MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 383/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 383         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 23 mai 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 169 din 16 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

322. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

 

340. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

341. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune „CNCIR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

342. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale .Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

691. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora

 

3.897. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 169

din 16 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ioana Sfîrăială în Dosarul nr. 100.730/299/2015 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 551 D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a depus note scrise, prin care solicită admiterea acesteia.

4. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 578 D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Vladimir Doicaru, Adriana Felicia Doicaru şi Vlad Nicolae Doicaru în Dosarul nr. 5.444/2/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală.

5. La apelul nominal răspund autorii excepţiei Vladimir Doicaru şi Vlad Nicolae Doicaru, prezenţi personal şi asistaţi de domnii avocaţi Toma-Adrian Oprescu şi Nicolae Trăistaru din cadrul Baroului Bucureşti, cu delegaţie depusă la dosar, şi, de asemenea, autoarea excepţiei Adriana Felicia Doicaru, reprezentată de către aceiaşi avocaţi. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

6. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 578 D/2016 la Dosarul nr. 551 D/2016. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 578 D/2016 la Dosarul nr. 551 D/2016, care este primul înregistrat.

7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul domnului avocat Nicolae Trăistaru care, în prealabil, cere permisiunea de a depune, la dosarul cauzei, un memoriu formulat de autorii excepţiei, împreună cu o carte, despre care susţine că dezleagă, în mare parte, fondul dosarului. Se arată, totodată, că autorii excepţiei au fost deposedaţi de bunuri şi că nu au beneficiat de dreptul la un proces echitabil, întrucât ancheta nu a fost desfăşurată în mod corect, din cauza influenţelor politice manifestate în dosar. Pe fondul excepţiei se arată că textul criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie şi ale art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi şi al unor libertăţi, precum şi prevederilor art. 6 şi 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ce reglementează dreptul la un proces echitabil şi dreptul la un recurs efectiv. Se face trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale având ca obiect dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală şi se susţine că au intervenit elemente noi, de natură a determina modificarea acesteia, întrucât atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor pronunţate de instanţa de contencios constituţional cu privire la aceste dispoziţii legale nu mai sunt actuale. Se face, de asemenea, trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 486 din 2 decembrie 1997, prin care art. 2781 din Codul de procedură penală din 1968 a fost constatat ca fiind neconstituţional, soluţie care a avut ca efect dreptul de a ataca cu recurs soluţiile de neurmărire penală date de procuror. Se mai arată că, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi art. 142 alin. (1) din Constituţie, Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei, iar conform celor reţinute prin Decizia nr. 766/2011, dreptul este viu, aşa încât acesta se adaptează, odată cu societatea, la modificările survenite, în acest context este invocată Hotărârea din 21 februarie 1975 a Curţii Europene a Drepturilor Omului, pronunţată în Cauza Golder împotriva Regatului Unit, paragraful 34, prin care instanţa europeană a precizat că poate fi, cu greu, acceptat că există stat de drept acolo unde nu există acces la instanţele judecătoreşti. Se arată că, în prezenta cauză, au fost pronunţate soluţii de neurmărire penală după 17 ani de la începerea cercetării penale, atât de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cât şi de către Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi soluţii de declinare a competenţei în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de către celelalte unităţi de parchet, din acelaşi motiv al implicării politicului, aspect ce a determinat procurorii să se teamă să instrumenteze prezentul dosar. Se arată că, în aceste condiţii, dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală nu permit atacarea încheierii de respingere a plângerii formulate împotriva soluţiei de neurmărire penală, aspect ce încalcă prevederile constituţionale şi convenţionale invocate.

8. În continuare, preşedintele acordă cuvântul domnului avocat Toma-Adrian Oprescu, care prezintă fondul cauzei şi susţine că textul criticat este neconstituţional, atâta vreme cât nu există o cale de atac împotriva încheierii de soluţionare a plângerilor împotriva soluţiilor de neurmărire penală. Sunt depuse note scrise, în susţinerea excepţiei.

9. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Se arată că procedura reglementată la art. 341 din Codul de procedură penală nu are caracter de noutate, ci reia, aproape identic, conţinutul art. 2781 din Codul de procedură penală din 1968 şi că alin. (8) al art. 341 anterior menţionat preia soluţia legislativă de la alin. (10) al art. 2781 anterior referit, dispoziţii legale care au făcut, de nenumărate ori, obiectul controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare, ocazii cu care Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiate excepţiile de neconstituţionalitate astfel invocate. Se arată că art. 341 din Codul de procedură penală nu încalcă accesul liber la justiţie, ci, dimpotrivă, reprezintă o materializare a acestui principiu şi că încheierea pronunţată de judecătorul de cameră preliminară, conform art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, este o încheiere pronunţată de un judecător independent şi imparţial, aşa încât nu se poate susţine, după efectuarea unui astfel de control, că actul procurorului, care a fost atacat, este unul discreţionar. Se mai susţine că nu există nicio dispoziţie constituţională sau convenţională care să impună legiuitorului, într-o astfel de situaţie procesuală, asigurarea dublului grad de jurisdicţie în materie penală, întrucât prin procedura criticată nu este examinată o acuzaţie în materie penală. Se solicită menţinerea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materia analizată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

10. Prin încheierea din 16 martie 2016 şi încheierea nr. 377 din 17 martie 2016, pronunţate în dosarele nr. 100.730/299/2015 şi nr. 5.444/2/2015, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ioana Sfîrăială, Vladimir Doicaru, Adriana Felicia Doicaru şi Vlad Nicolae Doicaru în cauze având ca obiect soluţionarea unor plângeri formulate conform dispoziţiilor art. 340 din Codul de procedură penală.

11. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că lipsa unei căi de atac împotriva încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară soluţionează plângerea împotriva soluţiei de neurmărire sau de netrimitere în judecată este de natură a încălca dispoziţiile constituţionale ale art. 16 alin. (1)şi (2), art. 20. art. 21 alin. (3), art. 53, art. 125, art. 126 alin. (1), art. 129 şi art. 134 alin. (3), precum şi dispoziţiile art. 6 şi art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 2 paragraful 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţie.

12. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată, în acest sens, că stabilirea gradelor de jurisdicţie a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti reprezintă atributul exclusiv al legiuitorului şi, prin urmare, acestuia îi revine opţiunea reglementării soluţiei legislative conform căreia încheierea prin care judecătorul soluţionează plângerea împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată să poată fi atacată. Se susţine că eliminarea căilor de atac în această materie este justificată de caracterul special ai procedurii instituite de dispoziţiile art. 341 din Codul de procedură penală, legiuitorul urmărind să asigure, astfel, celeritatea acestei proceduri şi obţinerea, în mod rapid, a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului. Se arată că procedura reglementată prin textul criticat nu are ca obiect soluţionarea cauzei penale în sensul stabilirii vinovăţiei inculpatului, motiv pentru care nu este obligatorie asigurarea dublului grad de jurisdicţie în materie penală. Se susţine, de asemenea, că dispoziţiile criticate nu contravin celorlalte dispoziţii constituţionale şi convenţionale invocate, pentru că acestea nu obligă la asigurarea tuturor căilor de atac în toate cauzele. Se arată că prevederile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală sunt similare dispoziţiilor art. 2781 alin. (10) din Codul de procedură penală din 1968, făcându-se trimitere la soluţia şi la considerentele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 125 din 1 februarie 2011 şi nr. 1.131 din 13 septembrie 2011. Se face, totodată, referire la deciziile nr. 599 din 21 octombrie 2014, nr. 663 din 11 noiembrie 2014 şi nr. 58 din 24 februarie 2015, prin care instanţa de contencios constituţional a respins, ca neîntemeiată, aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate.

13. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

14. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că, potrivit dispoziţiilor art. 129 din Constituţie, legiuitorul are prerogativa de a stabili căile de atac ce pot fi exercitate împotriva diferitelor hotărâri judecătoreşti, neexistând dispoziţii constituţionale care să oblige la asigurarea exercitării tuturor căilor de atac în toate categoriile de cauze. Se mai arată că eliminarea căilor de atac în această materie este justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 340 şi art. 341 din Codul de procedură penală, legiuitorul urmărind să asigure celeritatea procedurii şi obţinerea, în mod rapid, a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului. Se susţine că principiul dublului grad de jurisdicţie în materie penală nu este aplicabil în prezenta cauză, întrucât aceasta nu are ca obiect soluţionarea unui raport penal de conflict. Se arată că textul criticat nu încalcă dreptul la un recurs efectiv sub aspectul lipsei căii de atac invocate de autorii excepţiei, deoarece Convenţia nu obligă la asigurarea tuturor căilor de atac în toate cauzele. În fine, se susţine că dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală se aplică, în mod egal, tuturor persoanelor aflate în situaţia reglementată de acestea, motiv pentru care nu poate fi reţinută încălcarea, prin textul criticat, a principiului egalităţii.

