MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 372/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 372         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 18 mai 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

38. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

39. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Investiţia în Tinerii Europei COM (2016) 940

 

40. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei COM (2016) 941

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

311. - Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016-30 iunie 2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

146. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

8. - Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2017

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2017

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Cosma Andreea, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru;

- domnul deputat Halici Nicuşor, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în calitate de membru;

- domnul deputat Roman Florin-Claudiu, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în calitate de membru;

- domnul deputat Olar Corneliu, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în calitate de membru;

- doamna deputat Lungu Tudoriţa, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în calitate de membru;

- domnul deputat Varga Glad-Aurel, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 mai 2017, eu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 38.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Investiţia în Tinerii Europei COM (2016) 940

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/179, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 9 mai 2017,

Camera Deputaţilor:

1. Recomandă identificarea şi înlăturarea barierelor administrative din calea manifestării spiritului de iniţiativă şi a formării capacităţii antreprenoriale, indispensabile unei economii de piaţă funcţionale, care să asigure tinerilor şanse de carieră echitabile, atât la nivelul statelor membre, cât şi în cadrul programelor derulate de Uniune.

2. Recomandă identificarea riguroasă a cauzelor şomajului în rândul tinerilor, în special diferenţierea cauzelor generale de natură structurală de cele specifice tineretului, astfel încât să fie înlesnită cuplarea măsurilor de combatere a şomajului în rândul tinerilor cu cele care vizează obiective de dezvoltare economică sustenabilă şi de convergenţă.

3. Susţine măsurile ce vizează dimensiunea psihologică a situaţiilor dificile cu care se confruntă tinerii, şi anume eliminarea sentimentului de descurajare, reducerea percepţiei excluderii din viaţa economică, socială şi democratică, şi reaminteşte în acest context relevanţa reducerii segmentării pieţei muncii.

4. Subliniază că învăţământul de scurtă durată, organizat în cadrul sistemelor de ucenicie, ar spori şansele tinerilor de a participa activ la viaţa social-democratică, dacă ar fi însoţit de educaţia pentru responsabilitate socială, şi recomandă intervenţia Uniunii prin includerea acestui obiectiv în programe relevante.

5. Subliniază că promovarea schimbului de bune practici şi experienţă între statele membre, în ceea ce priveşte învăţământul dual şi ucenicia, ar fi util să includă modalităţile de consultare a factorilor interesaţi, precum şi a modului în care este evitată perpetuarea birocraţiei pentru IMM-uri în cazul măsurilor de sprijinire a uceniciei.

6. Se raliază opiniei exprimate în comunicare, conform căreia ameliorarea procesului de predare reprezintă un factor-cheie pentru îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi a investiţiei în tineri, dar subliniază că procesul de învăţare din prezent cuprinde, într-o proporţie din ce în ce mai mare, elemente ale societăţii cunoaşterii şi ale mediului digital, fapt ce impune actualizarea bazei teoretice a pedagogiei.

7. Solicită Comisiei Europene să clarifice şi să explice modalitatea de sprijinire a statelor membre vizate prin furnizarea de dovezi şi promovarea învăţării reciproce pe baza priorităţilor comune, aşa cum se menţionează în comunicare, în scopul îmbunătăţirii sistemelor de învăţământ profesional şi tehnic.

8. Recomandă analiza posibilităţii instituirii unor cadre comune la nivelul Uniunii în ceea ce priveşte corelarea sistemului educaţional cu piaţa muncii privind asigurarea unui grad de flexibilitate comparabil cu al acesteia din urmă.

9. Recomandă derularea unui schimb de bune practici între statele membre şi analiza oportunităţii de stabilire a unei modalităţi armonizate voluntare la nivelul Uniunii privind implicarea sectorului de afaceri în pregătirea forţei de muncă, ca parte a cadrului de calitate pentru stagii de ucenicie ce urmează a fi propus.

10. Subliniază că pentru fundamentarea unor politici eficiente referitoare la investiţia în tineret este necesară obţinerea unei imagini cât mai apropiate de realitate, a dificultăţilor cu care tinerii se confruntă şi a eficienţei măsurilor de sprijin; o astfel de imagine ar trebui să includă, în special, disponibilitatea schemelor de sprijin şi neutralitatea acestora faţă de funcţionarea pieţei libere, cauzele mai puţin evidente ale abandonului şcolar, cum ar fi efectele de scoatere din educaţie a tinerilor sub impulsul atractivităţii veniturilor ocazionale faţă de cele aşteptate pe termen mediu şi lung, precum şi impactul liberei circulaţii a persoanelor asupra acestor politici.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 mai 2017, cu respectarea prevederilor aii. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 39.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei COM (2016) 941

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/180, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 9 mai 2017,

Camera Deputaţilor:

1. Susţine necesitatea inovării în învăţământul şcolar, recomandă stimularea diversificării programelor şcolare, a formelor de instruire şcolară şi a tipurilor de entităţi educative, ca răspuns la diversitatea în creştere a calificărilor profesionale şi a aşteptărilor personale ale tinerilor şi sugerează analizarea posibilităţilor de recunoaştere reciprocă la nivelul Uniunii a unor forme de instruire de scurtă durată extracurriculară sau noninstituţională.

