MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 385/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 385         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 23 mai 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

108. - Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

489. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

109. - Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate

 

490. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 233 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

421. - Decizie privind constituirea Comitetului interministerial de urgenţă pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor Programului Naţional de Vaccinare şi asigurarea aprovizionării la timp cu vaccinurile necesare PNV şi campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul 2017-2018

 

422. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

 

423. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Rozica-Alina Oprea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 

424. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Bogdan-Mihail Ivănescu

 

425 - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Ioana Dorobanţu

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

34. - Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele juridice autorizate să elibereze medicamentele către populaţie pot să desfăşoare şi activitate de distribuţie angro de medicamente, cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a legislaţiei naţionale în vigoare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

 

 

 

 

Bucureşti, 19 mai 2017.

Nr. 108.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 489.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distantă sau cu frecventă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 12 august 2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 august 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 19 mai 2017.

Nr. 109.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu

sau acreditate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 490.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 233

din 6 aprilie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Marian Marchiş şi Angela Marchiş în Dosarul nr. 991/33/2015/a1 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia I civilă.

2. La apelul nominal răspunde, pentru autorii excepţiei de neconstituţionalitate, doamna avocat Sorina Dan, din cadrul Baroului Maramureş, constatându-se lipsa celorlalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent-şef referă asupra faptului că autorii excepţiei de neconstituţionalitate au depus note scrise prin care solicită admiterea acesteia, iar unitatea administrativă teritorială - judeţul Maramureş a depus, la rândul său, note scrise prin care solicită respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia. În acest sens, arată că practica judiciară a interpretat în mod defectuos textul de lege criticat, în sensul că a condiţionat admisibilitatea cererii de revizuire de preexistenţa înscrisurilor doveditoare în raport de data pronunţării hotărârii judecătoreşti. Prin urmare, se apreciază că textul criticat vizează înscrisurile descoperite după darea hotărârii, fără a se pune în discuţie preexistenţa acestora, aceasta fiind, în realitate, intenţia legiuitorului. Se mai indică faptul că stabilitatea raporturilor juridice nu poate prevala din moment ce înscrisurile doveditoare descoperite contrazic, în mod flagrant, ceea ce este consemnat în hotărârea judecătorească. Prin urmare, se apreciază că textul legal criticat contravine art. 21 şi art. 129 din Constituţie, iar art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 este neconstituţional în măsura în care se interpretează în sensul că înscrisurile doveditoare trebuie să fie anterioare pronunţării hotărârii judecătoreşti.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că revizuirea este o cale extraordinară de atac, iar motivele de revizuire sunt astfel redactate încât să asigure stabilitatea hotărârilor judecătoreşti şi a raporturilor juridice. În consecinţă, se apreciază că textul legal criticat nu este contrar art. 21 alin. (3), art. 24 sau art. 129 din Constituţie. Se mai indică faptul că argumentele autorilor excepţiei de neconstituţionalitate vizează şi practica instanţelor judecătoreşti, nefiind critici propriu-zise de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin încheierea din 31 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 991/33/2015/a1, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Marian Marchiş şi Angela Marchiş într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unei decizii prin care, în temeiul art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865, a fost respinsă cererea de revizuire, motivat de faptul că aceştia s-au prevalat de înscrisuri emise ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti care făcea obiectul cererii de revizuire.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se apreciază că, prin efectul dispoziţiilor legale criticate, nu poate fi solicitată revizuirea unei hotărâri judecătoreşti dacă înscrisurile care stau la baza cererii de revizuire au fost emise ulterior pronunţării acesteia. În aceste condiţii, instanţa judecătorească competentă să soluţioneze cererea de revizuire este împiedicată să judece fondul cauzei.

8. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

9. Se arată că dispoziţiile legale criticate sunt norme de procedură, iar, în conformitate cu dispoziţiile art. 126 alin. (2) şi ale art. 129 din Constituţie, procedura de judecată şi exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti sunt stabilite numai prin lege. Din aceste norme constituţionale reiese că legiuitorul are libertatea de a stabili condiţiile în care părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, cu respectarea normelor şi principiilor consacrate prin Constituţie şi prin actele juridice internaţionale la care România este parte.