15. Avocatul Poporului opinează că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, arătând că îşi menţine punctele de vedere exprimate în dosarele nr. 524 D/2014, nr. 802 D/2014 şi nr. 538 D/2014 şi reţinute în deciziile Curţii Constituţionale nr. 599 din 21 octombrie 2014, nr. 58 din 24 februarie 2015 şi nr. 139 din 12 martie 2015. Se susţine, în esenţă, că dispoziţiile constituţionale şi convenţionale invocate nu obligă la asigurarea tuturor căilor de atac în toate cauzele penale şi că, potrivit art. 129 din Constituţie, căile de atac se exercită în condiţiile legii. Se arată, de asemenea, că eliminarea căilor de atac în situaţia procesuală analizată este determinată de nevoia de asigurare a celerităţii procesului penal. Se face referire la Hotărârea din 16 decembrie 1992, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Cauza Hadjianastassiou împotriva Greciei.

16. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

17. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

18. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, care, la data invocării excepţiei de neconstituţionalitate, aveau următorul cuprins: „încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6) şi la alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) este definitivă.”.

19. Ulterior sesizării Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate, dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016, având, în prezent, următorul cuprins: „încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6), alin. (7) pct. 1, pct. 2 Ut. a), b) şi d) şi alin. (71) este definitivă*

20. Având în vedere cele statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală în forma în vigoare de la data sesizării instanţei de contencios constituţional.

21. Se susţine că textul criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) cu privire la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) cu privire la dreptul la un proces echitabil, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 125 referitor la statutul judecătorilor, art. 126 alin. (1) privind instanţele judecătoreşti, art. 129 referitor la folosirea căilor de atac şi art. 134 alin. (3) referitor la atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi dispoziţiilor art. 6 şi art. 13 din Convenţie referitoare la dreptul la un proces echitabil şi la dreptul la un recurs efectiv şi art. 2 paragraful 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţie referitor la asigurarea a două grade de jurisdicţie în materie penală.

22. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la critici de neconstituţionalitate similare, Curtea Constituţională pronunţând, în acest sens, numeroase decizii, dintre care, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 139 din 12 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2015, Decizia nr. 274 din 10 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 22 iulie 2016, şi Decizia nr. 453 din 28 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 11 noiembrie 2016, prin care a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate invocată.

23. Astfel, prin Decizia nr. 453 din 28 iunie 2016, paragraful 18, Curtea a reţinut că faptul că încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6) şi la alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) este definitivă nu este de natură a afecta constituţionalitatea prevederilor invocate, deoarece stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului, deci şi reglementarea căilor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, atât art. 129, cât şi art. 126 alin. (2) din Constituţie fac referire la „condiţiile legii" atunci când reglementează folosirea căilor de atac, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată urmând a fi prevăzute „numai prin lege”. S-a constatat, de asemenea, că dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală nu aduc atingere dreptului la apărare prevăzut de art. 24 din Legea fundamentală şi nici accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Constituţie şi art. 6 din Convenţie, întrucât nu înlătură posibilitatea de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil. În acest sens, Curtea a constatat că nicio prevedere a Legii fundamentale şi a actelor normative internaţionale invocate de autorii excepţiei nu reglementează dreptul la exercitarea căilor de atac în orice cauză. Astfel, aşa cum s-a arătat mai sus, art. 129 din Constituţie stipulează că părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac numai în condiţiile legii. Totodată, având în vedere natura cauzelor reglementate prin dispoziţiile art. 340 şi art. 341 din Codul de procedură penală, în care nu se judecă infracţiunea care a format obiectul cercetării sau urmăririi penale, ci soluţia de neurmărire sau netrimitere în judecată dispusă de procuror, prevederile art. 2 privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţie nu sunt aplicabile. De asemenea, Curtea a constatat că prevederile art. 13 din Convenţie nu au aplicabilitate în cauza de faţă, întrucât dreptul la un recurs efectiv este distinct de dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti. Totodată, eliminarea căilor de atac în această materie este justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 340 şi art. 341 din Codul de procedură penală, legiuitorul urmărind să asigure celeritatea procedurii şi obţinerea în mod rapid a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire ia soluţia procurorului,

24. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ioana Sfîrăială în Dosarul nr. 100.730/299/2015 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi de Vladimir Doicaru, Adriana Felicia Doicaru şi Vlad Nicolae Doicaru în Dosarul nr. 5.444/2/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 16 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi documentelor europene în domeniul tineretului şi sportului.”

2. La articolul 3 alineatul (1), literele d), e), h) şi ţ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) elaborează programe proprii şi în parteneriat pentru finanţarea proiectelor şi activităţilor pentru tineret şi studenţi;

e) coordonează şi avizează desfăşurarea activităţilor din bazele proprii;

h) înfiinţează centre de tineret în condiţiile legii;

ţ) acreditează în vederea colaborării persoanele juridice sau persoane fizice autorizate pentru organizarea programului de tabere;”.