2. Recomandă ca sporirea şanselor de angajare a tinerilor în Uniune să fie tratată în contextul mai larg al exercitării de către aceştia a unui roi socioeconomic activ, în multiple forme de manifestare, cu locuri de muncă având certă perspectivă de evoluţie personală, precum şi sporirea iniţiativelor antreprenoriale ale acestora, într-o gamă cât mai largă de categorii de activităţi economice.

3. Recomandă o analiză aprofundată a reflectării în sistemul de educaţie a noilor condiţii şi cerinţe ale societăţii în ceea ce priveşte relevanţa competenţelor de bază, o abordare mai curajoasă care ar trebui să treacă dincolo de tradiţie - ştiinţe, citirea, matematica - pentru a include nemijlocit competenţa digitală, capacitatea de învăţare colaborativă şi tehnicile de inovare, între altele.

4. Reaminteşte natura inerent incertă a indicatorilor clasici ai eficienţei educaţiei, cum ar fi numărul de absolvenţi, procentul de încadrare în muncă sau fondurile alocate educaţiei, şi pentru a diminua dificultăţile de interpretare propune completarea acestora cu indicatori adaptaţi condiţiilor socioeconomice ale prezentului, cum ar fi: numărul de societăţi comerciale înfiinţate de tineri absolvenţi, numărul de locuri de muncă la distanţă şi temporare, fondurile private atrase în educaţie.

5. Atrage atenţia că educaţia cuprinde formarea unor cetăţeni responsabili, sănătoşi, cu înaltă ţinută morală, propunând ca obiectivele educaţionale de acest fel să fie parte a analizelor, alături de urmărirea formării de competenţe profesionale; reaminteşte în acest context relevanţa culturii generale şi a educaţiei artistice atât pentru capacitatea de inovare, cât şi pentru o viaţă împlinită.

6. Atrage atenţia că deşi primii ani de viaţă sunt extrem de importanţi pentru dezvoltarea competenţelor cognitive şi necognitive, în această perioadă este indispensabilă menţinerea unor legături afective puternice cu familia şi, prin urmare, consideră că educaţia de înaltă calitate primită de la o vârstă fragedă nu ar trebui să fie restrânsă la formarea unei baze pentru dobândirea de cunoştinţe şi nici să prezinte riscul îndepărtării de familie.

7. Subliniază că obiectivul comun al unui echilibru just între autonomia şi răspunderea şcolii, care să contribuie la îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi la obţinerea de rezultate de înaltă calitate, necesită un sistem de guvernanţi care să cuprindă mecanisme administrative de asigurare a transparenţei depline, a răspunderii administrative a celor implicaţi, precum şi participarea factorilor de decizie interesaţi, în astfel de modalităţi comparabile la nivelul Uniunii.

8. Recomandă ca dezbaterile ce vizează dezvoltarea învăţământul superior în Uniune să includă sporirea rolului educativ al universităţilor, ca rezultat al reducerii caracterului preponderent dual cercetare-învăţare al acestora sub impactul procesului Bologna.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 mai 2017, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 40.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016-30 iunie 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plaţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 332/2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul şi plata cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016-30 iunie 2017, în limita echivalentului în lei al sumei de 20.392,51 euro.

Art. 2. - Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 seva calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.

Art. 3. - Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei aprobat pentru anul 2017.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Sofia Mariana Moţ

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 311.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii - Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control nr. 244.238 din 20.04.2017,

având în vedere prevederile art. 23 alin. (2) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare, ale art. 43 alin. (4) şi (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016, şi ale art. 30, 31 şi 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În spaţiile specializate pentru comercializarea vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi, denumit în continuare vin, pot fi puse în consum direct (către consumator) în recipiente de volum mai mic decât cei al recipientului în care au fost îmbuteliate şi vinuri cu denumire de origine controlată, cu indicaţie geografică şi varietale, ambalate în sistem bag-in-box.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Verificarea şi controlul respectării prevederilor prezentului ordin, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(3) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, comercianţii cu amănuntul la vinului au obligaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentul ordin în spaţiile pentru comercializarea vinului, autorizate anterior.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 224/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 26 iunie 2008.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 146.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi

 

Art. 1. - (1) Comercializarea cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi, denumit în continuare vin, se face exclusiv în spaţii comerciale autorizate în acest scop, care să asigure menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinului.

(2) în spaţiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului este interzisă comercializarea altor produse alimentare şi nealimentare neambalate.