10. Revizuirea este o cale extraordinară de atac promovată pentru a îndrepta erorile de fapt, în scopul restabilirii adevărului în cauză, ceea ce este în deplină concordanţă cu prevederile art. 124 din Constituţie privind înfăptuirea justiţiei. Cum retractarea unei hotărâri judecătoreşti definitive produce efecte asupra stabilităţii raporturilor juridice civile, legea reglementează această cale de atac numai în cazuri strict determinate. Interesul legat de stabilitatea hotărârilor judecătoreşti definitive, precum şi a raporturilor juridice care au fost supuse controlului instanţelor prin hotărârile respective a impus ca legea să stabilească riguros şi limitativ cazurile şi motivele pentru care se poate exercita această cale de atac, precum şi modul în care acestea pot fi probate.

11. Din această perspectivă se arată că prevederile legale criticate nu aduc atingere egalităţii în drepturi, accesului liber la justiţie şi nici dreptului la un proces echitabil.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

13. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că revizuirea constituie un remediu procesual pentru înlăturarea acelor situaţii excepţionale care au făcut ca o hotărâre judecătorească să fie viciată în substanţa sa, respectiv, în căzui hotărârilor date în recurs, numai atunci când acestea evocă fondul, deci în situaţia în care instanţa de recurs legal învestită statuează în drept în mod diferit în raport cu instanţele anterioare, iar nu şi atunci când instanţa de recurs a dispus casarea cu trimitere a cauzei sau când a constatat că recursul este nul.

14. Se subliniază faptul că stabilirea unor motive, expres şi limitativ prevăzute de lege, în care o cale de atac extraordinară se poate exercita, precum şi limitarea admisibilităţii ei numai la anumite hotărâri judecătoreşti sunt în deplină concordanţă cu art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Constituţie. Din aceste norme constituţionale reiese că legiuitorul are libertatea de a stabili condiţiile în care părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, cu respectarea normelor şi principiilor consacrate prin Constituţie şi prin actele juridice internaţionale la care România este parte.

15. Revizuirea este o cale extraordinară de atac promovată pentru a îndrepta erorile de fapt, în scopul restabilirii adevărului în cauză, ceea ce este în deplină concordanţă cu prevederile art. 124 din Constituţie privind înfăptuirea justiţiei. Interesul legat de stabilitatea hotărârilor judecătoreşti definitive, precum şi a raporturilor juridice care au fost supuse controlului instanţelor prin hotărârile respective a impus ca legea să stabilească riguros şi limitativ cazurile şi motivele pentru care se poate exercita această cale de atac, precum şi modul în care acestea pot fi probate. Din această perspectivă, prevederile legale criticate nu aduc atingere egalităţii în drepturi, accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil.

16. Prin urmare, principiul constituţional al accesului liber la justiţie nu trebuie interpretat în sensul că ar garanta tuturor părţilor din proces accesul la toate căile de atac, ci are doar semnificaţia unei reglementări precise a modalităţilor concrete în care căile de atac vor fi exercitate. Ca atare, legiuitorul este liber să amenajeze regimul juridic al căilor de atac, ordinare şi extraordinare, luând în considerare circumstanţe obiective - imperativul asigurării stabilităţii hotărârilor judecătoreşti definitive, precum şi a raporturilor juridice care au fost supuse controlului instanţelor prin hotărârile respective, fără temerea de a încălca vreo regulă constituţională.

17. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că dispoziţiile legale criticate sunt norme de procedură, iar, în conformitate cu dispoziţiile art. 126 alin. (2) şi ale art. 129 din Constituţie, procedura de judecată şi exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti sunt stabilite numai prin lege. Din aceste norme constituţionale reiese că legiuitorul are libertatea de a stabili condiţiile în care părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, cu respectarea normelor şi principiilor consacrate prin Constituţie şi prin actele juridice internaţionale la care România este parte.

18. Revizuirea este o cale extraordinară de atac promovată pentru a îndrepta erorile de fapt, în scopul restabilirii adevărului în cauză, ceea ce este în deplină concordanţă cu prevederile art. 124 din Constituţie privind înfăptuirea justiţiei. Interesul legat de stabilitatea hotărârilor judecătoreşti definitive, precum şi a raporturilor juridice care au fost supuse controlului instanţelor prin hotărârile respective a impus ca legea să stabilească riguros şi limitativ cazurile şi motivele pentru care se poate exercita această cale de atac, precum şi modul în care acestea pot fi probate. Din această perspectivă, prevederile legale criticate nu aduc atingere egalităţii în drepturi, accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil, ci, dimpotrivă, constituie o garanţie a respectării art. 21 din Constituţie.

