Informaţii privind Împrumutatul şi Promotorul

Împrumutatul va informa neîntârziat Banca cu privire la:

(i) orice fapt care îl obligă să ramburseze anticipat orice obligaţie de natura datoriei publice sau orice finanţare acordată de Uniunea Europeană;

(ii) orice eveniment sau decizie care constituie sau ar putea conduce la un Eveniment de rambursare anticipată;

(iii) orice intenţie a sa de a acorda unui terţ orice garanţie reală asupra unora dintre activele sale;

(iv) orice intenţie din partea sa sau a Promotorului sau a Beneficiarilor finali de a renunţa la proprietatea asupra oricărei componente materiale a Proiectului;

(v) orice fapt sau eveniment care, în mod rezonabil, ar putea împiedica îndeplinirea obligaţiilor Împrumutatului conform acestui Contract;

(vi) orice eveniment menţionat în Articolul 10.01 care s-a produs, ameninţă să se producă sau este previzionat;

(vii) în măsura permisă de lege, orice litigiu important, arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii derulate de o instanţă, administraţie sau autoritate publică similară care, din cunoştinţele şi convingerile sale, sunt în derulare, iminente sau urmează a se produce împotriva Împrumutatului, Promotorului, Beneficiarilor finali, sau AM-urilor sau reprezentanţilor oficiali ai Împrumutatului, Promotorului, Beneficiarilor finali sau AM-urilor sau persoanelor aflate în funcţii publice în legătură cu o Infracţiune legată de împrumut sau Proiect;

(viii) orice măsură luată de împrumutat, Promotor şi Beneficiarii finali conform Articolului 6.05(g) şi Articolului 6.07 din acest Contract; şi

(ix) orice litigiu, arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii în derulare, care ameninţă să se producă sau sunt în aşteptare, care ar putea să conducă la o Schimbare adversă semnificativă, în cazul în care ar primi o sentinţă negativă.

8.03 Vizite ale Băncii

Împrumutatul va permite şi se va asigura că Promotorul şi Beneficiarii finali vor permite persoanelor desemnate de către Bancă, precum şi persoanelor desemnate de către alte instituţii sau agenţii ale Uniunii Europene, atunci când este impus de prevederile obligatorii relevante ale legislaţiei Uniunii Europene:

(a) să viziteze locaţiile şi lucrările care intră în componenţa Proiectului;

(b) să intervieveze reprezentanţii Împrumutatului şi/sau ai Promotorului şi/sau Beneficiarilor finali şi să nu obstrucţioneze contactele cu orice persoană implicată în sau afectată de Proiect; şi

(c) să verifice registrele şi evidenţele Împrumutatului şi/sau ale Promotorului şi/sau Beneficiarilor finali în legătură cu implementarea Proiectului şi să poată obţine copii după documentele respective în măsura permisă de lege.

Împrumutatul va furniza Băncii sau se va asigura că i se vor furniza Băncii toată asistenţa necesară pentru scopurile descrise în acest Articol.

Împrumutatul acceptă faptul că Banca poate fi obligată să dezvăluie astfel de informaţii referitoare la împrumutat şi Proiect către orice instituţie sau agenţie competentă a Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile obligatorii relevante ale legislaţiei Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 9

Taxe şi cheltuieli

 

9.01 Impozite, taxe şi comisioane

Împrumutatul va plăti toate impozitele, taxele şi alte impuneri de orice natură, inclusiv taxele de timbru şi taxe de înregistrare, generate de semnarea sau implementarea acestui Contract sau a oricărui altui document, precum şi pentru crearea, perfecţionarea, înregistrarea sau aplicarea unei garanţii în cadrul acestui împrumut, în măsura în care se aplică.

Împrumutatul va plăti capitalul, dobânda, compensaţiile şi alte sume datorate în cadrul acestui Contract în sumă brută, fără deducerea vreunor impuneri naţionale sau locale; cu condiţia ca, dacă Împrumutatul are obligaţia de a efectua astfel de deduceri, plata să fie transformată în sumă brută pentru Bancă, astfel încât după deducere suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02 Alte taxe

Împrumutatul va suporta toate taxele şi cheltuielile, inclusiv cele profesionale, bancare sau de schimb valutar efectuate în legătură cu pregătirea, executarea, implementarea şi încheierea acestui Contract sau a oricărui document, amendament, act adiţional sau derogare cu privire la prezentul Contract sau orice document legat de acest Contract, precum şi pentru modificarea, crearea, administrarea sau realizarea oricărei garanţii pentru împrumut.

9.03 Costuri majorate, compensaţii şi regularizare

(a) Împrumutatul va plăti Băncii toate sumele sau cheltuielile efectuate sau suportate de Bancă ca urmare a introducerii unei modificări sau producerii oricărei schimbări (sau în interpretarea, administrarea sau aplicarea) în orice lege sau reglementare sau conformarea cu orice lege sau reglementare care apare după data semnării acestui Contract, în concordanţă cu sau care are ca rezultat (i) obligaţia Băncii de a efectua costuri suplimentare pentru finanţarea sau realizarea obligaţiei conform acestui Contract sau (ii) reducerea sau eliminarea oricărei sume datorate Băncii în cadrul acestui Contract sau a venitului financiar obţinut din acordarea Creditului sau a împrumutului de către Bancă Împrumutatului.

(b) Fără a aduce prejudicii oricăror altor drepturi ale Băncii în cadrul acestui Contract sau al oricărei legi aplicabile, Împrumutatul va despăgubi şi va exonera Banca faţă de orice pierdere înregistrată ca urmare a unei plăţi sau renunţări parţiale care are loc de o manieră diferită faţă de ceea ce este prevăzut în mod specific în acest Contract. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, după data de expirare a Creditului, anularea care survine în conformitate cu prevederile art. 1,07 al prezentului Contract nu este considerată ca fiind o plată sau o descărcare parţială care are loc în o manieră alta decât în mod expres prevăzută în prezentul Contract.

(c) Banca poate compensa orice obligaţie a Împrumutatului ajunsă la scadenţă în cadrul acestui Contract (în măsura în care este deţinută de Bancă) cu orice obligaţie (fie că a ajuns sau nu la data scadentă) a Băncii către împrumutat, indiferent de locul plăţii, sucursala folosită sau valuta acelei obligaţii. Dacă obligaţiile sunt exprimate în valute diferite Banca poate transforma, în scopul compensării, fiecare obligaţie la un curs al pieţei utilizat în operaţiunile obişnuite. Dacă oricare obligaţie nu este lichidată sau constatată, Banca poate efectua compensarea în baza unei sume estimate de către Bancă, cu bună-credinţă, a fi valoarea respectivei obligaţii.

 

ARTICOLUL 10

Situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale

 

10.01 Dreptul de a solicita rambursarea

Împrumutatul va rambursa fără întârziere, integral sau parţial, împrumutul (conform solicitării Băncii), împreună cu dobânda

acumulată şi alte sume acumulate sau neplătite în cadrul prezentului Contract, la cererea scrisă a Băncii în conformitate cu prevederile de mai jos.

10.01 A Cererea imediată

Banca poate efectua o astfel de cerere imediat:

(a) în cazul în care Împrumutatul nu plăteşte la scadenţă oricare dintre sumele datorate conform acestui Contract, în locul şi valuta exprimate pentru plată, cu excepţia situaţiilor în care (i) faptul că nu a plătit este cauzat de o eroare administrativă sau tehnică sau de un Eveniment de perturbare şi (ii) plata se realizează în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data scadenţei;

(b) dacă orice informaţie sau document transmise Băncii de către împrumutat sau în numele acestuia sau dacă orice reprezentare, garanţie sau declaraţie efectuată sau considerată a fi efectuată de împrumutat în cadrul prezentului Contract este sau se dovedeşte a fi fost incorectă, incompletă sau de natură a induce în eroare cu privire la orice aspect material;

(c) dacă, în urma neîndeplinirii unei obligaţii contractuale de către împrumutat în legătură cu orice împrumut sau orice obligaţie rezultată din orice tranzacţie financiară, alta decât împrumutul,

(i) Împrumutatul, după expirarea oricărei perioade de graţie contractuale, trebuie, ar putea sau va fi obligat să ramburseze anticipat, să plătească, să stingă sau să închidă înainte de scadenţă orice alte împrumuturi sau obligaţii; sau

(ii) orice angajament financiar legat de alte împrumuturi sau obligaţii este anulat sau suspendat;

(d) dacă Împrumutatul nu îşi poate plăti datoriile la scadenţă sau îşi suspendă datoriile sau încheie o înţelegere sau intenţionează să încheie o înţelegere cu creditorii săi, inclusiv un moratoriu, sau începe negocierile cu unul sau mai mulţi dintre creditorii săi în vederea restructurării oricăreia dintre îndatoririle sale financiare;

(e) dacă Împrumutatul nu îşi îndeplineşte orice obligaţie din cadrul oricărui altui împrumut acordat de Bancă sau Instrument de datorie guvernamentală încheiat cu Banca;

(f) dacă Împrumutatul nu îşi îndeplineşte orice obligaţie din cadrul oricărui altui împrumut acordat lui din resursele Băncii sau Uniunii Europene;

(g) dacă se produce o Schimbare adversă semnificativă faţă de situaţia Împrumutatului la data Contractului; sau

(h) dacă este ilegală sau devine ilegală realizarea obligaţilor de către împrumutat sau Promotor aşa cum sunt stabilite în prezentul Contract ori prezentul Contract nu este în vigoare în conformitate cu termenii acestuia sau este declarat de împrumutat sau de Promotor ca nefiind aplicabil în conformitate cu termenii acestuia.

10.01B Cererea după notificarea de remediere

Banca poate, de asemenea, să facă astfel de cereri;

(a) dacă Împrumutatul sau Promotorul nu respectă oricare din obligaţiile din prezentul Contract, care nu este o obligaţie menţionată în Articolul 10.01 A; sau

(b) dacă orice fapt declarat în Preambul şi legat de împrumutat sau de Promotor sau de Proiect se modifică substanţial şi nu este remediat şi dacă modificarea fie prejudiciază interesele Băncii ca instituţie finanţatoare pentru împrumutat, fie afectează în mod negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului,

cu excepţia cazului în care neconformarea sau circumstanţele care duc la neconformare pot fi remediate şi sunt remediate într-un interval de timp rezonabil specificat într-o notificare transmisă Împrumutatului de către Bancă.

10.02 Alte drepturi legale

Articolul 10.01 nu va limita orice alte drepturi legale ale Băncii de a solicita rambursarea anticipată a împrumutului.

10.03 Daune

10.03A Tranşe cu rată fixă

în cazul unei cereri conform Articolului 10.01 în legătură cu orice Tranşă cu rată fixă, Împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus Compensaţia pentru rambursare anticipată aferentă oricărei sume de principal datorată a fi rambursată anticipat. Această Compensaţie pentru rambursare anticipată se va acumula de la data scadentă specificată în notificarea de cerere a Băncii şi va fi calculată considerând că rambursarea anticipată se efectuează la data astfel specificată.

10.03B Tranşe cu rată variabilă

în cazul unei cereri conform Articolului 10.01 în legătură cu orice Tranşă cu rată variabilă, Împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus o sumă egală cu valoarea actuală de 0,15% (cincisprezece puncte de bază) calculată anual şi aferentă sumei de principal care trebuie rambursată anticipat, în acelaşi mod cu dobânda ce ar fi fost calculată şi acumulată, dacă suma respectivă ar fi rămas de plată conform calendarului iniţial de rambursare al Tranşei, până la Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau Data scadenţei.

Valoarea se va calcula cu o rată de discont egală cu Rata de redistribuire aplicată pentru fiecare Dată de plată relevantă.

10.03C Aspecte generale

Sumele datorate de împrumutat În conformitate cu acest Articol 10.03 se vor plăti la data rambursării anticipate specificată în cererea Băncii.