(3) Pentru menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinurilor supuse comercializării cu amănuntul, spaţiile comerciale destinate acestui scop trebuie să îndeplinească condiţiile de igienă corespunzătoare, precum şi următoarele condiţii minime de dotare:

a) sistem de ventilaţie;

b) sistem de menţinere a unei temperaturi optime;

c) sistem de alimentare cu apă şi de canalizare;

d) pardoseală din materiale minerale (gresie, faianţă etc.);

e) vase confecţionate din materiale care să nu contribuie la deprecierea produsului depozitat (lemn, sticlă, inox, polistif etc.);

f) certificat de litrare, pentru recipientele cu o capacitate mai mare de 300 litri.

(4) Vasele din care se comercializează cu amănuntul vinul sunt etichetate vizibil şi lizibil pentru cumpărător, iar în sistemul de etichetare vor fi cuprinse minimum următoarele indicaţii:

a) categoria de calitate - vin;

b) tipul de vin dat de conţinutul în zahăr: sec, demisec, demidulce, dulce;

c) culoarea vinului supus comercializării;

d) furnizorul: ţară/UE.

(5) în cazul utilizării recipientelor cu capacitate mai mare de 500 litri, este obligatorie asigurarea protecţiei antioxidante prin utilizarea de gaz inert (CO2, N2 etc.).

(6) în spaţiile comerciale autorizate pentru vânzarea cu amănuntul a vinului este interzisă depozitarea permanentă sau temporară a altor loturi de vin decât cele destinate comercializării.

(7) în spaţiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului se interzice efectuarea oricăror practici şi tratamente oenologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015

Art. 2. - (1) Autorizarea spaţiilor destinate comercializării cu amănuntul a vinurilor se face de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prezentele norme metodologice.

(2) în vederea autorizării comercianţii de vin solicită în scris direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti autorizarea spaţiilor de comercializare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Cererea de autorizare a spaţiului este însoţită de următoarele documente, în copie: certificat de înregistrare la registrul comerţului, dovada deţinerii spaţiului, document de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru dovada condiţiilor de igienă, act de identitate al administratorului.

(4) Eliberarea autorizaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, pe baza procesului-verbal de constatare a îndeplinirii condiţiilor de autorizare, întocmit de consilierii cu atribuţii din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(5) Autorizaţiile eliberate de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti se vizează anual, în urma verificării menţinerii condiţiilor care au stat la baza autorizării de către consilierii cu atribuţii.

Art. 3. - (1) Vinurile sunt achiziţionate cu respectarea prevederilor art. 40 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016, numai însoţite de buletin de analiză/raport de încercare eliberat de un laborator autorizat.

(2) Comercianţii cu amănuntul de vin au obligaţia efectuării recepţiei cantitative şi calitative a vinului aprovizionat, înainte ca acesta să fie supus comercializării cu amănuntul.

(3) Recepţia calitativă se face în momentul achiziţionării şi constă în prelevarea de probe şi transmiterea unei probe prelevate la un laborator autorizat, în vederea efectuării analizelor fizico-chimice şi organoleptice.

(4) Analizele fizico-chimice pentru atestarea calităţii vinului sunt:

a) concentraţie alcoolică;

b) aciditate totală exprimată în acid tartric;

c) aciditate volatilă exprimată în acid acetic;

d) dioxid de sulf liber;

e) dioxid de sulf total;

f) zaharuri reducătoare grame/litru.

(5) Prelevarea probelor din loturile de vin aprovizionat se va face în prezenţa atât a comerciantului, cât şi a furnizorului.

(6) Din fiecare lot de vin se vor preleva câte 4 probe de minimum 750 ml, care vor avea următoarele destinaţii: o probă se păstrează la furnizor, o probă se păstrează de către comerciant şi 2 probe se transmit la un laborator autorizat, din care din una se vor efectua analizele, iar cealaltă se păstrează ca probă-martor.

(7) Recipientele în care se vor preleva probe vor fi curate, lipsite de alţi factori externi care pot altera rezultatul probelor.

(8) Probele prelevate vor fi sigilate atât de către furnizor, cât şi de către comerciant şi vor fi etichetate, în conformitate cu anexa nr. 3.

(9) Comercianţii au obligaţia să păstreze probele prelevate din vinul achiziţionat timp de 30 de zile de la epuizarea lotului respectiv.

(10) Neefectuarea analizelor fizico-chimice de către comerciant după efectuarea achiziţiei atrage răspunderea comerciantului, care este responsabil de calitatea vinului comercializat.

Art. 4. - (1) Comercianţii de vinuri sunt obligaţi să ţină evidenţa acestor vinuri conform Registrului de intrări/ieşiri pentru comercializarea vinurilor, prevăzut în anexa nr. 4. Intrările corespund cantităţilor de vin înscrise în documentele de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole vrac şi se operează în cel mult 24 de ore de la efectuarea lor. Ieşirile cantităţilor de vin se operează zilnic, iar stocurile trebuie să corespundă cu evidenţele la zi.