19. Mai mult, se arată că acceptarea criticii de neconstituţionalitate, care vizează, mai degrabă, necesitatea reglementării unor condiţii ce trebuie îndeplinite în vederea admisibilităţii cererii de revizuire, ar echivala cu transformarea instanţei constituţionale într-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din Constituţie şi art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992.

20. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse, concluziile reprezentantului autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

21. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

22. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865, care au următorul conţinut: „Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri:

5. dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor [..

23. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi art. 129 privind folosirea căilor de atac.

24. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, în acest sens, reţinându-se, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 1.319 din 11 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 7 noiembrie 2011, Decizia nr. 1.048 din 14 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 16 septembrie 2011, Decizia nr. 876 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 28 iulie 2010, Decizia nr. 29 din 12 ianuarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 26 februarie 2010, sau Decizia nr. 266 din 6 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 19 mai 2008.

25. Prin aceste decizii, Curtea a statuat că prevederile art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă reprezintă reguli de procedură ce reglementează revizuirea ca o cale extraordinară de atac pentru reformarea hotărârilor judecătoreşti şi au fost edictate în conformitate cu dispoziţiile art. 126 alin. (2) şi ale art. 129 din Constituţie, potrivit cărora procedura de judecată şi exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti sunt stabilite numai prin lege. Din aceste norme constituţionale reiese că legiuitorul are libertatea de a stabili condiţiile în care părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, cu respectarea normelor şi principiilor consacrate prin Legea fundamentală şi prin actele juridice internaţionale la care România este parte.

26. Cu aceleaşi prilejuri, Curtea a constatat că revizuirea este o cale extraordinară de atac promovată pentru a îndrepta erorile de fapt, în scopul restabilirii adevărului în cauză, în concordanţă cu prevederile art. 124 din Constituţie privind înfăptuirea justiţiei. Interesul legat de stabilitatea hotărârilor judecătoreşti definitive, precum şi a raporturilor juridice care au fost supuse controlului instanţelor prin hotărârile respective a impus ca legea să stabilească riguros şi limitativ cazurile şi motivele pentru care se poate exercita această cale de atac, precum şi modul în care acestea pot fi probate. Din această perspectivă, prevederile legale Criticate nu aduc atingere egalităţii în drepturi, accesului liber la justiţie sau dreptului la un proces echitabil.

27. De asemenea, Curtea a stabilit că accesul liber la justiţie nu presupune să fie asigurat accesul la toate structurile judecătoreşti - judecătorii, tribunale, curţi de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - şi la toate căile de atac prevăzute de lege, deoarece competenţa şi procedura de judecată sunt stabilite de legiuitor, iar acesta, asigurând posibilitatea de a ajunge în faţa instanţelor judecătoreşti în condiţii de egalitate, poate stabili reguli deosebite.

28. Neintervenind elemente noi, de natură a justifica reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţiile şi considerentele acestor decizii îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

29. Distinct de cele reţinute în jurisprudenţa sa, Curtea subliniază faptul că autoritatea de lucru judecat ce se ataşează hotărârii judecătoreşti impune obligaţia tuturor subiecţilor de drept ca actele emise ulterior acesteia să se raporteze la realitatea de drept stabilită prin hotărârea judecătorească. Altminteri, ori de câte ori s-ar emite un nou act ce nu ţine cont de hotărârea judecătorească pronunţată, aceasta din urmă ar fi susceptibilă să fie revizuită. Prin urmare, Curtea reţine că ar fi contrar, pe de o parte, autorităţii de lucru judecat ce se ataşează hotărârii judecătoreşti şi, pe de altă parte, raţiunii căilor extraordinare de atac, ca un înscris generat ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti să se constituie într-un înscris doveditor apt să determine revizuirea hotărârii astfel pronunţate. De aceea, textul legal criticat, atunci când stabileşte că înscrisul doveditor să fi fost descoperit ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti, are în vedere preexistenta în timp a înscrisului doveditor din moment ce numai un astfel de înscris ar fi putut determina reţinerea unei alte situaţii de fapt si/sau de drept în cauza respectivă de către instanţa judecătorească care a pronunţat hotărârea supusă revizuirii.

30. Cu privire la invocarea art. 20 din Constituţie, Curtea reţine că, în lipsa indicării vreunui tratat internaţional pretins încălcat, nu se poate reţine incidenţa acestui text ca normă de referinţă în cadrul controlului de constituţionalitate.