10.04 Nerenunţare

Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere, exercitarea parţială sau singulară de către Bancă a oricărui drept sau solicitare a unei remedieri conform acestui Contract nu vor fi interpretate ca o renunţare la aceste drepturi sau solicitări de remediere. Drepturile şi remedierile prevăzute în acest Contract sunt cumulative şi nu exclud alte drepturi sau remedieri prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 11

Lege şi jurisdicţie, diverse

 

11.01 Legea contractului

Prezentul Contract, precum şi toate obligaţiile extracontractuale ce rezultă din acest Contract sau sunt în legătură cu acest Contract vor fi guvernate de legile Marelui Ducat al Luxemburgului.

Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, Împrumutatul şi Promotorul vor desemna legea care le guvernează relaţiile contractuale şi relaţiile cu Beneficiarii finali în conformitate cu cadrul legal aplicabil acestora.

11.02 Jurisdicţia

(a) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene are jurisdicţie exclusivă pentru soluţionarea oricărei dispute („Dispută”) generată de acest Contract sau în legătură cu acesta (inclusiv o dispută care priveşte existenţa, valabilitatea sau rezilierea acestui Contract sau consecinţele nulităţii acestuia) sau orice obligaţie extracontractuală generată de acest Contract sau având legătură cu acesta.

(b) Părţile sunt de acord cu faptul că Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este instanţa cea mai potrivită şi convenabilă pentru a soluţiona Disputele dintre ele şi, ca urmare, nu vor susţine contrariul.

(c) Acest Articol 11.02 are în vedere doar beneficiul Băncii. Ca o consecinţă şi fără a prejudicia Articolul 11.02(a), nu împiedică Banca să întreprindă proceduri cu privire la o dispută (inclusiv o dispută legată de existenţa, valabilitatea sau rezilierea acestui Contract sau orice obligaţie extracontractuală generată sau având legătură cu acest Contract) într-o altă instanţă care are jurisdicţie. În măsura permisă de lege, Banca poate deschide proceduri simultane în mai multe jurisdicţii.

11.03 Locul realizării

Dacă Banca nu aprobă în mod specific, în scris, altceva, locul realizării în cadrul acestui Contract va fi sediul Băncii.

11.04 Dovada sumelor datorate

În orice acţiune legală generată de acest Contract, certificatul emis de Bancă cu privire la orice sumă sau rată datorată Băncii conform acestui Contract va constitui, în absenţa unei erori evidente, dovada prima facie a unei astfel de sume sau rate.

11.05 Acord indivizibil

Acest Contract constituie acordul indivizibil dintre părţi în legătură cu acordarea Creditului la care face referire şi prevalează asupra oricărei altei înţelegeri anterioare, fie concrete, fie implicite, având acelaşi obiect.

11.06 Lipsa validităţii

Dacă la un moment dat oricare dintre termenii acestui Contract devine ilegal, lipsit de valabilitate sau aplicabilitate în orice privinţă sau dacă acest Contract este sau devine fără consecinţe în orice privinţă, în conformitate cu legile oricărei jurisdicţii, lipsa de legalitate, valabilitate, aplicabilitate sau consecinţe juridice nu va afecta:

(a) legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea în jurisdicţia respectivă a celorlalţi termeni ai acestui Contract sau consecinţa juridică în orice altă privinţă a acestui Contract în jurisdicţia respectivă; sau

(b) legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea în alte jurisdicţii a acestora sau a oricărui alt termen al acestui Contract sau consecinţa juridică a acestui Contract în legislaţia unor astfel de alte jurisdicţii.

11.07 Amendamente

Orice amendament adus prezentului Contract se va realiza în scris şt va fi semnat de părţi.

11.08 Neaplicabilitatea anumitor evenimente

Împrumutatul renunţă la orice drept de a se baza pe orice:

(a) impreviziune, însemnând o schimbare excepţională de circumstanţe care ar face ca îndeplinirea oricărei obligaţii sau tuturor obligaţiilor în cadrul acestui Contract să devină excesiv de împovărătoare, aşa cum o astfel de impreviziune este reglementată prin, dar fără limitare la, Articolul 1271 paragraful 3 lit. (c) din Codul civil român; sau

(b) un alt eveniment care ar putea avea un efect similar asupra capacităţii Împrumutatului de a îndeplini obligaţiile din acest Contract.

 

ARTICOLUL 12

Clauze finale

 

12.01 Notificări între părţi

Notificările şi alte comunicări transmise în cadrul acestui Contract, adresate oricărei părţi din Contract, se vor efectua la adresele sau numerele de fax stabilite mai jos sau la orice alte adrese sau numere de fax notificate în prealabil, în scris, celeilalte părţi:

 

Pentru Bancă

În atenţia: OPS/CSEE-4 PUB SEC

 

(BG, RO, TUR)

 

100 boulevard Konrad Adenauer

 

L-2950 Luxembourg

 

Fax Nr.; +352 4379 55186

 

 

Pentru împrumutat

În atenţia: Direcţia generală relaţii financiare internaţionale

 

str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

 

RO-70060 Bucureşti

 

Nr. fax: +40 312 67 92

 

12.02 Forma notificărilor

Orice notificare sau altă comunicare transmisă în cadrul acestui Contract trebuie efectuată în scris.

Notificările şi alte comunicări pentru care în acest Contract se specifică perioade fixe sau care stabilesc ele însele perioade obligatorii pentru destinatar se pot efectua prin livrare personală, prin scrisoare recomandată sau prin fax. Respectivele notificări şi comunicări se vor considera a fi fost primite de către cealaltă parte la data livrării pentru scrisorile livrate personal sau cele recomandate sau la data confirmării transmiterii pentru cele transmise prin fax.

Alte notificări sau comunicări pot fi făcute prin livrare personală, scrisoare recomandată sau fax sau în măsura în care părţile stabilesc acest lucru prin acord scris, prin e-mail sau o altă formă de comunicare electronică.

Fără a afecta validitatea unei notificări transmise prin fax conform paragrafelor de mai sus, o copie a fiecărei notificări transmise prin fax va fi de asemenea expediată părţii aferente prin poştă, cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare.

Notificările emise de împrumutat conform oricărei prevederi din acest Contract vor fi, atunci când Banca solicită acest lucru, transmise acesteia împreună cu dovezi satisfăcătoare pentru Bancă privind autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze aceste notificări din partea Împrumutatului, precum şi specimenele de semnătură ale acestor persoane.

12.03 Preambul, Anexe şi Ataşamente

Preambulul şi următoarele Anexe şi Ataşamente fac parte integrantă din acest Contract:

Anexa A          Specificaţiile Proiectului şi Raportare

Anexa B          Definiţia EURIBOR

Anexa C          Formularul Cerere de tragere

Anexa D          Revizuirea şi Conversia Ratei Dobânzii

Anexa E          Certificatul Împrumutatului

Anexa F          F.1 Cerere de alocare pentru subproiectele al căror cost de investiţii nu depăşeşte 25.000.000 EUR

                        F.2 Cerere de alocare pentru subproiectele al căror cost de investiţii se încadrează între 25.000.000 EUR şi 50.000.000 EUR

Următoarele ataşamente sunt anexate acestui Contract:

Anexa              Formulare A şi B

Acest Contract reprezintă rezultatul negocierilor extinse dintre părţi, fiecare dintre acestea fiind reprezentată de consilieri juridici interni sau din afara instituţiei. Fără a aduce atingere acestui fapt şi dacă se solicită conform oricărei legi aplicabile, precum Articolul 1.203 din Codul civil al României, Împrumutatul acceptă prin prezenta toate clauzele din acest Contract care (A) asigură în favoarea Băncii (i) limitarea răspunderii, (ii) dreptul de a denunţa unilateral acest contract, (iii) dreptul de a suspenda îndeplinirea obligaţiilor Băncii sau (B) asigură în defavoarea Împrumutatului, după caz (i) decăderea din drepturi, (ii) decăderea din beneficiul termenului, (iii) limitarea dreptului de a opune excepţii, (iv) limitarea dreptului de contractare cu terţi, (v) reînnoirea tacită a acordului, (vi) legea aplicabilă, (vii) clauzele compromisorii sau derogatorii de la regulile jurisdicţiei instanţelor, inclusiv şi fără limitare la următoarele Articole: Articolul 1.06 Anulare şi Suspendare, Articolul 1.07 Anulare după expirarea Creditului, Articolul 4 Rambursarea, Articolul 5 Plăţi, Articolul 1.04 Condiţii de tragere, Articolul 6.07 Angajament de integritate, Articolul 10.01 Dreptul de solicitarea plăţii, Articolul 10.04 Nederogare, Articolul 11.01 Legea care guvernează, Articolul 11.02 Jurisdicţie şi Articolul 11.08 Neaplicabilitatea anumitor evenimente.

 

Ca mărturie a celor de mai sus, părţile au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare originale în limba engleză cu iniţializarea fiecărei pagini a prezentului Contract de către reprezentanţii respectivi, în numele lor.

 

La Luxemburg, 16 iunie 2016

 

Semnat pentru şi în numele României

Semnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii

Anca Dana Dragu,

Cristian Popa,

ministrul finanţelor publice

vicepreşedinte

 

ANEXA A

 

Specificaţiile Proiectului şi Raportare

A.1 Descriere tehnică

 

A.1. Descriere tehnică

A.1.1. Scopul, locaţia

Acest împrumut acordat în cadrul programului structural va sprijini, în primul rând, implementarea principalelor directive UE în sectorul gestionării apei şi managementul deşeurilor solide municipale şi se preconizează că va contribui în mod semnificativ la îmbunătăţirea conformării României cu Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinată consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare ocazionale (Directiva UE Apă Potabilă), Directiva Consiliului 91/271/CEE privind tratarea apei reziduale urbane, cu modificările şi completările ulterioare, periodice (Directiva Tratarea Apelor Uzate în Zonele Urbane). Va promova de asemenea adaptarea la modificările climatice gestionând riscurile de inundaţii şi îmbunătăţind rezilienţa la dezastrele naturale.

A.1.2. Descriere

A. 1.2.1. Subproiectele implementate în cadrul următorului Program Operaţional şi următoarelor axe, a căror sferă de acoperire şi criterii de eligibilitate sunt prezentate mai jos, vor fi eligibile pentru această operaţiune şi supuse procedurii de alocare aşa cum este definită în A.1.4.

 

Program Operaţional (PO)

Axe

PO Infrastructură Mare (POIM)

2014R016M10P001

3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

4. Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminării siturilor poluate

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

 

POIM poate fi modificat cu aprobarea Comitetului de monitorizare şi a Comisiei Europene. Modificările pot fi eligibile pentru finanţare, dar condiţionate de acceptarea de către Bancă şi de criteriile de eligibilitate ale acesteia.

A.1.2.2. Dispoziţii generale

Valoarea împrumutului nu depăşeşte 50% din costurile de investiţie ale Proiectului şi 100% din costurile de investiţii eligibile.

Următoarele costuri nu sunt eligibile din perspectiva Băncii: TVA-ul şi alte impozite şi taxe, cumpărarea de terenuri, clădiri, costuri de mentenanţă şi alte costuri de exploatare, achiziţia de bunuri second-hand, dobânda pe perioada construcţiei, cumpărarea licenţelor pentru utilizarea de resurse negenerate public (de exemplu, licenţe de telecomunicaţie), brevete, mărci şi mărci înregistrate. Tranzacţiile pur financiare nu sunt, nici ele, eligibile.

Banca nu finanţează următoarele activităţi:

- muniţie şi arme, echipamente sau infrastructură destinate forţelor militare/poliţieneşti;

- proiecte care au drept consecinţă limitarea drepturilor şi libertăţilor individuale sau încălcarea drepturilor omului;

- proiecte controversate din punct de vedere etic sau moral;

- activităţi interzise de legislaţia naţională (unde această legislaţie există);

- proiecte pentru organizaţii politice şi religioase, sindicate etc.

Toate subproiectele trebuie să respecte legislaţia Uniunii Europene în privinţa mediului, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat, precum şi să se conformeze principiilor şi standardelor cuprinse în Declaraţia de Politici de Mediu a Băncii 2.