(2) Comercianţii de vinuri sunt obligaţi să ţină evidenţa acestor vinuri.

(3) Documentele fiscale de expediţie, în copie sau în original, documentele de însoţire a transporturilor de vin, registrele de evidenţă, buletinele de analiză/rapoartele de încercare, precum şi probele prelevate conform art. 3 alin. (5) se ţin în acelaşi spaţiu în care este comercializat vinul.

Art. 5. - Expunerea şi/sau vânzarea cu amănuntul a vinului în pieţe, târguri, oboare, pe marginea şoselelor, în spaţii improprii este interzisă şi se sancţionează contravenţional, conform art. 65 alin. (1) lit. y) coroborat cu art. 66 lit. b) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza autorizării spaţiilor comerciale destinate vânzării cu amănuntul a vinurilor duce la retragerea autorizaţiei.

(2) Retragerea autorizaţiei de comercializare cu amănuntul a vinului se face prin decizie emisă de directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 7. - Comercializarea cu amănuntul a vinurilor falsificate, substituite sau ai căror parametri fizico-chimici şi caracteristici organoleptice nu se încadrează în limitele impuse de actele normative în vigoare atrage răspunderea directă a comercianţilor, contravenţională sau penală, după caz, conform prevederilor Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Nr. ............../.........................

 

CERERE

pentru autorizarea spaţiilor de comercializare a vinului vrac fără denumire de origine controlată,  fără Indicaţie geografică şi fără denumire de soi

 

Operatorul economic .............................................., cu sediul social în .............................................. (adresa completă), înregistrat la registrul comerţului cu nr. .............................................., CUI/CIF .............................................., reprezentat de domnul/doamna domiciliat(ă) .............................................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria ..........., nr. .............................................., eliberat(ă) de .............................................., având funcţia de solicit eliberarea autorizaţiei pentru spaţiul de comercializare a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 146/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi pentru punctul/punctele de lucru situate în localitatea .............................................., strada .............................................., nr. ..... (adresa completa)

 

1. ....................................................................

2. ....................................................................

3. ....................................................................

4. ....................................................................

 

Data

 

Semnătura

 

Ştampila

 

ANEXA Nr. 2

Ia normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ (sau a MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

 

AUTORIZAŢIE

Nr. .............................................. din ..............................................

 

Se autorizează spaţiul de comercializare situat în localitatea .............................................., str. .............................................. nr. ...., judeţul/sectorul .............................................., aparţinând .............................................. (denumirea operatorului economic), CUI .............................................., adresa .............................................., telefon .............................................., în vederea comercializării cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 146/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi.

 

 

 

 

Director executiv,

 

 

..............................................

 

Vizat anul 20......

 

Vizat anul 20......

Vizat anul 20......

 

Vizat anul 20......

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

ETICHETA

utilizată pentru probele prelevate la achiziţionarea vinului

 

- Cantitatea de vin pentru care s-a prelevat proba: .......................................................................

- Nr. buletinului de analiză la achiziţionare: ....................................................................................

- Tipul de vin dat de conţinutul în zahăr ........................................................................................

- Data şi locul prelevării probei: .......................................................................................................

- Numărul mijlocului de transport al vinului: ..................................................................................

 

Semnătura şi ştampila furnizorului

Semnătura şi ştampila comerciantului

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

REGISTRUL DE INTRÂRI/IEŞIRI

pentru comercializarea vinurilor vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi

 

Operatorul economic .............................................. (denumirea, numele/prenumele), CUI/CNP .............................................., cu sediul în .............................................., str. .............................................. nr. ...., sectorul .............................................., spaţiul comercial situat în: localitatea .............................................., str. .............................................. nr. ...., sectorul .............................................. .

Autorizaţie spaţiu comercial nr. .............................................. din .............................................., eliberată de Direcţia pentru agricultura judeţeană (sau a municipiului Bucureşti)

Inspectorul cu atribuţii în domeniul inspecţiei de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Direcţiei pentru agricultură judeţeană (sau a municipiului Bucureşti) certifică:

Acest registru conţine ........... pagini fixe, numerotate consecutiv, începând de la nr. 001 până la nr. .............................................., ştampilate şi vizate la data de .............................................. /20...... .

 

Vizat

Inspectorul cu atribuţii în domeniul inspecţiei de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Direcţiei pentru agricultură judeţeană (sau a municipiului Bucureşti)

..................................................

(semnătura şi ştampila)

 

Nr. crt.

Furnizor

Document

fiscal

(nr./data)

Document de însoţire (nr./data)

Operaţiunea

Stoc

(litri)

Semnătura

Observaţii

Intrări

Ieşiri

Data

Cantitatea

(litri)

Data

Cantitatea

(Litri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ (sau a MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

DECIZIA Nr. ......................