31 Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marian Marchiş şi Angela Marchiş în Dosarul nr. 991/33/2015/a1 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 6 aprilie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent-şef,

Benke Károly

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constituirea Comitetului interministerial de urgenţă pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor Programului Naţional de Vaccinare şi asigurarea aprovizionării la timp cu vaccinurile necesare PNV şi campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul 2017-2018

 

Având în vedere Memorandumul cu tema „înfiinţarea Comitetului interministerial de urgenţă pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor Programului Naţional de Vaccinare şi asigurarea aprovizionării la timp cu vaccinurile necesare PNV şi campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul 2017-2018”, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 18 mai 2017,

în temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se constituie Comitetul interministerial de urgenţă pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor Programului Naţional de Vaccinare şi asigurarea aprovizionării la timp cu vaccinurile necesare PNV şi campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul 2017-2018, denumit în continuare Comitetul, organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică.

Art. 2. - (1) Comitetul este condus de ministrul sănătăţii, în calitate de preşedinte, care poate delega atribuţiile unui secretar de stat din cadrul ministerului,

(2) Ministerele şi instituţiile publice care fac parte din Comitet sunt prevăzute În anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(3) Ministerele şi instituţiile publice sunt reprezentate la şedinţele Comitetului de către conducătorii acestora.

(4) Membrii Comitetului pot fi însoţiţi la lucrări de unui sau doi experţi.

(5) La lucrările Comitetului participă şi consilierul de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi consilierul de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, purtător de cuvânt al Guvernului.

(6) La şedinţele Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai altor entităţi publice.

Art. 3. - (1) Comitetul are ca obiectiv principal identificarea unor soluţii imediate pentru criza vaccinurilor, precum şi pentru preîntâmpinarea unor situaţii similare în viitor.

(2) Comitetul formulează propuneri de modificare a cadrului legal în scopul achiziţionării, în regim de urgenţă, a dozelor de vaccin necesare, precum şi pentru asigurarea stocurilor de vaccinuri în mod predictibil şi continuu.

(3) în vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la alin.(1), Comitetul elaborează şi prezintă prim-ministrului un plan de acţiune.

(4) Planul de acţiune prevăzut la alin.(3) se implementează până la sfârşitul lunii septembrie 2017, iar Comitetul va întocmi un Raportoare va fi prezentat prim-ministrului la finalul perioadei de implementare.

Art. 4. - (1) Comitetul se reuneşte de urgenţă, în termen de cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii.

(2) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Ministerul Sănătăţii.

Art. 5. - În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, prin acte administrative ale conducătorilor entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2) sunt desemnate persoanele care fac parte din Comitet.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 23 mai 2017.

Nr. 421.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comitetului interministerial de urgenţă pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor Programului Naţional de Vaccinare şi asigurarea aprovizionării la timp cu vaccinurile necesare PNV şi campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul 2017-2018

 

1. Ministerul Sănătăţii

2. Secretariatul General al Guvernului

3. Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile

4. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

5. Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş”

6. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 238.670 din 22 mai 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.738 din 22 mai 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi luncţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 23 mai 2017.

Nr. 422.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Rozica-Alina Oprea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 238.671 din 22 mai 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.737 din 22 mai 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Rozica-Alina Oprea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 23 mai 2017.

Nr. 423.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Bogdan-Mihail Ivănescu

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul afacerilor interne prin Adresa nr. 238.670 din 22 mai 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 29.092/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Bogdan-Mihail Ivănescu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan-Mihail Ivănescu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 23 mai 2017.

Nr. 424.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Ioana Dorobanţu

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul afacerilor interne prin Adresa nr. 238.671 din 22 mai 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 29.093/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Ioana Dorobanţu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana Dorobanţu exercită, cu caracter temporar, funcţia publica vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 23 mai 2017.

Nr. 425.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (4) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 4 august 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi termice şi privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei”

2. Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. I. - Se aprobă Metodologia de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi termice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Metodologia de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice, prevăzută în anexa la ordin, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„METODOLOGIE

de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi termice”

b) la articolul 5, punctele 1 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. activităţi licenţiate - sunt activităţile ce formează obiectul licenţelor acordate de către ANRE în sectorul energiei electrice şi termice, aşa cum sunt definite de cadrul legislativ şi detaliate în reglementările aprobate de ANRE, precum şi activităţile ce fac obiectul licenţelor pentru prestarea serviciilor de utilităţi publice privind alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, cuprinse în aria de reglementare a ANRE conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

...................................................................................................

