MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 377/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 377         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 19 mai 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 179 din 21 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 alin. (2) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

333. - Hotărâre privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi libera

 

334. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 263/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

344/5. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informaţiilor referitoare la titularii conturilor deschise şi/sau închise la bănci

 

739. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 

757. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate”

 

758. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.004/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 179

din 21 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 alin. (2) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ataş Abdullah în Dosarul nr. 34.611/3/2015/a7 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 245D/2016

2. La apelul nominal se prezintă pentru autorul excepţiei domnul avocat Ionel Olteanu, din cadrul Baroului Bucureşti, cu delegaţie la dosar, şi lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că în cauză s-a prezentat doamna Bahtiar Cioroiu, interpret autorizat de limba turcă, care a fost desemnată să asigure traducerea pe parcursul soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului legal al autorului excepţiei, care pune concluzii de admitere a acesteia, reluând argumentele formulate cu prilejul ridicării acesteia în faţa instanţei de drept comun. Depune concluzii scrise.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 217 din 12 aprilie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin încheierea din 8 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 34.611/3/2015/a7, Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ataş Abdullah într-o cauză având ca obiect termenul intermediar privind verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestului preventiv.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale în măsura în care, în calculul termenului rezonabil de 180 de zile ce consacră durata totală a arestării preventive în cursul urmăririi penale nu intră şi durata arestării preventive din faza camerei preliminare.

8. Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată şi arată că invocarea acesteia s-a realizat în scopul de a obţine o validare a argumentului potrivit căruia durata maximă a arestării preventive în cursul procedurii de cameră preliminară trebuie să se subsumeze duratei maxime de 180 de zile prevăzute pentru faza de urmărire penală.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

10. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece dispoziţiile legale criticate nu prevăd o durată maximă a arestului preventiv în procedura de cameră preliminară, autorul susţinând şi că această procedură nu face parte din faza de judecată. Criticile sunt aduse în raport cu situaţia autorului excepţiei care ar dori ca, prin interpretarea dată normelor procedural penale, să se concluzioneze că procedura de cameră preliminară face parte din faza de urmărire penală, prin urmare durata maximă a arestului preventiv în cazul său fiind de 180 de zile.

11. Analiza criticilor aduse de către autorul excepţiei, indiferent dacă acestea urmăresc completarea textului legal sau doar interpretarea normei, excedează atribuţiilor Curţii Constituţionale, care potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu plivire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

12. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, procedura în camera preliminară reprezintă o fază anterioară judecăţii, care are ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei actului de trimitere în judecată, precum şi a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Or, însăşi durata acestei proceduri este limitată de lege la cel mult 60 de zile de la înregistrarea cauzei la instanţă (art. 343 din Codul de procedură penală). Ulterior, în cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a arestării preventive a inculpatului este limitată, potrivit prevederilor art. 239 din acelaşi cod, la un termen rezonabil, care nu poate fi mai mare de jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracţiunea care face obiectul sesizării instanţei de judecată, iar în toate cazurile, durata arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5 ani. În cazul în care arestarea preventivă s-a dispus în procedura de cameră preliminară, termenele sus-menţionate curg de la data punerii în executare a măsurii, în conformitate cu art. 239 alin. (2) din Codul de procedură penală. Pe cale de consecinţă, art. 239 din acelaşi cod stabileşte durata maximă a arestului preventiv dispus încă din faza de cameră preliminară.

13 Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile apărătorului ales al autorului excepţiei, concluziile scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitateîl constituie dispoziţiile art. 239 alin. (2) cu denumirea marginală Durata maximă a arestării preventive a inculpatului în cursul judecăţii în primă instanţă din Codul de procedură penală, care au următorul conţinut: „(2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data sesizării instanţei de judecată, în cazul în care inculpatul se află în stare de arest preventiv, şi, respectiv, de la data punerii în executare a măsurii, când faţă de acesta s-a dispus arestarea preventivă în procedura de cameră preliminară sau în cursul judecăţii sau în lipsă.”

16. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 23 referitor la Libertatea individuală, precum şi art. 5 paragrafele 3 şi 4 referitoare la drepturile oricărei persoane lipsite de libertatea sa din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 217 din 12 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea S, nr. 459 din 21 iunie 2016, făcând trimitere la propria jurisprudenţă, a statuat că instituţia camerei preliminare a fost concepută, în accepţiunea legiuitorului, „ca o instituţie nouă şi inovatoare” care are ca scop „înlăturarea duratei excesive a procedurilor în faza de judecată”, fiind, în acelaşi timp, un remediu procesual menit „să răspundă exigenţelor de legalitate, celeritate şi echitate a procesului penal” (a se vedea Expunerea de motive la Proiectul de Lege privind Codul de procedură penală - PL-x nr. 412/2009). În prezent, instituţia camerei preliminare este reglementată în cuprinsul Codului de procedură penală la art. 342-348, unde se găsesc elementele referitoare la obiectul şi durata camerei preliminare, măsurile premergătoare, procedura, soluţiile ce pot fi pronunţate şi contestaţia împotriva acestor soluţii. [...] Astfel, prin prisma atribuţiilor procesuale încredinţate judecătorului de cameră preliminară, în contextul separării funcţiilor judiciare potrivit textului de lege menţionat anterior (art. 3 din Codul de procedură penală), Curtea a concluzionat că acestuia îi revine funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată şi că, în concepţia legiuitorului, această nouă instituţie procesuală nu aparţine nici urmăririi penale, nici judecăţii, fiind echivalentă unei noi faze a procesului penal. [...] Totuşi, din reglementarea atribuţiilor pe care funcţia exercitată de judecătorul de cameră preliminară le presupune, Curtea a observat că activitatea acestuia nu priveşte fondul cauzei, actul procesual exercitat de către acesta neantamând şi nedispunând, în sens pozitiv sau negativ, cu privire la elementele esenţiale ale raportului de conflict: faptă, persoană şi vinovăţie. Astfel, potrivit prevederilor art. 342 din Codul de procedură penală, competenţa judecătorului de cameră preliminară constă în verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi legalităţii sesizării instanţei, în verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Totodată, Curtea a constatat că judecătorul de cameră preliminară, potrivit art. 342 din Codul de procedură penală, îşi va exercita atribuţiile după trimiterea în judecată a inculpatului, rechizitoriul constituind actul de sesizare a instanţei de judecată (a se vedea şi Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 5 decembrie 2014, paragrafele 25, 27,28).

18. Aşa fiind, deşi procedura în camera preliminară este o fază distinctă de faza de urmărire penală şi faza de judecată, obiectul său, astfel consacrat de art. 342 din Codul de procedură penală, este situat în timp între două momente procesuale, şi anume cel al sesizării instanţei de judecată prin rechizitoriu şi cel al dispunerii începerii judecăţii pe fond.

19. Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 239 alin. (1) din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Durata maximă a arestării preventive a inculpatului în cursul judecăţii în primă instanţă, „durata totală a arestării preventive a inculpatului nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare de jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracţiunea care face obiectul sesizării instanţei de judecată. În toate cazurile, durata arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5 ani.”

20. Or, ţinând seama de aceste prevederi coroborate cu alin. (2) al art. 239 din Codul de procedură penală, Curtea a constatat că susţinerile invocate de autorul excepţiei sunt neîntemeiate, deoarece, dimpotrivă, termenele mai sus arătate „curg de la data sesizării instanţei de judecată, în cazul în care inculpatul se află în stare de arest preventiv; şi, respectiv, de la data punerii în executare a măsurii, când faţă de acesta s-a dispus arestarea preventivă în procedura de cameră preliminară sau în cursul judecăţii sau în lipsă”.

21. Cu alte cuvinte, în cazul în care măsura arestării preventive a fost luată şi prelungită succesiv în faza de urmărire penală, iar ulterior a fost întocmit rechizitoriul, atunci durata totală a măsurii în prima fază a procesului penal, respectiv în cursul urmăririi penale, nu poate fi mai mare de 180 de zile - a se vedea art. 236 alin. (4) din Codul de procedură penală - iar, de la data sesizării instanţei de judecată, deci din momentul trecerii cauzei în procedura de cameră preliminară, curge termenul prevăzut de art. 239 alin. (1) din acelaşi cod, care are în vedere atât procedura de filtru, cât şi judecata în primă instanţă.

22. Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia şi considerentele deciziei mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ataş Abdullah în Dosarul nr. 34.611/3/2015/a7 al Tribunalului Bucureşti - Secţia i penală şi constată că dispoziţiile art. 239 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 21 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 2 iunie 2017 se stabileşte ca zi liberă.

(2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 10 iunie 2017 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 16 iunie 2017, potrivit planificărilor stabilite.

(3) Prestarea activităţii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Art. 3. - Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 2 iunie 2017 şi nici participanţilor în aceste procese.