 

Art. 1. - Începând cu data de .............................................. se retrage Autorizaţia nr. ................../.............................................. pentru spaţiul de comercializare situat în localitatea .............................................., acordată operatorului economic .............................................. în vederea comercializării cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 146/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi.

Art. 2. - Motivele care au stat la baza retragerii aprobării sunt menţionate în Procesul-verbal de control, constatare şi sancţionare seria ........ nr. .............................................., anexat prezentei decizii.

Art. 3. - Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data primirii, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare, un exemplar pentru emitent, iar un exemplar se comunică operatorului economic care deţine spaţiul.

 

Data ..............................................

 

Director executiv,

..............................................

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2017

 

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014,

în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 8 mai 2017, hotărăşte:

Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2017, denumit în continuare examen, va avea loc în municipiul Bucureşti în data de 24 iunie 2017.

(2) Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 19 iunie 2017.

Art. 2. - Examenul va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3. - (1) înscrierile la examen se fac în perioada 22 mai 2017-9 iunie 2017 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti.

(2) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014.

(3) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014.

Art. 4. - Direcţia de învăţământ şi Direcţia de servicii pentru membri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 8 mai 2017.

Nr. 8.

 

ANEXA Nr. 1

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2017

 

TEMATICĂ

 

1. Noţiuni de drept comercial şi drept civil:

- constituirea şi funcţionarea societăţilor;

- reorganizări, fuziuni, divizări şi lichidări;

- profesionişti;

- exploatarea întreprinderii.

2. Noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile generale ale fiscalităţii:

- cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;

- principiile generale ale fiscalităţii.

3. Impozitul pe profit:

- contribuabili şi sfera de cuprindere a impozitului;

- reguli speciale de impozitare;

- calculul rezultatului fiscal (reguli generale, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, cheltuieli deductibile limitat, cheltuieli nedeductibile);

- reguli privind anul fiscal;

- cote de impozitare;

- provizioane/ajustări pentru depreciere şi rezerve;

- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;

- amortizarea fiscală;

- termene de plată şi de declarare a impozitului;

- pierderi fiscale;

- facilităţi fiscale;

- reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parţiale, schimburi de titluri de participare) între persoane juridice române şi între societăţi din România şi societăţi din alte state membre ale Uniunii Europene;

- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăţi-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăţi-mamă);

- condiţii de calcul al scutirii profitului reinvestit;

- aspecte fiscale internaţionale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);

- reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.

4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

- definiţia microîntreprinderii;

- reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii;

- baza impozabilă;

- plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale.

5. Impozitul pe venit:

- contribuabili şi sfera de cuprindere a impozitului;

- categorii de venituri supuse impozitului pe venit;

- venituri neimpozabile;

- cote de impozitare;

- determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;

- plăţi anticipate în contul impozitului pe venit;

- obligaţiile plătitorilor de venituri şi ale contribuabililor;

- venitul net anual impozabil;

- venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursă;

- termene de plată;

- aspecte fiscale internaţionale;

- reguli privind asociaţiile fără personalitate juridică.

6. Contribuţii sociale obligatorii

A. Contribuţii sociale obligatorii privind activităţile dependente:

- baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale;

- baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorului sau persoane asimilate acestora;

- excepţii generale - veniturile pentru care nu se datorează contribuţii sociale obligatorii;

- excepţii specifice - veniturile pentru care nu se datorează contribuţii sociale obligatorii grupate în funcţie de categoriile din care fac parte persoanele care realizează veniturile;

- calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale;

- cotele de contribuţii;

- depunerea declaraţiilor.

B. Contribuţii sociale obligatorii privind activităţile independente:

- plătitorii;

- baza de calcul;

- excepţii specifice;

- plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale obligatorii;

- declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale;

- cotele de contribuţii.

7. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România:

- contribuabili;

- sfera de cuprindere a impozitului;

- venituri impozabile obţinute din România;

- scutiri;

- coroborarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi ale legislaţiei Uniunii Europene;

- certificatele de atestare a rezidenţei fiscale şi certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi în România;

- impozitul pe reprezentanţe (cuantum, termen de plată şi depunerea declaraţiei fiscale);

- impunerea veniturilor din dobânzi şi redevenţe plătite între societăţi asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definiţia dobânzilor şi redevenţelor, definiţia întreprinderilor asociate;

- chestionare pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România sau la plecarea din România;

- tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obţinute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;

- tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activităţi independente impozabile în România obţinute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;

- reţinerea impozitului din veniturile obţinute din România de persoane rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri din activităţi desfăşurate de artişti şi sportivi;

- asocieri/entităţi care desfăşoară activitate/obţin venituri în/din România.