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul absorbţiei fondurilor europene şi internaţionale, Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură absorbţia fondurilor europene în domeniul tineretului şi sportului;

b) accesează fonduri structurale şi de investiţii europene destinate susţinerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului şi sportului, cu respectarea metodologiei specifice, în calitate de gestionar, beneficiar sau partener;

c) gestionează fonduri publice şi fonduri atrase de la organisme finanţatoare interne sau internaţionale, pe care le alocă susţinerii iniţiativelor tinerilor şi ale structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, conform legislaţiei specifice;

d) conlucrează cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în vederea realizării obiectivelor din domeniile tineretului şi sportului în cadrul programului Erasmus +.”

4. La articolul 5 alineatul (2)r literele a), d), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) organizează şi susţine activităţi sportive şi evenimente în vederea promovării programelor de sport;

d) elaborează şi implementează strategia naţională de sport şi educaţie fizică;

e) gestionează fonduri publice şi fonduri atrase, interne sau internaţionale, pe care le alocă susţinerii proiectelor de dezvoltare a structurilor sportive şi a organismelor neguvernamentale cu activitate de şi pentru sport;

f) stabileşte politicile şi strategiile naţionale în conformitate cu normele Uniunii Europene în domeniul sportului, pe acţiuni, măsuri de monitorizare şi evaluare a impactului proiectelor care vor fi utilizate de structurile sportive reprezentative”

5. Articolul 11 se modifică şt va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Ministerul Tineretului şi Sportului are un secretar general şi doi secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.

(2) Secretarul generai şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de regulamentul de organizare şi funcţionare ai ministerului şi coordonează activităţile delegate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, acţionând pentru ducerea la îndeplinire a acestora.”

6. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Ministerul Tineretului şt Sportului iniţiază acte normative în condiţiile legii, prin care pot fi date în folosinţă gratuită imobile din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, către federaţiile sportive naţionale şi organizaţiilor neguvernamentale de utilitate publică cu activitate în domeniul tineretului sau sportului, la solicitarea fundamentată a acestora, cu plata de către acestea a cheltuielilor cote-părţi comune, respectiv cu păstrarea destinaţiei imobilului.”

7. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului Ministerului Tineretului şi Sportului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian-Marius Dobre,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 322.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 ta Hotărârea Guvernului nr. 11/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Tineretului şi Sportului

NUMĂR TOTAL DE POSTURI – 171

EXCLUSIV DEMNITARII ŞI CABINETUL MINISTRULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpul de control al ministrului

 

 

 

 

 

Biroul de audit public intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment comunicare şi tehnologia informaţiei

 

 

 

 

 

Compartiment relaţii internaţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de politici publice

 

 

 

 

 

Compartiment documente clasificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

SUBSECRETAR DE STAT

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

SECRETAR GENERAL

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală politici, strategii şi programe în domeniul sportului

 

Direcţia generală politici, strategii şi activităţi în domeniul tineretului

 

 

 

 

Direcţia generală juridică şi patrimoniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia infrastructură sportivă

 

Direcţia sinteză şi evaluare activitate sportivă

 

Direcţia activităţi pentru studenţi şi tabere

 

Direcţia proiecte şi politici pentru tineret

 

Biroul coordonare teritorială

 

Direcţia juridică

 

Direcţia achiziţii, investiţii patrimoniu

 

Direcţia economică şi resurse umane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment pentru sprijin persoane cu nevoi speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea şi utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, se fac cu respectarea art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 340.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti Cod unic de înregistrare: 13863739

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.735.147,53

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.734.302,78

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

415.000,00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

844,74

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.733.888,18

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1,732.866,18

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

282.781,77

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2.265.50

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

418.577,75

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

321.300,70

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

291.959,07

 

 

 

C2

bonusuri

14

29.341,63

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

300,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

748,70

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

96.228,34

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.029.241,15

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

1.022,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.259,35

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.259.35

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

1.492.073.00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.462.797.00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

1.492.073,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

4.560

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

4.551

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

5.616,03

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

5.346,06

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

381,08

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

999.27

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

0,00

 

8

 

Plăţi restante

55

4.900,00

 

9

 

Creanţe restante

56

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune „CNCIR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune „CNCIR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marlus Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 341.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune „CNCIR” - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Fluviului nr. 16

Cod unic de înregistrare: RO 21787860

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

57.057

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

56.945

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

112

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

36.519

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

36.516

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

7.412

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

534

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

25.933

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

20.829

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

18.733

 

 

 

C2

bonusuri

14

2.096

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

73

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

-

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

500

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

4.531

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.637

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

3

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

-

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

20,538

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

3.218

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

17.320

 