5. titular de licenţe - persoană fizică sau juridică deţinătoare a uneia sau a mai multor licenţe acordate de către ANRE în sectorul energiei electrice şi termice, precum şi titularii de licenţe pentru prestarea serviciilor de utilităţi publice privind alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, care se află în aria de reglementare a ANRE conform prevederilor Legii nr. 225/2016, cu completările ulterioare;”;

c) la anexa nr. 2, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

„4. Prin derogare de la prevederile pct. 1, titularii licenţelor prin care se acordă permisiunea de a desfăşura activităţi specifice serviciului public de alimentare cu energie termică prezintă cadrul administrativ şi organizatoric prin completarea tabelului nr. 3.”;

d) la anexa nr. 2, după tabelul nr. 2 se introduce un nou tabel, tabelul nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

e) la anexa nr. 3, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:

„8. Titularii licenţelor prin care se acordă permisiunea de a desfăşura activităţi specifice serviciului public de alimentare cu energie termică prezintă cadrul tehnic prin completarea tabelelor nr. 9, 10 şi 11.”;

f) la anexa nr. 3, după tabelul nr. 8 se introduc trei noi tabele, tabelele nr. 9-11, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;

g) la anexa nr. 4, tabelele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele nr. 1-3, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin;

h) la anexa nr. 5, tabelul nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul nr. 1, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin;

i) în tot cuprinsul metodologiei, sintagma „sectorul energiei electrice” se înlocuieşte cu sintagma „sectorul energiei electrice şi termice”.

Art. II. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi termice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 mai 2017.

Nr. 34.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la anexa nr. 2 la metodologie

Tabelul nr. 3 - Prezentarea cadrului administrativ şi organizatoric (energie termică)

 

Activitatea licenţiată de către ANRE

Arii administrativ-teritoriale în care titularul licenţei prestează serviciul

Tipul activităţii

Nr. licenţei

Data acordării licenţei

Data ultimei modificări a licenţei

Data expirării/ retragerii licenţei

 

Prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică 1

 

 

 

 

 

Producerea energiei termice 2

 

 

 

 

 

 

1 În cazul în care se acordă o singură licenţă pentru realizarea tuturor activităţilor cuprinse în serviciul public de alimentare cu energie termică în cadrul unui SACET cu un singur producător de energie termică.

2 În cazul în care se acordă licenţe distincte în cadrul unui SACET cu mai mulţi producători de energie termică.

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la anexa nr. 3 la metodologie

 

Tabelul nr. 9 - Producerea de energie termică

 

Centrala termică

[denumire]

Caracteristici

Total an

 

Putere instalată

[MWt]

Combustibil de bază

ET produsă

[GJ]

ET livrată

[GJ]

Cazan apă fierbinte 1 - n

 

 

 

 

Cazan abur 1 - n

 

 

 

 

 

Tabelul nr. 10 - Transportul şi distribuţia energiei termice

 

SACET

[denumire., u.a.t.]

Caracteristici

 

U.M.

Valori

Reţea transport

Lungime traseu

km

 

Reţea distribuţie

Lungime traseu

km

 

Staţii/Puncte termice

Număr/Putere termică

Nr./MWt

 

 

Tabelul nr. 11 - Furnizarea energiei termice

 

Indicatori

U.M.

Realizări la 31.12.[n]

Energie termică vândută utilizatorilor/clienţilor finali

GWh

 

Număr de contracte de furnizare a energiei termice

 

 

Număr de utilizatori/clienţi finali cărora li se furnizează energie termică la sfârşitul perioadei

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Modificări la anexa nr. 4 la metodologie

 

Tabelul nr. 1 - Valoarea cifrei de afaceri realizate în anul [n] din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE, per total şi detaliată pe tipuri de licenţe acordate de către ANRE

 

Tip licenţă/activitate

Nr. rd.

Cifra de afaceri realizată

[lei]

Producere energie electrică

Total, din care:

1

 

certificate verzi

2

 

Producere energie termică

3

 

Prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prestarea serviciului de sistem, administrarea pieţei de echilibrare

4

 

Administrarea pieţelor centralizate de energie electrică

5

 

Prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice

6

 

Activitatea de furnizare a energiei electrice/Activitatea traderului de energie electrică

7

 

Activităţi specifice serviciului public de alimentare cu energie termică (exclusiv producere de energie termică)

8

 

total (rd. 1 +3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)

9

 

Alte activităţi a căror cifră de afaceri nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE, conform reglementărilor privind calculul acestei contribuţii ......................................................