8. Taxa pe valoarea adăugată:

- sfera de aplicare;

- persoane impozabile;

- operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată (TVA);

- locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA;

- faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;

- baza de impozitare;

- cote de TVA;

- operaţiuni scutite;

- regimul deducerilor;

- persoanele obligate la plata TVA;

- înregistrarea în scopuri de TVA şi anularea înregistrării în scopuri de TVA;

- facturarea;

- alte obligaţii în materie de TVA;

- regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenţii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; aurul de investiţii; serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană; serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum;

- ajustarea taxei deductibile;

- taxarea inversă;

- sistemul TVA la încasare;

- decontul de TVA şi alte declaraţii;

- dispoziţii tranzitorii.

9. Accize:

a) regimul accizelor armonizate:

- sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, eliberare pentru consum, plătitori de accize, calculul accizelor, responsabilităţile plătitorilor de accize, plata accizelor la bugetul de stat, depunerea declaraţiilor de accize, documente fiscale, garanţii;

- regimul de antrepozitare fiscală:

- reguli generale;

- autorizarea antrepozitelor fiscale;

- condiţii de autorizare;

- obligaţiile antrepozitarilor autorizaţi;

- anularea, revocarea, suspendarea autorizaţiei;

- destinatar înregistrat:

- reguli generale;

- condiţii de autorizare;

- obligaţiile destinatarilor înregistraţi;

- revocarea autorizaţiei de destinatar înregistrat;

- expeditor înregistrat:

- reguli generale;

- condiţii de autorizare;

- autorizarea ca expeditor înregistrat;

- obligaţiile expeditorului înregistrat;

- revocarea autorizaţiei de expeditor înregistrat;

- importator autorizat:

- reguli generale;

- condiţii de autorizare;

- autorizarea ca importator autorizat;

- obligaţiile importatorului autorizat;

- revocarea autorizaţiei de importator autorizat;

- scutiri de la plata accizelor;

- excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică;

- restituiri de accize;

- deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize:

- documentul administrativ electronic;

- divizarea deplasării produselor energetice în regim suspensiv de accize;

- primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize;

- raportul de export;

- proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil;

- încheierea deplasării produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize;

- structura şi conţinutul informaţiilor;

- proceduri simplificate;

- nereguli şi abateri;

- deplasarea intracomunitară şi impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum:

- persoane fizice;

- regimul şi deplasarea produselor cu accize plătite, deţinute în scopuri comerciale în România;

- documentul de însoţire;

- vânzarea la distanţă şi reprezentantul fiscal;

- distrugeri şi pierderi;

- nereguli apărute pe parcursul deplasării produselor accizabile;

- deplasarea produselor accizabile în regim de exceptare sau scutire directă;

- marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat;

- marcarea şi colorarea păcurii şi a produselor asimilate acesteia;

- marcarea şi colorarea motorinei;

- alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile;

b) regimul accizelor nearmonizate:

- sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, nivelul şi calculul accizelor, scutiri, plătitorii de accize, obligaţiile plătitorilor de accize, declaraţiile de accize, plata accizelor la bugetul de stat;

c) contravenţii şi sancţiuni;

d) infracţiuni.

10. Impozite şi taxe locale:

- baza de impozitare;

- contribuabili;

- modul de calcul;

- termene de plată;

- reduceri şi scutiri;

- modul de declarare a proprietăţilor.

11. Impozitul specific unor activităţi:

- contribuabili;

- definiţii;

- reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activităţi;

- reguli pentru calculul impozitului specific anual;

- reguli privind declararea şi plata impozitului specific unor activităţi.

12. Taxele vamale:

- domeniul de aplicare a legislaţiei vamale, misiunea vămii şi definiţii;

- tariful vamal şi clasificarea tarifară a mărfurilor;

- originea mărfurilor (originea nepreferenţială şi originea preferenţială);

- plasarea mărfurilor sub un regim vamal:

- declararea mărfurilor;

- punerea în liberă circulaţie;

- tranzit;

- regimuri speciale:

- zone libere;

- antrepozite vamale;

- perfecţionarea activă;

- admiterea temporară;

- perfecţionarea pasivă;

- export;

- notificare de reexport;

- distrugerea mărfurilor;

- abandonarea mărfurilor.

13. Contabilitate:

- obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării şi conducerii contabilităţii;

- contabilitatea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;

- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar;

- forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.

14. Sancţiuni şi căi de contestare:

- sancţionarea contravenţiilor la legislaţia fiscală;

- contestarea sancţiunilor aplicate de organul fiscal, precum şi a deciziilor de impunere.