1

 

Rezerve legale

25

1.027

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

55

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

16.238

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

320

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

8.279

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

8.279

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

-

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

-

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

7.959

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

-

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

-

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

-

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

-

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

-

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

-

 

 

e)

alte cheltuieli

42

-

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.671

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

3.671

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

420

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

409

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.164

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.817

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

139

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

640

 

8

 

Plăţi restante

55

-

 

9

 

Creanţe restante

56

9.100

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” - S A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 342.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa

Incinta Port nr. 1, Constanţa

Cod unic de înregistrare: 11062831

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

330.040,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

314.986,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

15.054,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

266.531,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

251.000,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

103,919,00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

8.156,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

82.147,00

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

66.235,00

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

53.417,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

12.818,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

358,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

80,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.705,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

13.849,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

56.778,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

15.531,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

63.509,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

13,406,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

50.103,00

 

1

 

Rezerve legale

25

3.175,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

46.928,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

3.175.00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

25.052,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

20.042,00

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

5.010,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

21.876,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

664,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

664,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

71,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

367,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

131,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

95,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

269.057,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

227.394,00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

269.057.00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

931

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

931

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

5.412,55

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.781,33

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

338,33

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

807,57

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

50.600,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora

 

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (8) şi art. 54 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile ârt. 46 alin. (4) şi ale art. 69 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere avizul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale comunicat prin Adresa nr. 2.857 din 9.05.2017, luând în considerare necesitatea comunicării rapide şi eficiente cu instituţiile de credit,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Comunicarea către instituţiile de credit a actelor de executare se realizează prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - (1) Pentru comunicarea prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare emise de organele fiscale centrale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pune la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă şi descarcă documente. Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fişier PDF cu xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, conform legii.

(2) Mijloacele de identificare a instituţiilor de credit în mediul electronic şi procedura privind aprobarea accesului la sistemul informatic sunt cele stabilite prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de fumizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Stabilirea condiţiilor de implementare a sistemului automat prin care se realizează comunicarea actelor de executare către instituţiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă se efectuează prin încheierea unui Protocol de colaborare între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Asociaţia Română a Băncilor şi instituţiile de credit. Protocolul de colaborare va include formalizarea asistenţei reciproce, a acţiunilor comune şi pentru interconectarea proceselor operaţionale aferente furnizării de servicii. Pentru a asigura continuitatea furnizării serviciului public, autorităţile şi instituţiile care colaborează la furnizarea serviciilor informatice vor conveni asupra proceselor aferente managementului schimbării.

Art. 4. - Data comunicării către instituţia de credit a actului de executare este prima zi bancară următoare zilei încărcării actului de executare în sistemul informatic prevăzut la art. 2, iar ora comunicării este ora de începere a zilei bancare. Aceste informaţii se stabilesc, pentru fiecare instituţie de credit, prin protocolul de colaborare prevăzut la art. 3.

Art. 5. - Prelucrările de date cu caracter personal cuprinse în actele de executare comunicate instituţiilor de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - În vederea asigurării respectării prevederilor art. 5, Ministerul Finanţelor Publice, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publică pe portalul de internet propriu o informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţiile prevăzute în mod expres de art. 5-7 şi 10 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

d) existenţa drepturilor pentru persoana vizată, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate,

Art. 7. - (1) Actele de executare emise în formă electronică de organul fiscal central se semnează de către Ministerul Finanţelor Publice cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, obţinut de Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

(2) începând cu data de 1 iulie 2018, actele de executare comunicate de organul fiscal central se semnează cu sigiliu electronic calificat, emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

(3) începând cu data de 1 iulie 2018, certificatul calificat utilizat de instituţiile de credit în scopul comunicării va fi emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE,

Art. 8. - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intra în vigoare în termen de 30 zile de la publicare.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 12 mai 2017.

Nr. 691.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat procesul de selecţie de noi membri pentru completarea componenţei nominale a acestuia.

Având în vedere că Academia Română este cel mai înalt for ştiinţific şi cultural al României, care reuneşte personalităţi marcante din ţară şi din străinătate, din toate domeniile ştiinţei, artei şi literaturii, faţă de necesitatea asigurării unei înalte ţinute academice a CNATDCU,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 4 aprilie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice universitare de conferenţiar universitar, respectiv profesor universitar şi pentru acordarea gradelor profesionale de CS II şi CS I. Aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;”.

2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Consiliul general al CNATDCU, denumit în continuare Consiliul general, este format din maximum 55 de membri, dintre care maximum 35 sunt preşedinţii comisiilor de specialitate.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 3.897.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.