(de exemplu: tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor şi traderilor de energie electrică ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă)

10

 

 

Tabelul nr. 2 - Diferenţa dintre valoarea raportată la începutul anului [n + 1] pentru cifra de afaceri realizată în anul [n] din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE şi cea cuprinsă în cadrul Raportului anual

 

Tip licenţă/activitate

Nr. rd.

Diferenţa

[lei]

Producere energie electrică

Total, din care:

1

 

certificate verzi

2

 

Producere energie termică

3

 

Prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prestarea serviciului de sistem, administrarea pieţei de echilibrare

4

 

Administrarea pieţelor centralizate de energie electrică

5

 

Prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice

6

 

Activitatea de furnizare a energiei electrice/Activitatea traderului de energie electrică

7

 

Activităţi specifice serviciului public de alimentare cu energie termica (exclusiv producere de energie termică)

8

 

TOTAL (rd. 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)

9

 

Alte activităţi a căror cifră de afaceri nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE, conform reglementărilor privind calculul acestei contribuţii ......................................................

(de exemplu: tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor şi traderilor de energie electrică ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă)

10

 

 

Tabelul nr. 3 - Valoarea cifrei de afaceri realizată din desfăşurarea activităţilor licenţiate de către ANRE, În anul [n], până la momentul transferului de responsabilităţi, de către titularul de licenţe denumit ...................................................... care a transferat respectivele responsabilităţi către titularul de licenţe care întocmeşte prezentul Raport anual

 

Tip licenţa/activitate

Nr. rd.

Cifra de afaceri realizată de către

......................................................

în anul [n], până la momentul transferului de responsabilităţi, din activităţile licenţiate de către ANRE, ce fac obiectul respectivului transfer [lei]

Producere energie electrică

Total, din care:

1

 

certificate verzi

2

 

Producere energie termică

3

 

Prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prestarea serviciului de sistem, administrarea pieţei de echilibrare

4

 

Administrarea pieţelor centralizate de energie electrică

5

 

Prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice

6

 

Activitatea de furnizare a energiei electrice/Activitatea traderului de energie electrică

7

 

Activităţi specifice serviciului public de alimentare cu energie termică (exclusiv producere de energie termică)

8

 

TOTAL (rd. 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)

9

 

Alte activităţi a căror cifră de afaceri nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei ANRE, conform reglementărilor privind calculul acestei contribuţii ......................................................

(de exemplu: tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor şi traderilor de energie electrică ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă)

10

 

 

ANEXA Nr. 4

 

Modificări la anexa nr. 5 la metodologie

 

Tabelul nr. 1 - Tabel cu privire la situaţia veniturilor şi cheltuielilor

 

 

 

 

 

 

- lei –

Denumirea indicatorului

Nr. rând

TOTAL

(valorile din situaţiile financiare anuale)

Activităţi licenţiate de către ANRE

Alte activităţi desfăşurate de către titularii de licenţă/licenţe

TOTAL

Energie electrică (EE)

Producere

ET

Serviciul public de alimentare cu energie termică (exclusiv producere ET)

TOTAL

EE

Producere

EE

OTS

OPE

Distribuţie EE

Furnizare EE/Trader EE

A

B

1 - 2 + 11

2 = 3 + 9 + 10

3= 4 + 5 + 6 + 7 + 8

4

5

6

7

8

9

10

11

Cifra de afaceri netă (rd. 2 + 3 - 4 + 5 + 6)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) producţia vândută

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) reduceri comerciale acordate

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

Sold C

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold D

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din producţia de investiţii imobiliare

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte venituri din exploatare

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd. 1 + 7 - 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli materiale

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli privind mărfurile

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduceri comerciale primite

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu personalul - total (rd. 21 + 22), din care:

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) salarii şi indemnizaţii

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 24 - 25)

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) cheltuieli

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) venituri

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 27-28)

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) cheltuieli

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) venituri

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) cheltuieli privind prestaţiile externe

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 37 - 38)

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) cheltuieli

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) venituri

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE . TOTAL (rd. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 23 + 26 + 29 + 36)

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE (rd. 14-39)

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din diferenţe de curs valutar

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din dobânzi

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte venituri financiare

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 41 +42 + 43)

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli privind dobânzile

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 48 - 49)

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) cheltuieli

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) venituri

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli financiare

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 45 + 46 + 47 + 50)

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (rd. 44-51)

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte elemente de natura veniturilor - reglare

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 14 + 44 + 53)

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte elemente de natura cheltuielilor - reglare

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 39 + 51 + 55)

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) (rd. 54 - 56)

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozit pe profit

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 57 - 58 - 59)

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.