Art. 4. - (1) Operaţiunile de încasări prin virament în relaţia cu instituţiile de credit aferente datei de 2 iunie 2017 se înregistrează în contabilitatea unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 2 iunie 2017.

(2) Dobânzile calculate la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, există obligaţia acordării de dobânzi, aferente lunii mai 2017, se înregistrează în conturile corespunzătoare cu data de 2 iunie 2017.

(3) în ziua de 2 iunie 2017, prin centrala Ministerului Finanţelor Publice se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.

(4) Prin ordin emis de Ministerul Finanţelor Publice poate fi stabilită şi desfăşurarea altor operaţiuni prin Trezoreria Statului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 333.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 263/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului,

stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/2015, şi al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 263/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 3 mai 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 334.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 263/2017)

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

aferent activităţii de privatizare pe anul 2017

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Titlu

Articol

Alineat

DENUMIRE INDICATORI

Aprobat conform H.G. nr. 263/2017

Program rectificat

Influente

+/-

 

 

 

VENITURI TOTALE, din care:

9.358

9.358

-

 

 

 

I. Venituri curente

5.251

5.251

-

 

 

 

C. Venituri nefiscale

5.251

5.251

-

 

 

 

C. l. Venituri din proprietate

5.251

5.251

-

 

30J 0

 

Venituri din proprietate

5,251

5.251

-

 

 

30.10.50

Alte venituri din proprietate

5.251

5.251

-

 

 

 

II. Venituri din capital

4.107

4.107

-

 

39.10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

4.107

4.107

-

 

 

39.10.04

Venituri din privatizare

4.107

4.107

-

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:

10.912

10,912

-

 

87.10

 

Alte acţiuni economice

10.912

10.912

-

 

 

87.10.50

Alte acţiuni economice

10.912

10.912

-

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

10.912

10.912

-

20

 

 

Titlul II BUNURI SI SERVICIU din care:

10.912

8.614

-2.298

 

20.30

 

Alte cheltuieli administrare, privatizare

10.912

8.614

-2.298

 

 

20.30.30.1

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale

1.115

1.705

+590

 

 

20.30.30.2

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi postprivatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli

950

950

 

 

 

20.30.30.3

Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale

787

787

 

 

 

20.30.30.4

Cheltuieli destinate cofinanţării proiectelor PHARE

-

-

-

 

 

20.30.30.5

Sumele cu care instituţia publică implicată participă, cu respectarea cadrului legal în vigoare din domeniul societar, la majorarea capitalului social al unor societăţi, la care Ministerul Economiei exercită, în numele statului, calitatea de acţionar

7.040

4.152

-2.888

 

 

20.30.30.6

Sume plăţile efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de instituţia publică implicată ca urmare a garanţiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni şi/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător, precum şi despăgubirile acordate potrivit art. 27- 29 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

 

 

20.30.30.7

Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform O U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporatistă a întreprinderilor publice şi a art. 11 alin (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat. pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/2015

1.020

1.020

 

 

 

 

Titlul VII ALTE TRANSFERURI, din care:

0

2.298

+2.298

 

55.01

 

A Transferuri interne

0

2.298

+2.298

 

 

55.01.20

Vărsăminte din privatizare în contul general al trezoreriei statului

0

2,298

+2.298

 

 

 

Excedent/Deficit

-1.554

-1.554

-

 

 

 

DATE INFORMATIVE

 

 

 

 

 

 

A. Informaţii privind disponibilul din cont:

 

 

 

 

 

 

1. Disponibil la începutul perioadei;

7.010

7.010

-

 

 

 

2. Disponibil constituit în cursul anului;

-1.554

-1.554

-

 

 

 

3. Disponibil rămas de restituit de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2009;

7.597

7.597

 

 

 

 

4. Vărsăminte în contul general al trezoreriei statului din disponibilul încasat de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participărilor Statului a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2009;

7.597

7.597

-

 

 

 

 

5. Total disponibil la sfârşitul anului, conform art. 11 alin (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat. pentru exercitarea drepturilor şi. Îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/2015 (1 +2+3 -4)*

5.456

5.456

-

 

 

 

B. Informaţii privind transferul către bugetul de stat

 

 

 

 

 

 

- dividende

196.700

453.900

+257.200

 

 

 

- penalităţi, majorări de întârziere, dobânzi penalizatoare aferente dividendelor

4.811

4.811

-

 

 

 