2 ttp://www.eib.org/attachments/strategies/eib_statement_esps_en.pdf

 

A. 1.3. Calendar

POIM va fi implementat în perioada 2014-2024.

 

A.2. Obligaţii de informare

1. Transmiterea informaţiilor: desemnarea persoanei responsabile

Informaţiile de mai jos trebuie transmise Băncii sub responsabilitatea celor de mai jos:

 

 

Contact financiar

Contact tehnic

Compania

Ministerul Finanţelor Publice

AM

Persoana de contact

Boni Cucu

Cătălin Gheran

Titlul

Director general

Director

Funcţia/Departamentul financiar şi tehnic

Direcţia generală relaţii financiare internaţionale

Autoritatea de management

Adresă

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti

Calea Şerban Vodă nr. 30-32, sectorul 4, Bucureşti

Telefon

+40 319 98 54

021 300 62 50

Fax

+40 312 67 92

021 316 07 78

E-mail

Boni.cucu@mfinanţe.ro

catalin.gheran@posmediu.ro

 

Persoana (persoanele) de contact menţionată(e) mai sus este (sunt) contactul (contactele) responsabil(e) în prezent, Împrumutatul va informa BEI imediat în cazul unei modificări.

2. Informaţii privind subiecte specifice

Împrumutatul se va asigura că Promotorul va livra Băncii următoarele informaţii, cel mai târziu la termenul indicat mai jos.

 

Document/informare

Termen-limită

Informaţiile privind iniţierea de către Comisia Europeană a unei proceduri de infringement sau judiciare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru neconformarea cu legislaţia UE privind un subproiect finanţat sau care urmează a fi finanţat prin acest Contract de finanţare

în fiecare caz, fără întârziere, dar în cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data la care Promotorul este informat cu privire la acţiunea Comisiei Europene

Banca trebuie ţinută la curent cu modificările intervenite în POIM.

Cel mai târziu în termen de 30 de (treizeci) de zile calendaristice de la data aprobării modificărilor

 

3. Informaţii cu privire la implementarea proiectului

Împrumutatul se va asigura ca Promotorul va livra Băncii următoarele informaţii privind progresul Proiectului pe durata implementării acestuia, cel mai târziu la termenul indicat mai jos.

 

Document/informare

Termen-limită

Frecvenţa raportării

- raport/rapoarte anual/anuale de implementare, privind implementarea POIM (conform definiţiei din Regulamentul Prevederilor Comune),

incluzând în plus:

- informare privind procedurile de achiziţie (modificările relevante din legislaţie, probleme sistemice întâlnite);

- descrierea tuturor chestiunilor majore care au impact asupra mediului înconjurător;

- orice chestiune semnificativă apărută şi orice risc important care poate afecta funcţionarea proiectului;

- orice acţiune în justiţie privind proiectul care ar putea fi în derulare.

Până la 30 iunie, în fiecare an, din 2017 până în 2024

Anual

- pentru fiecare dintre proiectele majore alocate, cea mai recentă fişă de monitorizare a proiectului

Până la 30 iunie, în fiecare an, din 2017 până în 2024

Anual

- copii ale altor documente relevante, inclusiv evaluările relevante, rapoarte ad-hoc, transmise Comisiei Europene în legătură cu POIM

Conform Comisiei Europene

Unde există

- toate documentele şi informaţiile necesare pentru a permite Băncii să monitorizeze progresul fizic şi financiar al Proiectului şi subproiectelor finanţate în cadrul acestuia

La cerere

 

 

4. Informaţii la finele lucrărilor şi în primul an de operare

Împrumutatul va transmite Băncii următoarele informaţii privind finalizarea Proiectului şi operarea iniţială, cel mai târziu la termenul indicat mai jos.

 

Document/informare

Data transmiterii către Bancă

- raport final privind implementarea POIM, incluzând în plus:

- informare privind procedurile de achiziţie (modificările relevante din legislaţie, probleme sistemice întâlnite);

- descrierea tuturor chestiunilor majore care au impact asupra mediului înconjurător;

- orice chestiune semnificativă apărută şi orice risc important care poate afecta funcţionarea Proiectului;

- orice acţiune în justiţie privind Proiectul care ar putea fi în derulare;

- lista subproiectelor în format electronic, pe baza informaţiilor din sistemele IT cu cel puţin informaţia indusă la punctul A.2.5;

- informare privind indicatorii de monitorizare de mai jos.

Indicator

Lungimea conductelor de canalizare construite sau îmbunătăţite (km)

Lungimea magistralelor de apă sau a conductelor de distribuţie construite sau îmbunătăţite (km)

Capacitatea staţiilor de tratare a apei construite sau reabilitate (m3/z)

Capacitatea staţiilor de tratare a apei uzate, construite sau reabilitate (m3/z)

Capacitate nouă sau reabilitată a facilităţii de tratare a deşeurilor (t/an)

Rezultat

O parte mai mare de populaţie va beneficia de tratamentul îmbunătăţit al apei reziduale

O parte mai mare de populaţie va beneficia de îmbunătăţirea furnizării apei

Capacitate suplimentară de reciclare a deşeurilor (t/an).

Populaţia care va beneficia de măsurile de protecţie împotriva inundaţiilor

Până la 28 februarie 2025

 

5. informaţii ce trebuie furnizate pentru subproiectele individuale

 

1. Informaţii detaliate privind subproiectele individuale Lista subproiectelor cu următoarele domenii: a) Descriere tehnică

b) Descriere financiară (EUR)

- Cod de identificare

- Costul total al subproiectului

- Axa prioritară

- Contribuţia bugetului de stat

- Denumirea subproiectului

- Fonduri BEI

- Amplasarea (Cod NUTS)

- FESI

- Organism de implementare

- Altele

- Beneficiar final

- Total cheltuieli efectuate la zi

- Data începerii lucrărilor (zz/ll/aaaa)

c) Conformarea de mediu

- Data prevăzută a finalizării lucrărilor (zz/ll/aaaa)

- subproiectul necesită Evaluarea Impactului asupra Mediului? (Da/Nu)

 

- Subproiectul este finalizat? (Da/Nu)

- Indicatorul principal de monitorizare a progresului fizic şi valoarea de bază şi valoarea ţintită a acestui indicator

 

Limba raportării

română sau engleză

 

ANEXA B

 

Definiţia EURIBOR

 

A. EURIBOR

„EURIBOR” înseamnă:

(a) pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, Rata afişată a dobânzii (definită mai jos) pe termen de o lună;

(b) pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni pentru care Rata afişată este disponibilă, Rata afişată aplicabilă pe termenul care corespunde numărului de luni; şi

(c) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună pentru care Rata afişată nu este disponibilă, rata ce rezultă din interpolarea liniară cu referinţă la două Rate afişate, dintre care una este aplicabilă pe o perioadă care este perioada imediat mai scurtă decât durata perioadei relevante, iar cealaltă este rata aplicabilă pe o perioadă care este perioada imediat mai lungă decât durata perioadei relevante

(perioada pentru care se ia rata sau din care se face interpolarea ratelor fiind „Perioada reprezentativă”).

În sensul alineatelor (b) şi (c) de mai sus, „disponibil” înseamnă ratele, pe maturităţile date, care sunt calculate şi publicate de Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) sau un alt furnizor de servicii selectat de European Money Markets Institute (EMMI), sub sponsorizarea EMMI şi EURIBOR ACI sau orice succesor la această funcţie EMMI şi EURIBOR ACI cum este stabilit de către Bancă.

„Rata afişat㔠este rata dobânzii pentru depozitele în EUR pe perioada relevantă, aşa cum este publicată la ora 11 am, ora Bruxelles-ului sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă în ziua („Data redeterminării) care cade cu 2 (două) Zile lucrătoare relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 sau pagina succesoare sau, dacă acestea nu sunt posibile, o altă publicaţie aleasă de Bancă în acest scop.

Dacă această Rată afişată nu este publicată, Banca va solicita birourilor principale din zona euro a patru bănci importante, selectate de Bancă, cotaţia ratei la care depozitele în EUR cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre aceste bănci la aproximativ ora 11,00, ora Bruxelles-ului, la data redeterminării, pentru băncile de prim rang din piaţa interbancară din zona euro, pe o perioadă egală cu Perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata la Data redeterminării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotaţii.

Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii în urma solicitării, rata la Data redeterminării va reprezenta media aritmetică a cotaţiilor băncilor importante din zona euro, selectate de către Bancă, la aproximativ ora 11,00 ora Bruxelles-ului, în ziua care cade după 2 (două) Zile lucrătoare relevante de la Data redeterminării, pentru împrumuturile în EUR cu o valoare comparabilă cu cea a celor mai importante Bănci Europene pe o perioadă egală cu Perioada reprezentativă.

Dacă rata rezultantă din cele de mai sus este sub zero, EURIBOR va fi considerat a fi zero.

Dacă niciuna din ratele de mai sus nu este disponibilă, EURIBOR va fi rata (exprimată ca rată procentuală pe an) care este stabilită de către Bancă drept fiind costul total suportat de Bancă pentru finanţarea Tranşei respective în baza ratei de referinţă generată intern de către Bancă şi aplicabilă în acel moment sau în baza unei metode alternative de stabilire a ratei dobânzii determinată în mod rezonabil de către Bancă.

B. DATE GENERALE

În înţelesul definiţiilor de mai sus:

(a) Toate procentele care rezultă din calculele la care se face referire în această Anexă se vor rotunji, dacă este necesar, la cea mai apropiată sută de mii parte dintr-un punct procentual, cu rotunjirea jumătăţilor.

(b) Banca va informa Împrumutatul fără întârziere cu privire la cotaţiile primite de Bancă.

(c) Dacă oricare dintre prevederile anterioare devine neconcordantă cu prevederile adoptate sub egida EMMI şi EURIBOR ACI (sau orice succesor la această funcţie în cadrul EMMI şi EURIBOR ACI aşa cum va stabili Banca) Banca poate amenda, în baza unei notificări transmise Împrumutatului, aceste prevederi pentru a le armoniza cu celelalte prevederi.

 

ANEXA C

 

Formularul - Cerere de tragere

 

Cerere de tragere

ROMÂNIA- ROMÂNIA UE CO-FINANŢARE PENTRU MEDIU 2014-20

 

 

Data:

Vă rugăm să eliberaţi următoarea tragere:

Denumirea Împrumutului(*):

 

 

Data semnării (*):

 

Număr Contract FI:

8.5404 (RO)

 

Valuta şi suma solicitată

 

Data propusă pentru tragere:

Valuta

Suma

 

 

 

 

 

 

 

DOBÂNDA

Baza ratei dob. (Art. 3.01)

 

 

Rezervat Băncii

(valuta contractului)

 

 

 

 

Valoarea totală a Creditului

 

 

Rata (% sau marja)

 

 

 

 

 

SAU (vă rugăm să indicaţi doar (UNA.)

...........................

 

 

 

 

Rata maximă (% sau  marja maximă) 3

 

 

Tras până în prezent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuală



 

Sold disponibil pentru tras:

 

CAPITAL

Frecvenţă (Art. 3.01)

Semianuală



 

 

 

 

 

Trimestrială



 

Tragerea curentă:

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele de plată (Art. 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold după tragere

 

 

Data revizuirii/conversiei dobânzii (dacă se aplică)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuală



 

Termen de tragere:

 

 

Frecventa rambursării

Semianuală



 

 

 

 

 

Trimestrială



 

Numărul max. de trageri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate egale



 

 

 

 

Metodologia de rambursare (Art. 4.01)

Anuităţi constante



 

Mărime tranşă minimă:

 

 

 

Rata unică



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data primei rambursări

 

 

Total alocări până în prezent

 

 

 

 

 

 

 

 

Data scadenţă:

 

 

Condiţii preliminare:

Da / Nu

 

Contul Împrumutatului pentru creditare:

 

Cont N°:

 

(Vă rugăm să specificaţi formatul IBAIM în cazul tragerilor în EUR sau formatul corespunzător pentru moneda relevantă.)

 

Denumirea şi adresa Băncii: .....................................................................................................................................................