15 Aspecte privind procedura fiscală:

- principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;

- creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligaţiilor fiscale;

- domiciliul fiscal;

- competenţa organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea şi aprecierea probelor;

- înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii;

- obligaţia de a depune declaraţii fiscale, conţinutul declaraţiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaraţiilor fiscale;

- procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor;

- procedura de colectare a creanţelor fiscale;

- soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;

- inspecţia fiscală;

- stabilirea preţului de piaţă la tranzacţiilor între persoane afiliate;

- acordul de preţ în avans şi soluţia fiscală individuală anticipată;

- procedura de începere, derulare şi finalizare a inspecţiei fiscale;

- stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi;

- termene de prescripţie;

- stingerea creanţelor fiscale prin executare silită şi prin alte modalităţi;

- recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

- contravenţii şi sancţiuni prevăzute în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

6. Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

10. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

13. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;

18. Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;

19. Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii;

20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;

21. Codul de conduită pentru punerea în aplicare a Convenţiei privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (2Q06/C 176/02);

22. Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 176 din 28 iulie 2006;

23. Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;

24. Convenţia-model - emisă de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;

25. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

26. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;

27. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;

28. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare;

29. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer;

30.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 240/2017 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017;

31. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice;

32. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară;

33. Standarde internaţionale de raportare financiară:

- IAS 8 „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori”;

- IAS 16 „Imobilizări corporale”;

- IAS 20 „Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală”;

- IAS 36 „Deprecierea activelor”;

- IAS 38 „Imobilizări necorporale”;

- IAS 40 „Investiţii imobiliare”;

34. Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

35. Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

36. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;

37. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare;

38. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi;

39. Ordinul ministrului turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. de înregistrare/...................................

 

 

Loc foto

 

CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea iunie 2017

 

Subsemnatul(a), .............................................., născut(ă) la data de .............................................., în localitatea .............................................., judeţul .............................................., legitimat(ă)cu C.I./paşaport seria ...... nr. .............................................., eliberat(ă) de .............................................., la data de .............................................., CNP .............................................., cetăţenia .............................................., domiciliat(ă) în .............................................., str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............................................., telefon fix .............................................., telefon mobil .............................................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea iunie 2017.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014:

- C.I./paşaport, în copie;

- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea .............................................., seria ...... nr. .............................................., emisă de .............................................., la data de .............................................., în copie legalizată;

- carnetul de muncă/adeverinţă eliberată de angajator, seria ....... nr. .............................................. emis/emisă de .............................................., la data de .............................................., în copie certificată de angajator/în copie legalizată;

- certificatul de naştere seria ...... nr. .............................................., emis de .............................................., la data de .............................................., în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de căsătorie seria ...... nr. .............................................., emis de .............................................., la data de .............................................., în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de cazier judiciar seria ...... nr. .............................................., emis de .............................................., la data de .............................................., în perioada de valabilitate;

- certificatul de cazier fiscal seria ...... nr. .............................................., emis de .............................................., la data de .............................................., în perioada de valabilitate;

- adeverinţa medicală seria ...... nr. .............................................., emis de .............................................., la data de ..............................................;

-. curriculum vitae;

- trei fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că am desfăşurat activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014, astfel:

 

Unitatea

Activitatea desfăşurată

Perioada

Nr. de luni

Funcţia

Observaţii

de la

până la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total perioadă

 

 

 

 

 

 

 

Data

Semnătura

 

ANEXA Nr. 3

 

Nr. de înregistrare/...................................

 

 

Loc foto

 

CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2017

 

Subsemnatul(a), .............................................., născut(ă) la data de .............................................., în localitatea .............................................., judeţul .............................................., legitimat(ă)cu C.I./paşaport seria ...... nr. .............................................., eliberat(ă) de .............................................., la data de .............................................., CNP .............................................., cetăţenia .............................................., domiciliat(ă) în .............................................., str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............................................., telefon fix .............................................., telefon mobil .............................................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea iunie 2017.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014:

- C.I./paşaport, în copie;

- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea .............................................., seria ...... nr. .............................................., emisă de .............................................., la data de .............................................., în copie legalizată;

- carnetul de muncă/adeverinţă eliberată de angajator, seria ....... nr. .............................................. emis/emisă de .............................................., la data de .............................................., în copie certificată de angajator/în copie legalizată;

- certificatul de naştere seria ...... nr. .............................................., emis de .............................................., la data de .............................................., în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de căsătorie seria ...... nr. .............................................., emis de .............................................., la data de .............................................., în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de cazier judiciar seria ...... nr. .............................................., emis de .............................................., la data de .............................................., în perioada de valabilitate;

- certificatul de cazier fiscal seria ...... nr. .............................................., emis de .............................................., la data de .............................................., în perioada de valabilitate;

- adeverinţa medicală seria ...... nr. .............................................., emis de .............................................., la data de ..............................................;

-. curriculum vitae;

- trei fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că am desfăşurat activitate conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014, astfel:

 

Unitatea

Activitatea desfăşurată

Perioada

Nr. de luni

Funcţia

Observaţii

de la

până la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total perioadă

 

 

 

 

 

 

 

Data

Semnătura

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 47/1994*)

privind serviciile din subordinea Preşedintelui României

 


*) Republicată în temeiul art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publica centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 22 noiembrie 2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 80/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 2 mai 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 47/1994 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, şi a mai fost modificată şi completată prin:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 176/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 27 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 226/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 29 aprilie 2002.