- creanţă de recuperat cf. Sentinţei nr. 7278/2012, reprezentând sprijin financiar acordat de minister S. ROMPLUMB S.A Baia Mare de recuperat cf. Sentinţei nr. 7278/2012

49.202

49.202

 

 

 

 

- disponibil constituit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind Utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 380/2002, rămas de restituit de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Stalului în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, aprobată eu modificări prin Legea nr. 234/2009

393

393

 


* - Disponibil la sfârşitul anului, conform O.U.G nr. 20/2014. cu excepţia sumelor reprezentând garanţii de participare la licitaţii, garanţii de bun execuţie, garanţii pentru plata preţului contractului;

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

BANCA NAŢIONALĂ A ROII

Nr. 344 din 22 februarie 2017

Nr. 5 din 9 mai 2017

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informaţiilor referitoare la titularii conturilor deschise si/sau închise la bănci

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

ministrul finanţelor publice şi guvernatorul Băncii Naţionale a României emit următorul ordin:

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informaţiilor referitoare la titularii conturilor deschise şi/sau închise la bănci, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Guvernatorul Băncii Naţionale a României

Enache Jiru,

Mugur Constantin Isărescu

secretar de stat

 

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 98.346/DGDSCSP din 14.02.2017 al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase,

în temeiul:

- art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al

- art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea altor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului întocmeşte, în conformitate cu art. 36 aţin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Registrul naţional al operatorilor economici care desfăşoară activităţi pe teritoriul României şi nu se supun autorizării de mediu.

(2) Operatorii economici care desfăşoară activităţi care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioarei sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, să solicite înregistrarea în Registrul naţional al operatorilor economici, denumit în continuare Registru.

(3) Obligaţia prevăzută la alin. (2) revine următoarelor categorii de operatori economici:

a) comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor;

b) brokeri;

c) transportatori rutieri de deşeuri nepericuloase;

d) operatori economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Transportatorii rutieri de deşeuri nepericuloase aflaţi în tranzit pe teritoriul naţional nu se supun prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor fără a intra fizic în posesia acestora şi deţin autorizaţie de mediu la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, să notifice autorităţile competente pentru protecţia mediului şi să solicite înregistrarea în registrul menţionat la art. 2.

(2) Operatorii economici care desfăşoară şi alte activităţi decât cele prevăzute la alin. (1) nu se înscriu în Registru, acestea fiind supuse procedurii de autorizare conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, precum şi Garda Naţională de Mediu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 739.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE

a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 

Art. 1. - (1) Operatorii economici care solicită înregistrarea în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să prezinte următoarele documente/informaţii:

a) cererea de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. l la prezenta procedură;

b) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul, sau documentele echivalente emise de alte state, traduse în limba română de un traducător autorizat;

c) declaraţia pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

d) dovada achitării tarifului.

(2) Documentele necesare înscrierii în Registru se depun la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sau se transmit prin poştă.

Art. 2. - Pentru analiza documentaţiei în vederea înregistrării/reînnoirii înregistrării în Registru se achită tariful în cuantum de 500 lei în contul indicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru fiecare tip de activitate pentru care se solicită înregistrarea.

Art. 3. - (1) în termen de 30 zile de la depunerea documentaţiei menţionate la art. 1, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului analizează documentele depuse, iar în cazul în care dosarul este complet atribuie operatorului un număr de înregistrare, publică informaţiile corespunzătoare în Registru şi informează operatorul economic cu privire la numărul de înregistrare atribuit, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta procedură.

(2) în cazul în care documentaţia menţionată la art. 1 este incompletă, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului solicită operatorului economic completarea sau clarificarea acesteia, după caz, în termen de 30 de zile de la data solicitării.

(3) în termen de 15 zile de Sa primirea completărilor sau clarificărilor operatorului economic, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului reanalizează documentaţia depusă şi atribuie operatorului numărul de înregistrare, publică informaţiile corespunzătoare în Registrul prevăzut la art. 2 din ordin şi informează operatorul economic cu privire la numărul de înregistrare atribuit conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta procedură sau respinge cererea de înregistrare, după caz.

(4) în cazul în care operatorul economic nu transmite toate informaţiile şi clarificările solicitate în termen de 30 de zile de la data comunicării, cererea de înregistrare este respinsă. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează operatorul economic cu privire la respingerea solicitării.

(5) Operatorul economic aflat în situaţia prevăzută la alin. (4) poate relua procedura de solicitare a înregistrării potrivit prevederilor prezentei proceduri.