Vă rugăm să transmiteţi informaţiile respective la:

Numele şi semnătura/semnăturile autorizate ale Împrumutatului:

 

3 NOTĂ: Daca Împrumutatul nu specifică o rată a dobânzii sau o Marjă aici, sa va considera că Împrumutatul a agreat rata dobânzii sau Marja transmise corespunzător de către Bancă în Notificarea de tragere, în conformitate cu prevederile Articolului 1.02C(c).

 

ANEXA D

 

Revizuirea şi Conversia Ratei Dobânzii

 

Dacă o Rată de revizuire/conversie a fost inclusă în Notificarea de tragere a unei Tranşe, se vor aplica următoarele prevederi.

A. Mecanismul Revizuirii/conversiei dobânzii

La primirea unei Cereri de revizuire/conversie a dobânzii, Banca, pe parcursul perioadei care începe cu 60 (şaizeci) de zile şi se termină cu 30 (treizeci) de zile înainte de Data de revizuire/conversie a dobânzii, va transmite Împrumutatului o Propunere de revizuire/conversie a dobânzii în care va menţiona următoarele:

(a) Rata fixă şi/sau Marja care s-ar aplica acestei Tranşe sau unei porţiuni din aceasta indicată în Cererea de revizuire/conversie a dobânzii conform Articolului3.01; şi

(b) această rată se va aplica până la Data scadenţei sau până la o nouă Dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, iar această dobândă se plăteşte trimestrial, semianual sau anual, pentru perioada scursă, la Datele de plată stabilite.

Împrumutatul poate accepta în scris o Propunere de revizuire/conversie a dobânzii până la termenul specificat.

Orice amendament la Contract solicitat de Bancă în legătură cu acest aspect se va efectua prin acord care va fi încheiat cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de Data relevantă a revizuirii/conversiei.

B. Efectele Revizuirii/conversiei dobânzii

În cazul în care Împrumutatul acceptă în mod oficial, în scris, o Rată fixă sau o Marjă în cazul unei

Propuneri de revizuire/conversie a dobânzii, Împrumutatul va plăti dobânda acumulată la Data de revizuire/conversie a dobânzii şi ulterior la Datele menţionate ale plăţilor.

Premergător Datei de revizuire/conversie a dobânzii, prevederile relevante din Contract şi din Notificarea de tragere se vor aplica Tranşei în totalitate. De la Data de revizuire/conversie a dobânzii inclusiv, prevederile conţinute în Propunerea de revizuire/conversie a dobânzii privind noua rată sau marjă se vor aplica Tranşei (sau unei părţi din aceasta) până la o nouă Dată de revizuire/conversie a dobânzii, daca există, sau până la Data scadenţei.

C. Neîndeplinirea Revizuirii/conversiei dobânzii

În cazul în care Împrumutatul nu transmite o Cerere de revizuire/conversie a dobânzii sau nu acceptă, în scris, o Propunere de revizuire/conversie a dobânzii pentru o Tranşă sau dacă părţile nu pun în aplicare un amendament solicitat de Bancă în condiţiile Paragrafului A de mai sus, Împrumutatul va rambursa Tranşa (sau o parte din ea) la Data de revizuire/conversie a dobânzii, fără plata unei despăgubiri, Împrumutatul va restitui la data de revizuire/conversie a dobânzii orice parte dintr-o Tranşă care nu este afectată de Revizuirea/conversia dobânzii.

 

ANEXA E

 

Forma Certificatului Împrumutatului

 

Către: Banca Europeană de Investiţii

De la: [împrumutat]

Data:

Subiectul: Contract de finanţare între Banca Europeană de Investiţii şi

[împrumutat] datat ● („Contractul de finanţare”)

Număr FI 85,404 (RO) Număr Serapis 2015-0548

 

Stimaţi domni,

Termenii definiţi în Contractul de finanţare au acelaşi înţeles atunci când sunt folosiţi în această scrisoare.

În înţelesul Articolului 1 04 din Contractul de finanţare dorim să vă confirmăm următoarele:

(a) nu s-a produs şi nu este în derulare niciun Eveniment de rambursare anticipată:

(b) nicio garanţie de tipul celor interzise prin Articolul 7,02 nu a fost instituită şi nu există în prezent;

(c) nu s-a produs nicio modificare importantă referitor la niciun aspect din Proiect sau faţă de care am avea obligaţia de a raporta în conformitate cu Articolul 8,01, cu excepţia celor comunicate anterior de noi;

(d) dispunem de fonduri suficiente pentru a asigura finalizarea la timp şi implementarea Proiectului în conformitate cu Anexa A. 1;

(e) nu s-a produs şi nu se află în derulare fără a fi remediat sau asumat niciun eveniment sau circumstanţă care, prin trecerea timpului sau notificare conform Contractului de finanţare, ar constitui un Eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale;

(f) nu există actualmente şi din cunoştinţa noastră nu se află pe rolul niciunei instanţe, organism de arbitraj sau agenţie vreun litigiu, procedură de arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii, după cum nu a existat şi nu se continuă o sentinţă sau decizie împotriva noastră care să fi condus sau care, în cazul unei sentinţe nefavorabile, există probabilitate rezonabilă să poată conduce la o Schimbare adversă semnificativă;

(g) confirmările şi garanţiile care vor fi efectuate sau repetate conform Articolului 6.08 sunt corecte sub toate aspectele relevante; şi

(h) nu s-a produs nicio Schimbare adversă semnificativă, comparativ cu situaţia de la data Contractului de finanţare.

Cu consideraţie,

Pentru şi în numele [Împrumutat]

Data:

 

ANEXA F

 

F.1 Cerere de alocare pentru subproiectele al căror cost de investiţii nu depăşeşte 25.000.000 EUR

 

ALOCARE NR.

CERRE ALOCARE/RAPORT

DATA:

X

 

ZZ/LL/AAAA

 

 

Nume Operaţiune:

ROMÂNIA UE CO-FINANŢARE PENTRU MEDIU 2014-20

Număr Operaţiune:

2015-0548

 

Monedă: EUR

Rata de schimb:

 

TABEL DE SINTEZĂ PENTRU TOATE PROGRAMELE OPERAŢIONALE INCLUSE ÎN OPERAŢIUNILE BEI

TRAGERI (cumulativ până la ZZ/LL/AAAA)

 

Data transei

(ZZ/LL/AAAA )

 

Suma

Procent din Tranşă(e) BEI alocat Subproiectelor

Procent din Tranşă(e) plătit

Beneficiarilor Finali

data zz/ll/aaaa

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

ALOCAŢII (cumulativ până la Z2/LL/AAAA)

 

Programe Operaţionale, axe / proiecte mari

Costuri totale

(EUR -000)

Contribuţia UE

(EUR -000)

Bugetul de stat

(EUR -000)

Alte resurse

(EUR -000)

Număr

Subproiecte

Limite cost total subproiecte

Cel mai mic

(EUR -000)

Cel mai mart

(EUR -000)

PO Infrastructurii mare

 

 

 

 

 

 

 

3. Dezvoltare infrastructurii da mediu în condiţii de management eficient al resurselor

 

 

 

 

 

 

 

OS 3.1 Reducerea numărului de depozite de deşeuri neconforme şi creşterea reciclării deşeurilor în România

 

 

 

 

 

 

 

OS 3.2 Creşterea colectări şi tratării apelor uzate urbane, şi asigurarea furnizări apei potabile către populaţie

 

 

 

 

 

 

 

4. Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminarea sitarilor poluate

 

 

 

 

 

 

 

OS 4.1 Creşterea gradului de protecţiei şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

 

 

 

 

 

 

 

OS 4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional

 

 

 

 

 

 

 

OS 4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric

 

 

 

 

 

 

 

5. Promovarea adaptam la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

 

 

 

 

 

 

 

OS 5.1 Reducerea efectelor asupra populaţiei şi a daunelor produse de fenomenele naturale asociale principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în special inundaţi şi eroziune costieră

 

 

 

 

 

 

 

OS 5.2 Creşterea nivelului de pregătire pentru o reacţie oportună şi eficientă la dezastre a echipajului  de intervenţie

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

Din care fonduri BEI alocate (EUR 000)

 

 

Total fonduri BEI plătite Beneficiarilor finali (EUR -000)

 

 

 

<Nume şi prenume >

 

<Funcţie>

 

<Departament>

 

<Instituţie>

 

 

Semnătură:

............................................................................

Data:

ZZ/LL/AAAA

Loc:

 

 

 

F.2. Cerere de alocare pentru subproiectele al căror cost de investiţii se încadrează între 25.000.000 şi 50.000.000 EUR

 

FIŞA PROIECTULUI

(pentru subproiectele ale căror costuri totale se situează între 25 milioane şi 50 milioane EUR)

 

ROMÂNIA UE COFINANŢARE PENTRU MEDIU 2014-20

2015-0548

Fişa poate fi înlocuită cu orice alt document intern (de exemplu, cererea depusă de beneficiar)

în care se regăsesc aceleaşi informaţii.

 

Denumirea subproiectului:

Promotorul subproiectului:

 

 

 

Amplasarea:

 

 

Numărul de referinţă al subproiectului:

Sector:

 

 

Organism de implementare:

Tipul: proiect nou/prelungire/reabilitare

 

 

 

Data:

 

 

 

Semnătura:

 

 

Persoana de contact:

 

 

 

Contact (e-mail. telefon):

 

 

1. Subproiect

1.1 Istoric

1.2 Fundamentarea asumării subproiectului şi principalelor obiective ale acestuia (Vă rugăm să faceţi referire la planurile strategice în care subproiectul este integrat)

1.3 Descrierea tehnică a subproiectului, inclusiv dimensiunile principalele şi capacităţile relevante

(inclusiv cererea preconizată şi criteriile de proiectare pentru instalaţiile de canalizare şi tratare a apelor reziduale; tehnologii şi cerere/capacitatea proiectelor de tratare a deşeurilor)

1.4 Entitatea/Entităţile care au sarcina de a proiecta, construi şi superviza subproiectul

 

1.5 Costul investiţiei (total)                                         în EUR

Cursul de schimb: ..........................................

 

Proiectare şi supervizare

-

Teren

-

Lucrări civile (lucrări de construcţie)

-

Echipament

-

Diverse

-

Neprevăzute tehnice

-

Neprevăzute privind preţurile (...... % la sută creştere pe an), dacă este cazul

-

Dobânda pe timpul construcţiei

-

Total

-

 

1.5.1 Planul financiar şi alocarea solicitată

 

Surse de finanţare

în EUR

FESI

 

Bugetul statului

 

Altele

 

Total

 

din care împrumutul BEI solicitat

 

 

1.6 Plan de cheltuieli reale şi preconizate (în EUR)

 

an

2014

...

...

n

Total

EUR

 

 

 

 

 

 

1.7 Durata de viaţă tehnică/economică prevăzută (în ani)

1.8 Perioada de implementare (date: lună, an)

a) Demarare:

b) Finalizare:

1.9 Autorizarea necesară pentru implementarea/exploatarea subproiectului

Vă rugăm să specificaţi denumirea/denumirile autorităţii/autorităţilor care emite/emit permisele aferente şi dacă autorizaţia/autorizaţiile au fost sau nu emise. Dacă permisele nu au fost emise, vă rugăm să specificaţi data preconizată a eliberării acestora.

1.10 Locuri de muncă asupra cărora investiţia are impact

Numărul de locuri de muncă preconizate a fi create, asigurate sau pierdute ca urmare a implementării subproiectului

 

a) pe durata construcţiei:

 

b) ulterior perioadei de construcţie (exploatare şi mentenanţă) - asigurare:

 

 

1.11 Indicatori fizici

Vă rugăm să specificaţi (cuantificaţi) indicatorii/rezultatele fizice planificate ale subproiectului

 

Denumirea şi definiţia indicatorului

Anul de referinţă (anul)

Valoarea ţintită (anul)

a) ...