 

Art. 1. - (1) Pentru exercitarea de către Preşedintele României a prerogativelor care îi sunt stabilite prin Constituţia României şi alte legi se organizează şi funcţionează Administraţia prezidenţială, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, Palatul Cotroceni.

(2) în sensul prezentei legi, prin Administraţia prezidenţială se înţelege serviciile publice aflate la dispoziţia Preşedintelui României, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.

Art. 2. - Compartimentele din structura Administraţiei prezidenţiale, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Numărul maxim de posturi, structura organizatorică, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei prezidenţiale se aprobă de Preşedintele României.

Art. 3. - (1) Funcţiile de conducere specifice din cadrul Administraţiei prezidenţiale sunt următoarele: consilier prezidenţial, cu rang de ministru, şi consilier de stat, cu rang de secretar de stat.

(2) Consilierul prezidenţial pentru apărare şi siguranţă naţională este membru în Consiliul Suprem de Apărare a Ţârii.

(3) Ordonatorul principal de credite al Administraţiei prezidenţiale este desemnat de Preşedintele României în condiţiile legii.

Art. 4. - (1) Numirea sau eliberarea din funcţie a consilierilor prezidenţiali se face de către Preşedintele României.

(2) Numirea sau eliberarea din celelalte funcţii ale Administraţiei prezidenţiale se face potrivit regulamentului prevăzut la art. 2.

Art. 5. - (1) Personalul Administraţiei prezidenţiale este alcătuit din persoane detaşate, la cererea Preşedintelui României, din ministere şi alte autorităţi publice, precum şi din persoane încadrate direct pe funcţiile sau posturile pe care urmează să le îndeplinească.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi încadrat numai pe baza încrederii acordate de Preşedintele României şi cu condiţia semnării unui angajament de loialitate stabilit prin regulamentul prevăzut la art. 2. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum şi încetarea detaşării, eliberarea sau destituirea din funcţie ori desfacerea contractului de muncă, după caz.

(3) încadrarea, eliberarea/destituirea din funcţie ori desfacerea contractului individual de muncă, precum şi detaşarea în şi din cadrul Administraţiei prezidenţiale se fac prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor alin. (1). Perioada de încadrare în Administraţia prezidenţială se consideră vechime în specialitate dacă atribuţiile sunt conforme cu studiile deţinute sau cu funcţia din care persoana este detaşată.

(4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului de ordine şi pază afectat Administraţiei prezidenţiale.

Art. 6. - Administraţia prezidenţială stabileşte relaţii de colaborare cu autorităţile publice şi primeşte sprijinul acestora în vederea înfăptuirii prerogativelor şi exercitării competenţelor ce revin Preşedintelui României.

Art. 7. - Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a Administraţiei prezidenţiale se asigură de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare, realizate, administrate şi contabilizate, potrivit legii.

Art. 8. - (1) Administraţia prezidenţială, pe lângă sediul său, poate administra şi alte spaţii repartizate prin hotărâri ale Guvernului,

(2) începând cu 1 ianuarie 2002 Muzeul Naţional Cotroceni funcţionează în spaţiile repartizate în latura veche a Palatului Cotroceni, ca instituţie publică de cultură, în subordinea Administraţiei prezidenţiale.

(3) Cheltuielile curente şi de capital ale Muzeului Naţional Cotroceni se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Administraţiei prezidenţiale.

(4) Structura organizatorică, atribuţiile, precum şi numărul maxim de posturi ale Muzeului Naţional Cotroceni se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat de ordonatorul principal de credite al Administraţiei prezidenţiale.

(5) Muzeul Naţional Cotroceni este condus de un director general, ordonator terţiar de credite, încadrat potrivit prevederilor art. 5.

(6) Administrarea întregului complex al Palatului Cotroceni se asigură prin compartimentele Administraţiei prezidenţiale.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi**) se abrogă Legea nr. 1/1990 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor Preşedinţiei României***), precum şi orice alte dispoziţii contrare.


**) Legea nr. 47/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 iulie 1994.

***) Legea nr. 1/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 iulie 1990.

 

RECTIFICĂRI

 

La art. I pct. 8 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 5 mai 2017, se face următoarea rectificare:

- în cuprinsul anexei nr. 1, la tabelul nr. 6, în titlu şi la poziţia nr. 1, în loc de: „...patologii infecţioase, transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice” se va citi: „...patologii infecţioase, transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice, din cadrul programelor naţionale de sănătate publică, derulate de Ministerul Sănătăţii”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.