(6) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informaţii, publică pe site şi actualizează lunar Lista operatorilor economici înregistraţi în Registru.

Art. 4. - (1) Numărul de înregistrare în Registru este valabil 5 ani de la atribuire.

(2) Reînnoirea înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează conform procedurii de înregistrare prevăzute de prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Orice modificare survenită în activitatea operatorului economic, precum şi în datele transmise prin documentaţia de înregistrare vor fi notificate în termen de 30 de zile lucrătoare de la apariţia modificării şi transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, împreună cu documentele justificative.

(2) în cazul în care modificarea survenită implică modificarea datelor corespunzătoare din Registru, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului emite o nouă notificare.

Art. 6. - Operatorii economici înregistraţi în Registru sunt obligaţi să ţină evidenţa deşeurilor pe care le gestionează şi să raporteze conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Operatorii economici care nu mai desfăşoară activitatea/activităţile pentru care au fost înregistraţi sunt obligaţi să solicite radierea din Registru, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încetarea activităţii.

(2) Cererea de radiere din Registru va fi însoţită de raportarea conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru intervalul de timp dintre sfârşitul perioadei de referinţă corespunzătoare ultimei raportări şi data cererii de radiere.

Art. 8. - (1) Activitatea operatorilor economici înregistraţi în Registru face obiectul activităţilor de inspecţie şi control realizate de Garda Naţională de Mediu.

(2) Orice nerespectare a prevederilor prezentului ordin, constatată de către Garda Naţională de Mediu, se comunică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în vederea revocării înregistrării.

(3) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de la Garda Naţională de Mediu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului revocă numărul de înregistrare în Registru prin decizie a preşedintelui.

(4) Operatorul economic aflat în situaţia menţionată la alin. (3) poate solicita o nouă înregistrare în Registru numai după constatarea de către Garda Naţională de Mediu a eliminării cauzelor care au condus la revocarea înregistrării.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Antet solicitant

Nr. ............./.............................

 

CERERE

de acordare a numărului de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 

Subscrisa, ........................................, cu sediul social în ........................................, str. ........................................ nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .................., cod unic de înregistrare nr. ............./............................., cont bancar nr. ........................................, deschis la ........................................, sucursala ........................................, telefon ........................................, fax ........................................, e-mail ........................................, prin reprezentantul legal ........................................, solicită acordarea numărului de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 1:

 transport deşeuri nepericuloase în sistem profesional;

 comerţ cu deşeuri, fără a intra fizic în posesia deşeurilor;

 broker;

 operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea 211/2011 2, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tipurile 3 şi cantităţile de deşeuri pentru care solicităm înregistrarea sunt4:

 

Cod deşeu

Denumire deşeu

 

 

 

 

 

Anexăm documentele specifice prevăzute la art. 1 din Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. /2017.

 

Data ........................................

 

Reprezentant legal,

........................................

(nume şi funcţie, semnătura)


1 Se va bifa una sau mai multe dintre opţiuni, în funcţie de activitatea desfăşurată.

2 În acest caz, operatorul economic ataşează derogarea primită de la autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, în copie conformă cu originalul.

3 Se vor înscrie codul şi denumirea deşeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

4 În cazul în care operatorul economic desfăşoară mai multe tipuri de activităţi, se va completa câte un tabel separat pentru fiecare dintre acestea.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Antet solicitant

Nr. ............./.............................

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................, reprezentant legai al ........................................, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că activitatea/activităţile pe care o/le desfăşor şi pentru care solicit înregistrarea este/sunt:

....................................................................

 

Data ........................................

 

........................................

(nume şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

- Model -

 

NOTIFICARE

 

În baza documentaţiei depuse, a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi â Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Societatea ........................................, cod unic de înregistrare ........................................, din localitatea ........................................, sectorul/judeţul ........................................, str. ........................................ nr. ...., bl. ...., ap. ...., a fost înregistrată în Registrul naţional al operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu numărul RO - numărul unic-data emiterii-simbolul activităţii înregistrate 2, pentru activitatea ........................................, şi codul/codurile de deşeuri 3:

 

Cod deşeu

Denumire deşeu

 

 

 

 

 

Deţinătorul numărului de înregistrare este obligat să respecte prevederile legislative în vigoare aplicabile activităţii pe care o desfăşoară, inclusiv în cazul transferului de deşeuri.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de ........................................ până la data de ........................................ .

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,

..........................................................................