 

 

b)

 

 

c)

 

 

 

1.12 Achiziţie

Numărul de contracte, valoarea acestora şi tipul procedurii de atribuire, calendar

 

Contract

Valoarea estimată

Valoarea contractuală

Cartea roşie/galbenă, lucrări/servicii/bunuri

Procedura de atribuire

Data publicării

Data semnării contractului

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 Impactul asupra mediului şi impactul social

a) Vă rugam să explicaţi pe scurt efectele subproiectului asupra mediului.

b) Acest subproiect are vreun risc sau beneficiu de mediu deosebit?

c) Conformarea cu cerinţele referitoare la mediu (locale, naţionale, ale UE) şi o descriere rezumat a măsurilor de atenuare adoptate, dacă există; precizaţi dacă este necesară Evaluarea impactului asupra mediului şi dacă subproiectul este amplasat într-un sit Natura 2000 sau alt sit de conservare a mediului înconjurător sau are impact asupra acestora - în Situaţia afirmativă, vă rugăm să furnizaţi informaţii referitoare la deciziile de evaluare şi administrative relevante pentru acest subproiect, pe care Banca le poate solicita ca informaţii suplimentare. Vă rugăm să ataşaţi Rezumatul nontehnic al Evaluării impactului asupra mediului, precum şi Formularele Aşi B semnate de autoritatea de mediu competentă sau de către o instituţie echivalentă acesteia - permisele de mediu (dacă se aplică).

d) Subproiectul presupune un impact social? Subproiectul presupune relocarea obligatorie, reconfigurarea modului de viaţă sau există probabilitatea să afecteze grupurile vulnerabile sau minorităţile? (pentru definiţiile acestor termeni, vă rugăm să consultaţi Standardele de Mediu şi Sociale ale BEI, disponibile la www.eib.org).

1.14 Riscuri legate de schimbările climatice

Componentele individuale ale subproiectului implică riscul modificărilor climatice pe durata acestuia (de exemplu, inundaţii sau furtuni)? Proiectarea a inclus şi consideraţii privind modificările climatice?

1.15 Exploatarea şi întreţinerea

a) Organizaţia care se ocupă de exploatarea şi întreţinerea subproiectului

b) Costurile de exploatare şi întreţinere şi bugetul disponibil pentru exploatare şi întreţinere

1.16 Aspecte economice şi financiare

a) Populaţia deservită de subproiect sau altă analiză pertinentă a cererii (analiza cererii de apă, daune medii anuale)

b) Dacă se aplică, un rezumat al analizei cost-beneficii sau al analizei de fezabilitate economică

c) Dacă se aplică, mecanismul de recuperare a costurilor (Utilizatorii vor fi solicitaţi să contribuie la costul subproiectului? Politica tarifară?

2. Concluzii şi recomandări generale

 

Acolo unde este cazul, vă rugăm să transmiteţi nota de finalizare JASPERS, dacă există.

 

Amplasamentul:

Data:

Promotor:

Persoana responsabilă:

 

ANEXĂ

 

Formularele A şi B

1. Formular A

 

PARTEA 1

 

Formular A - Nu a fost necesară nicio evaluare corespunzătoare conform Articolului 6(3)

 

Declaraţia autorităţii responsabile cu activitatea de monitorizare a siturilor de conservare a naturii importante4

 

Autoritatea responsabilă: ....................................................................................................................................................

În urma examinării cererii proiectului 5 .....................................................................................................................................

Locaţia: ...........................................................................................................................................................................

Declară faptul că nu există probabilitatea ca proiectul să aibă un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000, având în vedere următoarele temeiuri:

 

 

 

 

 

 

Ca urmare, nu a fost considerată ca fiind necesară o evaluare corespunzătoare conform Articolului 6(3).

O hartă la scara 1:100.000 (sau oricare altă cea mai apropiată scară) este ataşată, indicând amplasarea proiectului şi a siturilor Natura 2000 respective, dacă există.

Data (zz/ll/aaaa):

Semnat: ..................................................

Numele: .................................................

Funcţia: .................................................

Organizaţia: ............................................

(Autoritatea responsabilă cu monitorizarea siturilor NATURA 2000)

Ştampila oficială:

 

PARTEA II

 

                             Formularul A- Evaluarea efectelor asupra Natura 2000 - nu există risc de efecte semnificative                                                                                                                                                        

 

 

Declaraţia autorităţii responsabile cu activitatea de monitorizare a siturilor de conservare a naturii importante 6

 

Autoritatea responsabilă: .................................................

în urma examinării cererii proiectului 7 .................................................

Locaţia: .................................................

 

Declară că, urmare a evaluării corespunzătoare prevăzute în Articolul 6(3) din Directiva 92/43/CEE, proiectul nu va avea efecte semnificative asupra vreunui sit de conservare a naturii important 1.

 

Vă rugăm să prezentaţi un rezumat al concluziilor evaluării corespunzătoare efectuate în conformitate cu Articolul 6(3) din Directiva 92/43/CEE:

 

 

 

 

 


4 Aici sunt induse siturile protejate care fac parte din reţeaua Natura 2000 (inclusiv zonele speciale de conservare şi zonele speciale de protecţie), siturile potenţiale din programul Natura 2000, siturile Ramsar, siturile Păsări Importante, siturile Reţelei Smarald, precum şi altele relevante.

5 Având în vedere cerinţele din Articolul 6(3) din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi florei şi faunei sălbatice.

6 Aici sunt induse siturile protejate care fac parte din reţeaua Natura 2000 (inclusiv zonele speciale de conservare şi zonele speciale de protecţie), siturile potenţiale din programul Natura 2000, siturile Ramsar, siturile Păsări Importante, siturile Reţelei Smarald, precum şi altele relevante.

7 Având în vedere cerinţele din Articolul 6(3) din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi florei şi faunei sălbatice.

 

Vă rugăm să prezentaţi un rezumat al măsurilor de diminuare cerute în cadrul proiectului:

 

 

 

 

 

 

O hartă la scara de 1.100.000 (sau oricare altă scară cât se poate de apropiată) este ataşată, indicând amplasarea proiectului şi a siturilor de conservare a naturii importante.

Semnat:

Numele şi funcţia:

Organizaţia (Autoritatea responsabilă cu monitorizarea siturilor NATURA 2000)

Ştampila oficială:

 

2. Formular B

 

Formularul B - Riscul apariţiei unor efecte semnificative

 

Informaţii de la autoritatea responsabilă cu activitatea de monitorizare a siturilor de conservare a naturii importante 8

 

Autoritatea responsabila: .................................................

În urma examinării 9 cererii proiectului .................................................

Locaţia: .................................................

 

Furnizează informaţiile şi documentaţiile de mai jos pentru a fi transmise Comisiei Europene pentru:

(Se va bifa căsuţa corespunzătoare.)

Informaţii (Art. 6(4). 1)                       opinie (Art. 6(4).2)              


8 Aici sunt induse siturile protejate care fac parte din reţeaua Natura 2000 (inclusiv zonele speciale de conservare şi de protecţie), siturile potenţiale din programul Natura 2000, siturile Ramsar, siturile Păsări Importante, siturile Reţelei Smarald, precum şi altele relevante.

9 Având în vedere cerinţele din Articolul 6(4) din Directiva 92/43/ECE privind conservarea habitatelor naturale şi florei şi faunei sălbatice.

 

Statul membru:

 

Autoritatea naţională competentă:

 

Adresa:

 

 

 

Persoana de contact:

 

Tel., fax, e-mail:

 

Data:

 

Notificarea conţine informaţii sensibile? Dacă da, vă rugăm să specificaţi şi justificaţi:

 

1. PLAN SAU PROIECT

 

Denumirea planului/proiectului:

 

Promovat de:

 

Rezumatul planului sau proiectului cu efect asupra sitului:

 

 

 

Descrierea şi amplasarea elementelor şi acţiunilor proiectului care au un impact potenţial şi identificarea ariilor afectate (Se vor include hărţile.):

 

2. EVALUAREA EFECTELOR NEGATIVE 10

 

Denumirea şi codul sitului/siturilor Natura 2000 afectate:

 

Bifaţi în mod corespunzător

 

 SPA conform Directivei Păsări

 SCI/SAC conform Directivei Habitate

 Găzduirea unui habitat prioritar/unei specii prioritare

 Habitate/specii prioritare sunt afectate

 O zonă mlăştinoasă de importanţă internaţională desemnată conform Convenţiei Ramsar sau care este eligibilă pentru o astfel de protecţie

 Un sit care se află pe lista celei mai recente inventarieri a Ariilor Păsări Importante (Important Bird Areas - IBA) sau (dacă există) într-un alt inventar ştiinţific echivalent mai detaliat, avizat de autorităţile naţionale

 Un sit la care face referire Convenţia de la Berna privind conservarea speciilor de floră şi faună sălbatică şi a habitatelor naturale din Europa (Art. 4), în special un sit care îndeplineşte criteriile Reţelei Smarald (the Emerald Network).

 Arii protejate prin legislaţia naţională privind conservarea naturii

 

Obiectivele de conservare a siturilor şi principalele caracteristici care contribuie la integritatea siturilor:

 

Habitatele şi speciile care vor fi afectate în mod negativ (de exemplu, se va indica cât sunt de reprezentative, dacă se aplică statutul de conservare conform Articolului 17 la nivel naţional şi biogeografic şi gradul de izolare, rolurile şi funcţiile din sit avute în vedere.)

 

Importanţa sitului pentru habitatele şi speciile care vor fi afectate (de exemplu, se va explica rolul sitului în regiunea naţională şi biogeografică şi pentru coerenţa reţelei Natura 2000).

 

Descrierea efectelor adverse preconizate (pierdere, deteriorare, tulburare, efecte directe şi indirecte etc.); dimensiunea efectelor (suprafaţa habitatului şi numărul de specii sau arii ocupate afectate de proiect); importanţa şi magnitudinea (de exemplu, considerând suprafaţa sau populaţia afectata proporţional cu suprafaţa totală şi numărul populaţiei din sit, posibil din ţară) şi amplasarea (inclusiv hărţi).

 

Impact cumulat potenţial şi alte tipuri de impact care pot să apară ca urmare a acţiunii combinate a planului sau proiectului în proces de evaluare şi alte planuri sau proiecte.

 

Măsuri de reducere a riscurilor incluse în proiect (Indicaţi modul în care acestea vor fi implementate şi modul în care vor conduce la evitarea sau reducerea impactului negativ asupra sitului.)


10 Vă rugăm să vă axaţi pe efectele adverse preconizate asupra habitatelor şi speciilor pentru care situl a fost propus să facă parte din reţeaua Natura 2000. Includeţi toate informaţiile caro ar putea fi relevante 1h fiecare caz, în funcţie de impactul identificat pentru speciile şi habitatele afectate.

 

3. SOLUŢII ALTERNATIVE

 

Identificarea şi descrierea soluţiilor alternative posibile, inclusiv opţiunea zero (Indicaţi cum au fost identificate, procedura, metodele.)

 

 

 

Evaluarea alternativelor luate în considerare şi justificarea alternativei selectate (motivele pentru care autorităţile naţionale competente au decis că lipsesc soluţiile alternative)

 

 

 

 

4. MOTIVE IMPERATIVE DE PRIORITATE ASUPRA INTERESULUI PUBLIC

 

Motivul implementării acestui plan sau proiect indiferent de efectele sale negative:

 

 Motive imperative de prioritate faţă de interesul public, inclusiv cele de natură economică sau socială (în absenţa habitatelor/speciilor prioritare)

 sănătate umană

 siguranţă publică

 consecinţe benefice de primă importanţă pentru mediul înconjurător

 alte motive imperative de prioritate faţă de interesul public

 

Descriere şi justificare şi de ce sunt prioritare11:

 


11 Ar putea fi nevoie de un nivel de detaliere diferit în funcţie de scopul notificării, în vederea informării sau obţinerii unei opinii.

 

5. masuri compensatorii 12

 

Obiective, caracteristici-ţintă (habitate şi specii) şi procese/funcţii ecologice de compensat (motive, de ce aceste măsuri sunt potrivite pentru a compensa efectele negative)

Dimensiunea măsurilor compensatorii (suprafeţe, populaţie)

Identificarea şi amplasarea ariilor de compensare (inclusiv hărţi)

Situaţia şi condiţiile din trecut în ariile de compensare (habitatele existente şi situaţia acestora, tipul de teren, utilizarea terenului existent etc.)