(nume şi prenume, semnătura şi ştampila)


1 Conţinutul notificării poate fi modificat/adaptat în cazurile prevăzute la art. 5 alini. (2) din anexa la ordin.

2 Simbolul activităţii înregistrate:

T - transport deşeuri nepericuloase;

C - Comerţ cu deşeuri, fără a intra fizic în posesia deşeurilor;

B - broker;

OED - operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3 Se vor înscrie codul şi denumirea deşeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate”

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 618/CAB din 12 aprilie 2017 privind aprobarea proiectului de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate”,

ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi p) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ţ) şi ale art. 11 alin. (22) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Decizia de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate se emite de Administraţia Fondului pentru Mediu prin personalul de specialitate, precum şi prin intermediul aplicaţiilor informatice utilizate în cadrul instituţiei.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului „Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate” sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministrul, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 757.

 

ANEXA Nr. 1

 

DECIZIE DE IMPUNERE

nr. ............./.............................

privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate

 

1. Datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului

Denumirea contribuabilului/plătitorului: ........................................

Codul identificare fiscală: ........................................

Domiciliul fiscal: ........................................

2. Date privind creanţa fiscală

2.1. Obligaţii fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ţ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea creanţei fiscale

Numărul de certificate verzi neachiziţionate pentru anul ....

Valoarea obligaţiei

- lei -

0

1

2

3

1

Art. 9 alin. (1) lit. ţ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare; „suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”

 

 

2

TOTAL

 

 

 

2.2. Motivul de fapt

....................................................................................

2.3. Temeiul de drept

Act normativ: articol: ........, paragraf: ......., punct: ........ literă: ......., alineat: .......

3. Data comunicării

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea Deciziei de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acesteia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

b) data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmisă prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

c) data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Termene de plată

Conform art. 11 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ţ) se stabilesc prin decizie şi se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv, în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, cod IBAN ........................................, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti.

5. Dispoziţii finale

În conformitate cu art. 152 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă şi devine executoriu în condiţiile legii.

În conformitate cu art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ fiscal se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

..........................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S.

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE,

modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului „Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate”

 

1. Denumire: „Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate”

2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea număr variabil de pagini.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ţ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Se întocmeşte de compartimentul cu atribuţii de evidenţă şi colectare creanţe.

7. Circulă:

- un exemplar la dosarul de urmărire;

- un exemplar la debitor/plătitor, în format hârtie.

8. Se arhivează la dosarul de urmărire.

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.004/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 619/CAB din 12 aprilie 2017 de aprobare a ordinului privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.004/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”,

ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi p) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ş) şi ale art. 11 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1915/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.004/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 8 martie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Decizia de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se emite de Administraţia Fondului pentru Mediu prin personalul de specialitate, precum şi prin intermediul aplicaţiilor informatice utilizate în cadrul instituţiei.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministrul, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 758.

 

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.004/2011)

 

DECIZIE DE IMPUNERE

nr. ............./.............................

privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

1. Datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului

Denumirea contribuabilului/plătitorului: ........................................

Codul identificare fiscală: ........................................

Domiciliul fiscal: ........................................

2. Date privind creanţa fiscală

2.1. Obligaţii fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea creanţei fiscale

Numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră generate în anul .... şi nerestituite în anul ....

Valoarea obligaţiei

- lei -

0

1

2

3

1

Art. 9 alin. (1) lit. ş) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare: „sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu indicele european al preţurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare”

 

 

2

TOTAL

 

 

 

2.2. Motivul de fapt

....................................................................................

2.3. Temeiul de drept

Act normativ. articol: ......... paragraf: ........ punct: ........ literă: ......., alineat: .......

3. Data comunicării

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea Deciziei de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acesteia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

b) data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmisă prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

c) data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Termene de plată

Conform art. 11 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) se stabilesc prin decizie şi se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv, în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, cod IBAN ........................................, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti.

5. Dispoziţii finale

În conformitate cu art. 152 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă şi devine executoriu în condiţiile legii.

În conformitate cu art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ fiscal se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

...................................................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1 004/2011)

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE,

modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului „Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”

 

1. Denumire: „Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”

2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea număr variabil de pagini.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Se întocmeşte de compartimentul cu atribuţii de evidenţă şi colectare creanţe.

7. Circulă:

- un exemplar la dosarul de urmărire;

- un exemplar la debitor/plătitor, în format hârtie.

8. Se arhivează la dosarul de urmărire.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.