Rezultatele aşteptate şi explicaţia modului în care măsurile propuse vor compensa efectele adverse asupra integrităţii sitului şi vor permite păstrarea coerenţei reţelei Natura 2000.

Calendarul implementării măsurilor de compensare (inclusiv implementarea pe termen lung), indicând orizontul de timp în care vor fi atinse rezultatele aşteptate.

Metodele şi tehnicile propuse pentru implementarea măsurilor compensatorii, evaluarea fezabilităţii acestora şi eficacitatea rezonabilă. Costuri şi finanţarea măsurilor compensatorii propuse Responsabilitatea pentru implementarea măsurilor compensatorii

Monitorizarea măsurilor compensatorii, acolo unde sunt avute în vedere (de exemplu, dacă există incertitudini cu privire la eficacitatea măsurilor), evaluarea rezultatelor şi urmărirea implementării


12 Ar putea fi nevoie de un nivel de detaliere diferit în funcţie de scopul notificării, în vederea informării sau obţinerii unei opinii.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 430.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 148

din 14 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Tribunalul Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, din oficiu, în Dosarul nr. 1.693/111/2015 şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 228D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi asupra faptului că părţile Ironim Ciuperger, Radu Traian Boc, Dănuţ Teodor Ghete şi Nicolae Ioan Chesches au depus la dosar note de şedinţă şi memoriu prin care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât criticile vizează aplicarea legii, iar nu neconstituţionalitatea acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 10 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.693/111/2015, Tribunalul Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată, din oficiu, de instanţa judecătorească, într-o cauză având ca obiect soluţionarea acţiunii prin care reclamanţii au solicitat, în temeiul aii. 20 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010, obligarea intimaţilor la plata ajutorului cuvenit ca urmare a încetării raporturilor de serviciu prin îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă.

6.  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, instanţa de judecată arată, în esenţă, că - deşi art. 20 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010 prevede că la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept de pensie, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă, beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază avută/avut în luna schimbării poziţiei de activitate - art. 94 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010 prevede că acordarea drepturilor băneşti reglementate prin această lege se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual cu această destinaţie în bugetele instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

7. Instanţa de judecată, autoare a excepţiei de neconstituţionalitate, invocă şi Decizia nr. 16/2015, prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit că este suspendat doar exerciţiul dreptului la aceste ajutoare, nu şi existenţa acestui drept. În contextul legislativ actual, pe de-o parte, dreptul la acordarea ajutoarelor este consacrat prin art. 20 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010, recunoscut şi consolidat prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16/2015, iar, pe de altă parte, dispoziţia de lege criticată, art. 94 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010 prevede că acordarea drepturilor băneşti se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual cu această destinaţie, însă prin legile anuale de salarizare emise ulterior nu se face nicio referire la plata acestor drepturi. În aceste condiţii, instanţa arată că drepturile prevăzute de art. 20 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010, care nu au fost abrogate expres sau implicit, nu beneficiază de un termen de plată ori un termen în care să poată fi realizate, trimiterea la legea anuală de salarizare prin art. 94 echivalând practic cu o condiţie pur potestativă, contrară legii.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece aspectele invocate de instanţa de judecată, referitoare la faptul că prin legile anuale de salarizare emise ulterior legii criticate nu s-au prevăzut fonduri, sunt de aplicare a legii şi, astfel, nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale. De asemenea, interpretarea dispoziţiilor din legea-cadru, în raport cu legile anuale de salarizare, şi eventuala abrogare a acestora ţin tot de interpretarea şi aplicarea legii.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele de şedinţă şi memoriul depuse la dosar de părţi în sensul admiterii excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 94 din anexa VII „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Apărare, ordine publică şi siguranţă naţional㻓, cap. II „Reglementări specifice personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţional㔠din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta lege se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual cu această destinaţie în bugetele instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţional㠓

13. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale ari 21 privind accesul liber la justiţie.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că obiectul cauzei în cadrul căreia instanţa de judecată, din oficiu, a invocat excepţia de neconstituţionalitate, îl constituie cererea privind plata ajutorului prevăzut de art. 20 alin. (1) din anexa nr. VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, potrivit căruia: „La trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază avută/avut în luna schimbării poziţiei de activitate [...f. Aceste dispoziţii de lege referitoare la acordarea acestor ajutoare nu au fost însă aplicate până în prezent, deoarece, prin norme de lege succesive, anuale, au fost suspendate.

15. Prin Decizia nr. 16/2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 15 iulie 2015, s-a stabilit că dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 118/2010 vizează exerciţiul dreptului la acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor, în sensul că acesta este suspendat în perioada 3 iulie-31 decembrie 2010, şi nu existenţa acestui drept. Voinţa legiuitorului nu a fost aceea de eliminarea beneficiilor acordate unor categorii socioprofesionale, respectiv de încetare a existenţei dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii, ci doar de suspendare a exerciţiului acestui drept. Raţiunea acestei interpretări este impusă şi de succesiunea în timp a actelor normative prin care legiuitorul a dispus, cu caracter temporar, măsura neaplicării dispoziţiilor legale privind ajutoarele/indemnizaţiile în anii 2011-2015.

16. Referitor la normele din legile anuale de salarizare, prin care a fost suspendată plata ajutoarelor prevăzute art. 20 din anexa nr. VII, capitolul II din Legea-cadru nr. 284/2010, Curtea s-a mai pronunţat, cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a art. 13 din Legea nr. 285/2010, prin Decizia nr. 326 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 24 iulie 2013 şi prin Decizia nr. 334 din 12 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 17 iulie 2014 sau, cu privire la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, prin Decizia nr. 331 din 30 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 29 iunie 2015. Prin Decizia nr. 334 din 12 iunie 2014, paragraful 16, Curtea a reţinut jurisprudenţa sa potrivit căreia indemnizaţiile acordate cu prilejul ieşirii la pensie, retragerii, încetării raporturilor de serviciu ori trecerii în rezervă reprezintă beneficii acordate anumitor categorii socioprofesionale în virtutea statutului special al acestora, fără a avea însă un temei constituţional. Prin Decizia nr. 331 din 30 aprilie 2015, paragraful 15, Curtea a reţinut că ajutoarele ori indemnizaţiile la care se referă textul de lege criticat nu fac parte din categoria drepturilor fundamentale, astfel că legiuitorul este liber să dispună cu privire la conţinutul, limitele şi condiţiile de acordare a acestora, precum şi să dispună diminuarea ori chiar încetarea acordării acestora.

17. În cauza de faţă, instanţa judecătorească, autoare a excepţiei de neconstituţionalitate, susţine că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie. Cu privire la această critică, Curtea constată că este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile de lege criticate, care prevăd că acordarea drepturilor băneşti reglementate prin Legea-cadru nr. 284/2010 se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual cu această destinaţie în bugetele instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, nu îngrădesc, sub nicio formă, accesul liber al oricărei persoane la justiţie pentru apărarea drepturilor şi nici dreptul la un proces echitabil, adică la soluţionarea cauzei de către o instanţă independentă şi imparţială, într-un termen rezonabil.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Tribunalul Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, din oficiu, în Dosarul nr. 1.693/111/2015 şi constată că dispoziţiile art. 94 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bihor - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 106.394/AC din 27.02.2017 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia de încadrare nr. 24 din 7.04.2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita, Avizul Ministerului Culturii nr. 54 din 4.01.2017, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 217.296/287.098/R325.959 din 15.02.2017, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 10.681 din 7.02.2017 şi Adresa Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 50.181//IM din 8.02.2017,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI 0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI 0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 10 aprilie 2017.

Nr. 603.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.841/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind organizarea maşterului didactic,

în temeiul art. 236 şi 237 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Furnizorii de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor didactice obligatorii pentru profesia didactică sunt:

a) liceele pedagogice pentru funcţiile didactice din învăţământul antepreşcolar, preşcolar şi primar de educator-puericultor, educatoare/educator, învăţător/învăţătoare, şi unităţile de învăţământ terţiar nonuniversitar, pentru formarea maiştrilor-instructori şi a antrenorilor;

b) instituţiile de învăţământ superior acreditate, prin departamente de specialitate cu profil psihopedagogie înfiinţate în condiţiile legii, pentru funcţiile didactice din învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal.

(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate elaborează metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, denumită în continuare metodologia proprie, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzute la art. 1.

(3) Metodologia proprie este aprobată de către senatul universitar şi publicată pe pagina web a instituţiei de învăţământ superior.

(4) Condiţiile de admitere la programele de formare psihopedagogică, inclusiv lista documentelor necesare înscrierii, trebuie făcute publice în fiecare an de către universitate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere.

Art. 3. - (1) Programele de formare psihopedagogică sunt acreditate şi evaluate periodic de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin intermediul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior (EQAR).

(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate pot organiza programe de formare psihopedagogică înfiinţate în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzute la art. 1, ale metodologiei proprii şi ale legislaţiei în vigoare.

(3) Acreditarea şi evaluarea periodică a programelor de formare psihopedagogică se realizează distinct pentru fiecare limbă de predare, pentru fiecare locaţie geografică în care se desfăşoară şi pentru numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, propus de către agenţiile de evaluare a calităţii care au evaluat fiecare program de formare psihopedagogică, cu asigurarea practicii pedagogice de specialitate în unităţi în care procesul de învăţământ se desfăşoară în aceeaşi limbă, pe bază de acorduri-cadru încheiate între unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială şi inspectoratele şcolare la care sunt arondate unităţile de învăţământ.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.

Art. 5. - Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, precum şi toate instituţiile de învăţământ superior acreditate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 2 mai 2017.

Nr. 3.850.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE-CADRU

de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

 

CAPITOLUL I

Organizarea programelor de formare psihopedagogică

 

Art. 1. - (1) Organizarea programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate urmăreşte dezvoltarea şi certificarea competenţelor specifice profesiei didactice.

(2) în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, certificarea competentelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

a) nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal, cu satisfacerea cumulativă a două condiţii:

(i) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;

(ii) absolvirea unui program de maşter în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

(3) a) Formarea psihopedagogică a personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia didactică de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.

b) Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind specializările absolvite.

c) Au acces la programele de formare psihopedagogică de nivel II absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori care fac dovada îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I menţionate la lit. b) şi urmează sau au absolvit un program de maşter în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

d) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. b), instituţiile de învăţământ superior certifică competenţele pentru profesia didactică la nivel II şi în cazul absolvenţilor liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind specializările absolvite, dacă aceştia au acumulat minimum 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică de nivel II şi au absolvit un program de maşter în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

Art. 2. - (1) Programele de formare psihopedagogică din cadrul instituţiilor de învăţământ superior sunt organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

(2) Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere, echivalare şi acumulare a creditelor de studiu.

Art. 3. - (1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate pot organiza programe de formare psihopedagogică de nivel I şi II atât pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv maşter, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie-cadru şi prin metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică.

(2) Practica pedagogică de specialitate se asigură în unităţi de învăţământ în care procesul de învăţământ se desfăşoară în aceeaşi limbă cu a programelor de formare psihopedagogică, corespunzător cu specializarea studiilor universitare pe care le urmează studentul sau cu specializarea înscrisă pe diploma de licenţă a absolvenţilor, după caz.

(3) Instituţiile de învăţământ superior care asigură formarea psihopedagogică încheie acorduri-cadru cu inspectoratele şcolare la care sunt arondate unităţile de învăţământ unde se desfăşoară practica pedagogică de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare,

 

CAPITOLUL II

Admiterea la programele de formare psihopedagogică

 

Art. 4. - (1) Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică atât în calitate de studenţi, pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de maşter, cât şi în calitate de absolvenţi.

(2) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de maşter se pot înscrie pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare.

(3) în cazul absolvenţilor, înscrierea în regim postuniversitar la cursurile unui program de formare psihopedagogică de nivel I este condiţionată de absolvirea cu diplomă a unui program de studii universitare de licenţă.

(4) înscrierea în regim postuniversitar la programe de formare psihopedagogică de nivel II este condiţionată de absolvirea unui program de maşter în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă şi a programului de formare psihopedagogică de nivel I sau de îndeplinirea condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 5. - (1) Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui examen/ interviu, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie.

(2) Admiterea la programele de formare psihopedagogică se susţine în limba în care se desfăşoară procesul de învăţământ, aceeaşi pentru care a fost acreditat programul de formare psihopedagogică.

(3) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel I conţine, după caz, următoarele:

a) documente personale de identificare, în copie, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;

b) adeverinţă de student eliberată de instituţia de învăţământ superior la care urmează programul de studii în specialitate, dacă această instituţie diferă de cea unde se organizează programul de formare psihopedagogică, în cazul în care programul de formare psihopedagogică este urmat în calitate de student;

c) în cazul absolvenţilor, copie a diplomei de licenţă certificat㠄conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare;

d) foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul universitar, în copie certificat㠄conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare;

e) atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificat㠄conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare;

f) scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

g) certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;

h) certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

(4) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II conţine în plus faţă de documentele de la alin. (3), după caz, următoarele:

a) dovada absolvirii programului deformare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) diploma de maşter în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de maşter, ambele în copie certificat㠄conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare;

c) atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de maşter obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificat㠄conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare.

(5) Pentru toţi candidaţii care doresc înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II într-o instituţie de învăţământ superior din România şi care au urmat diferite programe de formare psihopedagogică în străinătate, instituţia de învăţământ superior analizează programul de formare parcurs, evaluează conţinuturile şi propune în scris Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor recunoaşterea/echivalarea totală sau parţială a programului de formare psihopedagogică de nivel I finalizat.

(6) Pentru studenţii care la data publicării prezentei metodologii sunt deja înscrişi la programele de formare psihopedagogică, instituţiile de învăţământ superior vor solicita acestor studenţi dovada competenţelor lingvistice, până la data înscrierii pentru susţinerea examenului de absolvire, pentru fiecare nivel de certificare. Testarea competenţelor lingvistice se va face la una dintre instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române.

Art. 6. - (1) Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

(2) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanţării de bază, în funcţie de numărul de locuri aprobate pentru fiecare universitate şi în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi, potrivit coeficienţilor de finanţare aplicaţi de Consiliul Naţional al Finanţării învăţământului Superior, luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului.

(3) Absolvenţii studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de maşter pot urma programul de formare psihopedagogică numai în regim cu taxă.

(4) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabileşte anual de senatul universităţii.

(5) Drepturile şi obligaţiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice, precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu universitatea, potrivit metodologiei proprii.

 

CAPITOLUL III

Curriculumul programelor de formare psihopedagogică

 

Art. 7. - (1) Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3 componente: curriculum-nucleu, curriculum extins şi curriculum opţional, conform Planului de învăţământ pentru programul de formare psihopedagogică din tabelul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.

(2) Curriculumul-nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru nivelurile I şi II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul-nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline:

a) discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală - 18 credite;

b) discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate - 12 credite.

(3) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru obţinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul extins cuprinde următoarele pachete de discipline:

a) discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice - 10 credite;

b) discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate -10 credite.

(4) Curriculumul opţional este alcătuit din două discipline - 10 credite. Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opţionale oferite de planul de învăţământ pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactică.

 

CAPITOLUL IV

Planul de învăţământ al programelor de formare psihopedagogică

 

Art. 8, - Planurile de învăţământ ale programelor de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I şi nivelul II de certificare pentru profesia didactică sunt prezentate în tabelul nr. 2a (monospecializare), în tabelul nr. 2b (dublă specializare) şi în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.

Art. 9. - (1) Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite corespunzător nivelului I oferit studenţilor, în mod eşalonat, pe parcursul studiilor de licenţă se desfăşoară conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2a (pentru monospecializare) sau conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2b (pentru dublă specializare) din anexa nr. 2.

(2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător nivelurilor I şi II, se desfăşoară conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2. Acest program poate fi urmat doar de studenţii/absolvenţii unui program de maşter în domeniul diplomei de licenţă, care au obţinut certificarea pentru nivelul I pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare sau fac dovada îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Finalizarea programelor de formare psihopedagogică

 

Art. 10. - (1) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.

(2) Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului deformare psihopedagogică.

(3) Structura şi conţinutul portofoliului didactic se stabilesc prin metodologia proprie.

Art. 11. - (1) Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă câte 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculumul programului de formare psihopedagogică.

(2) în cazul în care programul de formare psihopedagogică de 60 de credite este parcurs ca un program compact după absolvirea studiilor universitare, se susţine examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare, cotat cu câte 5 credite fiecare.

 

CAPITOLUL VI

Certificarea competenţelor pentru profesia didactică

 

Art. 12. - Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv:

a) absolvenţii cu diplomă de licenţă care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial;

b) absolvenţii unui program de maşter în domeniul diplomei de licenţă care au finalizat programul de formare psihopedagogică corespunzător a 60 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal.

Art. 13. - (1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, în limba maternă şi în limba engleză, conţinând situaţia şcolară a absolventului.

(2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I se eliberează numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de licenţă.

(3) Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior, care va specifica disciplinele promovate.

Art. 14. - (1) Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2a din anexa nr. 2, după cum urmează:

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică de specialitate.

(2) în cazul studiilor universitare de licenţă cu dublă specializare, numărul minim de credite necesar obţinerii nivelului I de certificare pentru profesia didactică este de 35 de credite, conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2b din anexa nr. 2. Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a două specializări. Aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite corespunzătoare nivelului II de certificare.

Art. 15.-Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II, după cum urmează:

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări);

c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogie;

d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate;

e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; pentru studiile universitare care nu au fost absolvite în România, corespondenţa se face în baza atestatului de recunoaştere emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

Art. 17. - (1) Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă ştiinţele educaţiei - specializările Pedagogie şi Psihopedagogie specială - se certifică pentru profesia didactică, pe baza diplomei de licenţă obţinute, cu condiţia ca planurile de învăţământ ale ciclului de licenţă să includă integral disciplinele din programul de formare psihopedagogică pentru obţinerea certificatului de formare psihopedagogică - nivelul I.

(2) Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei, cu specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, se consideră că îndeplinesc condiţia de formare psihopedagogică de nivel I, adică se consideră certificaţi, prin diploma de licenţă obţinută, pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul primar şi preşcolar.

(3) Absolvenţilor care au finalizat cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie şcolară, pedagogie, metodica predării specialităţii şi practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire.

Art. 18. - Posesorii certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, care urmează sau care au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deţin certificarea didactic», pot să obţină certificarea didactică în noile domenii şi specializări, beneficiind de sistemul de transfer şi recunoaştere a creditelor de studiu.

Art. 19. - (1) Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I, pentru o altă specializare decât cea iniţială, se recunosc 22 de credite obţinute anterior şi distribuite astfel: la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală 18 credite, la Instruire asistată de calculator 2 credite şi la Practică pedagogică 2 credite.

(2) Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I pentru o altă specializare decât cea iniţială este condiţionată de acumularea a 8 credite corespunzătoare disciplinelor Didactica specialităţii (5 credite) şi Practica pedagogică (3 credite).

Art. 20. - (1) Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, pentru o altă specializare decât cea iniţială, se recunosc cele 20 de credite obţinute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opţionale.

(2) Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, pentru o altă specializare decât cea iniţială, este condiţionată de acumularea a 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate.

Art. 21. - (1) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se realizează în baza unor acorduri-cadru încheiate între instituţiile de învăţământ care asigură formarea psihopedagogică iniţială şi inspectoratele şcolare la care sunt arondate unităţile de învăţământ unde se desfăşoară practica pedagogică de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se poate derula sub forma unui plasament/ stagiu de practică în cadrul programului Erasmus +, perioadă certificată prin documentul Europass Mobilitate.

 

ANEXA Nr.1

la metodologia cadru

 

Tabelul nr. 1

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru programul de formare psihopedagogică

 

Nr. crt.

Disciplinele de învăţământ

Perioada de studiu al disciplinei

Numărul de ore pe săptămână

Totalul orelor

Evaluare

Credite

Anul

Semestrul

Numărul de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:

- Fundamentele pedagogiei

- Teoria şi metodologia curriculum ului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:

- Teoria şi metodologia instruirii

- Teoria şi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

III

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specializării

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Instruire asistată de calculator

III

5

14

1

1

14

14

28

C

2

7

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

8

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)

III

6

12

“

3

 

36

36

c

2

TOTAL: nivelul I

-

-

-

 

-

140

218

358

5E+3C

30

Examen de absolvire: nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

B. Curriculum extins

Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale

(obligatorii)

1

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

2

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate

(obligatorii)

3

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactică specializării (învăţământ liceal, postliceal)

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

4

Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal)

 

 

14

-

3

-

42

42

C

5

C. Curriculum opţional (se aleg două discipline opţionale)

5

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină):

- Comunicare educaţională

- Consiliere şi orientare

- Metodologia cercetării educaţionale

- Educaţie integrată

 

2

14

1

2

14

28

42

E

5

6

Pachet opţional 2 (se alege o disciplina):

- Sociologia educaţiei

- Managementul organizaţiei şcolare

- Politici educaţionale

- Educaţie interculturală

- Doctrine pedagogice contemporane

 

3

14

1

2

14

28

42

E

5

TOTAL: nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

Examen de absolvire: nivelul II

 

4

2

-

-

-

-

-

E

5

TOTAL: nivelurile I şi II

 

 

 

 

 

252

358

610

12 E

4 C

70

 

Precizări:

C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică)

Listă deschisă, la dispoziţia fiecărui departament de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

 

ANEXA Nr. 2

la metodologia cadru

 

Tabelul nr. 2a

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

- monospecializare –

 

Nr. crt.

Disciplinele de învăţământ

Perioada de studiu al disciplinei

Numărul de ore pe săptămână

Totalul orelor

Evaluare

Credite

Anul

Semestrul

Numărul de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie 1:

- Fundamentele pedagogiei

- Teoria şi metodologia curriculumului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:

- Teoria şi metodologia instruirii

- Teoria şi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

 

 

4

Managementul clasei de elevi

III

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specializării

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Instruire asistată de calculator

III

5

14

1

1

14

14

28

C

2

7

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

III

5

14

 

3

 

42

42

C

3

8

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)

III

6

12

 

3

 

36

36

c

2

TOTAL: nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

Examen de absolvire: nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

 

Precizări:

1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni.

2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.

3. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata de 4/5/6 ani.

4. C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică)

 

Tabelul nr. 2b

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

- dublă specializare –

 

Nr. crt.

Disciplinele de învăţământ

Perioada de studiu al disciplinei

Numărul de ore pe săptămână

Totalul orelor

Evaluare

Credite

Anul

Semestrul

Numărul de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihologia educaţiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:

- Fundamentele pedagogiei

- Teoria şi metodologia curriculumului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:

- Teoria şi metodologia instruirii

- Teoria şi metodologia evaluării

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

 

 

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specializării A

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Didactica specializării B

III

5

14

2

2

28

28

56

E

5

7

Instruire asistată de calculator

III

6

14

1

1

14

14

28

C

2

8

Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) - specializarea A

III

5

14

 

3

 

42

42

C

3

9

Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) - specializarea B

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

TOTAL: nivelul I

-

-

-

-

-

168

246

414

6E+3C

35

Examen de absolvire: nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

 

Precizări:

1. Precizările de la tabelul nr. 2a) „Plan de învăţământ pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactic㔠(monospecializare) se aplică şi în cazul programului de studii psihopedagogice pentru dublă specializare.

2. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obţinerii nivelului II de certificare pentru profesia didactică.

3. C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică)

 

Tabelul nr. 3

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie pentru nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactici - absolvenţi de programe de maşter în domeniul diplomei de licenţă

 

Nr. crt.

Disciplinele de învăţământ

Perioada de studiu al disciplinei

Numărul de ore pe săptămână

Totalul orelor

Evaluare

Credite

Anul

Semestrul

Numărul de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

2

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

3

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica Specializării (învăţământ liceal, postliceal, după caz)

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

4

Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal, după caz)

 

 

14

 

3

 

42

42

C

5

Discipline opţionale (se aleg două discipline)

5

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină):

- Comunicare educaţională

- Consiliere şi orientare

- Metodologia cercetării educaţionale

- Educaţie integrată

 

 

14

1

2

14

28

42

E

5

6

Pachet opţional 2 (se alege o disciplină):

- Sociologia educaţiei

- Managementul organizaţiei şcolare

- Politici educaţionale

- Educaţie interculturală

- Doctrine pedagogice contemporane

- ......

 

 

14

1

2

14

28

42

E

5

TOTAL: nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

Examen de absolvire: nivelul II

II

4

2

-

-

-

-

-

E

5

 

Precizări:

1. Fiecare pachet opţional trebuie să cuprindă cel puţin 3 discipline.

2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului didactic.

3. C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică)

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative

 

Având în vedere:

- art. 56 şi art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) pct. 25 şi 26, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG.489 din 6.04.2017,

în temeiul dispoziţiilor:

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă comisiile de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumite în continuare comisii de experţi şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă atribuţiile comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali desemnaţi în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi modificate la propunerea justificată a membrilor comisiilor de experţi, cu aprobarea preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Art. 2. - (1) Comisiile de experţi sunt coordonate de medicul şef director general adjunct al CNAS.

(2) Numirea şi revocarea persoanelor din componenţa comisiilor de experţi şi a coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative se fac prin ordin al preşedintelui CNAS.

Art. 3. - (1) Membrii comisiilor de experţi beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din indemnizaţia preşedintelui CNAS, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe.

(2) Cheltuielile reprezentând plata indemnizaţiei lunare de 1% din indemnizaţia preşedintelui CNAS se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza situaţiei privind participarea nominală a membrilor comisiei de experţi la şedinţele desfăşurate conform regulamentului de organizare şi funcţionare.

(3) Cheltuielile de deplasare a membrilor comisiilor de experţi din alte localităţi, ocazionate de participarea la şedinţele comisiilor de experţi, sunt suportate de CNAS, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui referat aprobat de preşedintele CNAS.

(4) Comisia de experţi are obligaţia de a răspunde în timp util solicitărilor CNAS şi de a asigura confidenţialitatea datelor prelucrate la nivelul comisiei de experţi.

Art. 4. - Membrii comisiilor de experţi şi direcţiile de specialitate din cadrul CNAS vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin

Art. 5. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute În Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 30 septembrie 2015, CU modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 17 februarie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fee parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Marian Burcea

 

Bucureşti, 6 aprilie 2017.

Nr. 273.

 

ANEXA Nr.1

 

Comisiile de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora

 

I. Comisiile de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

A. Comisii de experţi pentru programele naţionale de sănătate curative

1. Comisia de experţi pentru Programul naţional de oncologie

a) Comisia de experţi pentru Programul naţional de oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

b) Comisia de experţi pentru implementarea Programului naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

2. Comisia de experţi pentru Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

3. Comisia de experţi pentru Programul naţional de tratament al bolilor neurologice - scleroză multiplă

4. Comisia de experţi pentru Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

5. Comisia de experţi pentru Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boii rare - Pacienţi adulţi şi copii cu hiperfenilalaninemie diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

6. Comisia de experţi pentru Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - Scleroză tuberoasă

7. Comisia de experţi pentru Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - Fibroză pulmonară idiopatică

8. Comisia de experţi pentru Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - Distrofia musculară Duchenne

B. Comisii de experţi pentru boli cronice

1. Comisia de experţi pentru tratamentul specific în psoriazisul cronic sever

2. Comisa de experţi pentru tratamentul bolii Gaucher

3. Comisia de experţi pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice în endocrinologie

4. Comisia de experţi pentru tratamentul specific hepatitelor cronice şi cirozei hepatice de etiologie virală, precum şi pentru boala inflamatorie cronică intestinală

a) Tratamentul specific hepatitelor cronice şi cirozei hepatice de etiologie virală

b) Tratamentul cu agenţi biologici în bolile inflamatorii intestinale nespecifice (boala Crohn şi rectocolita ulcerohemoragică)

5. Comisia de experţi pentru tratamentul infertilităţii de cauză hormonală

6. Comisia de experţi pentru tratamentul cu imunosupresoare în poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă şi artrita juvenilă

7. Comisia de experţi pentru tratamentul tulburărilor de nutriţie şi metabolism

II. Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

1. Fiecare comisie de experţi este formată din preşedinte şi 2/4/6 membri, după caz. Mandatul preşedintelui este valabil un an de la data emiterii ordinului de numire prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordin. Secretariatul comisiilor este asigurat de personal din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

2. Comisiile de experţi îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate potrivit prevederilor prezentului regulament şi ori de câte ori este necesar.

3. Comisiile de experţi întocmesc pentru fiecare şedinţă câte un proces-verbal semnat de membrii prezenţi, în care se consemnează deciziile luate.

4. Şedinţele se desfăşoară numai în prezenţa preşedintelui Comisiei de experţi şi a cel puţin a jumătate plus unul din numărul membrilor săi.

5. În situaţia în care, din motive obiective, preşedintele nu poate participa la lucrările Comisiei de experţi, deleagă această competenţă unuia dintre membrii comisiei.

6. Fiecare comisie de experţi are ştampilă proprie.

7. Şedinţele comisiilor de experţi au loc la sediul CNAS.

8. Pentru plata indemnizaţiei lunare, membrii comisiilor de experţi vor depune la Direcţia resurse umane, salarizare şi evaluare personal din cadrul CNAS, până la data de 5 a lunii următoare numirii, documentele necesare în vederea efectuării plăţii indemnizaţiei prevăzută la art. 3 alin. (1) şi (2) din ordin.

9. Situaţia prezenţei membrilor Comisiei de experţi, în baza căreia se face plata indemnizaţiei lunare, certificată prin semnătura preşedintelui acesteia şi cu aprobarea preşedintelui CNAS, este depusă la Direcţia resurse umane, salarizare şi evaluare personal din cadrul CNAS, lunar, până la data de 3 a lunii curente, pentru luna precedentă.

 

ANEXA Nr. 2

 

Atribuţiile comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali desemnaţi în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

I. Atribuţiile comisiilor de experţi prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, cu excepţia Comisiei de experţi pentru implementarea Programului naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT, sunt următoarele:

1. elaborează şi actualizează formularele specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 şi (**)1Q în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate a formularelor specifice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

2. colaborează cu structurile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) în vederea elaborării răspunsurilor la întrebările/interpelările transmise de instituţii/petenţi/asociaţii de pacienţi/furnizori de servicii medicale, precum şi în vederea elaborării punctelor de vedere asupra propunerilor legislative cu incidenţă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

3. acordă consultanţă pe domeniul de competenţă structurilor de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate care monitorizează consumurile medicamentelor prescrise în baza formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 şi (**)1Ω în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate a formularelor specifice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Atribuţiile Comisiei de experţi pentru implementarea Programului naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT sunt următoarele:

1. Comisia de experţi pentru implementarea Programului naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT, constituită din Subcomisia pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice la adulţi şi Subcomisia pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice la copii, are următoarele atribuţii:

a) analizează dosarul fiecărui bolnav, transmis de casele de asigurări de sănătate, în vederea aprobării efectuării examinării PET-CT (Positron Emission Tomography/Computed Tomography);

b) emite decizii de avizare/neavizare a efectuării examinării PET-CT, în conformitate cu criteriile de eligibilitate cuprinse în Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT, a căror valabilitate începe la data emiterii acestora. Deciziile de avizare au o valabilitate de 45 de zile. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactivă;

c) elaborează rapoarte trimestriale care conţin numărul dosarelor examinate, numărul dosarelor aprobate şi numărul de rezultate transmise de fiecare furnizor care derulează programul;

d) elaborează circuitul documentelor care să asigure funcţionarea adecvată a comisiei;

e) răspunde la petiţiile petenţilor referitor la investigaţia PET-CT.

2. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, comisia va avea întâlniri astfel:

a) Subcomisia pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice la adulţi - întâlniri lunare şi după caz, întâlniri extraordinare la convocarea preşedintelui comisiei sau a preşedintelui CNAS;

b) Subcomisia pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice la copii - întâlniri la nevoie, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea prin fax a dosarelor pacienţilor şi, după caz, întâlniri extraordinare la convocarea preşedintelui comisiei sau a preşedintelui CNAS.

3. Fiecare membru al comisiei are drept de vot, dar nu şi de veto.

4. Circuitul documentelor:

a) documentul principal îl reprezintă referatul de justificare, completat de medicul curant oncolog/hematolog, cu respectarea criteriilor de eligibilitate cuprinse în Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT, avizat şi parafat de coordonatorul de program de la nivelul judeţului respectiv sau din centrul universitar, după caz;

b) dosarele pacienţilor pentru avizarea efectuării examinării PET-CT trebuie să conţină:

b1) pentru pacienţii adulţi: referatul de justificare, investigaţiile care susţin diagnosticul şi evoluţia bolii, consimţământul pacientului şi copia actului de identitate;

b2) pentru pacienţii copii: referatul de justificare, investigaţiile care susţin diagnosticul şi evoluţia bolii, consimţământul părintelui/reprezentantului legal, copia actului de identitate al părintelui/reprezentantului legal şi copia actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);

c) dosarele se depun la casele de asigurări de sănătate, care le transmit la CNAS, astfel:

c1) pentru pacienţii adulţi, prin poştă, cu 7 zile calendaristice înainte de următoarea întâlnire a comisiei comunicată de CNAS, cu adresă de înaintare înregistrată la casa de asigurări de sănătate şi însoţită de tabelul centralizator al dosarelor înaintate;

c2) pentru pacienţii copii, prin fax şi poştă în primele două zile lucrătoare de la primirea acestora de către casele de asigurări de sănătate, cu adresă de înaintare înregistrată la casa de asigurări de sănătate şi însoţită de tabelul centralizator al dosarelor înaintate;

d) pentru dosarele incomplete sau care nu respectă criteriile de eligibilitate şi sunt respinse de drept, întreaga responsabilitate revine în exclusivitate medicului curant şi caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pacienţii;

e) comisia analizează în sesiuni ordinare sau extraordinare dosarele depuse şi emite decizii de avizare/neavizare (se specifică motivele respingerii) a efectuării explorării;

f) decizia este transmisă de CNAS către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la avizare/neavizare;

g) decizia este comunicată pacientului de către casa de asigurări de sănătate care a înregistrat dosarul, în primele două zile lucrătoare de la primirea unei copii a acesteia de la comisie;

h) pacientul se programează la furnizor şi efectuează examinarea, după care prezintă rezultatul, în original şi în copie, medicului oncolog/hematolog care a întocmit referatul;

i) furnizorul este obligat să transmită lunar la CNAS, în format electronic, centralizatorul investigaţiilor efectuate.

III. Atribuţiile coordonatorilor naţionali desemnaţi în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative sunt următoarele:

1. participă la stabilirea listei materialelor sanitare specifice ce se asigură în cadrul unor programe/subprograme naţionale curative, în vederea aprobării acesteia prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

2. elaborează criteriile de eligibilitate pentru includerea bolnavilor în programul/subprogramul naţional de asigurări de sănătate curativ;

3. pentru situaţiile bolnavilor diagnosticaţi cu unele boli rare, al căror tratament presupune un efort mare financiar, analizează oportunitatea includerii acestor bolnavi în program şi propun spre avizare iniţierea tratamentului;

4. asigură consultanţă ştiinţifică de specialitate în vederea îmbunătăţirii derulării programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative;

5. la solicitarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asigură consultanţa de specialitate referitor la corespondenţa primită de la furnizorii de servicii medicale şi/sau asiguraţi referitoare la programele naţionale de sănătate curative.